Jizzax davlat pedagogika instituti «tasdiqlayman»


Download 92.5 Kb.
Sana26.09.2020
Hajmi92.5 Kb.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS

TA’LIM VAZIRLIGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
«TASDIQLAYMAN»

O`quv ishlari bo`yicha prorektor

_________ Jo`raqulov F.N.

«___ »_______________ 2018 y.

TA’LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI”

Fanining ISHCHI O‘QUV DASTURIBilim sohasi:

100 000

- Gumanitar


Ta’lim sohasi:

110 000

– Pedagogika


Ta’lim yо‘nalishi

5110200

- Barcha maxsus sirtqi yo’nalishlari uchunJizzax-2018 y.
Fanning ishchi o’quv dasturi О‘zbekiston Respublikasi Oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi 2018 yil “18”avgustdagi “4”-sonli buyrug‘i bilan (buyruqning 744 ilovasi) tasdiqlangan « Ta’limda axborot texnologiyalari » fani dasturi asosida tayyorlangan.

Fan dasturi Jizzax davlat pedagogika instituti Kengashining 201_ yil “___” __________dagi ___ - sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan.

.Tuzuvchi:
G’aniyev E

“Ta’limda axborot texnologiyalari” kafedrasi dotsenti

Xandamov Y

“Ta’limda axborot texnologiyalari” kafedrasi o’qituvchisi

Raxmatov A

“Ta’limda axborot texnologiyalari” kafedrasi o’qituvchisi
Taqrizchilar:


D.Botirov -

“Informatika o’qitish metodikasi” kafedrasi dotsentiS.Tovboyev -

“Jizzax politexnika instituti“ prorektori, dotsentFizika-matematika” fakulteti dekani:

2018 yil «____»___________ E.Q.Qurbonov

(imzo)


Ta’limda axborot texnologiyalari” kafedrasi mudiri:

2018 yil «____»


___________ E. G’aniyev

(imzo)O’quv fani o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar
Mazkur fan dasturi bakalavriat yo‘nalishining barcha ta’lim yo‘nalishida o‘qiladigan «Ta’limda axborot texnologiyalari» o‘quv fani bo‘yicha tuzilgan bo‘lib, bo‘lajak fan o‘qituvchisi egallashi kerak bo‘lgan qo‘yidagi bilimlar va ko‘nikmalar majmuini o‘z ichiga oladi: - Axborot, uning turlari va ko’rinishlari, axborotni saqlash, uzatish, qabul qilish va unga ishlov berish, EHMning arxilekturasi va ishlash prinsiplari, mashina tili tushunchasi, mikroprosessorning tuzilishi va ishlash prinsiplari, Pascal, C dasturlash tillari asoslari, dasturiy ta'minot, fayllar bilan ishlash, Windows, texnologiya tushunchasi, axborot texnologiyalari, zamonaviy axborot texnologiyalari, shaxsning ta'lim, tarbiyasi va rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalari, pedagogik dasturiy vositalar, matn va grafik axborotlarni tasvirlash va ularga ishlov berish texnologiyasi, multimediya texnologiyasi, tarmoq texnologiyalari, internet texnologiyasi va uning xizmatlari, distansion (masofaviy) ta'lim.

Fan bо‘yicha talabalarning bilim, kо‘nikma va malakalariga quyidagi talablar quyiladi:

- ta’limda axborot texnologiyalari, zamonaviy axborot texnologiyalari va ta’limda qo’llanilishi uning texnologiyasi bо‘yicha fan rivoji va istiqbollari haqida tasavvurga ega bо‘lishi;

- Ta’limda axborot texnologiyalari fani Axborot, uning turlari va ko’rinishlari, axborotni saqlash, uzatish, qabul qilish va unga ishlov berish, EHMning arxilekturasi va ishlash prinsiplari, mikroprosessorning tuzilishi va ishlash prinsiplari, Pascal, C dasturlash tillari asoslari, dasturiy ta'minot, fayllar bilan ishlash, Windows, texnologiya tushunchasi, axborot texnologiyalari, zamonaviy axborot texnologiyalari, shaxsning ta'lim, tarbiyasi va rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalari, pedagogik dasturiy vositalar, matn va grafik axborotlarni tasvirlash va ularga ishlov berish texnologiyasi, multimediya texnologiyasi, tarmoq texnologiyalari, internet texnologiyasi va uning xizmatlari va ularda ishlash va ularni bartaraf etishni bilishi va ulardan foydalana olishi;

- komyuterda dastlabki ishlash uskunalarini tahlil qilish va ularni sozlash, kompyuterlarni o’quv jaroyonlarida qo’llay bilish, ta’limda axborot texnologiyalarini ta’limda ishlata olish operatsion tizimlar xatoliklarini sababini aniqlash va bartaraf etish bо‘yicha kо‘nikmalarga ega bо‘lishi kerak.
Ma’ruza mashg’ulot
Mavzu nomi

soatlar
3-semestr
1.

Ta’limda axborot texnologiyalari fanining maqsadi va vazifalari.Sanoq sistemalari.

2

2.

Zamonaviy kompyuterlarning apparat va dasturiy ta’minoti.

Zamonaviy dasturlash texnologoyalari2

3.

Amaliy dasturlardan foydalanish.

2

4.

Kompyuter tarmoqlari va ularning turlari.

2

5.

Axborot tizimlari va ularning turli sohalarda qo’llanilishi.

Axborot va tarmoq xavfsizligi va axborotlarni himoyalash.2
Jami:

10Amaliy mashg’ulot
Mavzu nomi

Soatlar
3-semestr
1.

Ovoz, grafik kodlash. Matnli axborotlami kodlash. Kompyuter va mobil qurilmalar operasion tizimlari. Xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar va utilitalar.

2

2.

Turbo Pascal dasturlash muhiti. Pascal tilida ifodalaming yozilishi. Chiziqli operatorlar dastur. Sharti oldindan beriluvchi, sharti keyin beriluvchi operatorlaridan foydalanib dasturlar tuzish.

2

3.

Takrorlanuvchi operatorlaridan foydalanib dasturlar tuzish. Massivlar bilan ishlash Satriy kattaliklar bilan ishlash. Paskalning grafik imkoniyati. Tasvirli matnlar bilan ishlash.

2

4.

Matnli hujjatlami formatlash va taxrirlashni avtomatlashtirish. Wordda grafik ob’ektlami hosil qilish va tahrirlash.

2

5.

Excelning ta’lim jarayonidagi imkoniyatlari.

MS Excel dasturida ma’lumotlami filtrlash va saralash. Ma’lumotlami o‘zaro bog‘lash. Excelda makroslar.

2

6.

Multimediyaning asosiy tushunchalari. Audio va video axborotlar bilan ishlash asoslari. Power Point dasturida slaydlami boshqarish.

2

7.

Kompyuter grafikasi dasturlari bilan tanishish.. Ma’lumotlar bazasidan so‘rovlar va hisobotlar yaratish. HTML tilida web-sahifa yaratish imkoniyatlari. Dreamweaver dasturi yordamida web-sahifa yaratish.

2
Jami:

14

6. Fan bо‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish mezonlari
Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og‘zaki sо‘rov, prezentatsiyalar

Baholash mezonlari

86-100 ball “a’lo”

-fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni tо‘la о‘zlashtira olish;

-fanga oid kо‘rsatkichlarni iqtisodiy tahlil qilishda ijodiy fikray olish;

-о‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-mehnat munosabatlariga oid tahlil natijalarini tо‘g‘ri aks ettira olish;

-о‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga tо‘la baho berish;

-tahlil natijalari asosida vaziyatga tо‘g‘ri va xolisona baho berish;

-о‘rganilayotgan iqtisodiy hodisa va jarayon tо‘g‘risida tasavvurga ega bо‘lish;

-о‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.

71-85 ball “yaxshi”

-o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish;

-o‘rganilayotgan iqtisodiy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.

55-70 ball “qoniqarli”

-o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-o‘rganilayotgan iqtisodiy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish.

0-54 ball “qoniqarsiz”

-o‘tilgan fanning nazariy va uslubiy asoslarini bilmaslik;

-iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tahlil etish bo‘yicha tasavvurga ega emaslik;

-o‘rganilayotgan jarayonga iqtisodiy usullarni qo‘llay olmaslik.Baholash tartibi va mezonlari:
“Ta’limda axborot texnologiyalari” fani _____ auditoriya soatiga mo‘ljallangan bo‘lib, shundan 10 soat ma’ruza, 14 amaliy va _______ soat laboratoriya mashg‘uloti, ________ soat esa mustaqil ishni tashkil etadi. Jami ____________ soat.

Semestr soatlari:

Mashg’ulot turi1

Nazariy (ma’ruza)

10 soat
2

Amaliy

14 soat
3

Laboratoriya


Jami:
Nazorat shakllari.


Nazorat turi

Nazorat shakllari

Har bir nazorat uchun belgilangan maksimal ball

Nazorat soni

Nazorat shakllari bo’yicha belgilangan maksimal ball
Oraliq nazorat 1

Yozma

12

1

12

Oraliq nazorat 2

2. Test

11

1

11

Yakuniy nazorat

2.Test

30

1

30

Fan bo‘yicha kurs ishi. Fan bo‘yicha kurs ishi rejalashtirilmagan


7. Asosiy va qo’shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalari
Asosiy adabiyotlar
1. M. Aripov, B. Begalov va boshqalar. Axborot texnologiyalari. O‘quv qo’llanma. Toshkent 2009.

2. M. Aripov, M. Fayziyeva, S. Dottayev. Web texnologiyalar. O‘quv qo’lanma. Т.: “Faylasuflar jamiyati”, 2013 y.

3. M. Aripov, M. Muhammadiyev. Informatika, informastion texnologiyalar. Darslik. Т.: TDYuI, 2005 y.

4. B. Mo‘minov. Informatika. O‘quv qo‘llanma. Т.: “Tafakkur-bo‘stoni”, 2014 y.

5. Завгородний В. И. Комплексная защита информации в компьютерных системах. Учебное пособие.-М.:Логос; ПБОЮЛ Н. А. Егоров, 2001. 264 с.

6. Stolins, Vilyam. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты: Пер. С англ.-М.: Издательский дом «Vilyams», 2002. 432 с.

7. Ғаниев С. К., Каримов М. М. Ҳисоблаш системалари ва тармоқларида информация ҳимояси: Олий ўқув юрт.талаб. учун ўқув қулланма.- Тошкент давлат техника университети, 2003. 77 б.

8. Романец Ю. В., Тимофеев П. А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях.

9. Нестеренко Ю. В. Алгоритмические проблемы теории чисел (глава 4 из книги "Введение в криптографию" под ред. В. В. Ященко)    |  29.10.2001

10. "Введение в криптографию" под редакцией В.В.Ященко    |  15.11.2001

11. "Введение в криптографию" /Под общ. ред. В. В. Ященко М., МЦНМО, 1999.

12. Носов В. А. Краткий исторический очерк развития криптографии. Из материалов конференции "Московский университет и развитие криптографии в России" (МГУ, 17-18 октября 2002 г.).Qo’shimcha adabiyotlar

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президента лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. — Тошкент: Ўзбекистон, 2016. - 56 б.

2. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Танқидий таҳлил, катьий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик — ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январ / Ш.М. Мирзиёев. — Тошкент : Ўзбекистон, 2017. — 104 б.

3. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабр /Ш.М.Мирзиёев. — Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. - 48 б.

4. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Мазкур китобдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 1 ноябрдан 24 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутқлари ўрин олган. /Ш.М.Мирзиёев. - Тошкент:: “Ўзбекистон”, 2017. - 488 б

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6- сон, 70-модда)

6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: Ўзбекистон. 2014. -46 б.

7. Kamilov Sh. M., Masharipov A. K., Zakirova T. A., Ermatov Sh. T., Musayeva M. A. Kompyuter tizimlarida axborotni himoyalash. O‘quv qo‘llanma-T.: TDIU, 2005.

8. Ғаниев C. K., Каримов M. M., Ташев К. А. Ахборот хавфсизлиги. Ўкув қўлланма. Т.: ТАТУ, 2007.

9. Арипов М., Пудовченко Ю. «Основы криптологии» Ташкент, УзМУ 2004 г.

10. Хорошко В. А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. Учебное пособие. - К.: Издательство Юниор, 2006.

11. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Учебное пособие. - М.:ИНТУИТ РУ «Интернет» - Университет Информационных Технологий» 2009.

12. Ю. В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. “Защита информации в КС и С”. - М.: “Радио и связь”, 2001

13. Завгородный В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах. - М.: Логос, 2001.

14. Щеглов А. Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. - СПб.: Наука и техника, 2004.

15. Richard Е. Smith. Elementary Information Security. Jones &Barlett Learning. USA, 2015.

17. Виталий Леонтьев. Безопасность в сети Интернет. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 256 с.

Elektron ta’lim resurslari

1. www.ziyonet.uz- Axborot ta’lim portali

2. www.edu.uz - Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi portali

3. www.tdpu.uz— Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayti

4. http:// corel.Deamiart.ru//.

5. www.amazon.com

6. http://www.ctc.msiu.ru/materials/Bookl,2/indexl.html

7. http://www.ctc.msiu.ru/materials/CS_Book/A5_book.tgz

8. www.tdpu.uz – Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayti9. www.ziyonet.uz – ZiyoNet axborot ta’lim portali
Download 92.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling