Jumaniyazov temurbek yangiboyevich fizika fanidan variantlar to


Download 445.67 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana05.06.2020
Hajmi445.67 Kb.
1   2   3   4

Variant – 6

1. Ko‘chishning koordinata o‘qlaridagi

proyeksiyalarini topish formulalarini aniqlang.

A) Sx

x− x

0

Sy

y− y

0

Sz

z− z

0

.B) S

x

x

0

Sy

y

0

Sz

z− z

0

.C) S

x

x

0

Sy

y− y

0

Sz

z− z

0

.D) S

x

x

0

Sy

y− y

0

Sz

z

0

.

2. Avtomobil 54 km/h tezlik bilanharakatlanmoqda. Haydovchi 50 m masofada

svetoforning qizil chirog‘ini ko‘rib qolib, tezlikni

18 km/h gacha kamaytirdi. Avtomobilning

tezlanishini (m/s

2

) toping.A) 3. B) 1,5. C) -2. D) -3.

3. Gorizontga burchak ostida otilgan jism

trayektoriyasining eng yuqori nuqtasida qanday

tezlanishga ega bo‘ladi? (g-erkin tushish

tezlanishining son qiymati)

A) g, yuqoriga yo‘nalgan.

B) g, pastga yo‘nalgan.

C) g, tezlik vektori bo‘ylab yo‘nalgan.

D) g, tezlik vektoriga qarshi yo‘nalgan.

4. ”Volga” avtomobilining massasi 2 t, ”Lada” niki

1 t. ”Volga” ning tortish kuchi ”Lada” nikidan

1,4 marta katta. ”Volga” tezlanishining ”Lada”

tezlanishiga nisbatini toping.

A) 0,7. B) 1. C) 1,2. D) 2.

5. Botiq ko‘prikning quyi nuqtasidan doimiy tezlik

bilan o‘tayotgan mashinaning og‘irligi 6 kN,

unga ta’sir qilayotgan natijaviy kuch 3 kN.

Mashinaning massasi (t) qanday? g=10 N/kg.

A) 0,45. B) 0,9. C) 0,6. D) 0,3.

6. Jism qiyaligi 0,8 bo‘lgan qiya tekislik uchidan

harakat boshlab, pastga tomon ishqalanishsiz

siljimoqda. U 2 s da gorizontal yo‘nalishda

qanchaga ko‘chadi (m)? g=10 N/kg.

A) 9,6. B) 12. C) 14,6. D) 16.

7. Massasi 10 kg bo‘lgan fonar kengligi 10 m

bo‘lgan ko‘chaning o‘rtasiga tros yordamida

osilgan. Trosning yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan

taranglik kuchi 500 N. Agar fonarning osilish

nuqtasi yo‘l o‘rtasida yerdan 5 m balandlikda

bo‘lsa, tros uchlarining mahkamlanish balandligi

qancha (m) bo‘lishi kerak? g=10 N/kg.

A) 7. B) 6,3. C) 4. D) 5,5.

8. Dastlab tinch turgan 2 kg massali jism 3 N

doimiy kuch ta’sirida tezlashmoqda. 6,5 minut

vaqt davomida kuch bajargan ishni (kJ)

hisoblang.

A) 98. B) 245. C) 342. D) 164.

9. Yer sirtidan 0,1R balandlikda turgan jism Yerni

butunlay tark etishi uchun qanday minimal

kinetik energiyaga ega bo‘lishi kerak? R-Yer

radiusi, g-Yer sirtidagi erkin tushish tezlanishi.

A) mgR. B) mgR/2. C) 2mgR. D) mgR/1,1.

13


@FizikaLife

10. Misdan yasalgan detal simob ustida suzib

yuribdi. Uning qancha qismi (%) suyuqlikdan

chiqib turibdi? Simob zichligi 13600 kg/m

3

,

misning zichligi 8900 kg/m3

.

A) 34,5. B) 84,6. C) 47,8. D) 80,1.11. Hajmi 40 bo‘lgan vodorod gazining molekulalari

soni avogadro sonidan 2 marta katta. Vodorod

gazining zichligini toping (kg/m

3

). M=2 g/mol.A) 0,1. B) 0,2. C) 0,3. B) 0,4.

12. Ideal gaz birinchi holatdan uchinchi holatga

grafikda ko‘rsatilganidek o‘tkazildi. Agar gazning

dastlabki bosimi p

1

= 30 kPa va V2

/V

1

= 2bo‘lsa, gazning jarayon oxiridagi bosimi (kPa)

qanday?


A) 30. B) 45. C) 60. D) 50.

13. Gaz 300 J issiqlik olib, 100 J ish bajardi. Bunda

gazning ichki energiyasi.......

A) 200 J ga kamayadi. B) 400 J ga kamayadi.

C) 200 J ga ortadi. D) 400 J ga ortadi.

14. Dyulong – Pti qonuniga asosan qattiq

jismlarning molyar issiqlik sig‘imi 3R ga tengligi

ma’lum bo‘lsa, alyuminiy uchun solishtirma

issiqlik sig‘imi nimaga teng bo‘ladi (J/(kg

·K))?

Alyuminiyning molyar massasi 27 g/mol.

A) 756. B) 823. C) 923. D) 1000.

15. Avgust psixrometri (havoning nisbiy namligini

o‘lchash uchun ishlatiladigan asbob) berilgan.

Undagi quruq termometr t=24C ni, nam

termometr esa t=22

C ni ko‘rsatmoqda.

Havoning nisbiy namligini (%) quyida keltirilgan

Psixrometrik jadval yordamida aniqlang.

A) 84. B) 66. C) 44. D) 92.

16. Zaryadi ga teng bo‘lgan nuqtaviy zaryad elektr

maydonga kiritildi va unga ta’sir etuvchi kuch

q

· E ga teng bo‘lsa, bu kuchga aks ta’sir etuvchi

kuch nimaga ta’sir etadi?

A) maydonni hosil qiluvchi zaryadlar to‘plamiga.

B) aks ta’sir mavjud emas.

C) bu kuch nolga teng.

D) zaryadni o‘ziga.

17. Tomoni bo‘lgan kvadratning uchlarida q, 2q, 3q

va 4zaryadli nuqtaviy zarralar joylashgan.

Zaryadi 4q, massasi bo‘lgan zarra bo‘shatib

yuborilsa, u qanday maksimal tezlikka erishadi?

A)8(4 +2)kq

2

ma

. B)
6(4 +


2)kqma

.

C)

8(4 +


2)kqma

. D)
9kq

2

ma

.

18. To‘yinish toki 1,6 μA bo‘lsa, ionlantiruvchiasbob har sekundda nechta ion-elektron jufti

hosil qiladi?

A) 10

11

. B) 1012

. C) 10


13

. D) 10


14

.

19. Qarshiligi 0,9 Ω bo‘lgan ampermetrning o‘lchashchegarasini 10 marta orttirish uchun unga

qanday qarshilikli shunt ulash kerak (Ω)?

A) 0,01. B) 0,1. C) 0,3. D) 1.

20. Ichki qarshiligi 40 mΩ bo‘lgan tok manbai qisqa

tutashganda, tok kuchi 300 A bo‘ldi. Manbaning

EYK ini aniqlang (V).

A) 9. B) 10. C) 12. D) 24 .

21. O‘ta o‘tkazuvchanlik nazariyasi ilk bor 1957-yil

kimlar tomonidan yaratilgan?

A) X.K. Onnes va Bogolubov.

B) J. Bardin; L.N. Kuper va J.R. Shrifer.

C) L.D. Landau va V.L. Ginzburg.

D) G. Kirxgof va X.K. Onnes.

22. Induksiyasi 16,7 mT bo‘lgan bir jinsli magnit

maydonga induksiya chiziqlariga tik yo‘nalishda

uchib kirgan proton aylana traektoriya bo‘ylab

harakatlanadi. Protonning 3,14 s ichidagi

aylanishlar sonini toping. = 16· 10

19

C,

me

= 167· 10

27

kg.


A) 4

· 10

5

. B) 8· 10

5

. C) 3· 10

6

. D) 6· 10

6

.23. Tok kuchi 1000 A/s tezlik bilan tekis o‘zgaruvchi

tokka induktivligi 10 mH bo‘lgan g‘altak

ulangan. Tok kuchi 10 A ga yetganda g‘altak

uchlariga ulangan voltmetr qanday kuchlanishni

ko‘rsatadi? Masalani tok ortayotgan hol uchun

yeching. G‘altak aktiv qarshiligi 2 Ω.

A) 20. B) 30. C) 15. D) 10.

24. Ikkita moddiy nuqta x

1

= 3sin(πt + 2π) [m] vax

2

= 3sin(2πt− π) [m] qonunlarga ko‘ra

garmonik tebranmoqda. Qancha vaqtdan keyin

nuqtalarning tebranish fazalari o‘zaro

tenglashadi (s)?

A) 1. B) 2. C) 4. D) 3.

25. Transformatorning birlamchi chulg‘amidagi

kuchlanish 200 V, tok kuchi 0,5 A, ikkinchi

14


@FizikaLife

chulg‘amida esa tok kuchi 2,5 A, kuchlanish 38 V

ga teng bo‘lsa, transformatorning FIK ni toping

(%).


A) 90. B) 95. C) 98. D) 99.

26. Rasmda belgilangan nuqtalardan qaysi biri S

nuqtaning fokus masofasi bo‘lgan yig‘uvchi

yupqa linza hosil qilgan tasviri bo‘ladi?

F

2F

F2F

S

12

3

4A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

27. Fokus masofasi 25 cm bo‘lgan yupqa yig‘uvchi

linzaga bosh optik o‘qqa parallel bo‘lgan nur 10

cm li diametr hosil qilib tushmoqda. Agar nur

linzada o‘tgach undan masofadagi ekranda

18,75 cm


2

yuzali yorug‘ dog‘ hosil qilayotgan

bo‘lsa, ning qiymatini (cm) aniqlang. Ekran

linzaning orqa fokusidan keyin qo‘yilgan. π = 3

deb oling.

A) 42,5. B) 33,5. C) 31,25. D) 37,5.

28. Nuqtaviy yorug‘lik manbai π/4 sr fazoviy

burchakda nur taratmoqda. Uning quvvati 314

W ga teng. Manbaning yorug‘lik kuchini toping

(cd).


A) 200. B) 500. C) 400. D) 300.

29. Yorug‘lik tezligi barcha inersial sanoq

sistemalariga nisbatan bir xil ekanligi haqidagi

postulat kim tomonidan yaratilgan?

A) G. Lorens. B) M. Plank.

C) A. Eynshteyn. D) A. Maykelson.

30. Ketma-ket keladigan ikkita α-yemirilishdan so‘ng

yadrodagi protonlar soni....

A) ikkitaga kamayadi. B) uchtaga kamayadi.

C) o‘zgarmaydi. D) to‘rttaga kamayadi.Variant – 7

1. Futbolchi maydon bo‘ylab 40 m sharqqa, so‘ngra

10 m shimolga, so‘ngra 10 m sharqqa, so‘ngra

47,5 m janubga harakatlangan. Futbolchi

ko‘chishini toping (m).

A) 56,5. B) 12,5. C) 76,2. D) 62,5.

2. Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan

toshning maksimal ko‘tarilish balandligi 20 m va

shu balandlikdagi tezligi 54 km/h bo‘lsa, tosh

yerga gorizontga nisbatan qanday burchak ostida

tushadi? g=10 m/s

2

.A) 30

. B) 45


. C) arctg(4/3). D) arcsin(3/4).

3. Ikki jism harakati haqidagi ma’lumotlar grafikda

keltirilgan. Birinchi jism harakat boshlagandan

20 s o‘tgach jismlar orasidagi masofani toping

(m).


A) 50. B) 100. C) 250. D) 200.

4. Chapdagi rasmda jismga ikki kuch ta’sir

etmoqda. O‘ngdagi rasmda tasvirlangan

vektorlardan qaysi biri jism tezlanish

yo‘nalishiga mos keladi?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

5. Reaktiv dvigatel kemaga 1 km/s tezlik bergan.

Kema yer sirtidan qanday maksimal masofaga

(km) ko‘tariladi? Yer radiusi 6300 km, g=10

m/s


2

.

A) 32. B) 38. C) 45. D) 50.6. Uzunligi 20 m bo‘lgan silliq qiya tekislik

asosidagi jismga 10 m/s tezlik berilgan paytdajism tusha boshlaydi. Jismlar uchrashguncha

jism qanday yo‘l o‘tadi (m)? g=10 N/kg.

30

oK

L

A) 5. B) 8. C) 10. D) 15.7. Kinetik energiya deb nimaga aytiladi?

A) jismlarning o‘zaro ta’siri va harakatidan hosil

bo‘ladigan energiya.

B) jismlarning o‘zaro ta’siridan hosil bo‘ladigan

energiya.

C) jismlar tinch turganda hosil bo‘ladigan

energiya.

D) jismlar harakatlanganda hosil bo‘ladigan

energiya.

8. Massasi 27 kg, zichligi suvnikidan 3 marta katta

bo‘lgan jismni suvda harakatsiz ushlab turish

uchun unga qanday kuch (N) qo‘yilishi kerak?

(ρ

suv

=1 g/cm


3

).

A) 90. B) 135. C) 270. D) 180.9. 1/3 qismi dissotsiatsiyalangan 64 g kislorodning

modda miqdorini aniqlang (mol). M(O

2

)=32


g/mol.

A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 8/3.

15


@FizikaLife

10. Rasmda massasi 12 kg bo‘lgan bir jinsli sterjen

tayanch ustida muvozanatda turibdi. Sterjenning

o‘ng uchiga ilingan yuk massasini (kg) aniqlang.

A) 8. B) 12. C) 6. D) 18.

11. Yer atrofida harakatlanayotgan kosmik kemaning

kinetik energiyasini Yerdan uzoqligiga bog‘liq

grafigini ko‘rsating.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.

12. Hajmlari V

1

=3 va V2

=2 bo‘lgan va kranli nay

yordamida o‘zaro tutashtirilgan ikki idish turli

gazlar bilan p

1

=20 kPa va p2

=40 kPa bosim

ostida to‘ldirilgan. Kran ochilgach temperatura

o‘zgarmasa, idishlarda qanday bosim (kPa) qaror

topadi?

A) 12. B) 14. C) 16. D) 28.13. Bir atomli ideal gaz dastlab adiabatik, so‘ngra

izobarik siqildi. Gazning boshlang‘ich

temperaturasi bilan oxirgi temperaturasi teng

(rasmga qarang). Gazning to‘liq siqilishida A ish

bajarilsa, izobarik siqishda gaz molekulalari

qancha ish bajaradi?

A) -2A/5. B) 3A/5. C) 0,3A. D) 0,2A.

14. Dyulong – Pti qonuniga asosan qattiq

jismlarning molyar issiqlik sig‘imi 3R ga tengligi

ma’lum bo‘lsa, temir uchun solishtirma issiqlik

sig‘imi nimaga teng bo‘ladi (J/(kg

·K))?

Temirning molyar massasi 56 g/mol.

A) 756. B) 823. C) 923. D) 445.

15. Yuzasi 25 cm

2

bo‘lgan ikki parallelplastinkalarga qarama-qarshi ishorali, moduli

1,77 nC ga teng bo‘lgan zaryadlar berilgan.

Plastinkalar orasidagi elektr maydon

kuchlanganligi (kV/m) nimaga teng?

A) 90. B) 70. C) 60. D) 80.

16. Tomoni bo‘lgan teng tomonli uchburchakning

uchlarida q, 2q, 3zaryadli nuqtaviy zarralar

joylashgan. Zaryadi 2q, massasi bo‘lgan zarra

bo‘shatib yuborilsa, u qanday maksimal tezlikka

erishadi?

A)18kq2

ma

. B)
6kqma

.

C)

18kqma

. D)
16kq

2

ma

.

17. Avgust psixrometri (havoning nisbiy namliginio‘lchash uchun ishlatiladigan asbob) berilgan.

Undagi quruq termometr t=24C shudring

nuqtasini ko‘rsatmoqda. Quruq va nam

termometrlar ko‘rsatishlarining farqini quyida

keltirilgan Psixrometrik jadval yordamida

aniqlang (C).


A) 84. B) 66. C) 0. D) 92.

18. To‘yinish toki 80 mA bo‘lsa, katod sirtidan har

sekundda nechta elektron uchib chiqadi?

e=16· 10

19

C.

A) 5· 10

17

. B) 2· 10

15

. C) 2· 10

16

. D) 2· 10

14

.19. Qarshiligi 0,9 Ω bo‘lgan ampermetrning

sezgirligini 10 marta kamaytirish uchun unga

qanday qarshilikli shunt ulash kerak (Ω)?

A) 0,01. B) 0,1. C) 0,3. D) 1.

20. Ichki qarshiligi 2 Ω bo‘lgan tok manbaiga 5 Ω

qarshilik ulanganda, manba qisqichlaridagi

kuchlanish 10 V gacha pasaydi. Manbaning EYK

ini toping (V).

A) 10. B) 12. C) 14. D) 16.

21. O‘tkazgichda ma’lum bir past haroratda o‘ta

o‘tkazuvchanlik hodisasi yuz berdi. Ushbu past

haroratda o‘tkazgichning solishtirma qarshiligi

qanday o‘zgaradi?

A) to‘satdan keskin kamayib, nolga teng bo‘lib

qoladi.

B) chiziqli tarzda kamayib, 0 K haroratda nolgateng bo‘lib qoladi.

C) to‘satdan keskin kamayib qoladi.

D) egri chiziqli tarzda kamayib, 0 K haroratda

nolga teng bo‘lib qoladi.

22. Magnit maydon induksiyasi 2 marta ortganda,

maydonda harakatlanayotgan protonga ta’sir

etuvchi Lorens kuchi o‘zgarmay qolishi uchun

protonning tezligi qanday o‘zgarishi kerak?

A) 2 marta ortishi. B) 2 marta kamayishi.

C) 4 marta ortishi. D) 4 marta kamayishi.

23. Quyidagi rasmda to‘g‘ri o‘tkazgich ikkita magnit

qutblari orasida harakatlanmoqda. Agar

16


@FizikaLife

o‘tkazgichda bizdan u tomonga qarab induksion

tok hosil bo‘lgan bo‘lsa, magnit qutblarini

aniqlang.

A) yuqori-N; past-S. B) yuqori-S; past-N.

C) yuqori-S; past-S. D) yuqori-N; past-N.

24. 9 m uzunlikdagi ipga diametri 160 cm bo‘lgan

katta shar osilgan va matematik mayatnik

sifatida garmonik tebranmoqda. Mayatnikning

tebranish davrini toping (s). g=9,8 m/s

2

.

A) 6,28. B) 6,02. C) 3,14. D) 7.25. Tranzistorli generatorda tebranishlarning

so‘nmasligini ta’minlash uchun kirish va chiqish

zanjiridagi kuchlanishlar faza jihatidan qanchaga

farq qilishi kerak?

A) 60

. B) 90


. C) 180


. D) 60


.

26. Buyum va tasvir orasidagi masofa 9 cm. Agartasvir 2 marta kattalashgan bo‘lsa, linzaning

fokus masofasini qanday (cm)?

A) 2. B) 4,5. C) 6. D) 18.

27. Fokus masofasi -25 cm bo‘lgan sochuvchi linzaga

bosh optik o‘qqa parallel bo‘lgan nur 10 cm li

diametr hosil qilib tushmoqda. Nur linzadan

o‘tgach undan 25 cm masofadagi ekranda qanday

yuzali (cm

2

) yorug‘ dog‘ hosil qiladi? π = 3 deboling.

A) 150. B) 300. C) 200. D) 40.

28. Diametri 50 cm bo‘lgan doira shaklidagi yassi

sirtga bir tekis tushayotgan yorug‘lik oqimi 0,314

lm ga teng. Sirt yoritilganligini aniqlang (lx).

A) 1,5. B) 1,6. C) 2. D) 1,3.

29. 0,8c tezlik bilan harakatlanayotgan raketadagi

kuzatuvchining soati bo‘yicha 6 soat vaqt

o‘tganda, Yerdagi kuzatuvchining soati bo‘yicha

qancha vaqt (soat) o‘tadi?

A) 14. B) 12. C) 10. D) 20.

30. Radioaktiv yemirilish natijasida uran

238

92

Uqo‘rg‘oshinga

206


82

aylandi. Nechta α va β

yemirilishlar yuz bergan?

A) 8α va 6β. B) 4α va 6β.

C) 6α va 8β. D) 5α va 8β.Variant – 8

1. Quyidagi keltirilgan javoblarning qaysi birida

faqat skalyar kattaliklar keltirilgan?

A) massa, yo‘l, tezlik, vaqt.

B) vaqt, yo‘l, hajm, ko‘chish.

C) massa, vaqt, yo‘l, tezlanish.

D) massa, vaqt, zichlik, yo‘l.

2. Jismning boshlang‘ich tezligi 2 m/s, tezlanishi

esa grafikda ko‘rsatilganidek o‘zgaradi. Vaqtning

4 s vaqt qiymatida jism tezligi (m/s) topilsin.

A) 2. B) 17. C) -17. D) 16.

3. Balandligi 80 m bo‘lgan minoradan 72 km/h

tezlik bilan gorizontal otilgan jismning uchish

uzoqligini aniqlang (m). g=10 m/s

2

.

A) 40. B) 45. C) 60. D) 80.4. Massalari 60 va 80 kg bo‘lgan ikki konki

uchuvchi bir-birini 24 N kuch bilan itarsalar, ular

qanday (m/s

2

) tezlanish oladilar?A) 3 va 4. B) 0,3 va 0,4.

C) 4 va 3. D) 0,4 va 0,3.

5. 60

shimoliy kenglikdan uchirilayotgan kosmik

kema dvigateli unga qisqa vaqtda sharqqa tomon

yo‘nalgan 7,6 km/s tezlik beradi. Shundan so‘ng

kema dvigateli o‘chirilsa, kosmik kema yerga

qaytib tushadimi?

A) tushadi. B) tushmaydi.

C) kema Quyosh sistemasini tark etadi.

D) berilganlar yetarli emas.

6. Qiya tekislikning uzunligi 50 m, balandligi 40 m.

Jism qiya tekislik uchidan harakat boshlab,

pastga tomon ishqalanishsiz siljimoqda. U 3 s da

gorizontal yo‘nalishda qanchaga ko‘chadi (m)?

g=10 N/kg.

A) 14,6. B) 21,6. C) 28. D) 36.

7. Ikki kishi og‘irligi 600 N va uzunligi 6 m bo‘lgan

bir jinsli taxtani ko‘tarib ketmoqda. Taxtaning

uchlari birinchi ishchining yelkasidan 1 m,

ikkinchi ishchining yelkasidan 2 m chiqib turibdi.

Taxta har bir ishchi yelkasiga qanday kuch (N)

bilan bosmoqda?

A) 400; 200. B) 200; 400.

C) 300; 300. D) 250; 350.

8. Samolyotning tezligi poyezdning tezligidan 15

marta katta, poyezdning massasi esa

samolyotning massasidan 15 marta katta. Qaysi

birining kinetik energiyasi necha marta katta?

A) poyezdniki 10 marta.

B) samolyotniki 15 marta.

C) poyezdniki 15 marta.

D) samolyotniki 10 marta.

17


@FizikaLife

9. Yer atrofida harakatlanayotgan kosmik kemaning

potensial energiyasini Yerdan uzoqligiga bog‘liq

grafigini ko‘rsating.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.

10. Yog‘och shar menzurkadagi suvda suzib yuribdi.

Bunda menzurkadagi suv hajmi 120 cm

3

dan 145cm

3

gacha ko‘tarilgan bo‘lsa, yog‘och sharningog‘irligi nimaga (N) teng? Suv zichligi 1000

kg/m


3

, g=10 N/kg.

A) 0,25. B) 0,3. C) 25. D) 3.

11. Gazning bitta molekulasi massasi 7,3·10

26

kg.


Bu qanday gaz? N

A

=6,02


·10

23

mol1

.

A) N2

. B) O

2

. C) CO2

. D) O

3

.

12. Ideal gaz 100 kPa bosimda 4 m3

hajmni


egallaydi. Shu temperaturada va 0,2 MPa

bosimda bu gaz qanday hajmni egallaydi (m

3

)?

A) 0,2. B) 0,5. C) 2. D) 5.13. Bir atomli ideal gaz dastlab adiabatik, so‘ngra

izobarik siqildi. Gazning boshlang‘ich

temperaturasi bilan oxirgi temperaturasi teng

(rasmga qarang). Gazning to‘liq siqilishida 1000

J ish bajarilsa, adiabatik siqishda gaz

molekulalari qancha ish bajaradi?

A) -600. B) 600. C) 1000. D) 300.

14. Issiqlik sig‘imi C va temperaturasi t bo‘lgan

suyuqlikka C va 2C issiqlik sig‘imli ikkita qattiq

jism bir vaqtda solindi. Agar birinchi va ikkinchi

jismlarning temperaturalari mos ravishda 2t va t

bo‘lsa, qaror topgan temperaturani toping.

A) 2t. B) t. C) 1,25t. D) 0,5t.

15. Qaynab turgan suyuqlikka tashqaridan issiqlik

miqdori berishda davom etsak, uning

temperaturasi qanday o‘zgaradi?

A) avval kamayib keyin ortadi. B) o‘zgarmaydi.

C) ortadi. D) kamayadi.

16. Elektr jihatdan yaxshi o‘tkazgich bo‘lgan modda

elektr maydonga kiritildi. Modda ichidagi

maydon kuchlanganligi tashqaridagiga

qaraganda qanday bo‘ladi?

A) kichik. B) katta. C) nolga teng. D) bir xil.

17. +q

0

nuqtaviy qo‘zg‘almas zaryad maydonidamassasi bo‘lgan

−q nuqtaviy zaryad

harakatlanmoqda. Zaryadlar orasidagi masofar

1

−→ ∞ bo‘lganda −q zaryad tezligi ga teng

bo‘ldi. Zaryadlar orasidagi masofa r

2

bo‘lganda−q zaryad tezligi υ qanday bo‘ladi?

A)

u

2

2kqq

0

mr

2

. B)
u

2

+kqq

0

mr

2

.

C)

u

2

+2kqq

0

mr

2

. D)
u

2

+4kqq

0

mr

2

.

18. Vakuumli dioddagi to‘yinish toki 32 μA bo‘lsa,katoddan har sekundda nechta elektron uchib

chiqadi? e=16· 10

19

C.

A) 2· 10

14

. B) 2· 10

15

. C) 2· 10

16

. D) 02· 10

19

.19. Qarshiligi 1 Ω bo‘lgan ampermetrga 0,2 Ω

qarshilik parallel ulansa, uning o‘lchash chegarasi

necha marta ortadi?

A) 1. B) 2. C) 6. D) 8.

20. EYK i 8 V bo‘lgan tok manbaiga qarshiligi 4 Ω

bo‘lgan rezistor ulangan. Agar zanjirning to‘la

qarshiligi 5 Ω bo‘lsa, rezistor uchlaridagi

kuchlanish qanday bo‘ladi (V)?

A) 4. B) 4,5. C) 6. D) 6,4.

21. Ma’lum bir past haroratlarda o‘tkazgichlarning

elektr qashiligi keskin nolga teng bo‘lib qolishi

qanday hodisa hisoblanadi?

A) o‘ta o‘tkazuvchanlik hodisasi.

B) qisqa tutashuv hodisasi.

C) Joul-Lens hodisasi.

D) termoelektrik hodisasi.

22. Ikki parallel, cheksiz uzun o‘tkazgichlardan bir

tomonga tok oqmoqda. nuqtadagi umumiy

magnit induksiya qanday yo‘nalgan?

A

B

C

D

F

A) pastga. B) bizdan qog‘oz tekisligiga qarab.

C) yuqoriga. D) qog‘oz tekisligidan bizga qarab.

23. Magnitni shimoliy qutbi bilan ipga osilgan

o‘tkazgich halqa ichiga kiritishni boshlasak,

halqada qaysi yo‘nalishda induksion tok hosil

bo‘ladi?

A) soat miliga teskari. B) soat mili bo‘yicha.

C) tok hosil bo‘lmaydi. D) aniqlab bo‘lmaydi.

24. 2 cm


2

bir xil kesim yuzali U-simon nayga 0C

haroratda 40 g noma’lum suyuqlik solindi. Agarsuyuqlikning tebranish davri π/5 s bo‘lsa,

18


@FizikaLife

mazkur suyuqlik qanday suyuqlik ekanini

aniqlang. g=10 N/kg.

A) simob. B) suv. C) bezin. D) kerosin.

25. Tranzistorli generatorda teskari bog‘lanish qaysi

element orqali amalga oshiriladi?

A) qarshilik orqali. B) kondensator orqali.

D) g‘altak orqali. D) tranzistor orqali.

26. Buyum va uning haqiqiy tasviri orasidagi masofa

bo‘lib, tasvir buyumdan marta katta bo‘lsa,

linzaning fokus masofasini toping.

A)

+ 1

n

2

. B)l(+ 1)

2

n

2

.

C)ln

(+ 1)

2

. D)


n

(+ 1)

2

l

.

27. Fokus masofasi -25 cm bo‘lgan sochuvchi linzagabosh optik o‘qqa parallel bo‘lgan nur 10 cm li

diametr hosil qilib tushmoqda. Agar nur

linzadan o‘tgach undan masofadagi ekranda

300 cm


2

yuzali yorug‘ dog‘ hosil qilayotgan

bo‘lsa, ning qiymatini (cm) aniqlang. π = 3

deb oling.

A) 75. B) 25. C) 37,5. D) 50.

28. Yorug‘lik kuchi 20 cd bo‘lgan nuqtaviy yorug‘lik

manbaidan R=10 cm masofadagi maksimal

yoritilganlikni toping (lx).

A) 5000. B) 4000. C) 2000. D) 4000.

29. Beqaror zarracha 0,99c tezlik bilan harakatlansa,

uning yashash vaqti necha marta uzayadi?

A) 8. B) 8,2. C) 7,1. D) 7,5.

30. Qaysi yadroning bitta α va bitta β yemirilishidan

so‘ng


211

83

Bi yadro izotopi hosil bo‘ladi?

A)

215


86

Rn. B)

214


83

Bi. C)

215


84

Bi. D)

214


85

Bi.

Download 445.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling