Joriy yilning 11 oy yakuni bo’yicha Respublikada 38,5 mingdan ortiq


Download 40.33 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.08.2018
Hajmi40.33 Kb.

   Joriy  yilning  11  oy  yakuni  bo’yicha  

Respublikada  38,5  mingdan  ortiq 

korxonalar va tashkilotlar yangi tashkil 

etildi, bu esa o’tgan yilning shu davriga 

nisbatan 27,6 foizga ko’pdir. 

   Shuningdek  faoliyati  tugatilgan 

korxona va tashkilotlarning soni o’tgan 

yilning shu davriga nisbatan 3,2 foizga 

kamaygan  hamda    ularning  soni  

23,6  mingtani  tashkil  etganligini  

kuzatish mumkin. 

   


Buning  natijasida  joriy  yilning 

boshiga  nisbatan  faoliyat  ko’rsatayot-

gan  korxona  va  tashkilotlar  soni  

6,5  foiz  (17,3

 

ming  birlik)  ga  o’sgan hamda 

ularning 

umumiy 

soni  


285,8 mingtani tashkil etgan. 

   Faoliyat ko’rsatayotgan korxonalar va 

tashkilotlarning  asosiy  ulushi Toshkent 

shahrida (21,4

 

foiz), Toshkent (9,4foiz),  Farg’ona (9,0

 

foiz) va  

Andijon (8,7 foiz)  

viloyatlarida kuzatilmoqda.

 

   Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)  

RAQAMLAR: 

  Faoliyat  ko’rsatayotgan 

korxonalar  va  tashkilotlarn-

ing soni 6,5 foizga o’sdi 

  Faoliyat  ko’rsatmayotgan 

korxonalarninig    ulushi  1,0 f.p. kamaydi 

  Tugatilgan  korxonalarga 

nisbatan  yangi  tashkil  etil-

gan  korxonalar  1.6  baro-barga ko’proq 

 

O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi Korxonalar 

va tashkilotlar 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari) 

 

2017 yil yanvar-noyabr 

Qoraqalpog’iston 

Respublikasi

 

13,7 Xorazm

 

13,7 Buxoro 

   15,6 


Samarqand 

21,2 


Qashqadaryo 

18,6 


Surxondaryo 

14,0 


Navoiy 

9,4 


Farg’ona 

25,6 


Namangan 

20,0 


Andijon 

24,8 


Toshkent sh 

61,1 


Toshkent 

26,8 


Jizzax 

12,0 


Sirdaryo 

9,3 


(ming birlikda

)

 

Korxonalar va tashkilotlar 

     Korxonalar 

va 

tashkilotlarning umumiy  sonida  faoliyat  ko’rsatayot-

ganlarning  ulushi  95,1  foizni  tashkil  

etgan,  shu  bilan  birga  jami  korxona  va 

tashkilotlarning  umumiy  soniga  nisbatan 

faoliyat  ko’rsatmayotganlarning  ulishi  

4,9  foizni  taskil  etganligini  korsatmoqda 

va  bu  ko’rsatkich  yil  boshiga  nisbatan 

taqqoslanganda 1,0 f.p. kamaygan.   

 

      Iqtisodiy  faoliyat  turlari  boyicha  jami faoliyat  ko’rsatayotgan  korxona  va  

tashkilotlarning  umumiy  soniga  nisbatan  

22,2  foiz  savdoda,  17,1  foiz  sanoatda,  

8,5  foiz  qurulishda,  7,3  foiz  qishloq,  

o’rmon  va  baliq  xo’jaligida,  6,0  foiz  

yashash 


va 

ovqatlanish 

bo’yicha  

xizmatlarda,  4,2  foiz  tashish  va  saqlash, 

2,3  foiz  axborot  va  aloqa,  2,0  foiz 

sog’liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar 

ko’rsatish  va  30,4  foiz  boshqa  faoliyat 

turlari hissasiga to’gri keladi. 

     Iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo’yicha   

o’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  

faoliyat    ko’rsatayotgan  korxonalarning 

ulushi  sog’liqni  saqlash  va  ijtimoiy  

xizmatlar ko’rsatishda (-1,1 f.p), savdoda  

(-0,7  f.p),  axborot  va  aloqada  (-0,1  f.p.) 

kamayganligi, buning natijasida sanoatda  

(+0,9 


f.p.), 

qishloq, 

o’rmon  

va  baliq  xo’jaligida  (+0,5  f.p.),  yashash  

va  ovqatlanish  bo’yicha  xizmatlarda

(+0,3  f.p.),  qurulishda  (+0,2  f.p.)

shuningdek 

tashish 


va 

saqlashda   

(+0,1 f.p dan)  faoliyat turlarida  ulushin-

ing o’sishiga olib keldi

. 

Faoliyat ko`rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning 

 iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha ulushi 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari) (%)   01.01.2017 y.

  

01.12.2017 y.

  

Korxonalar va tashkilotlarning umumiy sonida  faoliyat   

ko’rsatayotganlar  va  fao’liyatsizlarning ulushi, (%) 

faoliyat korsatayotaganlar 

faoliyatsizlar  


Xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalar soni 

Faoliyat ko`rsatayotgan xorijiy kapital  ishtirokidagi 

korxonalarni  iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha ulushi, (%)  

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital  

ishtirokidagi korxonalarning  iqtisodiy 

faoliyat turlari bo’yicha soni

 

birlikda 

 

Soni 

Ulushi,  JAMI 

5508 

100,0 

Qishloq, o'rmon va baliq 

xo'jaligi 

157 


2,9 

Sanoat 


2434 

44,2 


Qurilish 

289 


5,2 

Savdo 


1051 

19,1 


Tashish va saqlash 

161 


2,9 

Yashash va ovqatlanish  

bo'yicha xizmatlar 

226 


4,1 

Axborot va aloqa 

125 

2,3 


Sog'liqni saqlash va ijti-

moiy xizmatlar ko'rsatish 

74 

1,3 


Boshqalari 

991 


18,0 

 

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital  ishti-rokidagi  korxonalarni  iqtisodiy  faoliyat  turlari 

bo’yicha  ko’radigan  bo’lsak,  demak  asosan 

sanoatda 391 ta, savdoda 116 ta, qurilishda 65 ta, 

qishloq,  o'rmon  va  baliq  xo'jaligida  46  ta  va 

boshqa  faoliyat  turlarida  177  ta    xorijiy  kapital  

ishtirokidagi korxonalar yangi tashkil etilgan. 

 

Agar  faoliyat  yuritayotgan  xorijiy  kapital ishtirokidagi  korxonalarni  iqtisodiy  faoliyat  tur-

lari  kesimida    ushbu  ma’lumotlarni  2017  yil  

1 dekabr holatiga ko’rsak eng ko’p sanoatda 2434 

ta  (44,2  foizni),  savdoda  1051  ta  (19,1  foizni), 

boshqa  turlarida  esa  991  ta    (18,0  foizni)  tashkil 

qilgan, eng kamlari esa  Sog'liqni saqlash va ijti-

moiy  xizmatlar  ko'rsatishda  74  ta  (1,3  foizni), 

Axborot va aloqada 125 ta (2,3 foizni), Qishloq, 

o'rmon  va  baliq  xo'jaligi  157  ta  (2,9  foizni),  

Tashish va saqlashda 161 ta (2,9 foizni),Yashash 

va  ovqatlanish  bo'yicha  xizmatlarda  226  ta  

(4,1  foizni)  va  Qurilishda  289  ta  (5,2  foizni)  

tashkil qilgan. Shundan ko’rinib turibdiki faoliyat 

yuritadigan  xorijiy  kapital  ishtirokidagi 

korxonalarning  asosiy  qismi  Sanoat  va  savdo 

faoliyat  turiga    to’gri  kelarkan.  Shuningdek  eng 

kam ulushi esa   Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xiz-

matlar hamda Axborot va aloqa faoliyat turlariga 

to’gri keladi.   


Xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalar soni 

Faoliyat ko`rsatayotgan xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalarning  

hamkor davlatlar ishtirokidagi ulushi 

 

O’zbekiston  Respublikasida  jami  faoliyat  ko’rsatayotgan  xorijiy  kapital  ishtirokidagi korxonalarning  soni  5508  tani  tashkil  etgan.  Ularning  70,9  foizi  (3906  ta)  uzoq  xorijiy  davlatlar  

hissasiga, 29,1 foizi (1602 ta) esa Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi (keying o’rinlarda MDH davlatlari) 

davlatlari hissasiga to’g'ri keladi.

 

 Jumladan, MDH davlatlari ichida Rossiya Federatsiya kapitali ishtirokida faoliyat yuritayotgan 

xorijiy  korxonalar  1034  tani  ,  Qozog`iston  Respublikаsi  276  tani,  Ozаrbаyjon  Respublikаsi  88  tani, 

Ukraina 59 tani, Qirg`iziston  Respublikаsi 56 tani va qolgan davlatlar 89 tani tashkil etadi.

 

Faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning  MDH davlatlari kesimidagi soni(birlikda) 

 

 

U z o q   d a v l at l a r   k a p i t al i  ishtirokidagi  3906  ta  xorijiy  

korxonalarning  806  tasi  Xitoy  Xаlq 

Respublikаsi,  511  tasi  Buyuk  Britaniya,  

510  tasi  Jаnubiy  Koreya  Respublikаsi,  

506  tasi  Turkiya  Respublikаsi,  

189  tasi  AQSH,  129  tasi  Eron  Islom  

Respublikаsi,  122  tasi  GFR,  121  tasi  

Hindiston    Respublikаsi,  114  tasi 

Аfg`oniston  Islom  Respublikаsi  va  898 

tasi  boshqa  davlatlar  hissasiga  to’g’ri  

keladi. 

Faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi 

korxonalarning  uzoq davlatlar kesimidagi soni, (birlikda)

 

Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri (KTYDR)  

ma’lumotlari asosida tayyorlangan

 

 Davlat statistika qo’mitasi  

Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat 

ko`rsatish boshqarmasi

 

  

Nashr  uchun  mas’ul:                      S.Begmatov

  

                                          (0371) 230-80-91 


Download 40.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling