Itsasondo eta Legorretako udaletako Goi Mailako Arkitekto lanpostuak, lehiaketa-oposizio libre bidez, betetzeko oinarriak


Download 440.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana17.11.2017
Hajmi440.69 Kb.
1   2   3

50.  Los Estudios de Detalle y otras figuras de 

planeamiento. Ordenanzas y Catálogos de Bienes de 

Especial Protección. 

51. Ondorengoen kantitateak eta estandarrak: 

Eraikigarritasun Adminstratiboarenak, sistema orokor 

eta herriko sareetako dotazio eta ekipamenduen 

erreserbarenak eta babes erregimenen baten menpe 

dauden etxebizitzenak. Mota honetako etxebizitzak 

gordetzera derrigortutako udalerriak.  

51.  Cuantías y estándares de la edificabilidad 

administrativa, de las  reservas para dotaciones y 

equipamientos de las redes de sistemas generales y 

locales y para viviendas sometidas a algún régimen 

de protección. Municipios con obligación de reserva 

de este tipo de vivienda. 

52. Planeamentua eta hirigintza antolamenduaren 

gainerako tresnak izapidetu eta onartzea. Eraikinen, 

eraikuntzen eta planeamentuarekin bate ez datozen 

erabileren erregimen juridikoa.  

52.  Tramitación y aprobación del planeamiento y de los 

restantes instrumentos de ordenación urbanística. 

Régimen jurídico de las edificaciones, construcciones 

y usos disconformes con el planeamiento. 

53. Esku-hartze administratiboa Lurzoruaren merkatuan. 

Lurzoruaren Ondasun Publikoak. Xedapen orokorrak. 

Udal lur-erreserbak. Udalaz gaineko eskuhartzea.  

53.  Intervención administrativa en el mercado del suelo. 

Patrimonios Públicos de Suelo. Disposiciones 

generales. Reservas municipales de suelo. La 

intervención supramunicipal. 

54. Esku-hartze administratiboa Lurzoruaren merkatuan. 

Tanteo eta atzera-eskuratzeko eskubidea. Azalera 

eskubidea.  

54.  Intervención administrativa en el mercado del suelo. 

Los derechos de tanteo y retracto. Derechos de 

superficie.  

55. Hirigintzarako antolamendua egikaritzea: Edukia, 

zuzendaritza, epeak, kudeatzeko moduak.  

55.  La ejecución de la ordenación urbanística: Contenido, 

dirección, plazos, formas de gestión. 

56. Egikaritze unitateak. Jabari  ondasunak dauden 

kasuetan mugaketa, prozedura eta exekuzio unitateak.  

56.  Unidades de ejecución. Delimitación, procedimiento 

y unidades de ejecución en los que existan bienes de 

dominio. 

 

 

  

 

oinarriak 

 

 

57. Hirigintzako kargak. Egikaritze subjektu pribatua, bereziki hirigintza-agentea.  

 

 57.  Cargas de urbanización. Sujetos privados de 

ejecución, en especial el agente urbanizador. 

58. Hirigintzako jarduketa Programak: Xedea eta 

esparrua. Edukia eta Dokumentazioa.  

58.  Programas de actuación urbanizadora. Objeto y 

ámbito. Contenido y documentación. 

59. Egikaritze unitateen bidez jardutea: Hitzarmen 

sistema.  

59.  Actuación mediante unidades de ejecución: Sistema 

de concertación. 

60. Egikaritze unitateen bidez jardutea: Lankidetza 

sistema.  

60.  Actuación mediante unidades de ejecución: Sistema 

de cooperación. 

61. Egikaritze unitateen bidez jardutea: Desjabetze 

sistema.  

61.  Actuación  mediante unidades de ejecución: Sistema 

de expropiación. 

62. Sistema orokor eta lokalen sarearen hornidura 

publikoa egikaritzea. Eraikitze beharra eta gehinezko 

epe mugak.  

62.  Ejecución de las dotaciones públicas de la red de 

sistemas generales y locales  y deber de edificar y 

plazos máximos. 

63. Partzelazioak eta birpartzelazioak.  

63.  Parcelaciones y reparcelaciones. 

64. Hirigintza proiektuak eta obra osagarriak. Ohiko obra 

publikoaren proiektua eta hornidura obren 

proiektuak. Hirigintza proiektuen izapidetze-

prozedura eta onarpena.  

64.  Proyectos de urbanización y de obras 

complementarias. Proyecto de obra pública ordinaria 

y proyecto de obras dotacionales. Procedimiento de 

tramitación y aprobación de los proyectos de 

urbanización. 

65. Obrak eta eraikinak kontserbatzeko betebeharra. 

Birgaikuntza. Aurri-egoerak. Exekuzio aginduak.  

65.  Deber de conservación de obras y construcciones. 

Rehabilitación. Estados de ruina. Órdenes de 

ejecución. 

66. 306/1998 Dekretua, azaroaren 10ekoa, kalifikatutako 

eta zerrendatutako kultura ondasunen aurri-egoeraren 

deklarazioari buruzkoa.  

66.  Decreto 306/1998, de 10 de noviembre, sobre la 

declaración de estado ruinoso de los bienes culturales 

calificados y de los inventariados. 

67. Lurraren eraikitzean eta  erabileran esku-hartzea: 

Lizentziak: Lizentzia beharreko egintzak. Lizentziak 

emateko prozedura orokorra. Lizentzien edukia, 

baldintzak eta epe muga.  

67.  Intervención en la edificación y uso del suelo: 

Licencias: Actos sujetos. Procedimiento general de 

otorgamiento de licencias. Contenido, condicionado 

y caducidad de las licencias. 

68. Hirigintzako ikuskapena: Ikuskatzailetzako funtzioa 

eta lankidetza, ikuskatzailetzako zerbitzuak.  

68.  La inspección urbanística: Función inspectora y 

colaboración, servicios de inspección. 

69. Hirigintzako diziplina: Eraikinen araubidea eta 

gainerako jarduketa klandestinoak. Hirigintzako 

antolamendua lehengoratzeko eragiketak.  

69.  La disciplina urbanística: Régimen de las 

edificaciones y demás actuaciones clandestinas. 

Operaciones de restauración de la ordenación  

oinarriak 

urbanística. 

 

 70. Hirigintzako arau-hausteak eta zehapenak: Araubide 

orokorra, arau-hausteak eta zehapen zehatzak, 

eskumenak eta prozedura.  

 

 70.  Infracciones y sanciones urbanísticas: Régimen 

general,  infracciones y sanciones específicas, 

competencia y procedimiento. 

71. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren 

antolamenduari buruzkoa: xehetasun orokorrak eta 

eraikuntzaren eskakizun tekniko eta administratiboak.  

71.  Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación: Disposiciones generales y exigencias 

técnicas y administrativas de la edificación. 

72. Eraikuntza antolatzeko Legea: Eraikuntzaren 

agenteak. Erantzukizunak eta bermeak.  

72.  Ley de Ordenación de la Edificación: Los agentes de 

la edificación. Responsabilidades y garantías. 

73. Babes ofizialeko Etxebizitzen Araudia. Babes 

Ofizialeko Etxebizitzen kalifikazioa. Babes 

Ofizialeko Etxebizitzen sustapena. Lurzoruari 

buruzko jarduketak.  

73.  Régimen de las VPO. Calificación de las viviendas 

de protección oficial. Promoción de viviendas de 

protección oficial. Actuaciones en materia de suelo. 

74. Babes ofizialeko etxebizitzen diseinuari buruzko 

ordenantzak.  

74.  Ordenanzas de diseño de las Viviendas de Protección 

Oficial. 

75. Urbanizatutako eta eraikitako ondareen berritze-lanen 

babestutako jarduerei buruzko araudia.  

75.  Normativa sobre actuaciones protegidas de 

rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

76. 20/1997ko Legea, abenduak 4koa, Irisgarritasunaren 

sustapenari buruzkoa: Irisgarritasuna bermatzeko 

neurriak eta kontrolatzeko neurriak.  

76.  Ley 20/1997, de 4 diciembre, de Promoción de la 

accesibilidad: Medidas para garantizar la 

accesibilidad y medidas de control. 

77.  Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua, hiri 

inguruneetan,  espazio publikoetan, eraikuntzetan eta 

informazio eta komunikazio sistemetan bete 

beharreko irisgarritasun baldintzei buruzko arau 

teknikoen gainekoa. Hiri inguruneetan bete beharreko 

irisgarritasun baldintza teknikoak. 

Oinezkoen 

ibilbideak. Parkeak, lorategiak, plazak eta espazio 

libre publikoak. Eskailerak. Arrapalak. 

Aparkalekuak. Komun publikoak.   

77.  Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco, por el que se 

aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación. Condiciones técnicas sobre 

accesibilidad en el entorno urbano.  Itinerarios 

peatonales. Parques, jardines, plazas y espacios libres 

públicos.  Escaleras.  Rampas.  Aparcamientos.  Aseos 

públicos. 

78. Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua, hiri 

inguruneetan, espacio publikoetan, eraikuntzetan eta 

informazio eta komunikazio sistemetan bete 

beharreko irisgarritasun baldintzei buruzko arau 

teknikoen gainekoa. Eraikuntzetan bete beharreko 

irisgarritasun baldintza teknikoak. Kanpo espazioak. 

Eraikuntzaren barnealderako sarbidea. Barruko 

komunikazioak: komunikazio horizontalak, 

komunikazio bertikalak. Aparkalekuak. 

78.  Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco, por el que se 

aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación. Condiciones técnicas sobre 

accesibilidad en los edificios.  Espacios exteriores. 

Acceso al interior del edificio. Comunicaciones 

interiores: comunicaciones horizontales, 

comunicaciones verticales. Aparcamientos. Edificios 


 

oinarriak 

Bizitegitarako eraikinak. Baldintza orokorrak. 

residenciales. Condiciones generales. 

 

79. Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua, hiri 

inguruneetan, espacio publikoetan, eraikuntzetan eta 

informazio eta komunikazio sistemetan bete 

beharreko irisgarritasun baldintzei buruzko arau 

teknikoen gainekoa. Eraikuntzetan bete beharreko 

irisgarritasun baldintza 

teknikoak. Etxebizitzen 

barnealdeko baldintzak. Gurpil aulkiak erabiltzen 

dituzten edo mugikortasun mugatua duten 

pertsonentzako etxebizitzak. Etxebizitzak gordetzea. 

 

79.  Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco, por el que se aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación. Condiciones en el interior de las 

viviendas. Viviendas para personas usuarias de sillas 

de ruedas o con movilidad reducida.  Reserva de 

viviendas. 

80. Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua, hiri 

inguruneetan, espacio publikoetan, eraikuntzetan eta 

informazio eta komunikazio sistemetan bete 

beharreko irisgarritasun baldintzei buruzko arau 

teknikoen gainekoa. Urbanizazioak eta eraikuntzak 

eraberritzeko, handitzeko edo aldatzeko obrak. 

Aplikazio eremua. Salbuespena aplikazioan, 

praktikagarritasun irizpideak.  

80.  Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco, por el que se 

aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de 

accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y 

comunicación. Obras de reforma, ampliación o 

modificación en las urbanizaciones y edificaciones. 

Ámbito de aplicación. Excepción en la aplicación, 

criterios de practicabilidad. 

81. Eraikuntzaren kode-teknikoa. Xedapen orokorrak, 

baldintza tekniko edo administratiboak. Funtsezko 

eskakizunak. Lehen eranskina. Proiektuaren edukina. 

II eranskina. Obren jarraipenerako dokumentazioa. 

III. Eranskina. Terminologia.  

81.  Código técnico de la edificación. Disposiciones 

generales, condiciones técnicas y administrativas. 

Exigencias básicas. Anejo I. Contenido del proyecto, 

Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra 

y Anejo III. Terminología. 

82. Itsasondoko Hiri Antolaketako Plan Orokorra (GAO 

166 zkia, 2010eko abuztuaren 31ko eta 156 zkia, 

2011ko abuztuaren 17koa). 

82.  Plan General de Ordenación Urbana de Itsasondo 

(BOG núm. 166, de 31 de agosto de 2010, y núm. 

156, de 17 de agosto de 2011). 

83. Legorretako Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen 

testu bategina.  (GAO 79 zkia, 2011ko apirilaren 

28koa). Legorretako hirigintza araudiaren 53. 

Artikuluari dagokion Hiri Antolaketako Arau 

Subsidiarioen testu bateginaren aldaketa ( GAO 124, 

2016ko ekainaren 30ekoa). 

83.  Texo Refundido de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Legorreta. (BOG núm. 

79, de 28 de abril de 2011). Modificación del Texto 

Refundido de las Normas Subsidiarias de Legorreta, 

relativa al artículo 53 de la Normativa urbanística. 

(BOG núm. 124, de 30 de junio de 2016) 

 

Azterketetako galderei erantzuteko, azterketak egiten direnean indarrean dagoen legeria hartuko da kontutan.  

 

 Las respuestas a las preguntas de los exámenes deberán 

realizarse conforme a la legislación vigente en el 

momento de celebración de los mismos.

 

  

 


 

oinarriak 

 

 

II. ERANSKINA ESKAERA ORRIA 

 

SARRERA ERREGISTROA Deialdia: ADMINISTRAZIO BEREZIKO TEKNIKARI PLAZA (ARKITEKTOA)

 

Zein hizkuntzetan egin nahi dituzu ariketak? Euskaraz              Gazteleraz

 

  

1. DATU PERTSONALAK 

1. deitura 

 

 2. deitura 

Izena 


NA 

Harremanetarako telefonoa, aurrizkiarekin 

Jaioteguna 

 

 Helbidea 

Herria 


Posta kodea 

 

 Probintzia 

E-maila 


 

 

  

2.HEZIKETA 

Deialdian eskatutako titulu akademiko ofiziala 

TITULUA 


EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA 

LORTZE DATA 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3. ESPERIENTZIA 

Administrazio Publikoan eta enpresa pribatuan (merezimenduen baloraziorako) 

SARTZE DATA 

UZTE DATA 

ADMINISTRAZIO EDO ENPRESAREN IZENA 

BETETAKO LANPOSTUA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

oinarriak 

 

4. HEZIKETA Merezimenduenbaloraziorako izangaiak konstarazten dituen datuak (bestelako tituluak, ikastaroak, mintegiak, diplomak…) 

TITULUA EDO KURTSOA 

EMAN ZENEKO ZENTRU ETA HERRIA 

LORTZE DATA 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5. ESKAKIZUN BEREZIAK:  

Ezintasun edo minusbaliagatik kontuan hartu beharreko egokitzapen berezirik eskatu nahiko balitz, dagokiona jarri 

 

 

  

 

  

6. DATUAK LAGATZEKO BAIMENA 

□ 

Eranskin hau sinatzen duena naizen aldetik, espresuki baimentzen diot Legorretako Udalari nire identifikazio datuak eta telefono zenbakia beste administrazioei lagatzea, haiek izan ditzaketen aldi baterako lan beharrak betetzeko.  

 

7. EUSKARAKO TITULUAK EGIAZTATZEKO BAIMENA □ 

Eranskin hau sinatzen duena naizen aldetik, espresuki baimentzen diot Legorretako Udalari eskabidean aipatzen den titulua edo ziurtagiria egiaztatzeko Euskarako 

Titulu eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan. 

 

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK  

 NAren fotokopia 

 Deialdiaren parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia konpultsatua 

 Hizkuntz eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliakide den tituluarena) 

 

Behean sinatzen duenak, eskaera hau dagokion aukeratzeko probatan onartua izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta Oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez zurituko dituela hitz ematen duelarik. 

 

Data_______________________________  

 

Sinadura  

 

  

 

  

LEGORRETAKO UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARI ANDEREA 

 


 

oinarriak 

 

 

ANEXO II HOJA DE SOLICITUD 

 

REGISTRO DE ENTRADA Convocatoria: PLAZA DE TECNICO O TÉCNICA DE ADMINISTRACION ESPECIAL 

(ARQUITECTO)

 

¿En qué idioma quieres realizar los exámenes? Euskara               Castellano

 

  

1. DATU PERTSONALAK 

1er apellido 

 

 2º apellido 

Nombre 


DNI 

Teléfono(s) de contacto, con prefijo  

Fecha de nacimiento 

 

 Población 

Municipio 

Código postal 

 

 Provincia 

E-mail 


 

 

  

2.FORMACION 

Título académico oficial requerido en la convocatoria 

TITULO 


CENTRO Y MUNICIPIO DONDE SE EXPIDIÓ 

FECHA EXPEDICION 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3. EXPERIENCIA 

En la Administración Pública y en la empresa privada (para valoración de los méritos)  

FECHA DE INICIO 

FECHA DE FINALIZACION 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN O EMPRESA 

PUESTO OCUPADO 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

oinarriak 

 

4. FORMACION Y OTROS MÉRITOS Datos que alegan las personas aspirantes para valoración de méritos (otras titulaciones, cursos, seminarios, diplomas…) 

TITULO O CURSO 

CENTRO Y MUNICIPIO DONDE SE EXPIDIO 

FECHA EXPEDICION 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

5. SOLICITUDES ESPECIALES:  

Si por invalidez o minusvalía se precisara alguna adaptación especial, indicar lo que corresponda. 

 

 

  

 

  

6. AUTORIZACION DE CESION DE DATOS 

□ 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Legorreta para ceder a otras administraciones, con el fin de cubrir necesidades de trabajo temporales, los datos de identificación y teléfono de la persona suscribiente. 

 

7. AUTORIZACION PARA VERIFICACION DE LOS TITULOS DE EUSKARA □ 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Legorreta a verificar en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskara el título o certificado alegado en la 

solicitud. 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA INSTANCIA  

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia compulsada del título solicitado 

 Fotocopia del certificado del perfil lingüístico (o título equivalente) 

 

Quien firma SOLICITA su admisión en las pruebas de selección y DECLARA que estos datos son ciertos y que cumple con los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a acreditarlos documentalmente cuando así se le requiera 

Fecha_______________________________  

 

Firma  

 

  

 

  

SEÑORA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA  


Download 440.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling