Iqtisodiyot nazariyasidan testlar


Download 26.85 Kb.
Sana05.12.2020
Hajmi26.85 Kb.

Iqtisodiyot nazariyasidan testlar.

1.Kishilarning bilim va dam olish , madaniy meroslardan cavyasini oshirish bo’yicha ehtiyojlarini va savyasini oshirish kabi ehtiyojlkar qanday ehtiyojlarga kiradi?

A.manaviy ehtiyojlar

B.moddiy ehtiyojlar

C.ikkilamchi ehtiyojlar

D.birlamchi ehtiyojlar

2.<> kontepsiya asoschisi kim hisoblanad ?

A.Smit .A

B.Rikardo .D

C.Kene . F

D.hammasi noto’g’ri

3.Talab va taklif qonuni iqtisodiyot qonunlarining qanday turiga kiradi ?

A.Davriy qonunlar

B.Umumiy qonunlar

C.maxsus iqtisodiy qonunlar

D.tabiat qonunlari

4.Jamiyatda insonlarning tabviat ashyolar , boshqa moddiy ashyolari hamda o’zaro bir -birlari bilan aloqalarida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni tadqiq etinb , bizni o’rab turgan oliam to’g’risidagi fikrlarinimizni kengaytirishi, fanning qanday vazifasiga kiradi?

A bilish vazifasi .

B.amaliy vazifasi

C.uslubiy vazifasi

D.g’oyaviy – tarbiyaviy vazifasi

5.Klassik iqtisodiy maktab asoschisi kim ?

A.Petti .V

B.Marks .K

C.Marshal A

D. Rikardo .D

6.Jamiyat boyligining manbayi puldan , oltindan iborat , boylik savdoda paydo bo’ladi deb takidlagan oqim nomi ?

A.Marketalizm

B.liberalizm

C.fiziokratlar

D.marjinalizm

7.K.Menger , F.Vizer, Bem-Baverk kabi Avstriya iqtisodiy maktabning hamoyondalari qaysi iqtisodiy talimotning vakillari bo;lib xisoblanadi?

A. marjinalizm

B. liberalizm.

C. Marketalizm

D. .fiziokratlar

8.<< Siyosiy iqtisodiyot traktati >> (1615) nomli asari orqali birinchi bo’libiqtisodiyot nazariyasi faniga nom bergan iqtisodchi olim kim ?

A.Antuan Monkretten

B.Marks .K

C.Marshal A

D. Rikardo .D

9.Ehtiyojlarni o’sib boorish qonuni iqtisodiy qonunlarining qanday turiga kiradi ?

A. Umumiy qonunlar

B .Davriy qonunlar

C.maxsus iqtisodiy qonunlar

D.tabiat qonunlari

10 . Kishilik jamiyaning rivojlanishining barcha bosqichlarida amal qiladigan qonunlar qanday iqtisodiy qonunlar deb ataladi ?

A. Umumiy qonunlar

B. xususiy qonunlar

C.maxsus iqtisodiy qonunlar

D.tabiat qonunlari

11.<< Avstriya >> iqtisodiy maktabinig asoschisi kim ?

A. , Bem-Baverk Y

B.Rikardo .D

C.Kene . F

D.hammasi to’g’ri

12.Fikrning xususiy faktlaridan umumiy faktlarga qarab xarakati usuli – bu :

A.Induksiya usuli

B.mantiqiylik

C.deduksiya

D.sintez

13.Doim takrorlanib turadigan , iqtisodiy jarayonlar va real xodisalarning ayrim tomonlarini ifoda etuvchi ilmiy – nazriy tushuncha nima deb ataladi ?

A.Iqtisodiy kategoriya

B.mantiqiylik

C.deduksiya

D.sintez


14.Tahlil paytida ikkinchi darajali narsalarni fikrdan chetlashtirib o;rganayotgan jarayonning asl mohiyatiga e’tiborini qaratish usuli – bu :

A.Ilmiy abstraksiya usulii

B.mantiqiylik

C.deduksiya

D.sintez

15…………- iqtisodiy hayotning turli tomonlari , iqtisodiy hodisa va jarayonlar o’rtasidagi doimiy takrorlanib turadigan , barqaror sabab va oqibat aloqalarini , ularning o’zaro bog’liqligini ifodalaydi.

A.iqtisodiy qonunlar

B.Umumi .iqtisodiy qonunlar

C.maxsus iqtisodiy qonunlar

D.tabiat qonunlari

16.Insoning shaxsiy manfaatlarini , qiziqishlari ba turmush tarziga moslab qondirish mumkin bo;lgan ehtiyojlar qanday ehtiyojlar deyiladi.

A.yakka tarzdagi ehtiyojlar

B.birgalikda qondiruvchi ehtiyojlar

C.guruhiy ehtiyojlar

D.birlamchi ehtiyojlar

17.Fikirning umumiy faktlardan xususiy faktlarga tomon xarakati usuli – bu :

A. deduksiya usuli

B.mantiqiylik

C.abstraktlashtirish

D.sintez


18.<< Ish bilan bandlik , foiz ba pulning umumiy nazariyasi >> nomli kitobning muallifi kim?

A.Keyns .J.M

B.Marks .K

C.Marshal A

D. Rikardo .D

19.Quydagilarning qaysi biri iqtisodiy resurslar tarkibini to;liq aks ettiradi ?

A. kapital , yer, ishchi kuchi va tadbirkorlik layoqati

B.tabbiy va inson resurslari

C. mehnat vositalari va ishchi kuchi

D.ishlab chiqarish moddiy omillar

20.Ehtiyojlarni qondirish maqsadida maxsulot va xizmatlarning ishlatilishi, foydalanishi jarayoni nima deb ataladi ?

A.istemol jarayoni

B. taqsimlash

C. talab

D.ehtiyoj

21. Smit .A va Rikardo .D qaysi iqtisodiy maktabning yirik vakillari hisoblanadi ?

A.klassik

B.liberalizm

C.fiziokratlar

D.marjinalizm

22.Unumli istemol qanday sohada vujudga keladi ?

A.ishlab chiqarish sohasida

B. ishlab chiqarish sohasidan tashqarida

C. xizmat ko’rsatish sohasida

D.tjy

23. Unumli istemol qanday jarayonni anglatadi ?A. ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchidan ishlab chiqarish maqsadida foydalanish

B.istemol va jamg’arma hajmi o’rtasidagi bog’liqlik

C.alohida shaxsning o;z ixtiyorida bo’lgan ne’matlarni istemol qilish

D.kishilarning istemol buyimlaridan va xizmatlaridan shaxsiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida foydalanish

24.O’rganilgan qismlardabn olingan xulosa va natijalarni bir butun yaxlit jarayoni deb qarab umumiy xulosa chiqarish usuli –bu :

A.sintez usuli

B.umumlashtirish

C. statistika

D.analiz usuli

25.Insitusionalizm qaysi so’zdan olingan , manosi nima ?

A.lotincha urf-odat <>, <>

B. inglizcha erkin savdo

C.lotincha erkin savdoga qo’l qo’ymaslik

D. inglizcha majburiy mehnatga asoslanga savdo turlari

26.Ilk klassik maktab qaysi davlatga vujudga kelgan ?

A.Angliya

B.Ispaniya

C.AQSH


D.Niderlandiya

27.Mamlakat chegarsing daxlsizligining uning mudofaa qobilyati ning mustahkamligiga bo’lgan ehtioyoj qanday ehtiyoj turiga kiradi ?

A.umumjamiyat ehtiyojlari

B. yakka ehtiyojlar

C. Hududuiy ehtiyojlar

D.guruhiy ehtiyojlar

28.Ehtiyojlarni qondirish maqsadida maxsulot va xizmatlarning ishlatilishi , foydalanishi jarayoni nima deb ataladi ?

A.istemol jarayoni

B.talab

C.taqsimlash

D. ehtiyoj

29.Dividend nima ?

A.Aksiya egasiga to’lanadigan

B.korxona egasiga to’lanadigan daromad

C.mulk egasiga to’lanadigan daromad

D.obligasiyaga to’lanadigan daromad .

30.Korxona ishlab chiqarish xarajatlarini quyidagi turlarga bo’lish mumkin :

A.bevosita ishlab chiqarish xarajatlari va muomala xarajatlari

B . bilvosita ishlab chiqarish xarajatlari va muomala xarajatlari

C. umumiy ishlab chiqarish xarajatlari va muomala xarajatlari va egri soliqlari

D.xususiy ishlab chiqarish xarajatlari va muomala xarajatlari va qo’shimcha qiymat solig’I

31.Korxona tomonidan zarar resurs va xizmatlarni tashqaridan to’lov asosida jalb etish uchun carf qilingan xarajatlar qanday xarajatlar deyiladi ?

A. tashqi xarajatlar

B. doimiy xarajatlar

C.ichki xarajatlar

D.o’zgaruvchi xarajatlar

32.Kapital xarajat larning maxsulot ishlab chiqarish hajmiga nisbati – bu…..

A.Kapital sig’imi

B.mehnat unumdorligi

C.kapital samaradorlik

D. mehnat sig’imi

33.Muomala xarajatlari quyidagi ikki guruhga bo’linadi :

A.qo’shimcha muomala xarajatlari va sof xarajatlari

B.xususiy muomala xarajatlari va to’g’ri soliqlar

C.umumiy muomala xarajatlari va umumiy soliqlar

D.yalpi mumala xarajatlari va egri soliqlar

34.Quydagilarning qaysi biri qisqa davrdagi doimiy xarajat xisoblanadi ?

Aamortizasiya ajratmasi

B.xom – ashyo xarajatlari

C. maqteriallar xarajatlari

D. yonilg’I xarajatlari

35.Korxonalarda Tovar va xizmatlarning sotishda olingan mablag’lar qanday nomlanadi /

A.pul daromadlar

B. Foyda

C. samaradorlik

D.unumdorlik

36.Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi ?

A maxsulot miqdorini uni ishlab chiqarishiga ketgan vaqtiga nisbati bilan

B.maxsulot miqdorini qilgan sarf-xarajatlarga nisbati bilan

C.maxsulot miqdorini asosiy kapitalga taqqoslash yo’li bilan

D.maxsulot miqdorini aylanma capital taqqoslash yo’’li bilan

37.O’rtacha xarajatlar nima ?

A.bir-birlik maxsulot ishlab chiqarish xarajatlari

B bir-birlik maxsulot ishlab chiqarish uchun ketgan o’zgaruvchan xarajatlar

C. bir-birlik maxsulot ishlab chiqarish uchun ketgan doimiy xarajatlar

D.doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar yig’indisi

38.O’rtacha foyda :

A. bir-birlik maxsulotdan olinadigan foyda

B.bir ishchining daromadi

C.chegaralangan maxsulotning sotuvida olinadiga daromad

D.foydaning umumiy ishlab chiqarish xarajatlariga nisbati

39.Doimiy xarajatlar nima ?

A.ishlab chiqarish xajmiga bog’liq bo’lmagan xarajatlar

B.firmalarning doimiy aktivlari

C.asosiy fondlar

D.firmanng o’zgarmas passiv va aktivlari

40.Doimiy xarajatlarning tarkibiy elementlarini belgilang .

A.amortizasiya, ijara haqi , yuqori darajadagi menejerlar oyligi

B.ishlab chiqarishning hamma xarajatlari

C.amortizatsiya va ishchilarning ish haqi

D. ish haqi va xom –ashyolar xarajatlari

41.Ishlab chiqarish xajmining o;zgarishiga tasir qiladigan xarajatlar qanday xarajatlar deyiladi ?

A.O’zgaruvchi xarajatlar

B.ichki xarajatlar

D.doimiy xarajatlar

C.tashqi xarajatlar

42.Ishlab chiqarishning xar bir darjada doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar yig’indisi qanday xarajatlarni tashkil qiladi ?

A.Umumiy xarajatlarni

B.xususiy xarajatlarni

C.obyektiv xarajatlarni

D.subyektiv xarajatlarni

43.O’zgaruvchan xarajatlar nima ?

A.ishlab chiqarish hajmiga qarab o’zgaradigan xarajatlar

B.hamisha o’zgaradigan xarajatlar

C. o’zgaruvchan capital va amortizasiya

D.doimiy kapitalning aylanma fondlariga nisbati

44 O’zgaruvcha xarajatlarning tarkibiy elementini belgilang

A.ishchilarning ish xaqi va xom ashyo xarajatlari

B.ijara va sug’irta xarajatlari

C.faqat ish haqi

D.amortizatsiya va ish haqi

45.Quydagilarning qaysi biri qisqa davrdagi doimiy xarajatlar hisoblanadi

A.amortizarsiya ajratmasi

B.materiallar xarajatlari

C.yonilg’I xarajatlari

D.xom – ashyo xarajatlari

46.Tovarlarni o’rash , qadoqlash , saralash , transportga ortish , tashish va saqlash xarajatlari qanday xarajatlarga kiradi ?

A.qo’shimcha muomala xarajatlari

B.tashqi xarajatlar

C. ichki xarajatlar

D.sof muomala xarajatlari

47.Narxsiz raqobat usuli qanday yo’llar bilan olib boriladi ?

A.barcha javoblar to’gri

B.tovarning kredetga sotishi

C. kafolatlangan muddatda va undan keying davrda turli xizmatlar ko’rsatish

D.tovar sifatini raqobatlashtirish orqali iste’mol xossalarini oshirish

48.Monopsoniya – bu…..

A.tanho istemolchining hukmronligi

B.tarmoqda u qadar ko’p bo’lmagan korxonalarning hukmronlik qilishi

C.bozorda u qadar ko’p bo’lmagan korxonalarning hukmronlik qilishi

D.tanho ishlab chiqaruvchining hukmronligi

49.Raqobat usullari :

A. nar orqali va narxsiz

B.ishlab chiqarish va g’ayri ishlab chiqarish

C.moddiy va nomoddiy

D.TJY


50.davlat monopoliyalarga qarshi siyosati qaysi maqsadga amalga oshiradi ?

A.tadbirkorlik va erkin raqobatni himoya qilish maqsadida

B.raqobatni yo’qotish maqsadida

C.monopoliyalarni bartaraf etish maqsadida

D.bozor mexanizmlarini cheklash maqsadida

51.O’zbekistonda monopolizm qanday tartibga solinadi ?

A.monopoliyalarga qarshi kurash qonuni bilan

B.kichik biznesni rivojlantirish orqali

C. hech qanday tartibga solinmaydi

D.iqtisodiy islohatlarni amalga oshirish orqali

52.Quydagilarning qaysi biri sof raqobatga xos xususiyat hisoblanadi ?

A.barcha javoblar to’g’ri

B.ishlab chiquvchilar ko’p

C.ishlab chiqariladigan maxsulot bir xil :

D.iste’molchilar ko’p

53.Nomukammal raqobat turi ;

A. Barcha javoblar to’g’ri

B. oligopolistic raqobat

C.ma’lum darajada cheklangan raqobat

D.monopolistik raqobat

54.Tovar ishlab chiquvchilar o’rtasidagi raqobatdan qanday maqsadda ko’zda tutiladi ?

A. Barcha javoblar to’g’ri

B.bozorda o’z movqeyini mustahkamlash va istemolchilarni og’dirib olish

C.tovarlarni foyda keltiradigan yuqori narxlarda sotish

D.iqtisodiy resurslarni arzon narxlarda sotib olish

55.Monopoliya bu ………

A.raqobat turi

B.ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi

C.bozor regulyatori

D.korxonaning shakllanishi

56.Monopoliya nima ?

A.Bozorda bitta ishlab chiqaruvchi ko’pchilik xaridorlarga xizmar ko’rsatadi

B. bozorda ishlab chiqaruvchilar soni juda ko’p bo’lib , xaridorga xizmat qiladilar

C.TJY


D.bu bozorda iste’molchilarning hukmronligi :

57.Raqobatning qaysi shaklida yangi korxonalarning tarmoqqa kirishiga to’siqlar ta’qiqlash bilan barobar bo’ladi?

A. sof monopoliya

B.sof raqobatda

C.monopolistik raqobatda

D. oligopoliyada

58.Iqtisodiy islohatlarning boshlang’ich nuqtalaridan biri sifatida bozor iqtisodiyotning qaysi negizini yaratish lozim ?

A.huquqiy negizini

B. manaviy negizini

C.iqtisodiy negizini

D.siyosiy negizini

59.Bozor iqtisodiyotiga o’tishda milliy andozamisning o’ziga xosligini nimalar belgilaydi ?

A.milliy tarixiy , ijtimoiy – iqtisodiy shart –sharoitlarini va turmush tarzining o’ziga xosligi belgilaydi

B.milliy tarkibning o’ziga xosligi

C.dinning kishilar ongiga o’chmas muhrlanganligini belgilaYDI

D.demografik vaziyatning o’ziga xosligi

60. Bozor iqtisodiyotiga o’tishning <> nimaga asoslanadi ?

A.5 ta tamoyil

B.erkinlik

C.demokratiya

D. xususiy mulkchilik

61. Bozor iqtisodiyotiga o’tishda islohatlar qachon sezirarli samara beradi

A. chinakam mulkdorlar sinfi shakllanganda

B. baynalmallashuv va milliy xuxusiyatlar yo’q bo’lganda

C. ekologiya muammolari hal bo’lganda

D.chet el mamlakatlari bilan iqtisodiy munosabatlar yaxshi yo’lga qo’yganda62. Bozor iqtisodiyotiga o’tish nimalarni olib keladi ?

A.ijodiy va mehnat imkoniyatlarini keng ochishga , yo’qolib ketgan xo’jayinlik hissini qayta tiklashga
Download 26.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling