Iqlimshunoslik


Download 7.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/17
Sana15.12.2019
Hajmi7.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Iqlimshunoslik.Climatology

O 'Z B E K IS T O N   R E S P U B L IK A S I 
O L IY  VA 0 ‘RTA  M A X SU S TA’L IM   V A Z IR L IG I
Yu.  V.  Petrov,  H . T.  Egam berdiyev, 
M . Alautdinov,  B.  M . X olm atjanov
IQLIMSHUNOSLIK
0  
‘zbekiston  Respublikasi 
Oliy  va  o ‘rta  maxsus  ta Tim  vazirligi  tomonidan 
darslik sifatida  tavsiya  etilgan
«N O S H IR »  
T O S H K E N T  —  20 1 0

2 6 .2 3 7  
Iqlimshunoslik:  [oliy o ‘quv yurtlarining talabalari uchun dars- 
1-98 
lik]  /   Yu.  V.  Petrov  [va  boshq.];  0 ‘zR   oliy  va  o‘rta-m axsus 
t a ’lim   vazirligi.  —  T.:  N oshir,  2010.  168-b.
I.  P etrov,  Yu.  V.
BBK  26.237
0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy va  o‘rta  maxsus  ta’lim vazirligi  tomonidan 
davlat universitetlarining  «Gidrometeorologiya“  yo'nalishi  bo‘yicha  ta’lim 
olayotgan  talabalari  uchun  darslik  sifatida  tavsiya  etilgan.
Taqrizchilar:  g.f.d.  Hikmatov  F.H.
g.f.d.  Muxtorov T.M.
Ilmiy  muharrirlar:  g.f.n.,  dos.  Egamberdiyev  X.T.
f.m.-f.n.,  dos.  Petrov Yu.V.
Darslikda  iqlimning shaklianishiga  ta ’sir etuvchifizik jarayonlar va  iqlimshu- 
nosiikning umumiy  masalalari bayon  etilgan.  Radiasion, geografik va sirkulyasion 
omillarning  iqlim  genezisi  va  iqlimlarning  tasnifidagi  roli  ko'rib  chiqilgan.  0 ‘rta 
Osiyo iqlimining geologik va tarixiy o ‘tmishdagi o ‘zgarishlari va tebranishiari bilan 
bog'liq  masalalar  hamda  antropogen  ta ’sir  ostida  iqlimning  kelajakdagi  mumkin 
bo ‘Igan o ‘zgarishlari yoritilgan.
Darslik universitetlarning geografiya, fizika va ekologiya yo ‘nalishiari talabalari, 
meteorologiya  va  iqlimshunoslik hamda boshqa  tutash fanlar sohalari mutaxassis- 
lari uchun  mo ‘Ijallangan.
ISBN 978-9943-353-32-9 
© 
«Noshir»  nashriyoti, 
2010 
y.

S O ‘Z B O S H I
D a rslik  u n iv ersitetn in g  g id ro m e te o ro lo g iy a  y o 'n a lis h i talab a la rig a 
o ‘q ila d ig a n   „ T q lim s h u n o s lik “  fa n in in g   d a s t u r i   a s o s id a   tu z ilg a n . 
U  u n iv e rs ite tla rn in g  geografiya, fiz ik a ,  b io lo g iy a -tu p ro q sh u n o slik  v a  
e k o lo g iy a   f a k u lte tla r id a   iq lim s h u n o s lik   f a n in i   o 'r g a n i s h   u c h u n  
m o 'lja lla n g a n .  D a rslik   tu ta s h   s o h a   m u ta x a s s is la ri  y o k i  b o s h q a   q iz - 
iq u v c h ila r  to m o n id a n   iq lim s h u n o s lik   b ila n   ta n is h is h   u c h u n   fo y - 
d a la n ilish i  m u m k in .
S o ‘nggi  y ig ir m a - o ‘ttiz   y ild a   iq lim s h u n o s lik n in g ,  b irin c h i  n a v - 
b a td a   iq lim n in g   g lo b a l  isish i  b ila n   b e lg ila n u v c h i,  m u a m m o la rig a  
q iziq ish   keskin  o rtd i.  Iq lim n in g   o ‘z g a rish i  e k o lo g ik   tiz im la rn in g  
ev o ly u siy asi,  c h o ‘lla n ish   ja r a y o n la r i  v a  a t r o f - m u h i tn i n g '  b o s h q a  
o ‘z g a rish la ri b ila n  c h a m b a rc h a s  b o g ‘liq.  T a b iiy  re s u rs la m in g  c h e k - 
langanligi va u la rd a n  o q ilo n a  fo y d alan ish   n u q ta i  n a z a rid a n  iq lim sh u ­
n o slik   o ‘ta   m u h im   a h a m iy a tg a   ega.
D a rslik d a   iq lim   tiz im i  tu s h u n c h a s i  z a m o n a v iy   d a ra ja d a   ta lq in  
etilg an ,  iqlim ni  sh a k lla n tiru v c h i  o m illa r  v a  ja r a y o n la r   t a ’siri  o s tid a  
iqlim n in g shakllanishi  m ufassal  k o ‘rib ch iq ilg an .  S h u   n u q tai n a z a rd a n  
h a ro ra t,  n am lik ,  b u lu tlilik   v a  b o sh q a   iq lim iy   k a tta lik la rn in g   m a y - 
d o n la ri  k o ‘rsatilg an   v a  ta h lil  qilin g an .  I q lim la r   tasn iflari  b o ‘y ic h a  
tu rli  y o n d ash u v lari  v a  u la r  b o ‘y ic h a   iq lim   ta s n ifla ri  b a y o n   qilin g an . 
M e z o -  va  m ik ro iq lim   tu s h u n c h a la ri  z a m o n a v iy   ta lq in   qilingan.
D a rslik n in g   s o ‘nggi  b o b i  s a y y o ra m iz n in g ,  s h u   ju m la d a n   0 ‘rta  
O siy o n in g   g e o lo g ik   o ‘tm ish d a g i  iq lim la rin i  q a y ta   tik la s h ,  ta rix iy  
o ‘tm ish d a g i  iq lim la rn in g   q is q a c h a   b a y o n i  h a m d a   u n in g   X X I  a s r - 
d ag i  o ‘zg a rish la ri  v a  o q ib a tla rig a   b a g ‘is h la n g a n .
D a rs lik la r  h a jm ig a   q o ‘y ila d ig a n   c h e g a r a   a m a liy   iq lim s h u n o s ­
lik   v a  iq lim iy   q a y ta   is h la s h   u s u lla ri  h a m d a   iq lim   o ‘z g a ris h in in g  
z a m o n a v iy   m o d e lla ri  va  s s e n a riy la ri  m a s a la la r in i  y o ritis h g a   im -  
k o n   b e rm a d i.
3

D a rslik   k iris h   v a  y etti  b o b d a n   ib o ra t  b o ‘lib,  h a r   b ir  b o b   ta la - 
b a la rn in g   o ig a n   b ilim la ri  y u z a s id a n   o ‘z i n i - o ‘zi  n a z o ra t  q ilish la ri 
u c h u n   n a z o r a t  sa v o lla ri  b ilan   y a k u n la n a d i.
D a rslik   m u a llifla ri  ta q riz c h ila r  g .f.d .  F .H .  H ik m a to v   va  g .f.d . 
T .M .  M u x to ro v la rg a   d arslik n i  ta y y o rla sh  ja ra y o n id a   b ild irg a n   ta k - 
lif va  m u lo h a z a la r i  u c h u n   o ‘z  m in n a td o rc h ilik la rin i  b ild ira d ila r.
Ilmiy  muharrirlar:  g.f.n.,  dos.  Egamberdiyev  X. T.
f.m .-f.n .,  dos.  Petrov  Yu.V.
4

/   BO B.  K IR IS H
1.1.  Iq lim sh u n o slik n in g  p redm eti v a v a z ifa la ri
Iqlim ning  shakllanish  sharoitlarini  o'rganuvchi  fan  iqlim shunoslik deb 
ataladi.  Astronomik  va  fizikaviy-geografik  sharoitlam ing  m urakkab  kom - 
pleksi  ta ’sirida  shakllanuvchi  atm osfera jarayonlarini  o ‘rganish  iqlim shu­
noslikning  predmeti  hisoblanadi.  Iqlim shunoslik  iqlim ni  shakllantiruvchi 
turli  om illar  o'rtasidagi  bog'liqlikni  ularning  to ‘shalgan  sirt  bilan  o ‘zaro 
ta ’sirida ko‘rib chiqadi.  U turli m eteorologik hodisalar va  iqlim  turlarining 
yer  shari  sirtidagi  taqsim otining  qonuniyatlarini  o ‘rganadi.  Va  nihoyat, 
iqlimshunoslik  iqlimning  geologik  o'tm ishdagi,  hozirgi  zam ondagi,  shu 
jum ladan inson faoliyati bilan bog'liq o ‘zgarishi m u am m o larini o ‘iganadi. 
Shunday qilib,  iqlimshunoslik  ilmiy fan bo ‘lib, iqlim ning shakllanish jaray- 
onlari,  o'tm ish,  hozirgi zam on va kelajakdagi tavsifi va tasnifini,  iqlimning 
inson faoliyatiga va  insonning  iqlimga  ta ’sirini o'rganadi.
Tarixning turli davrlarida olim lar iqlimga turlicha ta ’rifberganlar.  Qadim- 
gi  yunonlar  Yerning  sharsim on  ekanligini  hisobga  olib,  iqlim ni  Quyosh 
nurlarining yersirtiga qiyaligi bilan tushuntirganlar va shundan iqlim haqidagi 
fanning  nom i  (x^ipa — qadim gi  yunonchada qiyalik)  kelib chiqqan.  0 ‘rta 
asrlarga  kelib, joyning kengligidan  tashqari  iqlimga  boshqa,  m asalan, joy- 
ning  okeandan  uzoqligi,  yer  yuzasining  turi  kabi  om illar  ham   ta ’sir etishi 
aniqlangan.  XIX asrda iqlimni  ob-havoning biror qonuniyatga bo'ysinuvchi 
to'plam i  yoki  ketma-ketligi  sifatida  qaray  boshladilar.  Iq lim   yer  orbitasi 
ko‘rsatkichlarining o'zgarishi va boshqa om illar bilan  bog‘liq b o ‘lishi  m um - 
kinligiga e ’tibor qaratilgan.
Iqlim   shakllanishi  nazariyasining  rivojlanishi Y er  sharin in g  atm osfera, 
okean, quruqlik va muz qoplam laridagi jarayonlam ing o 'z a ro  ta ’sirini  m iq- 
doriy hisobga olishni  talab qildi.  Shunga  muvofiq global iqlim  tushunchasi 
paydo  bo'ldi.  Atmosfera  —  okean   —  quruqlik  —  kriosfera  tizim i  m eteor­
ologik tashkil  etuvchilarining uzoq  (bir  necha  o ‘n  yildan  kam   boMmagan) 
vaqt  davom ida  o'tuvchi  holatlari  ansambli  (yoki  rejim i)  global  iqlim   deb 
tushuniladi.
Global  iqlimning  m uayyan  fizikaviy-geograifk  sharoitlardagi  xususiy 
ko'rinishi  lokal  (yoki  mahalliy)  iqlim  deyiladi.  Lokal  iqlim   —  bu  quyosh 
radiasiyasi, uning yer sirtining faol qatlamidagi o ‘zgarishlari va ularga bog‘liq
5

atmosfera va okeanlarsirkulyasiyasi bilan belgilanuvchi muayyan joyga xar- 
akterli bo'lgan  ob-havoning ko‘p yillik  rejimidir.  Bunday tushunishda iqlim 
joyning fizikaviy-geografik xususiyatlaridan biri hisoblanadi.
Quyosh energiyasining asosiy o'zgarishlari to ‘shalgan sirt yaqinida sodir 
bo'ladi.  Bu  sirtning  optik  (albedo),  mexanik  (relef)  va  issiqlik  (quruqlik, 
suv)  xossalari  b o ‘yicha  birjinsli  emasligi  uning  o ‘zaro  yonm a-yon  ucha- 
stkalarida  m eteorologik  rejimlar o'rtasidagi  farqlarga olib keladi.  Biroq, bu 
farqlar katta balandliklarga tarqalmaydi.  Shu sababli yersirtining o'lchamlari 
odatda  yuzlab  kilom etrlardan  katta  bo'lm agan  har  xil  turdagi  hududlari 
ustida  katta  masshtabli  jarayonlar  (siklon,  antisiklon,  atm osfera  frontlari 
va  boshq.)ga  bog‘liq  bo‘lgan  ob-havo  bir xil  xarakterga  ega  bo'ladi.
Biijinsli b o ‘lmagan to'shalgan  sirtning gorizontal o ‘lcham lariga bog'liq 
ravishda  k atta  bo'lm agan  alohida  geografik  tuzilm alam ing  mezoiqlim  va 
mikroiqlim  deb  ataluvchi  iqlimlari  ajratiladi.
Mezoiqlim  —  bu  o ‘l  cham i yuz  kilom etrdan  katta  bo'lm agan  (o'rm on, 
vodiy,  sh ah ar  va  boshq.)  alohida  geografik  landshaft  tarkibiy  qism ining 
iqlimidir.
Mikroiqlim  —  bu  o'lcham i  bir  n echa  yuz  metrlardan  katta  bo'lm agan 
(o‘rm on  chekkasi,  bog‘,  ko‘l qirg‘og‘i,  o ‘rmon  yalangligi va boshq.)  su n’iy 
tuzilm a  yoki  kichik  hududning  iqlim idir.
IqlimsHunoslikning  asosiy  vazifalari  quyidagilar:
1.  Iqlimni shakllantiruvchi barcha omillar vajarayonlaming o ‘zaro ta’sirini 
tadqiq  etish  yo'li bilan  iqlimning  shakllanish  qonuniyatlarini  o'rganish.
2.  Iqlim ning o ‘zgarish sabablarini,  shu jum ladan,  tabiiy va antropogen 
ja ra y o n la r  t a ’sirid a  u n in g   k e la ja k d a   yuz  berishi  m u m k in   b o ig a n  
o'zgarishlarini  tadqiq  etish.
3.  Iqlim iy  tizim ning  shakllanishi  va  uning  o'zgarishlarini  fizikaviy- 
m atem atik  modellashtirish.
4.  Iqlim larning  geografik  taqsim oti  qonuniyatlarini  o'rganish,  iqlim- 
larni  tasniflash  va  iqlimiy  hududlashtirish.
5.  M ik ro iq lim n i  tadqiq  etish,  unin g   hosil  bo'lish  q o n un iyatlarini 
o'rganish  va  m ikroiqlim  turlarini  tasniflash.
6.  Inson  faoliyatining  turli  tarm oqlarini  ta ’minlash,  shuningdek  ob- 
havoning uzoq muddatli prognozlari uchun iqlim xarakteristikalarini yetkazib 
berish.
1.2.  Iqlim shunoslikning tadq iqot usullari
1. 
Kuzatish va meteorologik stansiyalaming o ‘Ichash ma ’lumotlarini yig ‘ish 
usuli.  Iqlim shunoslik  m uam m olarini  hal  qilish  uchun  kuzatilgan  m eteor­
ologik  kattaliklar  va  hodisalarning  uzun  qatorlari  eng  katta  aham iyatga
6

ega.  Bu  m a’noda  meteorologik  stansiyalarni  tashkil  etish,  ularni  bir  xil 
uskunalar va  kuzatish uslubiyatlari  b o ‘yicha  ko‘rsatm alar bilan  ta ’minlash, 
m a’lum otlam i yig'ish,  nazorat qilish va tarqatish asosiy majburiyati hisoblan- 
gan m arkaziy meteorologik m uassasalam ing paydo b o ‘lishi iqUmshunoslik- 
ning  rivojlanishida yirik  bosqich  b o ‘ldi.
Bu  m aqsadda  Peterburgda  1849  yilda  Bosh  fizik  observatoriya  (hozir 
kunda  A.I.Voyeykov  nom idagi  Bosh  geofizik  observatoriya)  tashkil  etil- 
gan.  Rossiya  kabi  bepoyon  m am lakatning  barcha  m eteorologik  ishlarini 
boshqarish majburiyati yuklangan bu observatoriya jah ond a dastlabki  m arka­
ziy  m eteorologik  muassasa  edi.  1851  yilda  Avstriyada,  1855  yilda  Buyuk 
Britaniyada,  1870 yilda AQShda,  1878 yilda Fransiyada  m arkaziy m eteor­
ologik  institutlar tashkil  etildi.
S hunday  qilib,  XIX  asm ing  ikkinchi  yarm ida  bir  xil  uskunalar  bilan 
ta ’m inlangan yagona meteorologik uslub asosida ishlovchi  yagona  m eteor­
ologik  kuzatishlar tarm og'i  shakllandi.  Rossiya va  M D H n in g   o 'n la b   stan- 
siyalarida  meteorologik  o lc h ash la m in g   uzun  qatorlari  yig‘ildi.  Peterburg, 
M oskva,  Ekaterinburg,  Irkutsk, Tiflis va boshqalar shu stansiyalar qatoriga 
kiradi.  0 ‘zbekistonda uzluksiz  m eteorologik  kuzatishlar T oshkentdagi  ge­
ofizik  observatoriyada  1873  yildan  boshlab  olib  borilm oqda.
M eteorologik  stansiyalar  faoliyatida  kuzatish  m ud datlarin i  belgilash 
m uhim  hisoblangan.  Kuzatishlar m àhalliy o 'rtach a quyosh vaqti bilan  soat
7,  13 va  19 larda amalga oshirilgan.  1936-1961  yillar m ob ayn id a bu m ud- 
datlarga  tungi  soat  1  kiritilgan.  U lar  iqlimiy  muddatlar  deb  atalgan.  1966 
yilning  1  yanvaridan jahonning  barch a  m eteorologik  stansiyalarida  kuza­
tishlar Grinvich vaqti bo'yicha soat  00 dan boshlab  h a r u ch  soatda sinxron 
ravishda  o ‘tkazilmoqda.  Ayrim  m eteorologik  kattaliklar  kam roq  kuzatila- 
di.  M asalan,  yog'inlar  miqdori  sutkada  ikki  m arta,  q o r  qoplam ining  ba- 
landligi  bir  m arta  o ‘lchanadi.
A ktinom etrik  kuzatishlar su tk ad a  olti  m arta,  m ah alliy o ‘rta c h a   quy­
osh  vaqti  bilan  00.30,  6.30,  9 .30,  12.30,  15.30  va  18.30  lard a  am alga 
oshiriladi.
2. 
Statistik tahlil usuli.  Bu usul  quyidagi vazifalarni  hal  qilish  im konini 
beradi.  Birinchidan, ehtim oilik-statistik apparat kuzatish natijalarini iqlimiy 
qayta  ishlashning  asosini  tashkil  etadi.  Bunday  qayta  ishlashning  asosiy 
bosqichlari  quyidagilar:
—  iqlimiy qatorlarni  hosil  qilish va ularning  nazorati;
—  um um iy  iqlimiy  axborotlarni  olish va ularning  aniqligini  baholash;
—  iqlim diagnozi  va prognozi  uchu n  axborotlarni  olish;
—  am aliy  maqsadlarda iqlim   ko'rsatkichlarini  ishlab  chiqish  va ularni 
hisoblash;
—  iqlimiy axborotlarni fazoviy um um lashtirish.
7

Bu  usul  yordam ida  vaqtning  m a ’lum   oralig‘i  uchun  um um lashtirilgan 
kuzatish  qatorlari  tuziladi.  B oshlang'ich  m a’lum otlar  qatori  gradasiyalar 
b o ‘yicha qiym atlar taqsimotiga aylantiriladi.  So'ngra taqsim otlam ing asosiy 
xossalarini  ifodalovchi  qatorning  statistik ko'rsatkichlari  ajratiladi.
Ikkinchidan,  korrelyasiya va spektral  tahlil usullari yordamida  turli  mete- 
orologik kattaüklar va hodisalar o'rtasidagi aloqadorlikni (yoki uning yo'qligini) 
aniqlash,  shuningdek bu aloqadorlikni  miqdoran ifodalash  mumkin.
Uchinchidan,  trend  tahlili  usuli  yordam ida  meteorologik  qatorlarning 
vaqt  b o ‘yicha  o'zgarish qonuniyatini  o'rganish  mumkin.
3.  Xaritalash usuli.  Iqlimiy xaritalarga ko‘p yillik kuzatishlarning statis­
tik  qayta  ishlash  natijalari  tushiriladi.  Iqlimiy  xarita  bir  yoki  bir  nechta 
m eteorologik kattaliklar iqlimiy xarakteristikalarining geografik taqsim oti- 
ni ko'rsatadi.  M eteorologik kattalik yoki atmosfera hodisalarining o ‘rtacha 
qiym atlari,  o 'rta c h a  kvadratik chetlanishlari, gradasiyalarining takrorlanu- 
vchanligi  va  boshqalam ing  izochiziqlari xaritalari tuziladi.  B unday  xarita- 
larni tuzishdan asosiy m aqsad shundaki,  ularning yordam ida m eteorologik 
kuzatishlar  o ‘tkazilmaydigan joylardagi  m a’lumotlarni  interpolyasiya usuli 
bilan hosil qilish  m um kin b o ‘ladi.  Iqlim iy xaritalar, shuningdek,  iqlimning 
asosiy  fazoviy  qonuniyatlari  to ‘g ‘risida  ko‘rgazmali  tasaw u r  hosil  qilish 
im konini  beradi.
Izochiziqlam i o'tkazishda fizikaviy qonuniyatlarrii hisobga olish va xari- 
talarning  m o ‘ljallanishidan  kelib  chiqish  lozim.  Izochiziqlam i  o ‘tkazish 
vaqtida  ularni gipsometriya,  morfometriya, suv havzalarining mavjudligi,  suv 
havzasi  qirg‘og ‘idan  uzoqlik  va  boshqa  fizikaviy-geografik  om illar  bilan 
m uvofiqlashtirish  kerak  bo'ladi.
So‘nggi  yillarda  geografik  inform asion  tizimlar  (G IT )ni  qo'llash  izo- 
chiziqlarning o ‘tkazilishini ob ’ektivlashtirish bo'yicha katta im koniyatlam i 
ochib  berm oqda.
4.  Tizimli yondashuv  usuli.  Bu  usul  iqlim  va  uning  o ‘zgarishlarini  geo­
grafik qobiq chegarasida shakllanuvchi atmosfera, gidrosfera va litosferadagi 
jaray o n lam in g   o ‘zaro  aloqadorlik  va  o ‘zaro  ta ’siridagi  majmuasi  sifatida 
fizika va  m atem atikaning  asosiy  qonunlari  asosida tadqiq  etadi.
5.  Eksperiment  va  modellashtirish  usuli.  Kuzatishlardan  farqli  bu  usul 
keng  diapozondagi  tashqi  om illar  ta ’sirida  o ‘rganilayotgan  o b ’ektlarning 
tabiati  to ‘g ‘risida  tasaw ur  hosil  qilish  imkonini  beruvchi  tadqiqotlarning 
faol  usuli  hisoblanadi.
Iq lim   x a ra k te rid a g i  e k sp e rim e n tla r  qato rig a  h u d u d iy   va  global 
ko'lam larda  iqlim  o ‘zgarishlariga  olib  keluvchi  insonning  atrof-m uhitga 
ixtiyoriy t a ’sirlarini  kiritish  m um kin.  Bular suv om borlarini  qurish,  erlam i 
sug‘orish, botqoqlarni quritish,  o ‘rm onlarni kesish,  Orol dengizining qurib 
borishi,  atm osferaga  „parnik“  gazlarining chiqarilishi  va  h.k.
8

S un’iy  iqlim   kameralari,  okean   sirkulyasiyasining  asosiy  elem entlarini 
hosil qiluvchi basseynlar, atmosfera um um iy sirkulyasiyasini fizikaviy m od- 
ellashtirish uchun maxsus qurilm alar kabi  fizikaviy-geografik o b ’ektlarning 
analoglari  m odellar sifatida  foydalanilishi  mumkin.
Iqlimiy tizimning matematik m odellari iqlim um um iy nazariyasini yara- 
tish  m asalasini  hal  qilish  im konini  beradi.
B unday  m odellarda  tizim  tashkil  etuvchilarining  holatin i  tavsiflovchi 
va  tizim da  yuz  berayotgan  u  yoki  bu  shakldagi  fizikaviy  jarayo nlarn i, 
shuningdek, boshlang‘ich va chegaraviy shartlam i hisobga oluvchi  termogid- 
rodinamika  tenglam alari  tizimlari  tuziladi.
1.3.  Iqlim shunoslikning b o sh q a  fa n la r bilan  a lo q a si.
U ning fan  ta rm o q la rig a   boMinishi
Iqlim shunoslik,  birinchi  navbatda,  atmosfera fizikasi  ( um um iy  meteo- 
rologiya)ning tarkibiy qismi hisoblanadi.  Bu quyosh radiasiyasining uzatili- 
shi,  atm osfera sirkulyasiyasi,  issiqlik va nam lik aylanishi  va b osh qa  iqlimni 
shakllantiruvchi  barcha  asosiy  o m illa r  va  jara y o n larn in g   atm osferaga 
bog'liqligi  bilan  ifodalanadi.
Iqlim shunoslik  astronomiya,  geografiya,  gidrologiya,  agrobiologiya,  tup- 
roqshunoslik,  umumiy geófizika  va  boshqa  fanlar  bilan  uzviy  bog'liq.  Q u - ' 
yosh  energiyasining  yer sirtiga  kelishi  quyosh  doim iysining  qiym ati, jo y n - 
ing kengligi,  ekliptika tekisligining  qiyaligi  va boshqa  astronomik omillarga 
bog‘liq.  Iqlim   relef,  tuproq va  o ‘sim lik  qoplam i,  hayvonot  olam i  kabi  ge- 
ografik  m uhit  elementlarning  ta ’sirida  shakllanadi,  y a’ni  iqlim   m azkur 
muhitning tashkil etuvchilaridan biri hisoblanadi.  Ikkinchi to m o n d an ,  iqlim 
landshaftni  shakllantiruvchi  om ildir.
Iqlim shunoslikning  gidrologiya  va  okeanologiya  bilan  b og ‘liqligi  suv- 
ning bugManishi va kondensasiyasi, yog‘inlarning yog‘ishi, m uz va qo r qopla- 
mining  hosil b o ‘lishi,  daryolar oqim i  orqali  ifodalanuvchi  atm osferada suv 
aylanishi  t a ’sirida  iqlimning  shakllanishida  nam oyon  b o ‘ladi.
Iqlimshunoslik dehqonchilik va chorvachilikning um um iy biologik qonu- 
niyatlarini  o ‘rganuvchi  agrobiologiya  bilan  uzviy  bog‘liq.  O b -h av o  iqlim 
ham   o ‘sim liklar yashash  m uhitining  om illaridan  biri  hisoblanadi.
Iqlim   tuproqni  shakllantiruvchi  om illardan  biridir.  H aro rat,  yog'inlar 
va shamol kabi iqlimiy omillar to g ‘ jin slarin i o ‘zgartirishda va u lam i g‘ovak 
mineral  massaga  aylantirishda  faol  ishtirok  etib,  har xil  tu p ro q   turlarining 
hosil bo'lishiga asos bo‘ladi. T uproqning o ‘zi esa yer sirtining alohida hudud- 
laridagi  mikroiqlim ga  ta ’sir ko‘rsatadi.
M a’lumki,  muhitning jonsiz  om illari  majmuasi  bo'lgan  ekotop  ixtiyoriy 
ekologik tizim ning tarkibiy qismi  hisoblanadi.  0 ‘z  navbatida  ekotop  edafa-
9

top (tuproq, grunt) va klimatoplardan tashkil topadi. Klimatotop deganda bar- 
cha  xilma-xillikni  o ‘z  ichiga  oluvchi  iqlim  tushuniladi.  Quyoshning  nurli 
energiyasi,  havo harorati va nam ligi,  yog'inlar, shamol,  atmosfera bosimi va 
boshqa iqlimiy kattaliklar abiotik omillar hisoblanadi.  Shunday qilib, iqlimshu­
noslikning  ekologiya bilan  aloqadorligi  yaqqol  ko'zga tashlanadi.
Iqlim shunoslik,  odatda,  um um iy  iqlimshunoslik  va  klimatografiyaga 
bo ‘linadi.  Klimatografiya — bu iqlimshunoslikning yer sharining turli joylar- 
idagi  iqlim iy sharoitlami  tavsiflash  bilan  shug'ullanuvchi  qismi  bo‘lib,  turli 
q it’alar yoki  ulam ing  alohida  hududlaridagi  iqlimlar  (Yevropa  iqlimi,  0 ‘rta 
Osiyo  iqlimi  va boshq.)  to ‘g‘risidagi  m a’lumotlar  majmuasini  ifodalaydi.
Um um iy  iqlimshunoslikning  quyidagi  qismlari  ham  ajratiladi.
D inam ik iqlimshunoslik. Turli  ob-havo rejimlariga bog‘liq  ravishda havo 
m assalarining takrorlanuvchanligi, shuningdek, iqlimiy frontlar uning pred- 
meti  hisoblanadi.  So‘nggi  yillarda  fanning  bu  tarm og‘iga  iqlimiy jarayon- 
larni  m odellashtirish va iqlim o'zgarishlarining ssenariylarini yaratish bilan 
bog'liq  m uam m olarni  hal  qilish  qo'shildi.
Iqlim iy  qayta  ishlash  usullari  —  iqlimiy  m asalalarni  yechish,  qulay 
k o 'rin ish d a  tasvirlash  (xaritalash,  hududlashtirish)  u chu n  m eteorologik 
kuzatishlarni  qayta  ishlash va  ularni  o ‘rganish usullarini  tadqiq  etadi.
Paleoiqlimshunoslik — geologik va tarixiy o'tmishdagi iqlimlar to‘g‘risidagi 
fandir.  Fizikaviy,  kimyoviy,  bo tan ik   va  boshqa  m ezonlardan  foydalanib 
turli  geologik davrlardagi  iqlim larni  qayta tiklash  paleoiqlimshunoslikning 
vazifalaridan  biri  hisoblanadi.  Tarixiy  o ‘tmishdagi  iqlim larni  qayta  tiklash 
asosan  saqlanib  qolgan  tarixiy hujjatlar (xronikalar,  solnom alar va boshq.) 
va  m ad an iy   yodgorliklarga,  b u n d an   tashqari  daraxtlar  tanasining  yillik 
o ‘sishini  o'rganishga  asoslanadi.
M ezo- va mikroiqlimshunoslik biijinsli bo'lmagan to'shalgan sirt ta ’sirida 
atm osferaning  quyi  5 0 0 -1 0 0 0   m etrli  qatlamida  iqlim ning  shakllanishini 
o ‘rganadi.

Katalog: storage -> web -> source
source -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi t. S. Xudoyberdiyev, B. P. Shaymardanov
source -> O’zbekiston respubikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi barayev f. A
source -> O‘zbеkistоn rеspublikаsi оliy va o‘rtа mахsus tа’lim vazirligi qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti
source -> S. gazinazarova. I. Aхmedov. B. Muхamedgaliyev. A. Хojiyev
source -> Referat mavzulari «Irrigatsiya va melioratsiya»
source -> O'zbekiston respubukasi oliy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
source -> Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti
source -> В. tojiboyev, D. Alijanov chorvachilikda ozuqa tayyorlash va saqlash jarayonlarini
source -> Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti

Download 7.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling