Instrukcja obsługi cm1520 Kriostat


Download 499.97 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana29.12.2017
Hajmi499.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Instrukcja obsługi

CM1520 - 

Kriostat

Leica CM1520, V1.5 – 10/2016, PolskiSAP: 14 0491 81111 RevG

Prosimy o przechowywanie instrukcji razem z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.


3

Leica CM1520 – Kriostat

Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17 - 19

D-69226 Nussloch

Niemcy


Telefon:  +49 62 24 143-0

Faks: 


+49 6224 143-268

Internet: http://www.LeicaBiosystems.com

Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfika-

cji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzed-

niego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możli-

wy jest ciągły techniczny i produkcyjno-techniczny proces ulep-

szania produktów.

Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawa-

mi autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do niniejszej do-

kumentacji znajdują się w posiadaniu firmy Leica Biosystems  

Nussloch GmbH.

Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) po-

przez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostęp-

nianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych me-

tod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektroniczny-

mi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems  

Nussloch GmbH.

Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać 

z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urzą-

dzenia.


© Leica Biosystems Nussloch GmbH

Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, 

wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rze-

telnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica 

nie jest zobligowana do okresowego i bieżącego wprowadzania 

do niniejszej instrukcji obsługi opisów najnowszych rozwiązań 

technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy 

czy uaktualnień niniejszej instrukcji obsługi.

W ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obo-

wiązującymi w danym kraju oraz w zależności od konkretnego 

przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane, 

ilustracje, rysunki techniczne itp. zawarte w niniejszej instruk-

cji. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 

szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wy-

pełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej 

instrukcji obsługi.

Dane, rysunki, ilustracje i inne informacje dotyczące zawarto-

ści lub szczegółów technicznych niniejszej instrukcji obsługi nie 

mogą być uznawane za gwarantowaną charakterystykę naszych 

produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowie-

nia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem.

UWAGA


4

Instrukcja obsługi V 1.5 RevG – 10/2016Spis treści

1. 

Ważne zalecenia ..................................................................................................................................... 6

1.1 


Symbole wykorzystywane w tekście i ich znaczenie ..................................................................................................................6

1.2 


Kwalifikacje osób obsługujących ................................................................................................................................................8

1.3 


Przeznaczenie urządzenia ..........................................................................................................................................................8

1.4 


Typ urządzenia ...........................................................................................................................................................................8

2. Bezpieczeństwo ...................................................................................................................................... 9

2.1 


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ......................................................................................................................................9

2.2 Ostrzeżenia ................................................................................................................................................................................9

2.3 

Funkcje bezpieczeństwa ..........................................................................................................................................................102.3.1  Blokowanie/odblokowywanie koła zamachowego ..................................................................................................................10

2.3.2  Osłona noża .............................................................................................................................................................................10

2.4 

Warunki pracy ..........................................................................................................................................................................112.5 

Obsługa urządzenia .................................................................................................................................................................12

2.6 

Czyszczenie i dezynfekcja .........................................................................................................................................................122.7 

Wyjmowanie mikrotomu .........................................................................................................................................................13

2.8 Konserwacja ............................................................................................................................................................................13

3. 

Dane techniczne ................................................................................................................................... 14

4. 

Przygotowanie urządzenia do pracy ....................................................................................................... 16

4.1 


Wymagania dotyczące miejsca pracy .......................................................................................................................................16

4.2 


Instrukcje dotyczące rozpakowywania kriostatu CM1520 ........................................................................................................17

4.3 


Dostawa standardowa .............................................................................................................................................................20

4.4 


Montaż koła zamachowego .....................................................................................................................................................21

5. 

Konfiguracja urządzenia ....................................................................................................................... 22

5.1 


Połączenia elektryczne .............................................................................................................................................................22

5.2 


Przed włączeniem ....................................................................................................................................................................22

5.3 Leica CM1520 – informacje ogólne..........................................................................................................................................24

5.4 

Włącznik zasilania i automatyczny bezpiecznik .......................................................................................................................265.5 

Włączanie urządzenia ..............................................................................................................................................................266. 

Obsługa urządzenia .............................................................................................................................. 27

6.1 


Panel sterowania 1...................................................................................................................................................................27

6.2 


Programowanie pożądanych parametrów ...............................................................................................................................27

6.2.1  Ustawianie czasu .....................................................................................................................................................................27

6.2.2  Ustawianie czasu automatycznego odszraniania (komora kriogeniczna) .................................................................................28

6.2.3  Wybór temperatury komory kriogenicznej ..............................................................................................................................28

6.2.4  Ręczne odszranianie półki szybkiego zamrażania ....................................................................................................................28

6.2.5  Ręczne odszranianie komory kriogenicznej..............................................................................................................................29

6.2.6  Ustawianie grubości skrawków ................................................................................................................................................29

6.3 


Blokada wyświetlacza .............................................................................................................................................................30

6.4 


Panel sterowania 2 – elektryczny przesuw zgrubny .................................................................................................................30

5

Leica CM1520 – Kriostat7. 

Codzienna eksploatacja urządzenia ....................................................................................................... 31

7.1 


Zamrażanie preparatu ..............................................................................................................................................................31

7.1.1  Półka szybkiego zamrażania ....................................................................................................................................................31

7.1.2  Stacjonarny odbiornik ciepła 

(opcja) .......................................................................................................................... 32

7.2 

Krążki na preparaty ..................................................................................................................................................................327.2.1   Zakładanie krążków na preparaty do głowicy ..........................................................................................................................32

7.2.2  Ustawianie preparatu ..............................................................................................................................................................32

7.3 

Cięcie na skrawki ......................................................................................................................................................................337.3.1  Uchwyt ostrza CE .....................................................................................................................................................................33

7.3.2  Uchwyt ostrza CE-TC ................................................................................................................................................................39

7.3.3  Uchwyt noża CN .......................................................................................................................................................................40

7.3.4  Uchwyt noża CN-Z z prowadnicą antypoślizgową ....................................................................................................................44

7.3.5  Czyszczenie uchwytu ostrza i noża ...........................................................................................................................................44

7.3.6  Montaż półki (przesuwnej) (opcja) ..........................................................................................................................................46

7.4 

Tabela wyboru temperatury (w °C poniżej zera) ......................................................................................................................477.5 Odszranianie ............................................................................................................................................................................48

7.5.1  Automatyczne odszranianie komory kriogenicznej ..................................................................................................................48

7.5.2  Ręczne odszranianie komory kriogenicznej..............................................................................................................................48

7.5.3  Ręczne odszranianie półki szybkiego zamrażania ....................................................................................................................49

7.6 

Kończenie pracy .......................................................................................................................................................................497.6.1  Kończenie codziennej eksploatacji ...........................................................................................................................................49

7.6.2  Kończenie eksploatacji na dłuższy okres ..................................................................................................................................508. 

Usuwanie usterek ................................................................................................................................. 51

8.1 


Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu .........................................................................................................51

8.2 


Przycisk kontroli temperatury ..................................................................................................................................................52

8.3 


Możliwe przyczyny błędów i rozwiązywanie problemów .........................................................................................................53

8.3.1  Wymiana baterii ......................................................................................................................................................................579. 

Czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja .................................................................................................. 58

9.1 Czyszczenie ..............................................................................................................................................................................58

9.2 

Dezynfekcja poprzez spryskiwanie preparatem Leica Cryofect .................................................................................................599.3 Konserwacja ............................................................................................................................................................................60

9.3.1  Ogólne instrukcje dotyczące konserwacji .................................................................................................................................60

9.3.2  Wymiana bezpieczników .........................................................................................................................................................62

9.3.3  Wymiana lampy fluorescencyjnej ............................................................................................................................................6310. 

Informacje dotyczące zamawiania, części oraz materiały zużywalne ........................................................ 64

10.1 


Informacje dotyczące zamawiania ...........................................................................................................................................64

10.2 


Ruchomy odbiornik ciepła –

 zastosowanie ................................................................................................................ 87

10.3 

Odbiornik zimna – zastosowanie ............................................................................................................................. 87

11. 

Gwarancja i serwis ................................................................................................................................ 88

12. 

Oświadczenie o dekontaminacji (wzór) ........................................................................................................................ 89

Spis treści

6

Instrukcja obsługi V 1.5 RevG – 10/20161.1  Symbole wykorzystywane w tekście i ich  

 znaczenie

Praktyczne wskazówki,

informacje istotne dla użytkownika, pojawia-

ją się na szarym polu i oznaczone są za pomo-

symbolu informacji Liczby w nawiasach odnoszą się do numerów 

na ilustracjach, lub do całych ilustracji.

(5)

(Rys. 5)

1. 

Ważne zalecenia

Ostrzeżenia

pojawiają się na szarym polu i oznaczone są 

za pomocą trójkąta ostrzegawczego 

.

REF

SN

Producent

Produkt spełnia wymagania dyrektywy 98/79/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wy-

robów medycznych używanych do diagnozy in vi-

tro (IVD).

Wyrób medyczny przeznaczony do diagnozy in vi-

tro (IVD)

Przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania

Nr kat.


Numer seryjny

Oznakowanie testu CSA oznacza, że produkt został 

przetestowany i spełnia odpowiednie standardy bez-

pieczeństwa i/lub wydajności, w tym odpowiednie 

standardy zdefiniowane lub narzucone przez Ame-

rykański Krajowy Instytut Standardów (American 

National Standards Institute – ANSI), Underwri-

ters Laboratories (UL), Kanadyjskie Stowarzysze-

nie ds. Standardów (Canadian Standards Associa-

tion – CSA), Międzynarodową Narodową Fundację 

ds. Higieny (National Sanitation Foundation Inter-

national – NSF) i inne organizacje.

Symbol oznaczający sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, zgodnie z Rozdziałem 7 niemieckiej Ustawy 

o Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ElektroG). 

ElektroG to ustawa dotycząca wprowadzania do ob-

rotu, zwracania i przyjaznej dla środowiska utylizacji 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Symbol ochrony środowiska dyrektywy China RoHS. 

Liczba w symbolu oznacza "Okres używania przyja-

znego dla środowiska" dla produktu. Symbol ten 

jest wykorzystywany, jeśli substancja, której uży-

cie w Chinach jest zabronione, jest stosowana w ilo-

ści przekraczającej maksymalny dopuszczalny limit.

Data produkcji


7

Leica CM1520 – Kriostat

Opakowanie zawiera elementy, które należy trakto-

wać z należytą ostrożnością.

Wskazuje prawidłową, pionową pozycję opako-

wania.


Opakowanie należy przechowywać w suchym po-

mieszczeniu.

Wskazuje dopuszczalny zakres tempe-

ratur podczas przechowywania i obsłu-

gi opakowania.

Min. +5 °C 

Maks. +50 °C 

Wskazuje dopuszczalny zakres tempe-

ratur podczas transportu opakowania.

Min. -40 °C 

Maks. +55 °C 

Nie wolno ustawiać opakowań jedno na drugim 

ani umieszczać innych ładunków na wierzchu opa-

kowania.


1.    Ważne zalecenia

Wskaźnik Tip-n-Tell służący do monito-

rowania, czy przesyłka była transporto-

wana i przechowywana w pozycji pio-

nowej zgodnie z wymaganiami. Przy 

nachyleniu urządzenia pod kątem 60° 

lub więcej niebieski piasek przedosta-

je się do wskaźnika w kształcie strzał-

ki i pozostaje w nim na stałe. Niepra-

widłowe postępowanie z przesyłką jest 

widoczne na pierwszy rzut oka i może 

zostać udowodnione. 

Przykład etykiety zgodnej 

z IPPC 


Oznaczenia na opakowaniu są 

zgodne z Niemiecką Ustawą Do-

tyczącą Drogowego i Kolejowego 

Przewozu Towarów Niebezpiecz-

nych (GGVSE)/Umową Europejską 

dotyczącą przewozu towarów nie-

bezpiecznych – Międzynarodowy 

Przewóz Drogowy Towarów Nie-

bezpiecznych (ADR).

Klasa 3: "CIECZ ŁATWOPALNA"

•  Symbol IPPC

•  Kod kraju zgodny z ISO 3166, np. DE dla Niemiec

•  Identyfikator regionalny, np. HE dla Hesji

•  Kod producenta / dostawcy metody dezynfek-

cji, unikalny numer rozpoczynający się od 49 

•  Kod metody dezynfekcji, np. HT (heat treatment

= suszenie w wysokiej temperaturze), MB (me-

thyl bromide = odkażanie bromkiem metylu) 

oraz ew. DB (debarked = obróbka mechanicz-

na polegająca na usunięciu pozostałości kory 

drzewnej)


8

Instrukcja obsługi V 1.5 RevG – 10/20161. 

Ważne zalecenia

1.4  Typ urządzenia

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się 

wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. 

Tabliczka znamionowaz numerem seryjnym (SN) urządzenia 

przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki i infor-

macje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządze-

nia. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i po-

winna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uru-

chomieniem urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowy-

wać w pobliżu urządzenia.

Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodat-

kowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instruk-

cji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzega-

nie takich przepisów. Download 499.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling