K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


Download 12.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet41/41
Sana21.12.2019
Hajmi12.94 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

  к 

I  •  ll,SO ,  ifc i i |  >

I)  I,  '  Cl,  '  n  o   >

k)  III<  I,  i 

1 1 , 0

  >


I)  I,  I  I I N O , (k..... 

>

m)  Kill  '  KCIO,  I 1 1

,SO


411.  Dun  niodd.ilar  sifatida  ishlatiladigan  quyidagi  galogenlar

................. . 

«|.

1 1 1 1


1.iv  maqsadlarda  ishlatilishini  ayting:  HCI,  NaCl,

Cu CI , ,   N i l , I I I ,   K i l l .   N a l ’ r,  .1,,  KJ.

I/.  ( i.ildj!( nl.и  (iksidlarining olinish reaksiyalarini yozing.

II, 


11 !< i, in c i к 

1 1 1


  yoildan,  marganes (IV) oksididan hamda suvdan 

loydiilaiill*. i|tin«liiv IiomI qilish  mumkin? Tegishli reaksiya tenglamalarini 

yo/.lng

14. Qtiylilnui (i'/**‘ii islilai in amalga oshiruvchi reaksiya tenglamalarini yo/.inji  KC|  *  Cl,  >  K(  It),  >  KCIO, -» C1,0

7

 -» C10r15.  \

11 1 1 1

Щ klsldiiulh kislotalari struktura formulalarini yozing.

I(i.  ) n 2VI ml и.ill iv r.idioksid eritmasini neytrallash uchun vodorod 

xhnid Hii/ldiin 

(n hIi  ) 

(|iim 


lia liajm kerakligini hisoblang [Javob:  11,2  I).

17.  )S  ml 

ч1<>i ul  kislota eritmasini tayyorlash uchun 6,0  M eritmndan ncilm ml krnikliKini hisoblang (Javob:  10,4 ml).

18. Cl,,  Hr,, .1, iiilmiiK iialiiy iiosulfat bilan reaksiyalari tenglamasini 

tuzing.

19. 


AgCI+  KJ 

=  


Ag.l 

I  КС  I


Mana shu reaksiyaning hoiishi v<»ki bormasligini asoslang.

504


20.  F,  va  Cl

2

  molekulalari  tuzilisliini  izohlang.  Qaysi  molekula mustahkamroq?

21.  F, Cl,  Br, J qatorda ionlanish energiyasi qanday o'zgaradi?

22.  Qaysi oksidlanish darajasida galogenlar faqat:

a) qaytaruvchi, b) oksidlovchi, d) ham oksidlovchi, ham qaytaruv- 

chi bo'ladi?

23. ZnCl

2

 va SiCl4

 laming gidrolizlanish tenglamalarini yozing.24. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tugallang:

a)  HCl


(kont4

 + Pb0


2

 ->  b)  Cl

2

  +  KOH ->  d)  HCl(konls)  +  KC103

  ->


25.  Xlorning  suv  bilan  reaksiyasining  molekular  va  ionli  tengla­

malarini  yozing.  Shu  sistemaga:  a)  kislota,  b)  ishqor,  d)  natriy xlorid 

qo‘shilganda muvozanat qaysi tarafga siljishini ko‘rsating.

26.  100  ml  36%  li  (p =   1,18  g/sm3)  xlorid  kislota  50  g  kaliy 

permanganat bilan reaksiyaga kirishganda ajralib chiqqan gaz hajmini (n.sh.) 

hisoblang.

27. Tarkibida HC1 va HBr tutgan 20 ml eritmani neytrallash uchun 5 ml 

0,4 n ishqor eritmasi sarflangan. Xuddi shu hajmli kislotalar eritmasiga 

kumush nitrat eritmasi qo‘shilganda 0,3315 g cho'kma hosil  bo‘lgan. 

Dastlabki eritmadagi kislotalarning molar konsentratsiyalarini aniqlang.28. Quyidagi reaksiyalarda xlorning olinishini yozing:

HC1 +  CaOCl

2

 ->


NaCl +  K M nO   +  H

7

S04

 ->


HC1  +  Pb0

2

 ->Tenglamalar koeffitsiyentlarini yarim reaksiyalar usulida toping.

29. Quyidagi reaksiyalarda bromning olinishini yozing:

KBr +  M nO,  +  H ,S 0

4

 ->


KBr +  KBrO

'3

  +  H2

S 0


4

 ^

NaBr +  KM nO.  +  H7

S0d -»


4Yarim reaksiyalar usulida tenglashtiring.

30.  Quyidagi reaksiyalardan yodning olinishini yozing:

KJ +  K


2

Cr

20

7

 +  H2

S 0


4

 ->  KJ +  KJO

3

 +  H


2

S 0


4

 ->  KJ +  Br

2

 ->


Tenglamalar koeffitsiyentlarini yarim reaksiya usulida qo‘ying.

31.  F

2

  va  Cl2

  molekulalarining  bog‘lanish  tabiatini  ko‘rsating  va 

molekulaning  mustahkamligi  va  kimyoviy  aktivligidagi  farq  nimaga 

asoslanganligini tushuntiring. HF, HC1, HBr, HJ molekulalarining barqa- 

rorligi har xilligining sababi nimadan iborat?

32. Quyidagi reaksiyalarda nima hosil bo'ladi?

Cl2 + NaOH— 25°C-

  > 

Cl2 + KOH ~°°C  >

505


Tenglamani elektron-halans usulida tenglashtiring.

33.  Quyidagi  o'zgarishlami  amalga  oshirish  mumkin  bo'lgan 

reaksiyalarni yozing:  NaCl  > ( 'l

2

 ->■ CaOCl, -> CaCl

2

 -> HC1 -» Cl2

 -» 


HOC1.

34. Qizdirilgan kaliv gidmksid critmasiga  10 1 xlorgazi qo‘shilganda 

n.sh.da hosil bo'ladigan  modda suv bug'latilgandan so‘ng ajratib olindi 

va yana qizdirildi.  Manila qancha hajm kislorod hosil bo'ladi?

35. Xlor bilan suv orasida bo'ladigan ta’sir paytida qanday moddalar 

hosil  bo'ladi?  Hu  yerda  sodii  bo'ladigan  kimyoviy muvozanatni  surish 

uchun nima qilisli kriuk?

36.  Kaliy yoilul va kaliy hromiddan 20 g dan yod va brom olish uchun 

hammasi bo’lih n sli  da qancha xlor kerak bo'ladi?

37. 


Q m u q   h o ld a ll kaliy perm anganatgakonsentrlangan xlorid kislota 

la'sn  rllirilg a iliia   va  q i/d m lg a n d a   n.sh.  da  20  1  xlor olish u c h u n   necha 

К  kaliy  p ci in a iig iin a l  / a t i n   bo'ladi?

Mi.  Nali iv lloiul, 

naliiy xlorid va natriy yodid tuzlariga konsentrlangan 

sullal  klslolii  Iii'mIi  cIlm l^M iida  b irx il  reaksiyalar ketadim i? Ja v o b in g izn i 

kimyoviy ir.iksiViil.ii 

bilan  tushuntiring.<4, < Mi 

la/U lan 

loyilalanib natriy perxlorat olishga imkon beradigan 

icakslyalrti  ki (mu  kcllif’iiii yozing.

4(1,  QayUlitgi  icak.siyalarda  qanday  mahsulotlar  hosil  bo'lishini 

ко'гчаНмц

KMnO,  +  H ,S0

4

 +  KJ ->KMnO, + KOH  +  KJ  ->

< ‘I,  I  H,S0

4

 +  M n 02

 ->


•II.  Kullv xIoi.iliiiiiH laboratoriyada va sanoatda olinish reaksiyalarini 

yo/.ing,


42.  (Juvldngl  iriiksiyalaida  qanday  mahsulotlar  hosil  bo'lishini 

ko'isalinji vu  нмкму

.1

 kodTitsiycntlarini toping:1,1  II ,(>  ►

 

( 'I,  +  Na2

S

20 , 

J,+ Na


2

S

20 ,

43.  Kuiuush  aloud  v.i  kumush yodidga ammiak ta’sir ettirib ularni 

 ijiatisli niiiiiikin  I la i к l.i у Щ ratish usuliga sabab bo'ladigan reaksiyalarni yo/.ing,

44.  Qayiilagl  icaksiy.dai  mahsulotlarini  yozing  va  reaksiyani 

tengla.shl icing:

 I, 

1

  11 NO,,...KJ  I  11,0,  I  11  SO, ->

l

l

 

.4

Be, +  Cl,  I  11,0  >

506


27-bob. VIII A GURUH ELEMENTLARI TAVSIFI

Bu guruh  elementlari  V III  guruhning asosiy guruhini  tashkil 

etadi.  Ularga geliy,  neon, argon  ,  kripton,  ksenon va radon kirib, 

ular  nodir  gazlar  yoki  inert  gazlar  deb  ataladi.  Shu  paytgacha 

geliy, neon va argon birikmalari olinmagan. Bu guruh elementlari 

gazlar  qatoriga  kirsa  ham   ularning  molekulalari  tarkibida  faqat 

bittadan atom  bor.

Geliydan tashqari bu guruh elementlarining tashqi qavatidagi 

elektronlar  soni 

8

  taga  teng.  Bunday  atomlar  tashqi  qavati juda barqaror  hisoblanadi.

Inert  gazlar  yuqori  ionlanish  potensialiga  ega.  Shuningdek, 

atom radiusi va odatdagi sharoitdagi zichligi  neondan radonga(50- 

jadval)  qarab  ortib  boradi.50-jadval

Nodir gazlarning eng muhim kattaliklari

Asosiy kattaliklar

He

Ne

ArKr

Xe

RnAtom  massa

4,002


20,98

39,94


83,80

131,30


[222]

Valent  elektronlar

Is2

2s22p6


3s23p6

4s24p6


5^5 p6

6s26p6


Atom  radiusi

0,122


0,160

0,192


0,198

0,218


0,22

Gazning  zichligi,  g/1

0,18

1,90


1,78

3,71


5,85

9,73


Ionlanish  energiyasi,  eV 

Eo  E+


24,59

21,57


15,76

14,00


12,13

10,78


Suyuqlikka aylanish 

harorati. °C

-268,9

-246,0


-185,9

-153,2


-108,1

-61,9


Qotish har.  °C 

Havodagi  miqdori,

-271,4

-248,6


-189,3

-157,4


-111,85

-71


hajm.%

0,0005


0,0016

0,93


10-4

10 5


I 0 12

Inert gazlar ichida  eng  past suyuqlikka aylanish  va qotish 

harorati  geliyda  k u z a tila d i.  H a jm iy  jih a td a n   argon  havoda 

0,93  %  ni  tashkil  etadi.  Q o lgan  inert  gazlar  bir  m u n c h a  kam 

tarqalgan.

507


Geliy (Helium).  I 

N

( > 8  yilda astronomlar P.Janson va D.Loker 

to m o nidan  quyosh  spcklm u  o'rganish  jarayonida  ochilgan. 

Spektrlardagi  yangi  ehi/iq  (lo'q  sariq)  yangi  kimyoviy  element 

deb  qabul  qilingan.  Keyinehalik  Ramzay  shunday  spektrga  ega 

bo‘lgan moddani ycrda horligini  topdi va u geliy deb ataldi ( grekcha 

«geluos»  — quyosh)

Xossalari jihalulan  molekular vodorodga o ‘xshab ketadi.  Geliy 

gaz  moddn  (siiyiiqlamsh  harorati  -269°C,  qaynash  harorati  - 

272UC--  2 .5 '

O' к 

I’a)  Hi rIsuvda  10 m l atrofida geliy eriydi.

OdaUlagi shamitda inert gaz, lekin kuchli qo‘zg‘atilsa molekular 

geliy  loniill  (H o " )  hosil  c|iladi.

Yulthi/I.ml.i, t|iiv(»shda,  kometalarda geliy borligi aniqlangan. 

Quyosh  vu  yuldu/laida  vodorodning geliyga aylanish termoyadro 

reaks I у as I  sodn  ho'huli:

■I/ll  >  /He  +2,p+2y

Suyuq  H' hv  li/ikada  juda  past  haroratli  m uhit  hosil  qilish 

uchun ishlatiladi  < ia/simon geliy metallarni payvand qilishda inert 

muhit sllatlda,  o/iq ovqat sanoatida konservant sifatida ishlatiladi.

N«*on  vm  in K"fi(

iH‘(nium,  argonum). 

N eon  ham   juda  past 

suyuqlani-.h hiuonitiga (  248,6°C ) va qaynash haroratiga -245,9°C 

ega bo'lgan c ln iu iil  Neonning eruvchanligi ancha yuqori.

Neon  ham  molekular  neon  ionini  (N e2+)  kuchli  qo‘zg‘atil- 

ganda hosil qiladi  Neon  lotoelementlar tayyorlashda, yoritgichlar 

yasashda Ishlatiladi

Tablnlda  nroiiiiing nclita  barqaror izotopi mavjud: 

2

uN e, 21Ne va "Nc.

Oddly 


1 1

 и и I* la holalula argonning suyuqlanish harorati (-189,3°C) 

va qaynash haioiali (  I NS,9"C) ancha yuqori. Argonning adsorbsiya 

qilish  xossasi  ham  ktu hliroq.

Argon  ha’/i  iiioddalaining  mag'ziga  singib  ketib,  birikmalar 

hosil  qiladi.  Suv,  fcnol,  toluol  tarkibida  ana  shunday  birikmalar 

hosil  boMishi  kuzatilgan.  -42,X ( '  da  parchalanadigan  Ar ■

 6 H 20  

tarkibli argon gidrati m a’lum.

27.1.  (ieliy,  neon  va  argon

508


Argon metallurgiya va kimyoviy jarayonlarda ishlatiladi. Argonli 

payvandlash  ayniqsa  alum iniy  qotishmalarini  ulashda,  elektro- 

texnikada, yadro energctikasida keng qo‘llaniladi.

Argonning  ham  uchta  barqaror izotoplari:  f^Ar  (99,600%), 

is Ar  (0,063%)  va  ^ A r   ( 0 ,0 3 7 % )  m a ’lum .

Olinishi. 

N odir  gazlarni  olish  uchun  suyuq  havo  fraksion 

haydaladi. Qaynash haroratiga qarab havo haydalganda uch qismga 

b o ‘linadi:

—  geliy  (-269°C),  neon  (-246°C)  va  azot  (-196°C);

—  argon  (-186°C),  kislorod  (-183°C);

—  kislorod,  kripton  (-153°C)  va  ksenon  (-108,1°C).

G eliy va neon ko'mirda adsorbsiya va desorbsiya qilish usulida

bir-biridan ajratiladi.

Argon ikkinchi fraksiyadan rektifikatsiya yo'li bilan ajratiladi. 

Kripton va ksenon uchinchi fraksiyadan ajratiladi.

27.2.  Kripton  guruhchasi  elementlari

K ripton  rangsiz,  hisdsiz  gaz.  Bir  litr  suvda  110  ml  (0°C) 

kripton  eriydi.  Argonga  o'xshash  suvda,  fenol,  toluol,  atsetonda 

singish  (klatrat)  birikmalari  hosil  qiladi.

Bunday  birikmalarga  K r5 ,7 5 H

2

0 ;  2,14Kr-12  C6

H

5— C H 3; 

2 ,1 4 K r l2 C 6H sO H   kiradi.

Kripton  va  atomar  ftor  elektr  razryadi  ta ’sirida  kripton  (II) 

ftorid hosil qiladi.  Bu m odda o ‘tkir hidli rangsiz kristall,  -30°C da 

sublimatsiyalanadi. KrF

2

 suvda eriganida parchalanadi:2  KrF

2

  +  2H20   =   2Kr +  4HF +  O,Erkin holda kripton elektr lampalarni to ‘ldirish uchun ishlati­

ladi.  Kripton  (II)  ftorid  esa  ftorlovchi  agent  sifatida  amaliyotda 

qo‘llaniladi.

Ksenon. 


Ksenon  molekulasining  qutblanuvchanligi  geliyga 

nisbatan  20  marta yuqori.  Ksenon  -112°C  da  suyuqlanuvchi gaz 

modda. Ksenonning eruvchanligi, adsorbsiya qilish xususiyati ancha 

yuqori.  Ksenon  ftoridlari  ksenonga  ftor ta’sir qilib olinadi.Ksenon  (II)  ftorid  (X e F ;)  kristall  modda  (suyuqlanish  haro­

rati  140°C),  XeF

4

  (suyuqlanish  harorati  114°C),  X eF6

 (suyuqla­

nish  harorati  46°C).

Ksenon  (VI)  oksidi  (XeO ,)  —  oq  qattiq  m odda,  oson  port­

laydi. XeF

6

gidroli/lanishida hosil bo'ladi:Xel;,  I  11,0 = XeOF, + 2HF2

 

4Xe()l

; 4


  f  21

1 ; 0


 =  X e03+ 4HF 

6

XcF4

  «  1211,0  -  2XeO, + 4Xe +  302 + 24HF

Ksenon ( VI II) oksidi  — X e 0 4, odatdagi sharoitda gaz modda. 

Suvsiz  sull:i(  kislotaga  bariy ksenat ta’sir ettirib olinadi:

Ha.XcO,  I  .’ II,S O ,=  2BaS0, + XeO, + 2H .0

I  

4

 2

Na4

Xe()ft •  (>11,0,  B a ,X e 0

6

l,5 H 20   tuzlari  barqaror,  lekin suvda erimaydi.

Ksenon  oksidlari  qaltiq  qoldiq  qoldirmaydigan  portlovchi 

moddalar tayyorlashda,  atom  texnikasida,  shuningdek ftorlovchi 

va oksidlovchi agentlar sifatida keng qo‘llanilmoqda.

510


KIMYO  FANI VA SANOATINING  ISTIQBOLLARI

0

‘zbekistonda  kimyo  fani  jadal  suratlar  bilan  rivojlanmoqda. Mamlakatimizda 

0

‘zbekiston fanlar akademiyasi tasarrufida bo'lgan kimyo sohasiga tegishli 

6

 ta ilmiy tekshirish  institutlari faoliyat ko'rsatmoqda. Bularga  umumiy  va  noorganik  kimyo,  o‘simlik  moddalari  kimyosi  , 

bioorganik kimyo, polimerlar fizikasi va kimyosi, 

0

‘zbekiston farmatsevtika ilmiy tadqiqot  instituti va boshqalarni olish mumkin.  Bundan tashqari, 

universitetlarning  kimyo  fakultetlarida,  kimyo  texnologiya  instituti, 

shuningdek Toshkent farmatsevtika  institutining qator kafedralarida 

kimyo faniga tegishli eng dolzarb masalalarni hal etish yo‘lida katta ilmiy 

izlanishlar olib boriladi.

Mamlakatimiz kimyo sanoati uchun zarur bo'lgan xomashyolar — 

tabiiy  gaz,  neft,  toshko'mir,  mineral  rudalar  ko'pLigi  ilmiy  izlanishlar 

olib borish uchun yangidan yangi kimyoviy moddalarni yaratishga va kerakli 

mahalliy  xomashyolar zaxirasidan  foydalanish  imkoniyatlarini  beradi. 

Kimyogar  olimlar  o'simliklar  va  hayvonot  dunyosining  zaxiralaridan 

ekologik  toza,  yuqori  samarali va  kerakli  kimyoviy  moddalar va  dori- 

darmonlar yaratish ustida izlanishlar olib bormoqdalar.

Kelajakda kimyo fani va sanoati oldida olamshumul yangiliklar yaratish 

turibdi  Yangi ustivor yo'nalishlardan biri nanotexnologiya usullaridan 

foydalanish orqali yangi materiallar yaratishdir. Bujarayonda alohida atomlar 

bilan ishlash texnologiyalari nazarda tutiladi. Nanometr (nm) metrning 

milliarddan  bir  bo'lagi  hisoblanadi.  Atomlarning  o'lchami  bir  necha 

nanometrni taskil etadi.  Polimer oqsillar esa 50—900 nm, ribosomalar va 

ba’zi tranzistorlar 

2 0


 nm o'lchamga ega. Nanotexnologiyalar davri  1981- 

yilda boshlanib, shveytsariyalik ikkita muhandis Gerd  Binig va Geynrix 

Porer nusxa oluvchi tunei mikroskopi yaratganlaridan  so'ng avj olib ketdi. 

Bu mikroskop juda oddiy tuzilgan boiib, u haddan tashqari kichik igna va 

unga  kichik  kuchlanish  berilsa,  tekshiralayotgan  material  sirtida  igna 

harakatlanadi.  Igna uchidan sirtga elektronlar o‘tib, modda sirtida tokni 

tozalashi orqali alohida atomlarni «ko'rish» mumkin.  Keyinchalik tunel 

mikroskopi atomlarni nafaqat ko'rish, balki ularni kerakli joyga qo'yish 

mumkinligini ko'rsatdi.

Atomlarni alohida  «g'ishtlar» deb  qarab,  nanotexnologiya usullari 

yordamida oldindan xossalari ma’lum bo'lgan har qanday materiallarni 

yasash  mumkin bo'ladi.  Hozirgi paytda  nanotexnologiya usullari bilanyaratilgan materiallar ishlab cliiqilmoqda. 

0

‘simlik xomashyolaridan biofaol moddalami ajratib olishda ham bu tcxnologiya ishlatilayoganligi va samarali 

dori turlari olinganligi to'g'risida ma’lumotlarbor. Tibbiyot va fannatsiyaga 

ham  shunday  ustivor texnologiyalardan  foydalanish  qarilikning  oldini 

olish, xafli o'smalarni boshlang'ich davrida davolash, toqimalardagi hujay- 

ralarning faoliyatini boshqarish, yangi dori-darmonlar yaratish va boshqa 

yangiliklarni yuzaga keltiradi

Keyingi yillarda O'zbekistonda kimyo sanoati jadal rivojlanayotganligi 

kimyo korxonalari chiqindisiz texnologiyalardan foydalanayotganligi juda 

ahamiyatlidir. Hozirgi paytda respublikamizda quyidagi korxonalar faoliyat 

ko'rsatmoqda:

— Chirclii<|  clc k lio k im v o   konibinati. 

Qishloq xo'jaligi uchun muhim 

bo'lgan ammiak, sclitra, karbamid, yuqori konsentratsiyali nitrat kislota, 

vodorod,  karbonat  angidrid,  natriy,  kaliy  metallari,  mis-rux-aluminiy 

katalizatorlari  va  boshqalar  ishlab  chiqaradi.  Kombinatning  asosiy 

xomashyosi havodan (azot va kislorod) olinadi. Metanni parchalash orqali 

atsetilen va vodorod olinib ulardan juda ko‘p mahsulotlar tayyorlanadi. 

Xuddi  shunday  mineral  o ‘g‘itlar  Navoiy  azot  va  Farg‘ona  azot 

birlashmalarida ham amalga oshiriladi.

—  Olmaliq  «Ammofos»  ishlab  chiqarish  birlashmasi,  Samarqand 

kimyo zavodi, Navoiy azot ishlab chiqarish birlashmasi, Qo'qon superfosfat 

zavodi ham asosan fosforli,  azotli va boshqa o‘gitlar ishlab chiqarishga 

moslashtirilgan.— Sho‘rtan neft-kimyo sanoati birlashmasi zavodlarida ham kimyo 

sanoatining qator muhim mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu korxonalarda 

no ft ning yo'ldosh gazlari qayta ishlanib, yuqori bosimli polietilen olinadi.

Kaustik soda zavodi 0 ‘zbekistonda amalga oshirilgan katta ishlardan 

biridir. Mamlakatimizda yuqori sifatli soda olishni solvey usuli asosida amalga 

oshirilmoqda.  Bu usulda eng asosiy xomashyo osh tuzi, karbonat angidrid, 

ammiak va suv hisoblanadi. Bu xomashyolaming zaxiralari mamlakatimizda 

yetarli miqdorda mavjud.

— Ncflni qayta ishlash korxonalari. O'zbekistonda yirik 5 ta neftni 

qayta ishlash zavodlari (Farg'ona,  Buxoro,  Muborak, G'uzor, Oltiariq) 

bor.  I Jlarda  kimyo va  dori-darmon sanoati uchun zarur bo'lgan qator 

xomashyo mahsulotlari  ishlab chiqariladi.

Yuqoridagilaidan boshqa respublikada qator qurilish materiaUari korxo- 

nalari, yog'-moy zavodlari, oziq  -ovqat va yengil sanoati korxonalari borki 

ularda ham kimyo sanoati uchun zainriy mahsulotlar yetarli miqdorda olinadi.

Ayniqsa Qoraqumda katta fosforitlar konining ochilganligi fosforli 

og'itlar ishlab chiqarishni kengaytirishga imkon beradi.

512


Inson  va  biosfera,  kim yodagi  ckologik  m u a m m o la r. 

Biosfera faqat 

muliitgina bo‘lmasdan  inson yashaydigan makondir.  Inson shu makonda 

yashar ekan u sayyoramizdagi ekosistemalarning biri  hisoblanadi.

Hayot faoliyati davomida elmentlarning aylanishi sodir bo'ladigan 

haqiqiy biologik chegara ekosistema deyiladi.

Inson o‘z hayot faoliyati davomida anorganik moddalardan organik 

moddalar yarata olmaydi  u tabiatdan  organik  moddalarni faqat  tayyor 

holda o'simlik yoki hayvonlardan oladi.  Inson uchun  kerak bo'ladigan 

havo toza bo'lishi kerak.

Inson o'zi hayot faoliyati davrida tabiatning biogen aylanishiga putur 

yetkazishi mumkin. Atrof-muhitni sanoat, kimyo korxonalari, insonning 

hayot faoliyatida hosil bo'ladigan chiqindilar buzadi. Odatda, havoda juda 

kichik qattiq zarrachalar va zaharli gazlar bor.

Havoga metall oksidlarini kuydirishdagi chiqindilar, masalan sulfidlar 

yongandagi gazlar chiqadi:

2ZnS  +  30,  =  2ZnO  +  2S0

2

Havoga tarqalgan gazlar tarkibida S 0 2,  NO, va boshqa gazlar bo'lib, ulafning suv bilan ta’sirida  kislotalar hosil  qiladi  va yerga yana  kislotali 

yomg'irlar kabi qaytib keladi. Odatda, yomg'ir aivida pH 5,6 ga teng bo'lishi 

kerak. Lekin ba’zan atmosferaga chiqindi gazlarning otilishi oqibatida sanoat 

korxonalari yaqinida yomg'ir suvining pH qiymati 4,3 va hatto  1,5 gacha 

kamayganligi kuzatilgan. Bunday kislotali yomg'irlar o'simliklar hayoti va 

o'rmonlar uchun zararli.  Kislotali yomg'irlar hovuzlar va suv havzalarini 

to'ldirganligi uchun ular baliqlar va suv hayvonlariga ancha zarar keltiradi.

Ayniqsa ichki yonuv dvigatellaridan chiqadigan CO, azot oksidlari, 

ozon  atmosferani  ifloslantiradi.  Ayniqsa  yoqilg'iga  qo'shiladigan 

qo'rg'oshinning organik birikmalari(tetraetil  qo'rg'oshin)  atmosferaga 

qo'rg'oshin galogenidlari holatida tarqaladi. Katta shaharlarda qo'rg'oshin 

miqdori ruxsat etilgan holatdan minglab marta oshib ketadi.

Sanoat miqyosida simob va kadmiy kabi zaharli metallarning ishlatilishi 

va ulardan oqava suv orqali atmosferaning buzilishi ko'p sodir bo'ladi.

Atmosfera va atrof-muhitning zararlanishidan turli kasalliklar kelib 

chiqishidan tashqari u yoki  bu geografik joylanishga bog'liq kasalliklar 

ham mavjuddir. Ала shu kasalliklar endemik kasalliklar deyiladi.

Kimyoviy elementlarning turli hududlarda konsentratsiyasi liar xilligi 

shu tumanlarda o'ziga xos biokimyoviy reaksiyalar ketishini  ko'rsatadi. 

Masalan,  Boshqirdistonda mis ko'p tarqalgan, Armanistonda molibden, 

O'rta Osiyoda yod yetishmasligi, O'zbekistonning janubiy viloyatlarida atrof- 

muhitni  ftor  bilan  zararlanishi  turli  o'ziga  xos  endemik  kasalliklarni 

ko'payishiga olib keladi.


FOYDALANIIXiAN  ADABIYOTLARH.C. Ахметш. Общая н неорганическая химия «Высшая школа». 

М.,  2002.

2.  K.M.Ahmerov,  A.Jalilov,  R.S.Sayfitdinov.  Umumiyva anorganik 

kimyo,  Т.,  « 0 ‘zbekiston»,  2006.

3. N.A.Parpie\\ II. Rahimov, A.G.Muftaxov. Anorganik kimyoning nazariy 

asoslari. T.,«0‘/.bckiston»,  2002.

4.  N.A.Parpiev,  A.d.Muftaxov,  H.R.Rahimov. Anorganik kimyo. Т., 

« 0 ‘zbekiston», 2003.

5. 
R.  Raximov. Anorganik ximoya. Oliy olquv yurt. Ximiya ixtisosligi 

bo'yicha ta’lim olnvclii stud, uchun darslik. Qayta ishlangan to'ldirilgan 2- 

nashri. T.  « 0 ‘qilucvhi»,  1984.

6

А.И Горбунов. Теоретические основы общей химии. М.,2001.7. Д.А.Княж’в. Неорганическая химия:учеб.для ВУЗов /ДАКнязев, 

С.Н.Смарыгин. — 3-изд.испр. — М .Дрофа, 2005.

8

.  Общая  химия.  Биофизическая  химия.  Химия  биогенных элементов:  Учебник  для  ВУЗов/  Ю.А.Ершов,  В.А.Попков,  А.С. 

Берлянд и др.; под ред. Ю А Е рш ова — 4 изд., — М.:  Высшая школа, 

2003.

9. Э. Т. Оганесян.  Неорганическая химия. —  М.,  Высшая школа, 1984.

К).  К. Я.Левитин,  А. II. Нртицкая,  Р. И. Клюева.  Общая  и 

неорганическая  химия:  Учебник для  студентов фармац.  ВУЗов и 

фармац. Фак. медНУЗоп.  X.:  И щ-во 11ФАУ: Золотые сграницы. 2002.

11.  II А.  Г-тнка.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии.- 

Ленинград,  химия,  Ю85.

12.  ’/./>  Htieu 

1Ы'ва, 

А.А.  Грановская, А.А.  Таперова. Лабораторные 

работы 


по 

общей 


и  

неорганической хими.  — Ленинград,  Химия, 

1986.

13. Anornanik kimyodan amaliy mashg'ulotlar:  Farmatsevtika instituti talabalari ucluin o’quv qo'llanmasi (Mualliflar: S.N. Amoniv, E.T.To'y- 

chiyev, R.Ristanbekov va boshq. S.N.Aminov tahriri ostida).  — Т.: Abu 

Ali ibn  Sino nomidagi  tibbiyot  nashr.,  1998.

514


S o ‘z  boshi.........................................................................................................3

Z am onaviy  m uam m o larni  hal  etishda  kim yo  fa n in in g   o 'r n i............

6

I  Q IS M .  U M U M IY   K IM Y O1-bob.  K IM Y O N IN G   A S O S IY   Q O N U N L A R I.  K IM Y O N IN G   TA RIXI

1.1.  K im yoning  asosiy  q o n u n la ri................................................................ 13

1.2.  G a zla r  q o n u n la ri.................................................................................... 18

1.3.  Asosiy  tushunchalar............................................................................... 20

1.4.  G a zlarnin g   molekulyar  massasini  aniqlash.................................... 22

1.5.  A to m   massani  aniqlash  usullari..........................................................222-bob.  M O D D A IA R N IN G   AGREGAT  H O LA T LA RI

2.1  M oddalarning  qattiq  holati....................................................................28

2.2.  Suyuqliklar  tu zilish i...............................................................................31

2.3.  M oddalarning gaz va boshqa holatlari.................................................333-bob.  A N O RG A N IK   M O D D A L A R N IN G   SIN F L A R I

3.1.  O ksidlar......................................................................................................35

3.2.  Asoslar........................................................................................................40

3.3.  Kislotalar...................................................................................................42

3.4.  T uzlar.........................................................................................................47

4-bob.  K IM Y O V IY  REA KSIYA LA RN IN G 

E N E R G E T IK A SI  VA Y O ‘N A L IS H I

4.1.  Kimyoviy  reaksiyalarning  energetikasi............................................. 55

4.2.  Termokimyoviy  hisoblashlar............................................................... 58

4.3.  Kimyoviy  reaksiyalarning  yo'n alish i.................................................62

5-bob.  K IM Y O V IY   REAKSIYA LA RN IN G  T E Z L IG I

5.1.  Reaksiyalar  tezligi.................................................................................. 73

5.2.  Reaksiya tezligiga  ta’sir etuvchi  om illar............................................. 74

5.3.  Reaksiya tezligiga haroratning ta ’siri................................................... 75

5.4.  Reaksiyalarning  molekulyarligi  va  tartibi......................................... 78

5.5.  M urakkab  reaksiyalar............................................................................ 80

5.6.  Kataliz.Katalitik  reaksiyalar................................................................. 82

5.7.  Kim yoviy  m uvozanat.............................................................................85

5.8.  Kim yoviy  reaksiyalarning  m e x anizm i............................................. 87

5.9.  Kimyoviy jarayonlarning  sodir  boMish  shartlari.............................89

MUNDARIJA


6-bob.

  K K IT M A L A R

6.1.  Eritmalar  konsentratsiyasi............................................................... 96

6.2.  Eruvchanlik.  Erish  mexanizmi......................................................... 99

6.3.  Eritmalarning  fizik  kimyoviy  xossalari......................................... 101

6.4.  Elektrolitik  dissotsilanish  nazariyasi..............................................106

6.5.  Dissotsilanish  tiarajasi....................................................................107

6

.6

.  Eruvchanlik  ko'paytmasi............................................................... 110

6.7.  lonli  reaksiyalar va  ionlar  muvozanatinining  siljishi................. I l l

6

.8

.  Suvning  ion  ko'paytmasi............................................................... 113

6.9.  Indikatorlar liaqida  tushuncha....................................................... 114

6

.10.  Kislota  va asoslar (o'grisidagi  zamonaviy tassavurlar................ 1166.11.  Aktivlik,  aklivlik  koefTisienti.  Eritmaning  ion  kuchi................ 119

7-bob.

  TUZLAR  E R IT M A L A R IN IN G   G ID R O L IZ I

7 .1.  Ciidroliz  turlari................................................................................ 129

7.2.  Gidroliz  konstantasi....................................................................... 133

7.3.  Gidrolizlanish  darajasi....................................................................134

8-bob.

  O K S ID IA N IS H - Q A Y T A R IL IS H   REAKSIYALARI

8.1.  Oksidlanish-qaytarilish  reaksiyalarining  nazariyasi.................... 142

8.2.  Oksidlanish-qaytarilish  reaksiyalarini  tenglashtirish...................143

8.3.  Oksidlanish-  qaytarilish  reaksiyalarining  turlari.........................144

8.4.  Oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalenti.................................. 150

8.5.  Oksidlanish-qaytarilish  reaksiyalari  potensiallari.........................151

8

.6

.  Elektroliz.......................................................................................... 153

8.7.  Metallar  korroziyasi........................................................................ 158

9-bob

  D .I.M K N D E LE Y V N IN G   DAVRIY  Q O N U N I 

VA  E L E M E N T IA R   DAVRIY  S IS T E M A S I

*). I  Duvriy  sistcmaning  tuzilishi......................................................... 166

0

.

2.  I  lcmciillai  va  ularning birikmalari  xossalaridagi  davriylik........ 168

4.3  Davny jadvaldagi qonuniyatlar.......................................................17010-bob.

  ATOM  T U Z IL IS H I

10  I  Atomning  yadroviy  tuzilishi........................................................ 172

10.2.  l/otoplar,  izobarlar va  izotonlar.................................................. 175

l()  t.  Yadm   reaksiyalari.......................................................................... 176

10.4.  Alomlai  spckln.............................................................................179

10.5.  Nuruing  kvant  iia/ariyasi............................................................ 180

10.6.  Kvant  mexanikasinmg  na/ariy  asoslari.......................................181

10.7.  Elektron  bulut............................................................................... 182

10.8.  Shredinger  tenglamasi................................................................. 183

516


Id.V.  Kvant  sonlar................................................................................... 1X4

Id. Id.  Atom   elcklion  qavatlarining  tuzilishi........................................ 18511-bob.  K IM Y O V IY   H O G 'LA N ISH  VA M O L E K U L A  T U Z IL IS H I

I I I   Kimyoviy bog'lanishning tabiati...................................................194

11.2.  Kovalent  bog'  hosil  qilish  usullari.............................................. 196

11.3.  Gibridlanish  nazariyasi................................................................202

11.4.  Kimyoviy  bog'ning  asosiy  tavsiflari............................................206

11.5.  Molekulyar  orbitallar  usuli......................................................... 208

11

.6.  Ion  bog'lanish............................................................................... 21611.7.  Ionlarning qutblanishi  va  qutblanish  darajasi............................ 218

11.8.  Vodorod  bog'lanish.......................................................................220

11.9.  Metali  bog'lanish.......................................................................... 221

11.10.  Molekulalararo  ta’sirlar.............................................................. 22212-bob.  K O M P L E K S   B IR IK M A L A R

2.1.  Verner  nazariyasi.............................................................................228

12.2.  Kompleks  birikmalarning  nomlanishi........................................230

12.3.  Kompleks  birikmalarning  molekulyar  tuzilishini  aniqlash....232

12.4.  Kompleks  birikmalarning  turlari................................................ 234

12.5.  Kompleks  birikmalarning  eritmadagi  barqarorligi....................237

12.6.  Kompleks  birikmalarning  fazoviy  tuzilishi  va  izomeriyasi......240

12.7.  Kompleks birikmalarda kimyoviy bog'lanishning tabiati.......... 241

I I  

Q IS M .  A N O R G A N IK   K IM Y O  13-bob.  B IO G E N   E LEM E N T LA R  K IM Y O S I

13.1. Tabiatda biogen elementlarning tarqalishi....................................252

13.2.  Odam  organizmida makro- va mikroelementlar........................ 255

13.3. Odam  organizmida biogen elementlarning joylanishi............... 257

13.4.  Organizmdagi  kimyoviy elementlarning biologik o 'rn i............260

14-bob.  M ET A LLA RN IN G   U M U M IY   X O SSA LA RI

14.1.  Metallaming  kimyoviy  xossalari................................................. 263

14.2.  Metallaming standart elektrod potensiallari qatori....................265

14.3.  Metallaming  olinish  usullari........................................................ 26815-bob.  S-ELEM ENTLAR

15.1.  Vodorod.......................................................................................... 270

15.2.  Suv  va  uning  xossalari..................................................................274

15.3.  Vodorod  peroksidi va  uning xossalari......................................... 277

15.4.  I  A  guruh  elementlari..................................................................280

15.5.  II  A  guruh  elementlari..................................................................287

15.6.  Suvning qattiqligi va uni yo'qotish usullar...................................295


16.1.  Skandiy  birikm alari.......................................................................... 302

16.2.  Lantanoidlar  va  aktiium llar.............................................................303

16.3.  [V  В  guruh  elem entlari.................................................................... 305

16.4.  V   В guruh  elem entlari.......................................................................30717-hob  VI  It  GU RUH  ELEM EN TLARI

17.1.  VI  В  guruh  clementlarining  u m u m iy   tavsifi............................... 309

17.2.  Xrom   va  uning  birikm alari.............................................................. 311

I,S’-bob.  VII  В  GU RU H   ELEM EN T LA RI

18.1.  V II  It guruh clementlarining u m u m iy  tavsifi................................ 319

18.2.  Marganes  birikm alari....................................................................... 320

18.3. Texnetsiy va reniy to‘g ‘risida qisqacha m a ’lu m o t......................... 32719-bob.  V III  В  G U R U H   E LEM E N T LA RI

19.1.  V III  В  guruh  elcm entlarining  u m u m iy   tavsifi........................... 330

19.2.  Tem ir  birikm alari..............................................................................331

19.3.  Kobalt  va  uning  birikm alari............................................................339

19.4.  N ikel  va  uning  birikm alari................................................................340

20-bob.  I  В G U R U H   E LEM E N T LA RI

20.1.  IB guruh elementlari,  ularning  birikm alari va xossalari............ 344

20.2.  M is.........................................................................................................345

20.3.  M isning  birikm alari...........................................................................347

20.4.  Kum ush  va  uning  birikm alari......................................................... 350

20.5.  O ltm   va  lining  birikm alari.............................................................. 35321  bob  II  В  G U R U II  ELEM ENTLA RI

21  I 


K

i i x


 

b irik m a la ri.......................................................................................... 358

21.2.  K m lin iy ....................................................................................................... 361

21. t.  Sinml)  va  lining  birikm alari............................................................362

III.Q IS M .  M l  I ALLM A SLA RN IN G   U M U M IY   XOSSALARI

22

  bob.  Ill  A G U RU H   ELEM EN TLARI

22.1.  Bor  va  uning  xossalari.......................................................................371

22.2.  A lum iniy  va  uning  birikm alari.......................................................378

22.3.  G alliy  guruhchasi  elementlari........................................................ 38216-bob.  III-V  В  GURUH  ELEMENTLARI  VA  ULARNING  XOSSALARI

518


23.1.  Uglerod........................................................................................... 387

23.2.  K icm niy..........................................................................................399

2.3.3.  (icrm aniy,  qalay  va  qo'rg'oshin................................................. 405

24-bob.  V A G U R U H   E LEM E N T LA RI

24.1.  A /o t..................................................................................................415

24.2.  Azotning  vodorodli  birikmalari....................................................417

24.3.  Azotning  kislorodli  birikmalari....................................................424

24.4.  Nitrat  kislota va uning tuzlari....................................................... 430

24.5.  Fosfor............................................................................................... 433

24.6.  Fosforning  oksidlari va kislotalari................................................ 437

24.7.  Mishyak...........................................................................................443

24.8.  Surma.............................................................................................. 447

24.9.  Vismut............................................................................................. 44825-bob.  VI A G U R U H   E L E M E N T IA R I

25.1.  Kislorod va uning xossalari............................................................ 456

25.2.  Oltingugurt.................................................... ■

................................ 460

25.3.  Sulfat  kislotasi  va  uning  xossalari................................................ 468

25.4.  Oltingugurtning murakkab  kislotalari........................................... 471

25.5.  Selen,  tellur  va  polloniy.............................................................. 474

25.6. VI A guruh elementlarining tibbiyotdagi ahamiyati...................47726-bob.  V II  A  G U RU H   E L E M E N T LA R IN IN G   U M U M IY   TAVSIFI

26.1.  Ftor................................................................................................... 484

26.2.  Xlor  va  uning  birikmalari............................................................487

26.3.  Xlorning  kislorodli  birikmalari...................................................490

26.4.  Brom................................................................................................495

26.5. Y od....................................................................................................497

26.6.  Astat.................................................................................................501

26.7.  Galogenlarning  o'zaro  hosil  qilgan  birikmalari....................... 501

26.8.  Galogenlar birikmalarining  tibbiyotdagi  ahamiyati..................502

27-bob.  V III A G U R U H   E LE M E N T LA RI TAVSIFI

27.1.  Geliy,  neon  va  argon.................................................................... 508

27.2.  Kripton  guruhchasi  elementlar................................................... 509

K IM Y O  FANI VA SAN O A T IN IN G  IS T IQ B O L IA R I................................. 5

11

FOYDALANILGAN ADABIYO TLA R.............................................................5142.1  hob  IV  Л GURUH  ELEMENTLARI

519

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling