K a s b h u n a r k o L l e j I d I p L o m I


Download 326.23 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.10.2020
Hajmi326.23 Kb.

D a v la t  a tte s ta ts iy a   k om issiyasining  2 0 
“ # £ 3  

qaroriajjs•h

_____V  ,  to&olasintog ism&

D avlat attestatsiya 

komissiyasi raisi 

yil.

0 ‘/


b i

;

k i s t o n 

r e s p u b l i k a s i

K A S B   H U N A R   K O L L E J I  

D I P L O M I

К  №  5 8 6 1 2 5 6

Л/.

  . /  


Л  

л 

otaslrung&

Smi, familijasi)ш

 

/ ~  ~ s  

Л? 


- -

«£<2/£  yilda. Ж сбсФ  

c fy & sru x #

(

7

л 

(kasb-hui<&

J(QBeji тт€УЛ  *

  .   .  Z7 

;  

ч 

,   C ? '  ga  kirib, 

2

O0

&? yilda ^ C ^ 'ctO S ’ 

A h tz r £ .s r i£ b t.$ /  C-Q-LC

___ n in e   t o ‘la  ku rsin i

n in g   t o ‘la

io A & ~

y o ‘nalishi  b o 'y ic h a   t a m o m la d i.

dagi

— 

§ ak asb i  va

г^ 2  £ 


____________

z ^ 2  


/^ г г г ^ ь 4 ^ 2  

c J L / Z f .

&  sytU

&4

  ’feZiJ?

  / ^ f ^ - ^ V ^ Z g J xtisoslikl^i  ЫсЙш.

Direktor

Kotib

Ro'yxat  ra q a m i.

t l o M

i n  

i m i i u

  к ;   oi<  U

z b e k i s t a nI >

 I PLOM A

O l   P R O F E S S I O N A L   C O L L E G EК 

№  5 8 6 1 2 5 6

(Jo% A ,  fsy tfsC L . 

r/D c £ v b & X jZ L

I . , / W l u . / M|,,e n ii4 4 4 l

^  v v

\il' 

^с&ггО-г?г^(и%£.

т . I  in ’[),№

  L ' / s I m -   ( o m p l o l e c l   ;i  l u l l   c o u r s e  {?£

 

_________________W .

c £ ( \   b  

$ (  Y<'C

l

C  

-

___


C o P & p ^ -

.iihI  w i i ‘.  i ; I v*• n  i | u u l l l K ; i l i « n  Pte'&cA ao/L

______________________________

IIV 

Slate  A tte s ta tio n   C o m m issio n   on  “____ ” __________________2Qi 

led  as  a < ^ d< u   r  o j f c v Z  

£ > 2 ё 4 - с Л *>&£  

- б С р /ь

rofessions: 

& & _/

( 'hairnuin o f the State 

Attestation  Commission

2 0   J U ?

Director

Secretary

Registration  №

2 0 9 4 -

И

ЛМ V

I 11110181" m h. Ш

»!


K A S B - H U N A R  

K O L L E J I 

D I P L O M

I G A  


I L O V A

RAQAMLI  DIPLOMGA ILOVA

(diplomsiz kuchga ega emas) /J c £ n s O /& ? -'

(ism i,  otasiniiJg  ism i,  fam ifiyasi)

}7ildan

gjfihO

 

yilgacha tfCthd

 

(k a sb -lu fia r koll^fi  nom i) 

^

___ _______________ __  ____________________________da

o‘qish davrida quyidagi fanlami o‘rgandi va ushbu baholarni  oldi:

T/r.

Fanlar nomi0 ‘.R.da

belgilangan

soatlar

miqdori


To‘plangan

reyting


ballari

1

2

3

4

I. UMUMTA’LIM FANLARI

1.

N utq  m ad a n iy a ti  v a  dav lat tilida ish yuritishк о

f /a  %cj

2.

O n a  tili  va adab iy o t4£o. 

.

3. Xorijiy til (

£/bff6cX_

 

)JLSV

iftyaxfk'

4. Rus (o‘zbek) tili[o

 f  /n Zo)

5. Tarix


i e o

6~ fa  J

z o )

6. MatematikaS $ o

7. Informatika va axborot texnologiyalari1 4 0

  v  


у

4~fa  ico)

8. Fizika. Astronomiya■ / $ 0

9. Kimyo


/a '*&)

10. BiologiyaЛО

£~ fa '4oJ

11. Amaliy geografiyak O

fa %&)

12. Chaqimvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik'f ’S#

/k  '£

Ь

)

13. Jismoniy tarbiya

-re o

S '/ * * »

14. M a’naviyat asoslaritf 0

15.


Falsafiy fanlar:  (estetika,  shaxs va jamiyat, 

dinshunoslik)AO0

)

16. Oila psixologiyasi.'T/a* 

'<€£>)

17. Huquqshunoslikко

%o)

18. 0 ‘zbekiston Konstitutsiyasiко

19. Milliy istiqlol g ‘oyasi:  asosiy tushuncha va tamoyillarко

f  fa'4#

20. Iqtisodiyot asoslariII. MAXSUS FANLAR

ts d c d .-  У лД'/м  

^/Mlc£cc-&o^pv$4%s-t. 

f £&   £~/a  ’■&>)\M a A . / ‘z-jft/rtL 

& &2. f i t j b o Q  

< 0 0

 

5 ~ /a '■&>,

21.

<

2

U o^  oU) &Ы!е>'г£сА^ J }y . тЬаЯ'М3 o

4 %  Ло)

22.

eJJToto.- 

A& 

z

±

jz

JL

s

*:

q

/^

ZO

6  /Ос & )

23.

3  Co

У

f f a & )

24.с/ 

р'б&^с

^ 7 й

III. YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASI

1.

£^A c'i^x> 

‘icLbSxu^

2.

f/k % o )

3.

. .  


 

vu

(3^г?ъа&.~с%

S/a,'M>)

4.

(7 / /

Davlat attestatsiya komissiyasining Ift/LOyW “ &3

  ” 


Cucc/L  dmn

  “ 


” -sonli 

qarori  bilan.& j£ c r?r^

-ga


asbi va

i a z ^ o c / u

'ia  fcs?u 

г^7^г z&:&a c/U s<\

y , f J . S U ^  

r4 .

ixtisosliklari berildi.Ш

0

к

$

.-f \

  4'

19

i:  Tf 


7

 гг/


Kollej  direktqp 'i-

‘ 

ХШ

ж

YiaO'tSa-

T/XX^O/TLOlS

Kasb-hunar ta  ltfftj bo;yipffa-d1rcktQ#o  rmbosari 

,  .

\ : -

у

А

  *  '

*

/

-

20^x>yi l   « ^

  » 

£

j

/C<

l

S

l

-

_ d a  berildi.  Ro‘y .atga olish raqami 9 ^

•'DAVLAT BEL0IS1" DIC1IB TBF, 2019Download 326.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling