Ish reja “Uzviylashtirilgan o‘quv dasturini joriy etish bo‘yicha tavsiya va taqvim – mavzu rejalari” asosida tuzilgan


Ona tili fanini o‘qitishning maqsad va vazifalari


Download 1.18 Mb.
bet5/11
Sana20.09.2020
Hajmi1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ona tili fanini o‘qitishning maqsad va vazifalari

Umumiy o‘rta ta’limi muassasalarida ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o‘zgalar fikrini anglaydigan — muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iborat.

Umumiy o‘rta ta’limi muassasalarida Ona tili fanini o‘qitishning asosiy vazifasi:

o‘quvchi shaxsini fikrlashga, o‘zgalar fikrini anglashga, o‘z fikrini og‘zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish;

o‘quvchilarda grammatikaga oid o‘zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish;

ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda to‘g‘ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.Ona tili fani bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limi muassasalari (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) bitiruvchilariga qo‘yilgan malaka talablari

1. Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):

A1

Berilgan topshiriq, sodda matnlarni tinglab tushuna oladi;

matnni tushunib o‘qiy oladi;

og‘zaki nutqda so‘z va gaplar talaffuziga rioya qila oladi;

65 —70 so‘zdan iborat diktantni yoza oladi;

xabar, tasvir asosida 5-6 gapdan iborat matn yarata oladi, xatboshi va husnixatga amal qiladi; imlo va tinish belgilarini ishlatish qoidalariga amal qila oladi;

do‘sti, ota-onasi, ustoziga tabriknoma yoki xat yoza oladi.

1. Lingvistik kompetensiya (fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid):A1

ona tilidagi nutq tovushlarini farqlay oladi, bo‘g‘in ko‘chirish qoidalariga amal qila oladi;

mavzuga oid yangi so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi;

yozma nutqda tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.4-sinf ona tili fanidan tayanch kompetensiya

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch va fanga oid (nutqiy va lingvistik) kompetensiyalarning shakllantirilishi belgilab berilgan.

Bunga ko‘ra, Ona tili fanini o‘qitish jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida quyidagi tayanch kompetensiya elementlari

shakllantirilib boriladi.

Me`yoriy hujjatlarni yuritishda tayanch va fanga oid kompetensiyalar quyidagicha yozilishi tavsiya qilinadi.

TK - tayanch kompetensiyalar


  1. TK1 - kommunikativ kompetensiya

  2. TK2 - axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

  3. TK3 – o‘zini-o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi

  4. TK4 - ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

  5. TK5 - milliy va umummadaniy kompetensiya

  6. TK6 - matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi

FK - fanga oid kompetensiyalar

  1. FK1 - nutqiy kompetensiya

  2. FK2 - lingvistik kompetensiya

O‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari:

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:

axborot manbalaridan va darslik materiallaridan tashqari (kitob, lug‘at) manbalardan ma’lumotlarni izlab topa olish va foydalanish;

media vositalaridan, didaktik materiallaridan foydalanish, fayllarni ochishda media madaniyatiga rioya qilish.

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:

mustaqil o‘qib-o‘rganish va bilimini muntazam oshirib borish;

kun tartibini to‘g‘ri tashkil etish;

o‘zining xato va kamchiliklarini to‘g‘ri tushunish, o‘zini nazorat qila olish va xatolarini tuzatishga harakat qilish.Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

o‘quvchilik burch va huquqlarini, vazifalarini bilish va ularga rioya qilish;

maktabda va maktabdan tashqari tadbirlarda (ko‘rik-tanlovlar, hashar va h. k. ishtirok etish va muomala madaniyatiga (kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo‘lish kabi sifatlarga) amal qilish;

oilada o‘z o‘rnini hamda vazifalarini anglash.Milliy va umummadaniy kompetensiyasi:

maktabning ichki va tashqi qoidalariga rioya qilish;

yaxshi va yomon odatlarni bir-biridan farqlay olish;

milliy qadriyatlarni (milliy-madaniy an’analar, bayramlar, sayllar) bilish.Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi :

aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda mavzuga oid jadvallarni o‘qiy olish.


2019 – 2020 o’quv yili uchun 4-sinf “Ona tili” (R. Ikromova va b. darsligi

O‘qituvchi” nashriyoti – 2017 y.) fanidan namunaviy yilliktaqvim – mavzu reja

T/R

Mavzu nomi

Soati

Rejada

Amalda

Uyga vazifa

Izoh

I chorak (45 soat)

Gap (6 soat)

1

3-sinfda o`tilganlarni takrorlash. Gap (1-3-mashqlar)

14-mashq (4-bet)
2

Gap (5-7-mashqlar)

18-mashq ( 6-bet)
3

Gapning maqsadga ko‘ra turlari (9-10-mashqlar)

111-mashq (7-bet)
4

Gapning maqsadga ko‘ra turlari (12-13-14-mashqlar)

115-mashq (8-bet)
5

Gapning maqsadga ko‘ra turlari (16-17-mashqlar)

118-mashq (9-bet)
6

Gapning maqsadga ko‘ra turlari

1

Gap bo‘laklari (7 soat)

7

Gap bo‘laklari (19-20-mashqlar)

121-mashq (11-bet)
8

Gap bo‘laklari (22-23-mashqlar)

124-mashq (13-bet)
9

Gapda so‘zlarning bog‘lanishi

(25-mashq)

126-mashq (14-bet)
10

Gapda so‘zlarning bog‘lanishi (27-28-mashqlar)

129-mashq (16-bet)
11

Gapda so‘zlarning bog‘lanishi (30-31-mashqlar)

132-mashq (17-bet)
12

1-Nazorat ishi

(33-mashq asosida)

1

13

1-Nazorat ishning tahlili


1

Uyushiq bo‘lakli gaplar (10 soat)

14

Uyushiq bo‘lakli gaplar (34-36-mashqlar)

137-mashq (19 -bet)
15

Gapda ega va kesimning uyushib kelishi (38-39-mashqlar)

140-mashq (20 -bet)
16

Gapda ega va kesimning uyushib kelishi (41-43-mashqlar)

144-mashq (21 -bet)
17

Gapda ikkinchi darajali bo‘laklarning uyushib kelishi (45-46-mashqlar)

147-mashq (22 -bet)
18


Gapda ikkinchi darajali bo‘laklarning uyushib kelishi (48-49-mashqlar)

1
50-mashq (23-bet)

19

Uyushiq bo‘laklarning bog’lanishi (51-52-mashqlar)

153-mashq (24-bet)
20

Uyushiq bo‘laklarning bog‘lanishi (54-55-mashqlar)

156-mashq (25 -bet)
21

Uyushiq bo‘laklarning bog‘lanishi (57-58-mashqlar)

159-mashq (26 -bet)
22

2-Nazorat ishi

1

23

2-Nazorat ishning tahlili


1

Undalma (6 soat)

24

Undalma (66-67-mashqlar)

168-mashq (29-bet)
25

Undalmali gaplarda tinish belgi (69-70-mashqlar)

171-mashq (30-bet)

26

Undalmali gaplarda tinish belgi (72-74-mashqlar)

175-mashq( 32-bet)
27

Undalmali gaplar (76-77-mashqlar)

178-mashq (33-bet)
28

Undalmali gaplar (79-mashq)

180-mashq( 34-bet)
29

Ta’limiy insho (81-mashq asosida)

1

Nutq. Matn ( 5 soat)

30

Nutq. Matn (82-83-mashqlar)

184-mashq (36-bet)
31

Nutq. Matn (86-87-mashqlar)

188-mashq (38-bet)
32

Matnni qismlarga bo’lish Iqtisod alifbosi Biz, ona tabiat va mulk

1

33

3-Nazorat ishi


1

34

3-Nazorat ishning tahlili

1

Tovushlar va harflar (10 soat)

35

Tovushlar va harflar (90-92-mashqlar)

193-mashq (41 -bet)
36

Tovushlar va harflar (94-95-mashqlar)

196-mashq ( 41 -bet)
37

Undosh tovushlarning talaffuzi va imlosi (97-99-mashqlar)

1100-mashq (43-bet)
38

Undosh tovushlarning talaffuzi va imlosi (101-103-mashqlar)

1104-mashq (44-bet)
39

Bo‘g‘in (105-107-mashqlar)

1108-mashq (47-bet)
40

Bo‘g‘in (109-111-mashqlar)

1112-mashq (48 -bet)
41

Tutuq belgisi (113-115-mashqlar)

1116-mashq (50 -bet)
42

Jarangli va jarangsiz undoshlar talaffuzi va imlosi (117-119-mashqlar)

1120-mashq (51 -bet)
43

Alifbo (122-123-mashqlar)

1124-mashq (52 -bet)
44

4-Nazorat ishi

1
So‘z va so‘z tarkibi ( 5 soat)
45

So‘z va so‘z tarkibi (125-127-mashqlar)

1128-mashq (54 -bet)
46

So‘z yasovchi qo‘shimchalar (129-130-mashqlar)


1131-mashq (55 -bet)
II CHORAK (35 soat)

47

So‘z tarkibi So’zlarni o’zaro bog’lovchi qo’shimchalar (132-133-mashqlar)

1134-mashq (57-bet)
48

So’z tarkibi. So’zlarni o’zaro bog’lovchi qo’shimchalar

1

49

Bayon


1

So‘z turkumlari (3 soat)

50

So‘z turkumlari (136-138-mashqlar)

1139-mashq (59 -bet)
51

So‘z turkumlari (140-141-mashqlar)

1142-mashq (60 -bet)

52

Ma’nodosh, qarama-qarshi ma’noli, bir xil shaklli, ko’p ma’noli so’zlar (143-144-mashqlar)

1
145-mashq (62-bet)
Ot (39 soat)

Download 1.18 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling