K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


Download 12.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/41
Sana21.12.2019
Hajmi12.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
-  C u 2++ 2N H 3

K 3 [Fe(C N )6] 

3K ++ [F e(C N )6] 3“

[Fe(C N )6]  3~ ^   F e 3++6CN~

[C r(H 20 ) 6]C l3  ^ [ C r ( H 20 ) 6] 3++3C l-

[C r(H 20 ) 6] 3+ <->  C r 3++6H20

K o m plek s  b irik m a la rn in g   h o sil  b o ‘lish id a   c h o ‘k m a n in g   erib 

k etish i,  ran g   o ‘z g a rish i  yoki  y a n g id a n   c h o ‘k m a   h o s il  b o ‘lish i 

kuzatiladi:

AgCl  I  + 2N H 3  = [A g(N H 3)2]Cl;

C u (C N )2  + 2 K C N   = K 2 [C u(C N )4];

Ag2S +4N aCN   =  2Na [Ag(CN), ]  t  Na,S;C u S 0 4  I   + 4N H 4OH  = [C u (N H 3)4] S 0 4  + 4 H 20 ;  l2  h K U K j l , ] ;  

Z n (O H )2 

+2KOH  =  K 2 [Z n(O H )4];A l(O H )3 

+3KOH = K 3 [Al(O H)6]K o m plek s b irik m a larn in g  n o m la n ish i  va g e o m e trik  tu zilish ig a 

keyinchalik a lo h id a  to 'x talin ad i.3-  bobga  oid  savol  va  masalalar

1. Quyidagi kislotalarga mos keladigan oksidlaming formulasini yozing: 

H 2S 0 3;  H 2S 0 4;  H N 0 3;  H4P 20 7;  HC104;  H 2M n 0 4;  H 3A s0 4;  H 4Sb20 7

2.  Quyidagi gidroksidlarga mos keladigan  oksidlaming formulasini 

yozing:


C r(O H )3;  C u(O H )2;  C o(O H )2;  M n(O H )4;  Fe(O H ),

3.  Quyidagi o ‘tish reaksiya tenglamalarini yozing:

Ba -> BaO -> BaCl2 -> B a (N 0 3)2 ->  BaSC)4 

Mg -> M g S 0 4 -> M g(O H )2 -> MgO ->  Mg(  I,S  ->  S 0 2  >  H ,S(),  ->  N a2S 0 3  ->  C a S 0 3 

С  >  C 0 2 ->  h 2c o 3 

CO ,  > N a , C O ,

C a C O j -> C 0 24. Quyidagi o'tish  uchun zarur bo'lgan reaksiya tenglamalarini yozing:

Zn  >  K ,Z n(); 

S  ->  H 2S 0 3 

N11,  ->  II NO, 

Cu -> CuS

5.  Quyidagi  ga/larning  qaysi  biri  ishqor eritmalari  bilan  reaksiyaga 

kirishadi:

HCI,  H 2S,  N 0 2,  N 2,  Cl2,  S 0 2,  N H 3

6.  Quyidagi kislotalarning qaysi birlari nordon tuz hosil qila oladi?

HJ,  H 2Se,  H2SeO„  H 2C r 0 4,  C H 3COOH

7. Quyidagi moddalarning qaysi birlari natriy gidroksidi bilan reaksiyaga 

kirishadi?

H N O „  CaO,  C 0 2,  C u S 0 4,  C d(O H )2,  P20 5

8.  Kislota va  asosning  o ‘zaro  ta’sirlashuvi  natijasida  N a N 0 3,  K 2S, 

N aH S 0 4,  N a2H P 0 4, Fe2(S 0 4)3 laming hosil bo'lish reaksiya tenglamalarini 

yozing.


9. Karbonat va arsenit kislotalarning kaliyli va kalsiyli o ‘rta va nordon 

tuzlari formulalarini tuzing.10. Quyidagi birikmalarning grafikaviy tasvirlanish formulalarini yozing:

a)  H2S 0 4,  H N 0 3,  H 2S i0 3,  H 2S,  H ,P 0 4,  HPO,,  H4P ;0 7,  H ,S 0 3,

H N 0 2, H M n 0 4;

b)  N a O H ,  C a (O H )2,  A l(O H )3,  M n (O H )4,  C u (O H )2,  K O H ,

C r(O H )3, Z n(O H )2,  C d(O H )2,  Bi(OH)3;

b)  N aH C O ,,  C a (H S O ,)„   N a H 2P 0 4,  N a2H P 0 4,  C a ( H ,P 0 4)2, 

N a H S 0 4,  Ba(H 3P20 7)2,  Ba2P 20 7,  BaH2P20 7,  Ba3(H P20 7)2; 

g)  l;c(O H ),Cl,  FeO H SO ,,  CuOHCl,  (Z n 0 H )2S 0 4,  [A I(0H )2]2S 0 4, 

C rO IK N O ,),,  N i0 H N 0 3,  (C uO H ^SO ,,  MgOHCl;

d)  CaSO.,,  C a ^ P O ,),,  A12(S 0 4)3,  F e ( N 0 3)3,  F e S 0 4,  F e2(S 0 4)3, 

C a2P2()7,  K M n 0 4,  K2M n 0 4,  K2Cr20 7

11.  Quyidagi  reaksiyalarda  hosil bo'lishi mumkin  bo'lgan tuzlarning 

hammasini yozing:

a)  KOH  +  H 3A s04  = 

Ba(OH)2 +  H 4P20 7 =

b)  Fe(O H )3  +  H 2S 0 4  =  

C u(O H )2  +  H 2S 0 4  =Cr(OH)3 +  HNO, 

i )N. i , S(),   I  II.SO, 

Ca3( P 0 4), +  HjPO,

(I)Mk.(  I,  I  NaOII 

B i(N 0 3)3  +   KOU

12.  Quyidagi  birikmalrning  grafikaviy  tasvirlanish  form ulala.....

y o zin g :

a)H 2S 0 4,  H N 0 3,  H 2S i0 3,  H 2S,  H 3P 0 4,  H P 0 3,  H 4P20 7,  H 2S()„

H N 0 2, H M n 0 4;

b)  N a O H ,  C a (O H )2,  A l(O H )3,  M n (O H )4,  C u (O H )2,  KOH,

C r(O H )3,  Z n(O H )2,  C d(O H )2,  Bi(OH)3;

c)  N a H C 0 3,  C a ( H S 0 3)2,  N a H 2P 0 4,  N a 2H P 0 4,  C a (H 2P 0 4)2,

N a H S 0 4,  Ba(H3P 20 7)2,  B a ^ O , ,   BaH2P 20 7,  Ba3(H P20 7)2;

d)  Fe(O H )2Cl,  F e 0 H S 0 4,  C uO H C l,  (Z n 0 H )2S 0 4,  [A1(0H)2]2S 0 4, 

C r 0 H ( N 0 3)2,  N i0 H N 0 3,  (C u 0 H ) 2S 0 4,  SnO H Cl,  MgOHCI;

e)  C a S 0 4,  C a3( P 0 4)2,  A12( S 0 4)3,  F e ( N 0 3) 3,  F e S 0 4,  F e 2(S 0 4)3,

C a2P 20 7,  K M n 0 4,  K jM nO ,,  K 2C r20 7.

4-bob.  KIMYOVIY REAKSIYALARNING  ENERGETIKASI 

VA YO‘N A L ISIII4.1 .Kimyoviy reaksiyalarning energetikasi

B arch a kim yoviy ja ra y o n la r issiqlik chiqishi yoki yutilishi  bilan 

r o ‘y  b e ra d i.  K im y o v iy   re a k s iy a la rd a   a jra lib   c h iq a d ig a n   yoki 

y u tila d ig a n   issiqlik  m iq d o ri  rea k siy an in g   issiqlik  effekti  deyiladi. 

Issiqlik  ch iq ish i  b ila n   b o ra d ig a n   rea k siy ala r  e k z o te rm ik   ( Q > 0 

ДH < 0 ) ,  issiqlik  yutilishi  Q < 0 ,  AH > 0 )   b ila n   b o ra d ig a n   rea k ­

siyalar  e n d o te rm ik   reak siyalar  d ey ila d i.

R eaksiyalarning issiqlik effektlarini o ‘rganadigan b o ‘lim  term o - 

kim yo deyiladi.

Issiqlik effekti k o ‘rsatilgan  reaksiya tenglam alari term okim yoviy 

ten g lam alar deb ataladi.  R eaksiyaning  issiqlik effekti m oddalam ini* 

tabiatiga, agregatholatiga v ash aro itg a b o g 'liq .  Reaksiyalarning isMi|hk 

effektlari b ir xil sta n d a rt sh a ro itd a  o ‘rg an ilad i.

S ta n d a rt  sh a ro it  d e g a n d a   298  К   (25°C )  h aro rat  va  101, 1.’ ' 

kPa bosim  tushuniladi.  Term okim yoviy tenglam alarda  imxlrial.immg


agregat  h o latla ri  k o 'rsa tilib ,  b u n d a  kasrli  koeffitsiy entlarni  h a m  

q o 'lla sh   m u m k in :

2H 2(g) 

i  O .( g )  

2 H , 0 ( s )  

5 7 1,6kJ

Hj ( g)   i  - 0 2(g) 

l l , 0( s )  + 285,8kJ

H - ( g )   +  ^ 0 2(g ) 

l l 20 ( g )   +  2 4 1 ,OkJ 

N 2(g)  +  0 2 (g)  =  2 N O (g )   -   18 0 ,5 kJ 

^ N 2 (g) 

+ i o


2

(g) = 


N O ( g ) - 9 0 , 2 5 k J

T e rm o k im y o n in g   asosi  G .I.G e s s (1 8 4 1 -y .)  q o n u n id a n   ib o rat 

b o 'lib ,  u q u y id ag ic h a  t a ’riflanadi:

reaksiyaning issiqlik effekti  reaksiyada  ishtirok etuvchi  m o d d a ­

larn in g   b o s h la n g 'ic h   va  oxirgi  h o la tla rig a g in a   b o g 'liq   b o 'lib , 

ja ra y o n n i qaysi u su ld a olib b o rish ga  b o g 'liq  em as.

M asalan :  C(grafit) + 0 2(g) =  C 0 2(g);AH,  =  —396,1 kJ

Bu jara y o n  ikki b o sqichd a am alga oshirilishi  m u m k in .  U glerod 

grafit h o la tid a n  C O  g a c h a  ok sid lan ish i va ik k in c h i b o sq ic h d a   C O  

ning C 0 2 g a c h a  oksidlanishi:

C(grafit) + 

i 0


2(g ) 

=  C 0(g);  ДН2  = - U 0 , 5 k J

C 0 (g ) + i 0 2(g)  =  C 0 2(g);  AH3  =  -2 8 5 ,5kJ

Bu  y erd a  d astlab ki  va  oxirgi  m o d d a la rn in g   h o latla ri  b ir  xil 

b o 'lg a n i  u c h u n

AH)  =  ДН2  + AH3.

T ajribalarjarayonida  AH, va AH2 ju d a oson aniqlanishi  m um kin. 

Al l ,  esa  ( iess q o n u n i  asosida hisoblab topiladi:

All, 

All,  - a H 2  = -3 9 6 ,0 -(1 1 0 ,5 ) =  -285,5.R eaksiyaning  issiqlik  effekti  sistem a  ichki  energiyasi va e n ta l- 

piyasi  o 'z g a rish i  natijasid ir.  S iste m an in g   ichki  energiyasi  u n in g  

b a rc h a   en erg iy alari  y ig 'in d isi  b o 'lib ,  u ng a  m o d d a n i  tashkil  etg an  

a to m  va m o lek u lalarn in g  ilg arilanm a,  ay lan m a h a ra k a tla ri  h a m d aViiilm  v.i  elek tro n larn in g  energiyalari va  h o k a z o   bare ha  enei>j,iyalar 

kiradi.  I с 11 к i  en erg iy an in g   in u tlaq   q iy m a tin i  o 'le h a b   bo' l ma ydi ,  

faqat  lining  o 'z g a ris h i  (AU )  ni  o ‘lch ash   m u m k in .

I c rm o d in a m ik a n in g   I  q o n u n ig a   m u v o fiq   s iste m a n in g   icliki 

energiyasi  a tro f-m u h it b ila n  issiqlik a lm ash in u v i  b o 'lg u n ig a   qadai 

o 'z g a rm a s  b o 'la d i. A g ar sistem ag a ta sh q a rid a n  q o 's h im c h a   issiqlik 

energiyasi  (Q )  berilsa,  sistem a b ir h o la td a n  ik k in chi  ho latg a o 'ta d i. 

Y utilgan  issiqlik m iq d o ri  sistem a ichk i en erg iy asin in g  o ‘zgarishiga 

va tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan ishning yig'indisiga teng bo'ladi:

AQ =  (Q2  -  Qi) =  AU  + A-,AU  =  U2 - U l .

B ajarilg an  ish  esa,  siste m a  b o sim i  d o im iy lig id a: 

p  =  const',  A  =  pA V =  p(V2  -  Vly,

QP  =  AU  + p(V2  - V I) = U2 - U ,   + p(V2  - V , )  =

= (U2  + pV 2) -  (U,  + pV,);

U\+  pVl  =  Я ,;  U2  +  pV2  =  H 2;  Qp  =  H 2 -   Я,  =  AH

H  = U + p V \  A H   =  AU +  pAV.

A H  —  k attalik   e n ta lp iy a   deb   a ta lad i.  E n talp iy an i  kengaygan 

siste m a n in g   energiyasi  dey ish   m u m k in .

O 'z g a rm a s b o s im d a  b o ra d ig a n   kim yoviy  reak siy an in g   issiqlik 

effekti sistem a en ta lp iy a sin in g  o 'z g a rish ig a  teng.

O 'z g a rm a s h a jm d a  b o rad ig a n  ja ra y o n la r u c h u n  jisrn g a  b erila- 

d ig an   issiqlik  m iq d o ri  u n in g   ichk i  en erg iy asin i  o 'z g a ris h ig a   (A U) 

s a rf b o 'la d i:

V =  const;  Qv  = U 2 - U y  = AU ,Q V  = AU.

Y u q o rid a g ila r a so sid a  q uyidagi  x ulo sag a kelish  m u m k in :Qp  -  Qv  =  pA V .

D o im iy   b o sim   va  h a jm d a g i  issiqlik  effektlari  ay irm asi  shu 

g az n in g   k en g ay ish   ishiga  ten g .  A gar b u  k a tta lik n i  M en d eley ev   — 

K layp eron  ten glam asiga qo'yilsa:p A V  = A n R T

hosil b o 'la d i.  B u n d a  An —  reak siy ad a ish tiro k  etay o tg an  g a /s im o n  

m o d d ala rn in g   m ol m iq d o rla rin in g  o 'z g a rish i. A gar shu  tony,I.imam 

iz o b a r v a  izo x o r issiqlik effektlari farqiga b o g 'lan sa:Qp  ~Qv  ~

  ЛnRT\  AH  =  AU + AnRT.

Agar «—0,  bo'lsa  A l l  —  U.  Agar kimyoviy jarayonda qattiq va 

suyuq  m oddalar  ishtirok  etsa  An  ni  hisoblashda  ular  e ’tiborga 

olinmaydi.  Kimyoviy  jarayonlarda  modda  miqdorining  o'zgarish 

soni  (An)  stexeometrik  koeffitsiyentlar o'zgarishiga  tengligini  h i­

sobga olish  kerak.

Masalan,  suyuq  suvning  hosil  bo'lish  issiqlik  effektini  h i­

soblang.

298  К  da j a r a y o n n in g   o 'z g a r m a s   hajm dagi  issiqlik  effekti 

—284,2  kJ/m ol ga teng.

2H2(g) + 0 2(g)=2H20(s)+571,6kJ^mahsulotlar  ~

 

^dastlabki  moddalar

  —

 0 —


 3 —

  —


3.

Bu qiymatni  quyidagi  tenglamaga qo'yamiz:A H

  = A U + AnR T  = -284,2 -  3 • 8,31 • 298  =kT

=  -

 284,2 -  7,4 = -291,6—— .mol

Ekzotermik jarayonlarda sistemaning ichki energiyasi va ental- 

piyasi  kamayadi,  shu  sababli:  AU  <  0;  AH  < 0.

Endotermik jarayonlarda esa sistemaning ichki energiyasi ortadi, 

shu  sababli:  AU  >0;  A//  > 0   bo'ladi.

4 .2 . rermokimyoviy  hisoblashlar

Termokimyoviy  hisoblashlarda  moddalarning  standart  hosil 

bo'lish  issiqligi  (entalpiyasi)  tushunchasi  qo'llaniladi.  Standart 

sharoitda  I  mol  murakkab  moddaning  oddiy  moddalardan  hosil 

bo'lishidagi  reaksiyasining  issiqlik effekti  shu  moddaning standart 

hosil bo'lish  issiqligi  ( A ll '  f„w)  deyiladi.  Bu yerda/ —  ingliz tilidagi «form ation» 

—  hosil  bo'lish  (образование)  m a ’nosini  beradi. 

Bunda moddaning agregat  holatini  ko'rsatish zarur.  Oddiy m odda- 

laming  standart  hosil  bo'lish  entalpiyalari  (gazsimon  kislorod, 

suyuq  brom ,  iod  kristallari,  rombik  oltingugurt,  grafit  ba  boshqa

5K


odtliy  moddalar)  nolga  teng.  Ba’zi  moddalarning  hosil  bo'lish 

issiqliklari  ()  jadvalda  kcltirilgan.jdilvnl

Ba’zi  moddalarning  standart  hosil  b o‘Iish 

entalpiyalari  (AH°f 2,g)  qiymati

M o d d a

ДН

°Г2Ч8  kJ/m olM o d d a

ДН°Г298  kJ/m ol

Al(g)


326,3

H

20 ( s )- 2 8 5 , 8

Al3+  (s)

- 5 3 0 , 0

H

2S 0 4(s)- 8 1 4 , 2

Al

20 3(q)- 1 6 7 6 , 0

K+(s)


- 2 5 1 , 2

a i


2( s o 4) 3

- 3 4 4 2 , 2

K Cl(q)

- 4 3 5 , 9C (olm os)

1,828


K C 1 0

3(q)


- 3 9 1 , 2

C H


4(g)

- 7 4 , 8 6

K N 0

3(q)


- 4 9 3 , 2

CO(g)


- 1 1 0 , 5

K O H ( q )

- 4 2 5 , 8

c o 2(g)


- 3 9 3 , 5

M g S 0


4(q)

- 1 3 0 1 , 4

C a C 0

3(q)


- 1 2 0 6 , 9

M g S 0


4*7H 20 ( q )

- 3 3 8 4

C a C l

2(q)


- 7 9 6 , 3

N (g)


472,7

C a F


2(q)

- 1 2 2 0 ,5

N O (g )

90,25


C a O (q )

- 6 3 5 , 5

N 0 2(g)

33

C a ( O H) 2

- 9 8 6 , 8

N O ,   (s)

- 2 0 7 , 5

Cl(g)

121,3


N a  (g)

108,3


Cl-(g)

- 2 3 3 , 6

N a + (g)

606,1


C l-(s)

- 1 6 7 , 2

N a C l  (q)

- 4 1 1 ,1

H(g)

217,98


N a O H   (q)

- 4 2 5 , 6

H +(g)

1536,2


N a

2S 0 4 (q)

- 1 3 8 4 , 6

H +(s)


0

O(g)


246,8

H B r   (g)

- 3 5 , 9 8

0 3(g)


142,3

HCI  (g)


- 9 2 , 3

O H -   (s)

230,2

H F  


(g)

- 2 8 8 , 6

S  (monoklinik)

0,30


H I(g )

25,9


S O , ( g )

- 2 9 6 , 9

N H , ( g )

- 4 6 , 1 9

S 0

3  (g)


- 3 9 6 ,1

H N O , ( s )

- 1 7 4 , 1

S 0


3 (s)

- 4 3 9 , 0

H

20 ( g )


- 2 4 1 , 0

Z n O ( q )

- 3 5 0 , 8

Masalan:  H 2(g)+ ± 0 2(g)=H20(s)+285,8kJ 

H 2( g ) + i o 2(g)=H2O(g)+241,0kJ

59


Yuqorida ta ’rifi  keltirilgan  Gess qonunidan quyidagi xulosalar 

kelib chiqadi:

1)  reaksiyaning  issiqlik  effekti  reaksiya  mahsulotlari  hosil 

b o i i s h   issiqliklari  yig'indisidan  dastlabki  m od d alarnin g   hosil 

b o ‘lish  issiqliklari  yig‘indisining ayirmasiga teng:

аЛ + bB 

cC + dD

A

H   reaksiya

 

^ A / /   / , 2 9Hmahsalotlar 

^ ^

  / .298 das!.moddalar

l A H a( m

 lllahsU|0t|ar —  standart  sharoitda  mahsulotlar  hosil  b o ‘- 

lish  issiqliklari  yig‘indisi;  ЕДH°f m  dast  moddalar  —  standart  sharoitda 

dastlabki  moddalarning  hosil  bo‘lish  issiqliklari  yig‘indisi.  A # ° reaksya

—  standart sharoitda kimyoviy reaksiyaning  issiqlik effekti.

Misol:  Al20 3(k) + 3S03(g)  = Al2(S04)3(k)

Reaksiyaning issiqlik effektini  hisoblang:

AH°f298 A130 3 (k) =  -1675,1  kJ/mol;

AH°f298  S 0 3  gaz =  —396,1  kJ/mol;  AH°f298  A12(S 0 4)3 =  —  3434,0 

kJ/mol


^ H “rcaksya  = № \ m   A12( S 0 4)3)—(ДН°Г298  a i 2o 3+  з а н ° Г29й  S 0 3)= 

- 3 4 3 4 - [ - 1 6 7 5 , l   +  3(—396,1)]  =  -570,6 kJ/mol

2)  Kimyoviy  reaksiyaning  issiqlik effekti  reaksiyaga kirishuvchi 

m oddalar  yonish  issiqlik  elVektlari  yig'indisidan  reaksiya  m ah- 

sulotlari  yonish  issiqlik  effektlari  yig‘indisining ayirmasiga teng.

Yonish  issiqligi  deb  (AHhc29S)  1  mol  m oddani  m o ‘l  kislorod 

ishtirokida oddiy oksidlargacha yonishidaajraladigan issiqlik miqdori 

tushuniladi.

c-  hard  com bition  —  ingliz  tilidagi  «yonish»  so ‘zining  bosh 

harfi. Yuqoridagi  (a’rifga  ko'ra:

A

H   reaksiya 

"'e .™ d a s t   m oddalar 

° c.298  mahsulotlar

Kislota va asos  reaksiyaga  kirishib,  1  mol  suv  hosil  bo'lishida 

ajralib chiqqan issiqlik miqdori  neytrallanish  issiqligi deyiladi.  Kuchli


kislola  va  kuchli  asoslarning  suyultirilgan  eritmalari  reaksiyaga 

kmshgaiiria  ncylrallanish  issiqligi  standart  sharoitda  o '/g a im a s  

qivmalga ega:

2Na()H(s)+H2S 0 4 (s)=Na2S 0 4 (s)+2H20(s);AH  neytrallanish 

5 7 , 5 k J /n io l

Ko‘p dan -k o ‘p moddalarning standart sharoitdagi  hosil  bo'lish 

va  yonish  issiqliklari jadvallarda  berilgan  b o ‘ladi.  Shu  qiymatlar 

asosida juda ko‘p jarayonlaming issiqlik effektlarini hisoblash mumkin.

l)erish  jarayoni:

KOH(k)+aq=K+(aq)+OH"  (aq);- 4 2 5 , 8   - 2 5 1 , 2   - 2 3 0 , 2

ДН  °ehtma =  [(—2 5 1 , 2 + ( —2 3 0 , 2 ) ] —( —4 2 5 , 8 ) = - 5 5 , 6 k J / m o l

2)  natriyning  kristall  holatdan  b u g ‘ga  o'tishi  uchun:

Na(k) 

Na  ;


I OX.5  (B)AH°bug4amsh =  1 0 8 , 3 - 0   = 1 0 8 ,

3)  Ikki atomli  molekulalarning atomlarga parchalanih jarayoni 

u chun:

д н   dissotsil.  2  •  1 0 5 , 3 - 0  =  2 1 0 , 6   k J /m o l

4) Vodorod atomining ion holatga o ‘tishida  ionlanish jarayoni 

u chun:

H  (g)  ->  H  + e ';217,98 

1356,2


ДН  ioniahish  =  1 3 5 6 , 2 - 2 1 7 , 9 8   = 1 3 1 8 , 2 2   k J /m o l

Termokimyoviy hisoblar asosida kimyoviy bog‘lar energiyasi, 

kristall  panjara  energiyasi,suyuqlanish,  erish,  gidratatsiya,  mole 

kulalararo  t a ’sirlar,  fazalar  o ‘zgarishidagi  va  boshqa  holatlardagi 

issiqlik effektlarini  aniqlash  m um kin.


4 .3 .  Kimyoviy  reaksiyalarning  y o ‘nalishi

Entropiya. 

Mikrozarraehalarga  betartib harakat xosdir.  Faraz 

qilaylik,  biriga azot  ikkinchisiga  kislorod  to‘latilgan ikki  idish  bir- 

biri bilan tutashtirilgan  bo'lsin.  Shu  idishlarni tutashtiruvchi jo'm rak 

ochilsa, gazlar bir-biri  bilan  aralasha  boshlaydi. Aralashish azot va 

kislorod  ikkala  idishda bir tckis  taqsimlanguncha davom etadi.  Bu 

jarayon  hcch  qanday  energiya  o'zgarishisiz  o ‘z - o ‘zidan  sodir 

bo'ladi.  Lekin  teskari jarayon,  ya’ni gazlarning qaytatdan  kislorod 

va  azotga  ajralishi  o ‘z - o ‘zidan  sodir  bo'lmaydi.  Chunki  gazlar 

aralashib ketganda ularning betartibligi katta b o ‘ladi,  ajralgan holat 

esa  tartibli  holatdir.

Har qanday sistema o ‘zining betartibligini  oshirishga  intiladi. 

Tartibsizlikning miqdoriy o ‘lchovini belgilaydigan  holat funksiyasi 

entropiya  deyiladi va   bilan  belgilanadi.  M oddaning  entropiyasi 

uning shu holatda turish ehtimolligining  logarifmiga to'g'ri propor- 

sionaldir:S  =  k - \ n W .

Bu tenglama  Bolsman  tenglamasi deyiladi.  к  —  Bolsman  doi- 

miysi.  W —  shu  holatning ehtimolligi.

Sistema  bir  holatdan  ikkinchi  holatga  o'tgandagi  entropiya 

o'zgarishini o'lchash  mumkin.  Izolirlangan sistemada entropiyaning 

o'zgarishi  Л’quyidagi  formula  bilan  ifodalanadi:„  . 

2-holatdagi  tartisizlik

S  -   R  In  ------------- ----------------

holatdagi  tartibsizlik

F.ntropiyaning  o'lchov  birligi  —  J / m o f K .

M odda  qattiq  holatdan  suyuq  holatga,  suyuq  holatdan  gaz 

holatga o'tganda  uning entropiyasi ortadi.

Sistema entropiyasining o'zgarishi  issiqlik miqdori o'zgarishini 

absolut  haroratga  nisbatiga  tengdir:\ S   -

  A C ,


r

bunda: ЛQ — issiqlik miqdori oVgarishi;  T — absolut liarorat,  K; entropiya 

birligi  J/mol  K.


MUol.  I  111<>I  muzning erishida cntropiya o'zgaiisliini  imu|l;mg.

U

 

m u/iim g  erish  issiqligi,  6016,432  J /m o l;  '/'“ 27 И

.  t. 


AQ

 

6016,432 ^  

ЛЛ —  = ------------= 22  J   m o l-K .

T

 

273,15Sistema  hajmi  ortsa,  uning entropiyasi  ortadi.

1)  C(grafit) + C 0 2  =  2CO

IV 

2V

S]  S2;  S  2 >S  !  AS = S 2-Sj2)  N 2  +   3H 2  =   2 N H 3 

lv 

3v 

2v

Sistemaning hajmi  kam ayganda,  entropiyasi h a m  kichrayadi: A S  <

  0.


3) 

Agar  reaksiyada  sistem aning  hajmi  o ‘zgarmasa,  uning 

entropiyasi  ham o ‘zgarmaydi:

H 2 +   Cl2 =   2HCI 

lv 

lv  

2v 

Л ^ = 0

Kimyoviyjarayonlarning o ‘z - o ‘zidan sodir bo'lishiga  ikki  narsa 

ta’sir qiladi.

Birinchidan sistema o ‘zining eneigiyasini kamaytirishga  intiladi. 

Zarrachalar o ‘zaro birikib yirik zarrachalar hosil  qilishga  intiladi. 

C hunki  ko‘p  birikish  reaksiyalari  ekzotermik  reaksiyalardir: 

2H2(g) + 0 2(g) = 2H20(s) + Q; 

(AH<0)


CaO(q) + H20(s)  =  Ca(OH)2 (q) + Q;  (AH<0)

Bu  reaksiyalar  t o ‘g ‘ri  y o ‘n alish d a  boradi,  c h u n k i  b u n d a 

sistemaning entalpiyasi  kamayadi  AH  <  0.

Ikkinchidan yirik zarrachalar parchalanishga  intiladi,  chunki 

bunda ularning entropiyasi  ortadi:

2N H 3(g) =  N 2(g) + 3H2(g) + Q;

2v 

lv  3v


Kimyoviy jarayon uchun entropiyaning o'zgarishi  (AkS) standai i 

sharoitda  mahsulotlar  absolut  entropiyasi  qiymati  yig'indisul.in 

sta n d a rt  s h aro itd a  dastlabki  m o d d a la r   absolut  c n tm p iy a l.m  

yig‘indisining ayirmasiga teng.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling