J a h o n w 2 sargitzasht a d a b iy o t I


Download 109.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/38
Sana02.12.2017
Hajmi109.17 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38

79

kam ida  to ‘rtta n g n i  yer  tish la ta rd im -u ,  —  o‘yladi 
Namoz,  —  ammo  sen larn in g   o ‘lim ingdan  m enga  ne 
foyda.  0 ‘q  ham   hay f  sen  ko‘pp aklarg a.  U ndan 
ko‘ra   qorovulsiz  q o ld irilg an   o tla rin g n i  haydab 
k etam an,  ha  shunday  qilam an...*
Namoz  qanday  tez  fik rlag a n   bo‘lsa,  sh u n d ay  b ir 
tezlik  bilan  Sho‘rte p a n in g   ku n ch iq ar  tom oniga 
em aklab  ketdi.
Q uvayotganlar  p ala-p artish ,  bem o‘ljal  o‘q  uzib, 
tepalik  tom on  asta-sek in   su rg alib   kelayotganlarida 
Namoz  tep alik n i  chaqqon  aylanib  o‘tib ,  o tla rg a  
yetib olgan  edi.  Y etovning boshida tu rg a n  bulu td ek  
baland,  qora  qashqa  otga  b ir  sakrab  m indi-yu, 
u stm a-u st  qam chi  bosdi.
—  O tlarni  olib  qochishyapti!  —  qichqirdi  hali 
«qurshovda  qoldik»  deb  vahim ali  dodlagan  y ig it.— 
Orqaga  ch ek in in glar,  orqaga!
X I   Ь  о  b
CHO'LDA  BO L G A N   M A S L A H A T
Q ip c h o g ‘a riq n in g   o ‘ng   so h ili  poyonsizdek 
tu y u lg an   to ‘qayzor  orom li  tu n   qo‘ynida  m udraydi. 
Oy  chiqm agan.  Tun  haddan  ta sh q a ri  qorong‘i. 
Shuning  uch u n  bo‘lsa  k erak ,  y u ld u zlar  charaqlab 
ko‘zni  q am ash tirad i,  tu n   su k u n a tin i  yana  ham 
oshirgandek  bo'ladi.
Q ayerdadir  bo‘ri  uvillaydi,  y o w o y i  cho‘chqa- 
ning  keksa  k ish ilarn in g   tomoq  q irish ig a  o ‘xshash 
x irrila g an i  esh itilad i.  Y aqinginadagi  ko^chadan 
q an o tlarin i  shaloplatib,  b ir  gala  o ‘rd ak   ko‘ta rild i. 
H ali  bo‘ri  uliganda  x av o tirlan ib ,  qulo g ‘ini  chim ir- 
gan  o tla r,  xav f  o‘tib   ketg an ig a  ishondi  shekilli, 
pishqirishib,  yana  g ‘u rt- g ‘u r t   beda  chaynashga 
tu sh d ila r.
A tro fi  y u lg ‘un ,  to ‘ro n g ‘u  sin g ari  p a st  o‘sadigan 
cho‘l  d a ra x tla ri  bilan  o ‘ralg an   qum tepada  o lti  aza- 
m at  yonboshlashib,  o‘zaro  su h b atlash ib   o ‘tirib d i-
80

la r.  Y u rak lari  to ‘la  d ard ,  h a sra t.  Sherniyoz  endi- 
gina  y igirm a  yoshga  k ird i.  Qosh-u  ko‘zi  tu ndek 
qop-qora,  h a ra k a tla ri  chaqqon  bu  y ig it  garchi 
ham isha  kulib  tu rs a   ham ,  yurg an d a,  o‘tirg an d a 
ash u la  ay tsa  ham ,  y u rag id a  q a t-q a t  alam lari  bor 
unin g .  Namoz  akasiga  o ‘xshab  ota-onadan  juda 
e rta   judo  bo‘lgan.  T aniqul  boyning  s a rq itin i  yeb 
k a tta  b o ‘ldi.  Qo‘sh iq larg a kuy-u oh an g larg a  limmo- 
lim  to 'la   qalbiga  ho zir  ishq  mehmon b o 'lg an   uning. 
Qo‘sh n isi  A n o rg u ln i 
sevib 
qolg an . 
A m ak isi 
Suyarqul bobo bu yil u n i u y la n tirib  qo‘ymoqchi edi. 
Yozi  bilan   H am dam boyning  qo‘r g ‘onida  q a ttiq   ish- 
ladi  —  haqqini  olishi  bilan   to ‘y  boshlab  yubormoq- 
chi  e d ila r...
—  Namozboy,  —  su h b atg a  yakun  yasamoqchi 
bo‘ldi  qozoq  y ig iti  Esergep,  —  sen  bilasen,  bu 
yolg‘iz  bashim   javli  b alalard i  ko‘rd i.  X ullas,  bu 
bay lard in   haqqim izdi  ja lg ‘iz  so‘qis  m inan  alabiz. 
H aq  talasib ,  o‘la r  m inan  necha  ta p q ir  m usht- 
lash g ‘anm en,  av ax ta la rd a   yotib  chix tim .  X uday 
o‘m r  b ersa,  o‘m rim   a x irig ‘acheyin  u la r  m inan 
so‘g ‘isaveram en.  Bizga  b astiq   bo‘l,  so‘g ‘isqa  basta 
bizdi,  azam at!  Sho‘rin g   q u rg ‘u r  qalq  ezilib  ketdi. 
A x ir,  o ‘la rn in g   yan in i  kim   alat?!
Nam oz  ch o rdana  q u rib ,  boshin i  quyi  solib 
o‘tirib d i.  A lam zada  jo ‘ra la rin in g   fik r-u   muloha- 
zalarig a  goh  qo‘shilib,  goh  bosh  chayqab  e ’tiroz 
bild irib   qo‘yadi.  B olalikdan  buyon  ko‘rg an   xo‘rlig i 
h ozir  qay tad an   jonlanib,  jism in i  o‘rta b   bormoqda. 
Y aralangan  sherdek  tez-tez  pishqirib  qo‘ymoqda.  U 
o ‘ch  olishga  tay y o r.  Lekin,  o ‘ch  olishning  pay- 
tim ik a n   h o z ir?  
E rta ro q   em asm ik an ? 
X o‘sh, 
xo ‘rla n g a n   xalqn in g  yonini  olish  uchun  ish n i 
nim adan  boshlam oq  kerak?  Yo‘q,  p ay ti  keldi, 
pichoq  borib  suyakka  yetdi  endi.
—  Do‘stla rim ,  ko‘p  m ashaqqatli  ishga  qo‘l 
urm oqchim iz,  —  sekin  boshini  ko‘ta rd i  Namoz.  — 
B oshim izga  og‘ir   k u n la r  tu sh ad i,  buni  o'ylayapsiz- 
larm i?
—  O g‘irlik k a   ch id am ag an   nom ard!  —  b ir 
og‘izdan  deyishdi  jo ‘ra la ri.
81

—  Q urbonlar  ham   b erish g a  to ‘g ‘r i  k e la r...
—  Haq  yo‘liga  boshim izni  tikkanm iz.
—  Qani,  cho‘kka  tu sh   hammang!  K o‘cha-ko‘yda 
och-u  sarson  y u rg an   y e tim la r  haqqi,  boylar  eshigi- 
da  qora  yern in g   kem asidek  ishlab,  haqqini  ololmay 
yu rg an   cho‘ri-y u   q aro llar  haqqi,  hokim -u  to ‘ra la r 
qam chisidan  boshi  yorilgan  alam zadalar  haqqi, 
izzat-n afsi  to p talg an   yo‘qsu llar  haqqi,  h a q o ra tlar 
xo‘rla sh lar,  k a m sitish la r  belini  buk k an  m azlum -u 
m azlum alar  haqqi  boylar  dunyosiga  o‘t   qo‘yamiz!
—  0 ‘t   qo‘yamiz!  —  qasam   ichdi  besh  azam at.
—  El  boshiga  qora  tayoq,  q o 'lig a  kish an ,  erki- 
ga  zavol  bo‘lgan,  qam chisidan  qon  tom gan  hokim- 
la r  dunyosiga  o‘t   qo‘yam iz.
—  0 ‘t   qo'yamiz!
—  B ir  boshga  b ir  o ‘lim ,  —  sekin  o‘rn id a n   tu ra  
boshladi  Namoz.
—  B ir boshga b ir  o ‘lim ,  —  jo ‘ra la ri  ham   ta k ro r- 
lab,  o‘rin larid an   qo‘zg ‘alishdi.
Xo‘rlig -u   h aq o ratd an ,  ochlig-u  og ‘ir   m ehnatdan 
tin k a s i 
q u rib , 
p a jm u rd a   b o 'lg a n  
Z a ra fsh o n  
m azlum larining  hali  b u tu n la y   so‘nib  bitm agan 
qasoskor  ru h i  go‘yo  shu  o lti  azam atn in g   v u ju d id a 
jam uljam   bo‘lgandek  edi  bu  kecha.  V u ju d lari  o ‘t 
bo‘lib  yonar,  to m irlarid a   qasoskor  qon  g u p ira r; 
qo‘llari  m u sh tg a  tu g ilg an   edi  bu  y ig itlarn in g .
—  Otga  m ininglar!  —  b u y u rd i  Namoz.
—  Ne  uchun  dunyoga  keldik?
Y axshilik  qilm asak  biz,  —  o‘zi  to ‘qib  o ‘zi  kuyga 
solgan  she‘rn i ash u la qilib  a y ta boshladi Sherniyoz. 
Jum anpolvonning  g arch i  ovozi  do‘rillab   chiqsa 
ham ,  Sherniyoz  ash u la  boshladi  deguncha,  unga 
jo ‘r  bo‘ladigan  odati  bor.  T engqur,  ko‘n g li  yaqinli- 
gi  uchunm i,  m asxaralab  do‘stin in g   ja h lin i  chiqar- 
moqchi  yoki  ash u la  aytgisi  kelibm i,  ishqilib,  albat- 
ta   jo ‘r  bo‘lm asa  turolm asdi.
—  Ne  uchun  dunyoga  keldik.
Y axshini  bilm asak  biz,  —  deb  Jum anpolvon 
ham   cho‘ln i boshiga  k o 'ta rib ,  ash u la  ay ta  boshladi. 
Bu  y ig it  paxsakash  bo‘lib  m ustaqil  ish  boshlagun- 
ga  q ad ar  H am dam boyning  uyida  a w a l  dasty o r,
82

so ‘ng   qaro l  bo ‘lib  x iz m a t  q ilg a n . 
B oyning 
D ahbeddagi 
shohona 
q asrin i 
yaxshi 
biladi. 
X azina-yu  d afin asi  qayerga  b e rk itilg a n ,  u n i  kun- 
duzi  kim -u  kechasi  kim  poylaydi,  zim dan  kuzatg an  
ekan.
—  H am m asini  b irm a-b ir  ko‘rsa tib   beram an!  — 
deb  qo‘ydi  y o 'lga  tu sh ish la ri  bilan.
Ilg ari  Jum anboy  kam   o t  m ingan.  Y o 'rtib   bora- 
y o tg a n   b ed o v n in g   u s tid a n   y iq ilib   k e tish d a n  
qo‘rqib,  eg arn in g  qoshini m ahkam  changallagancha 
ham m adan  o rtd a   bo ray ap ti.  N am ozning  ikki  yoni- 
da  esa  Sherniyoz  bilan  Esergep,  U sta  Kamol  bilan 
E sh b o 'ri  baqam ti  k etish ay ap ti.  N am ozdan  boshqa 
hech  b irid a   qurol  yo‘q,  yo‘g ‘o n -irg ‘ay  tayoqni  ip 
boylab  yelkalariga  m iltiq   o ‘rn ig a   osib  olishgan.
—  Tezroq  haydasang-chi,  paxsakash!  —  deb  qis- 
tay d i  Sherniyoz.
—  Ot  yaxshi  yurolm ayapti,  —  bahona  a x tarad i 
q o ‘rq u v d a n  
d a g ‘-d a g ‘ 
q a ltira b  
b o ra y o tg a n  
Jum anpolvon.
T un 
y a rim d a n  
oqqanda 
o tliq la r 
Shahob 
q ish lo g ‘in in g   to r,  q in g ‘ir-q iy sh iq   ko‘ch alarid an  
o‘tib ,  D ahbedga  kirib   b o rd ilar.  Ham dam boyning 
shohona  hovlisi  qozilik,  hokim lik m ahkam alari joy- 
lashgan,  a tto rlik ,  bazzozlik  do‘konlari  q a to r  tizilib 
k etg an,  azim   c h in o rlar  soya  tash lab   tu ra d ig a n  
m arkaziy  ko ‘chada  edi.  O tliqlar  darvoza  yonida 
otdan  tu sh ib ,  ich k arig a  quloq  soldilar.  Qo‘r g ‘on- 
c h ag u z a r  to m o n id an  dovul  qoqib  y u rg a n   tu n  
qorovulining:
—  Kim,  bem ahalda  yu rg an ?  —  degan  ovozi 
esh itild i.
—  0 ‘zingsan,  ahm oq,  —  deb  qo‘ydi  Sherniyoz.
N am oz 
x a n ja r in i 
y a la n g ‘ochlab, 
d arv o za
tirq ish ig a   suqdi-yu  zu lfin i  tu s h ird i.  Jum anboy 
ikk o v lari  sekin  ic h k ari  o ‘td ila r.  D arvozaxonadan 
chiqilgach,  k a tta   hovli  boshlandi.  Ikki  tanobcha 
keladigan  yern in g  chor  a tro fi  oynavand  im o ratlar, 
u y lard an   b irid a   x ira g in a   chiroq  yonib  tu rib d i.
—  Boy  o ‘sha  y erd a  uxlay d i,  —  sh iv irlad i 
Jum anboy,  —  xazina  ham   o ‘sha  yerda.
83

X ay riy at,  boy  yo tish   oldidan  esh ik n i  ichidan 
z a n jirla m a g a n   ek an .  D ah lizg a  o so n g in a  k irib  
oldilar.  Boybuva  k a tta   x o tin i  Begioyim  bilan   b ir 
o ‘rin d a bir-b irig a  te sk a ri  qarab,  pish-pish  u x lash ar 
edi.
—  P a rd a n i  tu sh ir!  —  sh iv irlad i  Namoz.
Ju m an b o y   p a rd a n i  tu s h ira y o tg a n d a ,  g a rc h i
hech  qanday  ovoz  chiqm agan bo  Isa  ham ,  Begioyim 
u y g ‘onib  ketdi:
—  Voy,  kim san?
—  A ssalom u  alay k u m , 
— 
d o v d ira b   qoldi 
Jum anboy,  —  oyog‘in gizn i  uqalab  qo'yaym i?
—  N im a?  —  sapchib  o‘rn id a n   tu r a   boshladi 
Begioyim.
—  T ahoratin g izg a  suv  keltiraym i?  —  Jum anboy 
Begioyim ni  m azax  qilarm id i  yoki  bolaligida,  shu 
dargohda  y u rg a n   pay tid a  yodlab  olgan  so‘zlarin i 
ta k ro rla rm id i  —  bilib  bo ‘lm asdi.
—  Og‘ziga  la tta   tiq!  —  b u y u rd i  Namoz.
X uddi  shu  asnoda  Boybuva  asta-sek in   u y g ‘onib,
aqlli,  ziyrak  b ir  kishi  em asm i,  gap  nim adaligini 
payqab,  yostiq ostid ag i  to ‘pponchaga  qo‘l  uzatayot- 
gan  edi.
—  Qo‘lin g n i  to rt!  —  ko‘ksiga  m iltiq n in g   og ‘zini 
qadab  dedi  Namoz.  —  Q im irlasang,  otam an!  Men 
Namozman.
—  Namoz?!  —  b eix tiy o r  boshi  yostiqdan  b ir 
qarich  ko‘ta rilib   ketdi  boyning.
—  Sen  bilan  hisob-kitob  qilgani  keldim .
—  0 ‘g ‘lim ...
—  Jim ,  bo ‘lm asa  og‘zingdan  otaman!
Jum anboy  Begioyim ning  o g‘ziga  la tta   tiq ib ,
ko‘rp ag a  o‘rab ,  u stig a   k a tta   gilam   tash lad i.
—  M ana  endi,  xolajon,  xudo  xohlasa  belingiz 
ham  tu zalib   qoladi,  —  dedi  u   kulim sirab ,  —  b ir 
terlab   oling.
Hamdamboy:  «Yordam  bering!»  —  deb  baqir- 
moqchi  edi,  yo‘q,  jon  sh irin   ekan,  baqirolm adi. 
Lekin  nim ad ir  qilishi  k e ra k ...  «Е,  xudo,  e,  xudo- 
yim ,  yordam   ber...»
—  Q arzdorlar  d a fta ri  qani?  —  so 'ra d i  Namoz.
84

«X ayriyat,  gap  buyoqda  ekan,  xudoga  sh u k u r, 
o‘ldirm oqchi  em as  ekan...»  ko‘nglidan  o‘td i  boy­
ning:
—  0 ‘tirib   olsam   m aylim i?
—  Mayli!
Bay,  bay,  bay,  H am dam boy  nim qorong‘ida  h a d ­
d a n   ta s h q a ri  b a d b a s h a ra   b o ‘lib  k o ‘rin a rk a n . 
B ashang  libos  kiyib  odam   qiyofasida  y u rg an   ekan 
u .  0 ‘g ‘irn in g   sopidek  in g ichk a  bosh,  cho‘ziq  yuz, 
k a tta k o n   b u ru n , 
ch aq ch ay g an   o lak o ‘z la r 
— 
bam isoli  h u ju m g a  chog‘langan  b o ‘g ‘ma  ilonning 
o 'zg in asi  deysiz.
—  Q arzd o rlar d a fta ri  qayerda?  —  ta k ro r so‘rad i 
Namoz.
—  Sandiqda.
—  K am bag‘a lla r  barm o g ‘i  bosilgan  tilx a tla r- 
chi?
—  Sandiqda,  o‘g ‘lim ,  sandiqda.
—  K a litn i  ber.
—  M ana  h o zir...
Ju m an b o y   nazdida  boy  x azin ani  poylab  yotgan 
k a tta   ajd arho n i-y u ,  Namozboy  shu  zah arli  ilon 
bilan  olishm oqqa  bel  b og‘lagan  bahodirni  eslatib 
tu ra rd i.  A jd arh o   hali  yengilgan  em as,  hozir  u 
q arsh i  hu ju m g a  o‘tib ,  og ‘zidan  olov  purk ab ,  ham- 
m ayoqni  kunpayakun  qilish i  m um kin.  «Е,  xudo, 
o ‘zing  panohingda  asra» ,  sh iv irlad i  Ju m a n   polvon.
U yog‘i  ju d a  tez  y u rish ib   k etd i.  K o‘z  yum ib 
ochguncha,  ajd arh o n in g   og ‘ziga  k ir  la tta   tiq ib ,  oq 
shoxi  sallasig a  qo‘l-oyog‘in i  bo g‘lab,  sovqotm ay 
yo tsin  deb u n in g  ham  u stig a  qat-q at ko ‘rp a  bosdilar.
T ilx atlar-u   q a rz d o rla r  d a fta ri  te m ir  sandiqda 
ekan,  Boybuva  to ‘g ‘r i  aytibdi.  Tillo-yu  ku m u sh lar 
y e rto ‘laga  b e rk itilg a n ,  deb  h a li  Ju m an p o lv o n  
yolg‘on  aytm agan  ekan.  P a stg a   olib  tu sh adig an  
yo‘l  taxm ondagi  te m ir  sandiq  o stida  deb  tax m in  
qilib  y u ra rd i  u,  ta x m in i  ham   to ‘g ‘r i  chiqdi.
Og‘ir   sandiqni  taxm ondan  aran g   p astg a  olishdi.
—  0 ‘zing  tu s h ib   chiqa  olasanm i?  —  qopr 
qorong‘i tu y n u k ch ad an   y e rto ‘laga ko‘z  tash lab   dedi 
Namoz.
85

—  Sham ni  yaqinroq  tu tin g ,  —  iltim os  qildi  J u ­
manpolvon,  —  yo‘q,  yaxshisi  qo‘lim ga  bera  qoling.
X iyol 
o ‘tm a y  
Ju m an p o lv o n  
k ich ik  
b ir 
sandiqchani  qo'ltiqlab  chiqdi.  B ir  m iltiq ,  sakkiz 
o ta r  to ‘pponcha,  b ir  x a lta   o ‘qni  ham   o‘ljag a  olib, 
shoshilib  tash q arig a  chiqdilar.
H ovlida  ham on  jim lik ,  tiq   etg an   ovoz  yo‘q. 
F aqat  og‘ilxonadagi  o tla r  tash q a rid a g i  o tlarn in g  
h idini  olib,  ahyon-ahyonda  qisqa-qisqa  kishnab 
qo‘yishyapti.  Qo‘shni  hovlida  q an o tlarin i  p atilla tib  
xo ‘roz  qichqirdi.
—  X ay riy at,  —  dedi  Namoz  o tig a  sapchib 
m in ark an ,  —  ish ni beg ‘alva b itirg an g a  o ‘xshaym iz.
Qozixona  tom ondan  halig i  sh aq illatib   dovul 
qoqib  yu rg an   qorovulning:
—  Kim  u  bem ahalda  yu rgan ?  —  degan  uyqu 
aralash   ovozi  esh itilad i  yana.
—  0 ‘zingsan,  ahmoq!  —  deb  qo‘ydi  Sherniyoz 
o tig a  qam chi  bosarkan.
Q am ishzor  o ralab   o‘tg a n   so ‘qm oqdan  yelib 
borayotgan  Namoz  Q ipchog‘ariq   bo‘yiga  yetgach, 
otnin g   boshini  to rtd i.  Jum anboy  ju d a  orqada  qolib 
ketgan  ekan,  yetib  kelish in i  k u tib   tu rish d i.
—  O tdan  tu s h in g la r,  —  b u y u rd i  n ih o y a t 
Namoz.  —  E shbo‘ri,  sen  hisobga  u sta ro q sa n , 
san d iq d a g i  ta n g a la rn i  san a ,  tillo s in i  tillo g a , 
kum ushini  kum ushga  a jra t.  U sta  Jalo l  0 ‘klonga 
b o rad i,  Sherniyoz  —  Qo‘shqo‘r g ‘onga,  Ju m a n  
Ja rq ish lo q q a ,  E sergep  M arg ‘ilo n tep ag a  b o rad i. 
T ushundinglarm i?  Boyda  kim ning  qancha  haqi 
borligi  yodlaringda  borm i?
—  Bo‘lm asam -chi.
—  To‘g ‘ri  borib  eshigini  qoqing-da,  ma,  haqing- 
ni  ol,  deb,  ta n g an i  tash lab   k etav erin g .  Bu  ish lar 
tong  otguncha  b itish i  kerak.  E rtag a   quv g ‘in  bosh- 
lanadi,  qo‘lga  tu sh ib   qolishim izdan  xudo  asrasin . 
Eshbo‘ri,  ta n g a la rn i ten g  o ltig a bo‘l,  b itta n g a  o rtiq  
ham ,  b itta n g a   ham   kam   bo‘lm asin.
—  T angalar o rtib  qolsa nim a qilaylik?  —  so ‘rad i 
U sta  Jam ol.
86

—  O rtg an in i  g u z arlarg a   sochib  k e tin g ...  ish- 
la rn i  b itirib   O qdaryoning  kichik  kechuviga  darhol 
y e tib  
b o ra s iz la r, 
o‘sh a  
y erd a 
u c h ra sh a m iz . 
K elishdikm i?
—  K elishdik.
—  Esergep,  o‘t   yoq.  M ana  bu  tilx a t-u   q arzd o r­
la r  d a fta rin i  kuydirib,  k u lin i  sham olga  uch ir. 
Sandiqchani  ham   yoqib  ta sh la...
E rta s ig a   D ahbedda  ju d a   k a tta   shov-shuv-u 
m ish-m ishlarga  sabab  bo‘lgan  yana  b ir  voqea  ham 
bo ‘lib  o ‘td i-k i,  olom on  bu   ish   xud o y i  taolo 
to m o n id an   so d ir  b o ‘ld im i  yoki  b an d ay i  o jizi 
bajard im i  —  anchagacha  bilolm ay  tu rd i.  Namoz 
choshgoh  m ahalida  D ahbedning  k a tta   bozorida 
savdo eng avjiga chiqqan b ir  pallada,  ikki-uch  yig it 
qurshovida  k u n ch iq ar  ta r a f   darvozadan  ot  qo‘yib 
k irib   keldi-yu,  hovuchlab  k ish ilarn in g   boshidan 
kum ush-u  tillo   ta n g a la rn i  socha  boshladi.
X I I   b o b
Q A M C H I S I D A N   QON  T O M G A N   H O K I M
U c h - to ‘r t   kun d an   buyon  Dahbed  osm onini  qop- 
qora  b u lu tla r  qoplab  olgan  —  yog‘ib-yog‘maydi, 
k e tib ,  k e tm a y d i.  A tro f  b am iso li  to 'n k a r ilg a n  
qozondek,  dillarg a  g ‘ash lik ,  ko‘ng illarg a  xafaqon- 
lik  tash lab   tu rib d i.
Sodir  bo‘lm ish  voqealar  tu fa y li  d ilg ir  qolib, 
qovog‘in i  Dahbed  osm onidek  uyib  olgan  M irza 
H am id  foniy  dunyo  ta sh v ish la rid a n   xoli  bo‘lib 
a n d ak   h u z u r-h a lo v a tg a   b e rilish   u m id id a  tu s h  
pay tida  uyga  qaytdi.
B ir  tom oni  o ‘zining  tirish q o q lig i,  yana  b ir 
tom oni  H am dam boyning  soyai  d avlatida  dastyor- 
likdan  bo‘lis  hokim ligigacha  unib-o‘sgan,  yana  shu 
boyning  izm idan  chiqm ay  boy-u  bad avlat  bo‘lib 
olgan  M irza  H am id  H am dam boydan  b ir  x islati 
bilan  a jra lib   tu ra rd i.  X otin  olib,  x otin  qo‘ygan
87

m ulkdorlarni  boy  yomon  ko ‘rad i.  Boylikni  huda- 
behuda  sovurgan,  m aish atg a  m ukkasidan  ketgan 
boyvachchalarni  x ush  ko‘rm aydi.  M irza  H am id 
bo ‘lsa, 
u n in g  
a k si. 
X udo 
u rg a n  
x o tin b o z, 
te n g q u rla ri  unga  «Ma’rak ag a  borganda  ham   ayol- 
la r  davrasida  osh  yem asa  ko ‘ngli  joyiga  tushm ay- 
di»,  deb  hazillashib  y u rish ad i.  E ndigina  o‘ttiz  
yoshga  k irg an   b o 'lish ig a  qaram ay  uch  bora  uylan- 
di.  Daryo  bo‘yidagi  baliqchi  cholning  uyida  b a ’zan 
to n g o ta r  bazm lar  q u rish a d i.  M azlum lar  u n in g  
haqida:  «Hokim  k o 'changdan  o ‘tsa,  qizing n i  xudo 
u rd i» ,  degan  g ap larn i  aytadi.  M irza  H am id  baland 
bo‘yli,  b u g ‘doyrang y u zlari  serg o ‘sh t,  qosh-ko‘zlari 
qop-qora,  kichkina  qora  m o‘ylovchasi  o‘ziga  xo‘p 
y a ra sh ib   tu s h a d ig a n   k o ‘rk am   y ig it.  A y n iq sa, 
hok im lik   lib o sin i  k iy ib ,  qo ‘sh  o t  qo ‘sh ilg a n  
kolyaskaga  o‘tirg a n d a   sav la ti  yana  ham   o rtib ,  naq 
sh ah zo d alarg a  o ‘xshab   k e ta d i.  K o ‘ch a-k o ‘ydan 
o‘tib   qolganda  ayollar  chachvon  ostid an   m o‘ra- 
lashib,  negadir:  «Xudoyo  chaqchaygan  ko‘zlarin g n i 
hakka  cho‘qisin»,  deb  qo‘yishadi.
G‘alati  fe ’li  bor  uning:  am ali  va  boyligi  o‘zidan 
andak  yuqori  bo‘lgan  zo tni  k o 'rib   qolsa  yalab- 
yulqab,  naq  kuchuk  boladek  oyoqlari  ostid a  yotib 
olad i. 
0 ‘zid an   p a stro q n i  k o ‘rg a n d a -c h i, 
u n i 
oyoqlari  ostiga  olib  tam om   b o ‘lguncha  ezg ‘ilaydi, 
ten g larn i  esa  m ensim ay  g ‘u ru r-iftix o r  bilan  muo- 
m ala  qiladi  u larg a.  «H okim ning  qam chisidan  qon 
tom m og‘i  d ark o r,  —  deb  m aslah at  beradi  boshqa 
bo‘lis  hokim lariga,  —  avom  bam isoli  arav ag a 
qo‘shilgan  ot,  qam chilasang  yaxshi  to rta d i...»
M irza  H am id  H am d am b o yn in g   m a slah a t-u  
ko‘rsatm asi  bilan  solig‘-u  h a r  xil  to ‘lovlarni  ikki 
barovar  ko ‘p ay tirib   yuborgan.  Ilg a ri  k o ‘cha  so lig ‘i, 
o‘tin   puli,  q a l’a  to ‘lovi,  to ‘rasiylov,  navkarboqar 
degan  soliqlar  bo‘lm asdi,  ham m asini  shu  ikkovlari 
o‘ylab  chiqarishdi.
H okim ni  darvozaxona  oldida  kichik  x o tin i  o ‘n 
besh  yoshli  kelinchak  O ftobbibi  k u tib   oldi.  Egnida 
ixcham   tik ilg a n   banoras  to ‘n,  belini  siqib,  ko‘ksini 
to ‘ldirib  tu rg a n   beqasam   nim cha,  ko‘ksi  to ‘la  oq
88

shoda  m a r jon,  peshonasida  tillaqosh,  shu  tu rish id a  
u  qizaloqlar  y asatg an   qo‘g ‘irchoqqa  juda  ham 
o‘xshab  k e tard i.  K elinchak  tilla   u z u k lar  to ‘la 
qo‘lch alarin i  ko‘ksiga  qo‘yib,  boshi  yerga  yetgun- 
cha  t a ’zim  qildi:
—  X ush  ko ‘rd ik ,  yaxshi  keldingizm i,  to ‘ram ?
—  T ushlik  tayyorm i?  —  kelinchakning  yonidan 
beparvo  o ‘ta   tu rib   so‘rad i  hokim .
—  Sizga  a tab   osh  dam ladim ,  begim ,  —  boshini 
ko‘ta rd i  kelinchak,  —  o ‘zim  dam ladim .
—  B undan  buyon  o‘choq  boshiga  borm a,  — 
hokim ona  b ir  ohangda  dedi  M irza  H am id,  — 
cho‘rila rn i  ish la tish n i  o‘rg an ,  uqdingm i?
—  X o‘p  bo‘ladi,  begim.
—  A yt,  m enga  m usallas  berishsin.
—  H ozir,  aytam an,  begim.
M irza  H am id  ru sch a  usulda  oyna  ravonli  qilib 
shu  kelin  tu sh ish i  m unosabati  bilan  yaqinginada 
solingan  uyga  k irib ,  hokim lik  libosini  yechdi. 
Bozillab  tu rg a n   sandaliga  o 'tirib ,  ko‘ksini  olovga 
berd i.  O ftobbibi  sirlan g an   sopol  ko'zachada  m usal­
las  ko‘ta rib   kirdi:
89

—  0 ‘zim  olib  kela  qoldim,  begim.
—  Y axshi  qilib san ,  o ‘t i r   yonim ga.  B ugun 
boshqacharoqsan,  go‘zalsan!  —  nozlanib  tu rg a n  
kelinchakni  qo‘lidan  to rtib   b ag ‘rig a   oldi  M irza 
H am id,  —  ish  ko‘p ...  charchadi-m ...
—  Voy,  sizdek  pahlavon  y ig it  ham   charchaydi- 
mi?  —  chiroyli  te rilg a n   ingichka  qora  qoshlarini 
kerib,  xum or  ko ‘zlarin i  suzib,  ishvali  b ir  ohangda 
dedi  kelinchak.
—  Polvonga  ham   jon  k erak ,  shirinim !
X uddi  shu  paytda  ko‘cha  darvoza  yoniga  uch 
otliq  m irshab  kelib  to ‘x tad i.  B iri  ta sh q a rid a   qolib, 
o tla rn i  ushlab  tu rd i.  Ikkisi  jad al  yu rib ,  dasty o r 
boladan  hokim   qaysi  uyda  o‘tirg a n lig in i  so 'rab  
bildi-yu,  to ‘ppa-to‘g ‘ri  u n in g   h u z u rig a   qarab  yo‘l 
oldi.  M irza  H am id  shitob  bilan  kirib  kelayotgan 
m ehm onlarni  deraza  orqali  к о ‘rib   tu rg a n d i.  Issiq 
b ag‘rid a  moydek  erib,  erkalanib  o‘tirg a n   Oftob- 
bibiga:
—  Sen  chiq,  poshsholikdan  chopar  kelyapti!  — 
dedi  qalbi  to ‘la g ‘u ru r va  iftix o r bilan.  So‘ng ir g ‘ib 
o‘rn id a n   tu rd i-d a,  zarbof  to ‘n in i  kiyib,  d u r-u  
g a v h arlar  qadalgan  oq  shoxi  sallasin i  boshiga 
qo‘ndird i.  H okim larga  xos  viqor-u  salobat  bilan 
b itta -b itta   bosib  aziz  m ehm onlarning  istiqboliga 
у u rd i.  M irshablardan  b iri  eshik  oldida  qolib,  ikkin- 
chisi  ich k ari  kirark an :
—  Qo‘lin g n i  ko‘ta r,  itvachcha!  —  deb  qo‘ydi.
—  Namozbek?!  —  tiz z ala ri  d ag ‘-dag‘  q altirab  
k e td i 
h o k im n in g ,—assalo m u  
alay k u m , 
x u sh  
ko‘rdik!
—  O rqangga  o ‘giril!  —  b u y u rd i  Namoz,  — 
boshingni  devorga  qo‘yib  tu r ,  itvachcha!  Qani, 
m ana  endi  b ir  kuch  sinashib  ko ‘raylik-chi!  Qo‘li 
bog‘langan b an d ilarn in g  yuziga qanday qam chi  tor- 
tish n i  ko‘rsa tib   qo‘yam an  endi  senga...
H o z irg in a  
k elin c h ak n in g  
o ld id a 
o ‘zin i 
alpom ishdek  pahlavon  sezib  tu rg a n   M irza  H am id 
tili  kalim aga  kelm ay,  ch u ld irab   qoldi.  Namoz 
yonidan  to ‘pponchasini  to rtib   olgandan  keyin  esa 
oyoq-qo‘li  d ir-d ir  q altirab ,  o‘zini  yo‘qotgudek  b ir

Download 109.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling