Iqtisodiyot nazariyasi fanidan testlar Extiyojlarniqondirishmaqsadidamahsulotvaxizmatlarningishlatilishi, foydalanilishijarayoninimadebataladi


Download 115.3 Kb.
Sana19.02.2020
Hajmi115.3 Kb.

Iqtisodiyot nazariyasi fanidan testlar

Extiyojlarniqondirishmaqsadidamahsulotvaxizmatlarningishlatilishi, foydalanilishijarayoninimadebataladi.

iste’moljarayoni

Quyidagilardanqaysibiriiqtisodiyresurslartarkibinito‘liqaksettiradi?

kapital, er, ishchikuchivatadbirkorliklayoqati

Unumliiste’molqandayjarayonnianglatadi?

ishlabchiqarishvositalarivaishchikuchidanishlabchiqarishmaqsadidafoydalanish

Unumliiste’molqandaysohadavujudgakeladi?

Ishlabchiqarishsohasida

CHeklanganresurslarbilancheksizehtiyojlarnito‘laroqqondiribborishgaqandayerishiladi?

resurslardanfoydalanishningturlimuqobilvariantlaridanengko‘pmahsulotishlabchiqarishni

Insonningshaxsiymanfaati, qiziqishlarivaturmushtarzigamoslabqondirilishimumkinbo‘lganehtiyojlarqandayehtiyojlardeyiladi.

YAkkatarzdaqondiriluvchi

Kishilarningbilimvadamolish, madaniysaviyasinioshirishkabiehtiyojlariqandayehtiyojturigakiradi?

ma’naviyehtiyojlar

Mamlakatchegarasiningdaxlsizligi, uningmudofaaqobiliyatiningmustahkamligigabo‘lganehtiyojqandayehtiyojturigakiradi?

umumjamiyatehtiyojlari

Avstriya” maktabiasoschilarikimlar?Y. Bem-Baverk

Ishbilanbandlik, foizvapulningumumiynazariyasi” nomlikitobningmuallifikim?J.M. Keyns

Ko‘rinmasqo‘l” kontseptsiyasiningasoschisiA.Smit

«Siyosiyiqtisodtraktati» (1615) nomliasariorqalibirinchibo‘libiqtisodiyotnazariyasifaniganomberganiqtisodchiolimkim?

AntuanMonkreten

A. SmitvaD.Rikardoqaysiiqtisodiymaktabningyirikvakillarihisoblanadi?

klassikmaktab

Ilkklassikiqtisodiymaktabqaysidavlatdavujudgakelgan?

Angliya

Intsituttsionalizmqaysiso‘zdanolingan, ma’nosinima

lotinchaurf-odat “muassasa”, “ko‘rsatma

Iqtisodiyotnazariyasifanishakllanishiningqaysioqimidaodamlarning, jamiyatningboyligipuldan, oltindaniborat, boyliksavdoda, asosantashqisavdoda – muomalajarayonidapaydobo‘ladidebta’kidlanadi?

Jamiyatboyliginingmanbaipuldan, oltindaniborat, boyliksavdodapaydobo‘ladidebta’kidlaganoqimnomi?

merkantilizmoqimi

Klassikiqtisodiymaktabasoschisikim?

V.Petti

Jamiyatdainsonlarningtabiatashyolari, boshqamoddiyashyolarhamdao‘zarobir-birlaribilanaloqalaridavujudgakeladiganiqtisodiymunosabatlarnitadqiqetib, biznio‘rabturganolamto‘g‘risidagifikrlarimiznikengaytirish “Iqtisodiyotnazariyasi” faniningqandayvazifasigakiradi?

bilishvazifasi

K.Menger, F.Vizer, Bem-BaverkkabiAvstriyaiqtisodiymaktabiningnamoyandalariqaysiiqtisodiyta’limotvakillaribo‘libhisoblanishadi?

marjinalizmta’limoti

...–iqtisodiyxayotningturlitomonlari, iqtisodiyhodisavajarayonlaro‘rtasidagidoimiy, takrorlanibturadigan, barqarorsabab-oqibataloqalarini, ularningo‘zarobog‘liqliginiifodalaydi.

Iqtisodiyqonunlar

Doimotakrorlanibturadigan, iqtisodiyjarayonlarvarealhodisalarningayrimtomonlariniifodaetuvchiilmiy-nazariytushunchanimadebataladi?

iqtisodiykategoriya

Extiyojlarningo‘sibborishqonuniiqtisodiyqonunlarningqandayturigakiradi?

umumiyiqtisodiyqonunlar

Iqtisodiyhodisavajarayonlaro‘rtasidagidoimiy, takrorlanibturadigan, barqarorsabab-oqibataloqalariniifodalovchitushuncha – bu:

iqtisodiykategoriya

Kishilikjamiyatirivojlanishiningbarchabosqichlaridaamalqiladiganqonunlarqandayiqtisodiyqonunlardebataladi?

umumiyiqtisodiyqonunlar

Talabvataklifqonuniiqtisodiyqonunlarningqandayturigakiradi?

xususiyyokidavriyiqtisodiyqonunlar

Fikrningumumiyfaktlardanxususiyfaktlargatomonharakatiusuli – bu:

deduktsiyausuli

Fikrningxususiyfaktlardanumumiyfaktlargaqarabharakatiusuli – bu:

induktsiyausuli

O‘rganilganqismlardanolinganxulosavanatijalarnibirbutunyaxlitjarayondebqarabumumiyxulosachiqarishusuli – bu:

sintezusuli

Tahlilpaytidaikkinchidarajalinarsalarnifikrdanchetlashtirib, o‘rganilayotganjarayonningaslmohiyatigae’tiborniqaratishusuli – bu:

ilmiyabstraktsiyausuli

2013 yildaO‘zbekistonRespublikasidavlatbyudjetiningbajarilishiYAIMganisbatannechafoiznitashkiletdi?

0,3

2013 yildaO‘zbekistondaYAIMnechafoizgao‘sdi?

8 foiz

2013 yildaxizmatko‘rsatishsohasiningYAIMdagiulushinechafoiznitashkiletdi?

53 foizdanortiq

... – insonuningyordamidatabiatga, mehnatpredmetlarigata’sirqiladiganvositalar

Mehnatqurollari

Bevositamehnatta’sirqiladigan, ya’nimahsulottayyorlanadigannarsalarnimadebataladi?

mehnatpredmetlari

Ishlabchiqarishomillarinima ?

er, kapital, ishchikuchi, tadbirkorlikqobiliyati

Odatdaishchikuchiresurslaritarkibigakimlarkiritiladi.

16 yoshdan 60 yoshgachabo‘lganerkaklar, 16 yoshdan 55 yoshgachabo‘lganayollar

Huquqiymaslahatlarberish, o‘qitish, malakaoshirishishlabchiqarishningqaysisohasigakiradi?

nomoddiyxizmatlarko‘rsatishsohasiga

Musiqaasarlari, badiiyvailmiyasarlarniyaratish, ixtirovakashfiyotlarqilishishlabchiqarishningqaysisohasigakiradi?

nomoddiyne’matlarniishlabchiqarish

... – butugallanmaganishlabchiqarish, kelgusidayanaqaytaishlovberilishizarurbo‘lganyokiqaytasotishuchunmo‘ljallangantovarvaxizmatlardir.

Oraliqmahsulot

Ishchivaxizmatchilarishvaqtiningbirqismibo‘lganzaruriyishvaqtidazaruriymehnatbilanyaratilgan, ishchikuchininormalholatdasaqlashvaqaytatiklashuchunzarurbo‘lganmahsulotnimadebataladi

zaruriymahsulot

Ishlabchiqarishjarayoniyakunlangan, shaxsiyvaunumliiste’molqilishgatayyorbo‘lganmahsulotlar……….

pirovardmahsulot

Pirovardmahsulottushunchasi:

iste’moluchuntayyorbo‘lgan, sotilganyokisotiladigantovarvaxizmatlarning

Sofmahsulotningzaruriymahsulotdanortiqchaqismi, ya’niqo‘shimchaishvaqtidaxodimlarningqo‘shimchamehnatibilanyaratilganqismi ... deyiladi.

qo‘shimchamahsulot

Ishlabchiqarishningiqtisodiysamaradorligiqandayaniqlanadi?

ishlabchiqarishnatijalariumumiysarf-xarajatlarbilantaqqoslanadi

Mehnatunumdorligiqandayaniqlanadi?

mahsulotmiqdoriniuniishlabchiqarishgaketganishvaqtiganisbatibilan

Birxilishniyokixizmatvazifasinibajaruvchixodimlarningengoddiyshaklidagiuyushishi, birgalashibma’lumtartibvarejaasosidaishlaydigankishilarguruhinimadebataladi?

Oddiykooperatsiya

... – bumehnattaqsimotigaasoslangan, lekinmashinahalimavjudbo‘lmagansharoitdagikooperatsiyadir.

Manufaktura

Urf-odatlar, udumlarga, an’analargaasoslanganiqtisodiyjarayonlarorqaliamalqiladiganiqtisodiytizimnianiqlang?

An’anaviyiqtisodiyot

Mol-mulknisotish, merosqoldirish, hadyaqilish, ijaragaberishkabiholatlarnierkintanlashmulkchilikmunosabatlariningqaysijihatinitashkiletadi?

tasarrufetish

Mol-mulkningiqtisodiyfaoliyatdaishlatilishiyokiijtimoiyhayotdaqo‘llanilishi, ya’niuningnaflijihatlariningbevositaiste’molqilinishimulkchilikmunosabatlariningqaysijihatigakiradi?

foydalanishAyrimsohibkorlargaqarashlibo‘lib, yollanmamehnatgaasoslanganholdafoydaolishgaqaratilganmulkmulkchilikningqandayshakligakiradi?

Xususiymulk

Muayyanmaqsadyo‘lidaturliko‘rinishdagijamoalargabirlashgankishilartomonidanbirgalikdao‘zlashtiriluvchivositavane’matlarqandaymulkshakligakiradi?

Jamoamulki

Davlatmulkinixususiylashtirishqandaytartibdao‘tkazilishikerak?

maxsusdasturlarasosidadavlatningqattiqnazoratiostidaamalgaoshirilishikerak

Mulkdorlarsinfiqachonvujudgakeladi?

O‘zbekistondaxususiylashtirishvamulknidavlattasarrufidanchiqarishamalgaoshirilganda

O‘zbekistondamulknidavlattasarrufidanchiqarishvaxususiylashtirishjarayoniniamalgaoshirish 1-bosqichinechanchiyillarnio‘zichigaoladi?

1992-1993 yillar

O‘zbekistondaxususiylashtirishningnechanchibosqichidaumumiyuy-joyfondini, savdo, mahalliysanoat, xizmatko‘rsatishkorxonalarini, qishloqxo‘jalikmahsulotlariniqaytaishlashtizimikorxonalarinixususiylashtirishamalgaoshirildi?

I-bosqich

Xususiylashtirishningusullarito‘g‘riko‘rsatilganjavobnianiqlang?

davlatmulkinibepulbo‘libberishhamdasotishniuyg‘unlashtirishorqalixususiylashtirish

Respublikamizdako‘pukladliiqtisodiyotnivujudgakeltirishdaustuvorliknimalargaberiladi?

xususiymulkka, kichikbiznesvaxususiytadbirkorlikka

Mahsulotlarishlabchiqaruvchiningo‘zehtiyojlariniqondirish, ichkixo‘jalikehtiyojlariuchunmo‘ljallaganishlabchiqarishqandayishlabchiqarishdebyuritiladi?

Naturalishlabchiqarish

Mahsulotlarnio‘ziste’moliuchunemas, balkibozordasotish, ayirboshlashuchunvaboshqalarningehtiyojiniqondirishmaqsadidaishlabchiqarishqandayishlabchiqarishdebyuritiladi?

Tovarishlabchiqarish

Tovarxo‘jaliginingvujudgakelishivaamalqilinishiningijtimoiy-iqtisodiyasoslarihamdashart-sharoitlarinimalardaniborat

ijtimoiymehnattaqsimotiningro‘yberishi, shaxsiyvaxususiymulkchilikning

Ijtimoiyzaruriynaflilik – ...

talabmiqdorigamoskeladiganmiqdordaginaflilik

Tovarqandayxususiyatlargaega?

iste’molvaalmashuvqiymati

Tovarqiymatiqandaymehnatsarflariniifodalaydi?

ijtimoiy-zaruriy

Tovarnarxiningijtimoiyqiymatidanchetgachiqishshart-sharoitlarida, agartalabtaklifdankichikbo‘lsa, narxvaqiymatmiqdoriqandayo‘zgaradi?

narx

Tovarnarxiningijtimoiyqiymatidanchetgachiqishshart-sharoitlarida, agartalabtaklifgatengbo‘lsa, narxvaqiymatmiqdoriqandayo‘zgaradi?

narx = qiymat

Muomaladagipulmiqdori, tovarnarxlaridarajasihamdapullarningqiymatio‘rtasidagio‘zarobog‘liqlikniizohlashgaasoslanganiqtisodiyta’limotpulningqandaynazariyasihisoblanadi?

Pulningmiqdoriynazariyasi

Puliqtisodiyotdaqandayvazifalarnibajaradi?

barchajavoblarto‘g‘ri

Pulningqaysivazifasipulningmuomaladanchiqishibilanbog‘liq?

boylikto‘plashvositasi

O‘zbekistonRespublikasiningmilliyvalyutasi – «so‘m» qachondanmuomalagakiritilgan

1994 yil 1 iyul

Bozor - bu... majmuibo‘lib, ularningmunosabatlarinatijasidatovarlarningsotishvasotibolishimkoniyatitug‘iladi:

xaridorvasotuvchilar

Bozorsub’ekti:

ayirboshlashmunosabatlariningqatnashchilari

Bozornitartibgasolishmexanizmi:

talab, taklif, baho, raqobat

Ayirboshlashob’ektigako‘rabozorquyidagiturlargabo‘linadi:

barchajavoblarto‘g‘ri

Erkinbozorda:

Sotuvchiham, xaridorhamhechqandayhukmronmavkegaegabo‘lmaydi

Bozorinfratuzilmasi- bu:

ayirboshlashmunosabatlarigaxizmatqiluvchimuassasaviytuzilma

Bozorinfratuzilmasiningaxborotxizmatiidoralaritarkibiganimalarkiradi?

ma’lumotlarnito‘plash, umumlashtirishvasotishbilanshug‘ullanuvchimuassasalar

Bozorinfratuzilmasiningijtimoiysohagaxizmatko‘rsatuvchimuassasalartarkibiganimalarkiradi?

uy-joyvakommunalxizmatidoralari, aholiniishgajoy-lashtirishfirmalarivah.k.

Bozorinfratuzilmasiningmoliya-kreditmunosabatlarigaxizmatqiluvchimuassasalartarkibiganimalarkiradi?

bank, kreditmuassasalari, sug‘urtavamoliyakompaniyalari, soliqidoralarivah.k

Bozorinfratuzilmasiningtovarvaxizmatlarmuomalasigaxizmatqiluvchimuassasalartarkibiganimalarkiradi?

omborxo‘jaligi, transportvaaloqaxizmatlariko‘rsatuvchikorxonalar, birjalar, auksionlar, savdouylarivah.k.

Milliyvalyutalarkurslaribo‘yichaularningerkinoldi-sotdisiamalgaoshiriladiganbirja – bu:

valyutabirjasi

Qimmatliqog‘ozlaroldi-sotdisibo‘yicharasmiyjihatdantashkiletilganvamuntazamamalqiluvchibozorshaklibirjaningqandayturigakiradi?

fondbirjasi

Auksionnima?

tovaryokimol-mulkningengyuqorinarxtaklifqilganshaxstomonidankattaommaoldidaoshkorasotibolinishi

Talab- bu…

pulbilanta’minlanganehtiyoj

Talabqonuni- bu…

narxoshgansaritalabkamayadivaaksincha

Agartalabelastikligi 1 dankattabo‘lsa, bundayelastikliknimadebnomlanadi?

elastik

Agartalabelastikligi 1 gatengbo‘lsabundayelastikliknimadebnomlanadi?

birgatengelastik

Bozordamashinaningnarxi 20 foizgaoshishioqibatidaungabo‘lgantalabhajmi 10 foizgakamaysatalabelastikliginitoping:

0,5

Taklifqonuni- bu…

narxoshishibilantaklifhamoshadivaaksincha

Taklifgaquyidagiomillarta’siretadi:

tovarvaresurslarningnarxi, sotuvchilarsoniBozormuvozanati- bu...

talabvataklifmiqdoriningtengligi

Talab>taklifbo‘lsa:

bozordataqchillikhukmsuradi

Tovartaqchilligi:

taklifningtalabdanortdaqolishi

Bozoriqtisodiyoti:

boshqarilibtartibgasolinibturiladiganiqtisoddir

Iqtisodiytizimningqaysinusxasi (modeli)daxususiymulkningustunligivaboshqarishningbozormexanizmita’minlanadi?

sofkapitalizm

Kimlarbozoriqtisodiyotiningsub’ektlaribo‘libhisoblanadi?

noto‘g‘rijavobyo‘q

Quyidagilardanqaysibiribozoriqtisodiyotiningumumiyvamuhimbelgilaritarkibigakirmaydi?

narx-navonidavlatnarxorganlaritomonidanqat’iybelgilanishi

«Gangituvchiterapiya» yoki «karaxtqilibdavolashusuli» - bu

amaldajudahamqisqamuddatdabirdanigakattato‘ntarishlarqilishusuli

Bozoriqtisodiyotigao‘tishningqandaymodellarimavjud?

barchajavoblarto‘g‘ri

Qaysibozoriqtisodiyotiandozalarida (modelida) itimoiyyo‘nalishnihoyatdaustivorhisoblanadi?

SHvedandozasida

Bozoriqtisodiyotigao‘tishdamilliyandozamizningo‘zigaxosligininimalarbelgilaydi?

milliytarixiy, madaniy, ijtimoiy-iqtisodiyshart-sharoitlarivaturmushtarziningo‘zigaxosligibelgilaydi

Bozoriqtisodiyotigao‘tishninig “O‘zbekmodeli” nimagaasoslanadi?

5 tatamoyil

O‘zbekistondabozoriqtisodiyotigao‘tishqaysiyo‘lbilanboryapti?

evolyusionyo‘lbilan

Bozoriqtisodiyotigao‘tishdaislohotlarqachonsezilarlisamaraberadi?

chinakammulkdorlarsinfishakllanganda

Iqtisodiyislohotlarniamalgaoshirishningboshlang‘ichnuqtalaridanbirisifatidabozoriqtisodiyotiningqaysinegiziniyaratishlozim?

huquqiynegizini

Iqtisodiyislohotlarningbirinchibosqichidamulkchilikto‘g‘risidanimae’tirofetildi?

kichikxususiylashtirish

Iqtisodiyisloxotlarningikkinchibosqichidagiasosiyiqtisodiyvazifanianiqlang?

iqtisodiyottuzilishiningtubdano‘zgarishi

Bozormunosabatlarigao‘tishdavridaRespublikaiqtisodiyotiningnegiziniqandaymulktashkilqiladi?

xilma-xilmulk

Bozormunosabatlarigao‘tishnimalargaolibkeladi?

ijodiyvamehnatimkoniyatlarinikengochishga, yo‘qolibketganxo‘jayinlikhissiniqaytatiklashgaTadbirkorlikfaoliyatiningrivojlanishshart-sharoitlarinimadaniborat?

barchajavoblarto‘g‘ri

Tadbirkorlik – ...

mahsulotishlabchiqarishvaxizmatko‘rsatishgaijodkorlik, yangilikyaratishruhiasosidayondashishbilanbog‘liqfaoliyat

Tadbirkorlikfaoliyati – ...

shakli, turivasohasidanqat’iynazarfoydaolishvauniko‘paytirishmaqsadidaamalgaoshiriluvchiiqtisodiyfaoliyat

Aksiyadorlikjamiyatidakreditorkimhisoblanadi?

Obligatsiyaegasi

Aksiyadorlikjamiyati – ...

kapitaliqimmatliqog‘ozshaklidarasmiylashtirilganturliomonatchilarningpulmablag‘laridantarkibtopuvchikorxona

Aksiyalarningnazoratpaketi – ...

aksiyadorlikjamiyatifaoliyatiustidannazorato‘rnatishnita’minlashimkoniniberuvchiaksiyalarsoni

Aralashkompaniyalar– ...

davlatvaxususiyomonatchilarningaksiyalarinibirlashtirishasosidatashkiletilganaksiyadorlikjamiyatlarivamajburiyatlaricheklanganshirkatlarshaklidagikorxonalar

Davlatkorxonalariniquyidagiguruhlargabo‘lishmumkin:

byudjetkorxonalaridavlatishlabchiqarishkorxonalariaralashkompaniyalar

Kooperativtadbirkorlik – ...

jamoamulkigaasoslanib, kooperasiyaa’zolarininguningfaoliyatidao‘zmehnatibilanishtiroketishinitaqozoetuvchijamoatadbirkorliginingalohidashakli

Tadbirkorlikkapitaliqandayshakllardamavjudbo‘ladi?

barchajavoblarto‘g‘ri

Asosiykapital – ...

ishlabchiqarishjarayonidabirnechtadoiraviyaylanishlardavomidaqatnashadi, o‘ziningqiymatinitayyorlanayotganmahsulotga (xizmatga) bo‘lib-bo‘lib, asta-sekinlikbilano‘tkazibboradivabirnechayillikxizmatmuddatidavomidaashyoviy-buyumshaklinio‘zgartirmaydi

Aylanmakapital – ...

birdoiraviyaylanishdavomidato‘liqiste’molqilinadi, o‘ziningqiymatiniishlabchiqarishnatijalarigato‘liqo‘tkazadivaashyoviy-buyumshaklinihamyo‘qotadi

Amortizatsiyaajratmalarinihisoblashuchunasosiykapitalqandayusullardanarxlanadi?

dastlabkiqiymatibo‘yicha

Amortizatsiyaqandayjarayonniaksettiradi?

asosiykapitalningeskirishigamuvofiqularningmahsulotgako‘chganqiymatinipulshaklidahisoblabborishinivao‘rniniqoplashmaqsadidapulfondlarijamqarishjarayonini

Amortizatsiya – ...

asosiykapitaleskiribborishigaqarab, uningqiymatiniasta-sekinishlabchiqarilganmahsulotgao‘tkazish, asosiykapitalnikeyinchalikqaytatiklashmaqsadlaridamahsulotningamortizasiyamiqdorigatengqisminiajratibborishjarayonidaniborat

Amortizasiyanormasinima?

amortizasiyaajratmalariyilliksummasiningshuasosiykapitalqiymatiganisbatisifatidaaniqlanadivafoizdaifodalanadi

Korxonaishlabchiqarishxarajatlariniquyidagiturlargabo‘lishmumkin:

bevositaishlabchiqarishxarajatlarivamuomalaxarajatlari

Korxonatomonidanzarurresursvaxizmatlarnitashqaridanto‘lovasosidajalbetishiuchunsarfqilinganxarajatlarqandayxarajatlardeyiladi?

tashqixarajatlar

Kapitalharajatlariningmahsulotishlabchiqarishhajmiganisbati – bu …

kapitalsig‘imi

Muomalaxarajatlariquyidagiikkiguruhgabo‘linadi:

qo‘shimchamuomalaxarajatlarivasofmuomalaxarajatlari

Quyidagilardanqaysibiriqisqadavrdagidoimiyxarajathisoblanadi?

amortizatsiyaajratmasi

Muomalaxarajatlaritushunchasi – ...

tovarlarnisotishjarayonibilanbog‘liqbo‘lib, shutovarlarniishlabchiqaruvchidaniste’molchigaetkazilgunchaketadigansarflargaaytiladi

Korxonalardatovarvaxizmatlarnisotishdanolinganmablag‘larqandaynomlanadi?

puldaromadlari

Mehnatunumdorligiqandayaniqlanadi?

mahsulotmiqdoriniuniishlabchiqarishgaketganishvaqtiganisbatibilan

O‘rtachaxarajatlarnima?

birbirlikmahsulotniishlabchiqarishxarajatlari

O‘rtachafoyda:

birbirlikmahsulotdanolinadiganfoyda

Doimiyxarajatlarnima?

ishlabchiqarishhajmigabog‘liqbo‘lmaganxarajatlar

Doimiyxarajatlarningtarkibiyelementlarinibelgilang.

amortizatsiya, ijarahaqi, yuqoridarajadagimenejerlaroyligi

Ishlabchiqarishhajminingo‘zgarishigata’sirqiladiganxarajatlarqandayxarajatlardeyiladi?

o‘zgaruvchixarajatlar

Ishlabchiqarishningharbirdarajasidadoimiyvao‘zgaruvchixarajatlaryig‘indisiqandayxarajatlarnitashkilqiladi?

umumiyxarajatlarni

O‘zgaruvchanxarajatlarnima?

ishlabchiqarishhajmigaqarabo‘zgaradiganxarajatlar

O‘zgaruvchanxarajatlarningtarkibiyelementinibelgilang.

ishchilarningishhaqivaxom-ashyoxarajatlari

Quyidagilardanqaysibiriqisqadavrdagidoimiyxarajathisoblanadi?

amortizatsiyaajratmasi

Tovarlarnio‘rash, qadoqlash, saralash, transportgaortish, tashishvasaqlashxarajatlariqandayxarajatlardebataladi?

Qo‘shimchamuomalaxarajatlari

Tovarnisotishbilanbog‘liqbo‘lib, sotuvchilarningmaoshi, marketing (iste’molchilartalabinio‘rganish), reklamavashukabixarajatlarqandayxarajatlardebataladi?

Sofmuomalaxarajatlari

Raqobat –bu…

bozorsub’ektlariiqtisodiymanfaatlariningto‘qnashu-vidaniboratbo‘lib, ularo‘rtasidagiyuqorifoydavako‘proqnaflilikkaegabo‘lishuchunkurash

Narhsizraqobatusuliqandayyo‘llarbilanolibboriladi?

barchajavoblarto‘g‘ri

Nomukammalraqobatturi:

noto‘g‘rijavobyo‘qRaqobatningqaysishaklidaishlabchiqaruv-chilarbozorbaholarinito‘liqnazoratqilishimkoniyatigaegabo‘ladi?

sofmonopoliyada

Monopsoniya- bu…

tanhoiste’molchininghukmronligi

Davlatmonopoliyalargaqarshisiyosatiniqaysimaqsaddaamalgaoshiradi?

Tadbirkorlikvaerkinraqobatnihimoyaqilishmaqsadida

O‘zbekistondamonopolizmqandaytartibgasolinadi?

monopoliyalargaqarshiqonunbilan

Narx – bu…

realbozoriqtisodiyotisharoitidatovarvaxizmatlarningijtimoiyqiymativaijtimoiynafliliginingpuldagiifodasidir

Narx– bu:

tovarvaxizmatlarijtimoiyqiymativaijtimoiynafliliginingpuldagiifodasi

Quyidagiomillarningqaysibiritovarnarxinibelgilovchiasosbo‘libxizmatqiladi?

tovarqiymativanafliligi

Narhningqaysivazifasitalabvataklifmoskelishiorqaliamalgaoshadi?

muvozanatliknita’minlash

Quyidagilardanqaysibirinarxningvazifasibo‘libhisoblanadi?

ijtimoiyhimoyavazifasi

Nufuzlinarx – bu:

sotishhajminio‘zgartirmasdan, yuqorifoydaolishgaerishishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladigannarx

Bozordao‘zmavqeinimustahkamlashvaraqiblarinibozordansiqibchiqarishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladiganmaxsusnarxqandaynarxdebataladi?

Dempingnarx

Davlatbyudjetihisobidanmaxsusarzonlashtirilgannarxqandaynarxdebataladi?

Dotatsiyalangannarx

Dempingnarx – bu:

bozordao‘zmavqeinimustahkamlashvaraqiblarinibozordansiqibchiqarishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladiganmaxsusnarx

Erkinbozornarxidegandanimatushuniladi?

talabvataklifasosidavujudgakeladiganbozornarxi

Joriynarxlar – bu:

amaldaginarxlarbo‘lib, ularyordamidayildavomidagiishlabchiqarishnatijalarihisoblanadi

Milliybozornarxi –bu:

birmamlakatdoirasidaamalqiluvchivaularningxususiyatiniaksettiruvchinarx

Sotishhajminio‘zgartirmasdan, yuqorifoydaolishgaerishishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladigannarxqandaynarxdebataladi?

Nufuzlinarx

Ulgurjinarx – bu:

Ishlabchiqaruvchilartomonidankattamiqdordagitovarlarbiryo‘lako‘tarasigasotilgandaqo‘llaniladigannarx

Bozoriqtisodiyotidadavlatningnarxlargato‘g‘ridan-to‘g‘rita’siretishusuliniko‘rsating?

Quyinarxdarajasinio‘rnatish

O‘zbekistondaiqtisodiyislohotlarniamalgaoshirishdanarxlarnierkinlashtirishningqaysiyo‘lidanfoydalanildi?

narxlarniasta-sekinvabosqichma-bosqicherkinlashtirish

O‘zbekistondanarxlarnierkinlashtirishningqaysibosqichidaaholinihimPoyalashmaqsadidacheklangandoiradagioziq-ovqatvasanoattovarlariningchegaralangannarxlarbelgilabqo‘yildi?birinchibosqichda (1992 y.)

Respublikadanarxlarqaysidavrdanboshlaberkinlashtirilaboshlandi?

1992 yildan

Tarmoqdabirxilmahsulotishlabchiqaruvchijudako‘pkorxonalarmavjud. Alohidakorxonalarbozorbahosinio‘rnataolmaydi. YAngikorxonalartarmoqqaerkinkiradivaamalqilibturganlarierkinchiqibketadi. Bubelgilarraqobatningqaysituriuchunxos?

sofraqobat;

Sofraqobatlitarmoqlardanarxnimaningta’siridashakllanadi?

tovarlarningyalpitaklifivaulargabo‘lganyalpitalabta’sirida.

Sofraqobatsharoitidatovarlarningbozorbaholaribilanularningsotibolinadiganmiqdorio‘rtasidaqandaybog‘liqlikmavjudbo‘ladi?

avabjavoblarto‘g‘ri.

Sofraqobatlitarmoqdamahsulotsotishhajminiqandayko‘paytiribborishmumkin?

anchapastnarxlarnio‘rnatibborishbilan;

Narxoshibborishibilantalabningasta-sekinpasayibborishinimabilanizohlanadi?

iste’molchipuldaromadiningcheklanganligibilan;

Qandaynarxlardaalohidatovarlartalabvataklifio‘zgarishtamoyillarigaegabo‘lmaydi?

muvozanatlinarxlarda;

Nomukammalraqobatturi:

noto‘g‘rijavobyo‘q.

Monopoliya – bu ...

raqobatturi.

Raqobatusullari:

narxorqalivanarxiz;

Monopoliyanima?

bozordabittaishlabchiqaruvchiko‘pchilikxaridorlargaxizmatko‘rsatadi

O‘zbekistondamonopolizmqandaytartibgasolinadi?

monopoliyalargaqarshiqonunbilan;

Nomukammalraqobatturi:

noto‘g‘rijavobyo‘q

Raqobatningqaysishaklidaishlabchiqaruvchilarbozorbaholarinito‘liqnazoratqilishimkoniyatigaegabo‘ladi?

sofmonopoliyada

Monopsoniya- bu…

tanhoiste’molchininghukmronligi

Davlatmonopoliyalargaqarshisiyosatiniqaysimaqsaddaamalgaoshiradi?

Tadbirkorlikvaerkinraqobatnihimoyaqilishmaqsadida

O‘zbekistondamonopolizmqandaytartibgasolinadi?

monopoliyalargaqarshiqonunbilan

Bozordao‘zmavqeinimustahkamlashvaraqiblarinibozordansiqibchiqarishuchunfirmalartomonidanfoydalaniladiganmaxsusnarxqandaynarxdebataladi?

Dempingnarx

Davlatbyudjetihisobidanmaxsusarzonlashtirilgannarxqandaynarxdebataladi?

Dotatsiyalangannarx

Bozoriqtisodiyotidadavlatningnarxlargato‘g‘ridan-to‘g‘rita’siretishusuliniko‘rsating?

Quyinarxdarajasinio‘rnatish

Quyidagibelgilardanqaysibirisofmonopoliyagaxosemas?

firmabozorbaholaribilankelishishgamajbur;

Oligopoliya – bu ...

to‘g‘rijavobyo‘q;

Monopsoniya – bu ...

tanhoiste’molchininghukmronligi;

Tovarishlabchiqaruvchilaro‘rtasidagiraqobatdanqandaymaqsadko‘zdatutiladi?

yuqoridagilarningbarchasi;

Raqobatningqaysishaklidaishlabchiqaruvchilarbozorbaholarinito‘liqnazoratqilishimkoniyatigaegabo‘ladi?

sofmonopoliyada;

Raqobatningqaysishaklidayangikorxonalarningtarmoqqakirishigato‘siqlarta’qiqlashbilanbarobarbo‘ladi?

sofmonopoliyada;

Quyidagilarningqaysibirisofraqobatgaxosxususiyathisoblanadi?

yuqoridagilarningbarchasi;

Quyidagilardanqaysibiribahovositasidaraqobatlashishusuligakiradi?

yuqoridagilarningbarchasi;

Narxsizraqobatusuliqandayyo‘llarbilanolibboriladi?

yuqoridagibarchayo‘llarbilan;

Raqobatningturlishakllaribir-biridanqandaybelgilarbo‘yichafarqqiladi?

barchasi to’g’ri;

Narx– bu:

tovarvaxizmatlarijtimoiyqiymativaijtimoiynafliliginingpuldagiifodasiDownload 115.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling