Joriy nazorat


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
Sana05.12.2020
Hajmi0.64 Mb.

JORIY NAZORAT 

Topshiriq-1 (TEST) 

1. Ishlab chiqarish omillari egasi: yer, kapital, mehnat, tadbirkorlik 

hisobiga mos ravishda yaratilgan mahsulotdagi ulushini qaysi ketma-ketlik 

shaklida oladi?  

a) yer rentasi, ish haqi, foiz-dividend, foyda; 

b) yer rentasi, foiz-dividend, foyda, ish haqi; 

c) yer rentasi, foiz-dividend, ish haqi, foyda; 

d) foiz-dividend, foyda, ish haqi, yer rentasi; 

e) foyda, yer rentasi, ish haqi, foiz-dividend. 2. Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi bu... 

a) ishlab chiqarish natijalarining mehnat xarajatlariga nisbati; 

b) ishlab chiqarish natijalarining kapital sarflariga nisbati; 

c) ishlab chiqarish natijalarining yer omiliga nisbati; 

d) ishlab chiqarish natijasi (mahsulot)ning sarflangan xarajatlarga nisbati; 

e) yerga va kapitalga qilingan xarajatlar natijasi. 3. Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashga 

quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri kelmaydi?  

a) universal qonun bo„lib, doimo amal qiladi;  

b) uning amal qilishi doirasi cheklangan bo„lib, eng avvalo, kundalik 

ehtiyojlarni qondiradigan tovar, xizmatlarga tegishli; 

c) qisqa muddatli davrga xos; 

d) ko„plab tovarlarga nisbatan qo„llab bo„lmaydi; 

e) naflilikni baholovchi yagona o„lchov yo„q.  

4. 

Moddiy-ashyoviy 

ko‘rinishdagi  ne’matlar  iqtisodiy  faoliyat 

turlaridan qaysi birining natijasi bo‘lib chiqadi? 

a) xizmat ko„rsatishda; 

b) iste‟molda; 

c) iqtisodiy nafli ish bajarishda; 

d) ishlab chiqarishda; 

e) yuqoridagilarning barchasida. 5.  Quyidagilarning  qaysi  biri  ishlab  chiqarishning  moddiy  omili 

hisoblanadi? 

a) xom ashyo; 

b) materiallar; 

c) bino va inshootlar, mashinalar, asbob va uskunalar, xom ashyo; 

d) mehnat quroli; 

e) pul mablag„lari. 6. Iqtisodiy resurslar hisobiga olinadigan daromad turini aniqlang: 

a) ish haqi, foiz, renta, me‟yordagi foyda; 

b) mukofot; 

c) dividend; 

d) foyda; 

e) yalpi daromad. 7. Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqlanadi? 

a) ishlab chiqarish natijalari sarf-xarajatlar bilan taqqoslanadi; 

b) ishlab chiqarish natijalari jonli mehnat sarflari bilan taqqoslanadi; 

c) ishlab chiqarish natijalari kapital sarflari bilan taqqoslanadi; 

d) ishlab chiqarish natijalari aylanma mablag„lar qiymati bilan taqqoslanadi; 

e) yuqoridagi barcha usulda. 8. Quyidagilardan qaysi biri mehnat kooperatsiyasini xarakterlaydi? 

a) mehnatning alohida faoliyat turlariga ajralishi; 

b)  xodimlarning  iqtisodiy  faoliyatining  biron  turini  bajarishga  yoki 

mahsulotning alohida turlarini ishlab chiqarishga moslashuvi; 

c) mehnatning alohida va bir-biriga bog„liq turlarining uyushishi; 

d)  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  sohalarining  bir-biriga  bog„liqligining 

kuchayishi; 

e) yuqoridagilarning barchasi. 9. Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi? 

a)  mahsulot  miqdorining  uni  ishlab  chiqarishga  ketgan  ish  vaqtiga  nisbati 

bilan; 

b) mahsulot miqdorining qilingan sarf-xarajatlarga nisbati bilan; c) mahsulot miqdorini asosiy kapitalga taqqoslash yo„li bilan; 

d) mahsulot miqdorini aylanma kapitalga taqqoslash yo„li bilan; 

e) yuqoridagi barcha usulda. 

10. Iqtisodiy rivojlanish nima? 

a) moddiy ne‟matlar ishlab chiqarish; 

b) ehtiyojlarni qondirish; 

c) bozorga tovarlar yetkazib berish; 

d) ishlab chiqarish natijalarining to„xtovsiz ortib borishi; 

e) xizmatlar ko„rsatish. 11. Iqtisodiy resurslar nima? 

a) tovar; 

b) pul; 

c) insonlar; 

d) kapital, yer, ishchi kuchi, tadbirkorlik layoqati; 


e) tabiiy resurslar. 

12. Samaradorlik nima? 

a) iqtisodiyotning o„sishi; 

b) sarflangan resurslarni tejash;  

c) ishlab chiqarish xarajatlarining o„sishi; 

d) «natija» va «xarajat» nisbati; 

e) narxlarning pasayishi. 13. Ijtimoiy ishlab chiqarish nima? 

a) ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish jarayoni; 

b) iste‟mol buyumlarini ishlab chiqarish jarayoni; 

c) ishchi kuchini ishlab chiqarish jarayoni; 

d) jamiyat miqyosida amalga oshiriladigan ishlab chiqarish jarayoni; 

e) xizmat ko„rsatish jarayoni. 14. Hayotiy zarur ne’matlar va boyliklarni takror ishlab chiqarish 

jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladigan faoliyat qanday  

nomlanadi? 

a) ishlab chiqarish (xizmat ko„rsatish); 

b) ayirboshlash; 

c) taqsimlash; 

d) iste‟mol; 

e) iqtisodiy faoliyat. 15. Iqtisodiy faoliyatning qaysi turi (bosqichi)da yaratilgan iqtisodiy 

ne’matlar ishlab chiqaruvchilardan iste’molchiga o‘tadi? 

a) ishlab chiqarish(xizmat ko„rsatish); 

b) xizmat ko„rsatish; 

c) ayirboshlash; 

d) taqsimlash; 

e) iste‟mol. 16. Takror ishlab chiqarishning qaysi bosqichida yaratilgan tovarlar va 

xizmatlar o‘zlarining pirovard foydalanuvchilarini topadi? 

a) ishlab chiqarish(xizmat ko„rsatish); 

b) xizmat ko„rsatish; 

c) ayirboshlash; d) taqsimlash; 

e) iste‟mol. 17. Takror ishlab chiqarish jarayonining qaysi bosqichida nafaqat 

hayotiy zarur ne’mat (xizmat)lar balki iqtisodiy resurslar va ishchi kuchi 

tarmoq, soha, hudud va iqtisodiy faoliyat turlari o‘rtasida taqsimlanadi? 

a) ishlab chiqarish (xizmat ko„rsatish); 

b) xizmat ko„rsatish; 

c) ayirboshlash; 

d) taqsimlash; 

e) iste‟mol. 18. Kishilar iste’moli uchun zarur bo‘lgan hayotiy zarur ne’matlarni 

yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq amalga oshiriladigan iqtisodiy 

faoliyat qanday  nomlanadi? 

a) iqtisodiy faoliyat;  

b) ishlab chiqarish;  

c) ayirboshlash; 

d) taqsimlash; 

e) iste‟mol. 19. Iqtisodiy ne’mat, tovar va xizmatlar yaratiladigan tarmoq va 

sohalar qanday  nom bilan ataladi? 

a) moddiy ishlab chiqarish; 

b) nomoddiy ishlab chiqarsh sohalari; 

c) iqtisodiyotning real ishlab chiqarish tarmoq va sohalari; 

d) xalq xo„jaligi tarmoq va sohalari; 

e) milliy iqtisodiyot tarmoq va sohalari. 20. Moddiy ko‘rinishga ega bo‘lgan iqtisodiy ne’matlar va boyliklarni 

ishlab chiqaradigan tarmoq va sohalar qanday  nomlanadi? 

a) xalq xo„jaligi; 

b) milliy iqtisodiyot; 

c) moddiy ishlab chiqarish; d) nomoddiy ishlab chiqarish; 

e) milliy ishlab chiqarish. JORIY NAZORAT 

Topshiriq-2 (KEYS) 

O‟zbekiston  YaIM  mahsulotida  qishloq  xo‟jaligining  hissa  salmoqlidir. 

Innovatsion  iqtisodiyot  haqida gapirar ekanmiz albatta qishloq  xo‟jaligi  va undagi 

amalga oshirilayotgan innovatsiyalar ham alohida o‟rin tutadi. 

Iqtisodiyotning  agrar  sektorida  tarkibiy  o‟zgarishlar  va  diversifikatsiyalash, 

shuningdek,  resurslardan  oqilona  foydalanishga  qaratilgan  kompleks  chora-

tadbirlarni  amalga  oshirish  evaziga  2002-2018  yillarda  qishloq  xo‟jaligi  yalpi 

mahsuloti o‟sib borish dinamikasiga ega bo‟ldi (1-rasm).  

Qishloq  xo‟jaligi  yalpi  mahsulotining  tarkibi  ham o‟zgardi. Dehqonchilikda 

oziq-ovqat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishga  ustuvorlik  berilishi  natijasida  ularga 

ajratilayotgan  ekin  maydonlarining  kengaytirilishi  va  hosildorligini  oshirishga  oid 

agrotexnologik  tadbirlarni  amalga  oshirish  evaziga  dehqonchilik  ulushi  2002 

yildagi  50,6  foizdan  2018  yilda  53,2  foizgacha  oshishiga  erishilgan  bo‟lsa, 

chorvachilik ulushi esa 49,4 foizdan 46,8 foizgacha kamaydi (2 – rasm). 

 

1 – rasm. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligi mahsuloti 


 ishlab chiqarish dinamikasining o’sishi, %

1

 

 

 

2 - rasm. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligining rivojlanish holati tahlili

2

 

Agrar  tarmoqdagi  iqtisodiy  islohotlar  jarayonida  fermerlik  harakatiga 

ustunlik  berilganligi  natijasida  yalpi  qishloq  xo‟jaligi  mahsuloti  ishlab 

chiqarishidagi  uning  ulushi 2002  yildagi  10  foizdan 2018  yilda 27,3  foizga oshdi, 

ammo shu bilan birga  yalpi qishloq  xo‟jaligi  mahsuloti  ishlab chiqarishda dehqon 

xo‟jaliklari  mahsulotlari  asosiy  qismni  tashkil  etadi.  2002  yilda  yalpi  qishloq 

xo‟jaligi mahsulotida ularning ulushi 64 foizni, 2018 yilda - 70 foizni tashkil etgan. 

Qishloq  xo‟jaligida  amalga  oshirilgan  tarkibiy  o‟zgarishlar  natijasida  qishloq 

xo‟jaligi  korxonalarining  ulushi  2002  yilda  26  foizdan  2018  yilda  2,7  foizgacha 

kamayishiga olib keldi, (3 – rasm).  

 

                                                             1

  Ўзбекистон  Республикаси  Давлат  статистика  қўмитаси  маълумотлари  асосида  муаллиф  томонидан 

тузилган 

2

 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида  муаллиф томонидан тузилган 

 

3 – rasm. Xo’jalik shakllari bo’yicha yalpi qishloq xo’jaligi 

mahsulotining taqsimlanishi, %

3

 

Shuni  ham  ta‟kidlab  o‟tishimiz  lozimki,  O‟zbekiston  Respublikasi 

Prezidentining 2015  yil 29 dekabrdagi  PQ-260- sonli “2016-2020  yillarda qishloq 

xo‟jaligini  yanada  isloh  qilish  va  rivojlantirish  chora-tadbirlari  to‟g‟risida”gi 

Qarori  bu  borada  amalga  oshirilgan  ishlarning  uzviy  davomi  bo‟lib,  keyingi  besh 

yil  mobaynida  qishloq  xo‟jaligi  mahsulotlari  etishtirish  hajmini  oshirib,  sohani 

yangi bosqichga olib chiqishga zamin yaratadi. 

Tadqiqot  davomida  Qashqadaryo  viloyati  Mirishkor  tumani  fermer 

xo‟jaliklari,  MMTP,  SIU  va  mineral  o‟g‟it  bilan  ta‟minlash  shoxobchalarining 

rahbarlari o‟rtasida so‟rovnoma o‟tkazildi.  

I.  Fermer  xo‟jaliklari  rahbarlari  o‟rtasida  o‟tkazilgan  so‟rov-anketa 

natijalariga ko‟ra: 

-  “muqobil  mashina  traktor  parkining  barcha  xizmat  turlari  mavjudmi?” 

degan savolga “barcha xizmat turlari mavjud” deb 58%, “ba‟zi xizmat turlari yo‟q” 

deb  35%i,  “ba‟zi  xizmat  turlarini  joriy  etish  zarur”  va  “kerakli  bo‟lgan  texnikalar 

xo‟jalikda mavjud” deb 3,5%dan respondentlar javob berishdi. 

- “MMTPda texnikalarni ta‟mirlash  va servis  xizmatini  rivojlantirish zarur” 

deb  83%  va  17%i  “chorvachilik  tarmog‟ini  mexanizatsiyalashtirishga  oid 

xizmatlar”ni MMTPlarda rivojlantirish zarur deb hisoblashadi; 

                                                             

3

 Ўзбекистон Республика Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган. -  “MMTPda  mavjud  texnikalar  holati  qanday?”  degan  savolga 

respondentlarning 83 % i MMTP mavjud texnikalar eskirgan, 4% ayrim texnikalar 

eskirgan va 3%i “parkda kerakli texnikalar yo‟q” deb javob berishgan; 

-  fermer  xo‟jaliklariga  xizmat  ko‟rsatayotgan  “SIUlarning  texnika,  jihoz, 

uskuna  va  inshootlarning  holati  qanday?”  degan  savolga  89%  “barcha  texnika  va 

inshootlari eski” va 11%i “qisman eskirgan, remont talab” deb javob berishgan. 

- “respublikada o‟tkaziladigan innovatsion yarmarkada ishtirok etganmisiz?” 

degan savolga respondetlarning 3%i “ha” deb javob berishdi; 

-  “fermer  xo‟jaligingizda  oxirgi  5  yilda  o‟simlikchilikning  qaysi  sohasi 

bo‟yicha  yangi  navlar  kiritilgan”ligi  so‟ralganda  fermer  xo‟jaligi  rahbarlarining 

45%  paxtachilik  va  g‟allachilik  bo‟yicha,  20%  paxtachilikka,    10%i  g‟allachilik 

bo‟yicha va 25%i paxta, g‟alla va mevasabzavotchilik sohalariga yangi navlar joriy 

etishganligini qayd etishdi; 

-  yangi  nav  hisobiga  o‟simliklarning  hosildorligi  so‟rovnomada  ishtirok 

etgan  fermer  xo‟jaliklarining  32  %ida  juda  kam  oshgan  va  68%ida    5-10%gacha 

oshgan; 


- so‟rov-anketada ishtirok etanlarning 7%i fermer xo‟jaligiga “oxirgi 5 yilda 

zotdor chorva mol olib kelganmisiz?” degan savolga “ha” deb javob berishgan; 

- respondentlar naslli mol hisobiga chorva mollarning  mahsuldorlik darajasi 

10-20%gacha,  olinadigan  daromad  va  rentabellik  darajasi  esa  5-10%gacha 

oshganligini qayd etishgan; 

-  “oxirgi  5  yilda  yangi  texnika  sotib  oldingizmi?”  deb  so‟ralganda 

respondentlarning 10 %i “ha” va 90% “yo‟q” deb javob berishgan. 

-  respondentlarning  34%i  istiqbolda  fermer  xo‟jaliklarini  rivojlantirishda 

texnika,  mexanizmlar,  uskunalar  va  resurstejovchi  texnologiyalarning  yangi 

avlodiga,  21%i  o‟simliklarni  himoya  qilishga,  14%i  chorva  mollarning  yangi  zoti 

va  sun‟iy  urug‟lantirishga,  chorva  mollarni  parvarishlash  jarayonida  yangicha 

yondashuv  va  qishloq  xo‟jaligi  mahsulotlarini  qayta  ishlash  jarayonida, 

shuningdek,  3%i  o‟simliklarning  yangi  nav  va  duragaylarini  joriy  etishga  talab 

yuqoriligini bildirishdi; -  respondentlarning  86%i  innovatsiyalarni  joriy  etishdagi  asosiy  tusiq 

sifatida  mablag‟ning  etishmasiligini  qayd  etishgan  bo‟lsa,  10%i  shu  sohada  ilmiy 

ish  olib  borayotgan  olim  mutaxassislar  bilan  hamkorlik  yo‟lga  quyilmaganligi 

e‟tirof etishgan; 

- respondentlarning 20%i oliy ma‟lumotli ekanligini aytib o‟tishgan. 

II.  Muqobil  MTP  rahbarlari  o‟rtasida  o‟tkazilgan  so‟rov-anketa  natijalariga 

ko‟ra: 

-  “nechta  fermer  xo‟jaligiga  xizmat  ko‟rsatasiz?”  degan  savolga respondentlarning 88%i “50-100tagacha”, xizmat ko‟rsatiladigan maydon bo‟yicha 

“500-1000gektargacha” deb javob berishdi; 

-  fermer  xo‟jaliklaridan  tashqari  muqobil  MTP  rahbarlarining  13%i  dehqon 

xo‟jaliklariga  va  qishloq  xo‟jaliklari  korxonalariga  ham  xizmat  qilishini 

ta‟kidlashgan; 

-  anketa  so‟rov  natijalariga  ko‟ra,  respondentlar  tomonidan  oxirgi  5  yilda 

muqobil  MTPlarga  yangi  texnikalar  xarid  qilinmagan  va  investitsiya  jalb 

qilinmagan; 

- respondentlarning  63%i “fermer  xo‟jaliklarining  muqobil MTPida  mavjud 

texnikalarga  bo‟lgan  talabi  qondirilayapti?”  degan  savolga  “yo‟q”  va  37%i  “ha” 

deb javob berishdi; 

-  muqobil  MTPlar  “oliy  ta‟lim  muassasasi  yoki  ilmiy  tadqiqot  muassasasi 

bilan  hamkorlik  yo‟lga  qo‟yilganmi?”  degan  savolga  barcha  respondentlar  “yo‟q” 

deb  javob  berishdi  va  barcha  respondentlar  “muqobil  MTP  faoliyatiga  yangilik 

kiritishda asosiy tusqinlik” sifatida “mablag‟ning yo‟qligi” deb javob berishdi; 

- respondentlarning 75%i oliy ma‟lumotli. 

III.  Mineral  o‟g‟it  bilan  ta‟minlash  shoxobcha  rahbarlari  o‟rtasida 

o‟tkazilgan so‟rov-anketa natijalariga ko‟ra: 

-  “nechta  fermer  xo‟jaligiga  xizmat  ko‟rsatasiz?”  degan  savolga 

respondentlarning 47%i “100tadan ziyod” deb va “xizmat ko‟rsatiladigan maydon” 

bo‟yicha respondentlarning 82% “1000gektardan yuqori” deb javob berishdi; 


-  anketa-so‟rovda  ishtirok  etgan  mineral  o‟g‟it  bilan  ta‟minlash 

shoxobchalari  rahbarlarining  94%i  fermer  xo‟jaliklaridan  tashqari    dehqon 

xo‟jaliklariga ham xizmat qilishini ta‟kidlashgan; 

-  respondentlarning  100%i  “oxirgi  5  yilda  necha  so‟mlik  investitsiya  jalb 

qilgansiz” hamda “oliy ta‟lim muassasasi yoki ilmiy – tadqiqot muassasalari bilan 

hamkorlikda loyihalar amalga oshirganmisiz?” degan savollarga “yo‟q” deb javob 

berishgan; 

- respondentlarning 100%i “mablag‟ning etishmasligi shoxobchaga yangilik 

kiritishga to‟sqinlik bo‟lmoqda” deb javob berishdi. 

IY.  Suv  iste‟molchilari  uyushmasi  rahbarlari  o‟rtasida  o‟tkazilgan  so‟rov-

anketa natijalariga ko‟ra: 

-  “nechta  fermer  xo‟jaligiga  xizmat  ko‟rsatasiz?”  degan  savolga 

respondentlarning 40%i “50tagacha”, qolgan 60%i teng miqdorda “50-100 tagacha 

”  va  “100tadan  ziyod”  deb  hamda  “xizmat  ko‟rsatiladigan  maydon”  bo‟yicha 

respondentlarning 60% “1000gektardan yuqori” deb javob berishdi; 

-  fermer  xo‟jaliklaridan  tashqari  respondentlarning  50%i  dehqon 

xo‟jaliklariga, 20%  dehqon hamda qishloq xo‟jaligi korxonalariga va 10%qishloq 

xo‟jaliklari korxonalariga ham xizmat qilishini aytib o‟tishgan; 

- respondentlarning birontasi ham oxirgi 5 yilda texnikalar xarid qilmagan; 

-  respondentlarning  20%  (50-110  mln.so‟mgacha)  uyushmaga  investitsiya 

jalb qilganliklarini aytib o‟tishdi; 

-  SIUda  mavjud  texnikalarning  muddati  bo‟yicha  savolga  berilgandan, 

respondentlarning 40% mavjud texnikalar muddati 10 yildan ziyod, 35%ida SIUda 

“umuman texnikalar yo‟q” deb javob berishdi; 

- “suv resurslarini tejash  maqsadida qanday yangiliklarni kiritish zarur” deb 

savol  berilganda  respondentlarning  20%i  “suv  resurslariga  haq  to‟lashda  bozor 

mexanizmini joriy etish” va 80%i “suv inshootlarini to‟liq yangilash, yangi texnika 

va uskunalarini olib kelish” deb javob berishdi;  

-  ushbu  respondentlar  ham  yangilik  kiritishda  eng  katta  to‟sqinlik  sifatida 

(90%) “mablag‟ning etishmasligi” deb javob berishdi; - respondentlarning 20%i  oliy  ma‟lumotli, 70%i o‟rta  maxsus  va 10% o‟rta 

ma‟lumotli. 

O‟tkazilgan  so‟rov  –  anketa  natijalariga  ko‟ra,  fermer  xo‟jaliklari  hamda 

unga  xizmat  ko‟rsatuvchi  infratuzilma  ob‟ektlar  o‟z  korxonalariga  yangilik 

kiritishda  eng  katta  muammo  sifatida  pul  mablag‟larning  etishmasligini  e‟tirof 

etishgan, (1-jadval), shuningdek, respondentlar ko‟rsatilgan xizmatlar uchun to‟lov 

o‟z  vaqtida  amalga  oshirilmayotganligi  ta‟kidlab  o‟tishgan.  Ushbu  muammoni 

bartaraf  etishda  fermer  xo‟jaliklari  va  unga  xizmat  ko‟rsatuvchi  infratuzilma 

ob‟ektlari o‟rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni bozor mexanizmlari asosida amalga 

oshirish maqsadga muvofiq bo‟lar edi.  1-jadval 

Fermer xo’jaliklari va unga xizmat ko’rsatuvchi infratuzilma ob’ektlari 

o’rtasidagi so’rovnoma natijalari, %

4

 

Xo’jalik yurituvchi 

sub’ektlar 

Innovatsiyalarni kiritishga tusqinlik qilayotgan muammolar, 

shu jumladan 

Mablag’ 

etarli 

emasligi 

Shu sohada ilmiy 

ish olib 

borayotgan olim 

mutaxassislar 

bilan hamkorlik 

yo’lga 

quyilmaganligi 

Fermer 

xo’jaligi uchun 

kerakli 

yangiliklar 

to’g’risidagi 

ma’lumotga 

ega emasligi 

Boshqa 

sabablar 

Fermer 

xo’jaliklari 

86 


10 Muqobil MTP 

95 
Mineral o’g’it 

bilan ta’minlash 

shoxobchalar 

100 
Suv 

iste’molchilari 

uyushmasi 

90 
 

Keys bo„yicha savol va topshiriqlar: 

                                                             

4

 Анкета сўров натижалари асосида ишлаб чиқилди 1. 

 “2019-2021 

yillarda 

O‟zbekiston  Respublikasini  innovatsion 

rivojlantirish  strategiyasini  tasdiqlash  to‟g‟risida”gi  Farmonining  mazmuni  va 

mohiyatini yoritib bering. 

2. 

Qishloq  xo‟jaligini  innovatsion  rivojlantirishga  ijobiy  va  salbiy  ta‟sir etuvchi omillarni yoritib bering. 

3. 


 Rivojlangan 

mamlakatlarda 

qishloq 

xo‟jaligini 

innovatsion 

rivojlantirish tajribalarini keltiring. 

4. 

“Nima uchun?” va “Baliq skeleti” organayzerlari orqali O‟zbekistonda qishloq  xo‟jaligi  tarmog‟ida  innovatsion  faoliyatning  rivojlanishiga  salbiy  ta‟sir 

etuvchi omillarni aniqlang.  

5. 

“Qanday?”  ierarxik  diagrammasi  orqali  muammoni  echish  yo‟llarini aniqlang. 

6. 


Olingan  anketa  so‟rovnoma  va  statistik  ma‟lumotlardan  foydalangan 

holda  O‟zbekistonda  qishloq  xo‟jaligini  innovatsion  rivojlantishning  SWOT  – tahlili o‟tkazing. 

 

Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling