J. X. Ataniyazov, E. D. Alim ardonoy xalqaro moliya munosabatlari


Download 2.92 Mb.
Pdf ko'rish
bet33/33
Sana13.11.2017
Hajmi2.92 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Tashqi  savdoni  kreditlash  — pul  vositalarini,  tovar  va  xizmat- 

larni ma’lum foiz to£lab qaytarib berish sharti bilan ma’lum mud- 

datga  qarzga berish.

Tashqi  qarz  —  davlatning  xorijiy  mamlakatlar  qarz  beruVchi 

bank  va  moliya  muassasalaridan  zayom  va  kreditlar  olishi,  nati- 

jasida  paydo bo‘lgan  qarzi.

Teskari  (bilvosita)  kotirovka  —  xorijiy  valuta  birliklarida  ifo- 

dalangan  milliy valuta  birligining  narxi.Teskari  kurs  —  ikki  mamlakatda  turlicha  ifodalangan  valuta 

kursi.  Bir mamlakatda oldi-sotdi qilinadigan valuta boshqa mam- 

lakatda  kotirovka valutasi  sifatida  amal  qiladi.

Transmilliy bank  — jahon  ssuda  kapitali  va  moliya-kredit  xiz- 

matlari  bozorida faol qatnashish  imkonini  beruvchi  kapitalga ega 

yirik banklar tushuniladi.

Transmilliy  korporatsiyalar  —  bosh  kompaniya  bir  mamlakat 

kapitaliga tegishli  bo‘lib,  filiallari  esa  dunyo bo‘ylab tarqalib  ket- 

gan  kompaniyalar.

Transmilliylashuv  indeksi  — TMKning  xorijdagi  tovar  va  xiz- 

matlar ishlab  chiqarishga jalb  etilganlik  darajasidir.Treyderlar — moliyaviy instrumentlarning kurslari o‘zgarishidan 

foydalangan  holda bir yoki bir nechta shartnomalar asosida  foyda 

olishni  ko‘zlagan jahon  moliya  bozori  ishtirokchilari.

Transfertlar — iqtisodiy boylik,  bir tomonlama  tartibda  ikkin- 

chi  tomon ishtirokini  ta’minlash.To‘lov  balansi  —  mamlakatning  xorijiy  davlatlar  bilan 

bo‘ladigan aloqalari natijasida yuzaga keladigan valuta tushumlari 

va to‘lovlarining haqiqatdagi  summasi  aks ettiriladi.

To‘g‘ridan  to‘g‘ri  xorijiy  investitsiyalar  ('IT'XI)  — xorijiy kapital- 

ning uzoq muddatli kiritilishi bo‘lib, investor tashkil qilayotgan firma 

aksiyalari  yoki  aksioner kapitaliga to‘la ega bo‘lish yoki  kamida  o‘n 

foizi xo‘jalik faoliyatining ta’sirchan  nazorat qilinishini ta’minlaydi.Toiiq iqtisodiy integratsiya — yagona iqtisodiy siyosat yuritish, 

umumiy valuta va milliy boshqaruvdan yuqori tashkilotlarni joriy etish.

421


Toiov  sanasi  —  bitim  bo‘yicha  sherik  o‘sha  kunga  qadar 

valutani  o‘tkazib  berishi,  ya’ni  toiovni  amalga  oshirishi  lozim 

boigan  sana.

Uzun pozitsiya — xorijiy valutaga nisbatan kurs xatar (tavakkal) 

laridan  iborat  talablar.Umumiy  bozor  — a’zo  mamlakatlar  o‘rtasida  tovarlar,  xizmat- 

lar,  ishchi  kuchi  va  kapitalning erkin harakatini ta’minlashga eri- 

shishga  harakat  qilayotgan  mamlakatlar guruhi.

Umumiy  pozitsiya  —  to‘lovlarning  turli  muddatlari  hisobga 

olinmaydigan  sof valutaviy yoki  foizli  pozitsiya.Valuta — tashqi iqtisodiy va xalqaro aloqalarning boshqa shakl- 

larida  ishtirok etuvchi  mamlakat  milliy  pul  birligi.Valuta  qamali  —  xalqaro  tashkilotlar  yoki  ayrim  mamlakat- 

lar  guruhi  tomonidan  ba’zi  bir  mamlakatlarga  nisbatan  valuta 

tushumlarining  kelish jarayonida  to‘sqinlik  qilish  tushuniladi.

Valuta  bozorlari  — bu  talab va  taklif asosida  turli  xil  valutalar 

oldi-sotdi  qilinadigan  rasmiy markazlardir.Valuta intervensiyasi -   Markaziy bank tomonidan  milliy valu- 

ta  kursiga  ta’sir  etish  maqsadida  chet  el  valutani  sotish  va  sotib 

olish  operatsiyalaridir.

Valuta  kursi — mamlakat  pul birligining boshqa  mamlakat pul 

birligida  ifodalangan  bahosi.Valuta  munosabatlari  — valutaning jahon  oborotidagi  harakati 

natijasida  vujudga  keladigan  pul  munosabatidir.Valuta  operatsiyalari  -   chet  el  valutalari  va  valutaviy  qim- 

matliklarga mulk huquqining almashinishi bilan  bog‘liq operatsi- 

yalarga aytiladi.

Valuta  rezervlarini  diversifikatsiya  qilish  -   bir vaqtning  o‘zida 

bir necha  yetakchi erkin almashinadigan valutalarda chet  el  valu- 

ta zaxiralarini  tashkil  qilish.

Valuta  riski  -   valuta  kurslarining  o‘zgarishi  natijasida  yuzaga 

keladigan zarar ko‘rish xavfi  tushuniladi.Valuta  siyosati  —  bu  xalqaro  valuta  munosabatlari  sohasida 

amalga  oshiriladigan tadbirlar yig‘indisidir.

422


Yaluta  tizimi  — valuta  munosabatini  tashkil  qilishning  davlat 

huquqi  shakli.Valutaning  kurs  rejimi  —  birinchidan,  agar  milliy  valutaning 

kursi  erkin tarzda valuta bozorida  talab va taklif asosida aniqlan- 

sa,  bu  erkin  suzib  yuruvchi  kurs  rejimi  deb  ataladi.

Valutaviy inqiroz — xalqaro  valuta munosabatlarida yuzaga ke- 

ladigan  keskin  ziddiyatlarga  aytiladi.Vekselli  kredit  — eksportyor  tovarni  sotish  haqida  bitim  tuzib, 

o‘tkazma  veksel  (tratta)ni  importyorga jo'natadi,  importyor  tijo- 

rat  hujjatlarini olib akseptlaydi,  ya'ni  unda ko‘rsatilgan  muddatda 

to‘lovni amalga  oshirishga  rozilik beradi.Vositalashgan  kafolatlar  —  kafolat  beruvchi  o‘ziga  xos  tarzda 

vositachilik  vazifasini  o‘taydi.  Bunday  kafolatlar  eksport-import 

operatsiyalarida  keng  ishlatiladi.

Valuta  kurslari  mexanizmi  —  milliy  valutaning  yevroga  nis- 

batan  asosiy  paritetini tartibga  solish  mexanizmi  bo‘Iib,  valutalar 

kursi  paritetdan  15%  gacha  farqlanishi  mumkin.

Yevrobozor — savdo-sotiqlar o‘tkazilgan  mamlakat valutasidan 

boshqa  valutalarda  aks  etgan  depozitlar  va  kreditlar  bilan  savdo 

qilinadigan  xalqaro  pul  bozorlari  va  kapitallar  bozorlari  uchun 

umumiy tushuncha.Yevropa  valuta  kelishuvi  —  1958-yilda  imzolangan  kelishuv 

bo‘lib,  ishtirokchi  mamlakatlar  valutalari  bir-biriga  va  dollarga 

ayirboshlangan.  Kurs  tebranishlari  chegarasi  +  0,75%  darajasida 

o‘rnatildi.Yevropa  Tiklanish  va  Taraqqiyot  Banki  (YTTB)  —  1991-yilda 

tashkil  etilgan.  YTTB  Markaziy  va  Sharqiy  Yevropa  mamlakat- 

lariga  bozor  iqtisodiyotiga  o‘tishga  qaratilgan  iqtisodiy  islohot- 

larni  amalga  oshirishda  ko‘maklashish  maqsadida  tuzilgan.Yevrohududi  —  Yevropa  Ittifoqiga  a’zo,  yagona  valuta  yevro 

muomalada  bo‘lgan  mamlakatlar hududi.Yevropa  valuta  tizimi  —  1979-yilda  asos  solingan.  IJning  bosh 

maqsadlari  —  Ylga  a’zo  mamlakatlar  iqtisodiy  hamkorligini 

kuchaytirish va ularni uchinchi mamlakatlarning beqarorlashtiruv-

423


chi  ta'siridan  muhofaza  etish.  Valutalarning  tebranish  chegarasi 

+  2,25%  darajasida  belgilandi,  1993-yilda  ular  15%  gacha  ken- 

gaytirildi.

Yevropacha opsion  -   faqatgina  belgilangan  sanada  ijro  etilishi 

rnumkin  bo'lgan  opsion  turi.Chet  el  valutalarini  diversifikatsiya  qilish  —  bir  vaqtning 

o‘zida  bir  nechta  chet  el  valutasida  rezervlar  tashkil  qilish  tu- 

shuniladi.

Xalqaro  kafolatlar  —  tovarlar  va  kapitallar  harakatining  uz- 

luksiz va  doimiy harakat  qilinishini ta'minlanishiga xizmat  qilib, 

Markaziy  banklar,  tijorat  banklari,  korporatsiyalar,  hukumat  va 

xalqaro  tashkilotlar tomonidan beriladi.Xalqaro kredit munosabatlarining subyektlari — tijorat banklari, 

markaziy  banklar,  davlat  organlari,  yirik  korxonalar,  regional  va 

xalqaro  moliya-kredit  tashkilotlari  qatnashadi.

Xalqaro  hisob-kitoblar  — tashqi  savdo,  kapitallar va  kreditlar- 

ning  harakati  bilan  bogliq  valutaviy  operatsiyalar,  valutada  oldi- 

sotdi qilish operatsiyalari va boshqa tovarsiz harakatdagi operatsi- 

yalar majmui  tushuniladi.Xalqaro  korporatsiyalar  —  jahon  tovar  va  ishlab  chiqarish 

omillari  bozorlariga  sezilarli  darajada  ta’sir  ko‘rsatuvchi  yirik 

kompaniyalardir.

Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik — mamlakatlarning iqtisodiy  man- 

faatlariga zarar keltiruvchi xavflar va ularning iqtisodiyotini  izdan 

chiqarishga  bo‘lgan  urinishlarni  bartaraf  etishning  kafolatlan- 

gan  mexanizmini  yaratishga  qaratilgan  kompleks  chora-tadbirlar 

yig'indisi.

Xalqaro iqtisodiy integratsiya -  milliy iqtisodiyotlarning yago- 

na  ishlab  chiqarish jarayoniga  qo‘shilishi.Xalqaro mehnat taqsimoti  — bu  davlatlar o'rtasida  mehnatning 

ijtimoiy-hududiy  taqsimlanishi  bo‘lib,  u  alohida  davlatlar  ishlab 

chiqarishlarining ixtisoslashuviga  asoslanadi.

Xalqaro moliya tashkilotlari — jahon  iqtisodiyoti barqarorligini 

ta'minlash  uchun  moliya va valuta-kredit  munosabatlarini tartib-

424


ga  solish  maqsadlarida  davlatlararo  kelishuv  asosida  tashkil  etil- 

gan  xalqaro  tashkilotlarni  ifodalaydi.Xalqaro  birlashish  va  qo‘shib  olishlar  —  kompaniyalarning 

xalqaro  bozorlarda  aksiyalarning  yirik  paketi  yoki  korxonani 

to‘liq  sotib  olishlari jarayoni.

Xedjirlar  —  valuta  kurslarining  kelgusida  salbiy  tomonga 

o‘zgarishidan  ko‘riladigan  moliyaviy  zararning  oldini  olish  bilan 

shug‘ullanuvchi  ishtirokchilar.

Xorijiy valuta — boshqa bir mamlakatda qonuniy to‘lov vosita- 

sini  ifodalovchi  valuta.Yarim  marjali  kurs  -   mijoz  bilan  valuta  bitimini  hisob-kitob 

qilishda  to‘liq  marja  emas,  balki  yarmi  olinadi.  Agar  odatdagi 

marjaning chorak qismi hisobga olinsa,  bu holda gap faqat chorak 

rnarja  kursi  haqida  boradi.

425


ADABIYOTLAR  RO‘YXATI

1.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi- 

ning  Markaziy  banki  to‘g‘risida»gi  Qonuni.  1995-yil  21-dekabr.

2.  O'zbekiston  Respublikasining  «Banklar  va  bank  faoliyati 

to‘g‘risida»gi  Qonuni.  1996-yil  25-aprel.

3.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  «Valutani  tartibga  solish 

to‘g‘risida»gi  Qonuni.  2003-yil  11-dekabr.

4.  0 ‘zbekiston 

Respublikasining 

«Investitsiya  faoliyati 

to‘g‘risida»gi  Qonuni.  1998-yil  24-dekabr.

5.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  «Tashqi  iqtisodiy  faoliyat 

to‘g‘risida»gi  Qonuni.  1991-yil  14-iyun.

6.  I.A.  Karimov.  0 ‘zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chuqur- 

lashtirish  yo‘lida.  — T.:  0 ‘zbekiston,  1995.

7.  I.A.  Karimov.  Bank  tizimi,  pul  muomalasi,  kredit,  inves- 

titsiya  va  barqarorlik  to‘g‘risida.  — T.:  0 ‘zbekiston,  2005.

8.  I.A.  Karimov.  Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2.  — T.: 

«Olzbekiston»,  1996.

9.  I.A. 

Karimov. 

Jahon 


moliyaviy-iqtisodiy 

inqirozi, 

0 ‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. 

— T.:  0 ‘zbekiston,  2009.

10.  Sh.  Abdullayeva.  Xalqaro  valuta-kredit  munosabatlari.  — 

T.:  IQTISOD—MOLIYA,  2005  y.  588  b.

11.  A.  Vahobov,  U.  Burxonov,  N.  Jumayev.  Xalqaro  moliya 

munosabatlari.  — T.:  Sharq.  2003.  400  b.

12. 

>KeK 

M., 


>KyK 

M., 


KnpeeBa 

E., 


KpaBMeHKO 

B. 


«Mex

mhck

: «Br3y», 

2007.  200 c.

13.  N.  Jumayev.  «Jahon  moliyaviy  iqtisodiy inqirozi  mohiyati, 

sabab-oqibatlari  va  0 ‘zbekistonga  ta’siri».  —  T.:  «JIDU»,  2009. 

56  b.


14.  N.  Jumayev,  U.  Burxonov.  Moliyaning dolzarb  muammo- 

lari.  -   T.:  2003.  384 b.

426


15.  XyMaeB  H .,  KyaaH6epraHOB  7K.  BajiiorHbiH  Kypc 

h

  nyTH 

h x

 

peryjiHpoBaHHH.  YHeSHoe  nocoSHe,  —  T.:  HKTM COB,— 

M O JlM il,  2006.  132  c.

16.  JlaBpyuiHH  M.O.  B,eHbTH,  KpenHT,  6aHKH.  —  MocKBa, 

« O M H A H C b l  M  C T A T M C T H K A » 

2002,  2-H3JI.

17.  MoHceeB 

C. 

MexcnyHaponHbie BajiioTHO-KpeiiHTHbie 

OTHomeHHH.  —  M.:  «M H O PA -M »,  2007.  573  c.

18.  MnxaHJiyiiiKHH  A.M .,  LU

hmko


  n . / I .   MexcnyHaponHaa 

3KOHOMHKa:  TeopHH h

 

npaKTHKa:  Y

hc

O

h h k 

ajih


  By30B.  — 

Cn6.: 

nH Tep,  2008.  464  c.

19.  R.  Tojiyev,  S. Jum ayeva.  X alqaro m oliya.  0 ‘quv qo ‘llanm a. 

-   T.:  T D IU ,  2005  y.  160  b.

20.  OenflKHHa  Jl-H .  M exnyH aponH bie  (JiHHaHCbi.  — 

Cn6.: 


«nnT ep»,  2009.  344  c.

21. 


X ac6yjiaTO B 

P.M. 


M exjiyHapojiHbie 

3KOHOMHiecKHe 

oTHomeHHH:  yne6H H K  

hjih

  6aK ajiaB poB . 

—  M.: 


KDpaiiT, 

2012. 


910  c.

22.  K ru g m an ,  Paul 

R. 

In tern a tio n a l  econ om ics:th eory  &  p o - licy /P au l  R.  K ru g m an ,  M au rice  Obstfeld,  M arc  J.  M elitz.  —  9th 

ed.  2012.

23.  Jeff M adura.  In tern a tio n a l  F inancial  M anagem ent.  T h o m - 

son  S outh-W estern  —  9 th  ed.  2008.Internet  saytlari:

1.  http://w w w .gov.uz

2.  http://w w w .m fa.uz

3.  http://w w w .w orldbank.org

4.  http://w w w .im f.org

5.  http://w w w .adb.org

6.  http://w w w .bis.org

7.  http://w w w .unctad .org

8.  http://w w w .oecd.org

427


MUNDARIJA

KIRISH.........................................................................................3

1-  bob.  XALQARO  MOLIYA VA UNING  JAHON

IQTISODIYOTI  RIVOJLANISHIDAGI  0 ‘R N I.......................

5

1.1.  Xalqaro  moliyaning  iqtisodiy  mohiyati  va  ahamiyati  . . . .   5

1.2.  Jahon  moliyaviy  muhiti  va  unda xalqaro  moliya

munosabatlarining  tutgan  o‘r n i ....................................................9

1.3.  Milliy  iqtisodiyot  rivojlanishida xalqaro  moliya

munosabatlarining  roli  va  ah am iy ati......................................... 132-  bob.  JAHON  IQTISODIYOTI  GLOBALLASHUVI........ 21

2.1.  Jahon  iqtisodiyoti  globallashuvi tushunchasining

mohiyati va  uning asosiy jih a tla r i............................................. 21

2.2.  Globallashuv jarayonining  asosiy manbalari,

omillari  va  rivojlanish  bosqichlari............................................. 23

2.3.  Globallashuvning  milliy  iqtisodiyot  barqarorligiga

ta 's iri................................... 

 

293-  bob.  JAHON  MOLIYAVIY-IQTISODIY INQIROZI........36

3.1.  Iqtisodiy sikl  harakati  va  moliyaviy inqiroz:  mohiyati

va  xususiyatlari............................................................................36

3.2.  Xalqaro  moliya bozorida  inqirozlar yuzaga  kelish

omillari  va  konsepsiyalari........................................................... 41

3.3.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy inqirozi  yuzaga  kelishining

asosiy sabablari............................................................................44

4-  bob.  XALQARO  MOLIYA TASHKILOTLARINING

XALQARO  MOLIYA MUNOSABATLARI 

TARAQQIYOTIDAGl  0 ‘RNI.....................................................54

4.1.  Xalqaro  moliya  tashkilotlarining tasniflanishi  va

umumiy ta v s ifi............................................................................54

4.2.  Xalqaro Valuta jamg‘armasining  maqsadi  va  faoliyatining

mohiyati........................................................................................58

4.3.  Jahon banki  guruhi  va  unga  kiruvchi  tashkilotlar

faoliyati......................................................................................... 65

4.4.  Mintaqaviy valuta-kredit  va  moliya  tashkilotlari...............785-  bob.  JAHON  VALUTA TIZIMI  VA UNING

RIVOJLANISH  BOSQICHLARI..............................................98

5.1.  Jahon  valuta tizimi  va uning asosiy funksiyalari...............98

5.2.  Jahon  valuta tizimining  rivojlanish bosqichlari  va

uning  xususiyatlari...................................................................... 100

5.3.  Yevropa  valuta tizimining  asosiy elementlari  va

rivojlanish  bosqichlari..................................................................121

6-  bob.  XALQARO VALUTA OPERATSIYALARI  ........... 130

6.1.  Valuta  kursi  va uning turlari.............................................. 130

6.2.  Valuta  operatsiyalarining  m ohiyati................................... 143

6.3.  Valuta  siyosati...................................................................... 149

6.4.  0 ‘zbekistonda valuta operatsiyalarini  amalga

oshirish  tartibi............................................................................. 1567-  bob.  XALQARO  MOLIYA MUNOSABATLARIDA

VALUTA RISKLARINI  BOSHQARISH................................168

7.1.  Valuta  risklari tushunchasining  iqtisodiy  mohiyati  va

turlari............................................................................................ 168

7.2.  Valuta  riskining  yuzaga  kelish  sabablari............................172

7.3.  Valuta  riskini  boshqarish  usullari  va  ularning

mohiyati....................................................................................... 1778-  bob.  XALQARO  KORPORATSIYALAR XALQARO 

MOLIYA MUNOSABATLARI  SUBYEKTI  SIFATIDA  . . .   186

8.1.  Xalqaro  korporatsiyalarning  yuzaga  kelishi  va

ular faoliyatining  m ohiyati........................................................ 186

8.2.  Transmilliy korporatsiyalar faoliyatining asosiy

xususiyatlari  va  rivojlanish  bosqichlari..................................... 192

8.3.  Transmilliy korporatsiyalar faoliyatining  iqtisodiyot

uchun  afzalliklari.........................................................................197

8.4.  Transmilliy  korporatsiyalar faoliyati  rivojlanishining

zamonaviy tendensiyalari.......................................................... 203

8.5.  Globallashuv  sharoitida  TMKlar o‘rtasidagi  birlashish

va  qo‘shib  olish  (M&A) jarayonlari......................................... 205

9-  bob.  XALQARO  IQTISODIY INTEGRATSIYA

JARAYONLARI..........................................................................213


9.1.  Xalqaro  iqtisodiy  integratsiyaning  mohiyati,

maqsadi  va  asosiy shart-sharoitlari........................................... 213

9.2.  Xalqaro  integratsion  birlashmalarning asosiy

shakllari.......................  

 

216


9.3.  G ‘arbiy  Yevropada  iqtisodiy integratsiya jarayonlarining

rivojlanish  bosqichlari................................................................ 222

9.4.  Iqtisodiy  rivojlanish  darajasi  turlicha  mamlakatlarning

hududiy  integratsiyasiga  xos xususiyatlar  (NA FTA)............... 227

9.5.  Rivojlanayotgan  mamlakatlar hududiy integratsiyasining

xususiyatlari  (MERKOSUR).....................................................229

9.6.  Osiyo  hududiy integratsiyasining  xususiyatlari

(ASEAN,  APEC  va h .k .) ......................................................... 230

9.7.  0 ‘tish  iqtisodiyoti  mamlakatlarida  integratsion

jarayonlarning  rivojlanishi......................................................... 23410-  bob.  XALQARO  MOLIYA MUNOSABATLARIDA

TO‘LOV  BALANSINI  BOSHQARISH................................. 244

10.1.  To‘lov balansining  iqtisodiy  mohiyati  va

taqdim  etish  shakllari................................................................ 244

10.2.  To‘lov balansining tarkibi  hamda  ularga  xos

xususiyatlar.................................................................................246

10.3.  To‘lov  balansi  va  unga davlat  aralashuvi,  xato va

o‘tkazib  yuborishlar...................................................................256

10.4.  Mamlakat  to‘lov  balansining  makroiqtisodiy modeli 

258

10.5.  To‘lov balansiga ta’sir etuvchi  omillar vauni  tartibga solishning asosiy  usullari.......................................261

11-  bob.  YEVROBOZORLARNING  YUZAGA KELISHI VA

ULARDAGI  OPERATSIYALAR..............................................271

11.1.  Yevrobozorlar va  ularga xos xususiyatlar.........................271

11.2.  Yevrokredit  b o zo ri............................................................276

11.3.  Yevrovalutadagi  qimmatli  qog‘ozlar b o z o ri....................27912-  bob.  XALQARO  KREDIT VA INVESTITSIYA

MUNOSABATLARINING  RIVOJLANISHI........................292

12.1.  Xalqaro kredit,  uning funksiyalari  va tamoyillari.......... 292

12.2.  Xalqaro kreditning  asosiy shakllari............................... 297


12.3.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  uzoq  muddatli

moliyalashtirish  sh a k lla ri.......................................................... 303

12.4.  Xalqaro  lizing  operatsiyalari............................................307

12.5.  Xalqaro  kreditning valuta-moliyaviy  va  to‘lov

sh a rtla ri.......................................................................................313

13-  bob.  XALQARO  MOLIYA  BOZORI  VA UNING

RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.......................................326

13.1.  Xalqaro  kapital  harakatining  mohiyati  va  xalqaro

moliya bozorining tarkibiy tuzilishi......................................... 326

13.2.  Xalqaro  moliya  bozorining  rivojlanish  va  xalqaro

kapital  harakatining zamonaviy  tendensiyalari.........................332

13.3.  Xalqaro  moliya  bozorini tartibga  solish  usullari  va

m exanizm i..................................................................................336

14-  bob.  MOLIYAVIY  DERIVATIVLAR  BOZORI............. 346

14.1.  Moliyaviy derivativlar mohiyati va

ularga xos xususiyatlar...............................................................346

14.2.  Hosila  moliyaviy  vpsitalarning  asosiy  tu rla ri..................351

14.3.  Kredit  va  foiz  derivativlari.............................................. 365

15-  bob.  0 ‘ZBEKISTONNING  XALQARO  MOLIYA

MUNOSABATLARIGA  INTEGRATSIYALASHUVI____384

15.1.  0 ‘zbekistonda tashqi  iqtisodiy faoliyat  va

uning  asosiy  tam oyillari............................................................ 384

15.2.  Mamlakat  tashqi  iqtisodiy  faoliyatining  ustuvor

yo‘n a lish la ri............................................................................... 389

15.3.  0 ‘zbekistonda  tashqi  savdo  aloqalarini  rivojlantirishga

qaratilgan  chora-tadbirlar  tiz im i.............................................. 392

15.4.  0 ‘zbekistonning  xalqaro  valuta-kredit  tashkilotlari

b ilan   o ‘zaro  h am k o rlik   a l o q a l a r i ..................................................... 399

15.5.  0 ‘zb ek isto n n in g   integratsion   b irlash m alard agi

f a o l i y a t i ................................................................................................... 405

ASOSIY TUSHUNCHALAR................................................... 413

ADABIYOTLAR  RO‘Y XATI................................................... 426


Ataniyazov Jasurbek  Xamidovich, 

Alimardonov  Elshod  DilshodovichXALQARO  MOLIYA 

MUNOSABATLARI

Darslik

Muharrir M.  Tursunova 

Musahhih H.  Zakirova 

Dizayner sahifalovchi D.  Ermatova

0 ‘zbekiston  faylasuflari  milliy jamiyati  nashriyoti. 


Katalog: images
images -> valkurs.pdf [AQSh dollari]
images -> The municipal franchise. Ashburton labour market
images -> Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi
images -> A. A. Qaxxorov
images -> O‘zbekistOn Respublikasi Oliy va O‘Rta maxsus ta’lim vaziRligi O‘Rta maxsus, kasb-hunaR ta’limi maRkazi
images -> Dorothea Klotz Immobilien Heumadenstr. 3, 74199 Untergruppenbach


Download 2.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling