J. S. Sattorovning umumiy tahriri ostida


Download 17.02 Mb.
Pdf ko'rish
bet51/53
Sana15.12.2019
Hajmi17.02 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

oldin

ishlan-

ganda

ekish

bilan

birga

birin­

chi

oziq­

lan­

tirish

ikkin­

chi

oziq-

lanti

rish

uchin­

chi

oziqlan-

tirishda

_

__

__

A zotlio ' g 'i t

_

...___

Fosforli


o ' g ' i t

_

____Kaliyli

O rg an iko ' g ' i t

o ' g 'i t

(t/

ga)


___

_

~~

26  — Agrokim yo

401


Rejada  o ‘g4tlar  m e ’yoi:i  flzik  tiilclarda  keltiriladi.  Oziq  m oddalar 

rhe’yori  I'iOyjadvalda  kellirilgan  koeffisentga  k o'paytirish  yo‘li  bilan 

hisoblanadi.

 110-jadval

Oziq moddalar me’yorini fizik tuklarga o‘tkazishkoeffitsientlari:;

‘g ‘it  shakliK oeffitsien ti

A m m iakli  selitra

2 ,9 4

M o ch ev in a

2 ,1 7

A m m on iy  suifat

........


4 ,88

Superfpsfat  (20%  P 20 5)5.00

Superfosfat  (15%   P , 0 , )

6 ,6 7

A m m ofos  ■

  2 ,1 7   - 

:■

K aliy  xlorid: 

. . 

.

1.66K aliy xlorid 

: :

:2,50

Q uyida  asosiy  qishloq  x o ‘jalik   ek inlarid an   biri,  g ‘o ‘za  uchun 

o ‘g ‘itIardan  foydalanish  rejasini  tuzish  tartibi  keltirilgan.

AZOTLI  0 ‘G T H A R D A N   FOYDALANISH 

REJASI

G ‘o ‘za  o ‘simligi  uphun  azotli  p ‘g ‘itlardan  foydalanash  rejasi  111- jadvalda  keltirilgan  form a  bo'yicha  tuziladi.

Jadvalniug  1 — 

6  ustunlaridagi  m a’lum otlar,  ekjnlarni joylashtirish 

rejasi,  ekin  m aydonlarining tuzilishi va tuproq xaritasi  asosida tuziladi.;

Alzotli  o 'g ‘itning  yillik  m e'yori  quyidagi  form ula  yordam ida  aniq- 

la n a d i:'  ■: 

( « - / / ) -5  100 ;  '  ' A —

 -- :-----------

............4 0  
bunda: 

:

/I  -  azotning  biologik  m e'yori,  kg/ga:В

  —paxta  hosildorligi,  s/ga; 

;

b

  —tup ro q n in g  unum dorligi  va  ilgari  solingan  o ‘g ‘itlar  hisobiga

olinadigan  hosildorlik,  s/ga.  (hosildorlik gektaridan  20-30,  30-40,  46-

50,  50-60 sen tn er b o ‘lganda,  ularga mos  ravishda  5 - 10;  10 - 12,5;  12,5-

15  va  15-20  sen tn er  bo'ladi):

402


A

zo

tlo

‘g

‘i

tl

ar

d

an

 

fo

y

d

a

la

n

is

h

 

re

ja

si

 

ll

l-

ja

d

v

a

l.

.. 

y

il

 

h

o

si

li

 

u

c

h

u

n

v

il

o

v

a

ti

 

______

_________t

u

m

a

n_

 

____

 

x

o

‘j

a

li

g

i

A

zo

tnso

li

sh

 

m

u

d

d

a

tik

g

/g

a

3

-

oziqlan­

tiri

sh

da

l/~>  

Г- Г"- 

vrv

2

-o

z

iq

-

la

n

ti

r

i-

sh

d

a

iTi 

О 

О 

m  •  , 

СО 

’  ' 

г**

1

-o

z

iq

-

la

n

ti

r

i-

sh

da

50

 

;

5

0

5

0

5

0

e

k

is

h

 

bil

anbi

rga

............. 1 1  ............ 

Д .

e

k

is

h

­

d

a

n

o

td

in

• О  •  ' 

О  . 

О 

1

1-Г) 

1

A

z

o

tn

in

- y

il

li

k

 

me

’y

o

r

i,

 

kg

/g

a

О 

о  о  

Р® Tf 

О 

(N 

— 

СЧ ГН

H

o

sidorlik,

s/

g

a

3

0

3

5

3

6

 

30

A

gr

of

on

■ 

E

sk

id

a

n

 

ha

y

d

a

li

b

 

ke

lg

a

n

 

ye

r

la

r

H

a

y

d

a

lg

a

n

b

e

d

a

p

o

y

a

B

e

d

a

p

o

y

a

 

ha

y

d

a

la

y

o

t-

 

ga

"

k

ey

in

g

i 

to

‘r

ti

n

c

h

i 

y

il

B

e

d

a

p

o

y

a

 

ha

y

d

a

lg

a

n

- 

dak

c

y

ii

ig

i 

ik

k

in

c

hу

..

..

..

 

i

Tup

ro

q

T

ip

ik

b

o

‘z

tu

p

r

o

q

S

h

u

nng

 

o

‘z

i

O

‘t

lo

q

tu

p

r

o

q

Tp

ik

 

bo

‘z

 

tup

r

o

q

1 r

fe*  *   c*

5  

£  

м

■ S ’®  

-

1

00

20

110

2

0Kon­

tu1

-1

0

1-

1

2 

1

-1 

1

1 — 

1

0B

ri

ga

da— 

fN 

fO

403


5—1  s  paxta  hosili  olish  u ch u n   azot  sarfi,  kg;

40—g ‘o ‘zaning  azotli  o 'g 'itd a n   foydalanish  koeffitsienti,  %;

100—konstanta.

Paxtaning  hosildorligi  gektariga  30  s  b o'lganda,  azotning  biologik 

m e’yori  bir gektarga  250  kg  ni  |A =   (30— 10)  12,5=250]  tashkil  qiladi.

A zotning  biologik  m e’yori  aniqlangach,  112-  va  113-jadvallarda 

k eltirilg a n   tu z a tish   k o e ffitsien tla ri  y o rd am id a,  tu p ro q   tip lari  va 

agrotexnik  fonlar  bo'yicha  differensiyalashtiriladi.112-jadval

Sug‘oriladigan yerlarda  tuproq  tiplari  bo‘yicha  azot  me’yorini 

differensiyallash  uchun  tuzatish koeffitsientlari

Yarim sahro zona tuproqlari

Sahro zona tuproqlari

Tipik bo‘z 

tuproq poyasi

Koef-

fltsient

Och  tusli bo‘z 

tuproq  poyasi

Koef-

fitsient

Janubiy,  o ‘rta, 

shimoliy 

zonachalar

Koef-

fitsieiit

Tipik  b o ‘z 

tuproqlar va 

o 'tlo q i  b o'z 

tuproqlar

1,0


O ch  tusli 

b o'z  tuproqlar 

va  o 'tlo q i— 

b o'z  tuproqlar

1,1


Taqirli,  o 'tlo q i- 

taqirli,  sho'ri 

yuvilgan 

va  kuchsiz 

sho'rlangan 

yerlar

1,2


O 'tloqi

tuproqlar

0,8


O 'tloqi

tuproqlar

0,9

Sho'ri  yuvilgan 

o'tloqi 

va  kuchsiz 

sho'rlangan 

yerlar

1,0


To‘q tusli 

o'tloqi 

tuproqlar

0,7

O 'tloq i, 

o'rtacha  va 

kuchsiz 

sho'rlangan, 

yuviladigan 

tuproqlar

1,1


O 'tloq i,  o'rtacha va 

kuchsiz 

sho'rlangan, 

m untazam  

yuviladigan  yerlar

1,2


Kam  q u w a tii, 

rivojlanm a- 

gan,  eroziyaga 

uchragan 

tuproqlar

1,2


Kam  q a w a tli, 

yaxshi 

rivojlan- 

m agan, 

eroziyaga 

uchragan 

tuproqlar

1,3

Yupqa  qatlam li, 

eroziyaga 

uchragan, 

shag'altosh 

qatlam li  tuproqlar

1,4

404


Agrotexnik  fonlar  bo‘yicha  azot  me’yorini 

korrektirovka qilish

113-jadval

Agrofon

Hosildorlik,

s/ga

Azot

me’yori,

k g /g a

Tuzatish

koeffitsienti

Azotning

differensial-

langan

me’yori,

k g /g a

M akkajo'xoridan  keyin

30

2 5 0

1,2


300

B edapoya

haydalgandan  keyingi: 

-b irin ch i  yili

30

2 5 0

0,6


150

-ik k in ch i  yili

30

2 50

0,8


200

-u ch in ch i  va  undan

30

2 50

1,0


250

keyingi  yillar

Eskidan  sug‘orilib,  g ‘o ‘za  ekilib  kelinayotgan  yerlarda,  tuproqdagi 

o'zlashtiriladigan azot  m iqdori turlicha bo'lishi m um kin.  Shunga  ko‘ra, 

b un day  yerlard a  ishlatiladigan  azotli  o ‘g ‘itlarning  m e ’yorlari  114- 

jadvalda  keltirilgan  tuzatish  koeffitsientlari  asosida  ham   korrektirovka 

qilinishi  kerak.114-jadval.

Azot  me’yorini  tuproqdagi  o‘zlashtiri!uvchi  azot  miqdori 

bo'yicha  differensiyallash

Tuproqlarning

ta’minlanganlik

darajasi

Mineral holdagi 

azotning miqdori, 

mg/kg

Paxtadan  30—35  s/g a  hosil 

olish  uchun  azot me’yor kg/ga

Juda past

< 2 0

250

Past

2 0 - 3 0

225

O 'rtacha

3 0 - 5 0

200


Y uqori

5 0 - 6 0

150

Juda yuqori

> 6 0

100


Azotli  o ‘g‘itlarning  differensiyalangan  m e ’yorlari  aniqlangandan 

keyin, g‘o ‘zaga azotni m uddatlar b o ‘yicha solishni taqsim lashga o ‘tiladi 

(

111-jadvalning  8—12 ustunlari).Azot  o ‘g ‘itlar,  odatd a,  b o ‘lib -b o ‘lib  solinadi:  ekishgacha,  ekish 

bilan  birga  va  o ‘sishish  davrida.

405


Ekishdan  oldin  solingan  azotning  sam aradorligi  o'zgarib  tu rad i va 

zo naning  iq iim ,:  lupiQq  va  agrotexnik  sharoitlariga  bog'liq  bo'ladi. 

M asalan,  tipik  b o 'z  tuproqli  yerlarda,  azot  erta  bahorgi  boronalash 

paytida  tuproqqa  solinadi................

Bunda  azotli  o 'g 'itla r  erta  bahorgi  yog'ingarchilik  oqibatida,  30- 

50  sm  ch u q u rlik k a  singadi  yk  y ash ;;o ;siralik iar  u n d a n   niaksim al 

foydalanadi.:  Sho'rbkuZgi  shudgordan  keyin  yuviladigan  yerlnrda  azot 

ekishdan  oldin  chizel  bilan  solinadi.

Yerni  haydashdan oldin s h o 'r yuvish  ishlari  o'tkaziladigan joylarda 

o 'g 'it  bahofgi  yer  haydov  paytida  solinadi.  C higitni  undirib  olish 

uchun  qo'shim cha  sug'oriladigan  yerlarda,  azot  chigit  ekish  bilan  bir 

vaqtda  solinadi.

Agar  b a’zi  sabablarga  k o 'ra,  ekishga  q a d a ra z o tli  o ’g'itlar  solin- 

'm agan  bo'lsa,  bu  tadbir  ekish  vaqtida  bajariladi;  B unda  azot  m e ’yori 

gektariga  20—25  kg  dan  oshmasligi ;kerak.

!......


0 ‘suv  davridagi  oziqlantirish  .miqdori,  azotning  yillik  rrie’yori  va

tu proq  sharoitiga  bog'liq.  O datda,  2 --3   m arta  oziqlantirish  quyidagi 

m u d d a tk rd a   o'tkaziiadi:  2—3  ta  chinbarg  hosil  bo'lgaud  i  shonalash 

va 


gullab,  ko'sak  hosil  qila  boshlkgan  davrda.

Azotning  yillik  rhe’yoriga  qarab,  birinchi ?ertagi  c ^ q la „ a ris h d a , 

gektariga  5 0 -  75  kg,  ikkinchi va  uchinchi  oziqlantirislida €Sa gektariga 

50— 100  kg  atrofida  azot  solinadi. 

:  '

G 'o 'z a n i  oziqlantirishni  o 'z   m u dd atlarida  tugallash  katta  aha- niivatga  ega.

Oziqlantirishni tiigallashning  maksimal  nniddatlari,  paxta ekiladigan 

shim oliy zonalarda  10— 15  iyul,  o 'rta   zonalarda  15—20  iyul vajan u b iy  

zotialarda  esa  20—25  iyul  hisoblanadi.FOSFORLI  0 ‘G‘ITLARM N  FOYDALANISH 

REJASI 

;

Fosforli  o 'g 'itlarn in g   sam aradorligi  tuproqda  harakatchan  fosfor-; ming  mavjudligiga  bog'liq.  Shuning  uchun  fosforli  o 'g 'itla r  m e ’yori. 

agrokimyoviy:  x aritan o m alar  asosida  115  jadvalda  keltirilgan  shakl 

b o 'yicha  aniqlanadi.

Jadvalning 

1 —4 usturtlaridagim a’lum otlar yerdan foydalanish  rejasi 

va  agrokimyoviy  xaritanom alar  asosida.  5  ustim dagilari  esa  ekinlarni 

joylashtirish  rejasi  asosida  to'ldiriladi.

406


Kosforli  o'g'itlardan  foydalanish  rejasi

__ _  yil  hosili  uchun

■ 115-jadval

vilo v a ti 

tum ani 

xo'jaligi

V . v i ' , '   v  

V - . .

£ri-


gada

KonturM ay-4 


'  don.

ga

Harakat-chan PjOs, 

mg/kg  ;


Hosil

dorlik,


s/ga

(g-o-za)


Fosfor

kf

me’yori,/ga

Fosforni solish muddati,

kg/ga

Bio-  ’ 


logik

Diff.si-


yalan-

gan


YerBi

haydash


vaqti

Ekish


bilan

birga


Gullash

davrida


\ y -

1.2:7,8


60

3-1-45


35,0

52,5;


160

160


—•'

I.3,4',5,6

60

4 6 - 6 040,0

60,0


120

120


2.1 - 9

90

16—3045,0 :

6 7,5


270  :

225


45

;  _


2. ■

1 0 -1 4


56

!  >60  i

30,0

45.0 '


45

45-


'  •  —


3.

1 - 1 2


120

1 6 - 3 0

30,0

45,0;


180

95

4540

L  '.Fosforli  o 'g 'it  m e'vori  p ix ta   hosildorligi  to 'g'risidagi  ma  lum otlar 

asosida  aniqlanadi.  B unda 

1  s  paxla  uchun  fosfor  sarfi  1,5  kg  deb 

qabul  qilingan. Shu  asosda,  fosforli  o ^ 'itn in g  biologik  m eryori  aniqlanadi.  M asa- 

ian.  paxtaning hosildorligi gektariga 30 s b o'lganda,  fosforning biologik 

m e ’yori  gektariga  45  kg  b o'lad i. 

V,  / "


Fosforning biologik  m e’yori  aniqlangach,  u tuproqdagi harakatchan 

fosforning  m avjudligiga  m uvofiq,  116rjjadvalda  keltirilgan  tu zatish  

koeffitsientlar

4ybfcfafrii’dd  ’differensiyallanadi. 

:


Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> A. ramazonov, S. Buriyev tuproqshunoslik va dehqonchilik
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r s it e t I s. A. Azimboyev dehqonchilik, tuproqshunoslik ya
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> Ipakchilik va tutchilik o'krkuston
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> U sm o n norqulov, h a m id u L l a sheraliyev
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> T. U. Usmonov, B. C. Mirzayev
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> A. Q. Qayimov, E. T. Berdiyev dendrologiya
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> M u o ‘K: 638. 21 (075) kbk 46. 92 I 70 a 90 Taqrizchilar
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> X. Q. Nomozov, sh. M. Turdimetov o'zbekiston tuproqlari va ularning
40%20Кишлок%20ва%20урмон%20хужалиги -> Tuproqshunoslik

Download 17.02 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling