İşçi heyəti: Redaksiya heyəti: Elşən Hacızadə baş redaktor, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Axundov


Download 4.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/22
Sana17.11.2017
Hajmi4.23 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

BEYNƏLXALQ  PUL  VAHİDLƏRİ
HESABLARI - şərti miqyasların formalaş-
dırılması,   müxtəlif  ölkələrin  valyuta  nis-
bətlərinin  ölçülməsi  və  onlar  arasında
proporsiyaların təyinatı üzrə yaradılan süni val-
yuta vahidləri. Belə vahidlər beynəlxalq borc
öhdəliklərinin hesablanması, müxtəlif ölkələr
üzrə ödənişlərin, valyuta ehtiyatlarının, kre-
ditlərin və depozitlərin təyinatından irəli gələn
valyuta  kursu  nisbətlərinin  ölçülməsi,
həmçinin,  bank  balansları  göstəricilərinin
üzləşdirilməsi üçün tətbiq olunur.
t
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
199

Jurnal haqqında
“Azərbaycanın vergi xəbərləri” (AVX) jurnalı 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsis edilmişdir.
Müstəqil, resenziyalı, aylıq elmi nəşrdir.
Jurnal beynəlxalq ISSN (Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi) mərkəzində qeydiyyata alın-
mış (ISSN - 2219-8733) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının qərarı ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.
Elmi missiya
“Azərbaycanın vergi xəbərləri” jurnalında, əsasən, vergiqoymanın müasir problemlərini və
vergi işinin ümumkonseptual məsələlərini optimal nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji
cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə üstünlük verilir. Jurnalda həmçinin iqtisadiyyatın digər
sahələrilə bağlı yazılmış orjinal məqalələrin dərcinə də yer verilir.
Jurnalın dili
Azərbaycan, türk, ingilis və rus.
Əlyazmanın redaksiyaya təqdim olunma qaydası
Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyaz-
maların jurnala tədqim edilməsi yolverilməzdir.
Əlyazmanın orijinalı mükəmməl redaktə edilmiş halda 2 nüsxədə (həmçinin elektron forması
kompakt diskdə) müəllif(lər)in özü və ya tədqiqatın aparıldığı müəssisə tərəfindən göndəriş mək-
tubu ilə redaksiyaya (Azərbaycan Respublikası, Bakı, Az 1073, Landau küçəsi 16) təqdim edilir.
Əlyazma  müəllif(lər)  tərəfindən  imzalanmalı  və  onun  redaksiyaya  təqdimolunma  tarixi
göstərilməlidir.
Müəlliflər redaksiyaya təqdim edilən əlyazma ilə bağlı müvafiq müəllif anketi doldurmalıdır-
lar.  Göndəriş  məktubu  və  müəllif  anketinin  nümunəsini  jurnalın  internet  səhifəsindən
(www.vergixeberleri.az) və ya redaksiyadan götürmək olar.
Əlyazmaların elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür və bu zaman onlar jurnalın
elektron poçtuna (vergixeberleri@taxes.gov.az) göndərilir.
Əlyazmanın resenziyalaşdırılması və dərci
Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmalar Elmi Ekspert Heyətinin üzvləri tərəfindən konfeden-
sial olaraq resenziyalaşdırıldıqdan sonra onların dərc edilib-edilməməsinə qərar verilir. Resen-
ziyalaşdırma  və  təsdiqetmə  müddəti  ümumilikdə  3  aydır.  Əlyazmalar  resenziyalaşdırma
prosedurunun nəticələri əsas götürülərək növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir. 
Müəlliflik hüquqları
Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün nəşr
hüququları eksklyuziv olaraq “Azərbaycanın vergi xəbərləri” jurnalına aiddir. Jurnalda çap
edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə dərcinə yalnız Redaksiyanın yazılı icazəsilə, sitatlar-
ların verilməsinə isə mənbə göstərilmək şərtilə yol verilir.
Nəşrin müəlliflərə təqdim edilməsi
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
200
MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR
MƏLUMAT

Məqalə  müəllifi(ləri)nə  1  nüsxə  jurnal  redaksiya  tərəfindən  hədiyyə  edilir.  Həmçinin
məqalələrinin jurnalda yerləşdirildiyi qaydada tam mətninin elektron formasını jurnalın internet
səhifəsindən əldə edə bilərlər.
Əlyazmanın strukturu və həcmi
Əlyazmanın mətni dəqiq strukturlaşdırılmalı, bir sətir buraxılmaq və yeni sətirdən başla-
maqla, ardıcıl olaraq, “UOT”, “Məqalənin adı” “Müəllifin adı və soyadı” “Müəllifin işlədiyi qu-
rumun  adı  və  ünvanı,  müəllifin  elektron  poçt  ünvanı”,  “Xülasə”,  «Açar  sözlər”,  “Giriş”,
“Material”, “Nəticə”, “Ədəbiyyat siyahısı” və xarici dillərdə xülasələr - “Аннотация”, “Ключе-
вые слова” və “Abstract2, “Key words”, “JEL Classification Codes” strukturunda tərtib edilməli,
həcmi əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla iki müəllif vərəqi - 80000 işarədən (ara boşluqları
nəzərə alınmaqla) - 30 səhifədən çox olmamalıdır.
Əlyazmanın tərtib edilmə qaydaları
Əlyazmanın mətni Microsoft Office Word proqramında A4 formatda, Times New Roman -
14 şriftində (qara rəngdə), 1,5 intervalda yığılmalı, səhifələrin bütün kənarlarında 2 sm boş sahə
buraxılmalıdır.
Əlyazmanın başlığı böyük hərflərlə, yarımbaşlıqları isə yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın
şiriftlə və nömrələndirilərək yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən
əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl olaraq yuxarı sağ küncdə
nömrələnməlidir.
Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sağ küncdə, şəkillər
üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ərəb rəqəmlərilə ardıcıl nömrələndirilən, müvafiq
olaraq “cədvəl” və “şəkil” sözündən sonra yazılmalıdır. Cədvəl və şəkillərin başlıqları ilk hərfləri
böyük olmaqla qalın şriftlə yazılmalıdır. Cədvəlin sütunlarının adı qısa olmalı, ölçü vahidləri
mötərizədə göstərilməlidir. 
Şəkillər elektron formatda “jpg”, “tif” fayl tipində, CMYK-rəng rejimində, 300 dpi-dən az
olmayan ölçüdə, qrafik illüstrasiyalar Word, Excell, Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW
və PowerPoint proqramlarından birində təqdim edilməlidir.
Cədvəl və şəkillər biri-birini təkrarlamamalı, göstəricilər Beynəlxalq vahidlər sistemində (Sİ)
verilməlidirlər. Əlyazmada bir cədvəl və bir şəkil verildikdə, müvafiq olaraq, onlar nömrələn-
məli, “Cədvəl” və ya “Şəkil” sözü də yazılmamalıdır.
Əlyazmada istifadə olunan düsturlarda rast gəlinən simvolların qiyməti və ədədi əmsallarının
izahı, onların düsturdakı yerləşmə ardıcıllığı nəzərə alınaraq, bilavasitə düsturun altında verilir.
Düstur sağ tərəfdə mötərizə daxilində nömrələnməli, hər bir simvolun və ədədi əmsalın qiyməti
yeni sətirdə yerləşdirilməli və izahatın birinci sətri “burada” sözündən sonra yazılmalıdır. Tən-
liklər və düstürlar mətndən boş sətirlər vasitəsilə ayrılmalıdır. Hər düsturun üstündə və altında
bir-iki boş sətir olmalıdır.
Məqalənin mətnində sözlər, ümumi qəbul edilmiş bir neçə ixtisarlar və çox işlənən akronimlər
(və s., məs., ABŞ, BMT) istisna olmaqla, tam açıq verilməlidir.
Mətndə mövzu ilə bağlı zəruri istinadlar olmalıdır. İstifadə edilən bütün mənbələr “Ədəbiyyat
siyahısı” hissəsində əlifba sırası, yaxud da istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi
ardıcıllıqla nömrələnməli və düzbucaqlı mötərizədə verilməlidir (məsələn: mənbəyə bütövlükdə
istinad edildikdə [1] və ya [3, 5, 8], sitat gətirildikdə [4, s. 17-18]).
Mənbələr  müəllif(lər)in  soyadı,  ad(lar)ı-nın  ilk  hərf(lər)i,  mənbənin  adı,  nəşr  yeri
(məqalədirsə - jurnalın adı, məruzədirsə - konfransın adı, kitabdırsa - nəşriyyatın və şəhərin adı),
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
201

cildi (çoxcildli əsərlər üçün sayı) və səhifə sayı göstərilən strukturda ve-rilməlidir. Xarici dillərdə
instinad edilən mənbələrin və internet veb-saytlarının qarşısında onların Azərbaycan dilində
açılışını verən tərcümə variantı əlavə olunmalıdır.
Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə «Ədəbiyyat siyahısı»
hissəsində aşağıdakı nümunələrdə verilən qaydada göstərilir:
1. Bir və ya bir neçə müəllif kitabları:
İsrafilov H.A. (2010) “Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri”. Bakı: Elm, 476 s.
2. Dörddən çox olan müəllifi olan kitablar:
Məmmədov F.Ə. və başqaları. (2001) Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı:
Ozan, 416 s.
3. Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):
“Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf
modelinin formalaşması problemləri”. (2010) / Respublika elmi-praktiki konfransının material-
ları. Bakı: “Şərq-Qərb2. s. 314-316.
4. Jurnallar:
Kəlbiyev Y.A. (2010) Vergi yükünün hesablanmasının metodoloji aspektləri. “Azərbaycanın
vergi xəbərləri”. 9 (85), s. 17-34.
5. İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar mütləq gün, ay, il olmaqla, istifadə ol-
unduğu tarix göstərilmək şərtilə tam adres şəklində olmalıdır):
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13. (25.11.2010). / Azərbaycan Re-
spublikası Vergilər Nazirliyinin 2009-cu il üçün dövlət büdcəsində saxlanması xərcləri üzrə
smetası.
Mətndə istifadə edilməyən mənbələrə “Ədəbiyyat siyahısı” hissəsində göstərilməməlidir.
Xülasə
Xülasə ayrı-ayrılıqda jurnalın hər bir dilində, eyni məzmunda, həcmi 200 sözdən çox olma-
maqla yazılmalı və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir. Onun mətni elmi və qrammatik
baxımdan ciddi redaktə edilməli, burada “Tədqiqatın məqsədi”, “Tədqiqatın metodologiyası”,
“Tədqiqatın  nəticələri”,  “Tədqiqatın  məhdudiyyətləri  və  əhəmiyyəti”  “Tədqiqatın  praktiki
əhəmiyyəti”, “Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi” (rus dilində - “Цель исследования”, “Ме-
тодология  исследования”,  “Результаты  исследования”,  “Ограничения  исследования”,
“Практическая значимость исследования”, “Оргинальность и научная новизна исследо-
вания”, ingilis dilində - “Purpose”, “Design/methodology/approach”, “Findings”,  “Research
limitations/implications”, “Practical implications”, “Originality/value”) öz əksini tapmalıdır.
Digər dillərdə verilən xülasələrdə ardıcıl olaraq müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi
dərəcəsi, işlədiyi qurumun adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və məqalənin başlığı göstərilmə-
lidir.
İndeks və açar sözlər
Müəllif(lər) məqalənin elmi istiqamətlərini UOT indeksi və ABŞ İqtisadi Assosiasiyasının
İqtisadi Ədəbiyyat jurnalının (The Journal of Economic Literature - JEL) təsnifat sistemi kodları
əsasında göstərməlidir. UOT indeksi məqalənin başlığından əvvəl sol küncdə, JEL kodu isə açar
sözlərdən (Key words) sonra verilir.
Məqalədə hər bir dildə yazılan xülasənin sonunda 5-dən çox olmayaraq açar sözlər və söz
birləşməsi göstərilməlidir.
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
202

About Journal
The Journal of Taxes News of Azerbaijan has been founded by Ministry of Taxes of the Azer-
baijan Republic in 2003. 
The Journal is independent, refereed, monthly and scientific publication.
The Journal has been received to registration in the centre of international ISSN (International
Standard Series Number, ISSN-2219-8733). Also, it has been included by the Supreme Attesta-
tion Commission under the President of Azerbaijan Republic to the list of scientific publications
on economic sciences. 
Scientific Mission
It is prefered to publish of articles that expressed theoretical and methodological aspects of
conceptual and practical problems of taxation in the journal. Also, original articles connected
with other areas of eco-nomy are published in the journal.
Languages of Manuscripts
Azerbaijani, Turkish, English, Russian
Rules of Presentation of Manuscripts  to the Editorial Office
It is inadmissible to present articles that published or sent to another edition for publishing.
Perfect edited manuscripts in two copies (also electron form in the compact disk) are pre-
sented by author(s) or his organization with notification letter to the editorial office (Azerbaijan
Republic, Baku City, Landau street No.16, Post index: Az 1073).
Manuscript should be signed by author(s) and date  of presentation  of article  to the editorial
office must be shown. 
Author(s) must fill author questionnaire connected with article presented to the editorial of-
fice. It is possible to get examples of the author questionnaire and notification letter from web
page of journal (www.taxesnews.az) or the editorial office.
Also, it is possible to present manuscripts to editorial office in electronic form and in this
case  manuscripts  should  be  sent  official  e-mail  address  of  the  journal
(vergixeberleri@taxes.gov.az).
Reviewing and Publishing  of the Manuscripts
The Editorial Office decides about publishing of manuscripts after confidential reviewing of
manuscripts by Refereed Board.
The period of reviewing and its affirming is 3 months. 
Manuscripts are publishing with queue principle in results of procedure of reviewing.
Copyrights
Copyrights of the articles appearing in the Journal belong to Journal of Taxes News of Azer-
baijan. Authors may use the article elsewhere after publication provided that permission is ob-
tained from Journal of Taxes News of Azerbaijan.
Getting of the Publication 
A copy of the journal is presented by the Editorial Office to the author. Also, author(s) can
get full electronic version of articles from web page of journal.
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
203
NOTES FOR CONTRIBUTORS

Structure and Volume of Manuscripts
Manuscripts must be consist of sections of “UDС”, “title of article”, “name and surname of
author(s)”, “name and address of organization of author(s), e-mail address of author(s)”, “ab-
stract”, “keywords”, “JEL classification codes”, “introduction”, “text of article”, “methodology”,
“conclusion”, “references” and “abstracts in other languages” with succession. 
Also, volume of manuscripts must not be much from 30 A4 pages or symbol of 80000 (in-
cluding appendixes, pictures and tables).
Compiling of Text of Manuscripts
Text of manuscripts must be written in Microsoft Word Office, A4 page format, Times New
Roman 14 punto (black colour), 1.5 line and 2 cm empty area must be allowed in all edges of
the pages. 
Title of manuscripts should be capital and bold letters. But subheads should be little letter
and numbered. Before and then title, subheads, tables and pictures must be allowed one line dis-
tance. Pages must be numbered in the top right corner. 
Tables and pictures should be had title and number. Titles should be written in upper right
corner of tables and in under left corner of pictures with bold little letters. 
Pictures should be in type of format of “jpg”, “tif” and regime of CMYK colour and should
not be much from 300 dpi. But graphic illustrations must be introduced in one of these programs
- Word, Excell, Adobe Illustrator, Photoshop, JorelDRAW, PowerPoint program.
List of reference (the bibliography) that follows the endnotes should be given in alphabetical
order. Only works actually cited in the text should be included in references.
All references should be cited in the text (not in footnotes), and conform to the following
examples:
In has been argued (Surname, 1982:210-1)…
Surname (1970a:16-17) states…
(Surname et.al., 1999:280-2)
(Surname, 2000:250-4; Surname, 2001:20-1)
References should appear at the end of text as follows:
Books:  Israfilov H.A. (2010). Improvement aspects of cooperation of consumer in period
of globalization, Baku: Elm, 476 p.
Periodicals: Kalbiyev J.A. (2010). Methodological aspects of calculation of tax burden, “the
Journal of Taxes News of Azerbaijan”, 9(85), pp.17-34.
Articles in edited books: “The Ending of Transition Period of Azerbaijan Economy: analysis
and conclusions. Problems of Formation of National Development Model”. (2010) / Materials
of National Scientific Conference. Baku: Sharg-Garb, pp.314-316. 
Web pages:
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13. (25.11.2010). / The Estimate on
expenses of Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic in State Budget in 2009. 
Abstracts
Abstracts must be in same content and in Azerbaijani, Turkish, English and Russian, but its
volume must not be much from 200 words. Text of abstracts must be consist of sections of “pur-
pose”, “design/methodology/approach”, “findings”, “research limitations/implications”, “prac-
tical implications” and “originality/value”.
Index and Keywords
Author(s) must note scientific directions of article on bases of JEL Code (The Journal of
Economic Literature of American Economic Association) and UDC index. JEL codes must be
noted after keywords, but UDC index must be noted in the left corner of page before title of the
article. 
Keywords must not be much from 5 words.
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
204

О журнале
Журнал “Налоговые вести Азербайджана” учрежден в 2003 году Министерством по нало-
гам Азербайджанской Республики.
Ежемесячное, независимое научное издание.
Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN - номер регистрации ISSN 2219-
8873 и включен решением Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджан-
ской Республики в перечень изданий по экономическим наукам. 
Научная миссия
В  журнале  “Налоговые  вести  Азербайджана” место преимущественно отводится статьям,
отражающим  современные проблемы налогообложения  и научно-методологически выражаю-
щие общеконцептуальные вопросы налогового дела в оптимальном сочетании теории и прак-
тики.  В  журнале,  в  том  числе,  уделяется  место  и  статьям,  посвященным  учету  и  аудиту,
социально-экономическому развитию и прогнозированию, экономической политике, эконо-
мической безопасности, экономическому образованию, а также тематикам, охватывающим в
общем самые актуальные вопросы всего экономического спектра.
Печатный язык журнала
Азербайджанский, турецкий, английский и русский.
Форма представления и комплектность материалов
Статьи, опубликованные ранее или направленные в другие периодические издания не при-
нимаются.
Рукописи статей представляются в редакцию (Азербайджанская Республика, Баку, Az 1073,
ул. Ландау 16) в строго отредактированном виде, в двух экземплярах (также в электронной
форме в виде компакт-диска) вместе с сопроводительным письмом автора(ов) или учреждения,
в котором проведено исследование. Рукописи заверяются подписью автора(ов) и указывается
дата представления ее в редакцию.
Авторы должны заполнить соответствующий авторский бланк. Сопроводительное письмо
и  образец  авторского  бланка  можно  найти  на  интернет  странице  журнала
(www.vergixeberleri.org) или в редакции журнала. Рукопись статьи можно представить на элек-
тронных носителях или отправить по электронной почте (vergixeberleri @taxes.gov.az).
Рецензирование и публикация
Представленная в редакцию рукопись статьи в конфидециальном порядке рецезируется со
стороны членов Научного Экспертного Совета, после чего принимается решение о ее публи-
кации или отклонении. Процедура рецензирования и утверждения занимает срок до 3-х меся-
цев, далее статьи публикуются в порядке очередности.
Авторские права
В напечатанных в журнале статьях авторские права защищены и все эксклюзивные права
на опубликованные статьи принадлежат редакции журнала “Налоговые вести Азербайджана”.
Перепечатка статей, опубликованных в журнале, возможна только с письменного разрешения
редакции, а приведение цитат - при ссылке на источник.
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
205
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Правила предоставления  опубликованных статей автору(ам)
Редакция высылает автору(ам) один экземпляр журнала бесплатно. Автор(ы) также может
получить электронную версию полного текста статьи по форме размещения в журнале с ин-
тернет страницы.
Структура и объем
Текст авторской рукописи статьи необходимо точно отструктурировать: пропуская одну
строку, начать с абзаца, затем соблюдая очередность указать “УДК”, “Заглавие статьи”, “Фа-
милия и имя автора”, “Название учреждения где работает автор, адрес электронной почты”,
“Аннотация”, “Ключевые слова”, “Введение”, “Материал”, “Результаты”, “Список литературы”
и на английском языке “Abstract”, “Key words”, “JEL Classification Codes”. Объем статьи не
должен превышать 30 страниц выполненных  на 2-х авторских листах и не более 80000 услов-
ных знаков (с пробелами), включая иллюстрации, таблицы и дополнительные материалы.
Правила подготовки рукописи
Текст статьи должен быть набран в Microsoft Office Word в формате А4, шрифтом Times New
Roman (черный цвет), размером 14 с междустрочным интервалом 1,5, отступы по краям - 2 см.
Заголовки статей пишутся жирными заглавными буквами, а подзаголовки заглавной боль-
шой и последующими маленькими жирными буквами. Перед и после заглавия и подзаголов-
ков, таблиц и рисунков необходимо соблюдать интервал в одну строчку. Страницы должны
быть последовательно пронумерованы в верхнем правом углу.
Каждая таблица и рисунок должен иметь заголовок и порядковый номер. Название таблицы
помещается в правом углу над таблицей и пишется после слова “Таблица”, а название рисунка
в левом углу под рисунком и пишется после слова “Рисунок”; номера пишутся арабскими циф-
рами. Номер и название таблицы и рисунка пишутся жирным (первая буква заглавной) шриф-
том.
Название столбцов должны быть краткими, единицы измерения указываются в скобках.
Рисунки в редакцию предоставляются в режиме цвета CMYR, в формате “jpg”, “tif”, с раз-
решением  не менее 300 dpi, а графические иллюстрации в одной из программ Word, Exсell,
Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Power Point.
Рисунки и таблицы не должны дублировать друг друга. Все данные необходимо приводить
в системе СИ. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются, слова “Таб-
лица” или “Рисунок” не пишутся.
Все входящие в формулу параметры должны быть расшифрованы. Номера формул распо-
лагаются справа в круглых скобках. Объяснение значений символов и числовых коэффициен-
тов надо представлять непосредственно под формулой в той последовательности, в которой
они приведены в формуле. Первую строку объяснения начинают со слова “где” без двоеточия.
Уравнение и формулы надо выделять из текста отдельными строками. Выше и ниже каждой
формулы нужно оставлять одну или две свободные строки.
В тексте не должно быть сокращений слов, акронимов, за исключением общепринятых
(и.т.д., напр., США, ООН).
В тексте должны быть обязательные ссылки, связанные с темой.
Все использованные источники должны помещаться в части “Список литературы” прону-
мерованными в алфавитном порядке или в порядке появления их в тексте. Цитированные ис-
точники даются в квадратных скобках (напр. если ссылка на полную работу [1] или [3, 5, 8], а
если это цитата то [4. с. 17-18.])
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
206

В списке литературы содержатcя следующие данные: фамилия и инициалы автора, назва-
ние работы, название журнала, сборника (если не монография), город и полное название из-
дательства (для монографии), год издания, номер (том) журнала и страницы.
Использованные источники в тексте должны быть представлены в части “Список литера-
туры” по следующему образцу:
1.Книга одного или нескольких авторов:
Исрафилов Н.А. (2010) “Направления усовершенствования потребительских коопераций
в условиях глобализации”. Баку: Наука. 476 стр.
2.Книга более 4-х авторов:
Мамедов Ф.А. и другие. (2001) “Методологические и теоритические основы налогообло-
жения”. Баку: Озан, 416 стр.
3.Ссылка на статью в сборниках (конференция, симпозиум и другие):
“Завершение переходного периода в азербайджанской экономике: анализы и итоги. Проб-
лемы формирования модели национального развития”. (2010). / Материалы республиканской
научно - практической конференции. Баку: “Восток-Запад”. стр. 314-316.
4. Журналы:
Келбиев Я.А. (2010) Методологические аспекты подсчета налоговой нагрузки. “Налоговые
вести Азербайджана”. 9 (85), стр. 17-34.
5. Страницы интернета:
При ссылках на интернетные страницы обязательно должны быть указаны день, месяц, год
использования в полном адресном формате.
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13. (25.11.2010) / Смета расходов  в
государственном  бюджете для Министерства по налогам Азербайджанской Республики в 2009
году.
В ссылках необходимо отдавать преимущество научным источникам за последние 5-10 лет.
Не следует включать в список литературы неиспользованные источники.

Download 4.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling