Issn 2543-473x nr 2 (19) • lipiec • 2019


Download 12.7 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi12.7 Mb.

1

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019ISSN 2543-473X

Nr 2 (19) • LIPIEC • 2019

Konsonans 

– od 10 lat harmonijnie współbrzmią 

z szumem warmińskich drzew

1 czerwca w kościele w Dorotowie odbył się jubileuszowy koncert chóru KONSONANS – uczta kulturalna dla zgromadzonej licznie publiczności. 

Zespół zaprezentował 

się w  3 częściach – w  czę-

ści sakralnej wystąpił acap-

pella z  utworami m.in.: 

przepiękną  XVIII-wieczną  

pieśnią włoskiego kompo-

zytora Arturo Lotti „Misse-

rere” czy równie porusza-

jącą pieśnią „Ave Regina 

caelorum” G. Migneniego. 

W  drugiej  –rozrywkowej 

z akompaniatorem Mirkiem 

Kamińskim  przypomniał 

standardy takie jak: „What 

a wonderful World” D. We-

isa czy lubianą do dziś pio-

senkę „Jak za dawnych lat” 

H. Warsa. W  najbardziej 

dynamicznej, trzeciej czę-

ści, przy akompaniamencie 

perkusji, wiolonczeli i trąb-

ki chór wykonał „Adiemus” 

K. Jenkinsa i  „Cantar” J. Al-

thousa. Oczywiście nie oby-

ło się bez bisów i tu chórzy-

ści zaśpiewali piosenkę „Już 

taki jestem zimny drań” H. 

Warsa w  świetnej aranża-

cji naszej dyrygentki Natalii  

Bałdygi.

Jak to się zaczęło?

Do pomysłu wspólne-

go śpiewania zapaliło się 

w końcu października 2009 

roku kilkoro mieszkańców 

Tomaszkowa. Najpierw by-

ły telefony do znajomych 

i  przyjaciół z  Tomaszkowa, 

Dorotowa, Majd i  Kręska, 

a  ich entuzjazm spowodo-

wał, że od początku listo-

pada rozpoczęły się próby. 

Dyrygentem chóru został 

Kazimierz Arciszewski. Po 

bardzo intensywnych pró-

bach, już w dniu 27.12.2009 

r. odbył się pierwszy kon-

cert w  kościele w  Doroto-

wie. Wydarzenie to zostało 

nagrane i upamiętnia je pły-

ta „KOLĘDY – Z Narodze-

nia Pana” Życzliwe przyję-

cie zadecydowało, że zespół 

nie rozwiązał się i  podjął 

dalszą pracę. Koncertował 

wielokrotnie w  Dorotowie, 

Bartągu, Stawigudzie, Olsz-

tynku,  brał udział w  prze-

glądach chórów. Po nagłej 

śmierci dyrygenta Kazimie-

rza Arciszewskiego w 2012r. 

chór prowadziła do lutego 

2014 roku jego córka, Emi-

lia Arciszewska. Od lutego 

2014 do dnia dzisiejszego 

chór działa pod batutą Na-

talii Bałdygi, a  akompania-

torem od początku powsta-

nia jest Mirosław Kamiński. 

Konsonans od początku 

działa przy Stowarzyszeniu 

„Tomaszkowo”, a  od roku 

2012 jest współfinansowany 

przez Gminny Ośrodek Kul-

tury w Stawigudzie.

Dokonania

Od roku 2014 zespól po-

większył skład i aktualnie li-

czy 35 członków. Repertu-

ar chóru jest różnorodny: 

obejmuje pieśni sakralne, lu-

dowe, ale także muzykę roz-

rywkową oraz szanty. Chór 

jest stałym uczestnikiem im-

prez muzycznych organizo-

wanych przez GOK Stawi-

guda, można go usłyszeć na 

Warmińskim Przeglądzie 

Chórów i  Zespołów Śpie-

waczych KURLANTKA 

oraz Stawigudzkim Festi-

walu Pieśni Sakralnej. Bie-

rze też udział w konkursach 

i  koncertach charytatyw-

nych. Najbardziej widzom 

utkwił w  pamięci niezwy-

kle wzruszający koncert 

w Łańsku na rzecz uchodź-

ców z Donbasu. Chór ma  na 

swoim koncie kilka nagród 

i  wyróżnień: między inny-

mi w roku 2014 – II miejsce 

w Konkursie o Puchar Pre-

zydenta Olsztyna, a w roku 

2015 wyróżnienie na I Wo-

jewódzkim Przeglądzie 

Chórów w  Morągu. Łączą-

ca członków chóru pasja do 

muzykowania, przyjaźń i ra-

dość ze wspólnego śpiewa-

nia  zaowocowała w 2018 r. 

wydaniem drugiej płyty 

„Nad Betlejem w  ciemną 

noc….”. Obecnie zespół pra-

cuje nad bardzo ciekawym 

projektem edukacyjno-mu-

zycznym „Cecyliada w  Ro-

ku Moniuszkowskim ”.

Chór mocno już wpisał 

się w  życie artystyczne na-

szej Gminy – jest znany i lu-

biany również za działania 

integracyjne na rzecz miesz-

kańców. W uznaniu za te za-

sługi Wójt Gminy Stawiguda 

przyznał Zespołowi nagro-

dę jubileuszową w wysoko-

ści 4500 zł.  

Jubileuszowe 

podsumowania

Przez 10 lat skład chóru 

zmieniał się wielokrotnie: 

przewinęło się aż 56 osób. 

Z  grupy  rozpoczynającej  

nadal śpiewa 17 chórzystów. 

Muzycznie „Konsonanas” 

kształtowało 3 dyrygentów. 

W  tym okresie artyści wy-

stąpili z 67 koncertami. Jest 

też „nadworny” fotograf – 

Przemek Burzyński, któ-

ry od wstąpienia do chóru 

prowadzi fotograficzną do-

kumentację zespołu. Zespół 

ma szczęście do osób uta-

lentowanych nie tylko mu-

zycznie, ale również „tech-

nicznie”. Mowa tu o Jerzym 

Kantorze, dzięki któremu 

chór dysponuje np. biblio-

teką multimedialną, która 

gromadzi wszystkie utwory 

– nuty, teksty a także nagra-

nia utworów z podziałem na 

głosy.


Opracowała: 

 Ula Dobrzańska 

Jubileuszowy koncert chóru Konsonans2

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Dzień Strażaka

Tym razem to Gryźliny były gospodarzem gminnych obchodów Dnia Strażaka 

W uroczystości udział 

wzięli posłowie na sejm 

RP Jerzy Gosiewski, An-

drzej Maciejewski, przed-

stawiciel wojewody Da-

riusz Rudnik, Członek 

Zarządu województwa Syl-

wia Jaskulska, starosta An-

drzej Abako, Wójt Gmi-

ny Michał Kontraktowicz, 

z-ca komendanta miejskie-

go PSP bryg. Sergiusz Dłu-

ski, przewodniczący rady 

gminy Grzegorz Kołakow-

ski wraz z radnymi, druho-

wie z jednostek OSP Bartąg, 

Pluski, Stawiguda, Gryźliny 

oraz OSP Olsztynek wraz 

ze sztandarami, a  także 

wielu sympatyków straży. 

Uroczystość rozpoczę-

ła się mszą świętą w  inten-

cji wszystkich strażaków 

z  gminy Stawiguda w  Ko-

ściele pw. Św. Wawrzyńca 

w  Gryźlinach. Po mszy św. 

pododdział strażaków wraz 

z  zaproszonymi gośćmi 

i  mieszkańcami gminy Sta-

wiguda, prowadzony przez 

dowódcę uroczystości dh. 

Łukasza Matysiaka, udał się 

na plac apelowy za remizą 

w Gryźlinach. Podczas ape-

lu przekazano i poświęcono 

nowy samochód Iveco dla 

miejscowej jednostki. Wy-

różnieni strażacy odebra-

li odznaczenia oraz nagro-

dy wójta Gminy Stawiguda. 

Całą uroczystość uświetni-

ła orkiestra dęta z  Lubawy. 

Po części oficjalnej uczest-

nicy spotkania zaprosze-

ni zostali na poczęstunek. 

Sz. Walkowiak 

Druhowie w dniu swojego święta

Jeszcze jedna okazja do świętowania:  Druhowie z OSP Bartąg 

odznaczeni stażackim Oskarem – Florianem

Sołectwa w Gminie Stawiguda 

powitały lato

W Stawigudzie strzały z łuku - strzał w dziesiątkę  

/fot. A.Szcześniak

W Wymoju aż dwa festyny, a właścieiwe jeden z nich to bieg 

patrolowy

Pluski promują bezpieczeństwo nad wodą /fot. org

Jak zwykle rodzinnie w Gryźlinach  /fot. org

Mieszkańcy Bartążka bawili się w parku zabaw Bartbo

Dwubój flisacki w Rusi3

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Ludzie i książki – dwie wielkie 

miłości Bogumiły Radaszewskiej

Jest w Bartągu takie miejsce… biblioteka, a w niej… zawsze uśmiechnięta, wszystkim życzliwa, kochająca ludzi i książki – pani Bogumiła Radaszewska. O swoich fa-

scynacjach słynna bartąska bibliotekarka opowiedziała Mikołajowi Perlińskiemu Wszyscy którzy panią 

znają uważają, że książki 

to pani największa miłość. 

Czy to prawda?

Prawda, bardzo lubię 

książki, ale jeszcze mam 

drugą miłość – teatr. Bar-

dzo im do siebie blisko. 

Czym jest dla pani bi-

blioteka w Bartągu? 

Dla mnie biblioteka to 

jest miejsce pracy, ale trze-

ba dodać: cudowne miej-

sce pracy. Naprawdę życzę 

wszystkim, żeby mieli pra-

cę, którą kochają i która jest 

ich pasją. Ja zawsze chcia-

łam pracować w bibliotece, 

ale oprócz tego chciałam też 

być aktorką i okazuje się, że 

marzenia się spełniają. Kie-

dy byłam małą dziewczyn-

ką, chodziłam do biblioteki, 

pamiętam że serducho mi 

po prostu drżało, gdy szłam 

do swojej ulubionej pani 

Hani po książkę. Biblioteka 

w dzieciństwie to było takie 

magiczne miejsce. Przyglą-

dając się pracy pani biblio-

tekarki, wyobrażałam sobie, 

że też kiedyś będę to robić. 

Ta pasja została mi do dziś. Jak długo pracuje Pani 

w bibliotece? 

W  bibliotece pracu-

ję dokładnie 20 lat, drugie 

prawie tyle byłam najpierw 

nauczycielką. Cudownie 

jest pracować w  bibliote-

ce, ponieważ nie tylko ob-

cuję z  książkami, ale też 

z  cudownymi ludźmi. Po-

cząwszy od dzieci z przed-

szkola, które przychodzą 

raz w tygodniu na czytanie 

(każda grupa) po młodzież 

i  dorosłych czytelników. 

Kiedy wracam do domu, 

myślę sobie: „jaki miałam 

dziś cudowny dzień, sami 

fajnie ludzie!”. A co Pani lubi czytać? 

Niektórym się wydaje, 

że gdy pracuję w bibliotece, 

to znam wszystkie książki. 

Nieprawda, niestety – nie-

wiele, chociaż bardzo lubię 

czytać. Natomiast są ulubio-

ne gatunki literackie i takie, 

za którymi nie przepadam 

(np. kryminały czy fanta-

styka). Bardzo często jed-

nak czytelnicy lubią właśnie 

w  dwóch zdaniach o  nich 

opowiedzieć.  Zatem każda książka 

ma jakąś historię?

W  książkach czasa-

mi znajduję niesamowite 

rzeczy. Kiedyś może zro-

bię wystawę rzeczy zna-

lezionych. Znalazłam już 

akt notarialny, masę zdjęć 

i  różnych innych cieka-

wych rzeczy. Każdy z tych 

przedmiotów coś mówi 

o właścicielu.

Wspomniała pani,-

że była pani nauczycielką, 

czego pani uczyła?

Większość swojego za-

wodowego życia pracowa-

łam w  przedszkolu, potem 

krótko w  szkole, uczyłam 

klasy I-III. Praktycznie 

więc większość mojego ży-

cia zawodowego spędziłam 

wśród książek.

Wiem, że można panią 

obejrzeć na kartach książki 

pt. "Radość". To jakaś przy-

goda czy nowy projekt? 

To wy o  tym wiecie 

?! Jakiś czas temu autor-

ka poprosiła ilustratorkę 

o  znalezienie jakiejś oso-

by, która będzie pozowa-

ła do zdjęć, które będą na 

stronie internetowej re-

klamującej tę książkę. Po-

nieważ książka opowia-

da o  spotkaniu z  babcią, 

a  ja jestem babcią czwor-

ga wnuków (piąte w  dro-

dze), więc chętnie się zgo-

dziłam. Przyjechała pani 

fotograf i robiła mi zdjęcia 

w  różnych śmiesznych sy-

tuacjach z  moją wnuczką, 

Milą. Ot, i cała przygoda. 

A  ma pani w  planach 

napisać książkę?

Nie, nie można mieć 

wszystkiego. Jest jednak taka 

książka autorstwa Edwarda 

Cyfusa, w której napisał kil-

ka zdań o  mnie właśnie. To 

książka o  miejscowościach 

Warmii, również o Bartągu, 

o bibliotece, o teatrze.

Druga pani miłość 

to teatr, czy wygrywa 

 

z książkami? 

Nie, uzupełnia się. Na 

przykład bardzo lubię te-

atr, ale często, kiedy wy-

stawiamy jakiś spektakl, 

my dorośli z  Teatru Pra-

wie Dorosłego, to żeby po-

znać (bo przeważnie ro-

bimy spektakle w  oparciu 

o teksty klasyków i nie tyl-

ko), to najpierw musimy 

przeczytać: aby wczuć się 

w  rolę i  dobrze zapoznać 

się z  tekstem. A, potem 

za tekst bierze się reżyser. 

Tak robiliśmy z  „Dziada-

mi” czy „Moralnością pani 

Dulskiej”, w  tej chwili Te-

atr Prawie Dorosły pracuje 

nad spektaklem w  oparciu 

o dzieło Szekspira.

Czy w  uważa pani, że 

teatr i  książka zestarzały 

się?

Nie, uważam, że są za-

wsze na czasie, są po pro-

stu potrzebne jak ogień 

i  woda. Prawda, że jeśli 

chodzi o  książki, to cią-

gle ukazują się nowe. Moje 

pokolenie czytało zupełnie 

co innego, innych autorów 

niż młodzi ludzie dzisiaj. 

To nie znaczy, że książka 

się starzeje. Mimo rosnącej 

popularności e-booków, to 

mamy czytelników, któ-

rzy nie dają się przekonać 

( i ja do nich należę ) lubią 

czuć zapach książki, dru-

ku, kartki. Co pani robi w wolnym 

czasie, oprócz oczywiście 

czytania książek?

Tu nie błysnę jakoś, kie-

dy o  18 wracam do domu, 

to poza codziennymi domo-

wymi obowiązkami jest czas 

na książkę albo spotkania 

z  rodziną, z  wnukami, cza-

sami wyjazd do kina czy te-

atru, ogródek...

Jakie życzenia z  złoży-

łaby pani książce?

Gdy przychodzą do 

mnie dzieci, opowiadam 

im, co lubią książki: ciszę, 

szacunek. Kiedy dzieci od-

chodzą do domu, książki mi 

wszystko opowiadają: że 

były czytane przy jedzeniu, 

że ktoś je porwał. A  książ-

ce życzę, żeby zawsze znaj-

dowała swojego odbiorcę. 

Przede wszystkim tego, że-

by była kochana, lubiana 

i szanowana, żeby była uży-

wana i  miała jak najwięcej 

czytelników.

Pod Brzozą – teatralnie

Już po raz czternasty Bartąg gościł teatry i tłumy wiernych widzów na Festiwalu Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą” pod patronatem dyrektora Teatru im.St.Jaracza 

w Olsztynie.

W piękne słoneczne po-

południe 15 czerwca 2019 

roku wśród brzóz, kwitną-

cego rzepaku i rzeki na ple-

nerowej scenie i na łące od-

była się teatralna uczta.

Organizatorem tego wy-

darzenia jest miejscowe 

Stowarzyszenie Teatr Pra-

wie Dorosły, Wójt Gminy 

Stawiguda Michał Kontrak-

towicz  – przy nieocenio-

nym wsparciu przedszkola 

w Bartągu na czele z gościn-

ną i  wspierającą wszelkie 

inicjatywy dla środowiska 

– dyrektor Katarzyną Wy-

socką oraz Witolda Lubo-

wieckiego – dyrektora GOK  

w Stawigudzie.

Scenę dziecięcą repre-

zentowali w  tym roku do-

rośli – rodzice przedszkola-

ków z  Bartąga w  spektaklu 

opartym na Akademii Pana 

Kleksa.

Kiedy dzieci zostały zaproszone przez szczu-

dlarzy z  Grupy La Trup-

pa ze Szczytna na łąkę na 

zabawy i zajęcia cyrkowe, 

scena pod brzozą otwo-

rzyła się na przepiękne 

spektakle dla dorosłej wi-

downi. Gościliśmy w tym 

roku teatry z  Kierszta-

nowa, Grazym i  Ługwał-

du. W  przerwach mię-

dzy spektaklami można 

było wypić kawę i  skosz-

tować przysmaków ser-

wowanych przez  panie 

w urokliwych sukienkach 

w  groszki. I  tak wszy-

scy wiedzieliśmy, że choć 

przebrane, to były to 

dziewczyny z przedszkola 

w  Bartągu, które zawsze 

dbają kulinarnie i nie tyl-

ko o teatralnych gości.

Teatralne wrażenia po 

spektaklach zakończył prze-

piękny koncert OCZEKI-

WANIE//LESZA w wykona-

niu artystów Izabeli Kościesza 

i Jarka Kordaczuka.

Lubimy bardzo te nasze 

spotkania teatralne w  Bar-

tągu. Do zobaczenia za rok.

Festiwal Teatrów Amatorskich Pod Brzozą  /fot. org

Dziady w bartąskim kościele, B. Radaszewska 1. od prawej 

/fot. zbiory własne


4

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Ścieżka historyczna „Uroczysko Kieraj”

W piątek 7 czerwca dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowo powstałej ścieżki historycznej pod nazwą „Uroczysko Kieraj”

Państwowe Gospodar-

stwo Leśne Lasy Państwo-

we powstało w  1924 ro-

ku. Przez ostatnie stulecie 

przekształcało się całe pań-

stwo oraz zmieniała się rola 

Lasów Państwowych. Ca-

łą leśną historię ujęliśmy 

w skróconym wydaniu, do-

konując budowy ścieżki hi-

storycznej biegnącej po ma-

lowniczym terenie Doliny 

Pasłęki w  Leśnictwie Kie-

raj. Ścieżka spacerowo-ro-

werowa o  długości około 

7 km, na której umieszczo-

ne zostały tablice mówią-

ce m. in. o  historii Lasów 

Państwowych od momentu 

ich powstania. Trasa prze-

chodzi przez miejsce hi-

storyczne, w  którym znaj-

dowała się do lat 80-tych 

XX wieku leśniczówka Kie-

raj, w  której w  1946 roku 

przebywał 4 Szwadron 5 

Wileńskiej Brygady Armii  

Krajowej.

Na otwarciu ścieżki 

oprócz zaproszonych gości 

były obecne dzieci z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego 

w  Stawigudzie. Po odsło-

nięciu kamienia pamiątko-

wego wszystkich czeka-

ła przyjemna przejażdżka 

rowerami po nowo otwar-

tej ścieżce. Na zakończe-

nie przygotowaliśmy pik-

nik edukacyjny, na którym 

nie zabrakło wystawy, za-

baw oraz pogadanek zwią-

zanych z  naszą tradycją, 

kulturą oraz historią.Robert Grzywiński 

Pierwszy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stawiguda

Kolarze wypełnili 

ulice Stawigudy 

1.06.2019 w Stawigudzie po raz pierwszy wystartował Pierwszy Wyścig Kolarski 

o Puchar Wójta Gminy Stawiguda. Przez ulice tej podolsztyńskiej miejscowości 

przejechało niemal 150 kolarzy – byli wśród nich najmłodsi rowerzyści, ale rów-

nież ci, którzy trenują kolarstwo wyczynowo. Rzesze kibiców na pętli poprowa-

dzonej  przez  ulice  Stawigudy  mogły  kibicować  kolarzom  w  kategoriach:  Żak, 

Junior, Masters. W ich ocenie było to niezwykłe wydarzenie, dało szansę obejrze-

nia sportu na najwyższym poziomie. 

Dla władz Gminy Stawi-

guda organizacja tego wyda-

rzenia była wielkim wyzwa-

niem. Włodarze przyznają, 

że ten sukces ma wielu oj-

ców. W  organizację biegu 

zaangażowały się liczne in-

stytucje, ale również rodzice 

i przyjaciele kolarzy, którzy 

na stałe trenują w Stawigu-

dzie kolarstwo pod okiem 

trenera WMKS Olsztyn 

Szkółka Kolarska, Tomasza 

Siemaszki.

Kolarstwo to dyscypli-

na, która w  ostatnich la-

tach zyskuje na popularno-

ści. Szosy Warmii i  Mazur 

okazały się doskonałym 

miejscem do uprawiania tej 

dyscypliny. Młodzi ludzie, 

którzy w tej dyscyplinie od-

naleźli swoja pasję, podkre-

ślają, że kolarstwo to styl 

życia, nie tylko daje im moż-

liwość rywalizacji, rozwoju 

fizycznego, ale też poznania 

regionu, który z perspekty-

wy rowerzysty prezentuje 

się dużo okazalej niż z okna 

samochodu. Red. 

Gościniec Niborski 

nieustannie przyciąga 

rowerzystów!

Niemal 100 osób w różnym wieku, mieszkańcy Gminy Stawiguda i Olsztyna wzię-

ło udział w XI Integracyjnym Rajdzie Rowerowym Gościńcem Niborskim. Początki 

rajdu wiążą się z mieszkańcem Rusi, Panem Andrzejem Małyszko, który już 11 lat 

temu zainicjował to wydarzenie. Uczestnicy rajdu mieli przyjemność porozma-

wiania z nim o nowej książce na temat Gościńca Niborskiego, która będzie moż-

na przeczytać już wkrótce.  

Uroczyste otwarcie ścieżki /fot. T.Ramczykowski

fot. org


fot. org

Gościniec Niborski to 

oryginalny szlak, którym 

niegdyś wędrowały takie 

osoby jak Mikołaj Koper-

nik, Jan Kochanowski czy 

Mikołaj Rej. Szlak prowadzi 

od Olsztyna do Napiwody, 

gdzie łączy się z traktem bi-

skupim z Bałd i tak dochodzi 

aż do Nidzicy, w sumie jest 

to 50km. Co ciekawe dep-

tak nie został zmieniony od 

setek lat, o  czym świadczy 

średniowieczny bruk w nie-

których miejscach. Trasa 

charakteryzuje się dobrymi 

oznaczeniami dróg, dlatego 

warto przejechać ją samemu 

lub z rodziną.

Tym razem finał przejaz-

du miał miejsce w Rybakach. 

Na rowerzystów czekał bu-

fet i  konkurs sprawnościo-

wy dla najmłodszych, a  fi-

nałem pikniku było wśród 

wszystkich zgromadzo-

nych rowerzystów losowa-

nie mnóstwa nagród ufun-

dowanych przez Gmina 

Stawiguda, Gminny Ośro-

dek Kultury w Stawigudzie, 

Nadleśnictwo Nowe Ramu-

ki, Tymbark.5

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

BIOETIQ – łączy troskę 

o bliskich, potrzebę naturalnej 

pielęgnacji skóry, pasję 

do natury i dbałość o zdrowie

Boczna uliczka w centrum Stawigudy, piękny ogród wita gości, a tuż za bramą, 

nieco z boku – drzwi. To za nimi rozpościera się królestwo Marzeny Kaszubskiej, 

twórczyni  marki  kosmetycznej  BIOETIQ.  Zaproszenie  do  laboratorium  przyjęły 

nasze dziennikarki: Klaudia Malgrem i Kinga Kaszuba. Skąd wzięła się u  Pa-

ni pasja do tworzenia 

 

kremów?

Pierwszy raz zaintere-

sowałam się składem kre-

mów podczas Wigilii, gdy 

podarowałam mamie krem 

hypoalergiczny, po którym 

dostała wysypki. Był to pro-

dukt dobrej firmy, więc nie 

powinno się to wydążyć. To 

wydarzenie sprawiło, że za-

częłam interesować się skła-

dem kosmetyków, poszu-

kiwaniem takich, które nie 

będą szkodzić skórze. Tro-

ska o  bliskich to inspiracja 

do mojej pracy.Czy ktoś pomagał Pa-

ni przy tworzeniu pierw-

szych kremów?

Bardzo dużym wspar-

ciem był dla mnie mąż. 

Od początku pomagał mi, 

wspólnie tworzyliśmy 

pierwsze receptury kre-

mów. Służył mi wsparciem 

merytorycznym i  motywo-

wał do pracy.

Dla kogo były pierwsze 

produkty?

Pierwsze kremy były dla 

naszych dzieci, gdy miały 

suche rączki. Później dla ro-

dziny i znajomych. Po pew-

nym czasie przyszedł nam 

do głowy pomysł z  założe-

niem firmy.Czy zawsze chciała 

mieć Pani własną firmę?

Tak, od zawsze było to 

moim marzeniem. Nie by-

ło to konkretnie związane 

z kremami, ale nigdy nie lu-

biłam dla kogoś pracować.Jak Pani planuje dalszy 

rozwój firmy?

Planujemy dalej podbi-

jać rynek polski. Myślimy 

również o  innych krajach 

europejskich. Nasze pro-

dukty są już w Estonii, Wiel-

kiej Brytanii i  na Litwie. 

Chcemy, aby nasze produk-

ty były bardziej bio i polity-

ka firmy była bardziej przy-

jazna środowisku.

Produkty marki BIO-

ETIQ można kupić na stronie 

http://bioetiq.com/pl/, a tak-

że w stawigudzkiej aptece. 

Naturalnie 

w Stawigudzie 

15 czerwca w Stawigudzie odbył się wyjątkowy piknik "Naturalnie w Stawigudzie" 

połączony  z  prelekcją  Joanny  Kulczyk,  znanej  olsztyńskiej  zielarki,  właścicielki 

"Zielarni Warmińskiej". Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Stawiguda 

Warmii Cuda" dofinansowanego przez Gminę Stawiguda w konkursie na delego-

wanie zadań publicznych. 

Stawiguda to naprawdę 

Warmii Cuda. Wystarczyło 

pół godzinki spaceru, by 

uświadczyć, że wokół nas 

jest mnóstwo zielarskich 

skarbów natury: mniszek, 

babka lancetowata, koni-

czyna czerwona, przytulia 

pospolita, przytulia czep-

na, barwinek, pokrzywa, 

brzoza, dąb, orzech wło-

ski, jagody, maliny, po-

ziomki, czarny bez, po-

dagrycznik, przetacznik 

ożankowy. Wystarczy 

wyjść na kilkuminuto-

wy spacer, by skompono-

wać sobie pyszną ziołową 

i zdrową herbatkę! To była 

wspaniała lekcja przyrody, 

uczestnicy zrobili notatki, 

a  prowadząca dosłownie 

została zasypana pytania-

mi z  zakresu przygotowy-

wania, stosowania i  prze-

chowywania ziół. 

Po edukacyjnym space-

rze goście wydarzenia udali 

się na piknikowy poczęstu-

nek, gdzie przygotowany 

został również napar z  ze-

branych po drodze ziół.  By-

ło smacznie, sympatycznie 

i bardzo ciekawie. 

Teraz już wiemy, że ro-

ślinki suszymy w przewiew-

nym, zacienionym miejscu, 

a  przechowujemy w  pa-

pierowych torebkach. Pa-

ni Joanna omówiła rów-

nież działanie zdrowotne 

i  kosmetyczne spotkanych 

przez nas ziół. Serdecznie 

dziękujemy za wyjątkowy 

wykład, a mieszkańcom za-

lecamy spacery i  przyjrze-

nie się bliżej okolicznym 

skarbom natury!

Łucznictwo – sport dla 

każdego


Stowarzyszeniu  „Warmia  Archers”  powierzono  przeprowadzenie  w  dniach  13-15  września  2019  roku 

Mistrzostw Polski w Łucznictwie Terenowym 3D w Majdach. Mistrzostwa odbędą się pod patronatem Wójta 

Gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza. W dwudniowych zmaganiach weźmie udział 168 łuczników z całej 

Polski.


Łucznictwo – to nie tyl-

ko sport olimpijski, to sport 

rodzinny, łączący pokolenia 

i pozwalający połączyć przy-

jemność i sportem. Przygodę 

z  łucznictwem terenowym 

można zacząć w  każdym 

wieku. W turniejach  łuczni-

czych biorą udział całe rodzi-

ny, dzieci, młodzież, dorośli 

i  seniorzy. Łucznictwo jest 

sportem dla ludzi w każdym 

wieku, na zawodach łuczni-

czych można spotkać zarów-

no seniorów powyżej 60 ro-

ku życia jak i dzieci w wieku 

4-6 lat, które pod nadzorem 

swoich rodziców rozpoczy-

nają łucznicze zmagania. Po 

krótkim treningu z  instruk-

torem można opanować 

podstawowe umiejętności, 

pozwalające na czerpanie 

przyjemności ze strzelania 

z  łuku. Popularne w  naszej 

gminie łucznictwo tereno-

we, polegające na strzelaniu 

do celów ustawionych w le-

sie, pozwala przyjemnie spę-

dzić wolny czas, w  trakcie 

aktywnego spaceru połączo-

nego z oddawaniem strzałów 

do poszczególnych celów.

Dzięki zaangażowaniu 

Stowarzyszenia Łuczników 

Warmii „Warmia Archers” 

w  popularyzację łucznic-

twa na naszym terenie, licz-

ba łuczników w Gminie Sta-

wiguda stale się zwiększa. 

Liczne pokazy na festynach, 

w szkołach lub spotkaniach 

powodują wzrost zaintere-

sowania tym sportem wśród 

dzieci, widać to zwłaszcza 

na treningach gdzie naj-

młodsi stanowią około 40% 

wszystkich trenujących. Ta-

kie treningi odbywają się 

w Majdach, a także w Olsz-

tynie pod basenem UWM 

pod nadzorem wykwalifiko-

wanych instruktorów. 

Bardzo ważnym elemen-

tem łucznictwa są zawody, 

a  na ich brak w  naszej gmi-

nie nie możemy narzekać. 

Od 2012 roku w Majdach, za-

wsze w  lutym i  maju, orga-

nizowane są zawody będą-

ce częścią cyklu Liga Północ, 

które cieszą się dużym uzna-

niem wśród łuczników z całej 

Polski. Organizujemy również 

lokalne łucznicze Spotkania 

z  Wilkiem, również na tere-

nie Majd. 

Warmia Archers

Uczestnicy plenerowych warsztatów łuczniczych, najmłodsi 

uczniowie ZSP w Stawigudzie 

fot. zbiory własne

Spacer z Joanną Kulczyk /fot. L.Milik


6

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Raz w roku – Na ludowo.

XVII Warmiński Przegląd Chórów  

i Zespołów Śpiewaczych "Kurlantka" za nami

Od 2003 roku w majowy weekend stawigudzka hala sportowa wypełnia się folklorem Warmii i Mazur. Popularność tego przeglądu i doskonała organizacja, a przede 

wszystkim gościnność organizatorów sprawia, że z roku na rok przybywa zespołów występujących na scenie, a poziom artystyczny jest naprawdę wysoki. Tegoroczna 

edycja zgromadziła aż 32 zespoły. Niemal 500 artystów – zespoły śpiewacze, kapele ludowe, chóry – dla każdego jest miejsce na scenie. Warunek jest jeden – wśród 

repertuaru wykonywanego w czasie występu nie może zabraknąć kurlantki – pieśni warmińskiej. Bo właśnie o jej popularyzację, o przekazanie młodym pokoleniom 

zwyczajów warmińskich, rodzimego folkloru chodzi organizatorom. Skąd moda 

na folklor?

W przeglądzie uczestni-

czyli artyści w  bardzo róż-

nym wieku. Wśród nich były 

dzieci, młodzież. Tak młody 

wiek wśród wykonawców 

muzyki ludowej już nikogo 

nie dziwi. Wszystko to, co 

związane jest z  ludowymi 

zwyczajami rodzinnej ziemi 

już od lat budzie ogromne 

zainteresowanie.  Muzyka, 

malarstwo, moda, archi-

tektura wnętrz… Wszędzie 

można dostrzec inspiracje 

folklorem. Już od jakiegoś 

czasu nie kojarzy się on tyl-

ko z pasjami seniorów, teraz 

ten trend dostrzegamy rów-

nież wśród młodzieży. Stąd 

nikogo nie dziwi, a  nawet 

niezmiernie cieszy, obec-

ność na scenie międzypoko-

leniowych zespołów.  Folkor 

w przedszkolu

Stawigudzka Kurlant-

ka w  tym roku zaprosi-

ła do udziału również gru-

py przedszkolne. Na scenie 

z  GOK-u  wystąpiły przed-

szkolaki z  warmińskim re-

pertuarem. Szczerość, ra-

dość, zaangażowanie 

płynęło razem z  pieśnia-

mi warmińskimi z  ust naj-

młodszych artystów. To 

pomysł na przekazanie naj-

młodszym kultury naszych 

przodków, kultury, z  któ-

rej się wywodzimy, w  któ-

rej tkwią nasze korzenie. Ich 

występy za rok będzie moż-

na podziwiać już na scenie 

głównej przeglądu. Statuetka

Kurlantka to nie kon-

kurs. Idea przeglądu, która 

towarzyszyła organizatorom 

od początku, nie zakłada ry-

walizacji. Występ na scenie 

to przywilej, poziom wy-

stępów, a  przede wszyst-

kim zaangażowanie nie da 

się zmierzyć. Stąd od sa-

mego początku na artystów 

czekają własnoręcznie zro-

bione przez lokalnego rzeź-

biarza, Stanisława Śnieżko, 

statuetki – w  tym roku są 

to drewniane skrzypce. Co 

przygotuje artysta dla przy-

szłorocznych artystów – to 

już niespodzianka. 

Red. 

Tyle zysku – ile odzysku

Festyn rodzinny 

w Stawigudzie

Promowanie dbało-

ści o  naszą planetę – takiej 

postawy nigdy dość. Tego-

roczny festyn rodzinny zor-

ganizowany przez Zespół 

Szkolno – Przedszkolny 

w  Stawigudzie oraz sołtys 

Stawigudy, Karinę Prokop-

ską przy wsparciu Gmi-

ny Stawiguda miał pokazać 

dzieciom i ich rodzinom, że 

śmieciom można dać dru-

gie życie. Biżuteria, obra-

zy, eksperymenty naukowe, 

ekotorby… produktów ty-

pu „recycle” nie brakowało. 

Chcieliśmy pokazać, że by-

cie EKO nie jest takie trud-

ne, a w dzisiejszych czasach 

„w  modzie” – mówią orga-

nizatorzy spotkania. Świa-

domość ekologiczna to coś, 

czego nie można nauczyć 

się z  książki. Dlatego na-

uczyciele naszej szkoły szu-

kają pretekstów, aby dosko-

nalić tę wiedzę nie tylko na 

lekcjach. Stąd właśnie po-

mysł na tegoroczny festyn. 

Przybycie tak wielu rodzin 

to także okazja do rozwija-

nia umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy. I  tu jak 

zwykle mogliśmy liczyć na 

stowarzyszenie FENI, które 

podzieliło się swoją wiedzą 

z naszymi gośćmi. Serdecz-

nie dziękujemy. 

W tym dniu dzieci są najważniejsze

Dzień Dziecka 

w Stawigudzie

Bartąg 


rodzinnie 

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 

w Rusi Filia w Bartągu odbyło się Spotkanie Rodzinne, 

w czasie którego dzieci wspólnie z rodzicami spędzili 

czas wolny. Nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji ale 

i bardzo smacznych przekąsek. 

Przybyli do szkoły bar-

dzo ciekawi goście: Gru-

pa Rekonstrukcyjna „Gutt-

stadt” z  Dobrego Miasta 

(wojska napoleońskie), 

a także saperzy, którzy pre-

zentowali swój wóz bojo-

wy. Ratownicy ze stowarzy-

szenia FENI zadbali o  to, 

aby najmłodszym przeka-

zać wiedzę z zakresu udzie-

lania pierwszej pomocy. Nie 

zabrakło także atrakcji dla 

trochę starszych – symula-

tor dachowania zaprezento-

wany przez WORD z  Olsz-

tyna. Jak zwykle spotkanie 

uświetniła zabawa z  nie-

zastąpionymi strażakami 

z OSP Bartąg. 

Stawigudzki chór LEGENDA /fot. GOK

Warsztaty florystyczne na festynie rodzinnym /fot. A.Szcześniak

Jest taki jeden dzień 

w  roku, kiedy dzieci stają 

w centrum świata. Nic inne-

go się wtedy nie liczy – tyl-

ko one. Taka właśnie mak-

syma przyświecała Wójtowi 

Gminy Stawiguda, który za-

inicjował organizację Gmin-

nego Dnia Dziecka. Wiele 

osób – pracownicy Gmin-

nego Ośrodka Kultury, 

gminnych szkół, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecz-

nej, Urzędu Gminy doło-

żyło wszelkich starań, żeby 

ten dzień dzieciaki zapamię-

tały na długo. Nie zabrakło 

niczego: uśmiechy, życzli-

wość, śpiew, taniec, ekspre-

sja twórcza, pyszne jedzon-

ko – wszystko po to, żeby 

najmłodsi mieszkańcy Gmi-

ny poczuli się najważniej-

si. Cudownie, szkoda że tak 

krótko. Tak żegnał się z Bar-

tągiem mały przedszolak. 

Do zobaczenia za rok – za-

pewnia pan michał Kontrak-

towi, Wójt Gminy.

Warsztaty plastyczne /fot. org

Inauguracja festynu - tancerze z bartąskiej szkoły /fot. SP Bartągu


7

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Dodajmy Życia do Lat

Seniorzy z Gminy Stawiguda 

spędzili bardzo aktywny rok

25 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dodajmy życia do lat” dofinansowanego przez Fundację 

BGK w konkursie Generacja 5.0

 Projekt dotyczył akty-

wizacji mieszkańców 50+ 

i  otrzymał dofinansowanie 

w  kwocie 14 998,80. Za ta-

kie pieniądze naprawdę wie-

le można zrealizować. Roz-

poczęliśmy od zakupów 

wyposażenia i  pomocy dy-

daktycznych, dzięki którym 

lepiej nam się pracowało. 

W  GOK-u  pojawił się bez-

przewodowy głośnik, stolik 

pod laptop oraz tablica flip-

czart, które służyć nam będą 

podczas kolejnych działań, 

zajęć i  prelekcji. W  budże-

cie projektu zaplanowano 

również zakup książek i gier 

wspomagających trenin-

gi pamięci. Kolejnym punk-

tem programu były warsz-

taty, które zrealizowaliśmy 

dla 4 grup. Seniorzy wzię-

li udział w  spotkaniu  kuli-

narnym „Wiosenna Kuch-

nia 50+”, założyli ogrody 

w szkle oraz wykonali świą-

teczne kartki dla bliskich. 

Wspaniałymi wydarzeniami, 

były również wszystkie spo-

tkania z  ekspertami. Mar-

cowy grafik wypełniony był 

po brzegi: prelekcja diete-

tyczna w Tomaszkowie, spo-

tkanie z  naturopatą, bio-

energoterapeutą Janem 

Mackiewiczem w  Bartągu, 

pozytywne wsparcie od psy-

cholog Grażyny Kulki w Sta-

wigudzie i  niezwykle ciepłe 

słowa od Iwo Łaźniewskiej 

w  Gryźlinach. Nasi prowa-

dzący wykazali się niezwy-

kłym zaangażowaniem i kre-

atywnością, dzięki czemu 

każde spotkanie było cieka-

wą przygodą.

Przez pół roku miesz-

kańcy gminy mogli również 

uczęszczać na cykliczne za-

jęcia z  języka angielskiego, 

informatyki oraz  trenin-

gu pamięci w  Stawigudzie.  

Okazało się, że był to przy-

słowiowy strzał w  10, dla-

tego też część zajęć tj. język 

angielski oraz treningi pa-

mięci od września wpisuje-

my w ramówkę GOK-u. 

Nie zabrakło również 

odrobiny aktywności fizycz-

nej, a to za sprawą treningów 

nordic walking z  instruk-

torem, podczas których 

uczestnicy dowiedzieli się, 

w  jaki sposób prawidłowo 

uprawiać ten sport.

Działań w  projekcie za-

planowaliśmy wiele, jednak 

najprzyjemniejszą jego czę-

ścią były wyjazdy integra-

cyjne do kina, teatru i  fil-

harmonii. Gminny autobus 

z Panem Włodkiem za kie-

rownicą zawsze dowiózł nas 

na czas, byśmy mogli cie-

szyć się spotkaniami z  kul-

turą. Odwiedziliśmy ki-

no studyjne Awangarda 2, 

gdzie obejrzeliśmy oscaro-

wy film „Green book”, Teatr 

im. Stefana Jaracza i piękny 

spektakl „Anna Karenina”, 

a   na końcu zachwyciliśmy 

się koncertem „Najpiękniej-

sze arie i duety” w   Warmiń-

sko – Mazurskiej Filharmo-

nii w Olsztynie. 

Zadania  realizowaliśmy  

w  okresie styczeń – czer-

wiec 2019 r., a objęły  swo-

im zasięgiem cztery miej-

scowości gminne tj. Bartąg, 

Gryźliny, Tomaszkowo 

i  Stawigudę.  Przeliczając 

wszystkie działania zawarte 

we wniosku, wzięło w nich 

udział ok. 300 osób. 

To był bardzo intensyw-

ny czas dla naszych senio-

rów. Działania projektowe  

przyniosły im  wiele rado-

ści, satysfakcji i  wyzwoliły 

mnóstwo pozytywnej ener-

gii. Wszystko dało się od-

czuć podczas podsumowa-

nia, w którym wzięło udział 

40 uczestników zajęć. Moż-

na powiedzieć, że teraz czas 

na wakacje, a tuż po nich, bo 

już we wrześniu startujemy 

z kolejnym aktywnościami. 

Ewaluacja projektu po-

kazała, że takie formy ak-

tywności w  naszej Gminie 

są bardzo potrzebne, przy-

noszą pozytywne rezultaty, 

a  ważne są przede wszyst-

kim dlatego, że wnoszą  no-

wą jakość, doświadczenia 

i  radość. Jednak ich naj-

większą wartością dodaną 

jest integracja, wzajemne 

inspirowanie się i przekazy-

wanie dobrej energii.Do zobaczenia!

Koordynator projektu

GOK w Stawigudzie 

Lidia Milik

IV Rusiowa Noc Świętojańska   

Już czwarty raz, w okolicach św. Jana,  mieszkańcy Rusi bawili się na festynie pod nazwą „ IV Rusiowa Noc Świętojańska”. Świętowanie zaczęło się w piątek 21 czerwca 

mszą świętą w intencji mieszkańców, którą celebrował proboszcz z Bartąga przy przepięknej kapliczce na wzgórzu.

Sobota to dzień spor-

tu: dwubój flisacki  pod pa-

tronatem Wójta Gminy Sta-

wiguda oraz międzysołecki 

turniej piłki plażowej o Pu-

char Sołtysa Rusi. Rywali-

zacja była zacięta i  puchar 

w  ciężkiej walce zdobyła 

drużyna z Rusi.

Po uroczystym otwar-

ciu przez sołtys Ha-

linę Zapadka i  wójta 

gminy Michała Kontrak-

towicza zaczęła się praw-

dziwa fiesta. Ogrom atrak-

cji dla dzieci i  dorosłych 

zapewnili partnerzy, na 

których zawsze można li-

czyć. Prowadząca Alicja 

z  Odjazdowych Imprez 

uwijała się jak w  ukropie, 

strażacy z Bartąga przygo-

towali wspaniałe atrakcje, 

a  symulator dachowania 

z WORD  okazał się strza-

łem w  dziesiątkę. Orga-

nizatorzy bardzo dzięku-

ją wszystkim sponsorom, 

bez których to przedsię-

wzięcie nie byłoby takie 

samo.

Wikt, jak co roku za-pewniły panie z  Koła Go-

spodyń Wiejskich „Baby 

Ruśkie” i ich niezastąpieni 

mężowie. Były tradycyjnie 

m.in.: chleb ze smalcem 

i  ogórkiem, bigos, gro-

chówka, „ruśkie” pierogi, 

babka ziemniaczana , po-

trawy z  grilla i  oczywiście 

słodkie wypieki.

Jak co roku zespół 

„Baby Ruśkie +2 promi-

le” uświetnił ten wieczór 

inscenizacją nocy świę-

tojańskiej z  rzucaniem 

wianków do rzeki oraz 

małym koncertem. Na-

tomiast gwiazdą wieczo-

ru był zespół „Mietek 

Folk Olsztyn”, który po-

rwał wszystkich do zaba-

wy i  wspólnego śpiewa-

nia. Furorę zrobił wspólny 

występ z zespołem z Rusi, 

który zaśpiewał utwór te-

goż zespołu w gwarze war-

mińskiej. Szanta po war-

mińsku – niesamowite! 

Zabawa trwała do białego 

rana przy muzyce DJ Izis. 

fot. Sołectwo Ruś

Uczestnicy projektu Dodajmy Życia do Lat /fot. GOK.JPG8

Horyzonty Stawigudy / LIPIEC 2019

Otwarte Mistrzostwa 

w Siatkówce Plażowej

Stowarzyszenie Wspie-

rania Inicjatyw Lokalnych 

Tomaszkowo wraz z  Gmi-

ną Stawiguda wszystkich 

pasjonatów siatkówki już 

po raz czwarty zaprosi-

ło do udziału w  Otwartych 

Mistrzostwach w  Siatków-

ce Plażowej. W tegorocznej 

edycji wzięło udział 11 dru-

żyn. Każda z nich rozegrała 

mecze z  wszystkimi pozo-

stałymi. Dzięki temu  zgro-

madzona publiczność mo-

gła liczyć na wiele emocji 

i  sport na naprawdę wyso-

kim poziomie. Zawodnicy 

jednogłośnie potwierdza-

li, że najważniejsza jest do-

bra zabawa, ruch na świe-

żym powietrzu. Każdy widz 

dostrzegł jednak jeszcze 

prawdziwie sportowy duch 

rywalizacji, który sprawił, 

że emocje osiągnęły bar-

dzo wysoki poziom. Każdy, 

kto postanowił ten słonecz-

ny dzień spędzić na gościn-

nej  tomaszkowskiej plaży, 

z pewnością nie żałował. 

Czas na rower

Nareszcie nadeszła przez nas wszystkich długo wyczekiwana pora aktywnego spędzania czasu wraz z bliskimi. Gdy za oknem świeci słońce warto zapoznać się z wa-

lorami naszej okolicy. Najlepiej zrobić to na rowerze. Do uprawiania turystyki rowerowej mieszkańców naszej gminy nie trzeba zachęcać. Kilometry ścieżek rowero-

wych przemierzają mieszkańcy w różnym wieku. 

Nie ma lepszej sposobno-

ści do podziwiania pięknych 

krajobrazów, malowniczych 

miejscowości, niezwykłych 

zakątków. Na dodatek RO-

WER TO ZDROWIE! Go-

dzina jazdy na rowerze to 

sposobność spalenia nawet 

500 kcal. Podczas jazdy na ro-

werze pozbędziemy się tłusz-

czu z  łydek, okolic bioder, 

brzucha, ud. Poza tym dotle-

nimy organizm, wzmocnimy 

mięśnie przykręgosłupowe, 

wysmuklimy mięśnie ud, wy-

rzeźbimy te na brzuchu. Pod-

czas jazdy   stale dotleniamy 

krew poprzez głębokie oddy-

chanie, poprawia się nam ko-

ordynacja ruchowa, zwięk-

sza odporność organizmu na 

choroby. A  co najważniejsze 

– mamy lepsze samopoczu-

cie, częściej się uśmiechamy, 

poznajemy nowych (zawsze 

pozytywnych) ludzi. RekreAKCJA 

promuje jazdę 

na rowerze

28 kwietnia 2019, od-

była się pierwsza z  cyklu 

trzech, impreza rowerowa 

organizowana przez Gmin-

ny Ośrodek Kultury w  Sta-

wigudzie. 120 uczestników 

wraz z  rowerowym  ekwi-

punkiem wyruszyło na  20 

kilometrową wycieczkę, ze 

Stawigudy w kierunku Zie-

lonowa i  Gryźlin, poko-

nując leśne drogi, walcząc 

z  podjazdami i  piaszczysty-

mi traktami. Korzystna po-

goda i  sympatyczna atmos-

fera sprzyjały miłej jeździe. 

Pomimo tego, że warunki 

nie zawsze były dogodne, 

nawet najmłodsi uczestni-

cy dzielnie sobie poradzili. 

W  trakcie wycieczki moż-

na było wysłuchać nowych 

ciekawostek historycznych 

i  przyrodniczych omawia-

nych przez Przewodni-

ka PTTK Panią Magdalenę 

Malinowską. 

Czerwiec to już trady-

cyjnie Rajd Gościńcem Ni-

borskim, niegdyś odwie-

dzanym przez Kopernika, 

dzisiaj, dzięki zaangażowa-

niu Andrzeja Małyszki z Ru-

si, popularnym już w  całej 

okolicy. Tym razem niemal 

100 rowerzystów, do któ-

rych dołączył Wójt Gmi-

ny Stawiguda, Michał Kon-

traktowicz, pokonując trakt 

w przemiłym towarzystwie, 

wysłuchując historii szlaku 

i opowieści „co w lesie pisz-

czy”, dotarli do Rybak. 

Przed nami jeszcze jed-

no wydarzenie – rowero-

we podchody w  okolicach 

Stawigudy. Zabawa będzie 

zorganizowana w  opar-

ciu o oznakowane trasy ro-

werowe, na których zosta-

ną ukryte specjalne punkty 

kontrolne. Przewidziane są 

dwa warianty trudności: ro-

dzinny i zaawansowany, tak 

aby każdy mógł wziąć udział 

w  zabawie. Widzimy się 24 

sierpnia na Orliku! Zaproszenie 

na szlaki rowerowe

Przez Gminę Stawiguda 

prowadzą trzy turystyczne 

szlaki rowerowe, w  sumie 

liczące niemal 100 kilome-

trów. Niebieski, który jest 

wielką pętlą wokół jezio-

ra Plusznego i stanowi rów-

nież łącznik w  kierunku 

Gryźlin, zielony, przez lasy 

łańskie oraz czerwony w po-

bliżu rzeki Pasłeki, przez re-

zerwat bobrów z  pięknym 

widokiem na Jezioro Wul-

pińskie. Szczegółowe infor-

macje o  przebiegu szlaków 

wraz z mapami można zna-

leźć na stronie internetowej 

GOK pod adresem: http://

gok.stawiguda.pl/rekre-

acja/szlaki-rowerowe-gmi-

na-stawiguda.Martyna Stasińska

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich 

przyszłość możecie być spokojni.”

Szachy to wspaniała gra: znakomicie wpływa na rozwój  intelektualny młodego człowieka, ucząc go logiczne-

go myślenia, strategii, pobudzając wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują również osobowość, ucząc 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności. Grając w szachy poznajemy smak zwycięstwa 

oraz gorycz porażki.

24 maja 2019r. w  Szko-

le Podstawowej w  Rusi fi-

lia w Bartągu odbył się już II 

Turniej Szachowy o Puchar 

Wójta Gminy Stawiguda, 

w  którym wzięło udział 69 

zawodników z  całej gminy. 

Walka była zacięta, ale jak 

zwykle zwyciężyli najlepsi.W kategorii do lat 9:

1 miejsce – Bobrowski 

Jakub

2 miejsce – Kusak Jakub (Zespół Szkolno - Przed-

szkolny w Stawigudzie

3 miejsce – Sieradzki 

Maciej (Szkoła Podstawowa 

w Rusi Filia w Bartągu)

W kategorii do lat 12:

1 miejsce – Filipiak Mag-

dalena (Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w  Stawigu-

dzie)

2 miejsce – Bąk Ni-kodem (Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w  Stawigu-

dzie)

3 miejsce – Dziemia-nowicz Michalina (Szkoła 

Podstawowa w Rusi)W kategorii do lat 16:

1 miejsce – Fili-

piak Bartosz (Zespół 

Szkolno – przedszkolny 

 

w Stawigudzie);2 miejsce – Tabarkie-

wicz Maksymilian (Zespół 

Szkolno – Przedszkolny 

w Stawigudzie);

3 miejsce – Bieńkowski 

Filip (Szkoła Podstawowa 

w Rusi)

Zwycięzcom gratuluje-my! Zapraszamy na III Tur-

niej o Puchar Wójta Gminy 

Stawiguda za rok!

Szczególne podzięko-

wania dla: Wójta Gminy Sta-

wiguda Pana Michała Kon-

traktowicza, Firmy Unimasz 

w Olsztynie Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w  Ru-

si, Pana Andrzeja Janczaka.

fot. Gazeta Warmińska

Najmłodsi szachiści w akcji /fot. SP w Bartągu
Download 12.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling