J. S. Sattorovning umumiy tahriri ostida


Download 17.02 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/53
Sana15.12.2019
Hajmi17.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

0

()P l4()K l0() kg/ga)  o ‘g ‘it fonida g 'o 'zan in g  2 - 3  haqiqiy barg chiqargan 

fazasida  ildizning  eng  katta  ham   um um iy  va  h am   ishlaydigan  yutish 

yuzasi  C -4727  navida  kuzatiladi.  0 ‘g‘it  m e ’yori  N 90P 21()- 30I)K 75  kg/ga 

fonida  (yillik  m e ’yor  N 300P 2I()- 300K I50  kg/ga)  h am m a  navlarda  ham  

ildiz  yutish  yuzasi  kam ayadi.

N av larning   ichida  n isb atan   k attaroq   yutish  yuzasi  T o s h k e n t-1 

n avida,  k am   yutish  yuzasi  1 59-F   da  k o ‘rin ad i.  Bosh  ild izlam in g  

uzunligi  va  1  tartibli  yon  ildizlar  soni  b o ‘yicha  navlar  o ‘rtasidagi 

farq  ildiz  tizim ining  yutish  yuzasining  k atta  kichigligini  belgilaydi 

(7-jadval).

40
V

z

a

 

tu

rln

a

v

la

ri

n

in

g

 

ild

iz

 

tiz

im

inyu

ti

sh

 

y

u

z

a

si

(g

‘o

‘z

an

in

g

 

2

-3

 

h

a

q

iq

iy

 

ba

rg

 

ch

iq

ar

ish

 

da

vr

i, 

1-5

 

iy

u

n

)

!

~

К

z

>rt

o ’

r-l


ЭС

o '


O'

CO

ГЧ£

r-~


Г*“Г

CO

VIrf

30

CO«П

ГЧ

r~гО

хг

чОrn

ГЛ

ОГ-Г

r-

ooГЧ

r-4


■ч-

гЛ

r--'гЛ

Г-*


14

9

i

5М

:кЛ


л 

NOK)

oc

to

^rsc

COCO

Cr-'


ГЧ

Vl

SefO

ГЧ

Г'оо

о ”


гл

*3-


гм

гл

O'ГЧ

o

OQ

NO

r-> 


O'

гЛ

чОГЛ

ГЧ

ггso

*e-


s

о

N£

s

:*f=

a."


|

г "


VI

r-T


r-

CO

чО^гч

r~

соac

rr

гоЭ0

со

осav

о

*"4O'

1Л1


r-Г

о

■«tГП

О

r~ON

o '


oo

-<*


«л

ГЧ

Г“,ЭО

о

iI

•c

О'ec

9

tft* r

%

z

ГЧ

чож

n-

o"CO

со

оSO

CO

гч00

<5

тг

ч-«п

ГЛ

vnчс>

40

rNЭ0

*3-


NO

ГЧ

очО

Cu*


£

_N

РЧCO

VI

ЭСчО

ГО

Г"»30

-o

ЭСXt

I/O


sO

rs"


n-

ro

тГS£>


о-

о '


Г-.

rf

оm

rn

■ЧГчО

чО

r*$

■<*■

•tf


■п-

Г'1


ГО

чг

«л00

О

*s

e C

i

f*.ГЧ

Г--


nr

u

©,\o

Tf

seчО

r*~.

‘o

r-.'r-

4>O'

■*T


t-.

rvf


oo

CO

РПt—

*

t—3Q

О

fs•о

СС

30So

ГЧ

rnr-~

ON

r^‘ГЛ

гг

r iГ-1

о

гЛ40

t-

srо

д.”"


9

z

©

r-

p~-ГЛ

30

40t-

ГЧ

o>O

nr~)

эо

rviЭС

so

\D

ГЧ

m

ГЧr~-

<5\

•oг-

ON

ГЧо

ON

VA£

N

£|S.

i

M

1•c

©

Ts*oT

Z

ГЛтГ

ГО

ГЛ

O'

’Л-’r"

t-~-


>o

wo

mCO

эо

r<“,С \

r~

ГЧГ-4

г~

тгr-

о

*3"ГЧ

<~n

ON

оVO

г-

гм1Л)

ГЧ

чОc C

'Z

CO

оГЧ

vn

ccsO

r~

rJt'-

O'

счо

«/-I


f'-‘

•O

rnГЧ

гл

шrf

c*\


r^i

m

ТГON

\D

o 'oo

«г

W-J

ГЧ

о*чО  1

ч /

a f


£

g•Л

JO

Г--r~

o '

3C

ТГcr”

ГЛ

ro- .

f-4


r't

"5Г


■cf

r^l


O'

fN

ОГ-'

\o

ЭО\C

m

оо ’

ГЧ

ТГ•о

Oil


о

‘w

I

E

C/5


1

E

P£

с

гаOil

1

2£

с«

to

уз

s '

/

i>'

6

3£

p

Ish

la

yd

ig

an 

sm

!1

>,Б

3

£P

ъ

с

fZ

ад

>.

гах :

41


Fosforli  o ‘g‘it  m e’yori  oshishi  bilan h a r ikkala tuproqda ham   ildiz 

o ‘sishi  va  yutish  yuzasi  k o 'p ay ad i.  S huni  h am   ta ’kidlash  lozim ki, 

sug‘oriladigan b o ‘z o ‘tloqi  tu p ro q d a h am m a navlarda h am  yon ildizlar 

soni va  ildiz yutish  yuzasi  sug‘oriladigan  tipik b o ‘z  tuproqqa  nisbatan 

ko 'p ro q   b o ‘ladi.  A garda  yon  ildizlar  soni  bilan  ildiz  yutish  yuzasi 

kattaligi  solishtirilsa,  bu lar  o ‘rtasida  korrelyativ  bog'liqlik  borligini 

k o ‘rish m um kin.

G ‘o ‘za  navlarining tu pro q   sharoiti va o ‘g‘itga nisbatan  reaksiyalari 

o ‘rta sid a g i  farq  u la rn in g   y e tis h tirg a n   h o silid a  k o ‘rish   m u m k in . 

8-jadvalda  g‘o ‘za  navlarining  2  ta  tuproqda  va  7  ta  o ‘g ‘itli  variantda 

hosildorligi  keltirilgan.

K o ‘pchilik  tadqiqotchilar  o ‘g ‘itning  g ‘o ‘zaning  navlariga  ta ’sirini 

bitta tuproq  sharoitida o'tkazishgan.  B unday tadqiqotlarning natijalari 

g‘o ‘za navlarining o 'g ‘itga  m unosabatini baholash  uchun kam lik qiladi. 

C hunki  h a r  bir  nav  aniq  tu p ro q   ayirmasi  va  o ‘g ‘it  bilan  birgalikda 

yuzaga  kelgan  oziqlanish  sharoitiga  reaksiya  beradi.  D em ak,  g ‘o ‘za 

navlarining  o ‘g‘itga  m unosabati  haqida  gapirilsa,  qaysi  bir  tuproqda 

ekanligi  aniq  k o ‘rsatilishi  kerak,  tuproqlarim iz  esa  bir-biridan  katta 

farq  qiladi.  B unday  b o g ‘liqlik   J.  S atto ro v  va  uning  o 'q u v c h ila ri 

to m on idan   olib  borilgan  tajriba  natijalaridan  yaqqol  k o ‘rinib  turibdi.

Sug'oriladigan  tipik  b o ‘z  va  b o ‘z -o ‘tloqi  tuproqlarda  o ‘g‘it  beril- 

m aganda  nisbatan  k o 'p ro q   paxta  hosilini  159-F k o ‘rsatdi.  N 200P 140K 100 

kg/ga  o ‘g ‘it berilganda  sug‘oriladigan  b o ‘z  tuproqda  nisbatan  k o 'p ro q  

paxta  hosilini  C-4727,  108-F  navlari  berdilar.  Sug‘oriladigan  b o ‘z- 

o ‘tloqi  tuproqlarda  esa-C -4727  va  T oshkent  1  navlari.

0 ‘g ‘it  m e ’yori  N 250P (15 2MK U5  gacha  qaytarilganda  sug‘oriladigan 

b o ‘z  tup roq da  T oshkent  1,  108-F  va  159-F  yuqori  hosil  ko'rsatdilar. 

Sug‘oriladigan  b o ‘z - o ‘tloqi tu p roq d a  esa,  C -4727,  T oshkent  1  va  108- 

F   hosilni  k o ‘proq  berdi.

Eng  yuqori  m e’yorda  —  N 3U0P 2)0_3

0nK 150  kg/ga  o ‘g‘it  berilganda 

sug‘oriladigan  tipik  b o ‘z  tu p ro q d a   yana  o ‘sha  T o shkent  1,  108-F 

n a v la ri,  s u g ‘o r ila d ig a n   b o ‘z - o ‘tlo q i  tu p r o q d a   esa  C -4 7 2 7   va 

T oshkent  1  navlari  m aksim um   hosil  berdi.

D em ak,  C-4727  navi  nam likni  k o 'p ro q   b o ‘lishini xohlaydi,  108-F 

uchun esa nam lik unchalik k o ‘p b o ‘lm asa ham  yuqori dozadagi o ‘g ‘itga 

ijobiy reaksiya beradi.  C-4727 navi sug‘oriladigan b o ‘z -o ‘tloqi tuproqda, 

T oshkent  1  navi  esa  h a r  ikkala  tu p ro q d a ham   fosforli  o ‘g ‘itni  k o ‘proq 

talab  qilishini  k o ‘rsatdi.  108-F  va  159 -F   navlari  esa  fosforli  o ‘g ‘it 

ko‘payib azot bilan nisbati N :P   1:1  teng b o ‘lganda hosilni kamaytiradi.

42


G

‘o

‘zn

a

v

la

ri

n

in

g

 

h

o

sil

d

o

r

li

g

i,

 

s

/g

a

.

s

oT8

z f

ьй”


p

zs

кft.”

z"

4,ft.”

z ”


_

of2=

■§ 


О  g

ON

NO

00

r-.

O^

О

O-

r-

гч

ro

CM

О

fN

CO

ГЧ

Tf

Tf-

ro

ro

ro

CN

о

oc

ON

о

ro

in

in

CO

о

Tl-

ГЧ

тг

rO

rf

ON

ГО

C"-

ro

ro

CS

Г-*

00

rO

ON

O'

40

ro

о©

ГО

00

CO

ro

СГ

О

О

OO

CO

sO

CO

ГО

cO

Q.

ГЧ

Tf

ГЧ

oo

O*

О

in

ON

ro

ГО

cn

ro

NO

ro

ON

ro

oo

CO

о

JsJ

Ъ

«о

O'

rO

Г"-

ro

00

ro

40

rO

&

Ot)

*o

О

oo

40

csГЧ40

00

Tf

со

ГЧ

со

cO

CO

O

n

гч

V<

О

"op

V3

oo

ГО

NO

ro

о

ro

О

ГО

OO

со

m

О

о

ro

CN

00

CS

ro

о

ГО

rf

ro

О

го

40

rO

rf

ro

ro

ro

C-l

ro

t-'-

00

rs

rj-

CM

40t

J-

NO

oo

rf

*/*}

Г"

00

C

-4

7

2

7

T

o

sh

k

e

n1

1

0

8

-F

1

5

9

-F

C

-4

7

2

7

T

o

sh

k

e

n1

1

0

8

-F

1

5

9

-F

43


0 ‘simliklarning m ineral oziqlanishida nav xususiyatlari o ‘rgamlayot- 

ganda  birinchi  navbatda  ildiz  tizim i  orqali  ionlarni  yutilishiga  chuqur 

e ’tib o r  berish  kerak.  U   yoki  bu  io n n i  k o 'p ro q   y u tilish i-b u   ildiz 

hujayralaridag i  g en o tip ik   farq  qiladigan  h arak atd ag i  m exanizm ga 

bog‘liq.  Ildiz  tizim ining  fiziologik  aktivligi,  y a’ni  ionlarn i  yutishi, 

m etabolik jarayonlari  genetik  y o ‘l  bilan  old in dan   belgilangan.

N avlar  o ‘rtasidagi  farq  xolos  ionlarni  birlam chi  yutilishi  bilangina 

bog'liq b o ‘lm asdan, yutilgan ionlarni o'sim likdagi harakati va o ‘simlikni 

yerdan  ustki  qism ida  borayotgan  m o d d a  alm ashinuv jarayonlari  bilan 

ham   bog'liqdir.  H ozirgi  paytda  ildiz  tizim i  orqali  k ation,  anionlarni 

yutilishi va  ildizda  organik m oddalarning  sintezi  o ‘rtasidagi  bog‘liqlik 

turli  navlarda  o ‘rganilm oqda.

N a v n in g   m o d d a   a lm ash in u v id ag i  x u su siy a tla rin i  t o ‘liq  o ch ib  

beradigan  fiziologik  va  biokim yoviy jarayo n lam i  o ‘rganadigan  ilm iy - 

tad qiqo tlar  o ‘tkazish  kerak.

Shunga o ‘xshash ilm iy-tadqiqot ishlari olib borilm asa,  nim a uchun 

h a r  xil  navlar  turli  xil  m iqdorda  ionlarni  oladi,-d egan  savolga  javob 

berish  m u m k in   emas.  N avlar  o ‘rtasidagi  farq  qaysi  om il  yoki jarayon 

bilan  bog‘liq  ekanini  ochib  b o ‘lmaydi.

Eng  a w a lo ,  2  xil  navda  ionlarning  m iqdorini  to ‘g ‘ri  aniqlab,  bu 

ikki  navni  b ir  biriga  payvand  (bir  navning  ustki  qism ini,  ikkinchi 

navning ildiziga va shuni teskarisi)  qilib o ‘rganish  lozim.  M ana shunday 

e k sp e rim e n t  io n la rn i  y u tilish id a   o ‘sim likn in g   ild iz in i  yoki  ustki 

qism ining  rolini  aniq  ko ‘rsatib  beradi.

B undan tashqari, o ‘simlik tom onidan ionlarni yutish yoki o ‘simlikda 

ionlarning  m iqdorini  nasldan-naslga  o ‘tishi  h am   o ‘rganilm agan.  Bu 

yo‘nalishdagi ilmiy ishlar o ‘simliklar fiziologiyasi, genetika va agrokimyo 

fanlari  taraqqiyotiga  q o ‘shilgan  katta  hissa  b o ‘lib  qoladi.Agrokimyoning  hozirgi  davrdagi  muammolari

A grokim yo  o ‘g ‘it  ishlab  ch iq arish   san o ati  bilan  c h a m b a rc h a s 

bog‘liq.  A grokim yo  va  o ‘g‘it  ishlab  chiqarish  bir-biri  bilan  kelishgan 

hollarda  taraqqiy  etishi  kerak.

A m m o  bugungi  ku n da kim yo  sano atin in g taraq q iy  etganiga  q ara- 

m asdan  b a ’zi  b ir  yechilm agan  m u am m o lar  m avjuddir.  Eng  a w a lo  

fosforli  o ‘g ‘itlar  ishlab  chiqarishn i  ko ‘paytirish  va  qishloq  x o ‘jaligi 

ishlab  chiqarishga  o ‘g‘itlarni  optim al  nisbatda yetkazib  berish  hisob­

lanadi.

44


Y ana bitta m uam m o-m ik ro o‘g‘itlar ishlab chiqaruvchi kichik-kichik 

Iftvodlar  tashkil  qilish  va  m akro,  m ik ro o ‘g‘itlarn i  birga  ishlab  chiqa- 

Hlhini  ta ’m inlovchi  texnika  va  texnologiyalarni  yaratish  sanaladi.

M u him  aham iyatga ega b o ‘lgan vazifalardan biri o ‘g ‘itlarning yangi 

lh a k lla rin i,  tark ib id a   m ik ro elem en tlari  b o ‘lgan  kom pleks  o ‘g ‘itlar 

yuzaga keltirish va ishlab chiqishdir.  Ishlab chiqilgan va qo‘llanilayotgan 

0 ‘g‘itlarning   sam aradorligini  oshirish  o ‘ta   m u h im   m u am m o la rd a n  

bo'lgan va bugun h am  xuddi shunday. A grokim yoning b a ’zi bir nazariy 

m uam m olari  hozirgacha  yechilm asdan  kelm oqda.  Bularga  m isol  qilib 

oziq  ele m en tlari  an iq   dastur  asosida  ajralib  ch iq a d ig an   a z o tn i  va 

m ik roo‘g ‘itlarning  yo'q ligini  keltirish  m u m k in .  0 ‘g‘itlard an   ajralib 

ch iq ad ig an   oziq  e le m en tlar  m iq d o ri  va  n isb a ti  o ‘sim likni  h a r  b ir 

navining  vegetatsiya  fazalari  bilan  bog'liq  b o ‘lgan  m uddatdagi  talabi 

va 

iqlim   tu p ro q   sharoitiga  m os  kelishi  lozim .

Bu  m u am m o la rn i  yechish  u c h u n   m avjud  h a r  b ir  tu p ro q -iq lim  

sharo itida  asosiy  qishloq  xo 'jalik   ekinlariga  oziq  ele m en tlar  qabul 

qilinganida  oziqa  m od d alar  o ‘rtasidagi  o ‘zaro  t a ’sir  va  bog‘liqlikni 

ko‘rsatuvchi  aniq  ilm iy  m a ’lum o tlar  olish  u c h u n   m odelli  tajribalar 

o'tk azish   kerak  b o ‘ladi.

O ziqa  elem en tlarin in g   o ‘sim lik  olayotgan  p ay td a  o ‘zaro  t a ’siri 

haqida  aniq va c h u q u r m a ’lum otlarga ega b o ‘lish u larni yuqori ham d a 

sifatli  hosil  beradigan  tom onga  boshqarish  im ko n in i  beradi.

H ozirgi  zam ond a  o ‘sim liklarning m akro va  m ik ro elem en tlar bilan 

oziqlanish  jaray o n in i  boshqarish  n ihoyatda  dolzarb  m uam m o lard an  

hisoblanadi.

Q ishloq xo'jalik ekinlarining yangi yuqori ho sildo r navlarini  paydo 

bo'lishi,  ularning m akro va m ikroelem entlarga b o ‘lgan talabini optim al 

qondirish uch u n  o'sim likning oziqa m oddalari bilan ta ’m inlanganligini 

t o ‘g ‘ri  k o ‘rsa ta d ig a n   d iag n o stik a  u su lla rin i  y a ra tish   h a m   m u h im  

m asalalardan  hisoblanadi.

O ziqlanishning  optim al  darajasini  y aratm asdan  turib,  yuqori  hosil 

olish  h aq id a  gap  b o ‘lishi  m u m kin  em as.  A m m o  bu   m asalada  hali 

k o ‘p yechilm agan vazifalar turibdi,  m asalan,  o ‘sim liklarning  oziq  ele- 

m en tlarga  b o ‘lgan  talabini  yana  bir  tekshirib  k o ‘rish  lozim ,  chunki 

h a r bir navning  oziqlanishida  uning  o ‘ziga xos genotipik xususiyatlari 

m avjud.


Boshqa h am m a hayot om illari mavjud b o ‘lganda oziq elem entlarini 

o ‘sim lik  to m o n id a n   olinishi  va  ularni  m etab o lizm d a  qatnashishi  u 

yoki  bu  navning  genetik  xususiyatlari  bilan  bog'liqdir.

45


H ozirgi  zam on  ekologiya  m uam m osi  kun  tartibiga  tabiiy  obyekt- 

larning elem entlar tarkibini o ‘rganish kabi ju d a   m urakkab  m asalalarini 

q o ‘ym oqda.  Bu  m asalaning  chiqishiga  sabab b irinchidan,  ekologiyani 

buzuvchi  tabiiy fonlar,  oqim lar b o ‘lsa,  ikkinchidan,  antropogen om illar 

(sanoat,  transport  chiqindilari,  organik va m ineral o ‘g‘itlarni  qo'llash, 

sug‘orish).

H a r  xil  yash ash   h u d u d la rid a   in s o n -m u h it  tiz im id a   kim yoviy 

elem entlar aylanish  doirasini  kom pleks  holatda o ‘rganib  borish kerak. 

C hunki  inson  va  o ‘sim liklarning  oziqa  elem entlariga  bo'lgan  talabi, 

ularni  kelib  chiqish  ichki  va  tashqi  sharoitlari  bilan  uzviy  bog‘liqdir.

B u n d a y   yirik  m u a m m o n i  y e c h ish d a   h u d u d iy   ta ra q q iy   etg an  

m onitoring  m a’lum otlarining  katta  bazasi  kerak  b o ‘ladi.

M onitoring  tizim iga  m a ’lum   b o ‘lgan  tuproq,  o ‘simlik,  hayvonot 

dunyosi,  oziqa  m ahsulotlari,  suvdan  tashqari  o ‘g ‘itlar,  kom postlar  va 

sug‘orish  suvini  ham   kirgizish  kerak.

0 ‘g ‘itlash  tadb irinin g   sam aradorligini  yan ada  k o 'ta rish   u c h u n  

quyidagilarni  amalga  oshirish  zarur:

1)  fiziologiya-biokim yo ja ra y o n la rid a   oziq  e le m en tlarn in g  ro lin i 

c h u q u rro q   o ‘rganib  m in e ral  o ziq la n ish   n azariy asini  m u k am allash - 

tirish.


2)  biogeokim yo  h u dudlarni  hisobga  olib,  tu p ro q-iqlim   zonalari 

u c h u n   qishloq  x o ‘jalik  ishlab  chiqarishni  o ‘g‘itlarga  b o ‘lgan  talabini 

aniqlash  prinsiplarini  ishlab  chiqish;

3) tuproqlarda m akro va m ikroelem entlarning harakatini shaldlarini 

va  o ‘sim lik  diagnostikasi  haqida  m a ’lu m o tlam i  ch uqur  analiz  qilib 

o ‘g ‘itlar  sam aradorligini  o ldindan  aytib  beradigan  ishonchli  usullarni 

ishlab  chiqish;

4)  tup ro q  va  o ‘sim likda  m akro  ham d a  m ikroelem entlarni  b o ‘lishi 

m u m k in   b o lg a n   m iqdor va  nisbatini  aniqlash;

5)  tuproqda va o ‘sim likda  oziq  elem entlar m iqdori h am d a shaklini 

aniqlaydigan  usullarni  yanada  m ukam m allashtirish;

6)  b e rilg a n   suv,  o rg a n ik ,  m in e ra l  o ‘g ‘itla r   m iq d o ri  e k ila d ig a n  

q is h lo q   x o ‘ja lik   e k in la ri  x u s u s iy a tla rin i  h iso b g a  olib  h a r  b ir  t u p ­

r o q - iq lim   z o n a s in in g   tu p r o q la r i  u c h u n   o z iq   e le m e n tla r   b ila n  

t a ’m in la n g a n lik n i  t o ‘g ‘ri  a n iq la s h n in g   ilm iy  aso sla n g a n   m iq d o rin i 

y a ra tis h .

H a r   b ir  tu p ro q -iq lim   z o n a si  u c h u n   k o ‘p  y illik  ta jrib a la rd a , 

a lm a s h la b   e k is h d a   o z iq   e le m e n tla r in in g   b io lo g ik   a h a m iy a tin i 

©‘rganishga  alohida  diqqat  bilan  qaralishi  zarur.

46

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling