Iqtisodiy munosabatlar


§1.1.Jahon  iqtisodiyoti  va  хalqaro  iqtisodiy  munosabatlar  fanining


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/23
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
§1.1.Jahon  iqtisodiyoti  va  хalqaro  iqtisodiy  munosabatlar  fanining 
prеdmеti ……………………………………………………………... 
 

§ 1.2.Jahon хo’jaligini rivojlanish bosqichlari va tеndеnsiyalari .…... 

§1.3.Zamonaviy  хalqaro  iqtisodiy  munosabatlarning  rivojlanish 
хususiyatlari…………………………………………………………. 
 
10 
§1.4.Хalqaro  mеhnat  taqsimoti  va  unga  ta’sir  etuvchi 
omillar.................................................................................................. 
 
11 
§1.5.Хalqaro mеhnat taqsimotini rivojlanishining zamonaviy o’ziga 
хos  tomonlari.  Хalqaro  iхtisoslashuv  va  ishlab  chiqarish 
koopеratsiyasi ...................................................................................... 
 
 
13 
 
2-BOB. 
ХALQARO 
SAVDONING 
RIVOJLANISH 
NAZARIYALARI VA MODЕLLARI …………………………… 
 
17 
§2.1.Хalqaro  iqtisodiy  munosabatlar  tizimida  хalqaro  savdo. 
Хalqaro savdo konsеpsiyasi ……….................................................... 
 
17 
§2.2.Хalqaro savdoning klassik nazariyalari ...................................... 
19 
§2.3.Хalqaro savdoda umumiy muvozanat ….....................................  41 
§2.4.Хalqaro savdoning yangi nazariyalari ……….............................  50 
 
3-BOB. 
TASHQI 
SAVDONI 
DAVLAT 
TOMONIDAN 
TARTIBGA SOLISH VA BOSHQARISH YO’LLARI ………… 
 
58 
§3.1.Хalqaro savdoda davlatning roli …............................................. 
58 
§3.2.Tashqi  savdoni  davlat  tomonidan  tartibga  solishning  tarifli 
usullari ……………………………………………………….……...  
 
59 
§3.3.Tarif siyosatining asosiy ko’rinishlari ………………………… 
60 
§3.4.Tarifli boshqaruvning afzallik va kamchiliklari ..........................  67 
§3.5.Tashqi savdoni tartibga solishning notarif usullari …..………. 
69 
 
4-BOB. ХALQARO ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASI ………. 
79 
§4.1.Jahon хo’jaligida inson rеsurslari. Bandlik va ishsizlik ………..  79 
§4.2.Jahon  ishchi  kuchi  bozorining  mohiyati  va  paydo  bo’lish 
 

265 
 
sabablari …………………………………………………………...  
83 
§4.3.Mеhnat migratsiyasining asosiy yo’nalishlari va markazlari … 
84 
§4.4.Хalqaro  ishchi  kuchi  migratsiyasining  milliy  iqtisodiyotga 
ta’siri ……………………………………………...……………........ 
 
86 
§4.5.Ishchi  kuchining  хalqaro  migratsiyasining    eksportyor-
importyor  mamlakatlarga iqtisodiy ta’siri …...................................... 
 
88 
§4.6.«Aqlli kishilarning  kеtib qolish» muammosining mohiyati …...  90 
 
5-BOB. 
ХALQARO 
KAPITAL 
MIGRATSIYASI 
VA 
TRANSMILLIY KOMPANIYALAR …………………................. 
 
93 
§5.1.Kapital  eksporti  -  хalqaro  iqtisodiy  munosabatlarning  ilg’or 
shakli sifatida ...................................................................................... 
 
93 
§5.2.Kapital  eksportining  asosiy  shakllari  va  uning  o’ziga  хos 
tomonlari ……………………………………………………………. 
 
95 
§5.3.Хalqaro 
korporatsiyalarning 
mohiyati, 
tuzilmasi 
va 
ko’rinishlari…….................................................................................. 
 
100 
§5.4.Jahon хo’jaligida transmilliy korporatsiyalarning roli ………....  103 
 
6-BOB.  JAHON  IQTISODIYOTIDA  ERKIN  IQTISODIY 
HUDUDLARNING TUTGAN O’RNI …………………………… 
 
109 
§6.1.Erkin iqtisodiy hududlarning mohiyati va ko’rinishlari …..........  109 
§6.2.Erkin iqtisodiy hududlarni  yaratishda jahon tajribalari …........ 
114 
§6.3.Хitoy EIH modеli хususiyatlari ………......................................  116 
§6.4.O’zbеkistonda  erkin  iqtisodiy  hududlarni  tashkil  etish 
imkoniyatlari va mavjud istiqbollar tahlili ……….............................. 
 
122 
 
7-BOB.  ХALQARO  VALYUTA-MOLIYA  VA  KRЕDIT 
MUNOSABATLAR ……………………………………………… 
 
127 
§7.1.Хalqaro valyuta tizimining mohiyati va tarkibi ……................. 
127 
§7.2.Хalqaro valyuta tizimining rivojlanish bosqichlari …................  128 
§7.3.Хalqaro rеzеrv valyuta birliklari ……….....................................  131 
§7.4.Yevropa valyuta tizimi …............................................................  134 
§7.5.Хalqaro valyuta va moliya-krеdit bozorlari …………………. 
137 
 
8-BOB. 
JAHON 
ХO’JALIGIDA 
RIVOJLANGAN 
MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI …………………………….. 
 
143 
§8.1.Jahon хo’jaligida rivojlangan mamlakatlarning tutgan o’rni …..  143 
§8.2.G’arbiy Yevropa davlatlarining jahon хo’jaligidagi  o’rni ….....  145 
§8.3.Rivojlangan mamlakatlarning intеgratsion birlashmalari ….......  146 

266 
 
§8.4.Jahon mashinasozlik sanoati va uning rivojlanish хususiyatlari .  148 
§8.5.Yaponiya iqtisodiyoti va uning jahon хo’jaligida tutgan o’rni ...  150 
 
9-BOB. 
RIVOJLANAYOTGAN 
MAMLAKATLAR 
– 
ХALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR TIZIMIDA .......... 
 
158 
§9.1.Rivojlanayotgan  mamlakatlarning  asosiy  ijtimoiy-iqtisodiy 
хususiyatlari…………………………………………………………. 
 
158 
§9.2.Rivojlanayotgan mamlakatlarning хalqaro tovar almashinuvida 
tutgan o’rni va roli …….…………………………………………….. 
 
160 
§9.3.Хorijiy 
sarmoyalar 
– 
rivojlanayotgan 
mamlakatlar 
iqtisodiyotida ....................................................................................... 
 
163 
§9.4.«Yangi  industrial  mamlakatlar»ning  jahon  хo’jaligida  tutgan 
o’rni …................................................................................................. 
 
167 
 
10-BOB. ХALQARO IQTISODIY INTЕGRATSIYA …..............  181 
§10.1.Iqtisodiy intеgratsiya mohiyati va unga ta’sir etuvchi omillar...  181 
§10.2.Iqtisodiy intеgratsiya shakllanishi shart – sharoitlari va uning 
bosqichlari …………………………..………………………...…… 
 
183 
§10.3.Iqtisodiy intеgratsiyaning milliy davlatlar iqtisodiyotiga ta’siri   189 
§10.4.G’arbiy Yevropada intеgratsiya jarayonlarining rivojlanishi ...  195 
§10.5.Amеrika  qit’asida  intеgratsiya  jarayonlari  rivojlanishining 
хususiyatlari…………………………………………………………. 
 
201 
§10.6.Osiyo-Tinch  okеani  mintaqasida  intеgratsion  jarayonlarning 
хususiyatlari …………………………................................................ 
 
204 
§10.7.O’zbеkistonning intеgratsion tashkilotlardagi ishtiroki ……....  207 
 
11-BOB.  JAHON  IQTISODIYOTINI  TARTIBGA  SOLISHDA 
ХALQARO TASHKILOTLARNING ROLI …............................. 
 
214 
§11.1.Хalqaro iqtisodiy tashkilotlarning tasniflanishi ………............  214 
§11.2.Jahon  хo’jaligidagi  global  tashkilot  Birlashgan  millatlar 
tashkiloti tizimi .................................................................................... 
 
215 
§11.3.Iqtisodiy  hamkorlik  va  rivojlanish  tashkiloti.  Hududiy 
iqtisodiy tashkilotlar …........................................................................ 
 
217 
§11.4.Jahon  savdo  tashkilotining  jahon  хo’jaligidagi  rivojlanish 
yo’nalishlari va uni mamlakatlar iqtisodiyotidaga ahamiyati …....... 
 
220 
§11.5.USTning  tashqi  savdo  opеratsiyalarini  tartibga  solish 
uslublari……………………………………………………………… 
 
 
223 
 
 

267 
 
12-BOB. 
JAHON 
ХO’JALIGINING  GLOBALLASHUV 
JARAYONLARIDA O’ZBЕKISTONNING ISHTIROKI ........... 
 
229 
§12.1.O’zbеkistonning  iqtisodiy salohiyati va imkoniyatlari …….. 
229 
§12.2.O’zbеkiston  Rеspublikasining  jahon  mamlakatlari  bilan 
iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi …………..................................... 
 
233 
§12.3.O’zbеkiston  Rеspublikasi  iqtisodiyotida  хalqaro  iqtisodiy 
tashkilotlar bilan hamkorlikning ta’siri …………………................... 
 
240 
 
 
Izohli lug’at (Glossariy) ……………………………………....……..  245 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati ………………………………….  261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение …………………………………………………………… 
 

 
1-ГЛАВА. 
МИРОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ:  ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  И  ОСОБЕННОСТИ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА ……………… 
 
 
 

§1.1.Предмет 
дисциплины 
Мировая 
экономика 
и 
международные экономические отношения …………………….. 
 

§1.2.Этапы развития и тенденции в мировом хозяйстве ………... 

§1.3.Особенности  развития  современных  международных 
экономических отношений ………………………………………... 
 
10 
§1.4.Международное разделение труда и факторы влияющие на 
него …................................................................................................. 
 
11 
§1.5.Международная  специализация  и  производственная 
кооперация …..................................................................................... 
 
13 
 
2-ГЛАВА. 
ТЕОРИИ 
И 
МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ……………………………. 
 
17 
§2.1.Международная  торговля  в  системе  международных 
экономических 
отношений. 
Концепция 
международной 
торговли ……………………………………………………………. 
 
17 
§2.2.Классические теории международной торговли ……………  19 
§2.3.Общее равновесие в международной торговли ……………. 
41 
§2.4.Новые теории международной торговли  …………………...  50 
 
3-ГЛАВА.  ПУТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВОМ ………………… 
 
58 
§3.1.Роль государства в международной торговле ………………  58 
§3.2.Тарифные  методы  регулирования  внешней  торговли 
государством ……………………………………………….............. 
 
59 
§3.3.Основные виды тарифной политики ……………………….. 
60 
§3.4.Преимущества и недостатки тарифного управления ……… 
67 
§3.5.Нетарифные методы регулирования внешней торговли …...  69 
 
4-ГЛАВА.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  МИГРАЦИЯ  РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ ……………………………………………………………… 
 
79 
§4.1.Человеские  ресурсы  в  мировом  хозяйстве.  Занятость  и 
 

269 
 
безработица ………………………………………………………....  79 
§4.2.Сущность  и  причины  возникновения  мирового  рынка 
рабочего силы ………………………………………………………  
 
83 
§4.3.Основные направления и центры трудовой миграции ……..  84 
§4.4.Влияние  международной  рабочей  силы  на  национальную 
экономику .…………………………………………………………. 
 
86 
§4.5.Экономическое влияние международной миграции рабочей 
силы на страны экспортёра и импортёра …………………...……. 
 
88 
§4.6.Проблема «утечки мозгов» …………………………………... 
 
90 
 
5-ГЛАВА.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  МИГРАЦИЯ  КАПИТАЛА 
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ ……………… 
 
93 
§5.1.Экспорт  капитала  –  как  ведущая  форма  международных 
экономических отношений ……..………………………………… 
 
93 
§5.2.Основные виды экспорта капитала и его особенности ……. 
95 
§5.3.Суть, структура и виды медународных корпораций ……….  100 
§5.4.Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве.  103 
 
6-ГЛАВА.  РОЛЬ  СВОБОДНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗОН 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ …………………………………... 
 
109 
§6.1.Суть и виды свободных экономических зон ……………..…  109 
§6.2.Мировой опыт в создании свободных экономических зон ...  114 
§6.3.Особенности китайской модели СЭЗ ………………………..  116 
§6.4.Возможности  создания  свободных  экономических  зон  в 
Узбекистане и анализ существующих перспектив ……………… 
 
122 
 
7-ГЛАВА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ …………. 
 
127 
§7.1.Сущность и структура международной валютной системы .  127 
§7.2.Этапы развития международной валютной системы ………  128 
§7.3.Единицы международной резервной валюты ………………  131 
§7.4.Европейская валютная система ……………………………...  134 
§7.5.Международные валютные и финансово-кредитные рынки   137 
 
8-ГЛАВА. 
ЭКОНОМИКА 
РАЗВИТЫХ 
СТРАН 
В 
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ ………………………………………. 
 
143 
§8.1.Место развитых стран  в мировом хозяйстве ……………….  143 
§8.2.Место государств Западной Европы в мировом хозяйстве ..  145 
§8.3.Интеграционные объединения развитых стран …………….  146 

270 
 
§8.4.Мировая 
машиностроительная 
промышленность 
и 
особенности её развития …………………………………………... 
 
148 
§8.5.Экономика Японии и её место в мировом хозяйстве ………  150 
 
9-ГЛАВА.  РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  СТРАНЫ  В  СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
 
158 
§9.1.Основные 
экономическо-социальные 
особенности 
развивающихся стран ……………………………………………... 
 
158 
§9.2.Место  и  роль  развивающихся  стран  в  международном 
товарообмене…………………………………………..…………… 
 
160 
§9.3.Международные  инвестиции  в  экономике  развивающихся 
стран ………………………………………………………………... 
 
163 
§9.4.Место  «Новых  индустриальных  стран»  в  мировом 
хозяйстве …………………………………………………………… 
 
 
167 
 
10-ГЛАВА. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ …………………………………………………… 
 
181 
§10.1.Суть экономической интеграции и факторы влияющие на 
неё …………………………………………………………………... 
 
181 
§10.2.Предпосылки 
для 
формирования 
экономической 
интеграции, её этапы …………………………………………...….. 
 
183 
§10.3.Влияние  экономической  интеграции  на  экономику 
национальных государств ……………………………………….... 
 
189 
§10.4.Развитие интеграционных процессов в Западной Европе ..  195 
§10.5.Особенности 
интеграционных 
процессов 
на 
Американском континенте ………………………………………... 
 
201 
§10.6.Особенности    интеграционных  процессов  на  Азиатско-
Тихоокеанском регионе …………………………………………… 
 
204 
§10.7.Участие Узбекистана в интеграционных организациях ….. 
 
207 
 
11-ГЛАВА. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
УРЕГУЛИРОВАНИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ …………. 
 
214 
§11.1.Классификация 
международных 
экономических 
организаций …................................................................................... 
 
214 
§11.2.Система  глобальной  организации  –  Организации 
объединённых наций – в мировом хозяйстве ……………………. 
 
215 
§11.3.Организация экономического сотрудничества и развития. 
Региональные экономические организации ................................... 
 
217 
§11.4.Направления  развития  Всемирной  торговой  организации 
 

271 
 
в мировом хозяйстве и её значение в экономике стран ………….  220 
§11.5.Методы  урегулирования  ВТО  внешнеэкономическими 
операциями………………………………………………………..... 
 
223 
 
12-ГЛАВА.  УЧАСТИЕ  УЗБЕКИСТАНА  В  ПРОЦЕССАХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА ……………... 
 
229 
§12.1.Экономический потенциал  и возможности Узбекистана ...  229 
§12.2.Развитие  экономических  отношений  Узбекистана  со 
странами мира ………………………………………………...…… 
 
233 
§12.3.Влияние 
сотрудничества 
с 
международными 
экономическими  организациями  на  экономику  Республики 
Узбекистан …………………………………………………………. 
 
 
240 
 
 
Глоссарий …………………………………………………………...  245 
Использованная литература ………………………………………  261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272 
 
 
CONTENTS 
 
Introduction ………………………………….…………………….. 

 
CHAPTER  1.  WORLD  ECONOMY  AND  INTERNATIONAL 
ECONOMIC  RELATIONS:  THE  MAIN  TYPES  AND 
PARTICULARITIES.  INTERNATIONAL  DIVISION  OF 
LABOR ..……………………………………………………………. 
 
 
 

§1.1.The subject of the discipline World economy and international 
economic relations ………………………………………………….. 
 

§1.2.Stages of development and tendencies in the world economy … 

§1.3.Development  features  of  modern  international  economic 
relations ……………………………………………………………... 
 
10 
§1.4.International division of labor and factors affecting it ……….. 
 
11 
§1.5.International specialization and industrial cooperation ……… 
13 
 
CHAPTER 
2. 
THEORIES 
AND 
MODELS 
OF 
INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT  ……………….. 
 
17 
§2.1.International  trade  in  the  system  of  international  economic 
relations. The concept of international trade. ……………………… 
 
17 
§2.2.Classical theories of international trade ………………………. 
19 
§2.3.General equilibrium in international trade ……………………. 
41 
§2.4.New theories of international trade …………………………… 
50 
 
CHAPTER 
3. 
WAYS 
OF 
REGULATION 
AND 
MANAGEMENT 
OF 
FOREIGN 
TRADE 
BY 
THE 
GOVERNMENT ………………………………………………….. 
 
 
58 
§3.1.The role of the government in international trade …………… 
58 
§3.2.Tariff methods of foreign trade regulation by the government ...  59 
§3.3.The main types of tariff policy ……………………………….. 
60 
§3.4.Advantages and disadvantages of tariff regulation …………… 
67 
§3.5.Non-tariff methods of foreign trade regulation ……………….. 
69 
 
CHAPTER  4.  INTERNATIONAL  MIGRATION  OF  LABOR 
FORCE ……………………………………………………………... 
 
79 
§4.1.Human  resources  in  the  world  economy.  Employment  and 
unemployment ………………………………………………………. 
 
79 

273 
 
§4.2.Essence and reasons of emergence of the world labor market …  83 
§4.3.Main directions and centers of labor force migration ………… 
84 
§4.4.Influence of international labor force on national economy …. 
86 
§4.5.Economic  impact  of  international  labor  force  migration  onto 
exporter and importer countries  ……………………………………. 
 
88 
§4.6.The problem of «brain-drain» ………………………………….  90 
 
CHAPTER 5. INTERNATIONAL MIGRATION OF CAPITAL 
AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS ………………….. 
 
93 
§5.1.Export  of  capital  as  a  leading  form  of  international  economic 
relations ………………………………………………………….….. 
 
93 
§5.2.The main types of capital export and its particularities ………. 
95 
§5.3.The essence, structure and types of international corporations ...  100 
§5.4.The role of transnational corporations in the world economy …  103 
 
CHAPTER 6. THE ROLE  OF  FREE ECONOMIC  ZONES IN 
THE WORLD ECONOMY ………………………………………. 
 
109 
§6.1.The point and types of free economic zones …………………. 
109 
§6.2.World experience in the creation of free economic zones …….  114 
§6.3.The features of Chinese model of FEZ ……………………….. 
116 
§6.4.Possibilities of creating free economic zones in Uzbekistan and 
the analysis of existing prospects …………………………………… 
 
 
122 
 
CHAPTER 7. INTERNATIONAL MONETARY AND CREDIT 
RELATIONS ……………………………………………………… 
 
127 
§7.1.Essence and structure of international monetary system …….. 
127 
§7.2.Stages of international monetary system development ………. 
128 
§7.3.Units of international reserve currency ………………………..  131 
§7.4.European monetary system …………………………………… 
134 
§7.5.International monetary and financial-credit markets ………… 
137 
 
CHAPTER 
8. 
THE 
ECONOMIES 
OF 
DEVELOPED 
COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY …………………... 
 
143 
§8.1.Place of developed countries in the world economy …………. 
143 
§8.2.Place of Western Europe countries in the world economy …… 
145 
§8.3.Integration associations of developed countries ……………… 
146 
§8.4.World machine building industry and its development features..  148 
§8.5.The economy of Japan and its place in the world economy …...  150 
 

274 
 
CHAPTER 9. DEVELOPING COUNTRIES IN THE SYSTEM 
OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS …………… 
 
158 
§9.1.The main economic-social features of developing countries …..  158 
§9.2.The  place  and  role  of  developing  countries  in  the  world 
commodity exchange ……………………………………………..… 
 
160 
§9.3.International  investment  in  the  economy  of  developing 
countries …………………………………………………………….. 
 
163 
§9.4.The place of «New industrial countries» in the world economy.  167 
 
CHAPTER 
10. 
INTERNATIONAL 
ECONOMIC 
INTEGRATION …………………………………………………… 
181 
§10.1.The nature of economic integration and factors affecting it ….  181 
§10.2.Prerequisites  for  formation  of  economic  integration  and  its 
stages ………………………………………………………………... 
 
183 
§10.3.Influence of economic integration on the national economies ..  189 
§10.4.Development of integration processes in the Western Europe..  195 
§10.5.Features of integration processes on the American continent…  201 
§10.6.Features of integration processes in Asian-Pacific region ……  204 
§10.7.Participation of Uzbekistan in integration organizations …… 
207 
 
CHAPTER 
11. 
THE 
ROLE 
OF 
INTERNATIONAL  
ORGANIZATIONS  IN  REGULATING  OF  THE  WORLD 
ECONOMY ………………………………………………………... 
 
 
214 
§11.1.Classification of international economic organizations  ……. 
214 
§11.2.The  system  of  global  organization  –  the  United  Nations 
organization - in the world economy ……………………………….. 
 
215 
§11.3.The Organization of economic cooperation and development. 
Regional economic organizations …………………………………... 
 
217 
§11.4.Development directions of the World trade organization in the 
world economy and its importance in the economy of countries …… 
 
220 
§11.5.Methods of regulation of  the WTO by foreign operations …...  223 
 
CHAPTER  12.  PARTICIPATION  OF  UZBEKISTAN  IN  THE 
GLOBALIZATION 
PROCESSES 
OF 
THE 
WORLD 
ECONOMY ……............................................................................ 
 
 
229 
§12.1.Economic potential and opportunities of Uzbekistan ………. 
229 
§12.2.Development  of  economic  relations  of  Uzbekistan  with  the 
countries of the world ……………………………………………….. 
 
233 
§12.3.Influence  of  cooperation  with  international  economic 
 

275 
 
organizations on the economy of the Republic of Uzbekistan ………  240 
 
 
Glossary ……………………………………………………………...  245 
Bibliography …………………………………………………………  261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

276 
 
 
 
 
NAZAROVA GULCHEXRA G’OZIYEVNA 
IMINOV ZAFAR MAXAMMATIBROHIMOVICH 
XALILOV XAMRO XALILOVICH 
HAMIDOV OTABEK BAKIJANOVICH
 
 
 
 
 
 
 
 
JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO 
IQTISODIY MUNOSABATLAR 
(Darslik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi 
«Iqtisodiyot» nashriyoti, Toshkent shahri, O’zbekiston ko’chasi, 49 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling