Joqari da’rejeli ten’lemeler


Download 0.67 Mb.
Pdf ko'rish
Sana23.05.2020
Hajmi0.67 Mb.
#109472
Bog'liq
3-4-darejeleitenlemeler (1)
10, axborot tizimlari (1), 8-sinf Uzbek I-bob, arxiv kataloglari, C 1-darslik, C 1-darslik, Madaniyat , elektronika mustaqil ish, 7-мавзу (1), 7-мавзу (1), falsafa1, Falsafa1MustaqilIw Tarix falsafasi Falsafiy antropologiya, falsafa2topshiriq, AKT

 

1

 Joqari da’rejeli ten’lemeler 

Sheksiz tu’rdegi misallar ha’mde sheksiz tu’rdegi  

paydasiz sheshimler bar. 

(Evklid) 

n-da’rejeli ko’pag’zali-ten’lemelerdin’ uliwmaliq ko’rinisi to’mendegishe: 

𝑎𝑛

𝑥

𝑛𝑛

𝑘=0


= 0        𝑎

𝑛

 (𝑎𝑛

≠ 0) − 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑘𝑠 𝑦𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑞𝑖𝑦𝑞𝑖𝑦 𝑠𝑎𝑛 

Joqari da’rejeli ten’lemeler ko’pag’zalili funkciyalardin’ grafik nollerin tabiwdin’ 

dara joli bolg’ani ushin ko’pag’zalilarg’a sa’l-pa’l toqtaymis.  

𝑓(𝑥) = 𝑎

𝑛

𝑥𝑛

+ 𝑎


𝑛−1

𝑥

𝑛−1+ 𝑎

𝑛−2


𝑥

𝑛−2


+ ⋯ + 𝑎

1

𝑥1

+ 𝑎


0

   Mine ko’rip turg’anin’istay bul n-da’rejeli ko’pag’zali. 

𝑔(𝑥) = 𝑏


𝑚

𝑥

𝑚+ 𝑏

𝑚−1


𝑥

𝑚−1


+ 𝑏

𝑚−2


𝑥

𝑚−2


+ ⋯ + 𝑏

1

𝑥1

+ 𝑏


0

    Bul ese ekinshi m-da’rejeli ko’pag’zali. 

Kelin’ usinday sha’rt alip 𝑛 > 𝑚,  𝑓(𝑥)-ko’pag’zalisin 𝑔(𝑥)-ko’pag’zalisina 

qa’dimgidey bo’lip ko’remis. Bul jag’dayda bo’liw qag’iydasina muwapiq egerdeee 

bo’liwshi, bo’liniwshige eseli bolmasa bizde a’lbette bo’linbe ha’mde en’ tiykarg’isi 

qaldiq qaliwi sha’rt(9=4*2+1 – bunda biz 9di 4ke qaldiqli tu’rde bo’ldik). Demek 

ko’pag’zalilardada bul qa’giyda orinli bolsa bizdin’ 𝑓(𝑥)ti  𝑔(𝑥)qa qaldiqli bo’liwimistin’ 

tiykarg’I tusi 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∗ ℎ(𝑥) + 𝑟(𝑥) usinday. An’lag’anin’izday 𝑟(𝑥)-biyshara qaldiq 

ko’pag’zali. Demek bunda 𝑟(𝑥)tin’ da’rejesi qatan’ 𝑔(𝑥) ha’mde ℎ(𝑥) da’rejelerinen kishi 

boliwi sha’rt. Al eger 𝑛 = 𝑚 bolsa, ℎ(𝑥)=c yag’niya sang’a ten’ boladi. 𝑟(𝑥)tin’ 

da’rejesinde ese bayag’I sha’rt o’zgermeydi. 

Tu’rtip qoyatin jeri keldi.  

𝒇(𝒙) ko’pag’zalisin 𝒈(𝒙) = 𝒙 − 𝒂 ko’pag’zalisina bo’lgendegi qaldiq 𝒇(𝒙)tin’ 

x=a noqattagi ma’nisine yag’iniy 𝒇(𝒂)g’a ten’.  

Bezu teoremasi  

Qiziq egerde 𝑔(𝑥) birinshi da’rejeli emes ekinshi da’rejeli ko’pag’zali bolsa ne 

boladi? Buni ko’rip shig’ayiq. Demek 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∗ ℎ(𝑥) + 𝑟(𝑥) muwapiq 𝑟(𝑥) da’rejesi 

birinshi da’rejeli boliwi sha’rt, kelin’ jaqsisi misalda ko’rip shig’ayiq. 

 𝑓(𝑥) = 2020𝑥

2019


+ 1010𝑥

1009


+ 𝑥 + 1 ha’m 𝑔(𝑥) = 𝑥

2

− 1  𝑓(𝑥)-ko’pag’zalisin  𝑔(𝑥)-ko’pag’zalisina bo’lgendegi qaldiqti tabin’. 

2020𝑥


2019

+ 1010𝑥


1010

+ 𝑥 + 1 = (𝑥

2

− 1)ℎ(𝑥) + 𝑟(𝑥)  (*) 𝑔(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 + 1) = 0  →   𝑥

1

= 1, 𝑥2

= −1 


Endi (*) da 𝑥 = 1 ℎ𝑎

𝑚 𝑥 = −1 lerdi tawip sistema alamis;  

2

 {

3032 = 𝑟(1)

−1010 = 𝑟(−1)

 bunda 𝑟(𝑥)tin’ birinshi da’rejeli ko’pag’zali ekenligin itibarg’a alip 

𝑟(𝑥) = 𝐴𝑥 + 𝐵 almastiramis,  

{

3032 = 𝑟(1)−1010 = 𝑟(−1)

  

→    {    3032 = 𝐴𝑥 + 𝐵

−1010 = 𝐴𝑥 + 𝐵

  𝒙=−𝟏𝒙=𝟏

 

{3032 = 𝐴 + 𝐵

−1010 = −𝐴 + 𝐵

    

𝐴 = 2021


𝐵 = 1011

  𝑑𝑒𝑚𝑒𝑘  𝑟(𝑥)

= 2021𝑥 + 2011 

Bul ko’rinisti u’shinshi yamasa odan u’lken da’rejeli ten’lemelerdede sinap 

ko’riwge boladi biraq en’ u’lken mashqala bul 𝑔(𝑥) ko’pqag’zalisinin’ nollerin tabiw 

esaplanad. Aytqanday egerde noller kompleks ko’riniste bolsada uraberin’ esaplanadi. 

Kelin’ uzaqlaspay turip bir misaldin’ an’satraq sheshiliw jolin ko’reyik. Demek 

(𝑥) = 𝑥


4

+ 7𝑥


3

− 9𝑥


2

− 𝑥 + 4 ;    𝑔(𝑥) = 𝑥

2

+ 1  


𝑥

2

+ 1 = 0  → 𝑥 = 𝑖  𝑓(𝑖) = 𝑖

4

+ 7𝑖3

− 9𝑖


2

− 𝑖 + 4 = −8𝑖 + 14 = −8𝑥 + 14 𝑑𝑒𝑚𝑒𝑘 𝑟(𝑥) = −8𝑥 + 14 

Endi ese Bezu teoremasin suwitpastan turip ha’mmemiz biliwimiz sha’rt bolg’an 

bir teoremeanida esleteyin. Qa’legen n-da’rejeli (natural) ko’pag’zali dana sheshimge ( Eseli birinshi 

da’rejeli ko’pag’zali) iye. 

Ja’nede qosimsha ushin: bo’linbedegi eseli birinshi da’rejeli ko’pag’zalilar qansha 

bolsa sonshasi sanaladi yag’iniyy bul sheshimler bir birine ten’ boliwi mu’mkin. 

Aytqansha egerde sheshim kompleks san bolsa bul kompleks sannin’ tu’yinleside 

(sheshim 2 + 4𝑖 bolsa og’an tu’yinles sheshim 2 − 4𝑖)  sheshim boliwin umitpan’. Usi 

jerde bir na’rse esime tu’sti pu’tin koefficientli 0-da’rejede bolmag’an ko’pag’zalilardin’ 

grafik nolleri heshqashan transsendent sanlar u’stinen kesip o’tpeydi yag’iniy 

(𝑥 − 𝜋)(𝑥 − 𝑒) = 0 ko’rinisnde ma’nige iye emes.  

Tayarlanin’ qiziqli bir mag’luwmat. Egerde 𝒇(𝒙) ko’pag’zalisinin’ da’rejesi taq 

bolsa bul ko’pag’zali o’ldim degende bir haqiyqiy sheshimge iye. Boldi endi ne 

ushinlig’in ko’reyik.  

Bunin’ ushin 𝑓(𝑥) = ∑

𝑎

𝑘𝑥

𝑘

2𝑛+1𝑘=0

 ko’pag’zalini oylayiq (𝑓: 𝑥 → 𝑅) bunda bilemiz 

𝑓(𝑥 → +∞) → +∞ ;   𝑓(𝑥 → −∞) → −∞  yag’iniy ha’rqanday 𝑥 ushin 𝑓(𝑥) ya “+” yamasa 

“-“ belgini qabil etiwge ma’jbu’r (U’zliksiz funkciyalarda Araliq mug’dardin’ Bolzano teoremasi qollaniliwi), demek 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 da 𝑓(𝑎) < 0, 𝑓(𝑏) > 0 bolsin, onda sonday 𝑥 ∈

[𝑎, 𝑏] tabiladi 𝑓(𝑥) = 0 bolatug’in. (Buni basqada Algebranin’ fundamental teoremalarinanda qollap da’lillewge boladi, biraq basqa ha’rbir da’lil usi da’lilden kelip 

shig’adi ha’m toltiradi

 

3

 Bizge  𝑎𝑥

3

+ 𝑏𝑥2

+ 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0 tu’rindegi uliwmaliq kubik ten’lemeni sheshiw 

tapsirilg’an bolsin. Bul ten’lemeni sheshiwdin’ ko’plep usillari bolip ishinde o’zimnin’da 

usilim bar )). Kelin’ endi a’detlerge sadiq qalip kubik ten’lemelerdi sheshiwdin’ a’zeliy 

usili bolg’an Kardano usilin ko’rip shig’ayiq.  

𝑎𝑥

3+ 𝑏𝑥

2

+ 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0        |   ∗

𝟏

𝒂 

𝑥

3+

𝑏

𝑎𝑥

2

+𝑐

𝑎

𝑥 +𝑑

𝑎

= 0      (∗) Biz (∗) bunday halattag’i ten’lemeni tuwiridan-tuwiri Kardano arqali sheshe 

almaymis sebebi ayrimliq tur’de ko’pag’zali ya jup da’rejege ya taq da’rejege iyelik etiwi 

kerek. Demek bizde bas da’reje 3- bolg’ani ushin biz 2- da’rejeni joq etiwimiz kerek. 

𝑥

3+

𝑏

𝑎𝑥

2

+𝑐

𝑎

𝑥 +𝑑

𝑎

= 0 ;       𝑥 = 𝑦 − 𝑛      𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  (𝑦 − 𝑛)

3

+𝑏

𝑎

(𝑦 − 𝑛)2

+

𝑐𝑎

(𝑦 − 𝑛) +

𝑑

𝑎

= 0  𝑦

3

− 3𝑛(𝑦 − 𝑛)𝑦 − 𝑛3

+

𝑏𝑎

(𝑦

2− 2𝑛𝑦 + 𝑛

2

) +𝑐

𝑎

(𝑦 − 𝑛) +𝑑

𝑎

= 0  

𝑦

3− 3𝑛

𝑦

2+ 3𝑛

2

𝑦𝑛

3+

𝑏

𝑎𝑦

2

− 2𝑏

𝑎

𝑛𝑦

+

𝑏𝑎

𝑛

2+

𝑐

𝑎𝑦

𝑐𝑎

𝑛

+𝑑

𝑎

= 0  Demek −3𝑛 +

𝑏

𝑎= 0   

→  


    𝑛 =

𝑏

3𝑎   

𝑦

3+ 3(

𝑏

3𝑎)

2

𝑦− 2

𝑏

𝑎𝑏

3𝑎𝑦

+

𝑐𝑎

𝑦

− ((

𝑏

3𝑎)

3𝑏

𝑎

(𝑏

3𝑎

)2

+

𝑐𝑎

𝑏3𝑎

𝑑𝑎

) = 0  


𝑦

3

+ (−𝑏

2

3𝑎2

+

𝑐𝑎

) 𝑦 +


2𝑏

3

27𝑎3

𝑏𝑐3𝑎

2

+𝑑

𝑎

= 0  𝒃

𝟐𝟑𝒂

𝟐

+𝒄

𝒂

= 𝒑              𝟐𝒃

𝟑

𝟐𝟕𝒂𝟑

𝒃𝒄𝟑𝒂

𝟐

+𝒅

𝒂

= 𝒒  𝑦

3

+ 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0  Endi 𝑦 ti qandayda bir 𝑢 ha’m 𝑣 sanlarinin’ jiyindisi sipatinda belgilew kiriteyik. 

𝑦

3+ 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0 

  

𝒚=𝒖+𝒗⇒    

    (𝑢 + 𝑣)

3

+ 𝑝(𝑢 + 𝑣) + 𝑞 = 0  𝑢

3

+ 3𝑢𝑣(𝑢 + 𝑣) + 𝑣3

+ 𝑝(𝑢 + 𝑣) + 𝑞 = 0 

  (𝑢


3

+ 𝑣


3

+ 𝑞) + (3𝑢𝑣 + 𝑝)(𝑢 + 𝑣) = 0 

Axirg’i ko’riniste biz 𝑢 + 𝑣 lokal o’zgeriwishilerin joq etiwimiz kerek( Itibar berin’ 

eki kishi lokal o’zgeriwshili almastiriw qollandiq, demek biz tek qana eki sha’rt qoya 

alamis) sonliqtan 

3𝑢𝑣 + 𝑝 = 0 almastiriw qollanamis, onday bolsa to’mendegishe sistema kelip 

shig’adi: 


 

4

 {

𝑢

3+ 𝑣

3

+ 𝑞 = 03𝑢𝑣 + 𝑞 = 0

   {

𝑢

3+ 𝑣

3

= −𝑞𝑢

3

∙ 𝑣3

= −


𝑞

3

27   

 →

𝑣3

=𝑏

𝑢3

=𝑎

  {𝑎 + 𝑏 = −𝑞

𝑎𝑏 = −


𝑞

3

27    (∗) 

(∗) da ten’lemeler o’zgeriwshi-simmetrik ekenliginen uliwmaliq 𝑚 o’zgeriwshili 

kvadrat ten’leme alamis: 

𝑚

2+ 𝑚𝑞 −

𝑞

327

= 0 bunnan ese 𝑚

1/2

= −


𝑞

2

± √𝑞

2

4+

𝑝

327

 demek biz sheshimlerdi mas 

tur’de 𝑎 = −

𝑞

2+ √

𝑞

24

+

𝑝3

27

         𝑏 = −𝑞

2

− √𝑞

2

4+

𝑝

327

 alip 𝑎 ha’m 𝑏 orinlarina 𝑢

3

 ha’m  𝑣


3

 

qoyamis:  𝑎 = 𝑢

3

= −𝑞

2

+ √𝑞

2

4+

𝑝

327

𝑏 = 𝑣


3

= −


𝑞

2

− √𝑞

2

4+

𝑝

327

    


   


𝑢 = √−

𝑞

2+ √

𝑞

24

+

𝑝3

27

3𝑣 = √−

𝑞

2− √

𝑞

24

+

𝑝3

27

3      

𝑦 = 𝑢 + 𝑣 = √−

𝑞

2

+ √𝑞

2

4+

𝑝

327

3

+ √−𝑞

2

− √𝑞

2

4+

𝑝

327

3

   bul   𝑦3

+ 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0 tin’ 

sha’rtlerde sheshimi esaplanadi. 

Demek 𝑎𝑥


3

+ 𝑏𝑥


2

+ 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0 mas hallarda sheshimin’ uliwmaliq ko’rinisi: 

𝑥 = 𝑦 −

𝑏

3𝑎         

→  


        𝒙 = √−

𝒒

𝟐+ √

𝒒

𝟐𝟒

+

𝒑𝟑

𝟐𝟕

𝟑+ √−

𝒒

𝟐− √

𝒒

𝟐𝟒

+

𝒑𝟑

𝟐𝟕

𝟑𝒃

𝟑𝒂 

Umitpaw kerek! 𝑦 = 𝑢 + 𝑣 de, 𝑚 o’zgeriwshili kvadrat ten’leme mas tu’rde 𝑎 ha’m 

𝑏g’a  ± ma’nislerin qabil etkenligi ushin 𝑢 ushin 3 ma’nis, 𝑣 ushinda 3 ma’nis alinadi, 

demek 𝑦 sheshimler kombinaciyasina ko’re 9 tu’rli ko’riniske iye boladi, biraq bulardi 

tek 3ewi g’ana kubik ten’leme sheshimi bola aladi.  Qosimsha: Eger 3-da’rejeli ten’lemege kompleks sheshim izleyjaq bolsaq 𝑦 = 𝑢 +

𝑡 ∙ 𝑖 almastiriwin qollansaq boladi. ( A’lbette sha’rtlerdi umitpag’an halda) 

Al endi Al-Xorazmiy aytip o’tken ha’m Kardano geometrik sheshimin ko’rsete alg’an 

joldi ko’reyik. Demek biz 3-da’rejeli ko’pag’zalini 𝑥

3

+ 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0 kubik ten’lemege ko’rsetip o’tilgeninde a’kelemis ha’m sheshimdi bunnan bilay usig’an qarata izleymis. 

 

5

 Biz bilemis Al-Xorazmiy kvadrat 

ten’lemeni sheshiwde geometrik figura-

kvadratta paydalanadi, demek ko’rinip 

turg’aninday biz kubik ten’lemede kubdan 

paydalanamis. 

Su’wrette ta’repleri 𝑦 qa ten’ bolg’an kub 

berilgen. Kubtin’ ishinde ta’repleri 𝑣 g’a ten’ 

ixtiyariy kub alinip, en’ shetki ushlarda 

uliwmaliq noxatqa iye. Al qalg’an 𝑦 − 𝑣 

bo’liminen diagonal tu’rdegi ja’ne uliwmaliq kub 

penen shetki noxatqa iye kub ajratip alindi. Kubtin’ uliwma ko’lemi 𝑉 = 𝑦

3

, ishki kublardin’ ko’lemlerida mas tu’rde 𝑉

𝑣

= 𝑣3

 ha’m 𝑉


𝑦−𝑣

= (𝑦 − 𝑣)

3

. Ko’rinip turg’aninday ishki kublardan qalg’an deneler paralellopipedler esaplanip olardin’da ko’lemlerin 

keltirip o’teyik: 

 𝑉

𝑝.𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖


= 𝑣

2

∙ (𝑦 − 𝑣)        𝑉𝑝.𝑜𝑟𝑡𝑎

= (𝑦 − 𝑣)

2

∙ 𝑣         𝑉𝑝.𝑢′𝑙𝑘𝑒𝑛

= 2𝑦𝑣(𝑦 − 𝑣) 

𝑉 = 𝑉

𝑣

+ 𝑉𝑦−𝑣

+ 𝑉


𝑝.𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖

+ 𝑉


𝑝.𝑜𝑟𝑡𝑎

+ 𝑉


𝑝.𝑢′𝑙𝑘𝑒𝑛

 

𝑦3

= 𝑣


3

+ (𝑦 − 𝑣)

3

+ 𝑣


2

∙ (𝑦 − 𝑣) + (𝑦 − 𝑣)

2

∙ 𝑣 + 2𝑦𝑣(𝑦 − 𝑣) 𝑦

3

− 𝑣3

= (𝑦 − 𝑣)

3

+ (𝑦 − 𝑣)(𝑣2

+ 𝑦𝑣 − 𝑣


2

+ 2𝑦𝑣) 


𝑦

3

− 𝑣3

= (𝑦 − 𝑣)

3

+ 3𝑦𝑣(𝑦 − 𝑣) Kubik ten’lemege qaytamis ha’m mas tu’rdegi koefficientlerdi ten’lep sistema 

alamis: 


(𝑦 − 𝑣)

3

+3𝑦𝑣

(𝑦 − 𝑣) =

𝑦

3

− 𝑣3

  𝑥


3

      +          

𝑝

𝑥         =     −𝑞

  

𝒙 = 𝒚 − 𝒗 

 {

3𝑦𝑣 = 𝑝𝑦

3

− 𝑣3

= −𝑞


   

  →


𝑦

3

=𝑏𝑣

3

=𝑎   {

𝑎

3∙ 𝑏

3

=𝑝

3

27𝑎

3

− 𝑏3

= 𝑞


  

Mine ko’rinip turg’aninday ja’ne alding’i jolimis kelip shiqpaqta, bunin’da izinde 9 

sheshimnen 3 ewig’ana kubik ten’lemeni qanaatlandiradi. ( Ja’ne qaytalayman + ha’m – 

belgilerindede itibarli bolin’, 𝑦 , 𝑣, 𝑥 lar kubtin’ ta’repleri ekenligin ha’m ta’repler minus 

bola almaslig’in umitpan’!) 

Endi bolsa kelin’ tariyxqa qaytip Umar Xayyam, 𝑥

3

+ 𝑝𝑥 = 𝑞 tu’rindegi kubik ten’lemeler ushin qanday metod jaratip bergenligin qarap ko’reyik: 

 

6

 𝑥

3

+ 𝑝𝑥 = 𝑞    |∗ 𝑥 

   


     𝑥


4

= 𝑥(𝑞 − 𝑝𝑥)  

    

   →


        

𝑥

4𝑝

=

𝑞𝑝

𝑥 − 𝑥


2

    | 


√      

𝑥

2√𝑝

= √


𝑞

𝑝

𝑥 − 𝑥2

          

𝒇

𝟏

(𝒙) =𝒙

𝟐

√𝒑 ;       

𝒇

𝟐(𝒙) = √

𝒒

𝒑𝒙 − 𝒙

𝟐

 

Axirg’i ko’rinistegi 

𝑓

1(𝑥) − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑜𝑙𝑎 

ha’m


 𝑓

2

(𝑥) − 𝑦𝑎𝑟𝑖𝑚 𝑠ℎ𝑒𝑛′𝑏𝑒𝑟 

funkciyalardin’ 

grafiklerin kesilistirip ko’reyik (Grafikte tu’siniklirek boliwi ushin p,q lar ornina san 

qoyildi)  : 

 

Usi jerde geometriya kursinan tuwri mu’yeshli ten’lemelerdegi bir ko’rinistida eske tu’sireyik:  

 

𝐴𝐵2

+ 𝐵𝐶


2

= 𝐶𝐴


2

𝐴𝐵

2− 𝐷𝐴

2

= 𝐵𝐶2

− 𝐶𝐷


2

= 𝐵𝐷


2

𝑪𝑨=𝑪𝑫+𝑫𝑨


⇒          

𝐷𝐴

2+ 𝐷𝐴 ∙ 𝐶𝐷 = 𝐴𝐵

2

   

  𝐵𝐷2

= 𝐷𝐴 ∙ 𝐶𝐷   

7

 Al endi grafikke qaytamis. Umar Xayyam joqaridag’i funkciya grafikinde qiziq bir 

na’rseni tabadi. Egerde usi koordinatalar sistemasina ko’rinisi  𝑥

2

+ 𝑦


2

= √𝑝


2

 g’a ten’ 

bolg’an shen’ber  grafigin-de ha’m mas tuwrilardi-da  sizsa, to’mendegishe ko’rinis payda 

boladi. 


 

Su’wrette ko’rinip turg’aninday ∠𝐾𝐽𝐿 = 90° bul ese ten’leme sheshiw metodina 

ju’da u’lken qolayliq tuwdiradi. (Mu’yeshtin’ tuwri ekenligin sol waqitta u’shmeyishlik 

haqqinda bar qag’iydalar tiykarinda ha’m a’melde sinap ko’redi) Demek dawam etemis 

 


 

8

 𝐵𝐽

2

= 𝐾𝐴2

= 𝐴𝐽 ∙ 𝐽𝐻

𝐴𝐽

2

= 𝐵𝐾2

= 𝐴𝐿 ∙ 𝐾𝐴

𝐴𝐻 =

𝑞

𝑝= 𝐴𝐽 + 𝐽𝐻

     →      𝑆

𝐵𝐽𝐴𝐾

= 𝑆


𝐽𝐿

𝐿′′

𝐻

    →    𝐴𝐽 ∙ 𝐾𝐴 = 𝐴𝐿 ∙ 𝐽𝐻 𝐴𝐽

3

= 𝐴𝐿 ∙ 𝐴𝐽 ∙ 𝐾𝐴 = 𝐴𝐿2

∙ 𝐽𝐻


𝐴𝐽

3

+ 𝐴𝐿2

∙ 𝐴𝐽 = 𝐴𝐿

2

∙ 𝐽𝐻 + 𝐴𝐿2

∙ 𝐴𝐽 = 𝐴𝐿

2

∙ 𝐴𝐻   (∗) 

(*) Almastiriwlardi orinlag’animistan son’ to’mendegi bastag’i ten’leme kelip 

shig’adi: 

𝑥

3+ 𝑝𝑥 = 𝑞 

(Egerde tu’siniksdey tu’yilse a’mellerdi aqirinan baslap yag’niy, misal ushin basta 

orayi (

𝑞

2𝑝, 0) noxatta jaylasqan, 

𝑞

𝑝 diametrli shen’ber ten’lemesin du’zin’ ha’m radiyusi       

√𝑝 g’a ten’ saltan’ shen’berdi koordinata basina jaylastirin’ keyin tuwri mu’yeshli u’shmeyshliklerdi mas noxatlarg’a biriktirin’ ha’m arg’i jag’i o’zlerin’iske)) ) 

Keyingi usildi ese kubik ten’leme tek qana 3 haqiyqiy sheshimge iye bolg’anda 

qollaniwimis mu’mkin. 

𝑥

3+ 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0 

𝑥 = 2𝑛 cos 𝛼 belgilew kiritsek to’mendegige iye bolamis: 

8𝑛

3

∙ 𝑐𝑜𝑠3

𝛼 + 2𝑝𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −𝑞 

2𝑛

3

(4𝑐𝑜𝑠3

𝛼 +


𝑝

𝑛

2∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) = −𝑞 

Bul ko’rinis tu’siniklirek boliwi ushin 

𝑝

𝑛

2= −3 belgilewdi −1 ≤

−𝑞

2𝑛3

≤ 1 sha’rt 

penen alip   cos 3𝛼 = 4𝑐𝑜𝑠

3

𝛼 − 3𝑐𝑜𝑠𝛼  almastiriw qollang’an waqitimista to’mendegishe ko’riniske erisemis: 

𝑐𝑜𝑠3𝛼 = −

𝑞

2𝑛

3 

𝛼 = ±


1

3

∙ arccos (−𝑞

2𝑛

3) +

2

3∙ 𝜋𝑘     𝑘 ∈ 𝑍                  𝑛 = ±√

𝑝

3   

𝑥 = ±2√


𝑝

3

⋅ cos (±1

3

∙ arccos(

 ∓

𝑞2√

𝑝

327)

  +


2

3

∙ 𝜋𝑘)  

9

 4-da’rejeli ko’pag’zali-ten’lemelerdi sheshiwdin’ qolay usili L. Ferrari usili bolip 

birinshi Ferrari buni qanday qilg’anin ko’rip shig’amis. Demek to’mendegishe ko’rinistegi 

ko’pag’zali-ten’leme: 

𝑎𝑥

4+ 𝑏𝑥

3

+ 𝑐𝑥2

+ 𝑑𝑥 + 𝑒 = 0 

𝑥

4

+𝑏

𝑎

𝑥3

+

𝑐𝑎

𝑥

2+

𝑑

𝑎𝑥 +

𝑒

𝑎= 0           𝑥 =

𝑦𝑏

4𝑎

 𝑥

2

=𝑦

2𝑏

2𝑎

𝑦+ (

𝑏

4𝑎)

2

                                     𝑥

3

=𝑦

33𝑏

4𝑎

𝑦2

+

3𝑏2

16𝑎


2

𝑦𝑏

3

64𝑎3

                   

𝑥

4

=𝑦

4𝑏

𝑎

𝑦3

+

3𝑏2

8𝑎

2𝑦

2𝑏

3

16𝑎3

𝑦

+𝑏

4

256𝑎4

 

𝑦4

𝑏𝑎

𝑦

3+

3𝑏

28𝑎

2

𝑦2

𝑏3

16𝑎


3

𝑦

+𝑏

4

256𝑎4

+

𝑏𝑎

(

𝑦3

3𝑏4𝑎

𝑦

2+

3𝑏

216𝑎

2

𝑦𝑏

364𝑎

3

)+

𝑐

𝑎(

𝑦

2𝑏

2𝑎𝑦

+ (


𝑏

4𝑎

)2

) +


𝑑

𝑎

(𝑦

𝑏4𝑎

) +


𝑒

𝑎

= 0 𝑦

4

+ (𝑐

𝑎3𝑏

2

8𝑎2

) 𝑦


2

+

(𝑑

𝑎𝑏𝑐

2𝑎

2+

𝑏

38𝑎

3

)𝑦 +

𝑒

𝑎𝑏𝑑

4𝑎2

+

𝑏2

𝑐

16𝑎3

3𝑏4

256𝑎


4

= 0 


 

𝑐

𝑎3𝑏

28𝑎

2

= 𝐴 

𝑑

𝑎𝑏𝑐

2𝑎2

+

𝑏3

8𝑎

3= 𝐵

𝑒

𝑎𝑏𝑑

4𝑎2

+

𝑏2

𝑐

16𝑎3

3𝑏4

256𝑎


4

= 𝐶


          →        𝑦

4

+𝐴

𝑦

2+

𝐵

𝑦 +𝐶

= 0 


Endi 𝑦

4

 da’rejeni toliq kv-kvadrat jiynaw ushin 𝑚 o’zgeriwshili an’latpa qosamis: 𝑦

4

+ 2𝑦2

𝑚 + 𝑚


2

+ 𝐴𝑦


2

+ 𝐵𝑦 + 𝐶


− (2𝑦

2

𝑚 + 𝑚2

)

= 0 (

𝑦

2+ 𝑚

)

2− (

(2𝑚 − 𝐴)𝑦

2

− 𝐵𝑦 + 𝑚


2

− 𝐶


) = 0     (∗) 

(∗) Endi bizdin’ maqset 

𝑎

2𝑏

2

= (𝑎

𝑏)(

𝑎

+𝑏

) tu’rinde jiklew bunin’ ushin 

ekinshi ko’pag’zalini (

(2𝑚 − 𝐴)𝑦

2

− 𝐵𝑦 + 𝑚


2

− 𝐶


) toliq kvadrat ko’rinisinde an’latiwg’a 

urinip ko’reyik: 

(2𝑚 − 𝐴)𝑦

2

− 𝐵𝑦 + 𝑚2

− 𝐶 


(√2𝑚 − 𝐴 ∙ 𝑦)

2

− 2 ∙𝐵

2√2𝑚 − 𝐴


∙ √2𝑚 − 𝐴𝑦 + (

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴)

2

+ 𝑚2

− 𝐶 − (


𝐵

2√2𝑚 − 𝐴


)

2

  

10

 (√2𝑚 − 𝐴 ∙ 𝑦 −

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴)

2

+ 𝑚2

− 𝐶 − (


𝐵

2√2𝑚 − 𝐴


)

2

 Bunnan ko’rinip turg’aninday ekinshi ko’pag’zalini toliq kvadratqa jiklew ushin: 

𝑚

2− 𝐶 − (

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴)

2

= 0 Boliwi kerek, bul ese 𝑚 o’zgeriwshili 3-da’rejeli ten’leme ko’rinisine sa’ykes, 

demek biz ha’zirshe bul ten’lemeni sheship, sheshim tabamiz ( An’satliq tuwdiriwi ushin 

𝑚 nin’ bir haqiyqiy sheshimin alip an’latip ketemis )

𝑚

2− 𝐶 − (

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴)

2

= 8𝑚3

− 4𝐴𝑚


2

− 8𝐶𝑚 + 𝐴𝐶 − 𝐵

2

= 0 


𝑚 = 𝑛 +

𝐴

6     →   

𝑚

2= 𝑛

2

+𝐴

3

𝑛 +𝐴

2

36𝑚

3

= 𝑛3

+

𝐴2

𝑛 (𝑛 +


𝐴

6

) + (𝐴

6

)3

 

𝑛3

− (


𝐶 +

5𝐴

236

) 𝑛 − (


𝐴𝐶

24

+𝐵

2

8+

𝐴

3108

) = 0 


𝐶 +

5𝐴

236

= 𝑝 


𝐴𝐶

24

+𝐵

2

8+

𝐴

3108

= 𝑞


       →        𝑛

3𝑝

𝑛 −


𝑞

= 0 


𝑛 = √

𝑞

2+ √

𝑞

24

𝑝3

27

3+ √

𝑞

2− √

𝑞

24

𝑝3

27

3   →  𝑚 = √

𝑞

2+ √

𝑞

24

𝑝3

27

3+ √

𝑞

2− √

𝑞

24

𝑝3

27

3+

𝐴

6 

Demek 𝑚 nin’ 𝑚

2

− 𝐶 − (


𝐵

2√2𝑚−𝐴


)

2

 ten’leme nolge aylantiratug’in ma’nisin taptiq onday bolsa (∗) buni to’mendegishe jazamis: 

(

𝑦2

+ 𝑚


)

2(√2𝑚 − 𝐴 ∙ 𝑦 −

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴)

2

= 0 (𝑦

2

− √2𝑚 − 𝐴𝑦 + 𝑚 +𝐵

2√2𝑚 − 𝐴


⏟                      

1

) (𝑦2

+ √2𝑚 − 𝐴𝑦 + 𝑚 −

𝐵

2√2𝑚 − 𝐴


⏟                      

2

) = 0 Axirg’i ko’rinistegi ko’pag’zali ko’beymeninin’ ha’r birindegi kvadrat 

ten’lemelerden 4dana 𝑦

1.1

, 𝑦


1.2

, 𝑦


2.1

, 𝑦


2.2

 sheshimleri shig’adi, demek  

11

 𝑦

4

+ 𝐴𝑦2

+ 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 ten’leme sheshiminin’ uliwma ko’rinisi: 

𝑦

1.1/1.2


=

√2𝑚 − 𝐴 + √√2𝑚 − 𝐴

22𝐵√2𝑚 − 𝐴

− 4𝑚


2

𝑦

2.1/2.2=

−√2𝑚 − 𝐴 + √√2𝑚 − 𝐴

2

+

2𝐵√2𝑚 − 𝐴

− 4𝑚


2

 

𝑚 =𝐴𝐶

24+

𝐵

28

+

𝐴3

108


2

+

√(𝐴𝐶

24

+𝐵

2

8+

𝐴

3108

)

24

(𝐶 +5𝐴

2

36)

3

273

+𝐴𝐶

24

+𝐵

2

8+

𝐴

3108

2√(

𝐴𝐶

24+

𝐵

28

+

𝐴3

108


)

2

4(𝐶 +


5𝐴

2

36)

3

273

+

𝐴6

 

Bul bir qarastan qorqinshliday tu’yiledi biraq parametrler ornina san qoyilip haqiyqiy esap shig’ariw waqitinda qollanilsa ap-an’sat. 

Al  𝑎𝑥


4

+ 𝑏𝑥


3

+ 𝑐𝑥


2

+ 𝑑𝑥 + 𝑒 = 0  ushin sheshimnin’ uliwma ko’rinisin 𝑥 = 𝑦 −

𝑏

4𝑎

 almastiriwin qollanip tabamis, biraq o’zlerin’is)) ( Itibarli ta’repi: Uliwma kombinaciyalar 

36 dana biraq olardin’ 4ewig’ana ten’lememistin’ sheshimi boliwi mu’mkin) 

Endi ese 𝑎𝑥

4

+ 𝑏𝑥


3

+ 𝑐𝑥


2

+ 𝑑𝑥 + 𝑒 = 0 ten’leme ushin Dekart qanday sheshim 

tapqanin ko’reyik. 

𝑥

4+

𝑏

𝑎𝑥

3

+𝑐

𝑎

𝑥2

+

𝑑𝑎

𝑥 + 𝑒 = 0         𝑥 = 𝑦 −

𝑏

4𝑎

 𝑦

4

+ 𝑝𝑦2

+ 𝑞𝑦 + 𝑟 = 0   (∗) 

(𝑥

2

+ 𝐴𝑥 + 𝐵)(𝑥2

+ 𝐶𝑥 + 𝐷) = 0 

𝑥

4

+ (𝐴 + 𝐶)𝑥3

+ (𝐵 + 𝐷 + 𝐴 ∙ 𝐶)𝑥

2

+ (𝐴 ∙ 𝐷 + 𝐵 ∙ 𝐶)𝑥 + 𝐵 ∙ 𝐷 = 0   (∗∗) Biz (∗) ha’m (∗∗) lardin’ mas da’rejeli koefficientlerin ten’ew arqali ( Anaw 𝑦 

minaw ese 𝑥 qo, ne qipatrsan’-o’zi?  Desen’iz bir zatti umitpan’ 𝑦 o’zgeriwshi 𝑥 tan payda 

bolg’an)) ) 

𝑦

4+

0 ∙ 𝑦


3

+

𝑝𝑦2

+

𝑞𝑦+

𝑟

= 𝑥4

+

(𝐴 + 𝐶)𝑥3

+

(𝐵 + 𝐷 + 𝐴 ∙ 𝐶)𝑥2

+

(𝐴𝐷 + 𝐵 ∙ 𝐶)𝑥+

𝐵 ∙ 𝐷 


Umitpan’: 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝑦 - o’zgeriwshiler,  𝑝, 𝑞, 𝑟 - turaqli san (Bular aldinnan ma’lim)  

{

𝐴 + 𝐶 = 0𝐵 + 𝐷 + 𝐴 ∙ 𝐶 = 𝑝

𝐴 ∙ 𝐷 + 𝐵 ∙ 𝐶 = 𝑞

𝐵 ∙ 𝐷 = 𝑟

   


(∗)

   →     {

𝑝 = 𝐵 + 𝐷 − 𝐶

2

𝑞 = 𝐶 ∙ (𝐵 − 𝐷)𝑟 = 𝐵 ∙ 𝐷

   →      (

4𝑟 ∙ 𝐶

2

= 𝐶2

(𝐶

2+ 𝑝)

2

− 𝑞2

= 0


𝐶

2

= 𝑚

 

12

 Axirg’i ten’leme 3-da’rejeli ten’lemege keledi: 

𝑚

3+ 2𝑝𝑚

2

+ (𝑝2

− 4𝑟)𝑚 − 𝑞

2

= 0 


𝒎=𝒏 − 

𝟐𝒑

𝟑→        

𝑛

3− (

𝑝

23

+ 4𝑟) 𝑛 − (𝑞

2

+

2𝑝3

98𝑝𝑟

3

) = 0 Keyingi ten’lemelerdi sheship almastiriwlardi atqarg’animistan son’ :  

𝐶 = ±


𝑝

23 + 4𝑟

2

+√(

𝑝

23 + 4𝑟)

2

4(𝑞

2+

2𝑝

39 −

8𝑝𝑟


3 )

3

273

+𝑝

2

3 + 4𝑟2

√(𝑝

2

3 + 4𝑟)2

4(𝑞

2

+2𝑝

3

9 −8𝑝𝑟

3 )


3

27

3+

2𝑝

3 

Ko’rinip turg’aninday biz 𝐶 o’zgeriwshisinin’ ma’nisin taptiq. 

(∗) 

Sistemada qalg’an 

𝐴, 𝐵, 𝐷 o’zgeriwshiler 𝐶 g’a qarata tabiladi ha’m: 

(𝑥

2+ 𝐴𝑥 + 𝐵)(𝑥

2

+ 𝐶𝑥 + 𝐷) = 0 Ko’rinisinde eki kvadrat ten’leme sheshiledi ha’m bizde 4-da’rejeli ko’pag’zalinin’ 

sheshimleri payda boladi. ( Bunda sheshimler kombinaciyasinan atlap o’tip ketildi, qollanip atirg’anin’ista itibarg’a alin’ ) 

Al endi en’ zor sheshimdi ko’rip o’temis ( Ha’resapta men ushin)) ). Negizinde Dekart usilinda ha’zirgi usildan paydalang’anday(Ha’zil). Bul a’lbette 4-da’rejeli 

ten’lemeler ushin F. Eyler usili. Demek  𝑦

4

+ 𝑝𝑦


2

+ 𝑞𝑦 + 𝑟 = 0 ko’rinisindeg’i ten’leme. 

𝑦 = √𝑎 + √𝑏 + √𝑐 tu’rindegi almastiriw qollanamis onday bolsa: 

𝑦 = √𝑎 + √𝑏 + √𝑐  

𝑦

2

= 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 2(√𝑎𝑏 + √𝑎𝑐 + √𝑏𝑐)𝑦

2

− (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 2(√𝑎𝑏 + √𝑎𝑐 + √𝑏𝑐)   |    (… )

𝟐

 𝑦

4

− 2(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ 𝑦2

+ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2

= 4 (𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + √𝑎𝑏𝑐 (√𝑎 + √𝑏 + √𝑐)⏟          

𝑦

)𝑦

4

− 2(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)𝑦

2

− 4√𝑎𝑏𝑐∙ 𝑦 +

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2

− 4(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)= 0     (∗)

𝑦

4+

𝑝

𝑦2

+

𝑞𝑦 +

𝑟

= 0 

{

  

 

 −2(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 𝑝

−4√𝑎𝑏𝑐 = 𝑞

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2

− 4(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) = 𝑟      →       

{

  

 

 𝑎 + 𝑏 + 𝑐+= −

𝑝

2           𝑎𝑏𝑐 =

𝑞

216

𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 =

𝑝

2

16𝑟

4 

Aaal (∗) ten’leme nenidur esletpedime)) Haqiyqattanda zzor, ta’n qalarli usil, 

sonday emespa?! (Miyiq tartatin jerig’o). Demek. Haqiyqatinda-da +𝑏 + 𝑐 , 𝑎𝑏𝑐 , 𝑎𝑏 +


 

13

 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 lardin’ jen’ilmes u’shligi bizdi 3-da’rejeli ten’lemege Viyet teoremasinin’ 

qollaniliwina ma’jbu’rleydi (Biz kutgandik, Biz bilgandik)) ). Demek onday bolsa 𝑎, 𝑏, 𝑐 

sanlari ushin: 

𝑧

3+ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ∙ 𝑧

2

+ (𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) ∙ 𝑧 + 𝑎𝑏𝑐 = 0 𝑧

3

+𝑝

2

∙ 𝑧2

+ (


𝑝

2

16𝑟

4) ∙ 𝑧 −

𝑞

216

= 0


𝑧

1

= 𝑎             𝑧2

= 𝑏           𝑧

3

= 𝑐


 

Demek biz 𝑧 o’zgeriwshili 3-da’rejeli ten’lemeni sheshiw arqali 4-da’rejeli 

ten’lemenin’ sheshimin tabamis, kelin’ sheshimlerdi taptiq ha’m olar 𝑧

1

, 𝑧2

,  𝑧


3

 bolsin: 

𝑦

1

= √𝑧1

+ √𝑧


2

+ √𝑧


3

 

(𝑦 − 𝑦1

)(𝑦


3

+ 𝑠 ∙ 𝑦


3

+ 𝑡 ∙ 𝑦


2

+ 𝑢 ∙ 𝑦 + 𝑣) = 0 

Ja’ne 3-da’rejeli ten’lemeni sheshewimiske alip keledi. Al endi keyingi jag’in 

o’zlerin’iske qaldirdim)) 

Sool. En’ jaqsisi esaptin’ tu’rine qarap jol tan’lag’an maqulg’o )) negizinde-ne.  

Qullasi bular en’ basli ha’mde ha’mmesine tiykar bola aliwshi sheshimler 

esaplanadi. ( Bunnan basqada sheshim tabiw jollari bar bolip, olarg’ada toqtaliwimis ushin 

bunnan alding’i mag’liwmatnamadag’i funkciya temasinan ken’nen toqtalip o’tiwimis 

kerek. Jaqin waqitlarda olda boladi ) 

 

 


 

14

 Pikir, usinis ha’m ma’slaha’tler ushin: 

qidirbaevbegzat@gmail.com 

 

Download 0.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling