Iqtisodiyot nazariyasi’’ kafedrasi


Download 61.91 Kb.
bet2/2
Sana21.03.2020
Hajmi61.91 Kb.
1   2
XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda bank tizimining barqaror rivojlanishini ta’minlash iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ob’ektiv zaruriyat bo’lib, bu o’z navbatida tijorat banklari faoliyatini doimiy nazorat qilishni va ularni samarali tashkil etish uchun bank tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarning daromadliligini oshirish, ushbu operatsiyalarni amalga oshirishda qilinayotgan sarf-xarajatlarni kamaytirish va shu asosda bank foydasini ko’paytirish yo’llarini topishni talab etadi.

Hukumatimiz tomonidan bank tizimini rivojlantirish bo’yicha ichzil ravishda amalga oshirilib kelinayotgan islohotlar sohani barqaror rivojlanishi ta’minlanmoqda. Sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bank tizimining jami kapitali 2014 yilga nisbatan 23,3 foiz ko’payib, 7 trillion 800 milliard so’mga yetdi. Bu ko’rsatkich keyingi 5 yilda 2,4 barobar oshdi. Mazkur yutuqlarimiz natijasida bank tizimi kapitalining yetarlilik darajasi qariyb 24 foizni tashkil qildi. Bu umumiy qabul qilingan xalqaro standartlardan 3 marta, bank likvidligi esa eng yuqori ko’rsatkichlardan 2 marta ko’pdir. Bundan tashqari mamlakatimizdagi barcha banklar dunyoning yetakchi agentliklari tomonidan barqaror deb baholangan.

Biz yuqorida olib borilgan tahlil va kuzatishlar natijalariga asoslangan holda keltirib o’tilgan muammolardan kelib chiqqan holda tijorat banklarini kreditlash faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladigan taklif va tavsiyalarni keltirib o’tamiz.

-Bazel qo`mitasining kapital yetarliligi va bank likvidligi borasidagi yangi tavsiyalarini joriy qilish bo`yicha ishlarni davom ettirish;

- banklar faoliyatining aniq va xolis baholanishini ta’minlovchi CAMEL(S) tizimining yangi talqinini tatbiq qilishni ko`zda tutgan holda tijorat banklarining moliyaviy holatini baholash tizimini yanada takomillashtirish;

- masofaviy nazorat tizimini bu sohadagi ilg`or xalqaro tajriba asosida yanada takomillashtirish;

- bank tizimidagi tizimli tavakkalchiliklarni aniqlashga qaratilgan makroprudensial tahlilning zamonaviy usullarini keng qo`llash;

- ilg`or xalqaro tajribaga asoslangan holda tijorat banklarini stress-testlardan o`tkazish amaliyotini keng ko`lamda joriy qilish va rivojlantirish;

- tijorat banklaridagi korporativ boshqaruv organlari rolini va mas’uliyatini oshirish hamda korporativ boshqaruv, tavakkalchiliklar va kapitalni boshqarish tizimlariga belgilangan talablarga rioya qilinishi ustidan nazoratni kuchaytirish.  Banklarda uzoq va qisqa muddatli kreditlar nisbatini optimallashtirish;  Bank faoliyatida doimiy nazoratni yanada kuchaytirish, ayniqsa, kredit qaytarilishi bo’yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni og’ishmasdan amalga oshirilishi ta’minlash.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish kerakki, hozirgi kunda mamlakatimiz tomonidan bank tizimiga berilayotgan e’tibor tufayli bank tizimining barqaror faoliyati ta’minlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T. SHarq, 2014 yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: O‘zbekiston, 1995 yil 21 dekabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” gi Qonuni. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996 yil 25 aprel.

4. O‘zbekiston Respublikasi “Mikromoliyalash to‘g‘risida”gi Qonuni 2006 yil 15 sentyabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari.

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yosh oilalarni moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 2007 yil 18 maydagi.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank tizimini yanada isloh qilish va erinlashtirish chora tadbirlari to’g’tisida”gi Qarori 2005-yil 15-aprel

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bozor islohatlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotni yanada erkinlashtirish sohasidagi ustuvor yo’nalishlar amalga oshirilishini jadallashtirish chora tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni ‘O’zbekiston” 2005 yil

4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank tizimini yanada rivojlantirish va bo’sh pul mablag’larini bank aylanmasiga jalb etish chora tadbirlari to’g’risida”gi qarori Toshkent,2007 yil 7-noyabr

5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan taqdim etiladigan hisobot tizimini takomillashtirish va uni noqonuniy talab etganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish to‘g‘risida”gi qarori “O‘zbekiston”.2005 y. 15 iyun.

6.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “To‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni “O‘zbekiston” 2005 yil 1 iyul.

7.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank tizimini yanada rivojlantirish va bo‘sh pul mablag‘larini bank aylanmasiga jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, - Toshkent, 2007 yil 7 noyabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma’ruzalari.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustivor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi\\ Xalq so'zi, 2016 yil 16 yanvar, b.2

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustivor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi\\ Xalq so'zi, 2015 yil 17 yanvar, b.1

3. I.A. Karimov. O‘zbekiston iqtisodiy ilohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. – Toshkent: O‘zbekiston, 1995 yil. 266 b.

4.I.A. Karimov. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1998 yil. 682 b.

5. I.A.Karimov. Bizning bosh maqsadimiz-jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005.

6. I.A. Karimov. Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashlar edi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005.

7. I.A. Karimov. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to‘g‘risida. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005.

8. I.A. Karimov. Mamlakatimiz taraqqiyotida va xalqimizning hayot darajasini yuksaltirish-barcha demokratik yangilanish va iqtisodiy islohotlarimizning pirovard maqsadidir. – Toshkent: O‘zbekiston. 2007.

4. Kitob va turkum nashrlar.

1. Ahdullayeva Sh.Z. “Pul kredit banklar”. T.: “Moliya” — 2000- y

2. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – T.: Moliya, 2002 yil. – 304 b.

3. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi: o‘quv qo‘llanma. – T.: Moliya, 2003 yil. – 312 b.

4. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar: darslik./– T.: IQTISOD-MOLIYA, 2007. -348 b.

5. Лаврушин О.И. Банковское дело. М: Финансы и статистика. 2003 г.

6. Банки и банковское дело: учебник для вузов. / Под ред И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер, 2003. – 304с.

7. Банковское дело. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой – СПб.: Питер, 2004. – 374 с.

8. Жарковская.Е.П. Банковское дело: Учеб. – М.: OMEGA-L, 2008. – 476 с.

9. Банковское дело: Экспресс – курс: Учеб. пособ. /Под ред О.И. Лаврушина M.: Кнорус, 2008 -352 с.

10. Ермаков С.Л. Основы организаций деятельности коммерческого банка. Учебник. – M.: KNORUS, 2009 – 656 с. 2 экз.

11. Краливецкая Л.Н. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: Учеб. пос. – M.: KNORUS, 2008. – 280 с.

12. Банковское дело: Учеб. / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой - СПб: Питер, 2008. – 400 с.

13. Селишев А.С. Деньги, кредит и банки. / СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

14. Rashidov O. YU., Alimov I .I., Toymuhamedov I.R., Tojiyev R.R. “Pul, kredit va banklar”. Bank ishi ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik / O‘zR oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — T/: Cholpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. — 328 b.

15. Saidxodjaev P., Ismatullayev I. Bank operatsiyalarini sug`urtalash: O`quv qo`llanma. –T.: TDIU, 2012. –100b

5. Statistika va hisobot ma’lumotlari

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobot ma’lumotlari, 2014-2015 yillar

6. Internet saytlari:1. www.cbu.uz 3. www.gov.uz

2. www.lex.uz 4.www.worldbank.org
Download 61.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling