K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo


Ba’zi  moddalarning  standart  cntropiyalari  (S°298)  qiymati


Download 12.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/41
Sana21.12.2019
Hajmi12.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Ba’zi  moddalarning  standart  cntropiyalari  (S°298)  qiymati

Modda

S “21#


Modda

Co

2»ИModda

298Ag(q)

42,55


Fe(q)

60,29


N aC l(q)

72,36


AgBr(q)

107,1


F eO (q)

60,75


N a

2C 0 3(q)

136,4

AgCI(q)


96,07

G e ( q )

31,1

O(g)


160,95

Agl(q)


115,5

H + ( s )

О

0 2 (g)


205,04

Al(q)


28,35

H2(g)


130,52

0 3(g)


238,8

B a C 0


3(q)

112


H N O j ( s )

156,6


O H -( s )

-

10,88BaCl

2(q)


126

N H j ( g )

192,6

P (oq)


41,1

B a (N 0


3)2(q)

214


H

20 (g)


188,72

P(qizil)


22,8

B a S 0


4(q)

132


H

20 ( s )


70,08

Pb(q)


64,81

C (olm os)

2,36

H

20 ( q )39,33

S(g)


167,75

C(grafit)

5,74

H

2S 0 4(s)156,9

S

2(g)228,08

CO(g)


197,54

KCl(q)


82,56

s t (g)


377

C 0


2(g)

213,68


K C10,(q)

142,97


s,(g)

444,0


CH„(g)

186,19


K O H ( q )

79,32


so2(g)

248,1


C a C l

2(q)


1I3.X

M gC O,(q)

65,7

SO,(s)


122

C a O (q)

39,7

M g()(q)


26,9

Sb(q)


45,69

C a C O ,(q )

92,9

N ,(g)


199,9

Si(q)


18,82

Cl-(s)


56,54

N H


4N O ,( q )

151


S i 0

2(q)


42,09

Cl,(g)


222,9

N O (g)


210,6

S i 0


2(shisha)

46,9


C r ()  ,(q)

73,2


N 0

2(g)


140,2

Sn(q)


51,55

C r ,() ,(q )

27,15

N ,C).(g)355,7

Z n O (q )

43,64

Masalan:  N,(g)  t  3H2(g)  =  2N H 3(g)Hajm  kamaygani  uchun  cniropiya  kamayishi  kuzatiladi:

AS 


I S °

nh

3-Z(S°298N2  +3S°298H2) == 2 (192,6) -  [199,9  i  3(1 309,52)]  =  -206,26J /  gradmol.

C(grafit)  i  CO,(g) =  2CO(g)

J aray on d a  hajm  ortgani  uch un   han  entropiya  ortishi  yu/ 

he rad i:

AS1^ 


2(197,54)  (5,74+213,68) =  175,66 J/grad-mol

Agar  jarayonda  faqat  qattiq  m o d d alar  ishtirok  etsa,  entro- 

piyaning o'zgarishi  nihoyatda kam  bo'ladi.

Suyuq  m oddaning  bug'ga  o'tishi,  kristall  m o d d a n in g   erishi, 

qattiq  moddaning suyuqlanishi  kabi jarayonlarda entropiya ortadi. 

Hug'ning  kondensatsiyalanishi,  suyuqlikning  kristallanishi,  hajm 

kamayishi  bilan sodir bo'ladigan jarayonlarda entropiya kamayadi. 

Masalan:


H 20(s) =  H 20(g)

70,08  188,72 

AS°r.=  188,72-70,08  =  114,64J/grad-mol.

Izobarik  izotermik  potensial. 

H a r  ikkala  omilning  reaksiya 

yo'nalishiga  t a ’sirini  o 'zid a  mujassamlashtirgan  holat  funksiyasi 

С jibbs energiyasi deb ataladi va  G harfi bilan belgilanadi.  U entalpiya 

va entropiya bilan quyidagicha bog'langan:

G

 =  H  -  TS.

Izobar-izotermik jarayonlarda Gibbs energiyasining o'zgarishi 

A(7(izobar-izotermik potensial):AG = A H  -  T A S

formula  bilan  aniqlanadi.  A G   qiymati  p  —  const  va  T =   const 

izobarik-  izotermik  kimyoviy jarayondagi  1  mol gazning  kengayi- 

shidagi bajarilishi mumkin bo'lgan ishning o'lchovi bo'ladi. p  — const, T

 =   const  bo'lg an d a  kimyoviy  reaksiyalar  Gibbs  energiyasi  ka- 

mayadigan tarafga o 'z - o 'z id a n  boradi.

1)  AG <   0  bo'lsa,  reaksiya  to 'g 'ri  yo'nalishda  boradi.

2)  A ( 7 > 0   bo'lsa,  reaksiya  to 'g 'r i  yo 'nalishda  o 'z - o 'z id a n  

bormaydi.

3) A G —  Obo'lsa,  reaksiya kimyoviy muvozanat holatida bo'ladi. 

Kimyoviy jarayonlaming o'z-o'zicha borishi quyidagi  holatlanla

sodir  bo'lishi  mumkin:

(»5


a)  agar jarayon ekzotermik b o is a ,  \AH\ >  \ TAS\  bo'lishi  lozim.

b)  agar jarayon  endotcrmik  bo'lsa  A H >   0,  \AH\  <  ГД ^Ь оЧ - 

ganda,  ya’ni  harorat  yuqori  bo'lishi  kerak: 

a

G =

a

H —  T

a

S <

  0


Entalpiyaning  orlishi  harorat  o'zgarishi  bilan  boshqariladi. 

Odatda,  bu jarayon  ga/lar  ishtirokida  amalga oshadi.

Agar  A / / >   (),  lekin 

|Л //|  >  |7 Л 5 |  A G   =  A H — T A S >  0 

izobar —  izotermik  potensial  qiymati  noldan  katta bunda jarayon 

o'z-o'zicha amalga oslunaydi.

Standart  sharoitda  I  mol  moddani  oddiy  moddalardan  hosil 

bo'lish  standart  Gibbs energiyasi  A G " ( m   bilan belgilanadi.  Oddiy 

moddalarning standart  hosil  bo'lish  issiqliklari  nolga teng.

Ba’zi  moddalarning  standart hosil bo'lish Gibbs  energiyalari 

( A < 7 q i y m a t i   11-jadvalda berilgan.

11- j a d v a l

B a ’zi  moddalarning  standart  hosil  bo'lish  Gibbs  en ergiyalari 

(A G ° f298)  qiym ati

Modda

AG°(298  kJ/mol

Modda

kJ/m ol

Al(g)


288,7

H

20 ( s )- 2 3 7 , 2 4

A P ( s )

- 4 9 0 ,5 4

H , S 0


4(s)

- 8 1 4 , 2

A l , 0

4(g)


-1 5 8 2 ,0

K f (s)


- 2 8 1 , 3

A l , ( S O , ) ((q)

■-3102,9

KCI(q)


- 4 0 8 , 0

C (olm os)

2,8.1

KCI0,(q)


- 2 8 9 , 9

CH.,(g)


50,79

K N O , ( q )

- 3 9 3 ,1

C()(g)


137,76

K O H ( q )

- 3 8 0 , 2

C O ,(g)


394.47

M g S 0


4(q)

- 1 1 5 8 , 7

CaCI ,(q)

750,2


M g S 0

4- 7 H ,0 (q )

- 2 8 6 8

C a C (),(q )

1128,8

N (g)


455,5

Cal  ;(q)

1161,9

N O (g )


86,68

C a ()(q )

604,2

N 0


2(g)

51,5


C'a(()l l ) ;(q)

896,8


N O j - ( s )

- 1 1 1 , 7

C’l(g)

105,3


Na(g)

77,3


Cl  (s)

- 1 3 1 ,4

N a +(s)

- 5 7 5 , 6

H(g)

203,3


N aC l(q)

- 3 8 4 , 0

H(g)

1516,99


N a O H ( q )

- 3 8 0 , 7

H +(s)

0

N a2S 0 4(q)

- 1 2 6 6 ,8

H B r (g )

5V4


0 2(g)

231,8


HCl(g)

94, S


0 ,(g)

162,7


66

11- j a d v a l  чту,;  da vo m i

III  (|M


?72,W

O H ( s )

1 >7.1

111(H)


I.7S

S(monoklinik)

0,188

N

11,(1-')- 1 0 . 7

SO,(g)


t()(l,.|

1 1 N  (


), ( 

s )


— 8 0 , 9

S 0


3(g)

- 3 7 0 , 0

11.0 (B)

- 2 2 8 ,6 1

S 0

3(s)


- 4 9 9 , 0

Z n O ( q )

- 3 2 0 , 8 8

Ayni  jarayon  uch u n   standart  Gibbs  energiyasining  o'zgarishi 

mahsulotlarning standart Gibss energiyalari  yig'indisidan  dastlabki 

moddalarning Gibbs eneigiyalari yig'indisining ayinriasiga teng bo'ladi:

A  

G   reaksiya  — 

A  


G   )  .298j ast  m oddalar  — 

у  ,298 


m ahsulotlar-

Masalan:


CO(g) + H 20(g)  =  C 0 2(g) + H 2(g)

-133,176  -228,66  -394,47  0

AG,  =[(-394,47 + 0) -  (-137,176 + (-228,66)]  = -28,634  kJ/mol.

ДG ° r  ning  qiymati  ja rayonning  o '/.-o '/ic h a   borish  chtim ol- 

ligini  ko'rsatadi.  Lekin  ja ra y o n n in g   tcz  yoki  sckin  borishiiii 

baholashga  imkon bermaydi.Izoxorik -izoterm ik  p oten sial. 

B a’zan  kimyoviy jarayonlar hajm 

doimiyligi va  harorat doimiyligida borib  (u  =  const;  7=const),  ana 

shu holatdagi  term odinam ik funksiya izoxorik-izotermik potensial 

F)  yoki  Gelmgols energiyasi deyiladi.  Bunday jarayonlarda  Q —  U 

b o 'lg an i  u c h u n   F = A U — T A S   ga  teng  b o 'lib   qolad i.  D e m a k , F = U — T S  

izoxorik-izotermik  potensial  shu jarayonda  bajarilgan 

ishni  baholashga yetarli  bo'ladi.

Kimyoviy  jarayonlar  u c h u n   Gibbs  energiyasi  k o 'p   qo'lla- 

niladi,  chunki  odatdagi  sharoitda  reaksiyalar bosim  doimiyligida 

ro'y  beradi.  AG,  AF,  A H   va  A S   holat  funksiyalari  hisoblanib, 

ularning qiymati  sistemaning bir holatdan  ikkinchi  holatga o'tishiga 

bog'liqdir.  Lekin  o 'tish jarayoni  qanday  yo'l  bilan  amalga  oslii- 

rilganiga bog'liq emas.  Barcha ko'rsatilgan termodinamik funksiyalai 

reaksiyada ishtirok etuvchi  moddalarning tabiatiga,  massa la riga  va 

haroratga  bo'gliq.  B undan  tashqari,  A G   sistema  bosimiga,  Л/ 

sistemaning hajmiga bog'liq.

6 7


Ba’zi  reaksiyalarning  izobar izotermik potensialining qiymatini 

haroratga bogMiqligi  2-rasmda  keltirilgan.,\(l,KJ/тЫ$00

 L- 

*_____ i_____ л.—.—-д....... ...л.500  ПНЮ  1500  2000 25001,К

2-rasm.

  Kimyoviy reaksiyalarning izobar  izotermik potensiali 

qiymatining  haroratga bog‘liqligi:

I —N 2( g ) + 0 2(g)—2N O(g); 

2—H g ( s ) + 0 2( g )= 2 H g 0 (q );

3 - C ( q ) + 0 2( g ) = C 0 2(g); 

4 - 2 C ( q ) + 0 2( g )= 2 C 0 (g ).

NO,  va  C 0 2  izobar  izotermik  potensiali  qiymati  haroratga 

deyarli  b o g ‘liq  emas.  HgO  olinish  reaksiyasi  izotermik  potensiali 

qiymati harorat ortishi bilan ortsa,  C O  hosil bo'lish  reaksiyasining 

izotermik potensiali  qiymati  harorat ortishi  bilan  kamayadi.

Kimyoviy  potensial. 

Izo b arik -izo term ik   (G )  va  izoxorik- 

izotcrmik  ( F)  potensialning  qiymati  ochiq   sistem alar  u ch u n  

nafaqat  tashqi  omillar  (p ,  T,  V

boshqalar),  balki  jarayondagi 

har bir  ishtirokchining  miqdoriga  bog‘liqdir:a  

f ( T , V , n u n2,n}...ni);  (d G

d n ,)V ,T ,/2,_,  =G 

/• 

Д т , р , п {,п2,пу ..п/);  (d F /

5л,-)р,7’,я,-_1  =  F  ,=  //,.G

 va  / ’ ning  barcha jarayon  ishtirokchilari  miqdori  b o ‘yicha 

hosilasi  (agar  sistemaning  bosimi,  hajmi,  h arorat  va  ishtirok- 

chilarning  miqdori  o'zgarmas b o ‘lib,  bittasi o'zgaruvchan)  parsial 

molar  potensial  (<7,  /■’)  yoki  kimyoviy  potensial  ( ^ )   deyiladi. 

Kimyoviy potensial  modda  tabiatiga, bosim, harorat va konsentrat- 

siyaga bog‘liq.

Ideal gazlar uchun  kimyoviy potensial  T =   const b o ‘lgan  holda dG'■= VdP

 ga  teng.Г 

К Г

 

7’  ekanli^i  hisobga  olinsa,  clG  =  dftl КГ

 

In ,//>, IimmI  Iki'l.uli  Itn  tenglama  iloimiy  haroratda  integrallansa;

//, 


R T \ n  p,  + const;

Hi

  = //, "+/?:Tln p,.

Standart  sharoit  u ch un   const  =   p °  —  standart  kimyoviy  p<> 

tensial  deyiladi.

Real gazlar uchun kimyoviy potensial qiymatini hisobga olislula 

bosim o ‘miga.* fugitivlikyoki uchuvchanlik olinadi.  Uchuvchanlik 

bosim  bilan bir xil o ‘lchov birligiga ega va ayni  haroratda bosimga 

proporsionaldir:f i   -  

У 

' P ■

у 

—  uchuvchanlik koeffitsiyenti  deyiladi,  va  - > 0 ,  y - > l . Agar 

eritmalar  olinsa,  uchuvchanlik  o ‘rniga  aktivlik  olinadi.  Aktivlik 

konsentratsiyaga to'gTi proporsional:

  у  • 

С.

у 

— aktivlik koeffitsiyenti.  Demak,  tenglama:  /'/ 

’  y ^   1,1 “i-

a

  =1  b o ‘lgan  holat  uch u n   (.r"  —  standart  kimyoviy  potensial. 

Aktivlik  koeffitsiyenti  real  eritmalarni  ideal  eritm alardan  farqlash 

imkoniyatini hisobga oladi.

Kimyoviy reaksiyalardagi energetik jarayonlarni  bilish  kimyoviy 

reaksiyalarni  boshqarish  im koniyatini  va  dori  moddalarni  orga- 

nizmdagi  biologik o ‘zgarishlarni  baholashga  imkon beradi.

4-bobga  oid  savol  va  masalalar

1. 4,2 g temirning oltingugurt bilan birikishidan 7,54 kJ  issiqlik ajralib 

ehiqqan.  Temir  sulfidning  hosil  bo'lish  issiqligini  hisoblang.  (Javob'. 

AH°=  - 1 0 0 ,3   kJ/mol).

2.  1  1  (n.sh.)  atsetilen  yonganda  58,02  kJ  issiqlik  ajralib  ehiqqan. 

Asetilenning  standart  hosil  bo'lish  issiqligini  hisoblang.  (Javob: f T   =

  +226,8 kJ/mol).

3.  MgO va B20 3 laring hosil  bo'lish issiqliklari mos ravishda  -  ('I  I 

va 


-1406 kJ/mol ekanligini hisobga olgan holda quyidagi reaksiyaning. iv.u|lik 

effektini hisoblang.

B20 ,   +  3Mg  =  2B  +  3MgO 

(Javob:

  - 4 2 7   k.l).4.

  Quyidagi  tenglamaga  asosan  PH,  ning  hosil  bo‘lish  standart 

entalpiyasini  (ДН0)  hisoblang.

2PH3(g) + 4 0 , (g) 

l’,0.(k)  l  3H20(s);  AH" =  -2 3 6 0  kJ  (Javob:

5.3 kJ/mol).

5.  Quyidagi  berilgan  qiymatlardan  foydalanib,  MgCO,  ning  hosil 

bo‘lish entalpiyasini  hisoblang:

f  °.W , 

( ' ° w  

A H -= - 3 9 5 , 5   kJ

2Mg(k|  i  (), 

2MgO|k); 

Л1Г  =  — 1203,6  kJ

Ms

MgC01(k); 

All"  = 

1 17,7  kJ(Javob:—

1115kJ/mol).

6.  Otlam orgaiii/.mida sodir bo'ladigan  quyidagi  reaksiyaning issiqlik 

cllcktini  hisoblang.  C(H |20 6(k)  +  6 0 2  =  6 C 0 2(ga/)  +  6H20 (s)(Javob:

  -2 8 0 3   kJ).

7.  6,35  g  mis  (II)  oksidini  ko‘mir  bilan  qaytarganda  (CO  hosil 

bo'ladi)  4,12  kJ  issiqlik  yutilgan.  CuO  ning  hosil  bo‘lish  entalpiyasini 

hisoblang. (Javob:  —162,1  kJ/mol).

8 .  To'la  yonganda  100  g  suvni  20°C  dan  30°C gacha  qizdirishga 

yetadigan  metanning  massasini hisoblang.  Suvning molar issiqlik sig'imi

75.3  J/mol  К  (Javob:  0,0836 g).9.

  Quyidagi  reaksiyalarda entropiya o'zgarishining  (AS°)  ishorasini 

aniqlang:

a)  2NH3(g)  =  N 2(g)  +  3H2(g);

b)  СОад  =  C0 2(B);

d)  2NO,  +  O,  =  2NO'

 

(g) 2(g) 

2(g)’


e) 2H2S(g) +  3 0 2(g) =  2H20 (s) +  2S02(g);

0  2СН3ОН  +  ЗОад =  4НаОм +  2СОад.

10.  Quyidagi  azot  oksidlari  hosil  bo'lish  reaksiyalarining  qaysilari 

standart sharoitda,  qaysilari esa faqat yuqori yoki past haroratdagina o'z- 

o'zidan  sodir bo'lishi  mumkinligini  ko'rsating:

a)  2 N , 

f O „   = 2 N , 0   ■

 

AH0  > 0■’(Ш 


(g )’


h)  N, 

l  ()„  ,  =  2NO,  ; 

AH0 > 0’«и» •’(«) 

(g )’


d )  2N(),,  1  ()>,  =  2N 0 2(g); 

a h °   < 

о

e)  NOw  I  NO_,(||)  -   N 20 3(k); AH0  <  0

0   N 2(g)  +  2(),(ii) 

2N(),W; 

АН» > 0


11.  Quyidagi  reaksiyalar standart entalpiya o'zgarishlari nisbatining 

to'g'ri ifodasini  ko'rsating:I I  

,  ,  I  <»,  , 

!,()„„ 


(I)  AH,

11.  '!/;()., 

n  o,  , 

(2)  AH,


•’" 1, '  

(3)  a h ;

j i )  A l l " ,   • 

A l l " ,   • 

I I ' .  

b )   A H

°2

  >   A H 0,  >   A H°3

12.


  Q u y id a g i  re a k siy a la rn in g  qaysi  b ir id a  e n t r o p i y a   o 'z g a r i s h i   m u sb a l 

i|ivina(ga ega?

a)  MgO(k)  +  H2(g)  =  Mg(k)+ H 20 (s);

b)  C(, , fil)  +  C 0 2(gaz) = 2CO(gaz);

d)  CH.COOH.  ,  =   CH,COO- 

.  +  H +  ...;'

 (suvli) 

(suvli) (suvli)’

e) 4HC1,g)  +  °ад =  2C1„) + 

т Рыу

0   NH 4N 0 3(s)  =   N 20 (g)  +  2H20 (g).

13.  Quyidagi hollarning qaysi  birida reaksiya har qanday haroratda 

sodir bo‘ladi?

a)  AH  <  0;  AS  > 0; 

b)  AH  < 0;  AS  < 0; 

d)  AH  > 0;  AS  > 0.

14.

 263 


К  

haroratda muzning erishi uchun AG ning ishorasi qanday? 

a)  AG >  0; 

b)  AG  =  0; 

d)  AG  <  0.

15.

 9,10,11-jadvallardan foydalanib quyidagi reaksiyalar uchun standart 

entalpiyaning o ‘zgarishini  hisoblang:

a)  4N H 3(g)  +  5 0 2(g)  =  4 NO,,  +  6 H2(),,

b)  4N H 3(g)  +  3 0 2(g)  =  2N2(gl  +  6H20 (g)

d)  Fe20 3(k)  +  3CO  (g)  =  2Fe  +  3CO,(g)

e)  CH 4(g,  +  2 0 2(g)  =   C 0 2(g)  +  2H20 (gl

0  2Mg(k)  +  C 0 2(g)  =  2MgO(k)  +  C(grani)

g)  2Cl2(g)  +  2H20 (g)  =  4HCI(g|  +  0 2(g)

h)  3CH4(g)  +  C 0 2(g)  +  2H20 (S)  =  4CO(g)  +  8H2(gl

i)  CaO(k)  +  Fe20 3(k)  =  C a(F e0 2)2(k)

j)  2H2S(g)  +  S 0 2(g)  =  3S(rombik)  +  2H20 (S) 

k)  2C2H2(g)  +  5 0 2(g)  =  4CO,(g)  +  2H20 (g)

1)  C a C 0 3(k)  =  CaO(k)  +  C 0 2(g)16.

  Xlorid kislota va natriy gidroksid orasida ketadigan  reaksiyaning 

termokimyoviy  tenglamasini  yozing.  Bu  reaksiyaning  issiqlik  ef'fckiim 

hisoblang.17.

  Mis sulfati va mis kuporosi C uS 0 4 5H20  ning erish  issiqliklai i 

66,11  kJ/mol va  11,72 kJ/mol ga teng.  C uS 04 ning gidratlanish  iv.ii|li>'im 

hisoblang.18.  Gaz holatidagi  ammiakning yonishi natijasida azot  (II) oksid va 

suv bug‘i hosil bo'ladi.  Bu  reaksiyaning termokimyoviy tenglamasini yozing.

1  mol  N H 3 yonishdagi  issiqlik  el'fektini hisoblang.

19.  Ammiakning  a/ol  va  vodoroddan  hosil  bo'lish  reaksiyasida 

entropiyaning o'zgarishi 

I l)N,26 J/molgrad. teng. ASning manfiy ishorada 

ekanligini  nima  bilan  lushuntiriladi?

20. Standart  sharoitda suv bug'ining entropiyasi Д5°2ЧЯН20 (1) =  188,74 

J/mol grad.  Suyuq suvniki esa  AS  „J I ,()  =  69,96 J/mol-graa. ga teng. 

Nima  uchun  bu qiymatlar bir  birkian  I'arq qiladi?

21 . Standart sharoitda entropiyaning o'zgarishini quyidagi reaksiya uchun 

hisoblang:

S i 0 2  +   2 N

a 0 H


(k,  =   N a 2S i 0 3(k)  +  

H 2 ° ( S ) -

Reaksiyaning borish-bormasligini AG  ni hisoblab tasdiqlang.  Ishqor 

eritmalarini  shishadan  yasalgan idishlarda qizdirish  mumkinmi?

22.  Quyidagi CaC 03(k) =  CaO(k| + C 0 2(g| reaksiya uchun entropiyaning 

o'zgarishini va izobar-izotermik potensialini hisoblang.

23.  Quyidagi reaksiya asosida

NH4CI(k)  +  NaOH(k)  =   N H 3(j;)  +  NaCl(k)  +  H20 (a)  ammiak  olish 

mumkinmi? Javobingizni  AG°29S m  hisoblab asoslang.

24.  Quyidagi  reaksiya asosida  CaO(k)  +  СОад = C a C 0 3(k)

Kalsiy  karbonatni  olish  mumkinmi?  Xulosani  AG°291j  ni  hisoblab 

asoslang.

25.  Suvsiz  stronsiy  xlorid  SrCl2 erish  issiqligi  —47,7  kJ/mol, 

kristallogidratniki  esa  (SrCl/б Н  ,0)  30,96  kJ/mol.  SrCI,  ning gidrat­

lanish  issiqligini  hisoblang.

5-bob.

  KIMYOVIY  REAKSIYALARNING  TEZLIGI

Kimyoviy  reaksiyalarning  energetikasi ni  o ‘rganish  u  yoki  bu 

jarayonning  borish  yoki  bormaslik ehtimolligini  ko'rsatadi.  Lekin 

bu  katlaliklar reaksiyalarning tezligini  miqdoriy baholashga yetarli 

bo'lmaydi.  Masalan,  azot (II)  oksidining kislorod bilan oksidlanish 

reaksiyasini  olsak:

2N()(g)  i  (),(g)j  =  2 N 0 2(g);  AG  = -150  k J/m ol.

Bu  reaksya odatdagi  sharoitda ancha tez boradi.  Vodorodning 

kislorod  bilan  t a ’sirlanisli  reaksiyasi  b o ‘lsa,  odatdagi  sharoitda 

amalda bormaydi:

72


Л 1 , ( ц ) |   О, ( у)  

2

FI ,С)(s ); 

A G  

= - 45 6 , 5   kJ /  пи>1

Itn  jaiayon  1000  С'  da  ( A G = —495,3  k J /m o l)  bir  lali/ada 

sodir bo'lishi  aniqlangan.

Kimyoviy  reaksiyalarning tezligini topish orqali  reaksiyalarning 

borish  m e x a n iz m in i  va  q o n u n iy a tla rin i  o 'r g a n is h   m u m k in  

Kimyoviy reaksiyalarning borish mexanizm i va tezligi  kim yomni1 

maxsus bo‘limi  kimyoviy kinetikada o ‘rganiladi.  Murakkab kimyoviy 

jarayonlarning  m ex an izm in i  bilish  esa  kimyoviy  jarayonlarni 

boshqarish,  jadallashtirish  va  texnologik jarayonlarni  boshqarish 

uchun  zarur  b o ‘ladi.

Kimyoviy reaksiyalar ikkiga b o ‘linadi:  geterogen va gomogen 

reaksiyalar.  G o m o g e n   reaksiyalar faqat bir fazada,  y a’ni  suyuqlik 

yoki  gaz  fazasida  amalga  oshib,  m uhit bir jinsli  b o ‘ladi.  Reaksiya 

aralashmaning  butun  hajmi  b o ‘ylab  ketadi.

Geterogen  kimyoviy  reaksiyalar  esa bir jinsli  b o ‘lmagan  turli 

m oddalar  orasidagi  t a ’sirda  yuzaga  keladi.  Bir  paytning  o 'zid a 

kimyoviy jarayonda  qattiq,  suyuq,  gaz  m oddalar  ishtirok  etishi 

mumkin.  Kimyoviy t a ’sirlanish chcgara sirtda amalga oshadi.Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download 12.94 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling