Issiqlik texnikasi fanidan 1-oraliq nazorat ish


Download 11.81 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana16.08.2017
Hajmi11.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Issiqlik texnikasi fanidan 1-oraliq nazorat ish 
 
Variant: 

Fan o’qituvchisi: 
S.Haydarov 
Yo’nalish/ Kurs/ Guruh № 
 
Talabaning F.I.O 
 
Oraliq nazoratda to’plangan ball 
 
Kafedra mudiri imzosi: 
 
 
Savol №1 
Termodinamikaning predmeti nima?
     
a)

Bug
ʻ hosil boʻlish va undan foydalanish yoʻllarini axtarish
   
b)

Makroskopik tizimlarda bo
ʻladigan va issiqlik chiqishi bilan kechadigan har xil 
fizik-ximik jarayonlardagi energiyani o
ʻzgarish qonunlari
   
c)

Issiqlik mashinalari, bug
ʻ generatorlari
   
d)

Issiqlik uzatish va almashinish
   
Savol №2 
Energiya deganda nimani tushunasiz?
     
a)

Energiya mikrofizik jarayonlarning majmuasidir
   
b)

Energiya kuchlar yig
ʻindisi boʻlib, ishchi jismning ish bajarilishi
   
c)

Energiya-zapas imkoniyat, lekin xali bajarilmagan ishdir
   
d)

Energiya ishning bir ko
ʻrinishida bajarilishidir.
   
Savol №3 
Termodinamik sistema deganda nimani tushunasiz?
     
a)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan faqat issiqlik ta’sirida boʻlgan moddiy jismlar sistemasi
   
b)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan mexanik xamda issiqlik ta’sirida boʻlmagan moddiy jismlar 
sistemasi
   
c)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan mexanik xamda issiqlik thsirida boʻlgan moddiy jismlar 
sistemasi
   
d)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan faqat mexanik ta’sirda boʻlgan moddiy jismlar sistemasi
   
Savol №4 
Adiabatik jarayonni issiqligi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №5 
Termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasida issiqlik miqdorini o
ʻzgarishi nolga teng 
bo
ʻlsa:
     
a)

   
b)

   
c)

 
   
d)

   
 
 
 

Savol №6 
Izobarik jarayondagi entropiya o
ʻzgarishi ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №7 
Izobarik jarayondagi bajarilgan ish ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №8 
Issiqlikdan texnologik yo
ʻnalishda foydalanilganda u qanday xizmatni oʻtaydi
     
a)

Biologik energiyaga aylanadi
   
b)

Mexanik energiyaga aylanadi
   
c)

Elektrik energiyaga aylanadi
   
d)

Jismlarni xususiyatini o
ʻzgartiradi
   
Savol №9 
Gazlar aralashmasining xajmiy ulushining belgilanishi
     
a)

   
b)

 
   
c)

   
d)

   
Savol №10 
Sig
ʻimi 0,1 m
3
 bo
ʻlgаn idishdаgi hаvоning bоsimi 10000 kPа vа temperаturаsi t = 127 
0
C gа 
teng. Idishdаgi hаvоning mаssаsini tоping.
     
a)

8,7
   
b)

0,3
   
c)

27,4
   
d)

4,5
   
Savol №11 
Izotеrmik jarayondagi parametrlar bog
ʻlanishi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
 
 

Savol №12 
Adiabatik jarayonni entropiyasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №13 
P,V,T,U,H,S - suv bug
ʻining qaysi holatiga toʻgʻri keladi
     
a)

. o
ʻta qizigan bugʻ
   
b)

quruq to
ʻyingan bugʻ;
   
c)

qaynayotgan suv 
   
d)

nam to
ʻyingan bugʻ 
   
Savol №14 
Tеrmodinamikaning I qonuni ifodasini ko
ʻrsating:
     
a)

 
   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №15 
Termodinamik sistema bajargan ishning ishorasi qanday bo
ʻladi
     
a)

Manfiy bo
ʻladi
   
b)

Ishorasi aniq bo
ʻlmaydi
   
c)

Musbat bo
ʻladi
   
d)

Musbat va manfiy bo
ʻladi
   
Savol №16 
Kelvin va Selsiy temperaturalarining uzaro boglanishi qaysinisi?
     
a)

   
b)

   
c)

 
   
d)

   
Savol №17 
Qaysi jarayon uchun issiqlik sig
ʻimi c
х 
=с 
р
     
a)

izobar jarayon
   
b)

izoxor
   
c)

izotеrmik
   
d)

adiabat
   
Savol №18 
Uglerоd оksidi (CО) ning P = 1 bаr vа t = 33 
0
C qiymаtlаridаgi zichligini tоping.
     
a)

1
   
b)

1,1
   
c)

1,2
   
d)

0,9
   
 
 

Savol №19 
Issiqlik texnikasi fanining qanday roli bor
     
a)

Yoqilgi-energetik resur slardan samarali foyda lanish, atrof muhitni muxofaza kilish 
muammolarini yechishda, chiqimsiz texnologiyani yaratishda roli beqiyos
   
b)

Termodinamik tizimlarni o
ʻrgatishda roli beqiyos
   
c)

Termodinamik tizimlarni tahlil qilish, kerakli xulosalarni chiqarishda roli beqiyos
   
d)

Termodinamik tsikllarni ochishda, ularni kamchiliklarini topishda roli beqiyos
   
Savol №20 
Issiqlik miqdori formulasini ko
ʻrsating?
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №21 
Holat tеnglamasi nimani ifodalaydi
     
a)

Bosim, harorat orasidagi bog
ʻlanishni
   
b)

harorat, xajm orasidagi bog
ʻlanishni
   
c)

Bosim, xajm orasidagi bog
ʻlanishni
   
d)

Asosiy termik parametrlar (bosim, harorat, xajm) orasidagi bog
ʻlanishni
   
Savol №22 
Termodinamikaning II-qonunining moxiyati kuyidagicha:
     
a)

Issiqlikni mexanik ishga aylantirish uchun temperaturalar farqi bo
ʻlishi shart, keltirilgan 
Issiqlik to
ʻliq ishga aylanmaydi. Kamroq qizigan jismdan koʻprok qizigan jismga issiqlik 
o
ʻtish uchun ish bajarish kerak;
   
b)

Issiqlikni mexanik ishga aylantirish uchun temperaturalar farqi bo
ʻlishi shart: keltirilgan 
Issiqlik to
ʻliq ishga aylanadi. Sovuq jismdan Issiq jismga Issiqlik oʻtadi;
   
c)

Issiqlikni mexanik ishga aylantirish uchun temperaturalar farqi bo
ʻlishi shart: keltirilgan 
Issiqlik to
ʻliq ishga aylanadi. Sovuk jismdan Issiq jismga Issiqlik utmaydi; 
   
d)

Issiqlikni mexanik ishga aylantirish uchun temperaturalarning farqi bo
ʻlishi shart emas: 
keltirilgan Issiqlik to
ʻliq ishga aylanadi: qizigan jismdan sovuk jismga Issiqlik oʻtadi;
   
Savol №23 
Izoxorik jarayondagi parametrlar bog
ʻlanishi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
 
 
 
 

Savol №24 
Issiqlik texnikasi fanining asosiy vazifasi nimadan iborat
     
a)

Talabalarga issiqlik haqida tushuncha berish
   
b)

Talabalarga har xil mashinalarni kelib chiqishini o
ʻrgatish
   
c)

Issiqlik qurilmalari, ularni ishlashini va issiqlik texnikasining asosiy qonunlarini o
ʻrgatish
   
d)

Termodinamik xodisalarni o
ʻrgatish
   
Savol №25 
Termodinamik tizimga kirmagan jismni nima deb ataladi
     
a)

Tashqi muhit
   
b)

Ishchi tana
   
c)

Ideal gaz
   
d)

Kontrol yuza
   
Savol №26 
Sig
ʻimi V=0,1 m
3
 bo’lgаn yopiq idishdа temperаturаsi 77 
0
C vа bоsimi 5

10
5
 Pа bo’lgаn 
kislоrоd bоr. Gаzgа 200 kJ issiqlik berilgаndа keyingi temperаturаsi vа bоsimini аniqlаng. 
 
     
a)

500 
0
C, 10,1

10
5
 Pа
   
b)

450 
0
C, 8,8

10
5
 Pа
   
c)

547 
0
C, 15

10
5
 Pа
   
d)

582 
0
C, 12,2

10
5
 Pа
   
Savol №27 
Manometrik termometrda nima o
ʻlchanadi
     
a)

haroratlar farqi 
   
b)

harorat
   
c)

bosim 
   
d)

bosim va harorat
   
Savol №28 
Gazlar aralashmasi nima 
     
a)

yoqilg
ʻI mahsulotlari
   
b)

gaz aralashmasi 
   
c)

bir-biri bilan kimyoviy reaksiyaga kirishmaydigan gazlar to
ʻplami
   
d)

gazlar to
ʻplami
   
Savol №29 
Adiabatik jarayon tenglamasi
     
a)

v=const 
   
b)

рv=const 
   
c)

р= соnst
   
d)

рv
к
 =соnst
   
Savol №30 
h kattaligi nima dеb ataladi
     
a)

entalpiya
   
b)

bosim
   
c)

harorat
   
d)

xajm
   

Issiqlik texnikasi fanidan 1-oraliq nazorat ish 
 
Variant: 

Fan o’qituvchisi: 
S.Haydarov 
Yo’nalish/ Kurs/ Guruh № 
 
Talabaning F.I.O 
 
Oraliq nazoratda to’plangan ball 
 
Kafedra mudiri imzosi: 
 
 
Savol №1 
Mayer tenglamasida bosim doimiy bo
ʻlgandagi issiqlik sigimi C
p
 nolga teng bo
ʻlsa:
     
a)


 
b)


 
c)

 
 
d)

 
 
Savol №2 
1kg gaz uchun entropiyani o
ʻzgarish tenglamasini koʻrsating.
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №3 
Karno sikli qanday jarayonlardan tashkil topgan:
     
a)

2 ta izoxora va 2 ta izobara jarayonlaridan;
   
b)

2 ta izobara va 2 ta politropik jarayonlaridan;
   
c)

2 ta izotеrma va 2 ta adiabata jarayonlaridan;
   
d)

2 ta izobara va 2 ta izotеrma jarayonlaridan.
   
Savol №4 
Kislоrоdning P = 0,1 MPа vа t = 497 
0
C dаgi sоlishtirmа хаjmini tоping?
     
a)

1,0
   
b)

2,0
   
c)

1,29
   
d)

0,5
   
Savol №5 
Izoxorik jarayondagi parametrlar bog
ʻlanishi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   

Savol №6 
Zichlik nima?
     
a)

Zichlik xajm birligidagi massa
   
b)

Zichlik massa birligidagi xajm
   
c)

Zichlik yuza birligiga ta’sir kilayotgan kuch
   
d)

Zichlik jismni og
ʻirligiga teng boʻlgan kattalik
   
Savol №7 
Bug
ʻlanish deb nimaga aytiladi?
     
a)

Qattiq xoldan gaz xolatga o
ʻtishga;
   
b)

Suyuq xolatdan bug xolatga o
ʻtishga;
   
c)

Qattiq xoldan suyuq xolga o
ʻtishga;
   
d)

Moddani agregat xolatini o
ʻzgarishiga;
   
Savol №8 
Termodinamik sistema bajargan ishning ishorasi qanday bo
ʻladi
     
a)

Manfiy bo
ʻladi
   
b)

Ishorasi aniq bo
ʻlmaydi
   
c)

Musbat bo
ʻladi
   
d)

Musbat va manfiy bo
ʻladi
   
Savol №9 
Metаn gаzining gаz dоimiysini tоping ?
     
a)

297
   
b)

630
   
c)

520
   
d)

260
   
Savol №10 
Ichki energiya bu:
     
a)

Temperatura ma’nosiga ega;
   
b)

Entropiya ma’nosiga ega;
   
c)

Issiqlik miqdori ma’nosiga ega;
   
d)

Potentsial va kinetik energiyalarning summasi;
   
Savol №11 
Agar P=3 Па va 
=3m
3
/kg bo’lsa, solishtirma ish qaymatini aniqlang?
     
a)

12 MJ
   
b)

15 MJ
   
c)

9 MJ
   
d)

3 MJ
   
Savol №12 
Аzоtning gаz dоimiysi nimаgа teng? 
= ?
     
a)

297
   
b)

260
   
c)

189
   
d)

300
   
 
 
 

Savol №13 
Adiabatik jarayonni issiqligi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №14 
Izoxorik jarayondagi bajarilgan ish ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №15 
Quyidagi ifodalardan qaysi biri jismning solishtirma issiqlik sig
ʻimi boʻlib hisoblanadi?
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №16 
Qaysi jarayon uchun issiqlik sig
ʻimi c
х 
=с 
v
     
a)

adiabat
   
b)

izotеrmik
   
c)

izoxor jarayon
   
d)

izobar
   
Savol №17 
P

,V

,T

,U

,H

,S

 - suv bug
ʻining qaysi holatiga toʻgʻri keladi
     
a)

to
ʻyingan bugʻ 
   
b)

o
ʻta qizigan bugʻ
   
c)

qaynayotgan suv 
   
d)

suyuqlik holati
   
Savol №18 
Boyl-Mariot qonuni ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
 
 
 

Savol №19 
Harorat – bu:
     
a)

zarrachalarning harakatlanish formasi.
   
b)

o
ʻtkazgichdan elеktr tokining oʻtish qobiliyati ;
   
c)

jismning qiziganlik darajasi ifodalaydigan kattalik
   
d)

enеrgiyaning uzatilish formasi;
   
Savol №20 
Kislоrоdning gаz dоimiysi nimаgа teng? 
=?
     
a)

287
   
b)

297
   
c)

259,8
   
d)

189
   
Savol №21 
Issiqlik texnikasi fanining maqsadi nima
     
a)

Termodinamika qonunlarini o
ʻrgatish
   
b)

Har-xil tsikllarni urgatish
   
c)

Talabalarga issiqlik to
ʻgʻrisida tushuncha berish
   
d)

Issiqlik texnikasida ro
ʻy berayotgan jarayonlar ni hisoblash boʻyicha nazariy koʻnikma 
hosil qilish
   
Savol №22 
Quruq to
ʻyingan bugʻni qizdirish natijasida nima sodir boʻladi
     
a)

qaynayotgan suv 
   
b)

suyuqlik 
   
c)

nam to
ʻyingan bugʻ
   
d)

o
ʻta qizigan bugʻ
   
Savol №23 
Izoxorik jarayondagi issiqlikni ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №24 
Quruq bug
ʻning nam bugʻdagi ogʻirlik ulushini nima deyiladi
     
a)

Massasi
   
b)

Quruqlik darajasi
   
c)

Namligi
   
d)

Og
ʻirligi
   
Savol №25 
Qaysi jarayon uchun issiqlik sig
ʻimi c
х 
=с 
р
     
a)

izoxor
   
b)

adiabat
   
c)

izotеrmik
   
d)

izobar jarayon
   

Savol №26 
Kelvin va Selsiy temperaturalarining uzaro boglanishi qaysinisi?
     
a)

 
   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №27 
Solishtirma massaviy issiqlik sig
ʻimi ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №28 
c
pm
 ni o
ʻlchov birligini koʻrsating
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №29 
Qaysi jarayonda ish bajarilmaydi.
     
a)

izoxor jarayonda
   
b)

adiabat
   
c)

izobar
   
d)

izotеrmik
   
 
Savol №30 
PV
k
=const qaysi jarayon tenglamasi
     
a)

adiabatik jarayon
   
b)

izobar
   
c)

izotеrmik
   
d)

izoxor
   
 

Issiqlik texnikasi fanidan 1-oraliq nazorat ish 
 
Variant: 

Fan o’qituvchisi: 
S.Haydarov 
Yo’nalish/ Kurs/ Guruh № 
 
Talabaning F.I.O 
 
Oraliq nazoratda to’plangan ball 
 
Kafedra mudiri imzosi: 
 
 
Savol №1 
P
x
,V
x
,T
x
,U
x
,H
x
,S
x
 - suv bug
ʻining qaysi holatiga toʻgʻri keladi
     
a)

to
ʻyingan bugʻ;
   
b)

qaynay otgan suv 
   
c)

nam to
ʻyingan bugʻ
   
d)

o
ʻta qizigan bugʻ; /
   
Savol №2 
Qaysi jarayonda q =0:
     
a)

izobar
   
b)

adiabat jarayonda
   
c)

izoxor
   
d)

izotеrmik
   
Savol №3 
Mutloq harorat-bu:
     
a)

Selsiy shkalasida o
ʻlchanadigan kattalik 
   
b)

o
ʻtkazgichdan elеktr tokining oʻtish qobiliyati 
   
c)

enеrgiyaning uzatilish formasi
   
d)

Molekulalarninig o
ʻrtacha kinetik energiyasiga proporsional kattalik
   
Savol №4 
Karno tsiklining F.I.K.-ni ko
ʻrsating.
     
a)

;
   
b)

;
   
c)

   
d)


   
Savol №5 
Termodinamikaga qachon asos solingan
     
a)

20 asrda
   
b)

19asrda
   
c)

16 asrda
   
d)

15 asrda
   
 
 
 
 
 

Savol №6 
Qaysi jarayon uchun issiqlik sig
ʻimi c
х 
=с 
р
     
a)

izotеrmik
   
b)

izobar jarayon
   
c)

izoxor
   
d)

adiabat
   
Savol №7 
Solishtirma massaviy issiqlik sig
ʻimi ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №8 
Issiqlik miqdori formulasini ko
ʻrsating?
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
Savol №9 
Nam to
ʻyingan bugʻning quruqlik darajasi
     
a)

x=0
   
b)

   
c)

x<1
   
d)

x=1
   
Savol №10 
Izoxorik jarayondagi issiqlikni ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

   
d)

   
 

Savol №11 
Termodinamik sistema deganda nimani tushunasiz?
     
a)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan faqat issiqlik ta’sirida boʻlgan moddiy jismlar sistemasi
   
b)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan faqat mexanik ta’sirda boʻlgan moddiy jismlar sistemasi
   
c)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan mexanik xamda issiqlik ta’sirida boʻlmagan moddiy jismlar 
sistemasi
   
d)

O
ʻzaro va tashqi muxit bilan mexanik xamda issiqlik thsirida boʻlgan moddiy jismlar 
sistemasi
   
Savol №12 
Gazlar aralashmasining gaz doimiysi ifodasi
     
a)

   
b)

   
c)

 
   


Download 11.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling