Juntament de


Download 5.75 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana11.02.2018
Hajmi5.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
JUNTAMENT DE 
M
ARGALEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE
 
2012 
 
 
Aleix Cama Torrell, Arquitecte 
 
Pauline Solviche, Paisatgista 
 
Matxalen Pauly Salinas, Ambientòloga 
 
 
 
 
V. CATÀLEG DE 
MASIES I CASES 
RURALS 
 
PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA 
MUNICIPAL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pla d’Ordenació 
urbanística municipal 
 de MARGALEF 
 
 
 
Catàleg de masies 
i cases rurals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equip redactor: 
Aleix Cama Torrell, arquitecte 
Pauline Solviche, paisatgista 
Matxalen Pauly Salinas, ambientòloga 
 
 
Octubre 2012 

 
CM
 

O
CTUBRE 
2012 
POUM
MARGALEF 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES 
R
URALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 

 
M
UNICIPI DE 
M
ARGALEF 
(P
RIORAT

CM
 
3
 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES RURALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
POUM 
MARGALEF 
Índex 
 
I. MEMÒRIA ........................................................................................................... 5 
1.
 
CONTEXT I MARC NORMATIU
 ................................................................................. 5 
1.1  Conveniència i oportunitat ........................................................................ 5 
1.2  Legislació i instruments territorials ........................................................... 6 
2.  LES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE ................................. 9 
2.1  Estructura general del territori .................................................................. 9 
2.2  Procés d’ocupació del terme en la història ............................................. 10 
2.3  L’inventari de les edificacions en sòl no urbanitzable............................. 14 
2.4  Tipologies edificatòries i arquitectura rural ............................................. 14 
2.5  Tècniques constructives ......................................................................... 18 
2.6  Distribució de les edificacions ................................................................ 20 
2.7  Infraestructures i serveis ........................................................................ 22 
2.8  Ús i estat general de les edificacions ..................................................... 25 
2.9  Classes i usos del sòl ............................................................................. 26 
3.  CATALOGACIÓ ........................................................................................ 27 
3.1  Documents del catàleg ........................................................................... 27 
3.2  Àmbit ...................................................................................................... 27 
3.3  Objectius del catàleg .............................................................................. 27 
3.4  Criteris d’inclusió al catàleg .................................................................... 28 
3.5  Categories de catalogació ...................................................................... 31 
4.  BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 33 
II. NORMATIVA .................................................................................................... 35 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................. 35 
Article 1 Naturalesa ....................................................................................... 35 
Article 2 Marc jurídic ...................................................................................... 35 
Article 3 Àmbit territorial ................................................................................ 35 
Article 4 Objectius ......................................................................................... 35 
Article 5 Vigència .......................................................................................... 36 
Article 6 Obligacions ..................................................................................... 36 
Article 7 Interpretació del catàleg .................................................................. 36 
Article 8 Documents del catàleg .................................................................... 36 
Article 9 Iniciativa i competències ................................................................. 37 
Article 10 Modificació .................................................................................... 37 
TITOL II. DETERMINACIONS DEL PLA .......................................................... 37 
Article 11 Definicions ..................................................................................... 37 
Article 12 Criteris d’inclusió al catàleg ........................................................... 38 
Article 13 Llistat d’elements catalogats ......................................................... 39 
Article 14 Deure de respecte de les raons que motiven la inclusió en el 
catàleg ........................................................................................................... 39 
Article 15 Deure de protecció del medi natural .............................................. 39 

 
CM
 

O
CTUBRE 
2012 
POUM
MARGALEF 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES 
R
URALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
Article 16 Compliment del planejament superior ........................................... 39 
Article 17 Llicències ....................................................................................... 40 
Article 18 Divisió horitzontal .......................................................................... 42 
Article 19 Canvis d’ús .................................................................................... 42 
Article 20 Usos admesos ............................................................................... 42 
Article 21 Formes d’actuació ......................................................................... 43 
Article 22 Ampliacions i edificacions annexes ............................................... 43 
Article 23 Condicions generals de l’edificació ................................................ 44 
Article 24 Accessos i entorn .......................................................................... 45 
Article 25 Tanques d’edificacions. ................................................................. 45 
Article 26 Subministrament de serveis .......................................................... 45 
Article 27 Regulació de residus ..................................................................... 45 
Article 28 Afectació per la xarxa de carreteres .............................................. 46 
Article 29 Afectació per la xarxa hidrogràfica ................................................ 46 
Article 30 Mesures de prevenció d’incendis .................................................. 46 
Article 31 Protecció patrimonial ..................................................................... 46 
Article 32 Disposicions específiques ............................................................. 47 
Article 33 Categoria A.................................................................................... 47 
Article 34 Categoria B.................................................................................... 47 
Article 35 Categoria C ................................................................................... 47 
Article 36 Categoria D ................................................................................... 48 
III. FITXES DEL CATÀLEG .................................................................................. 49 
IV. PLÀNOLS ....................................................................................................... 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.
 
Memòria 

 

 
M
UNICIPI DE 
M
ARGALEF 
(P
RIORAT

CM
 
5
 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES RURALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
POUM 
MARGALEF 
I. Memòria 
 
1.  CONTEXT I MARC NORMATIU 
1.1 
Conveniència i oportunitat 
Margalef és un municipi rural de muntanya molt extens (34,66 km²) i de població 
molt reduïda i concentrada en un únic nucli (115 habitants al 2010), situat a 
l’extrem nord-oest de la comarca del Priorat. És un municipi majoritàriament 
agrícola en un territori molt despoblat i en desertificació, que té moltes edificacions 
disperses en el seu terme.  La Llei d’Urbanisme de Catalunya proveeix els 
municipis d’un instrument que permet regular les masies i cases rurals en el sòl no 
urbanitzable. 
 
En la fase de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en  endavant 
POUM) per la seva Aprovació Inicial, es presenta com a document integrant del 
POUM el Catàleg de Masies i Cases rurals.  El POUM, a  través del catàleg, 
ordena els usos i els paràmetres arquitectònics de les edificacions existents en el 
terme, per tal de reforçar l’equilibri territorial, evitar  el  despoblament  del territori 
prioritzar  l’ús d’edificacions existents, mantenir viu  el paisatge  i reforçar  les 
activitats econòmiques. 
 
Des de l’entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme de l’any 2002, s’ha posat l’èmfasi 
en la preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors. En aquest sentit, el Text 
Refós de la llei  d’urbanisme DL 1/2010,de 3 d’agost  (en endavant TRLU), 
modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, d’acord amb l’art. 50.2, especifica que caldrà redactar el catàleg de 
masies i cases rurals (en endavant el catàleg) per tal de regular la reconstrucció i 
rehabilitació  de les edificacions situades en sòl no urbanitzable  a  recuperar i 
preservar,  i justificar les raons que en determinen les preservació o si s’escau la 
recuperació (per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials). En 
tant que document integrant del POUM, té rang de planejament general. 
 
Per la redacció d’aquest catàleg, s’ha realitzat un inventari de les edificacions en 
sòl no urbanitzable  (actualment  100  inventariades), a partir del qual se 
seleccionen les masies i cases rurals segons les “Directrius de contingut per al 
catàleg de masies i cases rurals”
1
. Aquest  catàleg es divideix en tres parts, la 
memòria, la normativa de regulació i les fitxes corresponents a cada masia o casa 
rural catalogada. 
 
                                                 
1
 Document redactat en el marc de la sistematització del planejament urbanístic, pel Dpt. de 
Política territorial i Obres públiques, Direcció General d’Urbanisme, gener 2009. 

 
CM
 

O
CTUBRE 
2012 
POUM
MARGALEF 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES 
R
URALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
El Catàleg és una eina que permet completar el teixit habitat del terme molt extens 
de Margalef, i que conjuntament amb l’estratègia de compleció i de contenció del 
nucli establerta pel POUM, permet dibuixar l’horitzó de reequilibri territorial 
residencial i d’activitats del municipi. 
1.2 
Legislació i instruments territorials 
A continuació s’exposen les legislacions sectorials vigents que s’apliquen a les 
cases catalogades en sòl no urbanitzable, així com els instruments de planificació, 
diagnosi i objectius territorials i de paisatge. 
1.2.1 
Legislació sectorial i riscos 
a)  Parc Natural de la Serra de Montsant 
El Decret 131/2002, de Declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant, 
protegeix els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals de la serra. 
 
Actualment s’està redactant el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural de la Serra de Montsant. 
 
S’indica a cada fitxa del catàleg les masies i cases rurals situades en el perímetre 
del Parc Natural. 
b)  EIN Serra de Montsant – Pas de l’Ase 
En virtut de l’acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs 
d’importància comunitària (LIC), l’espai anomenat Serra de Montsant -  Pas de 
l’Ase (amb referència ES5140017) queda inclòs dins el PEIN. 
 
Actualment s’està redactant el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del 
Paisatge del Parc Natural de la Serra de Montsant, que inclou aquests  espais 
d’interès natural. 
 
S’indica a cada fitxa del catàleg les masies situades en el perímetre del PEIN. 
c)  Riscos 
El catàleg té en compte els riscos ambientals coneguts, reflectint a cada fitxa, en 
base a la documentació disponible del serveis de la Generalitat: 

  El risc d’incendis forestals, 

  El risc d’inundacions (sobretot per la catalogació dels molins), 

  L’afectació per línies aèries d’Alta Tensió de 380kV que travessen en el 
municipi en el sector nord-oest. 

 
M
UNICIPI DE 
M
ARGALEF 
(P
RIORAT

CM
 
7
 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES RURALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
POUM 
MARGALEF 
 
En general, no es disposa de documentació específica del municipi en referència 
als riscos següents per tot el terme: 

  Erosió, 

  Despreniment de roques i moviments de massa. 
 
L’estudi geològic
2
 del qual es disposa per a l’elaboració del POUM es restreny a 
l’àrea urbana del municipi, per la qual cosa no es disposa d’informació sobre les 
àrees de sòl no urbanitzable on es situen les masies seleccionades. 
d)  Protecció patrimonial 
Paral·lelament amb la redacció del catàleg de masies i en el marc de la redacció 
del POUM, es redacta la proposta pel catàleg de béns a protegir. Entre els béns 
proposats, es troben: 
 
Set masies i cases rurals del terme com a béns patrimonials: 
 

  Mas del Pere 

  Cal Bruno 

  Mas del Forn 

  Mas del Vilà 

  Mas del Franc 

  Mas del Celoni 

  Mas del Serrador 
 
I dos molins com a BCIL: 

  Molí del Mig 

  Molí del Vilar 
 
A  les fitxes  del Catàleg de masies i cases  rurals, es reflecteixen  les proteccions 
relatives al patrimoni per a cada edificació. 
 
A l’hora de la redacció d’aquest catàleg, cap masia o casa rural del municipi figura 
a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic  Català, ni gaudeix de protecció com a 
BCIN. 
1.2.2 
Instruments de territori i paisatge 
a)  Carta del Paisatge del Priorat 
El Document de diagnosi de la Carta del Paisatge del Priorat, aprovat pel Consell 
Comarcal el 01/02/2006, proposa en el seu apartat de patrimoni en sòl no urbanitzable, 
unes sèries d’edificacions com a patrimoni a protegir. 
                                                 
2
 Font: ICC, Dictamen preliminar d’identificació de perillositat geològica als sectors de 
desenvolupament urbà contemplats a les Normes subsidiàries de Margalef (Priorat), 2003 

 
CM
 

O
CTUBRE 
2012 
POUM
MARGALEF 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES 
R
URALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
 
La Carta descriu el Priorat com una terra on no abunden els grans masos, per diversos 
factors com l’orografia irregular, la poca distància  entre pobles, i l’escassetat de l’aigua 
que condicionen molt l’establiment  de  les  construccions  al camp. La Carta proposa una 
sèrie de masos d’interès comarcal, pels valors històrics, arquitectònics, o etnològics, com 
és el cas de masos que eren també molins hidràulics. Al terme de Margalef, consta un 
mas com a edificació d’interès comarcal: el Mas del Franch. 
b)  Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona 
En el Catàleg de Paisatge aprovat al maig de 2010  (Edicte de 28 de maig de 
2010), el terme de Margalef forma part de la unitat de paisatge núm.9 Montsant
 
A més de definir les característiques del paisatge de la unitat i descriure’n els 
components, la seva evolució, la seva organització, les dinàmiques actuals, els 
seus valors, les rutes i punts d’observació del paisatge,  el Catàleg de Paisatge 
avalua els riscos i els impactes susceptibles d’alterar el paisatge i estableix un 
escenari de prospectiva respecte el seu futur. 
 
Per a la planificació del paisatge, el Catàleg estableix una sèrie d’Objectius de 
Qualitat Paisatgística específics per a la unitat de paisatge Montsant, que 
s’exposen a continuació: 

 
OQP9.1 Un fons escènic de la cinglera de la serra Major que es mantingui com a referent 
visual i identitari de gran part del Priorat sense cap element artificialitzador que afecti a la 
seva façana paisatgística. 

 
OQP9.2 Una serra del Montsant, espai d’elevada riquesa geològica i biodiversitat, ben 
conservada i promoguda turísticament. 

 
OQP9.3 Un paisatge de secà viu, caracteritzat per conreus d’oliveres i ametllers recolzats 
sobre vessants en pendent mitjançant bancals i marges de pedra seca, ben conservat, 
mantenint la seva singularitat i bellesa estètica, i ben gestionat, integrant els elements 
necessaris per a l’extensió del reg de suport i minimitzant els impactes derivats de la 
implantació de parcs eòlics. 

 
OQP9.4 Unes façanes paisatgístiques dels nuclis rurals de Margalef i La Bisbal de Falset
situats a les vores del riu Montsant, lliures d’elements discordants amb la seva fesomia 
tradicional. 

 
OQP9.5 Un patrimoni format per jaciments arqueològics, coves, balmes i ermites, ben 
conservat i promogut turísticament pel seu elevat valor històric, natural, geològic i espiritual. 
Aquest territori es caracteritza principalment per concentrar una gran quantitat d’ermites i 
pel fabulós congost de Fraguerau, la tradició eremítica del qual encara és vigent. 
c)  Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona 
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament per 
l’Acord GOV/4/2010, de 12 de gener, conté en la seva normativa el Títol VI unes 
normes específiques sobre el  paisatge, relatives  a les condicions generals de 
transformacions del sòl en els paisatges rurals, a les condicions per a les 
edificacions aïllades, i als Estudis i Informes d’Impacte i Integració Paisatgística.
 

 
M
UNICIPI DE 
M
ARGALEF 
(P
RIORAT

CM
 
9
 
C
ATÀLEG DE 
M
ASIES I 
C
ASES RURALS 

 
D
OCUMENT PER L
’A
PROVACIÓ 
I
NICIAL
 
POUM 
MARGALEF 
2.  LES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 
2.1 
Estructura general del territori 
Margalef és un municipi rural de la província de Tarragona, situat al nord-oest de 
la comarca del Priorat, a 35km de Falset, 75km de Tarragona, 65km de Reus i 
55km de Lleida. El terme municipal comparteix frontera amb els municipis de 
Ulldemolins, la Morera de Montsant, Cabacés, la Bisbal de Falset (Priorat), Flix 
(Ribera d’Ebre), Bellaguarda i Juncosa (les Garrigues, Lleida). Geogràficament, 
Margalef forma part del braç interior de la Serra Prelitoral, que inclou la Serra 
Major de Montsant. Margalef és un dels set municipis membres del Parc Natural 
de la Serra de Montsant, ens que fomenta la conservació del medi natural de la 
serra, l’excursionisme i la descoberta dels seus valors biològics. 
 
 
 
 
Figura 1. 
Situació del municipi de Margalef en la comarca del Priorat 
 
Actualment, Margalef compta amb 115 habitants (padró municipal 2010), és un 
municipi rural amb clares dificultats per mantenir la seva població per l’aïllament 
dels centres econòmics i la forta dependència econòmica del sector agrícola. A 
Margalef, els dos sectors econòmics més representats són l’agricultura i els 
serveis, on el turisme té un cert pes. 
 
El terme municipal, de 3.466ha, és muntanyós, de clima mediterrani prelitoral sud 
(amb influencies continentals), i marcat per valls profundament entallades. Està 
estructurat pel curs del riu de Montsant que el travessa de nord-est a sud-oest
seguint pel nord la Serra Major de Montsant pel Congost de Fraguerau, des 
d’Ulldemolins. Les muntanyes, formades de conglomerat calcari molt dens 

 
CM
 
10 
O
CTUBRE 
2012 


Download 5.75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling