Jurnaldan ko‘chirib bosilgan maqolalar «Til va ada biyot ta’limi»dan olindi, deb izohlanishi shart


Download 5.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana15.12.2019
Hajmi5.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
6-сон.indd

Jurnaldan ko‘chirib bosilgan maqolalar «Til va 

ada biyot ta’limi»dan olindi, deb izohlanishi shart. 

Jur­nalda­nashr­etilgan­maqolalarda­mual­lif­arning­

tahririyat­ nuqtayi­ nazariga­ muvofiq­ kelmaydigan­

fikr-mulohazalari­bosilishi­mum­kin.­

Tahririyatga­ kelgan­ qo‘lyozmalar­ taqriz­ qilin-

maydi va muallifga qaytarilmaydi. 

Bosmaxonaga 21.06.2018-yilda topshi 

ril-

di. Ofset usulida chop etildi. Qog‘oz bichimi 60x84

1

/8

. Shartli bosma tabog‘i 6,0. «Times» 

garniturasi. 10, 11 kegl. «SANO-STANDART» 

MСHJ bos ma  xona sida chop etildi. 

Manzil: Toshkent sh. Olmazor tum., Shiroq 

ko‘chasi  100.  Buyurtma  №  17-661.  Adadi 

11700 nusxa. Bahosi kelishilgan narxda.

Tahririyat manzili:

100011, Toshkent shahri, 

Navoiy­ko‘chasi,­30-uy.­

Telefon:­(0­371)­244-04-18,­

244-04-15,­244-20-63,­244-26-89.

­e-mail:­til_adabiyot@umail.uz­

veb-sayt:­www.tilvaadabiyot.uz

O‘zbekiston Matbuot 

va axborot agentligida 

2014-yil 19-dekabrda 

0055-raqam bilan qayta 

ro‘yxatga olingan.2018-yil. 6-son.

1991-yildan chiqa boshlaganBosh muharrir: 

Bahodir JOVLIYEVTahrir hay’ati:

Ulug‘bek INOYATOV

Nizomiddin MAHMUDOV

Kadirbay BEKTURDIYEV

Nargiza RAHMONQULOVA

Mamatqul JO‘RAYEV

Maqsudjon YO‘LDOSHYEV

Sirojiddin SAYYID

Jabbor ESHONQULOV

Abdurahim NOSIROV

Lutfulla JO‘RAYEV

(bosh muharrir o‘rinbosari)

Shahnoza JO‘RAYEVAJamoatchilik kengashi:

Muhammadjon ALIYEV

Ergesh ABDUVALITOV

Manzura DADAXO‘JAYEVA

Lutfullо JO‘RAYEV

Ehson TURDIQULOV

Valijon QODIROV

Sahifalovchilar: 

Akmal FARMONOV

Gulnoza VALIYEVA

Nashr uchun mas’ul:

Dono  XO‘JAYEVA

Yuliya MUSURMANOVA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya 

komissiyasining FILOLOGIYA va PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik 

dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

jurnali

MUNDARIJA

DOLZARB MAVZU

Abdurahim Nosirov. O‘quvchining kundaligidagi baho  ............................................................................. 3

Nilufar Abduraxmonova, Jasur Isroilov, San’at Matlatipov. O‘zbek tili lotin alifbosi 

uchun klaviatura yoki “unicode” masalasi  ..................................................................................................... 6 AKADEMIKLAR SUHBATI

Nilufar Namozova. Adib, olim, fan arbobi  ...................................................................................................8

TA‘TIL BILMAS SABOQLAR

Dilorom Ergasheva. Kitob – bebaho xazina   ...................................................................................... 11

 

ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARShohida Nishonova. Tovushlar jilvasi  ................................................................................................. 12

Zulfiya Pardaуeva.  “Aqliy hujum”  – fikrlash omili  ................................................................................ 14

Mohigul Fozilova. Qiziqarli topshiriqlar   .............................................................................................. 15

METODIK TAVSIYA

Nosirjon Uluqov. Lingvistik  kompetentlikni  shakllantirish  omillari ........................................................ 16

Shoira Normatova. Adabiyot darslari samaradorligini oshirishda o‘yin texnologiyalari ...................... 18

Surayyo Shermuhamedova. Ta’lim tizimini innovatsion texnologiyalar asosida isloh qilish   ........... 20

Husniddin Suyunov, Gulhayo Jo‘rayeva. Adabiy ta’limda savol va topshiriqlar 

ustida ishlash tamoyillari  ........................................................................................................................ 21Hilola Suyunova. O‘quvchilarni  ijodiy  fikrlashga  o‘rgatish ................................................................... 23

Zumradkhon Teshaboeva. Problems of developing sociolinguistic competence of EFL teachers  .. 24

ADABIY TAQVIM

Qozoqboy Yo‘ldosh. Manqurtlikning jono‘rtar tasviri  .......................................................................... 26

TAHLIL

Akram Hamdamov, Obidjon Karimov. Abdulla Oripovning “Munojotni tinglab” 

she’ridagi o‘ziga xos mo‘jiza haqida  ..................................................................................... .................30Elmurod Nasrullayev. G‘afur G‘ulom talqinida Navoiyning lirik timsoli ............................................... 32

Nozima Qozoqova. Murojaat birliklarining funksional-pragmatik xususiyatlari ..................................... 34

TARJIMASHUNOSLIK

Bashorat Bahriddinova. “Olam mening nigohimda”  ........................................................................... 35

 TADQIQOTLAR

Dilnavoz Yusupova. Mumtoz adabiyotda mutalavvun hodisasi va ritmik urg‘u  ................................. 36

Sanobar Kamolova. Atoqli otlar oldida determinativlar qo‘llanishining o‘ziga 

xos semantik xususiyatlari  ..................................................................................................................... 38Nilufar Dilmurodova. Adabiyotda psixologik va estetik talqin  ............................................................ 39

Saodat Kambarova. Mutolaaga qiziqtirishga doir bir usul xususida  .................................................. 42

Jamila Asqarova. Ertaklarni  nomlashning  o‘ziga  xosligi  ..................................................................... 45

Qodirjon Mo‘ydinov. Sud nutqida ayrim terminlarning qo‘llanishi  ...................................................... 47

АКТУАЛЬНОЕ СЛОВО ДНЯ

Гулноза Юсупова. Формирование гуманистических ценностных ориентаций 

у  учащихся  старших  классов .................................................................................................................. 1МЕТОДИКА. ОПЫТ

Махмуджон Рахимов. Повторенье  – мать ученья ............................................................................. 4

Максуда  Нажмиддинова. Как прекрасен и велик русский, близкий всем язык! ............................ 6

Тамара Хатамова. Погода ..................................................................................................................... 8

Лариса Ким. Безличные  предложения ............................................................................................... 10

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Анаргул Калдибекова, Инесса Морхова. 

Роль  современного  преподавателя  в  образовании........................................................................... 12Саида Султанова. Методическое обеспечение профессиональной направленности 

студентов  языковых  вузов .................................................................................................................... 14Шахноза Холматова. Особенности креативного мышления студентов  в процессе обучения .. 15

Феруза Джураева. Самостоятельная работа студентов  – важный фактор 

в  изучении  иностранных  языков .......................................................................................................... 17ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ

Гулчехра Саримсакова. Коммуникативная направленность  учебного диалога ........................... 19

Азиза Бедилова. Эффективное формирование системы ценностей 

на  материале  пословиц  и  поговорок ................................................................................................... 20Нодира Гафурова. Важность дистанционного обучения в современном образовании .............. 22

Мархабо Эрназарова. Перевод  как один из способов обучения .................................................. 24

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ёркинжон Одилов, Феруза Мусаева. Лингвокультурный подход  к изучению 

узбекских  диалектов .............................................................................................................................. 26МЫСЛИ ВСЛУХ

Садбарг Жумаева. Изменение отношения студентов  к расширению своего 

фразеологического  запаса .................................................................................................................... 29ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Люба Ашурова. Светлое  имя – Пушкин  .......................................................................................... 30

П р и л о ж е н и е2

e-mail: til_adabiyot@umail.uz

Mana navbatdagi o‘quv yili nihoyasiga yetib, o‘quv-

chilar yozgi ta’tilni boshlab yuborishdi. Bu davrda ham-

ma bolaning ham tog‘ va tog‘oldi hududlarida, o‘z uyi-

dan ancha olisda joylashgan oromgohda dam olish 

imkoniyati yo‘q.

Maktab darslaridan toliqqan o‘quvchilarni yozgi 

sog‘lomlashtirish jarayoniga jalb etish, ularning maz-

munli dam olishini ta’minlash bo‘yicha  Xalq ta’limi va-

zirligi muhim chora-tadbirlar rejasini belgiladi. “Orom-

gohlarda ta’lim-tarbiyaviy ishlarni tashkil etish, ularni 

malakali pedagog va yetakchilar bilan ta’minlash” yu-

zasidan  “Yoz—2018”  shtabi  tashkil  etildi.  Unga  ko‘ra, 

rahbar, pedagog xodimlar hamda to‘garak murabbiy-

lari uchun har bir yo‘nalish bo‘yicha 5 nomdagi uslubiy 

qo‘llanma tayyorlanib, jami 2200 nusxada chop etildi. 

Dam olish maskanining ma’naviyat va ma’rifat xonasini 

jihozlash bo‘yicha tavsiyalar Respublika ma’naviyat va 

ma’rifat markazi xodimlari tomonidan takomillashtirildi.

Aytish mumkinki, O‘zbekiston kasaba uyushmalari 

federatsiyasi kengashi bilan hamkorlikda joriy mavsum-

da 194 ta statsionar oromgoh faoliyat ko‘rsatadi. Ularda 

153189 nafar va 978 ta kunduzgi oromgohda 148400 

nafar bolani sog‘lomlashtirish rejalashtirilgan bo‘lib, 

bu jarayonga jami 29 611 nafar pedagog xodimni jalb 

etish mo‘ljallangan. Bunga O‘zbekiston yoshlar ittifoqi 

markaziy kengashi yetakchilari ham biriktirilgan.

Shuningdek, “O‘quvchilarning yozgi ta’til davrini 

mazmunli  tashkil  etish  konsepsiyasi”ga  muvofiq  joriy 

yilda qurilish-ta’mirlash ishlari olib borilmayotgan bar-

cha umumta’lim va maktabdan tashqari ta’lim muas-

sasalarida madaniy-ma’rifiy va sport tadbirlari 15 iyun-

dan 15 avgustgacha haftaning dushanba-juma kunlari 

muntazam o‘tkazilishi belgilandi. 

Ta’tilda o‘quvchilarning xorijiy tillarni o‘rganish masala-

siga ham katta e’tibor qaratilgan. Oliy va o‘rta maxsus 

ta’lim vazirligi tomonidan 420 nafar chet tili mutaxassisli-

gi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar ro‘yxati oromgohlar 

kesi mida shakllantirilgani bunga zamin yaratadi. Umum-

ta’lim maktablariga yetkazib berilayotgan “Yoshlar kutub-

xonasi” rukni ostida nashr etilgan 11 nomdagi badiiy ada-

biyot namunalari ham oromgoh kutubxonalaridan joy oldi.

Muxlisa DO‘STMUHAMEDOVA tayyorladi.

ENG ILG‘OR VA IJODKOR O‘QITUVCHILAR 

ANIQLANDI

Xalq ta’limi vazirligi tomonidan an’anaviy tarzda so-

hadagi eng fidoyi, yangilikka intiluvchi va tashabbuskor 

o‘qituvchilarni  aniqlash  maq sadida  o‘tkaziladigan  “Yil-

ning eng yaxshi fan o‘qituvchisi – 2018” tanlovi joriy yil-

da bir qator o‘zgarishlar bilan yangicha tarzda o‘tkazildi. 

Tanlovning respublika bosqichi 11 ta hududda o‘tkazilib, 

13 ta o‘quv fanidan jami 197 nafar ishtirokchi 4 ta shart 

bo‘yicha o‘zaro bellashdi. Jumladan, dars ishlanmasi va 

taqdimot, ishtirokchining oxirgi uch yil davomida erish-

gan yutuqlari (o‘quvchisining respublika va xalqaro tan-

lovlardagi muvaffaqiyati), dars mashg‘uloti hamda on-

layn test-sinovlari kabi shartlar bo‘yicha bo‘lib o‘tdi. 

Mazkur tanlov davomida aniqlangan ilg‘or tajri-

ba, o‘qitishning muqobil metodlari va texnologiyalari 

Respublika ta’lim markazi mutaxassislari tomonidan 

o‘rganilib, tajriba-sinovdan o‘tkazilib, respublika miqyo-

sida joriy etilishi ko‘zda tutildi.YOZNI MAROQLI O‘TKAZAMIZ!

SAMARQANDDAGI XALQARO OLIMPIADA 

G‘OLIBLARI ANIQLANDI

Shu yilning 19–23-iyun kunlari 

Samarqandda umumiy o‘rta ta’lim 

maktabla rining 10–11-sinf o‘quvchi-

lari  o‘rtasida  fizika  va  astronomiya 

fanlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek no-

midagi xalqaro olimpiada o‘tkazildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 

tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur nufuz li xalqa-

ro  tanlovda  O‘zbekiston,  Rossiya,  Belarus,  Yaponiya, 

Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Turkmanistondan vakillar 

ishtirok  etdi.  Ilk  bor  tashkil  etilgan  xalqaro  olimpiada-

da ushbu mamlakatlardan 45 nafar iste’dodli o‘quvchi 

fizika va astronomiya fanlari bo‘yicha o‘z bilimini sinov-

dan o‘tkazdi.

24-iyun kuni xalqaro olimpiada g‘olib va sovrindorlari 

aniqlandi. Astronomiya fanidan qirg‘izistonlik 

Anarbekov

 

Iriskeldi  oltin medalni qo‘lga kiritdi. Qozog‘iston vakili 

Amankul  Janibek  kumush

 medalga, hamyurtimiz 

Bo-


zorqulov Do‘stmamat

 va yana bir qozog‘istonlik o‘quv-

chi Kenes Erjan bronza medalga sazovor bo‘lishdi.

Fizika fanidan O‘zbekiston jamoasi a’zosi 

Umidjon 

Hafizov  g‘oliblikni

 qo‘lga kiritdi. 

Tinichbekov Temur 

(Qirg‘iziston), 

Amangeldi  Islam

 (Qozog‘iston) hamda 

o‘zbekistonlik 

Hasanov  Otabek  va  Nosirov  Abdurah-

mon


 kumush medalga; turkmanistonlik 

Xodjamurodov 

Meylis

, qozog‘istonlik Telman Erasil

Namugambetova Madina

, qirg‘izistonlik 

Sidiqov Ernazar

 hamda hamyur t- 

larimiz 

Roziqov Soliboy

Halimov  Bobur bronza me-

daliga munosib deb topildi. G‘oliblar tashkiliy qo‘mita 

tomonidan tantanali ravishda taqdirlandi.


veb-sayt:  www.tilvaadabiyot.uz

3

Фарзандингиз­ мактабда­ “5”­ баҳога­ ўқийди.­

Математика,­табиий­фанлар,­чет­тиллардан­ҳам­

ўзлаштириши­ аъло.­ Бу­ —­ яхши,­ албатта.­ Аммо,­

табиий­савол­туғилади:­ушбу­олинаётган­баллар­

ўқувчининг­ эртанги­ келажагини­ нечоғлиқ­ кафо-

латлайди?­Қолаверса,­кундалик­дафтардаги­маз-

кур­“рақам”­ўқувчининг­эгаллаган­билимига­қанча-

лик­мос?­Зеро,­ўқитувчи­ҳар­куни­синфдаги­30­на-

фар­ўқувчини­баҳоларкан,­объектив­ва­субъектив­

омиллар­ таъсирига­ тушиши­ табиий.­ Қолаверса,­

мактабни­физика­фанидан­аълога­битирган­ўқув-

чи­келгусида­зарурат­сабаб­уйдаги­оддий­дазмол­

ёки­радиони­тузатишига­тўғри­келса,­ўша­баҳоси­

(билими)­асқатиб,­муаммони­ҳал­қила­оладими?­

Ушбу­саволга,­афсуски,­аксарият­ҳолатда­ижо-

бий­ жавоб­ олишимиз­ амримаҳол.­ Чунки­ кўпинча­

мактабда­ олган­ баҳоларимиз­ фақат­ назарий­ би-

лимларни­ ёд­ олиб­ сўзамоллик­ билан­ такрорлага-

нимиз­учун­қўйилгани­бугун­сир­эмас.­Қизиқ-да,­бун-

да­бир­хулоса­билан­ўзимизни­ҳам,­муаллимни­ҳам­

айблаб­бўлмайди.­Чунки­унинг­замирида­амалдаги­

ўқитиш­жараёнида­амалий­билим,­кўникмадан­кўра­

назарий­ қарашларга­ устуворлик­ берилгани­ сези-

либ­қолади­гоҳида.­

Ёш­ авлод­ таълим-тарбияси,­ ўқитувчи­ меҳна-

тининг­ мураккаб,­ ўз­ навбатида,­ нозик­ жиҳатла-

ри­ҳам­шунда­аслида.­Мазкур­масалага­­объектив­

ечим­ топиш­ мақсадида­ Халқ­ таълими­ вазирлиги­

томонидан­ кўплаб­ халқаро­ тажрибалар­ ўргани-

либ,­амалиётга­татбиқ­этилмоқда.­

PISA — қандай дастур?

PISA  –  ўқувчиларнинг  таълимий  ютуқлари-

ни  ба  ҳолаш  бўйича  халқаро  дастур  (инглизча  – 

Programme  for  International  Student  Assessment 

(бундан буён PISA)) дунёнинг барча давлатларида 

15 ёшли ўқувчиларнинг (ўқиш, математика, табиий 

фанлар  бўйича)  саводхонлигини  баҳолаш  ва  би-

лимларини  амалиётда  қўллай  олиш  даражасини 

баҳоловчи тест.

Мазкур дастур 1997 йилда ишлаб чиқилган бўлиб, 

2000 йилда биринчи маротаба амалиётда қўлланган. 

Дастурнинг тестлари халқаро Иқтисодий ҳамкорлик ва 

ривожлантириш ташкилоти (инглизча – Organisation 

for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)) 

томонидан  консорциумда  етакчи  халқаро  ил-

Абдураҳим НОСИРОВ,

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги 

умумий ўрта таълим мактаблари  ўқув-методик 

жараёнини ривожлантириш бош бошқармаси 

бошлиғи, филология фанлари доктори

ЎҚУВЧИНИНГ КУНДАЛИГИДАГИ 

БАҲО 

у фарзандимиз келажаги ва мамлакат 

тараққиётига нечоғлиқ дахлдор? 

мий  ташкилот  ва  миллий  марказлар  иштирокида 

ишлаб  чиқилади.  Консорциум  Австралия  педагогик 

тадқиқотчилар  бирлашмаси  (ACER),  Нидерландия 

Миллий Педагогик Ўлчовлар (CITO) институти кўма-

гида бошқарилади. АҚШнинг Педагогик Тест Хизмати 

(ETS), Япония Таълим тизимидаги Миллий тадқиқот-

лар институти (NIER), АҚШнинг Вестат (WESTAT) ва 

дунёдаги бошқа нуфузли таълим ташкилотлари ҳам-

корлигида олиб борилади.PISA  –  тадқиқотлар  мониторинги  бўлиб,  у  тур-

ли  давлатлар  таълим  тизимидаги  ўзгаришларни 

аниқлаш  ҳамда  солиштиришга  ёрдам  беради  ва 

таълимдаги  стратегик  ечимларни  самарали  баҳо-

лаб  беради.  Эътиборлиси  шундаки,  хорижий  дав-

латлар  томонидан  бирор  мамлакатга  халқаро 

инвес тицияларнинг  киритилишида  айни  мамлакат-

нинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, истиқболи-

га устувор аҳамият қаратилиши баробарида мактаб 

ўқувчиларининг билим даражаси – PISA натижала-

ри ҳам инобатга олиниши бежиз эмас. Бинобарин, 

мамлакатдаги интеллектуал салоҳият инсон омили

бўлғуси мутахассис кадрлар сифатида ёшлар камо-

лотига бевосита боғлиқ. 

Шу маънода мазкур тадқиқотлар натижаси барча 

давлатларда жуда катта иштиёқ билан ўрганилади. 

Ушбу кузатишни дунё жамоатчилигининг Олимпиада 

ўйинлари  натижаларига  қизиқиши  билан  ҳам  тенг-

лаштириш  мумкин.  Зеро,  Иқтисодий  ҳамкорлик  ва 

ривожлантириш ташкилотининг 2010 йилги ҳисобо-

ти таҳлилларига кўра PISA бўйича мамлакат ўқувчи-

лари баҳосининг 50 баллга ошиши ушбу давлатнинг 

ҳар йиллик иқтисодий кўрсаткичи 1 фоизга ўсаётга-

нини англатиши ҳам ҳақиқат. 

Синовлар қайси фанлардан ўтади?

PISAда


 ўқувчиларнинг билим сифати мониторин-

ги 3 та асосий йўналиш бўйича: ўқиш саводхонли-

ги,  математик  саводхонлик,  табиий  фанлар  са-

водхонлиги бўйича ўтказилади.

2000–2009  йиллар  натижасига  кўра  Шарқий 

Осиё  давлатларида  энг  яхши  кўрсаткич  Хитой, 

Dolzarb


mavzu

4

e-mail: til_adabiyot@umail.uzDolzarb mavzu

Корея,  Сингапур  ва  Япония  давлатларида  қайд 

этилган. Европада эса биринчи ўнталик лидерлари 

Финляндия ва Голландия давлатлари бўлган.

2000  йилда  тестда  32  давлатдан  265  минг  на-

фардан  ортиқ  ўқувчи  иштирок  этган  бўлса,  2012 

йилда  65  давлатнинг  икки  карра  кўп  ўқувчилари 

билими синовдан ўтказилган. Бунда  тестларнинг 3 

дан 2 қисми 

ўқиш ва ўқиганини тушунишга доир 

билимларни  ўрганиш  мақсадига  қаратилгани 

аҳамиятлидир

Дарҳақиқат,  PISA  тестлари  ҳар  3  йилда  ўтка-

зилиб,  унда  иштирок  этадиган  давлатлар  сони 

ортиб  бормоқда. 2015  йилда  ушбу  тестлар-

да  72  та  давлат  ўқувчилари  қатнашиб,  ўқиш, 

математика,  табиий  фанлар  саводхонли-

ги  бўйича  Сингапур  1-ўринни,  Гонконг  (Хитой) 

2-ўринни, табиий  фанлар  саводхонлиги  бўйи-

ча  Япония  2-ўринни,  Эстония  3-ўринни,  Россия 

Федерацияси  ўқувчилари  умумий  кўрсаткичда 

23-ўринни эгаллаган. 

Бу  умумий  таълимни  такомиллаштириш  учун 

мазкур  тадқиқотнинг  муҳимлигини  эътироф  этган 

давлатлар сони ортаётганлигидан далолатдир. 

Ўзбекистон учун PISA нега керак?

Ҳозирги  кунда  миллий  инновацион  тизимни 

ривож лантириш  ҳамда  инновацион  салоҳиятни  та-

комиллаштириш мамлакат иқтисодий ўсишининг энг 

муҳим омиллари ҳисобланмоқда. Шунинг учун маз-

кур  омилларни  тадқиқ  этиш  муаммолари  дунёнинг 

кўплаб  давлатлари  ва  халқаро    ташкилотлар  учун 

долзарб. Шу муносабат билан инновацион ривожла-

ниш даражасини тезкор ва ишончли таҳлил қилишга 

мўлжалланган  баҳолаш  тизими  мавжудлиги  катта 

аҳамиятга эга. Бундай баҳолаш тизимлари сифатида 

обрўли  халқаро  ташкилотлар  томонидан  яратилган 

халқаро рейтинг тизимлари қўлланилмоқда.  

Шулардан  энг  машҳур  рейтинг  тизими  INSEAD 

бизнес-мактаби, Корнел университети ва Жаҳон ин-

теллектуал мулк ташкилоти томонидан қўлланила-

ётган Download 5.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling