İşçi heyəti: Redaksiya heyəti: Elşən Hacızadə baş redaktor, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Axundov


Download 4.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/22
Sana17.11.2017
Hajmi4.23 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

QLOBAL MALİYYƏ BÖHRANLARI
R. Həsənov. Qlobal maliyyə böhranları: səciyyəvi cəhətlər, ortaq xüsusiyyətlər ..........................№ 3
QLOBAL İQTİSADİ BÖHRANLAR
M.Хасанов. Мировой финансово-экономический кризис: причины и глобальные 
последствия ................................................................................................................................№ 10
ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Y.Bayramzadə. Yanacaq-enerji resurslarının coğrafi bölgüsü və dünya iqtisadiyyatının
inkişafındakı rolu ........................................................................................................................ № 12
İQTİSADİ FİKİR TARİXİ
S.Səməndərov. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruculuğunun ilk illərində (1920-1925) 
vergi münasibətlərinin  təşəkkülü və formalaşması xüsusiyyətləri ................................................№ 1
İ.Alıyev, S.Səməndərov. Nizamülmülkün, vergi işinin təşkili də daxil olmaqla,
iqtisadi məsələlərlə əlaqədar dəyərləndirmələri ............................................................................№ 4
X.Kərimov.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə iqtisadi siyasət və vergi işi .....................№ 5
İ.Alıyev,  S.Səməndərov. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 
vergi siyasəti iqtisadi fikir plüralizmi kontekstində .......................................................................№ 7
GÖMRÜK İŞİ
P.Rzayev. Xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi mexanizmi ....................................№ 7
P.Rzayev.  Gömrük ödənişləri sisteminin təkmilləşdirilməsi  istiqamətləri ...................................№ 9
AUDİT XİDMƏTİ
F.Hacıyev. İqtisadi islahatların aparılmasında audit xidmətinin rolu ............................................№ 4
KOOPERASİYA
H.İsrafilov. Qloballaşma şəraitində kooperativ sektorun inkişaf perspektivləri ...........................№ 4
GİZLİ İQTİSADİYYAT
E.Bağırzadə. “Gizli iqtisadiyyat” anlayışına vahid yanaşmanın formalaşdırılması problemi .......№ 4
E.Bağırzadə. Azərbaycanda qeyri-rəsmi (gizli) iqtisadiyyatın leqallaşdırılması siyasətinin
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər .................................................................................................... № 12
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
213

BANK İŞİ
A.Quliyeva. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi ................................................................................................................................№ 4
А.Керимов. Анализ рыночных возможностей коммерческих банков по оказанию услуг .....№ 7
А.Керимов. Внедрение в банковский бизнес современных технологий расчетов ................№ 11
İQTİSADİ PSİXOLOGİYA
İ.Seyfullayev. Sahibkarlığın tənzimlənməsinin iqtisadi-psixoloji məsələləri ................................№ 8
GENDER İQTİSADİYYATI
S.Güzel. Kadın yoksulluğu ile mücadelede dünya bankası ve mikro kredi uygulaması: 
Türkiye açısından bir değerlendirme .............................................................................................№ 8
BÜDCƏ-VERGİ SİYASƏTİ
M.Ağazadə. Azərbaycanda büdcə-vergi siyasətinin müasir vəziyyətinin təhlili və 
onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri .............................................................................................№ 1
E. Balayeva. Vergi siyasətinin iqtisadi təhlükəsizlik meyarları üzrə qiymətləndirilməsi ..............№ 2
VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ
P. Rzayev. Vergi tənzimlənməsi mexanizminin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətləri...№ 2
P.Rzayev. Regional inkişafın vergi tənzimlənməsi məsələləri .....................................................№ 10
İ.Seyfullayev. Vergi tənzimlənməsində özünütəşkil nəzəriyyəsinin 
tətbiqi məsələləri ..........................................................................................................................№ 10
P.Rzayev. Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında vergi tənzimlənməsinin rolu ............№ 11
İ.Məmmədova. Neftqazçıxarmada investisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsində 
vergi amili .....................................................................................................................................№ 11
A.Hüseynov. Təbiətdən istifadədə vergi və ödəmə məsələləri ....................................................№ 12
İSTEHSAL İNFRASTRUKTURU
R.Əliyev. İstehsal infrastrukturunun regional aspektləri ...............................................................№ 2
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ
B.Əhmədov. “İnvestisiya” və “kapital” anlayışlarının mahiyyəti: mikroiqtisadi və makroiqtisadi
yanaşmalar  ....................................................................................................................................№ 1
M.Həmidova. Milli iqtisadiyyata nəzəri baxışlar ........................................................................№ 11
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK
F.Qənbərov.  Xarici borcların iqtisadi təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi ..................№ 12
C.Yusifov. İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin  yüksəldilməsi Azərbaycan Respublikası 
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi amili kimi ....................................................................№ 12
BEYNƏLXALQ BİZNES
S.Abbasov. Müştərək sahibkarlıq beynəlxalq biznesin təşkilinin forması kimi ............................№ 11
MALİYYƏ MENECMENTİ
S. Abbasov. Borc vəsaitlərdən istifadə maliyyə menecmentinin funksiyasi kimi .........................№ 2
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
214

Р.Абдуллаев. Учет фактора риска и организация  риск-менеджментана предприятиях 
реального сектора .........................................................................................................................№ 8
AQRAR SEKTOR
E.Əhmədzadə. Kənd təsərrüfatı istehsalinin tənzimlənməsinin mövcud sisteminin təhlili ...........№ 1
REGİONAL SİYASƏT
Z.Fərəcov. Təkmilləşən bazar münasibətləri şəraitində  regional sosial-iqtisadi 
inkişafın davamlı  təmin edilməsi problemləri ...............................................................................№ 5
T.Qurbanova. Regional siyasətin dövlət tənzimlənməsi və aqrar sahənin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi  istiqamətləri ............................................................................................................№ 7
ƏMLAKIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
T.Hüseynov. Əmlakın qiymətləndirilməsində bazar yanaşması .................................................. № 12
AUDİT
A.Bayramov. Müəssisələrin idarəetmə sistemində daxili audit xidmətinin rolu ...........................№ 9
XARİCİ TİCARƏT
İ.Qurbanov. Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimlere Bir Bakış .............№ 9
VERGİ NƏZARƏTİ
N.Məhərrəmova. Vergi nəzarətinin iqtisadi mahiyyəti və onun maliyyə nəzarəti sistemində yeri...№ 8
VERGİLƏR VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
O.Əhmədov. Azərbaycanın iqtisadi inkişafında vergi siyasətinin rolu ..........................................№ 5
İ.Nəbiyev. Azərbaycanda vergi sisteminin tarixi ...........................................................................№ 5
A.Musayev. Azərbaycan ərazisində vergi sisteminin inkişaf tarixi ................................................№ 7
S.Səməndərov. Azərbaycanın sovetləşdirilməsinin ilk illərində N.Nərimanovun  
ictimai-siyasi hadisələr kontekstində  iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin  təşkilində rolu 
və iqtisadi mühakimələri .............................................................................................................. № 12
VERGİ İŞİ
Ə.Şərifov. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsində təkmil 
vergi sisteminin rolu .......................................................................................................................№ 9
R.Məhərrəmov. Sadələşdirilmiş vergi: nəzəriyyə və praktik ......................................................№ 10
YENİ NƏŞRLƏR
E. Hacızadə. Regional idarəetməni elmi istiqamətləndirən dərslik ................................................№ 3
Vergi mədəniyyəti ..........................................................................................................................№ 8
“Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi - 20”  .................................................................................№ 9
A.Musayev. İqtisad elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan alim - akademik Asəf Nadirov...№ 10
Y.Kəlbiyev.  Azərbaycanın vergi sisteminin formalaşmasına elmi baxış  ................................... № 10
“Ekonometrikaya giriş”  .............................................................................................................. № 12
TƏBRİK
Həmkarımızın yubileyi  .................................................................................................................№ 1
Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının (IOTA) prezidenti,  Norveç Vergi 
Administrasiyasının Baş direktoru Svayn Reyqnar Kristensenin təbriki  .....................................№ 9
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
215

ELM KORİFEYLƏRİ
Iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı lauretları  .......................................№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12
2011-ci il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı  iki ABŞ iqtisadçısına verildi .................................№ 10
MARAQLI FAKTLAR
Vergilərlə bağlı maraqlı olaylar .................................................................................................№ 3, 4
XATİRƏ
Səmədzadə Şamil Əlabbas oğlu  ...................................................................................................№ 1
TERMİNOLOGİYA
İqtisadi terminlər luğəti  ..............................................................................№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12
METODOLOGİYA
“Gəlir vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə (doldurulması qaydası) ................................................№ 4
MƏLUMAT
Müəlliflər üçün qaydalar  ... № 1, 3, 4, 6, 12
2011-ci ildə “Azərbaycanın vergi xəbərləri”jurnalında dərc edilmiş materiallar .........................№ 12
t
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ. 12/2011.
216


Download 4.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling