Itsasondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak, lehiaketa-oposizio libre bidez, betetzeko oinarriak


Download 440.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana17.11.2017
Hajmi440.69 Kb.
1   2   3
I.ERANSKINA 

GAIAK 

ANEXO I

 

TEMARIO

 

 

GAI OROKORRAK MATERIAS GENERALES 

1.  Espiniako Konstituzioa: 

Printzipio Orokorrak. 

Oinarrizko eskubide eta betebeharrak. 

1.  La Constitución Española:  Principios generales. 

Derechos y deberes fundamentales. 

2.  Espainiako Konstituzioa. Estatuaren Lurralde-

antolaketa: Printzipio Orokorrak. Toki 

Administrazioa.  

2.  La Constitución española. Organización territorial del 

Estado: Principios Generales. La Administración 

Local. 


3.  Euskal Autonomi Erkidegoko Estatutua, abenduaren 

18ko 3/1979 Lege Organikoa:  Izaera. Euskal 

Autonomi Erkidegoaren eskumenak. Euskal 

Autonomi Erkidegoko Botereak.  

3.  El Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley 

Orgánica 3/1979, de 18  de diciembre:  Naturaleza. 

Competencias del País Vasco. Poderes del País 

Vasco. 


4.  Azaroaren 25eko 27/1983 Legea, Autonomi-Elkarte 

Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-

Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko 

Harremanei Buruzkoa: 

Lurralde Historikoen 

eskumenak. 

4.  Ley 27/1983, de 25 de noviembre de Relaciones entre 

las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 

Históricos:  Las competencias de los Territorios 

Históricos. 

5.  Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki-Araubidearen 

Oinarriak ezartzen dituena eta apirilaren 7ko 2/2016 

Legea, Euskadiko Tokiko Instituzioena. Xedapen 

Orokorrak. Udalerria: kontzeptua, lurraldea, 

biztanleria, antolaketa eta eskuduntzak.  

5.  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local y Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi. El municipio: 

Concepto, territorio, población, organización y 

competencias.

 

 6.  Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki-Araubidearen 

Oinarriak ezartzen dituena eta apirilaren 7ko 2/2016 

Legea, Euskadiko Toki-entitateko Instituzioena. 

Beste toki-entitate batzuk. Toki entitateei aplikagarri 

zaizkien xedapenak: jarduera araubidea, herritarren 

informazio eta partehartze eskubidea.  

6.  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local y Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi. Otras entidades 

locales. Disposiciones comunes a las entidades 

locales: Régimen de funcionamiento, información y 

participación ciudadanas. 

7.  Ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua, Toki-

Entitateen ondasunei  buruzko Arautegia onartzen 

duena:  Kontzeptua eta ondasunen sailkapena. 

Ondasunen inbentarioa eta erregistroa. 

Administrazioa. Ondasunak erabili eta aprobetxatzea. 

Besterentzea.  

7.  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales: Concepto y clasificación de los bienes. Del 

inventario y registro de bienes. Administración. 

Disfrute y aprovechamiento de los bienes. 

Enajenación. 

 

 

  

 

oinarriak 

8.  1955eko ekainaren 17ko Dekretua, Toki 

Korporazioen Zerbitzuen Arautegia onartzen duena. 

Toki erakundeen eskuhartzea jarduera pribatuan. 

Toki Korporazioen Zerbitzuak:  Xedapen orokorrak, 

kontsorzioa, zerbitzuen kudeaketa zuzena 

(kontzeptua eta kudeaketa zuzena egiteko erak) eta 

zerbitzuen zeharkako kudeaketa (zeharkako 

kudeaketa eta egiteko erak eta emakida) 

8.  Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba 

el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales. La intervención administrativa  en la 

actividad privada. Servicios de las Corporaciones 

Locales: Disposiciones generales, el consorcio, 

gestión directa de servicios (concepto y formas de 

gestión directa) y gestión indirecta de los servicios 

(formas de gestión indirecta y la concesión). 

9.  Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio  Prozedura Erkidea arautzen duena:. 

Aplikazio eremua eta printzipio orokorrak. 

Administrazio  publikoetako organoak. Interesatuak. 

Herritarren eskubideak. Erabakitzeko betebeharra. 

Isiltasun administratiboaren erregulazioa. Terminoak 

eta epeak. Xedapen administratiboak. Egintza 

administratiboen betebeharrak. Egintza 

administratiboen eraginkortasuna. Erabateko 

deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.  

9.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común:  Ámbito de 

aplicación y principios generales. Órganos de las 

administraciones públicas. Los interesados. Derechos 

de los ciudadanos. Obligación de resolver. 

Regulación del silencio administrativo. Términos y 

plazos. Disposiciones administrativas. Requisitos de 

los actos administrativos. Eficacia de los actos. 

Nulidad y anulabilidad. 

10. Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duena: 

Administrazio-prozedura.  

10.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común: 

El 

procedimiento administrativo. 11. Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio  Prozedura Erkidea arautzen duena. 

Administrazio-errekurtsoak:  Objektua eta motak. 

Administrazio-bidea amaitzea. Gora jotzeko 

errekurtsoa. Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa. 

Berrikusteko Errekurtso Berezia.  

11.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Los Recursos 

administrativos: Objeto y clases. Fin de la vía 

administrativa. Recurso de Alzada. Recurso 

potestativo de Reposición. Recurso extraordinario de 

Revisión. 

12. Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duena. 

Zigortzeko ahalmena: 

Zigortzeko ahalmenaren 

printzipioak. Zigortzeko prozeduraren printzipioak.  

12.  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. La Potestad 

Sancionadora: Principios de la potestad sancionadora. 

Principios del procedimiento sancionador. 

13. Otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal Autonomi 

Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko 

ahalmena arautzen duena: Izapidetzea.  

13.  Ley 2/1998, de 20 de febrero de la Potestad 

Sancionadora de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma Vasca: Tramitación. 

14. Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerakoa. II. Titulua.  

14.  Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. Título II. 

 

  

oinarriak 

 

15. Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen testu bategina onartzen duena:  Kontratu 

motak eta adjudikazio prozedurak. 

 

15.  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público:  Tipos de 

contratos y procedimientos de adjudicación. 

16. Abenduaren 19ko  21/2003 Foru Araua, Gipuzkoako 

Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei 

buruzkoa: Aurrekontu Orokorren edukia eta 

Aurrekontu Orokorren gertuketa onarpena.  

16.  Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 

Presupuestaria de las Entidades Locales: Contenido 

de los Presupuestos Generales y elaboración y 

aprobación de los presupuestos generales. 

17. Abenduaren 26ko 53/1984 Legea, Herri 

Administrazioetako Pertsonalaren bateraezintasunei 

buruzkoa::III. IV. eta V. Kapituluak.  

17.  Ley 53/1984, de 26 de diciembre de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas. Capítulos III, IV y V. 

18. Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutua arautzen 

duen 5/2015 Errege-Dekretu Legegilea eta Euskal 

Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 

Legea: Herri Administrazioetako pertsonal motak eta 

funtzionario izaera hartzea eta galtzea. 

Adminsitrazio-egoerak. 

18.  Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de julio de la 

Función Pública Vasca:  Clases de personal al 

servicio de las Administraciones Públicas y 

adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Situaciones administrativas. 

19. Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutua arautzen 

duen 5/2015 Errege-Dekretu Legegilea eta Euskal 

Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 

Legea. Funtzionarioen eskubide eta betebeharrak. 

Ordainsariak. Diziplina-araubidea. 

19.  Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se 

aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de julio de la 

Función Pública Vasca. Derechos y deberes de los 

funcionarios. Retribuciones. Régimen disciplinario. 

20. Herri Administrazioen Erantzukizuna. Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoa eta 

Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen 

azaroaren 26ko 30/1992 Legea. X. Titulua. Ondare 

erantzukizunaren arloan Herri Administrazioetako 

Prozeduren Erregelamendua onesten duen 

martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretua. II. 

Kapitulua: Prozedura Orokorra.  

 

Kontuan hartu behar dira legeak onartu ondoren egindako aldaketak, noski azterketa egunean indarrean 

egon badaudenak.  

20.  La Responsabilidad de las Administraciones 

Públicas. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. Titulo X. 

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial. Capítulo II: 

Procedimiento general.  

Se deberán tener en cuenta las modificaciones 

posteriores a la aprobación de las leyes que se encuentren 

en vigor en el momento de celebración de los exámenes.

 

 

  

 

  

 

  

 

oinarriak 

 

GAI ESPEZIFIKOAK  

MATERIAS ESPECIFICAS 

21. Administrazio Publikoko obren kontratuetarako 

prestakuntza-egintzak: Proiektuaren egite, onarpen 

eta birplanteoa. Baldintza administrativo 

partikularren dokumentua. Aurrekontuetan fondo-

kontsignazioa izatea eta gastuaren aldez aurreko 

fiskalizazioa. Kontratazio espedientearen onarpen-

akordioa.  

21.  Actuaciones preparatorias del contrato de obras en la 

Administración Pública: Elaboración, aprobación y 

replanteo del proyecto. Pliego de cláusulas 

administrativas particulares. Existencia de 

consignación presupuestaria y fiscalización previa del 

gasto. Acuerdo de aprobación del expediente de 

contratación. 

22. Herri Administrazioan obren kontrataziorako 

esleipen-moduak. Obren kontratuak egitea. 

Birplanteo-egiaztapenaren akta.  

22.  Formas de adjudicación del contrato de obras en la 

Administración Pública. Formalización del contrato 

de obras. Acta de comprobación del replanteo. 

23. Herri Adminsitrazioko obren kontratua ezekutatzea: 

Obren egiaztapenak tramitatzea. Prezioen errebisioa, 

aldatutako proiektuak eta osagarriak. Exekuzio-

epearen luzapenak. Obrak bertan-behera lagatzea.  

23.  Ejecución del contrato de obras en la Administración 

Pública: Tramitación de certificaciones de obra. 

Revisión de precios, proyectos modificados y 

complementarios. Prórrogas del plazo de ejecución. 

Suspensión de las obras. 

24. Obren onarpena. Likidazioa. Behin betiko fiantzen 

itzulketak. Kontratuaren suntsiarazpena.  

24.  Recepción de las obras. Liquidación. Devolución de 

fianza definitiva. Resolución del contrato. 

25. Eraikuntza-proiektu baten egite eta gainbegiratzea. 

Faseak eta dokumentazioa.  

25.  La realización y supervisión de un proyecto de 

edificación. Fases y documentación.

 

 26. Maiatzaren 31ko 4/1990 Legea, Euskal Herriko 

Lurralde Antolakuntzari buruzkoa: II. Titulua  – 

Euskal Herriko lurralde antolakuntzarako tresnak. 

26.  Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 

Territorio del País Vasco: Título II. De los 

instrumentos de ordenación del territorio del País 

Vasco. 

27. Otsailaren 11ko 28/1997 Dekretua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Luralde Antolamenduko 

Jarraibideak onartzen dituena: Udal planeamenduan 

zuzenean aplikatu beharreko erabaki lotesleak. 

27.  Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se 

aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

Determinaciones vinculantes de aplicación directa en 

el planeamiento municipal. 

28. Abenduaren 22ko 415/1998 Dekretua, EAEko ibai 

eta erreka ertzen LAP onartzen duena eta hori 

aldatzeko onartu zen azaroaren 19ko 449/2013 

Dekretua: Legorreta eta Itsasondoko hirigintza 

antolamenduan duen eragina. 

28.  Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el PTS de márgenes de ríos y arroyos de la 

CAPV y la modificación del mismo aprobada 

mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre: 

Incidencia en la ordenación urbanística de  Itsasondo 

y Legorreta. 

 

  

 

  

 

oinarriak 

 

29. Abenduaren 21ko 262/2004  Dekretua, EAEko jarduera ekonomikoetarako eta ekipamendu 

komertzialak antolatzeko lurzorua sortzeko LAP 

onartzen duena: Hirigintza-antolamenduan duen 

eragina.  

 

29.  Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el PTS de creación pública  de suelo para 

actividades económicas y de equipamientos 

comerciales de la CAPV: Incidencia en la ordenación 

urbanística municipal. 

30. Lurralde Antolamenduaren Koordinazio eta Kontrol 

Administratiboa: Euskal Erkidegoko Lurralde 

Antolamendu Batzordea (irailak 9ko 157/2008 

Dekretua): Antolakuntza, eskumena.  

30.  Control y Coordinación Administrativa de la 

Ordenación del Territorio: La Comisión de 

Ordenación del Territorio del País Vasco (Decreto 

157/2008, de 9 de septiembre): Composición, 

competencias. 

31. Urak: 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena: Arau 

eta printzpio orokorrak. Uraren Euskal Agentziaren 

eskumenak.  

31.  Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas: Normas y 

principios generales. Competencias de la Agencia 

Vasca del Agua. 

32. Errepideak: 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, 

ekainaren 6koa, Gipuzkoako Errepide eta Bideen 

Foru Arauaren Testu Bateratua: Hierarkizazioa eta 

errepideen nomenklatura. Bide ertzeko guneak 

babesteko araubidea eta horien erabilera eta eraiketa 

baldintzak. Legorretako eta Itsasondoko hirigintza 

antolamenduan duen eragina.  

32.  Carreteras: Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de 

junio, Texto Refundido de la Norma de 6 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa: 

Jerarquización y nomenclatura de las carreteras. 

Régimen de protección y condiciones de uso y 

edificación en las zonas inmediatas. Incidencia en la 

ordenación urbanística de Itsasondo y Legorreta. 

33. Urriaren 16ko 211/2012 Dekretua, planen eta 

programen ingurumenaren gaineko eraginaren 

ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen 

duena. Xedea. Garapen iraunkorreko printzipioak. 

Definizioak. Aplikazio eremua. Ebaluazioa 

igarotzeko zehaztapenak. Eskumenak. Tramitazioa. 

Ingurumen Memoria.  

33.  Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se 

regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas. Objeto. Principios 

de desarrollo sostenible. Definiciones. Ámbito de 

aplicación. Determinaciones del sometimiento a 

evaluación. Competencias. Tramitación. Memoria 

Ambiental. 

34. Sailkaturiko jarduerak: 3/1998 Ingurumen Lege 

Orokorra.  

34.  Actividades clasificadas: Ley 3/1998, General de 

Medio Ambiente. 

35. Ondare historikoa: Honen eragina lurzorua 

antolatzerakoan. Euskal Legebiltzarreko 7/1990 

Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari 

buruzkoa: Kultur Ondarea osatzen duten Ondasunak. 

Kultur Ondasun kalifikatuak eta Babes Errejimena.  

35.  Patrimonio Histórico: Su incidencia en la ordenación 

del suelo. Ley del parlamento Vasco 7/1990, de 3 de 

julio, sobre Patrimonio Cultural Vasco: Bienes que 

integran el patrimonio cultural. Bienes culturales 

calificados y Régimen de Protección.

 

 

  

 

  

 

  

 

oinarriak 

 

 

36. Urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Lurzoru eta Hiri Birgaitzeari buruzko 

Legearen testu bategina (LLTB)  onartzen duena: 

Hiritarren eskubideak eta betebeharrak. Ekimen 

pribatua hirigintzan eta eraikuntzan edo etxegintzan. 

 

36.  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS): Derechos 

y deberes del ciudadano. Iniciativa privada en la 

urbanización y la construcción o edificación. 

37. Luzoruaren Legearen Testu Bategina (LLTB): 

Lurzoruaren jabetza-eskubidearen hirigintza-

erregimena. Luzoruaren jabetza-eskubidearen edukia: 

Gaitasunak, zereginak eta kargak.  

37.  Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS): 

Régimen urbanístico del derecho de propiedad del 

suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: 

Facultades, deberes y cargas. 

38. LLTB: Lurzoruaren erregimenaren baseak: 

Lurzoruaren erabileraren funtsezko irizpideak. 

Lurzoruaren oinarrizko egoerak.  

38.  TRLS: Bases del régimen del suelo: Criterios básicos 

de utilización del suelo. Situaciones básicas del 

suelo.  


39. LLTB: Lurzoruaren erregimenaren oinarriak: 

Aldaketa urbanistikorako jarduketak. Hiri-

garapenaren iraunkortasuna ebaluatu eta  jarraipena 

egin. Aldaketa urbanistikorako promozioen 

betebeharrak. Irabazi eta kargak banatzeko 

operazioak. Lursail eta partzelen osaketa eta beraien 

arteko erlazioa.  

39.  TRLS: Bases del régimen del suelo: Actuaciones de 

transformación urbanística. Evaluación y seguimiento 

de la sostenibilidad del desarrollo urbano. Deberes de 

la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística. Operaciones de distribución de 

beneficios y cargas. Formación de fincas y parcelas y 

relación entre ellas. 

40. LLTB: Balorazioak.  Derrigorrezko desjabetzapena 

eta ondare erantzukizuna.  

40.  TRLS: Valoraciones. Expropiación forzosa y 

responsabilidad patrimonial. 

41. LLTB: Jabetzaren gizarte funtzioa eta lurzoruaren 

kudeaketa.  

41.  TRLS: Función social de la propiedad y gestión del 

suelo. 


42. Ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (LHL): 

Hirigintzaren printzipio orokorrak.  

42.  Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco 2/2006, de 

30 de junio (LSU): Principios generales del 

urbanismo. 

43.Lurzoruaren sailkapena: Lurzoru motak eta 

kategoriak. Kalifikazioa.  

43.  Clasificaciones del suelo: Clases y categorías del 

suelo. Calificación. 

44. Lurzoru urbanoa eta urbanizagarrien erregimena. 

Eraikuntzarako lurzoruak. Behin-behineko erabilerak. 

Lurzoru urbanizaezinaren erregimena.   

44.  Régimen del suelo urbano y urbanizable. La 

edificabilidad de los suelos. Usos provisionales. 

Régimen del suelo no urbanizable. 

45. Hirigintza atolakuntzarako esparruak. Hirigintza 

antolakuntza estrukturala eta xehetasunezko 

antolakuntza. Hornidura sareak. Antolakuntzarako 

ebazpenen maila hierarkikoa.  

45.  Ámbitos de ordenación urbanística. Ordenación 

urbanística estructural y ordenación pormenorizada. 

Redes dotacionales. Rango jerárquico de las 

determinaciones de ordenación. 

 

 

  

oinarriak 

 

 

46. Hirigintza antolatzeko planak. Plan motak eta hierarkia mailak. Hirigintza-antolamenduko 

xehetasun estudioak eta gainerako tresnak.  

 

46.  Planes urbanísticos. Clases de planes y jerarquía. Estudios de detalle e instrumentos complementarios 

de la ordenación urbanística. 

47. Herri Antolamendurako Plan Orokorrak. 

Zehaztapenak eta dokumentazioa. 

47.  Los Planes Generales Municipales de Ordenación. 

Determinaciones y Documentación. 

48. Plan partzialak eta bereziak. Motak. Zehaztapenak 

eta dokumentazioa.  

48.  Los Planes Parciales y Especiales. Clases. 

Determinaciones y documentación. 

49.Bateragarritze-planak  eta sektorizatze-planak: edukia 

eta dokumentazioa.  

49.  Planes de compatibilización y de sectorización: 

Contenido y documentación. 

50. Xehetasun  Estudioak eta planeamenduko gainerako 

figurak. Ordenantzak eta Babes Bereziko Ondareen 

Katalogoa.  Download 440.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling