Jahongir Qilichev


Download 323.92 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.08.2020
Hajmi323.92 Kb.

EHTIMOLLI TEST-2020

                                            

000009 

  

Jahongir Qilichev

 

 

 © JAHONGIR QILICHEV, DTM-2020

 

                      

  

   @JahongirQILICHEV

 

ONA TILI VA ADABIYOT 1.  «Xuddi  bir  guruh  mutaxassislar  birgalashib  ishlab 

chiqqanday». 

       O‟zbek tili grmmatikasi haqidagi yuqoridagi fikr kim 

tomonidan aytilgan. 

 

A) Maks Myuller           B) Rixtgofen 

         

 

C) Rumer Goden            D) Elfenston 

2.  Qaysi so„z imloviy jihatdan to„g„ri yozilgan? 

A)  tavsilot  B)  tashviqot  C)  tanavvul   D)  tafsiya 

3.  Insonparvarlik  so„zining  yetakchi  morfemasidagi  barcha 

undoshlar qaysi  xususiyatiga  ko„ra birlashtiruvchi belgiga 

ega bo„la oladi? 

A) jarangli yoki jarangsizligiga ko‗ra 

B) shovqinli yoki sonorlarga mansubligiga ko‗ra 

C) hosil  bo‗lish  o‘rniga ko‗ra 

D) hosil  bo‗lish  usuliga ko‗ra 

4.  Qaysi  gapda  ma‟nosi    metonimiya  usulida  ko'chgan  so„z  

to'ldiruvchi vazifasida kelgan? 

A)  Yakshanba kuni  “Bobur”ga aylanganibormoqchimiz. 

B) Ichkaridagi “shlyapa”ga ko„z-quloq bo'lib tur. 

C) Yig„ilishga hamma keldi,  faqat mo„ylov ko„rinmadi. 

D)  Chanqab ketganimdan men ham  bir kosa suv ichdim. 5.    Qaysi  javobda  berilgan  fe‟llar  ot  so„z  turkumiga  oid  so„z 

bilan omonim bo„la oladi? 

A)  qopmoq,  turtmoq    

B) so‗qmoq,  o‗smoq 

C)  bormoq,  chaqmoq    

D) ilmoq,  quymoq 

6.    Qaysi  gap  tarkibida  o„z  paronimi  bilan  turli  turkumga 

mansub  bo„la oladigan so„z  qatnashgan? 

A)  Zaruriy muolajalar qilingandan  keyin bemorning 

sog‗lig‗i xiyla yaxshilandi. 

B)  Xira ko'zlar bilan suratga boqdi, U hamon o‗shanday,  sukutda hamon. 

C)  Xalq ganjin yulmoqqa cho‗zilgan  qo'lga  Biz alvon guldasta  tutibmiz faqat. 

D)  Shoh  bolasiga  -  yurt  va sipoh,  darvesh bolasiga masjid-u xonaqoh kerak. 

7.  Qaysi gapda yasalish asosi yasama sifat bo„lgan ot  ishtirok 

etgan? 


A)  Garchi bu  ishga o„ta sezgirlik  bilan yondashgan  bo'lsa 

ham,  natijasidan  biroz cho„chib  turardi. 

B)  Bo„ron  tinimsiz  guvullab  turganida  yonginadagi 

arava  tagidan o„tib,  Zavrak   bilan Zulfiqor emaklab kirib 

kelishdi. 

C)  Eshkakchilar  ham  ajablanib,  bola  ko„rsatgan 

tomonga qarashdi. 

D)  U  qisiq  ko„zlari  bilan  dengiz  ufqiga  boqar  ekan,  

shodligini 

yashirolmay 

toqatsizlanayotgan 

bolaning 

holatini ham sezib  turardi. 

8.  Qaysi gapda fe‟llarning munosabat shakli bilan omonim 

bo„la oladigan nishat qo„shimchasi qatnashgan? 

A)  ―Daraxtni  yer  ko'kartiradi.    odamni  —    el‖,  —  deydi 

dono xalqimiz. 

B) Kechikib ekilgan g ‗alla ham,  chigit ham,  keyin berilgan ishlovlarga qaramay,  yaxshi  unmadi. 

C)  Ko‗z  ochgani    qo'ymaydi    alam,    Boshim  qo‗ysam kuydirar  bolish. 

D)  U  akalari    bilan    ariq    qazib,    suvsiz    cho‗lga  suv chiqaribdi. 

9.    Yasalish  asosi  fe‟l  bo„lgan  faoliyat-jarayon  otlari    berilgan 

javobni  aniqlang. 

A)  chopiq,  intiqlik 

B) ezmalik,  terimchilik 

С) terim,  ko‗rik 

D) suvoqchilik,  bosqinchilik 10.  Quyidagi  misralarda  birgina  qo‟shimcha  orqali  yasalgan 

so‟zlar soni nechta? Nega muncha g‘amgin nayning navosi, 

Nega qalbim to‘la o‘kinch va malol? 

A) to‘rtta  

B) ikkita  

C) bitta        D) uchta 

11.  Quyida  berilgan  so‟zlardan  faqat  turlovchi  qo‟shimchalar 

ta‟sirida fonetik hodisa yuz bergan so‟zlar qatorini toping.   

1)  bilakka;  2)  tarog‘im;  3)  egni;  4)  bo‗yoqqa;  5)  qo‘yni;  6) 

o‘ynoqi 

A) 1,2,6 

B) 1,3,5      C) 1,2,3,4,5 

D) 1,3,4,5  12.  Quyida  berilganlardan  o'z  omonimi    bilan  o'timli    yoki 

o'timsizligiga  ko'ra  farqlanmaydigan  fe‟l  berilgan  javobni  

aniqlang. 

A) bo'lmoq   B) chopmoq   C) tuymoq   D)  yoqmoq 13.  Qaysi javobda moslashuv munosabatli so‘z  

birikmasi ishtirok etmagan? 

A)  El-yurt  baxtini  kuylash  menga  yarashmas  bo‗lsa, Ko‗nglimda armon yotar... 

B)  Bu hikmat sharbini  o‗yladim  uzoq –  Rostdan  ona erur qiblai  olam. 

C)  Gurkiragan  olov - dilim yo'ldoshi,  To'lqin  urgan  daryo-  ko'zlarim yoshi. 

D)  Biz qirq yil yonma-yon,  orzuga  banda,        Faqat saodatni  tarannum  etdik. 

14.    Hayotdan    ham    qadrliroq    narsa    bor    bo'lsa,    bu  — 

sog'liq,  o'limdan    ham    qo'rqinchliroq    narsa  bor    bo'lsa,  

bu — kasallik, hayotga  teng  narsa —  boylik,  о'lim  bilan  

barobar  narsa — faqirlik. 

Ushbu  gapda  yasama  otlar  bajargan  sintaktik 

vazifani aniqlang. 

A) 1 o'rinda to'ldiruvchi, 4  o'rinda kesim 

B) 2 o'rinda to'ldiruvchi, 4 o'rinda kesim 

C) 2 o'rinda to'ldiruvchi, 2 o'rinda kesim 

D) 2 o'rinda  to'ldiruvchi, 3 o'rinda kesim 

15. Qaysi gapda barcha to'ldiruvchilar  mustaqil 

to„ldiruvchilar sanaladi? 

A)  Uning osongina yozilgandek ko‗ringan misralarini  

o'qigan muxlislar yig‗laydi, kuladi, bayajonga  tushadi. 

B)U dastlabki ta‘limni ona shahrida oladi, Yoshligidanoq  fanlarni o‘rganadi, til va adabiyot bilan ham 

shug‗ullanadi. 

C) Muhammad  Yusuf qo‗shiqlari  bilan  emas, avvalo,  xalq  dardini  baralla aytgan,  yurt muhabbatini  hech 

kimnikiga  o‗xshamagan misralarda  ta‘riflagan  she‘rlari  

bilan  tanildi. 

D) Odamlar  uning she‘rlarini hayajon  bilan  o‗qir, kitoblarini do'konlardan sotib  olishga shoshilar edilar. 

16.  Qaysi gapda o„tgan zamon shakli kelasi zamon ma‟nosida 

qo„llanmagan? EHTIMOLLI TEST-2020

                                            

000009 

  

Jahongir Qilichev

 

 

 © JAHONGIR QILICHEV, DTM-2020

 

                      

  

   @JahongirQILICHEV

 

A) Xo‗sh, anovi divanni nima qildik? B) Bu yerda bo‗lgan bahslar shu eshikdan chiqmasin, 

ma‘qulmi, nima dedingiz? 

C) Qani, mehmon, oshdan oldik.  

D) Biz sizga pinhona do‘st bo‘ldikmi?! 

 

17.  Yaxshi  so‘z  bilan  ilon  inidan  chiqar. 

Ushbu gapdagi qo'shimchalar haqidagi to'g'ri 

ma‟lumotlarni aniqlang. 

1) ismning munosabat  shakli  2 o'rinda qatnashgan;  2)  

fe‘l nisbati shaklini  hosil  qiluvchi qo'shimcha  1 o'rinda 

qatnashgan;  3)  belgisiz  tushum kelishigi  1 o'rinda 

qatnashgan; 4)  fe‘lning munosabat  shakli 1 o'rinda 

qatnashgan 

A)  1,4   

B) 2, 3         С)  1, 2 

D) 3,4 

18. Yuragimda  ko'pdir alamli  dardlar, 

       Mening  qizim  - sening  singling,  nomardlar. 

       Qizing  ber,  deb  mening  ko'nglim  bo'lasan, 

      Suyagimni  yongan  o'tga  solasan

Keltirilgan  parchadagi    so'zlar    imlosida  kuzatilgan  

fonetik o'zgarishlar soni va turi to'g'ri ko'rsatilgan javobni 

aniqlang. 

A)  3  o'rinda    tovush  almashishi  va  4  o'rinda  tovush 

tushishi 

B) 3 o'rinda tovush ortishi va 3 o'rinda  tovush  tushishi 

C) 2 o'rinda tovush almashishi va 5 o'rinda tovush tushishi 

D) 2 o'rinda tovush almashishi  va  4 o'rinda tovush ortishi 19.  Urg'u  haqidagi to'g'ri  fikrlarni  aniqlang. 

1) so'zni gap tarkibidagi boshqa so'zdan ajratish  vazifasini 

bajaradi; 2) nutq ohangini tashkil etishda ishtirok etadi;  3) 

so'z  fonetik  tarkibini  uyushtirish  vazifasini  bajaradi;  4) 

turkiy  so'zlarda  barqaror  o'ringa  ega;  5)  so'z  urg'usi 

frazaviy  urg'u  deb  yuritiladi;    6)  urg'u  ma‘no  farqlash 

uchun  xizmat  qiladi 

A) 1, 2, 5, 6      

 В) 1, 2, 3, 6  

С) 1, 2, 3, 4, 5, 6          

 D) 1, 4, 5, 6 20.    Qaysi  javobda  aniqlovchi  ergash  gapli  qo'shma  gap 

berilmagan? 

A)  Kimki  nuqul  o'tmishidan  nolisa,  uning  kelajagi  ham 

barbod bo'ladi. 

B)  Kimning  farzandlari  undan  yuz  o'girsa,  uning  taskin topishi amrimahol. 

C) Kimki oilani  muqaddas  bilmasa,  и  uchun muqaddas narsaning o'zi yo'q. 

D) Kim ko'zguga ko‗p qarasa,  xotirasi susayib ketarkan. 21.  Jahon  adabiyoti  namoyandasi  Ernest  Seton-Tompsonning 

"Yovvoyi  yo„rg„a"  asarida  kim  "yovvoyi    yo„rg„ani    tutib 

kelgan odamga ming dollar beraman",  deb  va‟da beradi? 

A)  Montgomer     B) Jo Kalon    C)  Foster     D)  Herns 22.  Zamonasining  yetuk  xattotlaridan  bo'lgan  Muhammad  

Yusuf Xattotdan ta‟lim  olgan,  xattotlik  asosiy  kasb  va 

tirikchilik manbayi  hisoblangan ijodkorni  aniqlang. 

A) Furqat   B) Avaz O'tar  C)  Zavqiy    D)  Muqimiy 23.  Yorga  “sarvi    ozodim”,  “sarvi    nozim”,  “parizodim”,  “tab‟i 

noshodim”    undalmalari    bilan    Nodira  qaysi    g'azalida 

murojaat  qiladi? 

A) ―Qilmag'il zinhor izhor ehtiyoj... ‖ g'azalida 

B) “Kel,  dahrni  imtihon  etib  ket...‖ g'azalida 

C) ―Vasl  uyin  obod qildim... ‖ g'azalida 

D) ―Doda keldim... ‖ g'azalida 

24.    "Kuntug'mish"  dostoni  haqida  berilgan  qaysi  ma'lumot 

noto'g'ri? 

A)  Qoraxon  podsho  necha  yillardan  beri  o'zining  o'rniga 

qushbegisini  qo'yib,  Kuntug'mishning  o'tiga  kuyib, 

tagzaminga kirib, toat-ibodatga  mashg'ul bo'lib yotar edi. 

B)  El  Xolbeka  va  Xolmo'minning  sut  emganini  bilmas edi va  Xolbeka    Xolmo'minning  baxshandasi  deb  aytib 

yurishar edi. 

C)  Odamlar  bo'ri  olib  ketgan  bolaning  ismini  Mohiboy, baliq olib ketgan bolaning otini Gurkiboy deb atashdi. 

D)  Kuntug'mish  bir  kossa  suv  va  non  evaziga  ajdahoni o'ldiradi. 

25.    Qaysi  shoir  o„zining  g'azal  shaklida  yozilgan    she‟rida 

“g„ayri  tili”,    ya‟ni  xorijiy  tillarni  ona    tilidek  bilish  “foida 

kondur”,  “ilm-u  hunarlar    ondin  ayondur”    deya  buning 

kishi  va  jamiyat    hayotiga  ijobiy  ta‟sir  ko'rsatishini 

bashorat  qiladi? 

A)  Avaz  O‗tar  

B) Muhammadsharif So‗fzoda 

C)  Abdulla Avloniy        D)  Zavqiy 26.  “Qirq  yil  ichida  bir  kam  qirq  shogirdidan  ayrilgan  pir” 

qaysi asarda tilga olinadi? 

A) “Abulfayzxon” 

 

B) “Kecha va kunduz”  C)  “Tanho qayiq” 

 

D) “Sohibqiron o‟ylari”   

27.  O.Matjonning “Eng so‟nggi xazina” she‟ridagi “eng so‟nggi 

xazina” nima edi? 

A) ishq 

      B) iymon 

C) g‟urur 

D) ilm 


28.  O‗lim yaxshi, odam agar shunday xor bo‗lsa! 

Bir parcha non nima o‗zi! 

Shunga  zor  bo‗lsa!-  deya  inson  qadri  yo„qligidan 

kuyinibyozilgan dardli satrlar muallifi kim? 

A) Usmon Nosir  

B) Maqsud Shayxzoda  

C) Musa Jalil  

D) G‗afur Gulom 29. Menga dushvor erur sensiz tirilmoq,  

 

Senga men bo‘lmasam, ey jon, ne g‘amdur. 

 

Baytda qanday she‟riy san‟at qo‟llangan?  

A) tajnis 

B) ta‟did  

C) tardi aks 

D) tasbe 

      

30.  Quyidagi  ma’lumotlarni  asarlari  bilan  to’g’ri 

muvofiqlashtiring. 

1)  ―Podshohlik  –  qonxo‘rlikdir‖;  2)  ―Podshohlik  qon  bilan 

sug‘oriladigan  bir  og‘ochdir‖;      3)  ―Podshoh  bilan  sherga 

yaqin yurmoq hikmatdan emas‖;  

a) ―Abulfayzxon‖;    b) ―Bulbul‖;      c) ―Uch og‘a-ini botirlar‖  

A) 1-c, 2-a, 3-b     

 

B) 1-c, 2-a, 3-c       C) 1-a, 2-b, 3-c       

 

D) 1-a, 2-c, 3-b   

 

Download 323.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling