Àjdodlarimiz jasorati va qahramonligi xotiramizda


Download 1.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana29.03.2020
Hajmi1.93 Mb.
1   2   3   4

Shavkat SAIDOV,

Pedagogika  va  psixologiya

yo'nalishi 3-kurs talabasi.

o'rtahol, o'ziga to'q bo'lgan

dehqonlar edi. 1937-1938-

yillarda  ot uv ga  hukm

qilinganlarning  ko'pchiligi

ziyolilar va davlat rahbarlari

edi. Shuning uchun ham bu

davr tarixga "Katta qirg'in"

degan nom bilan kirdi.

-"O'zbek ishi", "Paxta

ishi"  kabi  tamg'alar

oliyjanob  xalqimizning

pok  nomini  qoralashga

qaratilgan siyosat hosilasi

edi. Muzeyda markazning

mana 

shu 

makkor

siyosatini  fosh  qiluvchi

materiallar bo'ladimi?

-1986-yilning  yozigacha

O'zbekistonda 22 000 ming

kishi javobgarlikka tortilgan.

80- yillarning oxirlariga kelib,

tozalash jarayoni davomida

58000 ming kishiga "delo"

ochilganligi  qayd  qilinadi.

Shu  hisobdan  KPSS  MK

nomenkulaturasidagi  172

kishi   i shdan  oli ngan.

O'zbekiston  Kompartiyasi

MK  ning  nomenkulaturasi

1813 kishi, ular orasida 51

nafar obkom sekretari,  408

nafar  shahar  va  raykom

sekretari    ishdan  olinib,

ko'pchili gi 

ji noi y

javobgarlikka  tortilgan  edi.

Muzeyda 

moskv ali k

globalistlar Gdlyan va Ivanov

b o s h c h i l i g i d a g i

g'alamislarning olib borgan

tergov ishlariga oid bo'lgan

nafaqat 

respubli ka

materi allari, 

balki


v i loyati mi zda  jabrdiyda

bo'lgan  nohaq  qamalgan

turmalarda  o'lgan  kishilar

haqidagi arxiv hujjatlari aks

etadi.

-Muzey, albatta, bir

yoki 

bir 

necha

kishininggina 

sa'y-

harakati  bilan  dunyoga

kelmaydi...

-Albatta.    Bu  -  ishda

tarixchilar, shuningdek, keng

jamoat chi lik    ayni qsa,

faxriylar, yoshlar tashkilotlari

yordami katta bo'lishi kerak.

Hozirgi  kunda  30  kishilik

i shchi   guruhi :  «Tari x»

kafedrasi,  falsafa  va  MA

kafedrasi  

professor-

o'qi t uv chilari      o'z

yordamlari ni  

beri b


kelishmoqda.

-Shu 


payt gacha

erishilgan  natijalar  haqida

gapirsangiz.

-Erishilgan  natijalar  shu

bo'ldiki, tashkil etilayotgan

muzeyimi zdagi   barcha

materiallar tarixiy manbalar,

QATAG'ON  QURBONLARIGA  HAYKAL

arxi v   hujjat lari   asosida

olindi.  Muzey tashkiliy guruhi

t omoni dan    tuman  v a

mahallalarda  jabrdiyda

oilalarning a'zolari, yaqinlari

bilan uchrashuvlar o'tkazildi.

Ulardan tegishli ma'lumotlar,

rasmlar  ,  sud  hukmi  va

boshqa hujjatlar olib kelindi

hamda 

vi deotasv irgatushirildi.

-Kelgusidagi  rejalar

qanday?

-Rejami z 

shundan

iboratki: qatag'on qurbonlarixotirasi va ruhini shod etish

maqsadida muzeyga tegishli

ekspozi tsiyalarni   davlat

standartlari talab darajasida

yaratishga  sa'y  -harakatlar

boshlangan  ekan,  shu

masalani  

oxi riga


etkazmog'imiz lozim. Kelajak

avlod  o'tmish  tariximizni

chuqur  anglashi  va  bilishi

lozim. Shuning uchun ham

u n i v e r s i t e t i m i z n i n g

ko'pmingkishilik  jamoasi,

professor-o'qituvchilari  va

talabalari  muzeyni  tashkil

et ishda  o'z  hi ssalari ni

qo'shishlari kerak.

Suhbatdosh:

 Nodira

HASANOVA,

"Universitet ovozi"

muxbiri.

(Boshlanishi  2-betda)

Gazet ami zni ng  o't gan

sonida  chop  etilgan    "Amir

Temur 


bi limdoni "

v i kt orinasini ng  g'oli blari

aniqlandi.  Hakamlar  hay'ati

javoblarni  o'rganib  chiqib,

g'olib  deb  topgan  51-16-

guruh  t alabasi  Javlon

Abdumajidov,  51-15-guruh

talabasi  Sardor  Qosimov,VIKTORINA

G`OLIBLARI

 

«QIZ BOLA BO’LGUSI OILA BEKASI»

Talaba qizlar o’rtasida fakultetlararo “Qiz bola bo’lgusi

oila  bekasi,  kelajagimiz  egasidir”  nomli  tadbirning    final

bosqichi  qizg’in  o’tdi.  Finalda    Tabiiy  fanlar  fakultetining

”Qizg’aldoq” jamoasi hamda Jismoniy madaniyat fakultetining

“O’zbegim qizlari “ jamoasi  ishtirok etishdi.

Jamoalar  tadbir nomiga hamohang bo’lib tuzilgan 5 ta

shart  bo’yicha  bellashdilar.  Barcha  shartlar      bo`yicha

“Qizg’aldoq” jamoasi o’zining aqlan yetukligi, o’zbek milliy

madaniyati  va  ma’naviyatiga bo’lgan  hurmati,    shartlarga

mukammal  tayyorlanganligi,  jamoaning  hamfikrligi  bilan

fakultetlararo mutlaq g’ oliblikni qo’lga kiritdi. Jamoalarga

universitet Yoshlar ittifoqi tomonidan Faxriy yorliqlar va kitoblar

taqdim etildi. Tadbir tomoshabinlar qalbiga o’zgacha quvonch

olib kirdi. Uni tashkil etgan universitet xotin-qizlar qumitasi

va  barcha  fakultet  xotin-qizlar  bilan  ishlash  boshlangich

tashkilotiga o’z minnatdorchiligini bildirdi.          Sanoatxon TURDIMURODOVA

51.17-guruh talabasi Nurxon

Abdusamat ov a 

 

v aboshqalar diplom, qimmatli

sovg'alar 

bilan

taqdirlanishdi.Ibrohim INOMOV,

Tarix yo'nalishi 3-

bosqich talabasi

AM ALIY OT

YA KU NLAN DI

Tabiiy  fan lar  faku lteti

«Oziq-ovqat» 

kafe dras i

talabalaridan   75  nafar

amaliyotch i 

malakaviy

bitiruvoldi  amaliyotini  ijobiy

yaku nladi.  

Amaliyot


rahbarlari  joylarga  borib,

natijalarni    o’rganishganda

shu  xulosaga  kelishdi.

Amaliyot 

ob` ye kti

rahbarlari        un iv ersite t

nomiga  xat  yo’llab,    jamoa

bilimli  mutaxassis  yetishtirib

berayotganligi 

uchu n


samimiy      minnatdorchilik

bildirdi. 

En g 

faol  v anamu nali  amaliyotchilar

Faxriy 


yorliqlar 

bilan


qaytishdi.

HIKMAT:

MENDA FIKR BOR

UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 - y il m a y

7

MUNOSIB  JAVOBING  BO'LMASA,      SUKUT  OLTINGA  TENGLIGINI  UNUTMA.

Gazetamizning  o’tgan  sonida

uni v ersi t et   i lmi y  jamoasi   v a

“Iqtisodiyot“  kafedrasi  tashabbusi

bilan “Innovatsion iqtisodiyotga o’tish

sharoitida  milliy  iqtisodiyotning

t arki bi y 

tuzi lmasini

t akomillasht i ri shni ng  ust uv or

yo’nalishlari” mavzusida respublika

ilmiy-amaliy  anjumani  o’tkazilishi

haqida  xabar  bergan  edik.  Ushbu

anjuman kutilganidan ziyod samarali

ma’ruzalarga, taklif-mulohazalarga

boy bo’lganligini ta’kidlash joiz.

Ma’lumki, mamlakat iqtisodiyoti

va  ijtimoiy  hayotini  yangilashning

ustuvor vazifasi sifatida qaraluvchi

innovatsion taraqqiyot ko’p jihatdan

ta’lim sifatiga va ayni paytda uning

i nnov at si on  asoslarda  t ashki l

etilganligiga bog’liqdir. Bu esa o’z

navbatida  ilmiy-tadqiqot  faoliyati

infratuzilmasini  takomillashtirishni,

ta’lim sohasini boshqarishda davlat,

mahalliy  hokimiyat  organlari  va

jamoatchilik boshqaruvining o’zaro

uyg’unligini talab etadi. Konferensiya

materiallarini sinchiklab o’rganganda

bu  anjuman  asosan    O’zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2017-yil

7-fev raldagi  

“O’zbeki st on

Respublikasini yanada rivojlantirish

bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi

to’g’risida”gi Farmoni, 2017-yil 20-

apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada

ri vojlant i ri sh  chora-t adbi rlari

to’g’risida»gi PQ-2909-sonli Qarori,

“Oliy  ma’lumotli  mutaxassislar

t ayyorlash  si fat i ni  oshi ri shda

iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining

ishtirokini  yanada  kengaytirish

chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2017-

yi l  27-i yuldagi  PQ  3151-sonli

qarorida ko’zda tutilgan vazifalarni

amalga maqsadini ko’zda tutganligini

anglash qiyin emas.

Ilmiy-amaliy anjuman 5 sho’baga

bo’lingan holda olib borildi. Har bir

sho’ba  yo’nalishida  o’zlarining

maqola  va  tezislari  bilan  chiqish

qilgan  professor-o’qituvchilarning

ma`zuralari  auditoriyalarda  katta

qiziqish  bilan  eshitildi  va  bahs-

munozara  shaklida  tahlil  qilindi.

Ularda 

ko’tari lgan dolzarb

muammolar,  belgilangan  yuksak

v azi falar    di qqat ga  sazov or.

Xususan,  Harakatlar strategiyasida

amalga  oshirilishi  ko’zda  tutilgan

vazifalar  ijrosini  ta’minlashda  faol

ishtirok etish, dunyo standartlari va

bugungi   kunda  t arki b  t opgan

mehnat  bozori  talablaridan  kelib

chiqqan  holda  oliy  ta’lim  tizimi

mazmunini yanada boyitish, fan va

t exnologi yalarni ng 

ust uv or

yo’nali shlari   bo’yi cha  i lmi y

tadqiqotlarni rivojlantirish, fan, ta’lim

va  ishlab  chiqarishning  o’zaro

integratsiyalashuviga  asoslangan

t a’li m  konsepsi yasi ni   amalga

oshirish,  uzluksiz  ta’li m  tizimi

konsepsiyasini  hayotga  izchil  joriy

etish  orqali  mehnat  bozori  uchun

yet arli cha  nazari y  v a  amali y

ko’ni kmaga 

ega 


bo’lgan

mutaxassislarni  tayyorlab  berish,

xalqaro  ilmiy  hamkorlik  va  ta’lim

xizmatlari  eksporti  ko’lamlarini

kengaytirish,  talaba  yoshlarning

akademik  mobilligi  va  yosh  ilmiy-

pedagogik kadrlarning innovatsion

faolli gi ni  

oshiri sh 

orqali


mamlakatimizda  yoshlar  siyosati

borasida  amalga  oshirilgan  davlat

siyosatini hayotga izchil joriy etish

ma’ruzachilarning  asosiy  diqqat

markazida turdi.

O’tkazilgan  anjumanda  120

dan  orti q  soha  mut asaddi si

qatnashdi.    Jumladan:  Sirdaryo

viloyati  hokimining  investitsiyalar,

innovatsiyalar,  xususiylashtirilgan

korxonalarga  ko’maklashish,  erkin

iqtisodiy  va  kichik  sanoat  zonalari

hamda  t urizmni  ri vojlant i ri sh

masalalari  bo’yicha  o’rinbosari

A.D.Xodjiyev,    viloyat  hokimining

yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish

va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha

o’rinbosari  -      O.A.Abdug’aniyev,

GulDU rektori, texnika fanlari doktori,

professor    M.T.Xodjiyev,  TMI

professori  T.T.Jo’rayev, bank moliya

akademiyasi 

professori

U.V.G’afurov,      TDShI  professori

T.S.Rasulov, O’zMU professori  X.P.

Abulkasi mov ,    O’z.R.MGXTI

professori  

A.A.Mamatov ,

O’z.R.MGXTI 

professori

E.Sh.Shadmanov,    O’z.R.MGXTI

katta  o’qituvchisi,  podpolkovnik

A.Umaraliyev,  QarMII  professori

A.F.Xurramov,  O’zMU  dotsenti

P.Z.Xoshimov,  GulDUning  barcha

prorektorlari,  fakultet  dekanlari,

“Iqtisodiyot” kafedrasining 20 nafar

professor-o’qituvchisi va iqtisodiyot

ta’limi  yo’nalishining  70  dan  ortiq

talabasi.

“Innovatsion iqtisodiyotga o’tish

sharoitida  milliy  iqtisodiyotning

t arki bi y 

tuzi lmasini

t akomillasht i ri shni ng  ust uv or

yo’nalishlari” mavzusida o’tkazilgan

i lmiy–amaliy  anjumanda    TMI

professori, iqtisod fanlari  doktori;

Toshbolta Jo’rayevning “Innovatsion

rivojlanish yo’liga o’tishning iqtisodiy

o’sish  sifatiga  ta’siri”,    TDShI

professori,  iqtisod  fanlari  doktori

To’lqin    Rasulov ning  “MDH

innovatsion  iqtisodiyotga  o’tishida

valyuta  kursining  ta’siri”,    O’zMU

professori,  iqtisod  fanlari    doktori

Hasan  Abulqosimovning  “Tarkibiy

o’zgarishlar  mamlakat  iqtisodiy

xavfsizligini ta’minlash-ning muhim

omili”,  O’z.R.MGXTI  professori,

iktisod  fanlari  doktori  Ahmadjon

Mamat ov ni ng 

“Innovat sion

iqtisodiyotga  o’tish  davrida    milliy

iqtisodiyotda  tarkibiy o’zgarishlar”

mavzularida qilgan ma’ruzalari g’oyat

mazmunli deb topildi. Anjuman ahli

bu 


ma’ruzalarni  

 

xori ji ynashriyotlarda chop etishga tavsiya

qildi. Shu bilan bir qatorda “Iqtisodiy

tadqiqotlar markazi” va “O’zbekiston

iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy

asoslari  va  muammolari”  ilmiy  –

tadqiqot markazi bilan hamkorlikda

anjumanda  ko’tarilgan  dolzarb

vazifalarning xususiyatlaridan kelib

chiqqan  holda  uchrashuvlar  va

davra suhbatlari  o’tkazib borishga

kelishib olindi.

                     Olim SHOYEV,

       Kamoliddin RAHMATOV,

“Iqtisodiyot”  kafedrasi

î’qituvchilari.

MILLIY IQTISODIYOT: INNOVATSION TARAQQIYOT ODIMLARI

Respublika  ilmiy-amaliy  anjumanidan

( U N I V E R SI TE TI M I Z

JAMOASI  5-MAY  KUNI

«FIZIKA»  KAFEDRASI

DOTSENTI, TANIQLI OLIM

SHAVQI KO’LAGANOVICH

NIYOZOVNING 

70

YILLIGINI NISHONLADI)

Shavqi Niyozov bolalikdan

Forish  tog’ yon  bag’irlarini

kezib,  quyoshning  toqqa

engan nuridan bahra olgan

i nson.U 

bepoyon

kengliklarga  ayamay  nursochayotgan  quyoshning

saxiyligiga  hayron  qolar,

“Qani ydi ,  shu  jazi rama

issiqni qamab qo’yib, qishda

ishlatishning  iloji  bo’lsa?”

deb  orzu  qi lardi .  Uni

xayolparastga  chiqari b,

ust i dan  kulganlar  ham

bo’ldi.

Ukasi ning bi li mga,

izlanishga  chanqoqligini

sezgan  Shaydulla  akasi

hamma  ishni  yig’ishtirib

qo’yib,  o’qishga  astoydil

kirishishni  qattiq  tayinladi.

Shu-shu,  Shavqi  Niyozov

kit obdan 

bosh

ko’tarmaydigan,  tabiatningg’aroyib  hodisalari  duch

kelsa, sababini qidirib uzoq

o’yga toladigan bo’lib qoldi...

Bugun ana shu tog’ yigiti

Shav qi  Ni yozov  t i ni b-

tinchimas,  jonkuyar  olim.

Ancha  yillar  bo’ldi,  o’zi

sevgan  soha  -  “Plyonkali

issiqxonalarning  issiqlik

reji mi ni   yerost i  drenaj

suvlaridan  hamda  quyosh

energiyasidan  foydalanib

o’rgani sh” 

mavzusida

nomzodlik  dissertatsiyasini

yoqladi. 

Quyosh

e n e r g i y a s i d a nissiqxonalarda  samarali

foydalani sh  yo’nalishi

bo’yicha 100 dan ortiq ilmiy

maqolalar  chop  ettirdi,  10

dan  ortiq  o’quv-metodik

qo’llanmalar chop ettirdi.

Yaqi nda  uni versit et

Fizika-matematika fakulteti,

“Fizika” kafedrasi  jamoalari

yetuk  olim,  kafedrada  o’z

ilmiy maktabini yarata olgan

Shavqi  Niyozovning    70

yilligini keng nishonladi. Katta

majlislar zalida bo’lib o’tgan

t ant anali  

yi g’i li shda

professor-o’qit uv chilar,

t alabalardan 

tashqari

mamlakatning  turli  ilmiy

muassasalaridan,  mehnat

jamoalaridan kelgan olimlar,

hamkasb do’stlar, olimning

oila  a’zolari  qatnashdilar.

Samarqand 

dav lat


univ ersi t eti   professori

Obloqul 


Quv ondi qov ,

O’zbekiston Milliy universiteti

professori 

Komi l


Tursunmatov,  O’zbekiston

Fanlar  Akademiyasi  fizika-

texnika  instituti  professori

Rabbonaqul Avezov, Nizomiy

nomidagi  Toshkent  davlat

pedagogika  universiteti

professori Muhammadrasul

Jo’rayev,  Toshkent  davlat

t emi r  yo’llar  i nst i tut i

professori  Botir  Zokirov,

olimning sinfdosh do’stlari,

hamyurtlari, GulDUda uzoq

yillar  birga  i shlayot gan

hamkasblari,  shogirdlari

yubilyarni qutlug’ yosh bilan

sami mi y 

muborakbod

etishdi.


-Ukamni  yoshli gidan

o’qisin, ilm olsin deb butun

oi lami z  bi lan  qo’llab-

quvvatlab turganmiz, -dedi

o’z  so’zida  Shaydulla  aka

Ko’laganov.- U ishonchimizni

oqladi. Bu  qutlug’ dargohda

ukamning  tug’ilgan  kuni

munosabati    o’tayotgan

anjumanda 

qat nashar

ekanman, shunday xulosaga

keldim.

Samimiy  istak  bildirish,esdalik sovg’alari topshirish

niyatida kelgan yoru do’stlar

juda 

ko’pchi lik edi .

Tantanada ustozning onalari

98  yoshni  qarshilayotgan

Tunuqoy  ona  va  yaxshi-

yomon  kunlarda  hamisha

birga  bo’lgan  t urmush

o’rtog`i  O’g’iljon  Isroilova

ishtirok  etganligi  davraga

o’zgacha  fayz  qo’shdi .

Yubi leyga 

bag’i shlab

kelt i rilgan 

anvoyi

guldastalarning ko’pi ulargaham taqdim etildi.

Marosimdagi  samimiy

qutlov lar,  di l  so’zlari

«Sharofat ona»  to’yxonasida

berilgan  osh  dasturxoni

NURGA INTILGAN OLIM

atroida davom etdi.

Haqi qat an 

ham


Shav qi 

Ko’laganov ich

Niyozov  tom  ma’nodagi

baxtli  insonlardan.  Uning

i lmi y  muqobi l  energiya

borasi dagi   i zlani shlari

bugungi  kunda  jahon

miqyosida  dolzarblik  kasb

etgan. Shuning uchun ham

olim ishlab, charchamaydi.

Buning  yana  bir  sababi,

uning yonida hamisha fozil

farzandlari,  yaqi n  yoru

birodarlari, qobil shogirdlari

borligida  deb  o’ylaymiz.

Iloyi m,  hammaga  ham

shunday  baxtiyor  kunlar

nasib etsin.Abdurahmon

ABDULLAYEV,

«fizika» kafedrasi

dotsenti.

Suratlarda: Tadbirdan

lavhalar.

HIKMAT:

8

UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 - y il m a ySahifalovchi  dizayner

Farhod  RO`ZIQULOV

TAHRIR   HAY`ATI:

Muhsin HOJIYEV

Ravshanbek MAHMUDOV

 Faxriddin  NIYOZOV

Amaliddin SULAYMONOV

 Fazliddin  SHARIPOV

Yo`ldosh KARIMOV

Sarvinoz

 QURBONBOYEVA

Tahririyat  manzili:

Guliston  shahri,

4-mavze.  GulDU,

Bosh korpus,  126-хоnа.

Telefon: 225-05-54.

E-mail:

universitetovozi56@umail.uz

Nashr    uchun    mas`ul

Nodira  HASANOVA

Gazeta   «Universitet ovozi»   tahririyatida sahifalanib,

«Business Print Plus»  MCHJ bosmaxonasida ofset usulida

chop etildi. Bosmaxona manzili: Toshkent sh., So`galli ota

ko`chasi,  5.  Qog`oz bichimi  А-3. Adadi 1700 nusxa.

Buyurtma №  ____  Bahosi  kelishilgan narxda.

Сhop  etishga berilgan vaqti  26. 05. 2018-yil.

Gazeta 2009-yil 20-fevralda  Sirdaryo viloyati  Matbuot  va

axborot boshqarmasida 10-031-raqam bilan  ro`yxatga olingan.

Indeks  6047, ISSN raqami  2181-5828

Ta `lim iy ,   m a d a niy -

m a `rifiy   na sh r

Muassis:

Guliston davlat

universiteti

Bosh  muharrir

Munavvar  PARDAYEV

-  Aytingchi,  Shohista,

dinimizga  va  Qur'oni

karimga muhabbat  sizda

qachon  tug'ilgan  va

bunga  kim  sababchi

bo'lgan?

-  So'zimni  boshlashdan

avv al  bi zlarga  shunday

kunlarni  nasib qilgan  Alloh

taologa  cheksiz  shukrlar

aytaman.  Xalqimizga vijdon

erkinligi  sohasida  keng

imkoniyatlar  ochib  bergan

hurmatli  Prezidentimizga

ham chuqur minnatdorchilik

bildiraman.

O'zim haqimda aytadigan

bo'lsam,  men  Xov os

shaharchasida tug'ilganman

va  hozir  ham  o`sha  yerda

yashayman. Islom dinimizga

yoshli kdan 

qi ziqi b

kelganman.  Qisqa   suralar

va  kalimalar  yodlar  edik.

Bunga  rahmatli   bobom

sababchi  

bo'lganlar.

Bobomning  ilmga  va  ilm

ahliga  hurmatlari  cheksiz

edi. O'zlari navqiron yigitlik

chog'larida  ham  e'tiqodga

sodiq bo'lganlari bois sobiq

ittifoq  armiyasi  tarkibida

Rossiyaning  sovuq  iqlim

sharoitlarida ham namoz va

ro'zalari ni  

kanda

qilmaganlar.- Arab imlosini, Qur'oni

Karimni o'qish qoidalarini

kimdan o'rgangansiz?

-  Bu  boradagi    birinchi

ust ozim  ham  bobom

bo'lganlar. Zero,  u kishi diniy

savodxon,  arab  imlosida

bemalol mutolaa qilardilar.

Bobomdan  qolgan,  20-asr

boshlarida Qozon shahrida

chop etilgan Qur'oni karim,

qo'lyozma kitoblar biz uchun

bebaho  merosdir.  Bundan

tashqari,    mahallamizdagi

ot inoyi 

Muhabbatxon

ayani ng 

oldi lari ga

ko'chamizdagi  qizlar  bilan

chiqardi k.  U  zot   bizga

islomning arkonlari va arab

i mlosi  

qoi dalari ni

o'rgatganlar. Oxiratlari obod

bo'lsin,  doi mo  ularni ng

haqlariga duodaman.-  Qachondan  boshlab

namoz 

o'qishni

boshlagansiz?

-  Uydagi  sharoit,  muhit

sababli   ki chi k  yoshdan

namoz  arkonlari,  undagi

o'qilajak zikrlarni  o'rgandim,

keyinchalik 16 yoshlarimda

namoz o'qishni boshladim.

Qiyin  bo'lmagan.  Zero,

yoshlikda olingan ilm toshga

o'yilgan naqsh kabidir.

Yana 

bi r 


narsani

ta'kidlamoqchimanki,  chin

dildan,  xolis kirishilgan  ish

albatta yuksak natija beradi.

Ust i ga  ust ak,  i bodatga

kiri shgan  onlarda  har

qanday odam o'zini qushday

yengil his  qiladi. Siz  go'yo

qandaydi r  bi r  bot ini y

qudratga ega bo'lasiz. Buni

so'z  bilan  i foda  qili b

berolmayman.Download 1.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling