Jumaniyazov temurbek yangiboyevich fizika fanidan variantlar to


Download 445.67 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana05.06.2020
Hajmi445.67 Kb.
1   2   3   4

Variant – 9

1. Moddiy nuqta xOy tekislikda harakat qilib, A

nuqtadan nuqtaga bordi. Moddiy nuqtaning

harakat vaqti13 s ga teng bo‘lsa, uning

o‘rtacha ko‘chish tezligini aniqlang (m/s).

Moddiy nuqtaning ko‘chish vektori va Oy o‘qi

orasidagi burchakni aniqlang. Katakchalar

tomonlari 1 m ga teng.

A) 1; arccos

2

13

. B) 1; arcsin2

13

.C)

13; arccos

2

13

. D) 1; arctg2

13

.2. To‘g‘ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakat

qilayotgan jism beshinchi sekundda 5 m yo‘l

bosdi va to‘xtadi. Harakatning ikkinchi

sekundida jism qanday yo‘l (m) bosib o‘tadi?

A) 35. B) 14. C) 25. D) 75.

3. Jism 120 m balandlikdan gorizontal otildi.

Bundan 4 s o‘tgan paytda uning tezlik vektori

gorizont bilan 45burchak hosil qildi. U qanday

tezlik bilan otilgan (m/s)? g=10 m/s

2

.A) 25. B) 30. C) 40. D) 45.

4. 0,6 kg massali koptokka zarb berilganda u 10

m/s

2

tezlanish oldi. Zarbning o‘rtacha kuchinitoping (N).

A) 6. B) 10. C) 150. D) 250.

5. Oy uchun birinchi kosmik tezlikni (m/s) toping.

Oyning radiusi 1700 km, uning sirtidagi erkin

tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik.

g

Y er

=9,8 N/kg.

A) 1100. B) 1667. C) 2400. D) 4300.

6. Uzunligi 5 m, balandligi 3 m bo‘lgan qiya

tekislikda yotgan 4 kg massali jismni ushlab

turish uchun kamida qanday (N) kuch qo‘yish

kerak? Jism va sirt orasidagi ishqalanish

koeffitsiyenti 0,5 ga teng. g=10 N/kg.

A) 5. B) 8. C) 10. D) 12.

7. Muvozanatda holatda turmagan richagda jism

massasi aniqlandi. Bunda yuk richagning birinchi

tomoniga qo‘yilganda 160 N kuchni, ikkinchi

tomoniga qo‘yilganda 250 N kuchni ko‘rsatdi.

Jism massasi (kg) qanday bo‘lgan? g=10 N/kg.

A) 16. B) 25. C) 41. D) 20.

8. Yuqoriga tik ravishda 1600 J kinetik energiya

bilan otilgan jismning uchish vaqti 16 s ga teng

bo‘lsa, uning massasi necha (kg) ga teng bo‘ladi?

g=10 m/s


2

.

A) 1. B) 0,5. C) 3. D) 2.9. Yer atrofida harakatlanayotgan kosmik kemaning

to‘la energiyasini Yerdan uzoqligiga bog‘liq

grafigini ko‘rsating.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.

10. Bambukning zichligi 400 kg/m

3

. Bambuklisolning qalinligi 0,5 m, yuzasi 10 m

2

bo‘lsa, undako‘pi bilan necha tonna yuk tashish mumkin?

A) 2. B) 5. C) 3. D) 2,5.

11. Moddalarda bo‘ladigan issiqlik hodisalarini va bu

moddalarning ichki xossalarini barcha moddalar

19


@FizikaLife

tartibsiz harakat qiluvchi va o‘zaro

ta’sirlashuvchi zarralardan iboratdir, degan

tasavvur asosida tushuntiradigan nazariya ...

nazariya deb ataladi.

A) termodinamik. B) issiqlik.

C) molekulyar-kinetik. D) kvant.

12. Ideal gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga

o‘tganda hajmi 6 m

3

ga o‘zgardi. Agar T1

= 900


K, T

2

= 300 K bo‘lsa, gazning dastlabki hajmi(m

3

) qanday bo‘lgan?A) 6. B) 4. C) 3. D) 9.

13. Ideal gaz bosimi izotermik tarzda ikki marta

orttirilganda gaz Q=50 kJ issiqlikni tashqariga

uzatgan bo‘lsa, gaz bajargan ish (kJ) nimaga

teng?

A) 100. B) 50. C) -50. D) -25.14. Ideal gazning o‘zgarmas hajmdagi molyar issiqlik

sig‘imi 2,5R ga teng bo‘lsa, ushbu gazning

o‘zgarmas bosimdagi molyar issiqlik sig‘imi

qanday bo‘ladi?

A) 3R. B) 3,5R. C) 4R. D) 2,5R.

15. 100 hajmli idishdagi havoning nisbiy namligi 20

%, 250 hajmli idishdagi havoning nisbiy

namligi 50 %, ularning temperaturalari teng.

Ikki idish birlashtirilsa, havoning nisbiy namligi

qanday (%) bo‘lib qoladi? (Jarayon izotermik)

A) 70. B) 50. C) 290/7. D) 440/7.

16. Zaryad saqlanish qonunini kim taklif etgan?

A) Om. B) Amper. C) Franklin. D) Volta.

17. Rasmda ikkita bir xil musbat nuqtaviy zaryadlar

va ularning ekvipotensial sirtlari tasvirlangan.

Har bir zaryadning alohida hosil qilayotgan

qo‘shni sirtlarining potensiallari 3 V ga farq

qiladi. nuqtada turgan birlik zaryadni va C

nuqtalarga ko‘chirishda bajarilgan ishlarning

modulini taqqoslang.

A) A

B

> A

C

. B) AB

= 2AC

.

C) AB

< A

C

. D) AB

AC

.

18. O‘tkazgichdagi zaryad tashuvchilarning harakattezligi 2 marta kamaysa, tokning zichligi qanday

o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.

19. Voltmetrga ketma-ket qilib rezistor ulansa, uning

ko‘rsatishi qanday o‘zgaradi?

A) ortadi. B) kamayadi. C) o‘zgarmaydi.

D) avval ortadi, so‘ng kamayadi.

20. EYK i 15 V bo‘lgan tok manbaiga qarshiligi 3 Ω

bo‘lgan rezistor ulangan. Agar zanjirning to‘la

qarshiligi 5 Ω bo‘lsa, manba ichidagi kuchlanish

tushuvi qanday bo‘ladi (V)?

A) 3. B) 5. C) 6. D) 9.

21. Avtomobil faralari nur qaytargichining qaytarish

xususiyatini orttirish uchun elektroliz yordamida

10 μm qalinlikda kumush qatlami qoplanadi.

Buyumda kerakli qalinlikdagi qatlam hosil

bo‘lishi uchun 0,3 A/dm

2

tok zichligida kumushnitrat eritmasini elektroliz qilish necha minut

davom etishi kerak? Kumushning zichligi 10,5

g/cm

3

va elektrokimyoviy ekvivalenti 1,118·10

6

kg/C.


A) 54. B) 56. C) 50. D) 52.

22. Uch ABparallel, cheksiz uzun

o‘tkazgichlardan bir tomonga har biridan tok

oqmoqda. 1-nuqtadagi umumiy magnit

induksiya qanday yo‘nalgan?

1

24

5

63

A

BC

d

A) pastga. B) o‘ngga.C) chapga. D) yuqoriga.

23. Rasmda ikkita ingichka va cheksiz uzun

o‘tkazgichlar tasvirlangan. tok o‘tayotgan

o‘tkazgichning A nuqtada hosil qilgan magnit

maydon induksiyasi ga teng bo‘lsa, shu

nuqtadagi natijaviy magnit maydon induksiyasi

nimaga teng?

A) 0. B) 2B. C)2B. D)3B.

24. Ikkita bir xil prujinalarga 4 kg va 16 kg yuklar

mahkamlangan. Ular garmonik tebranmoqda.

Ikkinchi yuk 2 marta tebranganda birinchi yuk

necha marta tebranadi?

A) 2. B) 8. C) 4. D) 16.

25. Har qanday avtotebranishlar tizimi ..... kabi

qismlardan iborat bo‘ladi.

A) tebranish tizimi va elektron kalit.

B) energiya manbai, tebranish tizimi.

C) energiya manbai, tebranish tizimi va elektron

kalit.

D) energiya manbai, tebranish tizimi, elektronkalit va to‘g‘irlagich.

20


@FizikaLife

26. Buyum sochuvchi linzadan 4masofaga

qo‘yilgan (-linzaning fokus masofasi). Tasvir

linzadan qanday masofada hosil bo‘ladi?

A) 0,4F. B) 0,5F. C) 0,6F. D) 0,8F.

27. Fokus masofasi bo‘lgan yupqa yig‘uvchi

linzaga bosh optik o‘qiga nisbatan α burchak

ostida nur tushmoqda. Bu nur linzaning orqa

fokusida joylashgan shaffof ekranni bosh optik

o‘qdan qanday balandlikda kesib o‘tadi?

A) 0. B) F

· cosα. C) F · sinα. D) F · tgα.

28. Lazer nuri π· 10

6

sr fazoviy burchakda

tarqalmoqda. Nurning quvvati 1 kW. Lazer

nurining yorug‘lik kuchini toping (GW/sr).

A) 0,3. B) 0,5. C) 0,6. D) 0,8.

29. Inersial sanoq sistemasiga nisbatan υ tezlik bilan

harakatlanayotgan jismning massasi 20 % ga

oshgan bo‘lsa, uning zichligi qanday o‘zgaradi?

A) 20 % ga kamayadi. B) 44 % ga oshadi.

C) 44 % ga kamayadi. D) 20 % ga oshadi.

30.

7

3Li izotopi massa defekti 6,89

·10

20

g. Xuddi


shunday izotopning 7 g massasini alohida proton

va neytronlarga ajratib yuborish uchun qancha

energiya (MJ) kerak bo‘ladi?

A) 1,86


·10

6

. B) 3,72·10

12

.C) 3,72

·10

6

. D) 1,86·10

12

.Variant – 10

1. Tabiatda uchraydigan barcha jismlar ....... deb

ataladi.

A) fizik jismlar. B) zaryadlar sistemasi.

C) fizik hodisalar. D) moddiy nuqta.

2. Quyidagi grafikda jism tezligining ko‘chishiga

bog‘liqlik grafigi keltirilgan. Jismning

tezlanishini (m/s

2

) aniqlang.A) 40. B) 2. C) 100. D) 4.

3. Jism 20 m balandlikdan 17,3 m/s tezlik bilan

gorizontal otildi. Uning 2 sekunddagi ko‘chish

vektori gorizont bilan qanday burchak hosil

qiladi? g=10 m/s

2

.A) 30

. B) 45


. C) 60


. D) 90


.

4. 2 mN kuch tinch turgan 10 g massali jismgata’sir qilib, uni to‘g‘ri chiziqli tekis tezlanuvchan

harakatga keltirdi. 5 s dan so‘ng jism qanday

tezlikka erishadi (m/s)?

A) 0,5. B) 1. C) 5. D) 10.

5. Sun’iy yo‘ldosh orbitasining diametri 2 marta

ortganda uning tezligi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

C)

2 marta ortadi. D)

2 marta kamayadi.

6. Uzunligi 8 m, balandligi 40 cm bo‘lgan qiya

tekislikdagi jism ishqalanish bo‘lmaganda qanday

tezlanish bilan tushadi (m/s

2

)? g=10 N/kg.A) 0,5. B) 0,8. C) 1,2. D) 1,5.

7. Tomoni 27 cm ga teng kvadrat shaklidagi

plastinkadan chizmada ko‘rsatilganidek

uchburchak kesib olindi. Uchburchak uchi

kvadrat markazida yotadi. Qolgan plastinkaning

massa markazi kvadrat markazidan qanday

masofaga (cm) siljiydi?

A) 9. B) 4,5. C) 12. D) 3.

8. Yuqoriga tik ravishda 5000 J kinetik energiya

bilan otilgan jismning uchish vaqti 10 s ga teng

bo‘lsa, uning massasi necha kilogrammga teng

bo‘lgan? g=10 m/s

2

.

A) 6. B) 1. C) 3. D) 4.9. 50 kg massali sportchi to‘rga undan qanday (m)

balandlikdan sakraganda, to‘r 2 m ga cho‘ziladi?

Sportchi to‘rga sakraganda to‘rda ko‘pi bilan 2

kN elastiklik kuchi hosil bo‘ladi. g=10 N/kg.

A) 3. B) 5. C) 6. D) 2.

10. Bo‘yi 6 m, eni 5 m bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak

shaklidagi barjaga yuk ortilgandan so‘ng suvga

60 cm cho‘kkan. Barjaga ortilgan yukning

og‘irligi qancha (kN)? Suv zichligi 1000 kg/m

3

,g=10 N/kg.

A) 36000. B) 180. C) 28000. D) 59.

11. Hajmi = 3 m

3

bo‘lgan ballonga = 06· 10

18

ta azot molekulalari qamalgan bo‘lsa, undagimolekulalar konsentratsiyasini (m

3

) toping.

A) 5

· 10

18

. B) 02· 10

18

.C) 18

· 10

18

. D) 2· 10

18

.12. Ideal gazning temperaturasi 47

C va hajmi 8 l.

Bosim o‘zgarmaganda, hajmi 6 bo‘lishi uchun

uni necha kelvinga sovitish kerak?

A) 80. B) 100. C) 110. D) 140.

21


@FizikaLife

13. Bir atomli ideal gaz dastlab adiabatik, so‘ngra

izobarik siqildi. Gazning boshlang‘ich

temperaturasi bilan oxirgi temperaturasi teng

(rasmga qarang). Gazning to‘liq siqilishida 2500

J ish bajarilsa, izobarik siqishda gaz molekulalari

qancha ish bajaradi (J)?

A) 1000. B) 200. C) 300. D) -1000.

14. Foydali ish koeffitsiyenti 36 % bo‘lgan primusda

har 1 minutda 3 g kerosin yonadi. Shu primusda

suvni 10

C dan qaynaguncha isitish uchun

qancha vaqt ketadi (min)? c=4200 J/kg

·K, q=35

MJ/kg.


A) 10. B) 15. C) 5. D) 20.

15. Hajmlari 100 va 250 bo‘lgan ikkita idishda bir

xil temperaturali havo bor. Birinchisidagi

havoning nisbiy namligi 25 %. Idishlar

birlashtirilgach havoning nisbiy namligi 35 %

bo‘lib qoldi. Ikkinchi idishdagi havoning nisbiy

namligi (%) dastlab qanday bo‘lgan? (Jarayon

izotermik)

A) 10. B) 39. C) 60. D) 50.

16. Fizika faniga ”elektr maydon” atamasini kim

kiritgan?

A) Nyuton. B) Ersted.

C) Maksvell. D) Faradey.

17. Elektr maydonda 2 V potensiallar farqini o‘tganSi

+2

ionining erishadigan kinetik energiyasinitoping (eV).

A) 1. B) 2. C) 6. D) 4.

18. O‘tkazgichdagi tok kuchi 12 mA bo‘lsa, shu

o‘tkazgichdan 20 minut davomida qancha (C)

zaryad oqib o‘tadi?

A) 2,88. B) 14,4. C) 100. D) 444.

19. Agar tok nuqtadan nuqtaga qarab

oqayotgan bo‘lsa, va nuqtalardagi

potensiallarni taqqoslang.

A) ϕM

> ϕ

N

> ϕ

L

> ϕ

K

.

B) qarshiliklarning qiymatiga mos tarzdaturlicha bo‘lishi mumkin.

C) ϕM

ϕN

> ϕ

L

> ϕ

K

.

D) ϕM

ϕN

< ϕ

L

< ϕ

K

.

20. Qarshiligi 2 Ω dan bo‘lgan 6 ta o‘tkazgich juftlabparallel ulandi. Uchala juft o‘z navbatida ichki

qarshiligi 1 Ω bo‘lgan batareyaga ketma-ket

ulandi. Bunda har bir o‘tkazgichdan 2,5 A tok

o‘tdi. Agar ulardan biri uzilsa, zanjirdagi tok

kuchi qanday bo‘ladi (A)?

A) 1. B) 2. C) 4. D) 6.

21. Texnik qo‘llanmalarda galvanostegiyaning

qo‘llanilishiga doir ma’lumotda h/jt kattalik

keltiriladi. Bu kattalik nimani ifodalaydi?

1) birlik tok zichligida qoplash qalinligining

ortish tezligi;

2) metall elektrokimyoviy ekvivalentini uning

zichligiga nisbati;

3) sarf bo‘ladigan energiya miqdori.

A) 3. B) 2, 3. C) 1, 3. D) 1, 2.

22. Uch ABparallel, cheksiz uzun

o‘tkazgichlardan bir tomonga har biridan tok

oqmoqda. 6-nuqtadagi umumiy magnit

induksiya qanday yo‘nalgan?

1

24

5

63

A

BC

d

A) pastga. B) o‘ngga.C) chapga. D) yuqoriga.

23. O‘ramlar soni 200 ta bo‘lgan g‘altakdan 2 A

o‘zgarmas tok o‘tmoqda. Agar g‘altak o‘zagining

magnit kiruvchanligi 100 ga teng bo‘lsa, uning

magnit maydon induksiyasini hisoblang (mT).

G‘altak uzunligi 10 cm.

A) 150π. B) 100π. C) 16π. D) 160π.

24. Prujinali mayatnik2 cm amplitudaga tortib

qo‘yib yuborilgandan keyin muvozanat

vaziyatiga necha santimetr qolganda prujina

potensial energiyasi yukning kinetik energiyasi

bilan tenglashadi?

A) 1. B)

2. C) 0,5. D) 1/2.

25. O‘zgaruvchan tok zanjirining aktiv qarshiligi 16Ω, reaktiv qarshiligi 12 Ω. Zanjir quvvat

koeffitsiyenti nimaga teng?

A) 0,6. B) 0,64. C) 0,92. D) 0,8.

26. Fokus masofasi bo‘lgan yupqa sochuvchi

linzaga bosh optik o‘qiga nisbatan α burchak

ostida nur tushmoqda. Bu nur linzaning

orqasida joylashgan shaffof ekranni bosh optik

o‘qdan qanday balandlikda (cm) kesib o‘tadi?

A) 0. B) F

· cosα. C) F · sinα. D) F · tgα.

22


@FizikaLife

27. Optik kuchi 2 D bo‘lgan yig‘uvchi linzadan

ikkilangan fokus masofada turgan buyum 1 m/s

tezlik bilan linza tomon harakatlana boshladi.

Bundan 0,75 s vaqt o‘tgan paytda buyum va

uning tasviri orasidagi masofa qanday bo‘ladi

(m)?

A) 0,5. B) 0,25. C) 0,75. D) 0,15.28. Lazer nuri π

· 10

7

sr fazoviy burchakda

tarqalmoqda. Nurning quvvati 1 kW. Lazer

nurining yorug‘lik kuchini toping (GW/sr).

A) 3,18. B) 5,2. C) 6,28. D) 8.

29. Harakatsiz turgan jismning zichligi 840 kg/m

3

ga

teng. Jism inersial sanoq sistemasiga nisbatan0,4c tezlik bilan harakatlansa, bu sanoq

sistemasida jismning zichligi qanday qiymatga

(g/cm

3

) ega bo‘ladi?A) 0,917. B) 0,42. C) 0,84. D) 1.

30. Yarim yemirilish davri T=2 oy bo‘lgan

radioaktiv izotopning boshlang‘ich massasi

m

=1,62 g bo‘lsa, t=300 kundan keyin uning

necha milligrammi yemirilmay qoladi?

A) 20. B) 280. C) 50. D) 100.

23


@FizikaLife

TO‘G‘RI JAVOB KALITLARIVARIANTLAR1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

A

CC

C

DA

D

DA

A

12

A

AD

A

BC

C

AA

D

23

D

DC

B

BB

B

DC

A

34

A

BC

A

AA

B

DA

B

45

A

BC

A

AD

D

AB

D

56

A

BA

B

AA

C

BB

A

67

C

BA

A

BD

D

BD

D

78

C

AD

B

CC

D

BB

D

89

D

CD

C

AD

D

CC

D

910

A

AC

C

CA

D

AC

B

1011

B

CC

A

DA

D

CC

B

1112

D

DC

D

BC

D

CD

A

1213

D

AA

D

DC

A

AC

D

1314

A

AA

D

BC

D

CB

A

1415

B

CA

A

BA

D

BC

B

1516

D

DB

D

AA

D

CC

D

1617

A

CD

D

AA

C

CD

D

1718

C

BA

C

AC

A

AB

B

1819

D

CD

B

DB

B

CB

D

1920

C

DD

B

CC

C

DC

C

2021

D

DD

D

AB

A

AD

D

2122

D

CA

D

AB

B

CD

A

2223

C

AB

B

AB

A

AB

D

2324

A

DD

A

CD

A

BC

A

2425

A

CD

B

DB

C

DC

D

2526

B

AD

C

AC

A

CD

D

2627

B

AD

C

CD

B

BD

B

2728

D

BC

B

DC

B

CA

A

2829

B

AB

C

CC

C

CB

D

2930

A

DA

B

AD

A

CB

C

3024

@FizikaLife

Assalomu alaykum do‘stlar!

Mazkur variantlar to‘plami shu yilning aprel oyida chop qilish mo‘ljallangan. Karantin

tufayli o‘quv jarayoni to‘xtaganligi sababli darslar boshlanish vaqtiga chop qilishni reja

qildik. Kitob pechati haqida kezi kelganda t.me/FizikaLife telegram kanalimizda e’lon

qilamiz. Mazkur fayldagi 10 ta variant kitobdan namuna hisoblanadi. Tilagimiz

karantindan tezroq eson-omon o‘tib olaylik. Barchaga sog‘lik-salomatlik tilaymiz!

25

Download 445.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling