Ишсизлик даражаси қандай аниқланади? Акциядорлар назарида даромадларни ошириш учун ? Реал фоиз ставкаси деганда нимани тушунасиз? Қуйидаги қайси омиллар инвестициялар динамикасини белгилаб беради


Download 22.16 Kb.
Sana09.09.2022
Hajmi22.16 Kb.
#803368
Bog'liq
Документ Microsoft Word
Geksatsianometrik va merkurometrik, argentometrik titrlash, Bоsh maqsad, Zonali plastinkalarni o`rganish, La proposition simple, La proposition simple, La proposition simple, La proposition simple, Java Script Haqida 1, Java Script Haqida 1, 5 Ma-lumotlar omb, Laboratoriya ishlari MBBTS, Interfaol doskalarning dasturiy ta’minoti va ulardan foydalanish metodikasi, Interfaol doskalarning dasturiy ta’minoti va ulardan foydalanish metodikasi, Лаборатория иши №2, Лаборатория иши №2

Ишсизлик даражаси қандай аниқланади? Акциядорлар назарида даромадларни ошириш учун ...? Реал фоиз ставкаси деганда нимани тушунасиз? Қуйидаги қайси омиллар инвестициялар динамикасини белгилаб беради? "Инфляцион таргетлаш" атамасига тўғри берилган таърифни аниқланг? Аҳолининг реал даромадлари қандай ҳисобланади? Агар нархлар ўсса, ундай ҳолатда нима юз беради? Инновацион маҳсулот нима? Иқтисодиётда ялпи талаб ишлаб чиқарилган маҳсулот ва хизматлар ҳажмига нисбатан юқори бўлган ҳолатда қуйидагиларнинг қайси бири юзага келиши мумкин? Иқтисодиётни кредитлаш ҳажмининг ҳаддан ортиқ ўсиши қуйидагиларнинг қайси бирига олиб келиши мумкин? Қуйида келтирилган чора-тадбирларнинг қайсилари иқтисодиётда ялпи талаб ўсишини рағбатлантиради? Миллий валютани мустаҳкамлаш учун нима қилиш керак? Мамлакат ташқи қарзи тушунчаси тўғри изоҳланган қаторни белгиланг? Давлат харидлари жараёнининг босқичлари кетма-кетлиги тўғри кўрсатилган жавобни аниқланг? Корпоратив бошқарув нималарни инобатга олган ҳолда ташкил этилади? Марказий банк монетар сиёсатни юритишда асосан қайси инструментлардан фойдаланади? Иқтисодий ўсишнинг интенсив омиллари натижасида ...? Даромадлар ортиб бориши билан солиқларнинг ўртача ставкаси пасайиб борса-бу:? Қуйидаги ҳоллардан қайси бирида пулнинг таклифи кўпаяди? Бозор механизмининг таркибий қисмларидан қайси бири тадбиркорларга ишлаб чиқариш ҳажмини ўзгартириш зарурлигини, уй хўжаликларига эса мавжуд даромадларига қанча маҳсулот истеъмол қилиши мумкинлигини кўрсатиб беради? Мамлакатнинг Импорт ҳажми 350 млн долларни, Экспорт ҳажм эса 400млн долларни ташкил қилди. Бу ҳолатда:? Маълум бир мамлакатга инвестиция киритишда хорижий инвестор томонидан ҳисобга олинадиган омиллар йиғиндиси қандай аталади? Жисмоний шахслардан олинадиган солиқлар солиққа тортиш объекти бўйича гуруҳларини кўрсатинг? Ўзбекистонда ишсизликнинг қайси бир тури кўпроқ учрайди? Иқтисодий ўсишга тўсқинлик қиладиган омилни аниқланг? Аҳоли реал даромадларининг ўсиши қайси ҳолда рўй беради? Нарх сиёсати нималарни эътиборга олиши керак? Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида” ги Қонунига кўра, ушбу қонун мақсадлари учун давлат буюртмачилари деганда қуйидагилардан қайси бири назарда тутилади? “....... - давлат, тижорий тузилмалар ва ноҳукумат жамоат бирлашмаларининг аҳоли зарурий эҳтиёжларини қондириш бўйича амалга ошираётган тадбирларининг мақсадга йўналтирилган тизими”. Таъриф нима ҳақида бормоқда? Эркин иқтисодий зонага айлантирилган шаҳар ва туманлар...? Аҳолининг реал пул даромадлари номинал пул даромадларидан нимаси билан фарқланади? Турмуш сифатининг объектив кўрсаткичлари тўғри келтирилган жавобни аниқланг? “Обод маҳалла” Давлат дастури қабул қилинишига сабаб бўлган омиллардан бирини кўрсатинг? Инсон тараққиётининг асосий кўрсаткичлари тўғри келтирилган жавобни аниқланг? Иқтисодиётни циклли ва тўлқинсимон ривожланишининг сабаби нимада? Қайси бир тамойил тадбиркорликка хос бўлмайди? Меҳнат унумдорлиги фойдага қандай таъсир этади? Фирма қачон максимум фойда кўради? Товарнинг ҳаётий цикли нима? Корхонанинг банкдан кредит олиш шартларига қайси ҳолат тўғри келмайди? Муомала учун зарур пулнинг миқдори нималарга боғлиқ? Қуйидагиларнинг қайси бири аҳоли даромадининг энг катта қисмини ташкил этади? Давлат томонидан тартибга солишнинг бевосита усуллари – бу...? Аҳоли моддий фаровонлигини оширишда давлат қандай воситалардан фойдаланади? Бозор иқтисодиёти шароитида давлат қуйидаги муаммоларнинг қайси бири билан шуғулланиши керак? Республикада ижтимоий ҳимоялашнинг асосий йўналишини кўрсатинг:? Аҳоли даромадларини аниқланг? Аҳоли даромадларининг асосий манбаи нима? Қайси вақтда ишчининг реал иш ҳақи ошади? Аҳоли реал даромадининг ўсиши қайси ҳолда содир бўлади? Иқтисодий фаолият нима? Ривожланган мамлакатларда иқтисодий ўсишнинг асосий сабаби нимада? Соф монополия шароитида тармоққа кириш учун тўсиқлар қандай кўринишда намоён бўлади? Жадаллашаётган инфляция даврида фоиз ставкаси:? Истеъмол самарадорлигини максималлаштиришга қачон эришилади? Ялпи талаб ҳажми ва нарх умумий даражаси ўртасида қандай боғлиқлик мавжуд? Табиий монополияга ... мисол бўла олади? Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда нархларни эркинлаштиришнинг қайси йўлидан фойдаланилди? Ўзбекистоннинг жаҳон бозорига кириб боришига нима тўсқинлик қилиши мумкин? Маъмурий-бошқарув тузумидан фарқли ўлароқ, бозор иқтисодиёти шароитида давлат:? Бозор иқтисодиёти шароитида давлат:? Агар жон бошига ҳисобланганда Ялпи ички маҳсулот кўрсаткичи камайса, демак:? Пул массасининг товар массаси ҳажмидан ортиб кетиши натижасида нима содир бўлади? Товар нархи қуйидаги қайси ҳолатларда ошади? Айтингчи, 2 гектар ер майдонини неча кишига 5 сотихдан бўлиб бериш мумкин? Иқтисодий циклнинг қайси фазалари инфляция бирга амал қилади? Ишчи кучи 6,7 млн. киши, ишсизлар 0,5 млн. кишини ташкил этса, ишсизлик даражаси неча фоизни ташкил қилади? Ўзбекистонда ишсизликни бартараф этишнинг қандай тадбирлари амалга оширилмоқда? Товарлар ҳажмига нисбатан пул миқдорининг муомалада кўпайиши қандай оқибатларга олиб келиши мумкин? Инфляциядан кимлар ютади? Қуйида келтирилган қайси омиллар инсон ресурсларини ривожланишига шароит яратишга хизмат қилади? Қуйида санаб ўтилган кўрсаткичларнинг қайси бирида инсон капитали салоҳиятини характерлайдиган кўрсаткич ўз аксини топмаган ? Агар реал иш ҳақи ўрта даражадан юқори бўлса, унда меҳнат таклифи:? Агар одамлар барча даромадларининг истеъмол ва харажат қилинмаган қисмини банкка жойлаштиришса, иқтисодиётда бу:? Оила аъзолари таркибида ногирон бўлган оилалар, боқувчисини йўқотган оилалар, боланинг ота-онаси квоталар бўйича минтақаларга ишга юборилган ижтимоий соҳа ходимлари бўлган оилалар қандай оилалар дейилади? Миллий валютанинг қадрсизланиши кимга ижобий таъсир қилади? Экспорт ва импорт операциялари бўйича товарларнинг келишини кафолатлайдиган қандай банк тўлов турларини биласиз? Муайян корхона учун харажатлар деганда нима тушунилади? Иқтисодиётни модернизация қилишда инновацион жараёнларнинг муҳим йўналишларини кўрсатинг? Қуйидагилардан қайси бири ишчи кучига бўлган талаб ва таклифни ифодаловчи бозорни билдиради? Иқтисодиётнинг интенсив ривожланишига қуйида келтирилганлардан қайсилари хос? Республика импортининг қиймати миллий экспортдан сезиларли даражада ошганда бу омил қандай хавфларни келтириб чиқаради? Хукумат қайси холларда инфляция бўйича ҳолатни тез ёмон ҳолатга олиб келиши мумкин? Бозорда давлат облигацияларини сотишдан тушган маблағлар молиялаштиришнинг қуйидаги манбааси ҳисобланади:? Ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмларининг йиғиндиси ялпи ички маҳсулот ҳажмига тенг бўлмаслигининг асосий омили тўғри кўрсатилган қаторни аниқланг:? Қуйида келтирилган вариантлардан қайси бири минтақавий ривожланиш стратегиясини шакллантиришдаги ташқи омил сифатида баҳоланади? “Импорт ўрнини босиш самараси” тушунчасига қуйидаги қайси жавобда тўғри таъриф берилган? Мамлакат иқтисодиётида, асосан инқироз даврида ишлаб чиқариш ҳажмининг камайиши нимага олиб келиши мумкин? Шериклик асосида тузилган фирманинг фойдаси ...? Агар нархлар ўртача 25% га кўтарилса, пулнинг харид қобилияти қандай ўзгаради? Омонатчи банкка йилига 36% фоиз ставкаси билан 5 000 000 сўм омонат қўйса, унга 3 ойдан сўнг қанча сумма қайтиб келиши мумкин? Маҳсулотнинг ишлаб чиқариш нархи 500 сўмни ташкил этади. Ушбу маҳсулот истеъмолчига етиб боришидан олдин иккита савдо компаниялари орқали ўтиб, ҳар бир сотувчи маҳсулот нархига 20 фоиз миқдорида устига нарх қўйса, маҳсулотнинг якуний нархи қанча бўлади? Оила 2018 йилда 400 000 сўм, 2019 йилда 800 000 сўм даромад қилди. Бу давр ичида истеъмол нархлар индекси 2,5 маротабага ошган бўлса, бу оиланинг 2019 йилдаги реал даромади миқдорини топинг? Ҳар қандай иқтисодий тизим қайси кўринишдаги муаммо билан тўқнашади? Нима учун ҳар қандай иқтисодий тизим ишлаб чиқариш ресурсларининг чегараланганлиги билан тўқнаш келади? Ҳомийлардан тушган маблағлар, агарда ҳомийлар томонидан маблағларни ишлатилиши бўйича аниқ мақсадлар кўрсатилмаган бўлса, қайси мақсадларга йўналтирилиши мумкин? Дебитор ва кредитор қарзлар қандай аниқланади? Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 2020 йил 15 апрелида қайта молиялаш ставкасини 16% дан 14% га туширди. Қисқа муддатда Ўзбекистон иқтисодиётида қандай ўзгариш кутилади:? Ҳаётий зарур неъматлар ва бойликларни такрор ишлаб чиқариш жараёнининг барча босқичларини қамраб оладиган фаолият қандай номланади? Ўртача даромад:? Менежментнинг умумий бошқарув функциялари кетма-кетлигини белгиланг:? Бухгалтерия фойдаси ... фарққа тенг:? Агар маҳсулотнинг бозор нархи ўртача харажатлардан кам бўлса, у ҳолда компания...? Инвестициялар ва инвестиция фаолиятининг асосий принциплари?
Download 22.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling