Jumaniyazov temurbek yangiboyevich fizika fanidan variantlar to


Download 445.67 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana05.06.2020
Hajmi445.67 Kb.
1   2   3   4

Variant – 3

1. Quyidagi o‘lchov birliklarining qaysilari XBS

ning asosiy birliklariga mansub?

1) genri (H); 2) kilogramm (kg); 3) amper (A);

4) sekund (s); 5) kelvin (K); 6) m/s; 7) nyuton

(N); 8) joul (J); 9) metr (m).

A) 1, 2, 3. B) 2, 6, 7, 9.

C) 2, 3, 4, 5, 9. D) 3, 4, 5.

2. Dastlabki tezligi 18 km/h bo‘lgan moddiy nuqta

3 m/s


2

tezlanish bilan harakatlanib, 16 m yo‘l

yuradi. Nuqtaning oxirgi tezligi (m/s) topilsin.

A) 13. B) 2. C) 12. D) 11.

3. Jism 3,2 m balandlikdan boshlang‘ich tezliksiz

tashlandi. Shu vaqtda birinchi jism urilishidagi

tezligidan 1,5 marta kichik tezlik bilan ikkinchi

jism yerdan yuqoriga otilgan. Ular qanday

balandlikda (cm) uchrashadilar? g=10 m/s

2

.A) 320. B) 100. C) 140. D) 160.

4. 180 N vertikal kuchni shunday ikki tashkil

etuvchilarga ajratingki, bunda gorizontal tashkil

etuvchining moduli 240 N bo‘lsin. 2-tashkil

etuvchining moduli qanday bo‘ladi (N)?

A) 60. B) 200. C) 300. D) 420.

5. Kosmik vaznsizlikda muallaq turgan aylana

kosmik stansiyada sun’iy gravitatsiya hosil qilish

uchun uning dvigatellari ishga tushib stansiya

o‘z o‘qi atrofida bir tekisda aylana boshladi.

Stansiya radiusi 40 m bo‘lsa, stansiyada

yerdagidek gravitasiya yuzaga kelishi uchun u o‘z

o‘qi atrofida qanday burchak tezlikda aylanishi

kerak (rad/s)? Yerda erkin tushish tezlanishi 10

N/kg.

A) 1. B) 2. C) 0,5. D) 0,2.6. Jism gorizontal sirtda tinch turibdi. Uni joyidan

qo‘zg‘atish uchun kerak bo‘ladigan eng kichik 6

N. Jismga gorizontal yo‘nalishda 5 N tashqi kuch

qo‘yilsa, unga tezlanish beruvchi (natijaviy) kuch

(N) qanday bo‘ladi?

A) 0. B) 5. C) 6. D) -1.

7. Pallali tarozining nosozligi tufayli yuk bir pallaga

qo‘yilganda uning og‘irligi 2 N ga, ikkinchi

pallaga qo‘yilganda esa 18 N ga teng bo‘ldi.

Yukning haqiqiy og‘irligini aniqlang (N).

A) 6. B) 10. C) 4. D) 16.

8. Balandligi 400 cm bo‘lgan xona polida massasi

0,5 t, radiusi 0,7 m bo‘lgan shar yotibdi. Sharni

xona shiftigacha ko‘tarish uchun qancha ish (kJ)

bajarish zarur? g=10 m/s

2

.A) 22. B) 16,5. C) 20. D) 13.

9. Yer sirtidagi jism R/n balandlikka ko‘tarilganda

bajarilgan ishni toping. R-Yer radiusi, g-Yer

sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

A) mgR/(n-1). B) nmgR.

C) mgR/n. D) mgR/(n+1).

10. Plastilin bo‘lagiga avval shar, keyin kub va

silindr shakli berilgan. Bu figuralar suvga

tushirilganda qaysi figuraga eng katta ko‘tarish

kuchi ta’sir qiladi?

A) silindrga. B) sharga.

C) barcha hollarda bir xil bo‘ladi. D) kubga.

11. massali ideal gaz ustida grafigi

ko‘rsatilganidek ikki xil izobarik jarayon

bajarildi. Agar p

2

/p

1

= 225 bo‘lsa, grafikning Ava nuqtalariga mos keluvchi holatlarda gaz

molekulalari o‘rtacha kvadratik tezliklarining

nisbati υ

AB

ni aniqlang.

A) 9/4. B) 2/3. C) 3/2. D) 4/9.

12. 1,204·10

24

ta molekuladan tarkib topgan gazningmodda miqdorini toping (mol). N

A

=6,02


·10

23

mol1

.

A) 0,2. B) 20. C) 2. D) 200.13. Biror ideal gazning o‘zgarmas hajmdagi molyar

issiqlik sig‘imi CV

va o‘zgarmas bosimdagi

molyar issiqlik sig‘imi C

P

bo‘lsa, javoblardan

to‘g‘risini toping.

A) 1 atomli gazlar uchun CV

= 3R/2.

B) 2 atomli gazlar uchun C

V

= 3R.

C) 3 atomli gazlar uchun C

P

= 7R/2.

D) 2 atomli gazlar uchun C

P

= 4R.

7


@FizikaLife

14. Xona havosining nisbiy namligi 100 %. Agar T

1

quruq termometrning, T2

ho‘l termometrning

ko‘rsatishi bo‘lsa, quyidagi ifodalarning qaysi biri

to‘g‘ri?


A) T

1

T2

. B) T

1

T

2

.C) T

1

≥ T

2

. D) T1

≤ T

2

.15. Ideal gazning (bir atomli) dastlabki hajmi V

1

= 1m

3

, ikkinchi holatdagi hajmi V2

= 05 m

3

. Agar


gaz 1-holatdan 2-holatga grafikda

ko‘rsatilganidek o‘tgan bo‘lsa, undan qancha

issiqlik miqdori (kJ) olinganini aniqlang.

Gazning 1-holatdagi bosimi 110 kPa.

A) 137,5. B) 55. C) 82,5. D) 192,5.

16. Metall quti ichida elektr maydon bo‘lmasligi ...

deb ataladi.

A) magnit himoya. B) elektrostatik himoya.

C) elektr himoya. D) elektrostatik induksiya.

17. Kuchlanganlik vektorining moduli 20 V/m

bo‘lgan elektr maydonga 1,6

·10

6

m/s tezlik bilanmaydon kuch chiziqlariga teskari kirib kelgan

proton tezligining moduli 1,66 ms dan so‘ng

qanday bo‘ladi (Mm/s)? m

p

=1,66


·10

27

kg.


A) 2,4. B) 0. C) 3,2. D) 1,6.

18. Rasmda ko‘rsatilgan sxemada AB qismdagi

elektr qarshilikni hisoblang.

A) R/3. B) 2R/3. C) R. D) R/2.

19. Simdagi erkin elektronlarning konsentratsiyasi

8

· 10

28

m

3va ularning tartibli harakat tezligi

5

· 105

m/s bo‘lsa, tok zichligi qanday bo‘ladi

(A/m

2

)? e=16· 10

19

C.

A) 64· 10

4

. B) 12· 10

5

. C) 4· 10

5

. D) 64· 10

5

.20. Agar R

1

R2

R

3

bo‘lsa, rezistorlardan mosravishda bir xil vaqt davomida ajralib

chiqayotgan issiqlik miqdorlarining nisbatiQ

1

Q2

Q

3

ni aniqlang.A) 1:1:1. B) 4:4:1. C) 1:4:4. D) 4:1:1.

21. O‘zgarmas tokda uzoq vaqt ishlab, qarshiligi 2,1

Ω dan 2,3 Ω gacha ortgan generator yakorining

mis chulg‘ami temperaturasi (K) qanchaga

ko‘tariladi? Misning termik koeffitsiyenti 0,004

K

1

.

A) 21. B) 19. C) 27. D) 23,8.22. Uch Aparallel, cheksiz uzun

o‘tkazgichlarning har biridan tok oqmoqda.

Agar o‘tkazgichdagi tokning masofada hosil

qiladigan magnit induksiyasi bo‘lsa, B

nuqtadagi umumiy magnit induksiya moduli

nimaga teng? d-qo‘shni nuqtalar orasidagi

masofa.

A) B/3. B) 5B/2. C) 2B/3. D) 5B/31.23. Rasmda o‘zaro parallel bo‘lgan ikkita gorizontal

relslar magnit induksiyasi 10 mT bo‘lgan

perpendikulyar magnit maydonda joylashgan.

Ular R=0,8 Ω qarshilik orqali tok manbaiga

ulangan. Relslar ustida esa uzunligi l=10 cm

bo‘lgan erkin sirpana oladigan m=10 g massali

gorizontal to‘g‘ri o‘tkazgich joylashgan. Agar

o‘tkazgichning relslarda sirpanish ishqalanish

koeffitsiyenti 0,01 ga teng bo‘lsa, o‘tkazgichning

amper kuchi ta’siridagi tezlanishini toping

(m/s

2

). Boshqa qismlardagi qarshiliklar hisobgaolinmasin. ε=2 V, r=0,2 Ω.

A) 0,2. B) 0,1. C) 0,5. D) 0,3.

24. Dastlab cho‘zilmagan, bikrligi k=62 N/m bo‘lgan

prujinaga m=62 g yuk osib qo‘yib yuborilganda

A amplitudali garmonik tebranishlar yuzaga

keldi. Prujina maksimal cho‘zilganda yukning

balandligini h=0 deb hisoblab, sistemaning

potensial energiyasi minimal bo‘lgan paytda

uning tezlanishi qanday bo‘ladi (m/s

2

)?A) 9,3. B) 4,65. C) 5,15. D) 0.

25. Kondensatordan o‘tayotgan o‘zgaruvchan tok

kuchlanish tenglamasi = 100sin50[V]

ko‘rinishga ega. Agar kondensatorning sig‘imi

0,5 mF bo‘lsa, undan o‘tayotgan tok kuchining

amplituda qiymatini toping (A).

A) 1. B) 0,25. C) 25. D) 2,5.

26. Linzaning fokal tekisligi deb nimaga aytiladi?

A) linza markazidan o‘tgan tekislik.

B) bosh optik o‘qqa parallel tekislik.

C) bosh optik o‘qqa 45

burchak ostida o‘tgan

tekislik.

D) linza fokuslaridan bosh optik o‘qqa

perpendikulyar o‘tgan tekisliklar.

8


@FizikaLife

27. Ekran va nuqtaviy yorug‘lik manbai orasidagi

masofa d ga teng. Manbadan d/2 masofada 24 g

massali sharcha turibdi. Agar manba va sharcha

markazlarini tutashtiruvchi chiziqqa manbadan

d/4 masofaga qanday massali boshqa sharcha

joylashtirilsa, ekrandagi soyaning o‘lchami

o‘zgarmaydi (g)? Sharchalar bir xil materialdan

qilingan deb hisoblang.

A) 8. B) 4. C) 6. D) 3.

28. Radiusi 10 cm bo‘lgan sferaning markazida

nuqtaviy yorug‘lik manbai joylashgan. Sferaning

yarim sirtiga 220π lm yorug‘lik oqimi

tushmoqda. Manbaning yorug‘lik kuchini

aniqlang (cd).

A) 100. B) 80. C) 110. D) 90.

29. Jismning massasi l g ortishi uchun uning

energiyasi qanchaga ortishi kerak (TJ)?

A) 80. B) 90. C) 97. D) 100.

30. Yadro o‘zidan qachon γ-kvant chiqaradi?

A) α va β-yemirilishda.

B) β-radioaktivlikda.

C) radioaktiv preparat qizdirilganda.

D) α-radioaktivlikdan oldin.Variant – 4

1. Quyidagilardan qaysi biri Xalqaro Birliklar

Sistemasi (CI) dagi asosiy birlik hisoblanadi?

A) volt. B) kulon. C) amper. D) om.

2. Rasmdagi ma’lumotlardan foydalanib, jismning 1

sekunddagi yo‘li topilsin (m).

A) 2,5. B) 10. C) 0. D) 5.

3. Vertikal yuqoriga otilgan jism 6 s da otilish

nuqtasiga qaytib tushdi. Jism qanday tezlik

(m/s) bilan otilgan? g=10 m/s

2

.

A) 50. B) 30. C) 60. D) 25.4. Quyida ifodalangan qonunni qanday nomlasa

bo‘ladi?


Agar jism bir necha kuch ta’sirida

harakatlanayotgan bo‘lsa, har bir kuch boshqa

kuchlar bilan birgalikda yoki yakka o‘zi ta’sir

qilayotganidan qat’iy nazar jismga hamma vaqt

bir xil tezlanish beradi.

A) kuchlar ta’sirining mustaqillik qonuni.

B) inersiya qonuni.

C) impulsning saqlanish qonuni.

D) Nyutonning II qonuni.

5. Kir yuvish mashinasi sentrifugasi barabanining

radiusi 10 cm bo‘lib, 2780 ayl/min chastota bilan

aylanadi. Barabandagi massasi 1 kg bo‘lgan

choyshabning og‘irligi qancha (kN)? Gravitatsiya

maydoni ta’sirini hisobga olmang.

A) 8,5. B) 2. C) 4. D) 3.

6. Bikrligi k=500 N/m bo‘lgan prujina bilan

bog‘langan m

1

m2

massali jismlar rasmda

ko‘rsatilganidek = 20 N kuch bilan tekis tortib

ketilmoqda. Prujinaning cho‘zilishini (cm)

aniqlang. Jismlarning sirtga ishqalanish

koeffitsiyentlari bir xil.

A) 4. B) 2. C) 5. D) 3.

7. 6 kg massali yuk AB va BC chilvirlar bilan osib

qo‘yilgan. BC chilvirning tarangligi (N) topilsin.

α = 30

, g=10 N/kg.

A) 104. B) 85. C) 70. D) 128.

8. 7 kg massali jismni tik 3 m balandlikka qanday

tezlanish bilan ko‘targanda, 273 J ish bajariladi

(m/s


2

)? g=10 m/s

2

.

A) 1. B) 3. C) 6. D) 2.9. Yer sirtidagi jism R/10 balandlikka ko‘tarilganda

bajarilgan ishni toping. R-Yer radiusi, g-Yer

sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

A) mgR/10. B) 10mgR.

C) mgR/11. D) mgR/9.

10. Massasi 8 kg, hajmi 10 bo‘lgan tarvuz suvga

tushib ketsa, hajmining qancha qismi suvga

botadi?


A) 0,6. B) 0,5. C) 0,8. D) 0,25.

11. 3


·10

23

ta azot molekulasi qanday massaga egabo‘ladi (g)? N

A

=6

·10

23

mol


1

.

A) 14. B) 28. C) 7. D) 12.12. Quyidagi tenglamalar ichidan izobarik jarayon

(Gey-Lyussak qonuni) tenglamasini toping.

A) p

1

V

1

p2

V

2

. B) =2

3

nEk

.

C) pV =m

M

RT . D)

V

1

T

1

=

V2

T

2

.13. Idishda 2 kg suv va 2 kg muz termodinamik

muvozanatda turibdi. Aralashmaning issiqlik

sig‘imi (J/(kg

·K)) nimaga teng?

A) 11200. B) 12560. C) 12650. D).

9


@FizikaLife

14. Ideal gazning (bir atomli) dastlabki bosimip

1

= 140 kPa, ikkinchi holatdagi bosimi p2

= 70


kPa. Agar gaz 1-holatdan 2-holatga grafikda

ko‘rsatilganidek o‘tgan bo‘lsa, gaz qancha issiqlik

miqdori (kPa) olinganini aniqlang. Gazning

1-holatdagi hajmi 0,5 m

3

.

A) 35. B) 70. C) 87,5. D) 52,5.15. Havo harorati t

1

=24C, nisbiy namlik 95 %.

Agar harorat t

2

=16C bo‘lib qolgan bo‘lsa,

havoning 1 m

3

hajmidan necha gramm shudringtushadi? t

1

=24C va t


2

=16


C haroratlardagi

to‘yingan bug‘ bosimlari mos ravishda 21,8 g/m

3

va 13,6 g/m3

.

A) 7,11. B) 8,93. C) 11,1. D) 4,78.16. Elektr maydon ta’sirida o‘tkazgichning

zaryadlanishiga ... deyiladi.

A) magnit himoya. B) elektrostatik himoya.

C) elektr himoya. D) elektrostatik induksiya.

17. Kuchlanganlik vektorining moduli 20 V/m

bo‘lgan elektr maydonga 1600 km/s tezlik bilan

maydon kuch chiziqlariga teskari kirib kelgan He

yadrosi tezligining moduli 1,66 ms dan so‘ng

qanday bo‘ladi (km/s)? 1 u.=1,66

·10

27

kg.


A) 1600. B) 800. C) 3200. D) 0.

18. Ko‘ndalang kesim yuzi 4,8 mm

2

bo‘lgan


o‘tkazgichdagi tok zichligi 2 μA/mm

2

ga teng.10 s da o‘tkazgichdan nechta elektron o‘tadi?

e=16· 10

19

C.

A) 3· 10

14

. B) 32· 10

14

.C) 6

· 10

14

. D) 16· 10

15

.19. Rasmdagi sxema AB qismidan o‘zgarmas tok

manbaiga ulangan. Agar K kalit ulansa,

zanjirdagi tok kuchi qanday o‘zgaradi?

A) 2,5 marta kamayadi. B) 2,5 marta ortadi.

C) 2/3 marta ortadi. D) 3 marta ortadi.

20. Elektr toki manbaining elektr yurituvchi kuchi

deb nimaga aytiladi? Tok manbaining EYK i

deb, ... miqdor jihatdan teng bo‘lgan fizikaviy

kattalikka aytiladi.

A) elektronni berk zanjir bo‘ylab ko‘chirishda

chet kuchlarning bajargan ishiga.

B) birlik musbat zaryadni berk zanjir bo‘ylab

ko‘chirishda chet kuchlarning bajargan ishiga.

C) zaryadlarni berk zanjir bo‘ylab ko‘chirishda

chet kuchlarning bajargan ishiga.

D) birlik manfiy zaryadni berk zanjir bo‘ylab

ko‘chirishda chet kuchlarning bajargan ishiga.

21. Harorati 800C bo‘lganda qarshiligi 48 Ω

bo‘ladigan isitkich tayyorlash uchun diametri 0,5

mm, solishtirma qarshiligi 0,4·10

6

Ω

·m,

qarshilikning termik koeffitsiyenti 0,00021 grad

1

bo‘lgan simning uzunligi (m) qanday bo‘lishi

kerak?

A) 25. B) 10,01. C) 22,26. D) 20,16.22. Uch Aparallel, cheksiz uzun

o‘tkazgichlardan mos ravishda I, 2Itoklar

oqmoqda. Agar o‘tkazgichdagi tokning d

masofada hosil qiladigan magnit induksiyasi B

bo‘lsa, nuqtadagi umumiy magnit induksiya

moduli nimaga teng? d-qo‘shni nuqtalar

orasidagi masofa.

A) 12B/13. B) 11B/12. C) 12B/11. D) 4B/3.

23. Ma’lumki, ikkita proton bir-biridan kulon kuchi

vositasida itarishishadi. Qanday holatda ular

bir-biriga tortiladi?

A) o‘zaro teskari parallel yo‘nalishda o‘ta katta

tezlikda harakatlanganda.

B) o‘zaro bir xil yo‘nalishda parallel o‘ta katta

tezlikda harakatlanganda.

C) o‘zaro teskari yo‘nalishda o‘ta katta tezlikda

bir-biridan uzoqlashsa.

D) hech qachon ular tortishmaydilar.

24. Videokamera yordamida garmonik

tebranayotgan prujinali mayatnik suratga

olinmoqda. Mayatnikning 100 g massali

tebranuvchi yukchasi videoda xuddiki

tebranmasdan bir joyda turib qolgandek

ko‘rinishi uchun prujina bikrligi kamida qancha

(N/m) ga teng bo‘lishi kerak? Videokameraning

suratga olish tezligi 30 kadr/s. π

2

=10.


A) 3600. B) 1200. C) 2400. D) 3000.

25. Rasmdagi A nuqtadan ko‘zguga qaralganda B

nuqtada tasvir ko‘rinadi. Bu tasvir qaysi

nuqtaga tegishli bo‘la oladi?

A) D. B) C. C) E. D) D yoki C.

10


@FizikaLife

26. O‘zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3 Ω bo‘lgan

rezistor, induktiv qarshiligi 2 Ω bo‘lgan g‘altak

va sig‘im qarshiligi 6 Ω bo‘lgan kondensator

ketma-ket ulangan. Tok kuchining samarador

qiymati 2 A bo‘lganda, bu zanjirda 10 s da

ajralgan issiqlik miqdori nimaga teng bo‘ladi (J)?

A) 144. C) 120. B) 60. D) 72.

27. Radiusi 10 cm bo‘lgan sferaning markazida

nuqtaviy yorug‘lik manbai joylashgan. Sfera

sirtining chorak qismiga 110π lm yorug‘lik oqimi

tushmoqda. Manbaning yorug‘lik kuchini

aniqlang (cd).

A) 100. B) 80. C) 110. D) 90.

28. 100 g muz eriganda uning massasi qanday

o‘zgaradi? λ=330 kJ/kg.

A) 37

· 10

13

kg kamayadi.

B) 37

· 10

13

kg ortadi.

C) 11

· 10

2

kg kamayadi.

D) 11

· 10

2

kg ortadi.

29. Rasmda atom energetik sathlarining

diagrammasi keltirilgan. Strelkalar bilan

ko‘rsatilgan o‘tishlarning qaysi biri maksimal

energiyaga ega bo‘lgan fotonning nurlanishini

ko‘rsatadi?

A) 3-sathdan 4-sathga o‘tish.

B) 1-sathdan 3-sathga o‘tish.

C) 4-sathdan 1-sathga o‘tish.

D) 3-sathdan 1-sathga o‘tish.

30. Zarrada 2 ta elektron, 3 ta neytron va 4 ta

proton bo‘lsa, ushbu zarrani toping.

A)

93

He atomi. B)

7

4Be ioni.

C)

93

Li ioni. D)

9

6atomi.

Variant – 5

1. Tekis harakat deb nimaga aytiladi?

A) jismning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab harakatiga

aytiladi.

B) jismning bir xil vaqt oralig‘ida, har xil masofa

bosishiga aytiladi.

C) jismning bir xil vaqt oralig‘ida, bir xil yoki

har xil masofa bosishiga aytiladi.

D) jismning bir xil vaqt oralig‘ida, bir xil yo‘l

bosishiga aytiladi.

2. Tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan jism

oxirgi beshinchi sekundda 2 m masofani o‘tib

to‘xtadi. Jismning harakat boshidan

to‘xtaguncha bosib o‘tgan masofasini toping (m).

A) 14. B) 50. C) 60. D) 30.

3. Uch jism bir xil balandlikdan erkin tushyapti.

1-jismning boshlang‘ich tezligi yo‘q, 2 va

3-jismlarning boshlang‘ich tezliklari gorizontal

yo‘nalgan (υ

2

< υ

3

). Ularning yerga tushishvaqtlarini taqqoslang.

A) t

1

< t

2

< t

3

. B) t1

t

2

t3

.

C) t1

> t

2

> t

3

. D) t1

< t

2

t3

.

4. Massasi 2 kg bo‘lgan tinch turgan jismga 5 sdavomida 4 N kuch ta’sir qiladi. Jism qanday

tezlanish (m/s

2

) oladi, qanday tezlikka (m/s)erishadi va shu vaqt ichida qanday yo‘l (m)

o‘tadi?


A) 2; 10; 25. B) 10; 2; 25.

C) 10; 25; 2. D) 25; 2; 10.

5. Massasi 25 t bo‘lgan vertolyot havoda muallaq

turgan holda massasi 15 t bo‘lgan yukni

troslarda yuqoriga vertikal ravishda 0,6 m/s

2

tezlanish bilan ko‘tarmoqda. Vertolyotparragining ko‘tarish kuchini va yukning

vertolyot tirkama mexanizmiga ta’sir qiladigan

kuchini toping (kN). g=10 N/kg.

A) 409; 159. B) 100; 200.

C) 442; 160. D) 170; 200.

6. Massasi M=4 kg bo‘lgan brusok siqilgan

prujinaga bog‘langan holda ishqalanishsiz silliq

gorizontal sirt ustida turibdi. m=1 kg massali

taxta brusok ustida joylashgan. Agar brusok va

taxta orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0,2 ga,

prujina bikrligi 1000 N/m ga teng bo‘lsa, prujina

qo‘yib yuborilgandan keyin taxta brusok ustidan

tushib ketmaydigan prujinaning maksimal

siqilishini toping (cm). g=10 m/s

2

.

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.7. Rasmda bir jinsli sterjen tayanch ustida

muvozanatda turibdi. Agar ipdagi taranglik

kuchi = 60 N bo‘lsa, sterjen massasini (kg)

aniqlang. g=10 N/kg.

A) 28. B) 24. C) 20. D) 30.

8. Odam massasi 2 kg bo‘lgan jismni 1 m

balandlikka 4 m/s

2

tezlanish bilan ko‘targandaqancha ish (J) bajaradi? g=10 m/s

2

.A) 25. B) 24. C) 28. D) 27.

11


@FizikaLife

9. Yer sirtida turgan jism Yerni butunlay tark

etishi uchun qanday minimal kinetik energiyaga

ega bo‘lishi kerak? R-Yer radiusi, g-Yer sirtidagi

erkin tushish tezlanishi.

A) mgR. B) mgR/2. C) 2mgR. D) mgR/1,1.

10. Eni 2,5 m, bo‘yi 3 m va qalinligi 40 cm

(2,5x3x0,4 m

3

) bo‘lgan brusok siqib chiqargansuv og‘irligi necha kilonyutonga teng? Suv

zichligi 1 g/cm

3

. g=9,8 N/kg.A) 32. B) 29,0. C) 29,4. D) 30.

11. Faraz qilaylik, atmosfera faqat azot va kislorod

gazlaridan tarkib topgan. Agar havoning molyar

massasi 29 g/mol bo‘lsa, havo massasining

qancha qismini kislorod tashkil etadi?

M(N


2

)=28 g/mol, M(O

2

)=32 g/mol.A) 3/29. B) 6/29. C) 7/29. D) 8/29.

12. Ideal gaz birinchi holatdan uchinchi holatga

grafikda ko‘rsatilganidek o‘tkazildi. Agar gazning

dastlabki bosimi p

1

= 99 kPa va V2

/V

1

= 3bo‘lsa, gazning jarayon oxiridagi bosimi (kPa)

qanday?


A) 39,6. B) 33. C) 66. D) 49,5.

13. Ideal gazning (bir atomli) dastlabki bosimip

1

= 65 kPa, ikkinchi holatdagi bosimi p2

= 135


kPa. Agar gaz 1-holatdan 2-holatga grafikda

ko‘rsatilganidek o‘tgan bo‘lsa, unga qancha

issiqlik miqdori (kJ) berilganini aniqlang.

Gazning 1-holatdagi hajmi 0,5 m

3

.

A) 87,5. B) 70. C) 35. D) 52,5.14. Ko‘p atomli gaz molekulalarining erkinlik

darajasi = 6. O‘zgarmas hajmda shu gazning

molyar issiqlik sig‘imini aniqlang.

A) 4R. B) 3R. C) R. D) 1,5R.

15. 100

C haroratli bug‘ suvga aylanib, 90C gacha


soviganda ajralib chiqadigan energiya 23 MJ ga

teng bo‘lishi uchun qancha bug‘ olish kerak (kg)?

Suvning solishtirma bug‘lanish issiqligi 2,26

MJ/kg, solishtirma issiqlik sig‘imi 4,2 kJ/kg·K.

A) 8. B) 10. C) 9. D) 12.

16. Radiusi R=9 cm bo‘lgan sfera havoda

joylashgan. Havoda razryadlanish yuz berishi

mumkin bo‘lgan elektr maydon kuchlanganligi

E=18 kV/m. Razryadlanish yuz bermasligi

uchun sharga qanday maksimal zaryad berish

mumkin (nC)?

A) 16,2. B) 32,4. C) 8,1. D) 5.

17. Tomoni bo‘lgan teng tomonli uchburchakning

uchlarida q, 2q, 3zaryadli nuqtaviy zarralar

joylashgan. Zaryadi 3q, massasi bo‘lgan zarra

bo‘shatib yuborilsa, u qanday maksimal tezlikka

erishadi?

A)18kq2

ma

. B)
6kqma

.

C)

18kqma

. D)
9kq

2

ma

.

18. Erkin elektronlari konsentratsiyasi 12· 10

22

cm3

bo‘lgan o‘tkazgichdagi tok zichligi 160

mA/cm

2

ga teng. Tok tashiydigan elektronlar 20minutda qanday masofaga siljiydi (cm)?

A) 0,1. B) 0,15. C) 0,2. D) 0,8.

19. Sxemadagi R

1

qarshiliklardan 2 A o‘zgarmas tokoqayotgan bo‘lsa, R

3

qarshilikdagi tokni (A)toping.

A) 6. B) 2. C) 3. D) 12.

20. Doimiy tok manbai ichidagi chet kuchlar 6 C

zaryadni elektrostatik kuchlarga qarshi

yo‘nalishda ko‘chirishda 300 J ish bajardi. Tok

manbaining EYK ini toping (V).

A) 0,02. B) 25. C) 50. D) 450.

21. O‘ta o‘tkazuvchanlik hodisasini kim kashf etgan?

A) X.K. Onnes. B) N.N. Bogolyubov.

C) L.N. Kuper. D) J. Bardin.

22. Bir jinsli magnit maydonda aylanayotgan

zarraning kinetik energiyasi 9 marta oshirilsa,

uning aylanish davri qanday o‘zgaradi?

Zarraning tezligi yorug‘lik tezligidan ancha

kichik deb hisoblang.

A) o‘zgarmaydi. B) 9 marta ortadi.

C) 3 marta kamayadi. D) 3 marta ortadi.

23. Massasi 50 g va uzunligi 10 cm bo‘lgan o‘tkazgich

gorizontal vaziyatda ikkita ipga osilgan holda

perpendikulyar magnit maydonda joylashgan.

Agar magnit maydon gorizontal yo‘nalgan bo‘lib

magnit induksiyasi 50 mT bo‘lsa, o‘tkazgich

iplarni uzishi uchun undan o‘tadigan tok kuchi

12


@FizikaLife

necha amperga teng bo‘lishi kerak? Har bir ip

0,4 N taranglik kuchiga chidaydi. g=10 N/kg.

A) 60. B) 40. C) 50. D) 25.

24. Vertikal garmonik tebranishlarni amalga

oshirayotgan gorizontal po‘lat plitaga 100 g

massali magnit 100 mN kuch bilan yopishib

turibdi. Agar plita tebranish amplitudasi 25 cm

ga teng bo‘lsa, uning qanday tebranish siklik

chastotasida magnit plitadan ajraladi (rad/s)?

Og‘irlik kuchini hisobga olmang.

A) 6. B) 8. C) 2. D) 4.

25. Sig‘imi 2 mF ga teng bo‘lgan kondensator

o‘zgaruvchan elektr tokiga ulangan. Quyida

keltirilgan kuchlanishning = 200sin100[V]

tenglamasidan kondensatordagi tok kuchi uchunI(t) tenglamasini keltiring (A).

A) = 20· sin(100π/2).

B) = 40· sin(100t − π/2).

C) = 40· sin(100t).

D) = 40· sin(100π/2).

26. Fokus masofasi 10 cm bo‘lgan yig‘uvchi linzadan

20 cm masofada qo‘yilgan buyumning tasviri

linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi (m)?

A) 0,2. B) 0,5. C) 1. D) 2.

27. Fokus masofasi 25 cm bo‘lgan yupqa yig‘uvchi

linzaga bosh optik o‘qqa parallel bo‘lgan nur 10

cm li diametr hosil qilib tushmoqda. Nur

linzadan o‘tgach undan 37,5 cm masofadagi

ekranda qanday yuzali (cm

2

) dog‘ hosil qiladi?π = 3 deb oling.

A) 53. B) 37,5. C) 18,75. D) 75.

28. Radiusi 20 cm bo‘lgan sferaning markazida

nuqtaviy yorug‘lik manbai joylashgan. Sfera

sirtining 0,75 qismiga 120π lm yorug‘lik oqimi

tushmoqda. Manbaning yorug‘lik kuchini

aniqlang (cd).

A) 100. B) 80. C) 110. D) 40.

29. Quyoshning umumiy nurlanish quvvati 383

· 10

6

W. Shu tufayli Quyosh massasi har sekunddaqanchaga kamayadi (kg)?

A) 35· 10

9

. B) 4· 10

9

.C) 43

· 10

9

. D) 45· 10

9

.

30. Tritiy yadrosi β parchalanishi natijasida qandayyadro hosil bo‘ladi?

A)

32

He. B)

4

2He. C)

2

1He. D)

7

3Li.


Download 445.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling