K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


 .2 .  Suyuqliklar  tuzilishi


Download 12.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/41
Sana21.12.2019
Hajmi12.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

2 .2 .  Suyuqliklar  tuzilishi

S u y u q lik la r  u c h u n   en g   m u h im -x o s s a la rd a n   biri 

u la rn in g  

o q ish i  va  su y u q lik   so lin g a n   id ish   sh a k lin i  o lish i  h iso b la n a d i. 

G a z la rd a n  farq qilib suyuqlik b o sim in i o 'z g a rish i  suyuqlik  h ajm in i 

o ‘z g a tirm a y d i.  S u y u q lik la r  u c h u n   « siq ilu v ch an lik »   xos  em a s. 

S u y u q lik lar «oqish»  xossasiga ega.  H a r q a n d a y  suyuqlik g a z sim o n  

holatiga o 'tk azilish i  m u m k in.  H a r b ir suyuqlik tarkibi  va tuzulishiga 

m o s  ravish d a  m a ’lum   q ay n ash   h a ro ra tig a   ega  b o 'la d i.  M a sa la n , 

suv  101,325  k P a  b o sim d a   100°C  q aynaydi.

H a ro ra t  pasayishi  b ila n   su y u qliklar q a ttiq   h o la tg a   o 'ta d i.  Suv 

O cC   d a   m u zla y d i.  M o d d a n in g   q a ttiq   h o la td a n   su y u q   h o latg a  

o 'ta d ig a n   h a ro ra t  su y u q la n ish   h a ro ra ti  d ey ilad i.  S u y u q lik la rd a  

z a r r a c h a la r n in g   jo v la n is h id a g i  ta r tib ,  q a ttiq   m o d d a la rn ik ig a  

o'x sh ash  bo 'lad i.  M asalan, suvning strukturasi m uznikiga  o'xshaydi. 

H a r b ir  suv  m o le k u la sin i  t o 'r tta   b o sh q a   m o le k u la   o 'r a b   tu ra d i.

S u y u q lik   stru k tu ra si  o z g aru v ch an   b o 'lib ,  ayni  q a ttiq   m o d d a ­

nin g   stru k tu ra si  b o 'lsa   o 'z g a rm a y d i.  S u y u q lik lar ag reg at  h o la ti  va 

xossalari  b o 'y ic h a   g a z la r h a m d a   q a ttiq   m o d d a la r orasid ag i  oraliq 

h o la tn i  egallaydi.  S h u n n g   u c h u n   h a m   u la r  m a ’lum   h ajm g a   ega 

bo'lgani h o ld a  shaklga ega em as.

Suyuq h o ld ag i  m o d d ala rn in g  struk tu rasi  va difTuziya,  q o v u sh - 

qoqlik,  to 'y in g a n   b u g '  b o sim i,  n u r  sin d irish   k o 'rs a tk ic h i,  o p tik

31


zichligi,  zichligi  kabi  k a tta lik la r  m o d d a n in g   kim yoviy  tarkib i  va 

suyuqlik  m o leku lalarin ing o ‘zaro  t a ’siriga b o g'liq.2.3.M oddalarning  gaz va  boshqa  holatlari

M o d d a la rn in g   g a z sim o n   h o la tid a   m o le k u la la r  yoki  a to m la r 

erk in   h a ra k a tla n a d i.  B u n d ay   h o la td a   g a z la r  m a ’lum   shaklga  ega 

emas.  G a z lar qaysi idishga solinsa, o ‘sha idishning hajm ini egallaydi.

H a r  b ir g az n in g   holati  u n in g   h a ro ra ti,  b o sim i  va h a jm i  b ila n  

tavsiflanadi.  G a z sim o n   h o la td a  m o lek u lalarnin g k in etik  energiyasi 

y uqori,  u la r s iy r a k v a  b etartib  joylashg an .  G a z la rn in g  m olekulalari 

orasidagi  m asofa bosim  ta ’siri ostida o'zgartirilishi m um kin.  Shuning 

u c h u n  h a m  b o sim  o stid a  h a ro ra tn i  p asay tirib ,  g azlarni  su y u ltirish  

m u m k in  b o 'la d i.  B u usul b ila n  tex n ik ad a h avo tarkibidagi gazlarni 

rektifikatsiyalab tarkib iy  qism larga ajratiladi.

G a z la rn in g   eng  m u h im   x u su siy atlarid an   biri  u larn in g   diffu - 

ziy alan ish id ir.  C h u n k i  ikkita  gaz  q o 'sh ilsa ,  u la r   b ir-b irig a   o 'z -  

o 'z id a n  aralashib ketadi.

A gar m o d d a n i  q izd irish  o rq ali  h a ro ra ti  m in g ,  y u zm in g ,  h a tto  

m illion °C ga oshirilsa m odda ionlashgan gaz- plazm a holatiga o'tad i. 

M o d d a n in g   p laz m a   h o lati  tartib siz  h a ra k a tla n a y o tg a n   a to m la r, 

io n la r va a to m  y a d ro la rin in g  aralash m asid ir.

10 m in g   —  100  m ing  °C  dagi  h a ro ra td a   «sovuq  plazm a»  hosil 

b o 'lad i. A gar plazm a h arorati  m illion °C ga yetkazilsa u «issiq p laz­

m a»  deyiladi.

Y erda p lazm a holati  yashin c h aq n ag an d a,  elektr yoyida, argon, 

neon lam'palarida, gaz gorelkasi olovida hosil bo'ladi.  Plazm a holatida 

y u ld u zlar,  qu y o sh  va galaktikadag i  o sm o n  jis m la rid a  uch ray d i.

M odd an ing holatlari ju d a  yuqori bosim da h a m  keskin o'zgaradi. 

A gar  b o sim   109— 10 10  ga  o sh irilsa,  kristall  p a n ja rad a g i  a to m la r 

o rasidag i  m aso fa   keskin  kam ayib,  kim yoviy  b o g 'la rn in g   uzilishi 

ro 'y   b erad i.  X u d d i  sh u n d a y   ja ra y o n la r  h a d d a n   tash q ari  yuqori 

b o sim d a  g rafitn in g   o lm o sg a ay lan ish i,  b o ra z o n n in g   h o sil b o lish i, 

kvarsning  yangi  a llo tro p ik   shakl  o 'z g a rish i  stisho vitg a  aylanishi 

am alga oshadi.  Kvarsning bu yangi allotropik shakl o'zgarishi  zichligi 

60%   g a  o rta d i.  H o z irg i  p a y td a   b u n d a y   ja r a y o n la r   o 't a   q a ttiq  

m ate ria lla r olish  m aq sad id a k atta am aliy  a h a m iy atg a  ega.


1.  Metall  bog'lanish tabiati orqali  m etallarning umumiy  xossalarini 

qanday tushuntirish  mumkin?2.  Osh tuzi kristallarida Cl* anionlari  oktaedr bo'shliqlarida  kation- 

larning hajmi markazlashgan kristall panjara hosil qiladi.  CsCI da bo'lsa Cs1 

va  Cl-   ionlari  kub  kristall  panjara  uchlarida joylashgan.  N aC l  va  CsCI 

koordinatsion sonlari qanday farq qiladi?3. Ionli kristall panjarali moddalarning metallarga nisbatan m o‘rt bo'lish 

sababi nimada?4.  M olekular kristall panjara hosil qiladigan  moddalarning um um iy 

xossalarini sanab be ring.

5.  Osh  tuzi,  natriy,  fosfor  (V)  xlorid,  grafit  va  muzning  kristall 

panjaralari turini  ko'rsating.

6.  Korborund(SiC) va bor nitridi(BN) strukturalaridagi  farq nimada? 

Korborundning qattiqligi va bor nitridining grafitga o'xshashligining sababini 

ko‘ 1'sating.

7.  N a C l,  M gCl,,  A1CI3 va  SiCI4  dagi  kimyoviy bog'ning turlariga 

a s o sla n ib ,  u la rn in g   sy u q la n ish   h a ro ra tid a g i  farq in i  tu s h u n tirib  

be ring.


8.  Na+,  Ca2+, va Li+ laming ionlanish potensiali har xilligiga asoslanib, 

shu  ionlarning xloridlari:  N aCl,  CaCl,,  LiCl dan qaysi birining ionlanish 

darajasi yuqoriligini  ko'rsating.

9.  Nim a uchun  qattiq C 0 2 va qattiq SiO, o'xshash empirik formulaga 

ega bo'lgan  holda fizik xossalari keskin  farq qiladi?

10.  Suyuq havo xona sharoitida qizdirilmasa ham qaynaydi.  Lekin suv 

qaynashi uchun esa  100°C gacha qizdirish kerak.  Buning sababi nima?

11.  Suyuq  moddalarga tegishli bo'lgan xossalarni sanab chiqing,  bu 

xossalardan qaysi birlari faqat suyuqliklarga oid?12.  N im a uchun gazlar sirt tarangligiga ega bo'lm aydi? Gazlarning 

bu  xossasini  molekulalararo kuchlarning hosil  bo'lishi asosida tushun- 

tiring.

13.  Gazlarning bosimi,  gazlarning  harorati,  suyuqliklarga  nisbatan 

liajminig  katta  bo'lish  sabablarini  gazlarning  kinetik  nazariyasi  asosida 

tiishuntiring.

2 -  bobga  oid  savol  va  m asalalar

33


Oddiy moddalar. 

A n o rg an ik   m o d d a la r  ikkiga b o ‘lin adi:  od d iy  

m o d d a la r va  m urakk ab  m o d d ala r.

T ark ib i  faq at  b ir  xil  e le m e n t  a to m la rid a n   ta sh k il  to p g a n  

m od dalar oddiy m o d dalar deyiladi.  O ddiy m oddalarga m isol sifatida 

davriy jadvaldagi  b a rc h a  e le m en tlarn i  olish  m u m k in .  M asalan:  K, 

N a,  Al,  H 2,  0 2,  0 3,  N 2,  S 8,  P4,  С   (grafit,  o lm os)  va  bo sh q alar. 

O dd iy  m o d d a la r  tark ib ig a  k o ‘ra  b ir  a to m li  (H e ,  N e ,  A r,  X e, 

K r),  k o ‘p  ato m li  ( H 2,  N 2,  0 2,  0 3,  P4,  S8)  b o 'lish i  m u m k in .

O d d iy  m o d d a la r ikkita g u m h g a  b o 'lin a d i:  m eta lla r va  m etall- 

m aslar.  M etall va  m eta llm a slarn i  ajratish   u c h u n   5 -e le m e n t  В  d an  

8 5 -ele m e n t  A t  ga  qarab   d io g o n al  o 'tk a z is h   kerak.  D ia g o n a ln in g  

p astid a  va  d iag o n al  ustidagi  q o 's h im c h a   g u ru h c h a la rd a   m eta lla r 

jo y lash g an .  D iago nal  y uqo risid ag i  asosiy  g u ru h c h a la rd a   b o 'lsa , 

m eta llm a slar  keltirilgan  (3 -jad v al).

3-jadval

Metallmaslarning davriy jadvalda joylanishi

3-  bob. ANORGANIK MODDALARNING  SINFLANISHI

M e ta llm asla r  o d atd ag i  h o la td a   g azsim o n   ( N 2,  0 2,  H 2,  F 2, 

C l2  va  in ert  g a z la r),  su y u q   (B r2)  va  q a ttiq   h o ld a   (qo lgan   barch a 

m etallm aslar)  u ch ray d i.  M e ta llm asla r q attiq  h o ld a   m o lek u lar yoki 

a to m   kristall  p a n ja ra la r  h osil  qiladi.

M e ta lla r o d a td a g i  s h a ro itd a   (sim o b d an   tash q a ri)  q a ttiq   m o d - 

dalardir.  U la r m etall  kristall p a n ja rag a   ega.

B ir  e le m en tn in g   b ir  n e c h a   o d d iy   m o d d a   hosil  qilish  xossasi 

allo tro p iy a deyiladi.  A llotrop iy a h o d isasin in g  sababi od d iy  m o d d a


m o lek u lasin in g  tark ib id ag i  a to m la r so n in in g   tu rlu  ha  b o 'lish i  yoki 

m o d d an in g   kristall  tu zilish in in g  tu rlic h a  e k a n lig id n .

M asalan ,  O .v a   0 3 a llo tro p ik  shakl  o ‘zg arish larg a  k n a d i.  11 hi i 

b ir-b irid a n   a to m la r   so n i  va  m o lek u la  tu zilish i  bilan  laiqlanm li 

U g lero d  b ir n e c h a  xil  a llo tro p ik  sh ak l o ‘zg arish larg a  ega.  I Jy lu o d  

o lm o s  h o la tid a   (sp 3 g ib rid la n g a n )  fazoviy tu zilish li  zan jir (te lia c d  

rik)  hosil qilgan.  U glerod grafit holatida qav at-q av at joylashgan. I lai 

b ir  u g lero d   a to m i  q o ‘sh n i  u c h ta   a to m   b ila n   b o g ‘lan g an .  U glerod 

k a rb in   h o la tid a  u c h   yoki  q o ‘sh b o g ‘la r y o rd a m id a   b o g ‘lan g an .

Murakkab  moddalar 

m o le k u la sin in g   tark ib i  h a r   xil  elem en t 

a to m la rid a n   tu z ilg a n .  M a sa la n ,  K O H ,  H 2S 0 4,  H 20 ,   H C I,  A120 ,  

va boshqalar.

B a rc h a   m u ra k k a b   m o d d a la r  a so sa n   t o ‘rt  sin fg a  b o ‘lin ad i: 

ok sid lar,  k islo tala r,  a so sla r  va  tuzlar.3 .1 .  Oksidlar

B in  k islo ro d   b o ‘lgan  ikki  e le m en t  a to m la rid a n   tashkil  topgan 

m u rak k ab   m o d d a la r  o k sid la r  deyiladi.

O k sid la rn in g  u m u m iy  fo rm u lasi  R xO y.  O k sid larn i  n o m la sh d a  

kim yoviy e le m en t  n o m i,  kich ik qavs ich id a  valentligi  va oksidi  deb 

n o m la n a d i.  C u 20   m is  (I)  o k sid i,  C u O   m is  ( II)  o k sid i,  B aO  

bariy   o k sid i,  M n 20 7  m arg a n es  (V II)  oksidi.

O k sid la r  t o ‘rt  tu rg a   b o ‘linadi:  a so sli,  k islo tali,  a m fo te r  va 

b e ta ra f  yoki  tu z   h o sil  q ilm ay d ig a n   ok sid lar.  B u n d a n   ta sh q a ri, 

ta rk ib id a   k islo ro d   tu tg a n   b o sh q a   b irik m a la r  h a m   b o r.  U la rg a  

p e ro k sid la r  va  a ra la sh   o k sid la r  kiradi.  M a sa la n ,  N a 20 2,  К , 0 2  va 

M n 30 4,  P b 30 4.Asosli oksidlar. 

A so slar m o s k elad ig an  o k sid larn i  asosli o k sid ­

la r deyiladi.  F a q a t m eta lla rg in a  asosli  o k sid la r h o sil qiladi.

Li20  ->•  LiOH;  N a 20   ->  N aO H;  K 20   -»  KOH;

Rb20   -► RbOH;  Cs20   -> CsOH;  CaO ->  C a(O H )2;

BaO ->  Ba(OH )2;  FeO -> Fe(O H )2;  MgO ->  M g(O H ),;

CrO ->  C r(O H )2;M nO   ->  M n (0 H )2;M n 20 3  ->  M n(O II),.

35


BeO  ,C u O ,  C rO   va  M nO   va  bo sh q a  k o 'p g in a   m eta lla rn in g  

oksidlari  suv  bilan   t a ’sirlash m ay d i.  B unday  m eta lla rn in g   g id ro k ­

sidlari  bilvosita  u su llar  b ilan,  y a ’ni  tuzlarga  kuchli  a so sla r  t a ’sir 

e ttirib  o lin ad i.

Asosli  o k sid la r m etallarg a  bevosita  kislorod  t a ’sir e ttirib   hosil 

qilinadi:

2Cu + 0 2  = 2CuO;  2Mg + 0 2  = 2MgO;  Ca +  0 2  =  2CaO

B a’zi  m etallarg a  kislorod  t a ’sir  e ttirilg a n d a   a w a l  p e ro k sid la r 

hosil  b o ‘ladi:

2Na  +  0 2  =  N a20 2;  K + 0 2 = K 0 2

S o ‘n gra  bu  p e ro k sid la rg a   m eta ll  t a ’sir  e tg a n d a   o k sid larg a 

aylantiriladi:

N a20 2  + 2Na =  2N a20 ;  K 0 2 +3K   =  2K20

T u zlarn i  yoki gid ro k sid larn i p a rc h a la sh  ja ra y o n id a   h a m   asosli 

oksid  hosil b o ‘ladi:

2C u(O H )2  =  CuO + H 20 ;  C a C 0 3  =  2CaO + C 0 2

M g C 0 3  = MgO + C 0 2;  (C u 0 H )2C 0 3  =  2 C u 0  + C 0 2 + H 20;

2 B a (N 0 3)2  = 2BaO + 4 N 0 2  + 0 2Kimyoviy xossalari. 

Asosli oksidlar qattiq m oddalardir.  U lardan 

b a ’zilari  suvda yaxshi  eriydi.

va 


II 

g u ru h   asosiy g u ru h   elem en tlari  m eta lla rin in g   oksidlari 

BeO   va  M gO   d a n   tash q a ri  suv  b ilan   t a ’sirlash g an d a  a so sla r  hosil 

b o 'la d i.  Q o lg a n   g u ru h la rd a g i  m e ta lla rn in g   o k sid la ri  suv  b ila n  

t a ’sirlashm ayd i:

K 20  + H 20  =  2K 0H ; 

C

s

20  +  H 20  =  2CsOH;CaO + H 20  =  C a(O H )2;  BaO + H 20  =  Ba(OH)2

U la r  kislotali  o k sid la r  b ila n   t a ’sirlashib,  tu z la r  h o sil  qiladi:

C aO +  C 0 2  =  C a C 0 3;  CuO + S 0 3  =  C u S 0 4;

3M g0 + P20 5  =  Mg3( P 0 4)2

Asosli  o k sid la r  kislo talar b ila n   t a ’sirlash ad i  va  tu z   h a m d a   suv 

hosil  qiladi:C u 0  + H 2S 0 4  =  C u S 0 4  +  H 2(),

M gO + 2H N O 3  =  M g (N 0 3)2  +  Ы ,()Kislotali oksidlar. 

K islo talar m os k eladigan o k sid lam i  kislotali 

o k sid la r deyilad i.  K islotali  o k sid la r  m e ta llm a sla rn in g   oksidlai 1  va 

b a ’zi m e ta lla rn in g  yuqori valentli  oksidlari  m isol b o ‘la oladi:  (  i<),, 

M n 20 7;  M n 0 3;  V 20 5;  M o 0 3;  W 0 3.  U la rn i  a n g id rid la r  (suvsi/ 

la n tirilg a n   kislo talar)  deb  h a m   y u ritila d i.

H a r  b ir k islotali  ok sid g a  k islo ta t o 'g 'r i   keladi:

S 0 2 


H 2S 0 3;  S 0 3  ->  H 2S 0 4;  N 20 3 

H N 0 2;


N 20 5  ->  H N 0 3;  P20 3  ->  H 3P 0 3;  P20 5  ->  H 3P 0 4;

C120 7  ->  H C 104;  M n 20 7  -»  H M n 0 4;  S i0 2  -> H 2S i0 3 Olinishi. 

M etallm aslarn in g  k islo ro d d a yoki h av o d a yonishi:

S + 0 2  = S 0 2;  C + 0 2  =  C 0 2;  4P + 5 0 2  =  2P20 5; 

M u ra k k a b   m o d d a la rn i  y o n d irish :

2ZnS + 3 0 2  = 2ZnO + 2 S 0 2;  4FeS + 1 Ю 2  =  2F e20 3  + 8 S 0 2 

2NO + 0 2  =  2 N 0 2;  2H 2S + 3 0 2  =  2 S 0 2  i  2H 20.

K islo ta la rn i  q izd irish   o rqali  su v sizlan tirish :

H 2S i0 3  ->  H 20  + S i0 2;  2H 3P 0 4  - + 3 H 20  + P20 5; 

M e ta lla rg a   kislo talar  t a ’sir  ettirish :

Cu + 2H 2S 0 4  ->  C u S 0 4  + 2H 20  + S 0 2;

Cu + 4 H N 0 3  ->  C u ( N 0 3)2  + 2H 20  + 2 N 0 2; 

M e ta llm asla rg a   k islo ta la r  t a ’sir  ettirish :

H2S 0 4  + S  =  3 S 0 2  +  H 20 ;

5 H N 0 3  + P ->  5 N 0 2  + H 3P 0 4  + H 20 .Xossalari. 

K islotali oksid lar o d atd agi s h a ro itd a  gazsim o n  ( S 0 2, 

N 0 2,  C 0 2)  q attiq   h o latd a   (P 20 5,  С Ю 3,  S i 0 2,  N 20 5)  uchraydi. 

K islotali oksidlam i suv bilan o ‘zaro ta ’siridan kislotalar hosil bo 'ladi. 

F a q a t  k rem n iy   (IV )  o ksidgina  suv  bilan   o 'z a ro   t a ’sir  etm aydi: 

S 0 2  + H 20  =  H 2S 0 3;  S 0 3  + H 20   =  H 2S 0 4;

N 20 3  + H 20  =  2 H N 0 2;  N 20 5  + H 20  =  2 H N 0 3;

P20 3  + H 20   = 2H 3P 0 3;  P20 5  + 3 H 20   = 2H 3P 0 4;

C120 7  + H 20  = 2H C104;  M n20 7  + H 20   = 2H M ii()4;

S i0 2  + H 20  Ф-  H 2S i0 3;  C r 0 3  + H 20   =  H 2C i().,

37


Ishqorlar ta ’siretgan d a  kislotali  oksidlarning tuzlari  hosil  bo'ladi: 

2 Na( )l I  i  SOz  =  N a2S 0 3  + H 20 ;

6 KOII  t  P2Os  =  2K 3P 0 4  + 3 H 20 ;

Ha(C)H)2  +  N 20 3  =  B a (N 0 2)2  + H 20 ;

(  l20 7  + 2NaOH  =  2N aC 104  +  H 20 ;

M n20 7  i  2KOH  =  2 K M n 0 4  +  H 20  

S i0 2  +  2КОИ 

K2S i0 3  +  H 20;C r 0 3  i  2 NaOl I 

N a2CrO.|  i  H20

M a ’lum   s h a ro itd a   kislotali  o k sid la r  tu zla r  bilan  h a m   t a ’sir- 

lasliadi:

N a 2C 0 3  + SiO  2—>  N a 2S i0 3  + CO  2t ;

3 C a C 0 3  +  P20 5  ->  C a3( P 0 4)2  + 3 C 0 2  t

Amfoter  oksidlar. 

A m foter  oksid lar  b ir  p ay tn in g   o ‘zid a  h am  

kislota  h am   asos  hosil  qiladi.  B und ay  oksidlar ikki y o qlam a xossaga 

ega.  A m fo terlik   xossalari  Z n O ,  B eO ,  S nO ,  P bO ,  A120 3,  C r , 0 3, 

S n 0 2,  P b 0 2,  G e 0 2va  M n 0 2  da  h a m   kuzatiladi  (4-jadval).

4-jadval

Amfoter  oksidlarning kislotalari  va  asoslari

Amfoter  oksidlar

Asosi

Kislotasi*

Tuzdagi  qoldiqning 

nomi

Z nO


/ n ( O I  I),

H

2Z nO ,Z in k a t

HeO


lk ( O H

)2

H2B e 0 2

B erillat

A ! / ) ,

A l(O H ),

H A 10

2

H ,A 10,m -alyum inat

o-alyum inat

(

1 ,0 ,


C r(O H ),

H C r 0


2

H ,C rO ,

m -xrom it

o-xrom it

M nO ,

M n (O H


)4

H

2M n 0 3H

4M n 0 4


m -m an g an it

o -m an g a n it

SnO ,

S n(O H ),H

2SnO,


H jS nO a

m -stannat

o -stan n at

PbO ,


P b(O H ),

H ; PbO ,

H ,P b 0

4

m -p lu m b ato -p lu m b a t

*  bunday  kislotalar  erkin  holda  mavjud  emas.

3 8


Xossalari.  A m fo te r  o k sid la r  suvda  e rim ay d ig a n   i|a llii|  m o d - 

dalardir.

A m lo te r  o k sid la r  h am   k islo talar  b ila n   va  h a m   asoslai  bilan 

o '/ a r o   t a ’sirlashad i  va  m os  k islo tala rin in g  tu z la rin i h o sil 

qiladi:


ZnO + 2HC1  =  Z n C l2  + H 20 ;   A120 3  + 2KOH  = 2KAIO,  i  11,0 

ZnO + 2 K 0 H   =  K 2Z n 0 2  +  H 20 ;  A120 3  + 6HC1  =  2A1C13  t  311,0 

A120 3  + K 20  =  2KA102 ;  B e 0 + K 2C 0 3  =  K 2B e 0 2  + CO,

X ro m (III) oksidi kislota va ish q o r e ritm a la rid a  erim aydi.  Lekin 

ish q o rla rd a  y oki  k a rb o n a tla r ish tiro k id a  su y u q la n tirilsa , x ro m itla r 

h o sil qiladi:

Cr20 3  + N a 20   =  2 N a C r0 2  + H 20 ;

Cr20 3  + 2N aO H   =  2 N a C r0 2  + H 20 ;

Cr20 3  +  K 2C 0 3  =  2К С Ю 2  + C 0 2

Betaraf oksidlar. 

B u n d a y   o k sid la r  q a to rig a   in d iffe ren t,  y a ’ni 

tu z h o sil q ilm ay d ig a n  o k sid la r kiradi.  U s h b u   o k sid la r kislota  ham  

asos  h am   hosil  q ilm ay d i.  B e ta ra f o k sid larga  C O ,  N O ,  N , 0 ,   SiO  

k ab i  o k sid la r  kiradi.

Peroksidlar. 

P ero k sid lar oq  q attiq   m o d d a la rd ir.  B unday  birik- 

m alarn i v o d o ro d  perok sidnin g   H 20 2 tu zlari sifatid a qaralishi  m u m ­

kin.  P e ro k sid larg a   N a 20 2,  K^O.,,  B a 0 2,  o z o n id   b irik m a la r  K 0 3 

kabi  m o d d a la rn i  o lish   m u m k in .

P ero k sid lar  faol  m e ta lla rd a n   b o ‘lgan  ish q o riy   m eta lla rn in g  

hav o da yonishida hosil bo'ladi:

2N a + 0 2  =  N a 20 2;  К + 0 2  =  K 0 2;  Rb + 0 2  =  R b 0 2Aralash  oksidlar. 

B u n d a y   m o d d a la r   q a to rig a   o k sid la rn in g  

aralash m asi yoki u larn i  tu zla r deb q arashg a t o ‘g ‘ri keladi.  M asalan: 

F e 30 4,  P b 20 3,  P b 30 4,  M n 20 3,  M n 30 4,  C o 30 4.  B u  o k s id la r  

b iro r  m e ta lln in g   tu zi  k o ‘rin ish id a   y o zilsa  F e ( F e 0 2)2,  P b P b 0 3, 

P b 2P b 0 4,  M n 2M n 0 4  tu z la r  sifa tid a   y o zilish i  m u m k in .  A ralash 

o k sid la r  q a to rig a   s h p in e lla r,  y a ’ni  II  va 

I II   v alentli  o k sidlar 

a r a la s h m a s in i  h a m   k iritis h   m u m k in .  M a s a la n :  F e ( )   A I ,( ) p 

Z n O  A120 3,  M g 0  A l20 3  va  b o sh q alar.

39


3 .2 .  Asoslar

A soslar m etallar v ag id ro k sil g u m h id a n   tashkil to p g an   m u ra k ­

kab  m o d d a la rd ir.  U la rn in g   u m u m iy   form u lasi  M e (O H )n .  M e   — 

m eta ll  a to m i,  n   —  m e ta lin in g   valentligi.

E lek tro lit sifa tid a  aso slarn in g   d isso tsila n ish id a   m etall  k atio n i 

va gidroksil  an io n i hosil bo'lad i.

B unday   m o d d a la r  e ritm a sid a   lak m u s  in d ik a to ri  k o 'k   rangga, 

fenolftalein indikatori qizil-pushti rangga kiradi.  Ish q o rlareritm alari 

to 'q im a la rn i y em irish xossasiga ega.  A gar asos  k o 'p  kislotali  b o 'lsa , 

d isso tsila n ish   b o sqich li  b o rad i.  A so slarn in g  kislotaliligi  u lard ag i 

gid ro k sid   g u ru h la r  son ig a  teng:

KOH  <->  K +  + OH~;  N aO H   <->  N a +  + O H “

C a(O H )2 

C.a2+  + 2 0 H   ;  M g(O H )2  ^   M gOH+  + OH~

Al(OH)  3<->  A l(O H )22+  + OH 

M gO H +  <->  Mg2+  + OH" 

Al(OH)2+  <-»  A 10H 2+  + OH~

A!OH2+ 


Al3+  + O H ’

S u v d a  e riy d ig an   a so sla r  ish q o rla r  d ey ilib ,  u larg a  N H 4O H , 

L iO H ,  N a O H ,  K O H ,  R b O H ,  C s O H ,  C a ( O H ) 2,  S r ( O H ) 2, 

B a (O H ) 2  k ira d i.  D isso tsila n ish   q o b iliy atig a   k o 'r a   a s o sla r  k u ch li 

va  k u ch siz  aso sla rg a  b o 'lin a d i.  Suvdagi  su y u ltirilg a n   e ritm a la rd a  

to 'la   d iss o ts ila n a d ig a n   aso slarn i  k u ch li  a so sla r  d e y ila d i.  K u c h li 

aso slarg a  b a rc h a   ish q o rla r kiradi.  Ish q o r so 'z i  « o 'y u v ch i»  m a ’n o - 

sini  b erad i.

S u v d a   e rim a y d ig a n   a so sla r  oz  d iss o ts ila n u v c h i  m o d d a la r 

qatoriga kirib,  o d a td a ,  b u n d ay  asoslar bosqichli  dissotsilanadi.  M a ­

salan:  C u ( O H ) 2,  M n (O H ) 2,  F e ( O H ) 2,  C r ( O H ) 3,  va  bo sh q alar.

Nomlanishi. 

A soslarn i  n o m la sh   ularga  asos  yoki  gid ro k sid  

s o 'z in i  q o 's h is h  o rqali am alg a  oshirilad i.  N a O H   n a triy  gidro ksidi, 

n a triy   asosi,  o 'y u v c h i  natriy.  A gar  b iro r  m eta lln in g   b ir  n e c h a  

g id roksid lari  b o 'ls a   C r ( O H ) 2  —  x ro m (II)  g id ro k sid i,  C r ( O H )3 — 

x ro m (III)  g id ro k sid i  va  h o k azo.Olinishi. 

F a o l  m e ta lla rd a n   b o 'lg a n   ish q o riy   va  ish q o riy   yer 

m eta lla ri suvda eritilsa,  ishqorlarga ay lan ib v o d o ro d n i ajratadi:


2N a + 2H 20   =  2NaOH +  H 2 

Ca + 2 H 20   =  C a(O H )2  +  H2 

Ba + 2H 20  =  B a(O H )2  + H 2

M etall  o k sid la rin i  su v d a  e ris h id a n   h a m   aso slar  hosil  bolndi, 

F a q a t va 


II 

g u ru h  m e ta lla rin in g   o k sid larig in a  suvda oson  eriydi 

('BeO  va  M gO  d a n  ta sh q a ri).

G id rid la r,  n itrid la r,  fo sfid la r va  su lfid larn in g   suv b ila n   t a ’sir 

la sh g a n id a  h a m   aso slar h o sil b o 'la d i:

C aH 2  +  H 20   =  C a(O H )2  + H 2;  AIN + 3H20   =  A l(O H )3  + N H 3;

C a3P2  + 6H 20  =  3Ca(O H )2  + 2PH 3;

A12S3  + 6 H 20  = 2A 1(0H )3  + 3H2S

E rim a y d ig a n   a so sla r  o lish   u c h u n   m eta lla rn in g   tu zla rig a   ish- 

q o rla r  t a ’sir  ettirilad i:

C u S 0 4  + 2 K O H   = C u(O H )2  4  +K 2S 0 4;

F eC l3  + 3N aO H   = F e(O H )3  I   +3NaCl;

F e S 0 4  + 2N aO H   = F e(O H )2  I   + N a2S 0 4;

M n S 0 4  + 2N aO H   = M n (O H )2  I   + N a2S 0 4Xossalari. 

A soslar,  o d a td a ,  q a ttiq   m o d d alardir.  U la rn in g   rangi 

tu rlic h a  b o 'lib ,  rang o 'z g a rish i b a ’z a n  asoslarning  birini  ik k inch isi- 

d a n  ajra tish   im k o n iy a tin i  b erad i.  F a q a t  N H 4O H   a m m ia k n i  suvda 

e rish id a n  hosil b o 'lg a n  b irik m a   e ritm a d a  m avjud (suyuqlik).

A soslar  kislo tali  o k sid la r  b ila n   t a ’sirlash ib   tu z   va  suv  hosil 

qiladi.  B u n d ay  tu z la r kislotali  o k sid la rn in g  tu zlarig a  kiradi:

2C r(O H )3  + 3 S 0 3  =  Cr2(S 0 4)3  + 3H20 ;

6N H 4OH + P20 5  =  (N H 4)3P 0 4  + 3H20 ;

C u(O H )2  + S 0 2  =  C u S 0 4  +  H 20

A so slar q izd irilsa,  suv va  asosli  o k sid larga  p a rc h a la n a d i:

F e(O H )2  =  FeO + H 20 ;

C u(O H )2  =  CuO + H 20 ;

M g(O H )2  =  M g 0  + H 20

41


Ishq orlarg a  tu z la r  t a ’sir  e ttirilsa ,  erim ay d ig an   asoslar  hosil 

b o lis h i  yu q o rid a  k o 'rib  ch iq ildi.Amfoter  gidroksidlar. 

A so slarn in g   a lo h id a   g u ru h in i  a m fo te r 

gidroksidlar tashkil etadi.  H a m  kislota h am  asos xossasini n a m o y o n  

etu v c h i  a so sla r  a m fo te r  g id ro k s id la r  d ey ilad i.  B u n d a y   a so sla r 

q a to rig a : 

Zn(OH )2, 

B e (O H )2,  A l( O H ) 3,  S n ( O H ) 2,  P b ( O H ) 2, 

C r(O H ),,  P b (O H )4,  S n ( O H )4  va  b o sh q a la r  kiradi.

A m fo te r g id ro k sid la r  k islo tala r  b ila n   h a m ,  asoslar b ila n   h am  

t a ’sir etishi  m u m k in .  U la r k islo tala r t a ’sirida  h am   asoslar t a ’sirida 

h a m  oson  eritm ag a o ‘tadi:

Be(OH)2  + 2HC1  =  BeCl2  + 2H 20 ;

Be(OH)2  + 2KOH  =  K 2B e 0 2  + 2H 20 ;

2C r(O H )3  + 3H 2S 0 4  =  Cr2(S 0 4)3  + 6H 20;

C r(O H )3  + N aO H   =  N a C r0 2  + 2 H 20 ;

C r(O H )3  + 3NaO H  =  N a 3[Cr(O H )6]

A m fo ter gid ro k sid lar a m fo te r m etallarin in g   tuzlarig a ishq orlar 

t a ’sir  e ttirib   o lin ad i.

3 .3 .  Kislotalar

Kislotalar. 

T ark ib id a  v o d o ro d   a to m i  va  kislota q o ld ig 'i  tu tg a n  

m u ra k k a b   m o d d a la r  k islo tala r  deyilad i.  K islo talarn in g   u m u m iy  

fo rm u lasi  H nR.  R  —  k islota q o ld ig ‘i.  n  —  k ilota q o ld ig ‘i valentligi 

yoki  kislo talarn in g   asosliligi.  K o ‘p  ish la tila d ig a n   k islo talarn in g  

r o ‘yxati  5 -jad v ald a berilgan.

K islotalar eritm a d a  dissotsilanib v o d o rod  k ationlarini va kislota 

q o ld ig ‘i  a n io n la rin i  h o sil  q ila d i.  A g ar  k islo ta   k o ‘p  asosli  b o ‘lsa, 

b u n d a y   d iss o ts ila n is h  ja ra y o n i  b o sq ic h li  b o rad i:

HCI  <->  H*  + С Г ;  Н С Ю 4 

H + + C104  ;  H N 0 3  <->  H +  + N 0 3-

H 2S 0 4  <->  H*  + H S 0 4-;  H S 0 4 

H f + S 0 42’ ;

H 3P 0 4  «->  H f  +  H 2P 0 4' ;   H 2P 0 4_ 

H +  + H P 0 42-;

H P 0 42~  e H * +   P 0 43_.

42


K islota  e ritm a la ri  n o rd o n   t a ’m li  b o ‘lib,  lakm us  n u lik a to rin i 

qi/.il  rangga  k iritad i.  F e n o lfta le in   in d ik a to ri  kislotalar  ish tiro k id a 

o ' /   ran g in i  o 'z g a rtirm a y d i.

Nom lanishi.  Kislorodsiz  kislotalarni n o m lash d a elem ent  nonugii 

«id»  q o 's h im c h a si  q o 's h ila d i.  H C I  —  xlo rid ,  H B r —  b ro m itl,  III

—  y o d id ,  H 2S  —  su lfid,  H 2Se  —  selen id ,  H C N   —  sia n id ,  H C N S

— ro d a n id  va b o sh q alar.

K islota  h osil  q ilg a n   e le m e n t  turli  v a le n tlik la r  n a m o y o n   etsa, 

u lard a n   eng p a st v a le n tlik d a g ilar (yoki o k sid la n ish  d a ra jasi) birik- 

m an in g  kislotasiga —  «gipo» old q o 'sh im c h a si  q o 'sh ila d i.  H C 1 0   — 

g ip o x lo rit,  H IO   —  g ip o y o d it,  H B rO   —  g ip o b ro m it.

K islotadagi  e lem en tn in g  valentligi o 'rta c h a  qiym atga ega b o ‘lsa 

elem en tg a —  «it»  q o 'sh im c h a si  q o ‘shiladi.  H 2S 0 3— s u lf i t ,  H C 1 0 2

—  x lo rit,  H N 0 2 —  n itrit,  H 2S e 0 3 —  selen it,  H B r 0 2  —  b ro m it.

K islota  h osil  q ilg an   e le m e n tn in g   v alentligi  eng  y u q o ri  b o i s a , 

e le m e n t  n o m ig a   —  «at»  q o 's h im c h a s i  q o 's h is h   kerak.  H 2S 0 4 — 

su lfat,  H 2C O ,  —  k a rb o n a t,  H C 1 0 3  —  x lo ra t,  H N O ,  —  n itra t, 

H B rO , —  b ro m a t va  h o k azo .5 -jadval

Eng muhim kislotalarning ro‘yxatiKislotalarning formulasi va  angidridlari

Kislotalarning

nomlanishi

Kislota  qol- 

dig'i  anioni

Tuzlari

1

HCIX lorid

N aC l


2

H B r


B rom id

Br"


K B r

3

H JIodid

Г

N a l4

F torid


F-

C a F


2

5

H C NS ianid

C N


K C N

6

H C N SR odanid

C N S “


N a C N S

7

H 7SS ulfid

S2-


K ,S

8

h n on

2o 3N itrit

N 0 , -


N a N ( ) J

9

h n on

2o sN itrat

N 0 , -


K N O ,

10

h2s o 3 

s o


2

Sulfit


SO, 2-

N a,S O ,

11

h , s o


s o


3

Sulfat


S O ,'

N a ,S 0


4

43


5- jadvalning davomi

12

н зра

P.O .

Fosfit


H P O

,2

N a2H P 0 3

13

h

3

po

4

O rtofosfatP 0

43

N a3P 0 4

14

H P O ,p,o

5

м -fosfatP O 3"

K P O


3

15

H

4

P

2

o ,I’A

Difosfat  Pirofosfatp

20

 *-

N a

4P , 0 7


16

II,

CO ,


с о .

Knrhonat


C O

,2

к 2с о .

17

H .S iO ,SiO ,

м-silikat

S iO ,2-

N a


2S i03

17

H4S i0 4

SiO ,


o-silikat

S iO /


N a

4S i 0 4


18

H clO


C120

G ipoxlorit

C IO —

N aC IO


19

H C 1 0


2

С 1 2 0 з

X lorit

CIO 2’


K C IO ,

20

H C 1 03 C120 5

X lorat


C 1 0 3“

K C


103

21

H C 1 0 ,c i27

P erxlorat

С Ю

4 -


K C IO ,

22

H ,C r 04 C r 0 2

X rom at


C r

0 42-


К , С г 0 4

23

H ,C r20 7 CrO ,

J

D ixrom at

C r

20 22-


K

2C r20 7


24

H M nO , M n

20 7

P erm anganatM n 0 4“

N a M n O ,

25

H .M n O .4

M n 03

M anganat

M n

0 42-


K

2M n 0 4


26

H

3

BO

3

B

2o 3O rtoborat27

H B 0


2

B

2

o

3

M etab o ratB 0 2-

к в о

2

28H2B4B A

T etrab o rat

B

40 72-


N a

2B40 7


B ir  e le m e n t  b ir  xil  v a le n tlik d a   v o d o ro d   a to m la ri  soni  b ilan  

farqlanadigan kislotalar hosil  qilganida vodorod atom lari soni kam iga

—  «m eta»,  v o d o ro d   a to m la ri  so n i  k o ‘p iga  —  «orto»  o ld  q o ‘sh im - 

chasi  q o ‘yilad i.  H 2S i 0 3  —  m e ta -s ilik a t,  H 4S i 0 4  —  o rto -silik a t, 

H B 0 2—  m e ta -b o ra t,  H 3B 0 3  —  o rto -b o ra t,  H P 0 3 —  m e ta -fo sfa t, 

H 3P 0 4 —  o rto -fo sfa t.

K islota  h o sil  qilu vchi  e le m e n t  eng  yuqori  v alentligining  n a - 

m oyon e tg a n id a  u nga  «per»  old q o 'sh im c h a si  q o ‘shiladi.  H C 1 0 4— 

p erx lo rat,  H M n 0 4 —  p e rm a n g a n a t,  Н Ю 4 —  p e rio d a t.

B a ’z a n   k islo tala rd a n   suv c h iq ib   ketishi  h iso b ig a h a m   m a ’lum  

n o m la n ish la r  beriladi:  H 4P 20 7 —  p iro -  yoki  difosfat,  H 2C r20 7  — 

d ix ro m a t  yoki  b ix ro m at.

44


X ossalari.  K islo ta la r  a so sla r  b ilan   t a ’siiiasliib ,  i u /  vu  suv 

hosil qiladi:

HCI +  KOH  =  KC1 +  H 20 ; НСЮ 4  + N aO H   =  Na(  К).,  i  11,(> 

H 2S 0 4  + C a (0 H )2 = C a S 0 4 + H 20 ;  H 0 3 + NaO H = N aN O ,  i  II  ,() 

2H 3P 0 4  + 3B a(O H )2  =  Ba3( P 0 4)2  + 6H20

K islo talar  asosli  o k s id la r b ila n   t a ’sirlash ib   tu z la r hosil  qiladi 

H 2S 0 4  + BaO =  B aS 0 4  + H 20  

2 H N 0 3  + MgO =  M g (N 0 3) 2+ H 20

K islo talar tu zla rg a  t a ’sir etib ,  k u ch siz k islo talarn i siqib  c h iq a - 

radi:


H 2S 0 4  + N a 2S i0 3  =  N a 2S 0 4  + H 2S i0 3   

K C N  + HCI  =  NaCl + H C N  

2HC1 + FeS  =  FeS  4  + H 2S ;N a 2C 0 3  + 2HC1  == 2NaCl + H 20  + C 0 2

K islo talard an   H C I,  H 2S 0 4,  H 3P 0 4,  C H 3C O O H   faol  m eta lla r 

(M g ,  Z n ,  Al,  F e )  b ila n   t a ’sit  e tg a n d a   k islo tala rn in g   tu z la ri  va 

v o d o ro d  ajralib ch iq a d i:

H 2S 0 4  + Zn  =  Z n S 0 4  + H 2 

t ;  


2HC1 + Mg =  M gCl2  + H 2 1 

2C H 3C 0 0 H  + 2N a  = 2C H 3CO O N a + H 2  t ;

2H 3P 0 4  + 3Mg  = M g3( P 0 4)2 

3H2 t

A g a r  k islo ta la rg a   p a ssiv   m e ta lla r   (C u ,  Ag,  H g ,  A u ,  P t) 

t a ’sir  ettirilsa,  bu  m e ta lla rn in g   aktivligi  k a m   b o ‘lgani  u c h u n   u la r 

k islo talar  bilan  t a ’sirlash m a y d i.

K o n se n trla n g a n   sulfat  k islota  m e ta lla r  b ila n   b u tu n la y   b o sh - 

q a c h a   t a ’sir  etad i.  K o n s e n trla n g a n   sulfat  kislotaga  F e,  Al,  C r, 

A u,  P t  kabi  m e ta lla r  t a ’sir  e tm a y d i.  A gar  k o n se n trla n g a n   sulfat 

kislotaga  C u ,  Ag,  H g  k abi  m e ta lla r  t a ’sir  ettirilsa,  ja ra y o n   quyi- 

d ag ich a so d ir b o ‘ladi:

2H 2S 0 4  + Cu  =  C u S 0 4  + H 20  + S 0 2 

t  

2H 2S 0 4  + 2Ag  = A g2S 0 4  + H 20  + S 0 2  fK o n se n trla n g a n   k islo ta  aktiv   m etallarg a  ( C a ,M g ,/ n )   t a ’sir 

ettirilganda:2 H

2S 0 4  +  M g  =  M g S 0 4  +  H 20  + S 0 2  T  ( S ; H 2S)

N itra t  kislo ta  ham   m eta lla r  b ilan   b u tu n la y   b o s h q a c h a   t a ’sir 

etad i.  K o n se n trla n g an   nitrat  k islota  F e,  C r,  Al,  A u  ва  P t  kabi 

m e ta lla r  b ila n   t a ’sirlash m ay d i.  C u ,  Ag,  H g  va  Pb  kabi  faolligi 

k am   m eta lla r bilan  t a ’sirlash g an d a quyidagi ja ra y o n  so d ir b o ‘ladi:

4 H N 0 3(kons) + Cu  = C u (N 0 3)2  + 2 N 0 2  + H 20  

A gar  sh u   m e ta lla r  su y u ltirilg an   n itra t  k islo ta  b ila n   t a ’sir- 

lashsa:

8 H N 0 3(kons) + 3Cu  = 3 C u (N 0 3)2  + 2 N 0  + 4H 20  K o n se n trla n g an   n itra t  k islo tan in g   faol  m eta lla r  b ila n   t a ’siri 

m ah su lo tla ri  q ato rig a  N 0 2,  N 2,  N 20   kirishi  m u m k in .  B u n d ay  

faol  m eta lla r  sifatid a  C a,  M g,  Z n   o linsa,  a n a   sh u   m e ta lla r  bilan  

su y u ltirilg an   n itra t  kislota  N O   yoki  N H 4N 0 3  hosil  qilishi  k o 'z d a  

tutiladi.

Kislotalarning olinishi. 

K rem n iy  (IV ) o k sid d an  b o sh q a deyarli 

b a rc h a  n k sid la r suv t a ’sirida  m os k islotalarga ay lanadi:

C 0 2 


f  

H 20  


H 2C 0 3;  S 0 2 

H 20  


H 2S 0 3;S 0 3 

H 20  


H 2S 0 4 

P20 5  + 3H20   = 2H 3P 0 4;  N 2Os  + 3H20   =  2 H N 0 3 

C120 7  + H 20  =  2HC104;  C r 0 3  + H 20   =  H 2C r 0 4

K islorodsiz k islo talar v o d o ro d  va  m etallm aslar t a ’siridan  hosil 

b o 'lish i  m u m k in .  H osil  b o lad ig a n   m o d d a la r  g azlar,  u la r  suvda 

erig a n d a   kislo talar h osil  b o 'lad i:

H 2  + S =  H 2S;  H 2  + C l2  =  2HC1;  H 2  +  Br2  =  2HBr;

H 2  + I  2= 2HI;  H 2  + F2  = 2HF;  H 2 +Se  =  H 2Se

T u zlarg a  k islo tala r  t a ’sir  e ttirilg a n d a   h a m   k u c h siz   k islo tala r 

h osil  b o 'la d i  va  k u c h siz   u c h u v c h a n   k islo tala rn in g   h o sil  b o 'lis h i 

yoki  u larn in g   p a rc h a la n ish i  kuzatilad i:

H 2S 0 4  + CaF  2= C a S 0 4  + 2 H F t  

N a 2S i0 3  + 2HC1  = 2N aCl + H 2S i0 3   

H 2S 0 4  + 2NaCl  = N a 2S 0 4  + 2HC1  t  

N a2C 0 3  + 2HC1  =  2NaCl + H 20  + C 0 2 1

46


S a n o a t  m iq y o sid a  ish la tila d ig a n   n itra t va sull'ai  kislotalarning 

a lo h id a   o lin ish   u su llari  bor.3 .4 .  Tuzlar

T u z la r quyidagi tu rlarg a b o ‘linadi:  o 'r t a  tu z la r,  n o rd o n   tuzlar, 

aso sli,  q o ‘sh  va  k om pleks  tu zlar.

O 'rta  tu zlar tarkibiga k o ‘ra faqat m etall ato m i va kislota qoldig'i- 

d a n   tu z ilg a n .  U la r   t o 'l a   d is s o ts ila n a d i.  S h u n in g   u c h u n   u la r  

disso tsilan g an d a faq at m etall  kationlari va kislo ta q o ld ig‘i  anionlari 

h o sil b o 'la d i:

N aC l  <->  N a+  + C I-;  K 3P 0 4 

3K +  + P 0 43“ ;

C u S 0 4  <-*  C u 2+  + S 0 42~;  Fe2(S 0 4)3  <->  2Fe2+  + 3S042-;

A 1(N 03)3  <->  A13+ + 3 N 0 3“ ;  F e C l3  ^ F e 3++3C1“ ;

K 4P20   7<->  4 K ++P20 74~;  N a 2C 0 3  <->  2 N a 2++ C 0 32“Nomlanishi. 

N o m la s h d a   a w a l  m eta ll,  keyin  kislota  q o ld ig 'i 

ay tila d i.  C u S 0 4  —  m is (II)  sulfati;  A 1 ( N 0 3) 3  —  a lu m in iy   n itrati; 

F e 2( S 0 4) 3 —  te m ir(III)s u lfa ti;  K 4P 20 7—  kaliy  difosfati  yoki  kaliy 

p iro fo sfa ti;  F e S 0 4  —  te m ir  (II)  sulfati  va  h o k a z o .  B a’zan  tarixiy 

n o m la s h la r  h a m   u c h ra y d i.  A g N 0 3  k u m u sh   n itra t  yoki  liyapis; 

N a 2C 0 3  —  n a triy   k a rb o n a t  yoki  soda.

Nordon tuzlar. 

B un d ay tu zla r tark ib id a  m eta ll  a to m i,  v o d o ro d  

a to m i  va  k islo ta  q o ld ig 'i  b o 'la d i.  N o r d o n   tu z la r  (6-jadval)  k o 'p  

asosli  k islo tala rd a n   hosil  q ilin ad i.  A g a r  tu z   hosil  qilish  u c h u n  

o lin g a n   k islo ta ta rk ib id a   faq at b itta   v o d o ro d   a to m i  b o 'lsa ,  u n d a n  

n o rd o n  tu z   hosil b o 'lm a y d i.

N o r d o n   tu z la rn in g   d isso tsilan ish i  b o sq ic h li  b o rad i.  E ritm a d a  

m eta ll  k a tio n i,  k islo ta  q o ld ig 'i  a n io n i  va  v o d o ro d   k a tio n i  m avjud 

b o 'lad i:

K H C 0 3  <->  K f  + H C 0 3- ;  N aH 2P 0 4  <-»  N a+  + H 2P 0 42  ;

Н С О з “<-»  H ++ C 0 3 2" ;  H 2P 0 4  "<->•  H ++ H P 0 4 2” :

H P 0 4  2-<->  H ++ P 0 4 3- ;

CaH PO   4<->  C a 2++ H P 0 4 2“ ;  H P 0 4 2’ ^->  H  '  1 PO ,  1

47


Olinishi. 

N o rd o n   tuzlarni  olishda k o 'p  asosli  kislotalarga  kuchli 

asoslar t a ’sir ettiriladi. Reaksiyada  kislotalar m o ‘l  m iqdord a olinadi. 

Reaksiya bosqichli  borib avval  n o rd o n   tu zla r keyin esa o 'r ta  tu zla r 

olinadi.

6-jadval

Nordon  tuzlarni hosil  qiladigan  kislotalar va ularning tuzlari

Kislotalar

Kislota  qoldig‘i

Nordon  tuzlar

Tuzlarning  nomlanishi

H ,C O ,


H ,S

H ,S O ,


H , s o

4

H ,P 0H 4p  


2o 7

H C O , 


HS 

H S O , 


H S 0 4- 

H

2P 0 4- H P 0 4 - 

H

3P 20 7 H

2P 2O J 


H P

20 ,3


N aH C O ,

N aH S


N aH S O ,

K H S 0


4

N a H ,P 0

4

N a ,H P 04

K H ,P


20 7

^ H ^ P .O -

K ,H P ,0 ;

N atriy gidro k arb o n at 

Kaliy  gidrosulfid 

N atriy gidrosulfit 

Kaliy gidrosulfat 

N atriy digidrofosfat 

N atriy gidrofosfat 

Kaliy trigidrodifosfat 

Kaliy  digidrodifosfat 

K aliy gidrodifosfat

KOH + H 2S(mo‘l)  =  KHS +  H ,0 ;  KHS + KOH  =  К 2S + H 20  

NaOH +  H 2S 0 4(m o‘l)  =  N a H S 0 4+ H 20 ;

N a H S 0 4 

f  


NaOH  =  N a 2S 0 4+ H 20 ;

C a(O H )2  + 2H 3P 0 4(m o‘l) =  C a(H 2P 0 4)2  +  2H20 ; 

C a(H 2P 0 4)2  + C a(O H )2  = 2 C a H P 0 4+2H20 ; 

2 C a H P 0 4+ C a (0 H )2  =  C a3( P 0 4)2  +  2H 20  

KOH +  H4P20 7(m o‘l)  =  K H 3P20 7  + H 20 ;

K H 3P20 7  + KOH  =  K2H 2P20 7  +  H 20 ;

K 2H 2P20 7  + KOH  =  K3HP20 7  + H 20  

K 3HP20 7  +  KOH  =  K 4P20 7  +  H 20

K o ‘p  asosli  k islo talarn in g   o ‘rta  tu zlarig a  sh u   kislo talarn in g  

o ‘zini  q o ‘sh ish orqali  h a m   n o rd o n   tu z la r olish  m u m k in .  M asalan:

K 3P 0 4  + HCI  = K 2H P 0 4+H 20 ;

K 2H P 0 4  + HCI  =  K H 2P 0 4+ H 20 ;

K H 2P 0 4+HC1  =  H 3P 0 4  + H 20 ;


N a 2S 0 4 I П  ,SO  4-   2 N a H S 0 4;

N a 2CO ,  t  C 0 2+ H 20   =  2 N a H C 0 3 ;

C a 3( P 0 4) 2 + H 3P 0 4  =  3 C a H P 0 4;

C aH P O 4+ H 3PO  4=  C a (H 2P 0 4)2

K o ‘p asosli  kislotalarning o 'r ta  tuzlariga kuchli  kislota ( H 2S ()4) 

t a ’s ir e tg a n d a   h a m  n o rd o n   tu z   h osil  b o 'la d i:

C a3( P 0 4)2  + H 2S 0 4  =  2 C a H P 0 4+ C a S 0 4;

2 C a H P 0 4  + H 2S 0 4  =  C a(H 2P 0 4)2  + C a S 0 4;

C a(H 2P 0 4)2  +  H 2S 0 4  = 2 H 3P 0 4  + C a S 0 4

N o r d o n   tu z la r  asoslarga  k islotali  o k sid la rn in g   t a ’sirid a   h a m  

h o sil b o 'la d i:

C 0 2  + N aO H   = N a H C 0 3;  KOH + S 0 2  = K H S 0 3Asosli tuzlar. 

B u n d ay  tu z la r ta rk ib id a   m etall  a to m i,  gidroksil 

guruhi va kislota qoldig'i b o 'lad i. Asosli tu zlar b ir kislotali asoslardan 

h o sil  b o 'lm a y d i.  B u n d a y   tu z la r   q u y id a g i  a s o s la rd a n   o lin is h i 

m u m k in   (7-jad val).

7-jadval

Asosli  tuzlar hosil  qiladigan  asoslarning  qoldiqlari

Asoslar

Qoldig'i

Asosli  tuz

Asosli  tuzning nomlanishi

M g (O H


)2

M g O H +

M gO H C l

m agniygidrokso  xlorid

C u (O H

)2

C u O H +C u O H N O ,

j

m isgidrokso  (II)  nitrat

A l(O H

)3

A I(O H )2+A l(O H ),N O ,

alum iniydigidrokso  nitrat

a i o h

2+

A 1 0 H ( N 03)2

aium iniygidrokso  nitrat

C r(O H

)3

Cr(OH>2+C r ( 0 H )

2N 0 3


xrom digidrokso  (III)  nitrat

C rO H2+


C r 0 H ( N 0 3),

xrom grokso  (III)  nitrat

A l(O H

)3

A l(O H )2+[A 1 (0 H ),]

2S 0 4


alum iniydigidrokso sulfat

a i o h


2+

A lO H S O ,

aium iniygidrokso  sulfat

F c (O H


)3

F e (O H )2+

[ F e ( 0 H )

2] S 0 4


tem irdigidrokso  (III)  sulfat

F

cO H 2+

F e 0 H S 0

4

tem irg id ro k so (III)  sulfalM g (O H

)2

M g O H +( M g 0 H )

3P 0 4


m agniygidrokso  fosl'at

49


Dissotsilanishi. 

B unday  tu zla rn in g   d isso tsilanish i  bosqichli 

bo rib ,  m etall  k atio n lari, gidroksil a n io n i  va  kislota q o ld ig ‘i  a n io n i 

hosil  boMadi:

CuOHCl  < >  CuOH ++C1  ;  CuOH  +-h>  C u 2++OH  ; 

(CuO H )2SO  4<->2Cu0H + + S 0 4 2“ ;  CuOH  + <->  C u 2++ O H “ ; 

[Al(OH)2]2 S 0 4 

2A 1(0H )2 ++ S 0 4 2- ;

A l(O H )2  + -h> A 10H 2++ 0 H “ ;

AlOH  2 ,<->  A l3++OH ~;

A 10H S 04  <-> A 10H 2++ S 0 4 2~;  AlOH  2+^ A l 3++ 0 H “ ;

(A10H)3( P 0 4)2  <-> 3A lO H 2++ 2 P 0 4 2“ ;  AlOH  2+<->  A I3++O H "Olinishi. 

K u c h s iz   va  k o ‘p  n e g iz li  a so sla rg a   k u c h li  k is lo ­

ta la r   t a ’s ir e ttir ila d i  v a  b u   re a k s iy a la rd a   a s o sla r  m o ‘l  m iq d o rd a  

o lin ad i:

2C u(O H )2(m o‘l) + H 2S 0 4  = (C u 0 H )2S 0 4+2H 20 ; 

(C u 0 H )2S 0 4  +  H 2S 0 4  =  2 C u S 0 4+2H20 ; 

M g(OH)2(m o‘l) + HCI  =  MgOHCl  +  H 20 ;

M gOHCl + HCI  =  MgCl 2+ H 20 ;

A l(OH)3(m o‘l) +  HCI  =  Al(OH)2Cl  +  H 20 ;

Al(OH)2Cl + HCl  =  A10HC12+ H 20 ;

A10HC12  +  HCI  =  A1C13  +  H20

2Fe(O H )3(m o‘l) + H 2S 0 4  = [Fe(O H )2 ]2 S 0 4  + 2H 20 ;

[Fe(O H )2 ]2 S 0 4  + H 2S 0 4  = 2 F e 0 H S 0 4  + 2H 20 ;

2 F e 0 H S 0 4  + H 2S 0 4  = F e2(S 0 4)3  + 2H 20

K o 'p   kislotali  asoslarning o ‘rta tuzlariga  ishqor eritm alari t a ’sir 

ettirib   asosli  tu z la r  o lin ish i  m um k in :

A1C13  +  NaOH  =  A10HC12  +  H 20 ;

AlOHCK  +  NaOH  =  A l(O H )2Cl  +  H 20 ;

Al(OH)2CI  +  NaOH  =  Al(OH)3  +  H 20

5 0


Q o\sli  tuzlar.  Q o 's h   tu /.lar  o 'z   tark ib id a   bn  payliim g  o '/ id a  

ikkita  h a r  xil  m etall  k ationi  ush lab   tu ra d i.  Q o 'slia lo q   ш /la i  ko'p 

a so sli  k is lo la la rd a g i  v o d o ro d   a to m la r in i  h a r   xil  im M allainn 

alm a sh in ish i  tufayli  hosil  b o 'la d i:

H 2S 0 4 

N a K S 0 4;  H 3P 0 4  ->  N a K L iP 0 4;  H 2S 0 4  ->  K(  r(S(» ,),

Q o 's h  tu z la r d isso tsila n ish id a  tu rli  m eta ll  k a tio n la ri  va  kislola 

q o ld ig 'i a n io n i  hosil b o ‘ladi:

N a K S 0 4  <-► N a ++ K ++ S 0 4 2" ;

N a K L iP 0 4  ^   N a ++K ++L i++ P 0 4 3 - ;

K C r(S 0 4)2 

K ++ C r3++ 2 S 0 4 2"Olinishi. 

K o ‘p   asosli  k islo tala rg a   tu rli  a so sla r b o sq ic h li  t a ’sir 

etish i  kerak:

N aO H  + H 2S 0 4  =  N a H S 0 4  + H 20 ;

N a H S 0 4  + KOH  =  N a K S 0 4  +  H 20 ;

N aO H  + H 3P 0 4  =  N a H 2P 0 4  +  H ,0 ;

N a H 2P 0 4  + KOH  =  N a K H P 0 4  + H 20 ;

N a K H P 0 4  + LiOH  =  NaKLi P 0 4  + H 20Kompleks  birikmalar. 

T a rk ib id a   k o m p le k s  hosil  qiluvchi  va 

lig a n d la r  tu tg a n   m o d d a la r  kom p lek s  b irik m a la r  deyiladi.

E ritm a d a  erig a n d a  k o m p lek s  k a tio n ,  a n io n  yoki n eytral z a rra ­

c h a la r h o sil q ila d ig a n  m u ra k k a b  m o d d a la r k o m p lek s b irikm alarga 

kiradi.


K o m p lek s b irik m a la r tu zilish in in g   o 'z ig a  x os to m o n la ri  m av -

ju d :


1.  K o m p lek s  b irik m a la r  m o le k u la s in in g   m a rk a z id a   m eta ll 

k a tio n i  yoki  a to m i jo y la sh g a n   b o 'lib   (8 -jad v al)  u   k o m p le k s  h osil 

q iluvch i  io n  deyiladi.

2.  K o m p lek s  h o sil  qiluv ch i  b ila n   b e v o sita  b o g ‘lan g a n   qutbli 

neytral  m olekulalar  ( N H 3,  H 20 ,   C O ,  N O )  yoki  a n io n la r  ( S O / ;  

N 0 3- ;  C 0 32_;  C N ~ ;  C l~;  O H - )  lig a n d la r  d eb   ataladi.

3.  K o m p le k s   h o sil  q ilu v c h i  io n la r   u s h la b   tu rg a n   n eytral 

m o le k u la la r va  io n la r so n i  k o o rd in a tsio n   son  deyiladi.4.  K o m p leks hosil  qiluvchi  ion va  ligan d lar ichki  sferani  hosil 

qiladi  h am d a  o ‘rta qavsga olib yoziladi.

5.  Ich k i  sferaga  kirm ag an   io n lar  tash q i  sferani  hosil  q iladi. 

Ichki  sferaning zaryadi  lig andn in g  turiga q arab  m u sbat,  m an fiy  va 

h a tto   n eytral  b o 'lish i  m u m k in .

K om pleks b irikm alard a  ichki  sfera zaryadiga k o 'ra  u la r u c h  xil 

turga bo'linadi.  K ation, anion  va  neytral  kompleks birikmalar.  K ation 

kom pleks  birikm alarga  m isollar:

[C u(N H 3)2]C1; 

[C r(H 20 ) 6]C I3; 

[Ag(NH3)2]Cl;

[C u(N H 3)4] S 0 4; 

[F e(N H 3)6]C l3; 

[Cu(H 20 ) 4] S 0 4

Ichki  sfera  zaryadi  m an fiy  b o 'ls a   a n io n   kom pleks b irikm alar: 

N a[A g(C N )2] 

K 3 [C r(O H )6] 

K 3 [Fe(C N )6] 

K 2 [C u(C N )4] 

K 2 [Zn(O H )4] 

K 4 [Fe(C N )6]

F a q a t  ichki  sfe ra d an   ib o ra t  neytral  k o m p lek slar  b irik m a la r 

h a m  bor:

[P t(N H 3)2C l2] 

[Fe(N H 3)3 Cl3] ;

[C r(H 20 )3 C l3] 

[Fe(CO)s ]

8- jadval

Ba’zi  kompeks  birikmalarning  tarkibi

K om pleks

birikm a

M e n+


Ligand

Koor.


son

Ichki  sfera

T ashqi

sfera


|C u ( N H

3)4] S 0 4

C u 2+

N H


3

4

[Cu

(N H 3)4]2+s o 42

|C r ( H


20 ) J C l 3

C r3+


H 20

6

[C r(H20 ) 6]1+

Cl

K4|F c (C N ),|

Fe2+


C N “

6

[ F e (C N )J 4_N a ,|A l(O H ) J

A lu


O H -

6

[A l(O H )6]3'N a +

[P t(N H 3) ,C IJ

P(2.

N H „   C l-4

[P t(N H ,)2C lJ

-

[F e (C O )s]he"

c:o

5

[F e (C O )J-

M el,+  kom pleks  hosil  qiluvchi  elem ent

5 2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling