Ionidagi markaziy atomning gibridlanish turini aniqlang.#


Download 89.78 Kb.
bet1/24
Sana16.05.2022
Hajmi89.78 Kb.
#669480
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Bog'liq
2015 kimyo
далолатнома, umumiy orta maxsus kasb hunar talimi matematika kursida koordinatalar metodi, tolstoy, bozor muvozanati maksimal va minimal narxlar, bozor muvozanati maksimal va minimal narxlar (1), 10-maruza, 10-maruza, 1-семинар, 15-amaliy mashgulot, 1 Investitsiya loyihalarini boshqarish joriy (Inv fazalari), Magistratura nizomi, Magistratura nizomi, Magistratura nizomi, 61DF, writing task two course pack

[Co(NH3)2(H2O)4]3+ ionidagi markaziy atomning gibridlanish turini aniqlang.#sp3d2
[Co(NO2)2(H2O)4]+, [PtCl4(NH3)2]2 ionlardagi markaziyatomning gibridlanish turini aniqlang#sp3d2 , sp3d2
“Hayot va tafakkur elementi”ni aniqlang.#P
0,1 litr 25% li (ρ=1,178 g/ml) sulfat kislota eritmasiga 500 gsuv qo‘shildi. Olingan eritmadagi H2SO4 ning massa ulushini (%) toping. Hosil bo‘lgan eritmaning 40 grammidannecha gramm BaSO4 cho‘kmaga tushadi?#4,77; 4,54
0,1 mol kislorodda 6,9 g natriy metali oksidlandi va qizdirish davom ettirildi. Hosil bo‘lgan qattiq modda(lar) issiq suvda eritilishidan hosil bo‘lgan gazning hajmini (l) aniqlang.#0,56
0,1 mol kislorodda 6,9 g natriy metali oksidlandi va qizdirish davom ettirildi. Hosil bo‘lgan qattiq modda(lar) 100 g issiqsuvda eritilishidan hosil bo‘lgan ishqor eritmasining massa ulushini (%) da toping.#10,98
0,15 mol kislorodda 11,5 g natriy metali oksidlandi vaqizdirish davom ettirildi. Hosil bo‘lgan qattiq modda(lar)issiq suvda eritilishidan hosil bo‘lgan ishqor massasini (g)toping.#20
0,1842 kg suvda KH va NaH aralashmasi eritilishi natijasida eritmaning umumiy massasi 1 grammga kamayganva eritmada 12,4% ishqor bo‘lsa, boshlang‘ich gidridlarning massa nisbatini aniqlang.#1:0,4
0,2 kg (ρ=1,25 g/ml) suvda eriydigan tuzning 2,5 molyarli eritmasiga uning 0,24 litr 1,5 molyar eritmasi aralashtirilganda 15,2% li (ρ=1,175 g/ml) eritmasi hosilbo‘ldi. Qo‘shilgan 1,5 molyarli eritma massasini (g) aniqlang.#270
0,2% li NaOH ning 0,5 kg eritmasi 2 A davomida elektroliz qilinganda eritmaning pOH qiymati 1 ga teng bo‘ldi(ρ=1,928 g/ml). Eritma qancha vaqt (sekund) davomida elektroliz qilinganligini toping.#96500
0,24 kg suvda LiH va KH aralashmasi eritilishi natijasida8,32% li ishqor eritmasi hosil bo‘ldi va eritma massasi dastlabki umumiy massaga nisbatan 1,2 grammga kamaydi.Ishqorlarning mol nisbatini aniqlang.#2:1
0,25 mol malein kislotaning kaliyli o‘rta tuzi eritmasi elektroliz qilinganda hosil bo‘lgan alkin massasini (g) toping.#6,5
0,28% li KOH ning 0,2 kg eritmasi 96500 sekund davomida elektroliz qilinganda eritmaning pOH qiymati 1 ga tengbo‘ldi (ρ=1,55 g/ml). Eritmadan o‘tgan tok kuchini (A)aniqlang.# 5
0,45 mol H2O dagi molekulalar sonini aniqlang.# 2,71*1023
0,45 mol sirka kislotadan 60% unum bilan olingan xlorsirka kislota orqali 0,3 mol ammiak o‘tkazilganga hosil bo‘lgan aminosirka kislota miqdorini (mol) aniqlang.# 0,27

  1. 0,4713 l suvda RbH va KH aralashmasi eritilishi natijasida10,08 l (n.sh.) gaz ajralib chiqdi. Hosil bo‘lgan eritma tarkibida 7,34% ishqor bo‘lsa, boshlang‘ich aralashma tarkibida necha gramm KH bo‘lgan? (Ar(Rb) = 85)#8

0,5 mol metandagi atomlar soniga teng sonda vodorodatomlari tutgan C4H10 molekulalari sonini toping.#1,505*1023
0,6 mol H2S mo‘l miqdordagi kislorodda yondirildi. Olingan gaz NaOH ning 200 g eritmasi bilan reaksiyasida hosil bo‘lgan nordon tuz massasi o‘rta tuz massasidan 16,4 g gako‘p bo‘lsa, eritmadagi nordon tuzning massa ulushini (%)aniqlang.#17,45
0,6 mol H2S mo‘l miqdordagi kislorodda yondirildi. Olingan gazning NaOH bilan reaksiyasida hosil bo‘lgan nordon tuz massasi o‘rta tuz massasidan 16,4 g ga ko‘p bo‘lsa, o‘rta tuzmassasini (g) aniqlang.#25,2
1 hajm X2H6 va 3 hajm YH4 aralashmasining vodorodganisbatan zichligi 15,75 ga teng. Agar gazlar 3:2 hajmda olingan aralashmadagi vodorodning massa ulushi 13/77 gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#C; Si
1 hajm XO va 3 hajm YO3 aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 33,75 ga teng. Agar gazlar 2:3 hajmda olingan aralashmadagi kislorodning massa ulushi 44/75 gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#N; S
1 molekula etin va 2 molekula butin-2 trimerlanishidan olingan aromatik uglevodorodga konsentrlangan nitrat vasulfat kislotalar aralashmasi ta’sir ettirilganda tarkibida bittadan NO2 guruh tutgan nechta izomer hosil bo‘ladi?(nitrogruppa oriyentatsiya qoidasiga binoan o‘rin almashadi;yon zanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin)#1
1 ta pog‘onasi va 2 ta pog‘onachasi elektron bilan to‘lgan elementni ko‘rsating.#F
1,2-dibrom-2-metilpentanga rux metalini qo‘shib qizdirish natijasida hosil bo‘lgan mahsulotga avval vodorod bromid,so‘ngra natriy metali ta’sir ettirib qanday modda olish mumkin?#4,4,5,5-tetrametiloktan
1:1,5 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasi bilan 1,5:1 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazi aralashmasining o‘rtacha molyar massasi ayirmasi 3,2 ga teng, yig‘indisi esa ayirmasidan 22,5 marta ko‘p. X va Y gazlarni toping.#CO, CO2
1:2 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasi bilan 2:1 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazi aralashmasining o‘rtacha molyar massasi ayirmasi8 ga teng, yig‘indisi esa ayirmasidan 13 marta katta. X va Ygazlarni toping.#Ar, SO2
10 litr (n.sh.) CO va CO2 gazlari aralashmasida uglerodning massasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bo‘lsa,gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#5; 5
100 g 10,68% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, tuzning massa ulushini(%) aniqlang.#5,56
100 g 16,02% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, tuzning massa ulushini(%) aniqlang.#8,3
100 g 16,02% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, kislotaning massa ulushini (%) aniqlang.# 8,3
100 g 16,02% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, ajralib chiqqan gazninghajmini (ml, n.sh.) aniqlang.#672
100 g 21,36% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, kislotaning massa ulushini (%) aniqlang.#11
100 g 21,36% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, ajralib chiqqan gazninghajmini (ml, n.sh.) aniqlang.#896
100 g 24,5% li sulfat kislota eritmasiga yetarli miqdordaNa2CO3*nH2O qo‘shilganda tarkibida 125 g suv saqlagan eritma hosil bo‘ldi. Kristallogidrat tarkibini aniqlang.#Na2CO3*10H2O
100 g 24,5% li sulfat kislota eritmasiga yetarli miqdordaNa2CO3*nH2O qo‘shilganda tarkibida 134 g suv saqlagan eritma hosil bo‘ldi. Kristallogidrat tarkibini aniqlang.#Na2CO3*12H2O
100 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qizdirilishidan0,56 litr (n.sh.) kislorod ajralib chiqdi. Peroksidning parchalanish darajasini (%) aniqlang.#50
100 g 32,04% li nitrat kislota eritmasiga mis bo‘lakchasi tashlanganda hosil bo‘lgan eritmadagi tuz bilan nitrat kislota massa ulushlari teng bo‘lsa, ajralib chiqqan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.#1,344
100 g 4% li AlCl3 va 200 g 2% li o‘yuvchi natriy eritmalari aralashtirilganda hosil bo‘lgan cho‘kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo‘lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.#1,02
100 ml propan va (mo‘l miqdordagi) kislorod aralashmasi yondirildi. Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashma dastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi 70 mlga teng bo‘lsa, dastlabki aralashmaning geliyga nisbatan zichligini aniqlang.#8,3
100 ml propan va (mo‘l miqdordagi) kislorod aralashmasi yondirildi. Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashmadastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi 70 mlga teng bo‘lsa, dastlabki aralashmadagi propanning hajmiyulushini (%) aniqlang.#10
100 ml propan va (mo‘l miqdordagi) kislorod aralashmasi yondirildi. Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashma dastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi 70 mlga teng bo‘lsa, hosil bo‘lgan gazlar aralashmasidagi kislorodning hajmiy ulushini (%) aniqlang.#57,14
11,2 litrida (n.sh.) 30,1 *1023 ta elektron bo‘lgan gazning formulasini toping.#NH3
12 g mochevina suv bilan qizdirilishi natijasida necha gramm ammiak olinadi?#6,8
12 litr (n.sh.) C2H4 va C3H8 gazlari aralashmasida uglerodning massasi vodorodning massasidan 5 marta kattabo‘lsa, gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#6; 6
12 ml HNO3 eritmasi (pH=2) 2 A tok kuchi bilan nechasoat davomida elektroliz qilinsa, 0,1M li eritma hosil bo‘ladi?#16,08
12 ml HNO3 eritmasi (pH=2) 2 A tok kuchi bilan16,08 soat davomida elektroliz qilingandan so‘ng hosilbo‘lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.#1
12 ml HNO3 eritmasi (pH=2) 2 A tok kuchi bilan16,08 soat davomida elektroliz qilingandan so‘ng hosil bo‘lgan eritmaning hajmini (ml) aniqlang.#1,2
12 ml HNO3 eritmasi (pH=2) necha amper tok kuchi bilan16,08 soat davomida elektroliz qilinsa 0,1M li eritma hosilbo‘ladi?#2
12 ml HNO3 eritmasi (pH=2) orqali 2 A tok kuchi16,08 soat davomida o‘tkazilganda suvning qancha (mol)miqdori elektrolizga uchraydi?#0,6
12 ml HNO3 eritmasi 2 A tok kuchi bilan 16,08 soat davomida elektroliz qilinganda 0,1M li eritma hosil bo‘lsa,dastlabki eritmaning pH qiymatini aniqlang.# 2
12 ml HNO3 eritmasi 2 A tok kuchi bilan 16,08 soat davomida elektroliz qilinganda 0,1M li eritma hosil bo‘lsa,dastlabki eritmaning konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.#0,01
13,5 g aluminiy mo‘l miqdordagi natriy ishqori bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) vodorod ajraladi?#16,8
13C izotopi tutgan, molekulasida n ta uglerod atomi bo‘lgan alkan uchun elektronlar sonidan neytronlar soni ayirmasi nimaga teng?#n+2
13C va 17O izotopidan tashkil topgan karbonat angidridning 5 dona molekulasidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisini aniqlang.#345
14,4 g akril kislota olish uchun necha gramm is gazi zarur?#5,6
14,7 g sulfat kislotaning miqdorini (mol), molekulalari soninianiqlang.# 0,15; 9,03*1022
144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada NO−3 va Cu2+ionlari soni nisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritma massasini (g) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)# 120
144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat ionini saqlovchi eritmahosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada NO−3 va Cu2+ionlari soni nisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi kislotaning konsentratsiyasini (%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#31,5
144 g x% li Cu(NO3)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat ionini saqlovchi eritmahosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada NO−3 va Cu2+ionlari soni nisbati 4:1 bo‘lsa, boshlang‘ich eritmaning konsentratsiyasini (%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#78,33
15 litr (n.sh.) CO va CO2 gazlari aralashmasida uglerodning massasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bo‘lsa,gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#7,5; 7,5
16 litr (n.sh.) NO va NO2 gazlari aralashmasida azotning massasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bo‘lsa,gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#4; 12
165,6 g Li va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan20,16 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan kaliyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilanta’sirlashadi deb hisoblang.#363,6
17,8 g α-aminokislotadan 9 g amin hosil bo‘lgan bo‘lsa,aminokislotani toping.# α-aminopropion kislota
176 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida40% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosilbo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 3:1bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritma massasini (g) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang. # 144
176 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida40% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosilbo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 3:1bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi kislotaning konsentratsiyasini(%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#27,22
18,5 g bir atomli spirtning ichki molekulyar degidratlanishidan 4,5 g suv hosil bo‘ldi. Spirtningmolekulyar formulasini aniqlang.#C4H9OH
19,75 g piridin olish uchun necha gramm asetilen zarur?Reaksiya unumi 80%.#16,25
19,75 g piridin olish uchun necha gramm sianid kislotazarur? Reaksiya unumi 90%.#7,5
2 hajm XO2 va 3 hajm Y O3 aralashmasining metanganisbatan zichligi 4,1 ga teng. Agar gazlar 3:1 hajmda olingan aralashmadagi kislorodning massa ulushi 36/53 ga tengbo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#C; S
2 molekula etin va 1 molekula C3H4 trimerlanishidan olingan aromatik uglevodorodga konsentrlangan nitrat vasulfat kislotalar aralashmasi ta’sir ettirilganda tarkibida bittadan NO2 guruh tutgan nechta izomer hosil bo‘ladi?(nitrogruppa oriyentatsiya qoidasiga binoan o‘rin almashadi;yon zanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) # 2
2 ta pog‘onasi va 3 ta pog‘onachasi elektron bilan to‘lganelementni ko‘rsating.#Ne
2,7 litr (n.sh.) CO2 ga qancha hajm (l, n.sh.) H2S qo‘shilsa,hosil bo‘lgan aralashmaning o‘rtacha molyar massasi 37 g/mol ga teng bo‘ladi?#6,3
20 ml (n.sh.) ozon hosil bo‘lishi uchun qancha hajm(ml, n.sh.) kislorod kerak?# 30
20C da to‘yingan 200 g 20% li natriy nitrat eritmasi elektroliz qilindi. Bunda eritma massasi 50 g ga kamaydi.Agar eritma temperaturasi o‘zgarmagan bo‘lsa, cho‘kmaga tushgan tuz massasini (g) aniqlang.#10
20C da to‘yingan 200 g 20% li natriy nitrat eritmasi elektroliz qilindi. Bunda eritma massasi 50 g ga kamaydi.Agar eritma temperaturasi o‘zgarmagan bo‘lsa, elektrolizga uchragan suv massasini (g) aniqlang.#40
20C da to‘yingan 200 g natriy nitrat eritmasi 4,44 F tokbilan elektroliz qilindi. Bunda eritma massasi 50 g gakamaydi. 20C da to‘yingan eritmaning eruvchanlik koeffitsiyentini aniqlang.#25
200 g 16% li mis (II) sulfat eritmasi to‘liq elektroliz qilinganda 17,5% li eritma olindi. Eritmadan necha faradeytok o‘tganini aniqlang.#8,4
200 g 9,8% li H2SO4 eritmasi bilan 300 g 5,6% li KOH eritmasi aralashtirilishidan hosil bo‘lgan eritmadagi o‘rtatuzning konsentratsiyasini (%) aniqlang.# 3,48
200 g 9,8% li H2SO4 eritmasi bilan 300 g 5,6% li KOH eritmasi aralashtirilishidan hosil bo‘lgan eritmadagi moddalar konsentratsiyasini (%) aniqlang.#3,48; 2,72
200 g 9,8% li H2SO4 eritmasi bilan 300 g 5,6% li KOH eritmasi aralashtirilishidan hosil bo‘lgan eritmadagi nordon tuzning konsentratsiyasini (%) aniqlang.#2,72
200 g suvda 0,112 litr (n.sh.) vodorod sulfid eritildi.Eritmaning foiz va molyar konsentratsiyasini aniqlang.(Hajm o‘zgarishini hisobga olmang.)#0,085; 0,025
200 ml (ρ=1,225 g/ml) 6% li H2SO4 eritmasiga 150 ml (ρ=1,12 g/ml) 5% li eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lganeritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang.#5,6
200 ml 1M li NaOH eritmasiga 300 ml necha M li H2SO4eritmasi qo‘shilsa, hosil bo‘lgan eritmaning pH qiymati 1 gateng bo‘ladi?#1/2
208Pb va 65Cu yadrolarining to’qnashishi oqibatida 1 taneytron va noma’lum element yadrosi hosil bo‘ldi. Hosilbo‘lgan yadro massasini (A) va zaryadini (Z) aniqlang.#272; 111
208Pb va 70Zn yadrolarining to’qnashishi oqibatida 1 taneytron va noma’lum element yadrosi hosil bo‘ldi. Hosilbo‘lgan yadro tarkibidagi zaryadsiz nuklonlar sonini toping.#165
208Pb va 70Zn yadrolarining to’qnashishi oqibatida 1 taneytron va noma’lum element yadrosi hosil bo‘ldi. Hosilbo‘lgan yadro tarkibidagi nuklonlar yig‘indisini toping.#277
21 litr (n.sh.) NO va N2O gazlari aralashmasida azotningmassasi kislorodning massasiga teng bo‘lsa, gazlararalashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mos ravishdaaniqlang.#18; 3
21086Rn → E + x42α +6+β yadro reaksiyasida 0,063 g Rnyemirilgan bo‘lsa, necha milligramm E elementi hosilbo‘ladi? (Rn va E o‘zaro izoton)#59,4
210Bi va 65Cu yadrolarining to’qnashishi oqibatida 1 taneytron va noma’lum element yadrosi hosil bo‘ldi. Hosilbo‘lgan yadroning massasini (A) va zaryadini (Z) aniqlang.#274; 112
210ZE → A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida E va W o‘zaro izoton bo‘lsa, Etarkibidagi barcha zarrachalarning necha % ini elektronlartashkil qiladi? # 29
210ZE →A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida 42·103 g E parchalangan bo‘lsa,necha mg W hosil bo‘ladi? (E va W o‘zaro izoton)#39,6
210ZE →A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida 84*103 g E parchalangan bo‘lsa,necha mg W hosil bo‘ladi? (E va W o‘zaro izoton)#79,2
210ZE →A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida E va W o‘zaro izoton bo‘lsa, Etarkibidagi nuklonlarning necha % ini neytronlar tashkilqiladi? # 59
210ZE →A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida E va W o‘zaro izoton bo‘lsa, Etarkibidagi neytronlar sonini aniqlang.#124
210ZE →A74W + x42α + 60+β Ushbu yadro reaksiyasida E va W o‘zaro izoton bo‘lsa, E tarkibidagi nuklonlarning necha % ini neytronlar tashkilqiladi? #42
216 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida20% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosilbo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1bo‘lsa, eritmadan necha faradey tok o‘tganini aniqlang.(Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.) # 0,6
216 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida 20% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosilbo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1bo‘lsa, boshlang‘ich eritmaning konsentratsiyasini (%)toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#29,63
216 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida 20% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi kislotaning konsentratsiyasini(%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#15,31
216 g x% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida 20% sulfat ionini saqlovchi eritma hosil bo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada SO24 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning konsentratsiyasini(%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.)#8,33
22,4 litr (n.sh.) C2H4 va C3H8 gazlari aralashmasidauglerodning massasi vodorodning massasidan 5 marta kattabo‘lsa, gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.# 11,2; 11,2
24,8 g Na va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan 2,8 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan natriyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilanta’sirlashadi deb hisoblang.#75,4
240 g 7,5 molyarli (ρ=1,5 g/ml) NaOH eritmasiga nechamolyarli NaOH eritmasidan 300 ml (ρ=1,2 g/ml)qo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#3
240 g 7,5 molyarli (ρ=1,5 g/ml) NaOH eritmasiga qancha(ml) 3 molyarli (ρ=1,2 g/ml) NaOH eritmasidanqo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#300
240 g 7,5 molyarli (ρ=1,5 g/ml) NaOH eritmasiga zichligi qanday (g/ml) bo‘lgan 3M li NaOH eritmasidan 300 ml qo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#1,2
240 g suvda LiH va KH aralashmasi eritilishi natijasida8,32% li ishqor eritmasi hosil bo‘lgan va eritma massasidastlabki umumiy massaga nisbatan 1,2 grammga kamayganbo‘lsa, boshlang‘ich aralashmadagi moddalarning massalarini(g) aniqlang.#3,2; 8
25,2 g qattiq holdagi ishqoriy metall ftoridiga konsentrlangansulfat kislota ta’sir ettirilganda ajralgan gaz Ca(OH)2eritmasi orqali o‘tkazilganda 0,3 mol cho‘kma hosil bo‘ladi.Noma’lum metallni aniqlang.#Na
25,8 g Berlin zangorisi olish uchun qanday massada (g)temir (III) sulfat tuzi kerak bo‘ladi?#24,0
250 g 25% li Na2SO4 ning qaynoq eritmasi sovitilganda 25 gNa2SO4*10H2O cho‘kmaga tushdi. Eritmada qolgantuzning massa ulushini (%) hisoblang.#16,7
252ZE + x42α →A100Fm+ 20+β + 610n Ushbu yadro reaksiyasida 20,16*103 g E parchalanganbo‘lsa, necha mg Fm hosil bo‘ladi? (E va Fm o‘zaro izoton)#20,32
252ZE + x42α →A100Fm+ 20+β + 610n Ushbu yadro reaksiyasida 63,5*103 g Fm hosil bo‘lsa, nechamilligramm He reaksiyaga kirishadi? (E va Fm o‘zaroizoton) # 2
25499Es + x42α → E + β + 310n Ushbu reaksiyada 0,1036 g E elementi hosil bo‘lgan bo‘lsa, necha milligramm Es parchalangan? (Es va E o‘zaro izoton) #101,6
25499Es + x42α → E + −β + 310n Ushbu yadro reaksiyasida 0,1295 g E elementi hosil b‘olgan bo‘lsa, necha milligramm Es parchalangan? (Es va E o‘zaro izoton) #127
273 K temperaturada HBr ning eruvchanligi 171 g bo‘lsa,shu temperaturadagi 300 ml suvda qancha (l, n.sh.) gazeriydi?#141,87
28 litr (n.sh.) NO va N2O gazlari aralashmasida azotningmassasi kislorodning massasiga teng bo‘lsa, gazlararalashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mos ravishdaaniqlang.#24; 4
2M ishqoriy metall bromidi eritmasining 0,04 litri 56 g gateng. Eritmaning foiz konsentratsiyasi 17% ga tengligima’lum bo‘lsa, metallning nisbiy atom massasini (g)hisoblang.#39
3 hajm XH3 va 1 hajm YH4 aralashmasining havoganisbatan zichligi 0,5 ga teng. Agar gazlar 2:1 hajmda olinganaralashmadagi vodorodning massa ulushi 5/22 ga tengbo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.# B; C
3 hajm XO va 1 hajm YO2 aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 18,5 ga teng. Agar gazlar teng hajmda olingan aralashmada kislorodning massa ulushi 12/23 gateng bo‘lsa, noma’lum element (X va Y ) larni aniqlang.#C; S
3 hajm XO va 1 hajm YO3 aralashmasining vodorodganisbatan zichligi 21,25 ga teng. Agar gazlar 1:2 hajmda olingan aralashmadagi kislorodning massa ulushi 56/95 gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.# N; S
3 hajm XO2 va 2 hajm Y O2 aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 13,3 ga teng. Agar gazlar teng hajmda olingan aralashmada kislorodning massa ulushi 32/55 gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#N; S
3 hajm XO2 va 5 hajm Y O2 aralashmasining havoga nisbatan zichligi 1,95 ga teng. Agar gazlar 7:3 hajmda olingan aralashmadagi kislorodning massa ulushi 64% gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#C; S
3 litr (n.sh.) CH4 va C2H4 gazlari aralashmasidauglerodning massasi vodorodning massasidan 4 marta kattabo‘lsa, gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#2; 1
3 litr metan va etilen gazlari aralashmasida uglerod vavodorod massalari nisbati 4:1 bo‘lsa, aralashmadagi etilenhajmini (litr) aniqlang.#1
3 mol H2SO4 va 2 mol H2O tarkibidagi atomlar sonlariningnisbatini aniqlang.#3,5:1
3 ta pog‘onasi va 6 ta pog‘onachasi elektron bilan to‘lganelementni ko‘rsating.#Cu
3 ta pog‘onasi va 9 ta pog‘onachasi elektron bilan to‘lganelementni ko‘rsating.#Sr
305 g 25% li CuSO4 ning qaynoq eritmasi sovitilganda 25 g mis kuporosi cho‘kmaga tushdi. Eritmada qolgan tuzning massa ulushini (%) hisoblang.#21,5
32% li eritma olish uchun 300 ml (ρ=1,12 g/ml) 2,4 mol/lkonsentratsiyali eritmada metanga nisbatan zichligi 8 gateng bo‘lgan gazdan qancha hajm (l, n.sh.) eritish kerak?#3,95
32,6 g Na va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan2,8 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan natriyli tuzningmassasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilanta’sirlashadi deb hisoblang.# 34
32,67 g H2SO4 eritmasi mo‘l miqdordagi BaCl2 eritmasibilan ta’sirlashuvi natijasida 11,65 g cho‘kma tushgan bo‘lsa, dastlabki eritmadagi H2SO4 ning massa ulushini (%)aniqlang.#15
36 g mis va mis (II) oksid aralashmas konsentrlangan sulfatkislota bilan ta’sirlashganda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajralibchiqdi. Aralashmadagi mis (II) oksidning massa ulushini (%)hisoblang.#46,67
360 g 3 molyarli (ρ=1,2 g/ml) NaOH eritmasiga nechamolyarli NaOH eritmasidan 160 ml (ρ=1,5 g/ml)qo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#7,5
360 g 3 molyarli (ρ=1,2 g/ml) NaOH eritmasiga zichligi(g/ml) qanday bo‘lgan 7,5M li NaOH eritmasidan 160 mlqo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#1,5
360 g 3 molyarli (ρ=1,2 g/ml) NaOH eritmasiga7,5 molyarli (ρ=1,5 g/ml) NaOH eritmasidan qancha (g)qo‘shilganda 14% li eritma hosil bo‘ladi?#240
37,2 g anilin necha gramm sirka angidrid bilan reaksiyaga kirishib atsetanilid va sirka kislota hosil qiladi?#40,8
37,2 g anilin sirka angidrid bilan reaksiyaga kirishib nechagramm atsetanilid hosil qiladi?# 54
3Fe(q) + 4H2O(g)↔Fe3O4(q) + 4H2(g) reaksiyada muvozanat holatida vodorod va suv bug‘ining parsial bosimlari 3,2 kPa va 2,4 kPa ga teng. Muvozanat doimiysinianiqlang.#3,16
4 g tuz 42 g X% li eritmaga qo‘shilganda to‘yingan eritmaga aylanadi. Shu tuzning eruvchanlik koeffitsiyenti 15 ga tengbo‘lsa X ning qiymatini toping.#4,76
4 hajm X2H6 va 3 hajm YH4 aralashmasining vodorodganisbatan zichligi 14,86 ga teng. Agar gazlar 1:2 hajmdaolingan aralashmadagi vodorodning massa ulushi 7/46 gateng bo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#B; Si
4 hajm XF3 va 1 hajm YF4 aralashmasining vodorodganisbatan zichligi 37,6 ga teng. Agar gazlar teng hajmdaolingan aralashmada ftorning massa ulushi 133/172 ga tengbo‘lsa, noma’lum elementlarni mos ravishda aniqlang.#B; Si
40,3 g yog‘ning to‘la gidrolizlanishidan 44,1 g bitta karbonkislotaning kaliyli tuzi hosil bo‘ldi. Yog‘ni aniqlang.#palmitin kislotaning gliserati
400 ml (ρ=1,2 g/ml) 0,75M li Na2SO4 eritmasiga 156 mlsuv qo‘shildi va 8 A tok kuchi bilan elektroliz qilinganda7,1% li eritma hosil bo‘ldi. Eritma necha sekund davomida elektroliz qilingan?#48250
400 ml (ρ=1,2 g/ml) 0,75M li Na2SO4 eritmasiga 156 mlsuv qo‘shildi va 8 A tok kuchi bilan 48250 sekund davomidaelektroliz qilindi. Hosil bo‘lgan eritmaning konsentratsiyasini(%) toping.#7,1
400 ml suv tarkibida 44,4 mg CaCl2 va 14,6 mg Mg(HCO3)2mavjud. Suvning qattiqligini (mg-ekv) aniqlang.#2,5
41,42 g brommetan olish uchun (η = 0,8) qancha (g) alkankerak bo‘ladi?#8,72
47,6 g noma’lum I valentli va II valentli metallar alashmasining 1,2 moli suvda eritilganda 22,4 litr (n.sh.)gaz ajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 36,8 g ga kam bo‘lsa, reaksiya uchun olingan I valentli metall massasini (g) aniqlang.#15,6
47,6 g noma’lum I valentli va II valentli metallaralashmasining 1,2 moli suvda eritilganda 22,4 litr (n.sh.)gaz ajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 36,8 g ga kam bo‘lsa, hosil bo‘lganY(OH)2 ning massasini (g) aniqlang.#59,2
5 A tok bilan 26,8 soat davomida 0,2 kg KOH eritmasielektroliz qilindi. Eritmaning pH qiymati 13 ga teng bo‘lsa(ρ=1,55 g/ml), dastlabki eritmaning massa ulushini (%)toping.#0,28
5 g metall karbonati qizdirilishidan 2,8 g uning oksidi olindi.Ushbu oksid sulfat kislota bilan ta’sirlashganda hosil bo‘ladigan suvning massasini (g) aniqlang.#0,9
5 litr (n.sh.) CO va CO2 gazlari aralashmasida uglerodning massasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bo‘lsa,gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#2,5; 2,5
5,2 g atsetilendan necha gramm akril kislota olish mumkin?#14,4
5,6 l (n.sh.) gaz 2,709*1024 ta elektrondan iborat bo‘lsa,gazning formulasini aniqlang.#H2S
5,6 litr (n.sh.) ozon olish uchun talab etiladigan bariyperoksid massasini (g) aniqlang.#126,75
50 ml butan va (mo‘l miqdordagi) kislorod aralashmasiyondirildi. Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashmadastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi17,5 ml ga kamaygan bo‘lsa, hosil bo‘lgan gazlararalashmasidagi karbonat angidridning hajmiy ulushini (%)aniqlang.#61,54
50 ml butan va (mo‘l miqdordagi) kislorod aralashmasiyondirildi. Reaksiya tugagandan so‘ng reaksion aralashmadastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi17,5 ml ga kamaygan bo‘lsa, hosil bo‘lgan gazlararalashmasidagi kislorodning hajmiy ulushini (%) aniqlang.#38,46
50,8 g noma’lum I valentli va II valentli metallaralashmasining 0,8 moli suvda eritilganda 11,2 litr (n.sh.)gaz ajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 0,6 g ga kam bo‘lsa, hosil bo‘lganXOH ning massasini (g) aniqlang.#33,6
50,8 g noma’lum I valentli va II valentli metallaralashmasining 0,8 moli suvda eritilganda 11,2 litr (n.sh.)gaz ajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 0,6 g ga kam bo‘lsa, noma’lum metallarnianiqlang.#K; Ba
500 g 8% li mis (II) sulfat eritmasi to‘liq elektroliz qilinganda5,2017% eritma olindi. Eritmadan necha faradey toko‘tganini aniqlang.#1
500 g temir va mis aralashmasining (massa bo‘yicha)3/5 qismini mis tashkil etadi. Aralashmaga undagi temirmassasining 2/5 qismiga teng mis qo‘shilganda hosil bo‘lganaralashmadagi temirning massa ulushini (%) aniqlang.#34,48
500 g temir va mis aralashmasining (massa bo‘yicha)3/5 qismini mis tashkil etadi. Aralashmaga undagi temirmassasining 2/5 qismiga teng mis qo‘shilganda temirningmassa ulushi necha foizga kamayadi?#5,52
500 g temir va mis aralashmasining (massa bo‘yicha)3/5 qismini mis tashkil etadi. Aralashmaga undagi temirmassasining 2/5 qismiga teng mis qo‘shilganda hosil bo‘lganaralashmadagi misning massa ulushini (%) aniqlang.#65,52
54 g to‘yingan dikarbon kislota mo‘l miqdordagi natriygidroksid eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan tuz massasidastlabki kislota massasidan 6,3 g ga ko‘p bo‘lsa, kislotanitoping.( η=75%).# oksalat kislota
55,5 g turnbul ko‘ki olish uchun (η=0,75) kerak bo‘ladigantemir (II) sulfat tuzi massasini (g) aniqlang.#57
58 g magniy nitritni sulfat kislota ishtirokida oksidlash uchunkaliy permanganatning 2N li eritmasidan necha litr kerak? # 1
6 litr (n.sh.) CH4 va C2H4 gazlari aralashmasidauglerodning massasi vodorodning massasidan 4 marta kattabo‘lsa, gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.# 4; 2
6 ml (n.sh.) kislorod ozonga aylanganda qancha hajmni(ml, n.sh.) egallaydi?# 4
60 g Li va Na dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan11,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan natriyli tuzningmassasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilanta’sirlashadi deb hisoblang.#170
60C temperaturadagi 280 g to‘yingan eritma 20C gachasovutilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning massasini (g)aniqlang. (S(20C)tuz=20 g, S(60C)tuz=50 g)# 56
600 g temir va mis aralashmasining (massa bo‘yicha)1/6 qismini mis tashkil etadi. Aralashmaga uningmassasining 2/3 qismiga teng mis qo‘shilganda hosil bo‘lganaralashmadagi temirning massa ulushini (%) aniqlang.#50
600 g temir va mis aralashmasining (massa bo‘yicha)1/6 qismini mis tashkil etadi. Aralashmaga uningmassasining 2/3 qismiga teng mis qo‘shilganda temirningmassa ulushi necha foizga kamayadi?#33,33
602 ta NO2 molekulasining massasini (kg) toping.# 4, 6 *1023
62,7 g qattiq holdagi ishqoriy metall ftoridiga konsentrlangansulfat kislota ta’sir ettirilganda ajralgan gaz Ca(OH)2 eritmasi orqali o‘tkazilganda 0,3 mol cho‘kma hosil bo‘ladi.Noma’lum metallni aniqlang.#Rb
68,7 g noma’lum I valentli va II valentli metallaralashmasining 1,5 moli suvda eritilganda 20,16 litr (n.sh.)gaz ajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 3,3 g ga kam bo‘lsa, reaksiya uchun olinganII valentli metall massasini (g) aniqlang.#41,1
7 litr (n.sh.) NO va N2O gazlari aralashmasida azotningmassasi kislorodning massasiga teng bo‘lsa, gazlararalashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mos ravishdaaniqlang.#6; 1
7:6 massa nisbatda. Qalay va kumushning massa nisbati11:27 bo‘lgan 54 kg yangi qotishma olish uchun birinchiqotishma tarkibida qanday massada (kg) qalay bo‘lishikerak? C) 8
71,5 g Na2CO3*nH2O ga yetarli miqdorda suvsiz sulfatkislota qo‘shilganda tarkibida 49,5 g suv saqlagan eritmahosil bo‘ldi. Kristallogidrat tarkibini aniqlang.#Na2CO3*10H2O
78,75 g tripeptid gidrolizidan 87,75 g faqat bitta turdagiaminokislota hosil bo‘ldi. Aminokislotani aniqlang.#valin
79 g noma’lum I valentli va II valentli metall aralashmasining2 moli suvda eritilganda 28 litr (n.sh.) gaz ajralib chiqdi.Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasi Y(OH)2 nikidan 49,5 g ga kam bo‘lsa, noma’lum metallarni aniqlang.#Li; Ba
79 g noma’lum I valentli va II valentli metallaralashmasining 2 moli suvda eritilganda 28 litr (n.sh.) gazajralib chiqdi. Agar hosil bo‘lgan XOH ning massasiY(OH)2 nikidan 49,5 g ga kam bo‘lsa, reaksiya uchunolingan II valentli metall massasini (g) aniqlang.#68,5
8 litr (n.sh.) NO va NO2 gazlari aralashmasida azotningmassasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bo‘lsa,gazlar aralashmasining hajmiy (l, n.sh.) tarkibini mosravishda aniqlang.#2; 6
8,1 g sianid kislota gidrolizidan olingan gaz necha grammxlorid kislota bilan ta’sirlashadi?#10,95
8,1 g sianid kislota gidrolizidan olingan kislota necha grammo‘yuvchi natriy bilan ta’sirlashadi?#12
84,5 g dixloralkan kuchsiz ishqoriy muhitda gidrolizlanganda 57 g keton hosil bo‘ldi. Dastlabki moddani aniqlang#3,3-dixlor-2,4-dimetilpentan
89,1 g ikki asosli karbon kislotaning kalsiyli tuzi pirolizga uchratib olingan siklik keton qaytarilganda 37,8 g sikloalkanolindi. Qanday sikloalkan olinganligini aniqlang.#siklogeksan
9 ta izomeri bor alkanning barcha izomerlari tarkibidagiσ-bog‘lar soni 18 ta izomeri bor alkanning barcha izomerlaritarkibidagi σ-bog‘lar sonidan nechtaga kam ekaniginianiqlang.#252
95,5 g x% li NaCl eritmasi elektroliz qilinganda tarkibidamassa jihatdan 25% natriy ionini saqlovchi eritma hosilbo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada Na+ va Cl− ionlari soninisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning konsentratsiyasini (%) toping.#15,9
95,5 g x% li NaCl eritmasi elektroliz qilinganda tarkibidamassa jihatdan 25% natriy ionini saqlovchi eritma hosilbo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada Na+ va Cl ionlari soninisbati 4:1 bo‘lsa, hosil bo‘lgan eritma massasini (g) toping.#73,6
95,5 g x% li NaCl eritmasi elektroliz qilinganda tarkibidamassa jihatdan 25% natriy ionini saqlovchi eritma hosilbo‘ldi. Agar hosil bo‘lgan eritmada Na+ va Cl− ionlari soninisbati 4:1 bo‘lsa, eritmadan necha faradey tok o‘tganini aniqlang.# 0,6
99,0 g Li va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan11,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan kaliyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilan ta’sirlashadi deb hisoblang.#28
99,0 g Li va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og‘ir bo‘lgan11,2 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan kaliyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislota bilanta’sirlashadi deb hisoblang.#224,6

Download 89.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling