K. D. Ushinskiy Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib


Download 0.59 Mb.
Pdf ko'rish
Sana24.09.2020
Hajmi0.59 Mb.

 

 - Good bye! - ……….. 

See you 


“... avaldan rejalashtrilgan natijalarga olib boruvchi va bajarishlishi shart 

bo`lgan tartibli amallar tizimidir”-ta`rif muallifi kim ? 

V.Monaxov 

“Fuqarolar atrof – muhitni muhofaza qilishga mas`uldirlar”. Yuqoridagi fikrlar 

Konstitutsiyaning qaysi moddasidan olingan? 

50 


“Insho”so`zi qaysi tildan kirib kelgan 

va uning ma`nosi nimani anglatadi?. 

“Insho” asli arabcha so`z bo`lib, ma`nosi “yaratish”, 

“bino qilish”, “boshlash” demakdir; 

“Insonning va jamiyatning g`alabaga erishuvchi yaxshilikning qo`lga kiritishi 

axloqiy va aqliy mukammallikka erishuvchi, inson va jamoaning o`z qo`lidadir” 

deb qaysi alloma aytib o`tgan? 

Forobiy 


“Kompetensiya” so`zining ma`nosi 

to`g`ri ko`rsatilgan qatorini ko`rsating. 

Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik 

faoliyatda qo`llay olish qobiliyati 

“Metodika” so`ziga to`g`ri ta`rif berilgan qatorni ko`rsating. 

Grekcha “yo`l ” demakdir 

“Pedagog” atamasining lug‘aviy ma’nosi nima? 

bola yetaklamoq 

“Pedagogik texnologiya” tushunchasiga qaysi xalqaro tashkilot tomonidan 

tarif berilgan? 

YUNESKO 

“Quyi sinflarda tabiatni o`rganishni bolani doimo o`rab turgan va ularga 

tanish bo`lgan o`simlik va hayvonlardan boshlash kerak”. Ushbu 

so`zlarning muallifini aniqlang: 

K.D. Ushinskiy 

“Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib 

chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat 

inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli? 

Sun Szin 

“Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonun nechta bo‘lim va moddadan 

tuzilgan? 

5 ta bo‘lim, 34 moddadan 

“Umumiy o`rta ta`lim va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat 

ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi qarori qachon tasdiqlangan? 

6 aprel 187-sonli 

qaror bilan 

“Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta YuNESKOning 1965 

yildagi forumida qaysi taniqli nazariyotchi tomonidan o‘rtaga tashlandi? 

P. Langrand 

”Ta`lim to`g`risida”gi qonuning nechanchi moddasida DTS berilgan? 

3-modda 

…. you speak English? 

Do 

…comes after Monday Tuesday 

1-4-sinflarda ona tili fani yillik o`quv soatlari A1 bosqichda qancha? 

608 soat 

19, 557, 69, 11 

nineteen, five hundred fifty-seven, sixty nine, eleven 

1-sinf «O`qish kitobi» darsligiga kiritilgan savol-topshiriqlar, asosan, qaysi 

tip topshiriqlariga mansub? 

Qayta 


xotirlash 

1-sinf uchun diktantdagi so`zlar soni nechtagcha belgilangan? 

1-sinfda 15 - 20 ta so`z; 

1-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo`yicha necha soatni tashkil 

qiladi va qaysi bobdan boshlanadi? To`g`ri javobni belgilang. 

68 soatni, Tovushlar va 

harflar (28 soat) 

1-sinfda “Ona tili” fani mualifi ? 

E.Shodmonov 

1-sinfda yozuvga o`rgatishning necha uslubi mavjud? 

8ta; 

2-sinf "Ona tili" darsligining multimediali ilovasi nechta animatsiyatashkil etadi? 21 ta 

2-sinf "Ona tili" faniga metodik qo`llanmada nechta dars uchun multimediali ilovalar 

tayyorlangan? 

28 ta 


 

 2-sinf o`quvchilariga bayon 

yozdirishda qanday maqsadlarga 

erishish ko`zda tutiladi? 

Asosiy fikr kim yoki nima haqida borayotganligini 

bilish;Bayondan bir so`zni takror ishlatavermay uning 

sinonimlaridan foydalanishni o`rgatish;Yozma nutqni 

o`stirish;Imlo xatolarni tuzatish. 

2-sinf uchun diktantdagi so`zlar soni nechtagcha belgilangan? 

2-sinfda 30 - 40 so`z ; 

2-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo`yicha necha soatni va necha 

bobni tashkilqiladi? To`g`ri javobni belgilang. 

136 soatni, 5 bob 

2-sinfda “Ona tili” fani mualifi ? 

K. Qosimova 

2-sinfda ona tili fani chuqurlashtirilib o`tiladigan sinflarda necha soatni 

tashkil etadi? 

204 soatni 

2-sinflarda tahlil uchun necha soat ajratilgan? 

15soat 

3-4-sinfda savod o`rgatish darsining nechi daqiqasini husnixatga ajratadi? 8-10 

daqiqasini; 

3-4-sinflar uchun “Ona tili”, “O`qish”, “Matematika”, “Atrofimizdagi 

olam”, “Tabiatshunoslik” fanlaridan metodik qo`llanma va multimediali 

ilovalar qachon yaratildi? 

2016-2017, 2017-

2018 o`quv yillarda 

3D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating. 

Ispring 

3-sinf uchun diktantdagi so`zlar soni nechtagcha belgilangan? 

3- sinfda50 -60 so`z; 

3-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo`yicha necha soatni va necha bobni 

tashkil qiladi? To`g`ri javobni belgilang. 

170 soatni, 5 bob 

3-sinfda “Ona tili” fani mualifi ? 

S.Fuzailov 

3-sinfda ona tili fani chuqurlashtirilib o`tiladigan sinflarda necha soatni 

tashkil etadi? 

238 soatni 

4-sinf ona tili fani o`quv dasturida necha soatdan iborat? 

170 soatdan 

4-sinf uchun diktantdagi so`zlar soni nechtagcha belgilangan? 

4- sinfda-65-70 so`z; 

4-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo`yicha necha soatni va necha bobni 

tashkil qiladi? To`g`ri javobni belgilang. 

170 soatni, 14 bob 

4-sinfda “Ona tili” fani bo`yicha 

qanday so`z turkumlari o`rganiladi? 

Ot, sifat son, kishilik olmoshlari, fe`l 

4-sinfda “Ona tili” fani mualifi ? 

R. Ikromova 

5 yoshdan “Kinder garden” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta’lim 

boshlanadigan davlatni aniqlang. 

AQSH 


7 yosh inqirozi xususiyatlari: 

bola rejimining о‘zgarishi, о‘z xarakterini namoyish etishi, 

faoliyat jarayoniga nisatan munosabatning ortishi 

A1 darajada kichik hajmdagi nechta she`rni yoddan aytib bera olishi kerak? 

8-10 ta 

A1 darajada o`rganilgan mavzular doirasida nechta gapdan iborat kichik 

ijodiy matn yoza olishi kerak? 

5-6 gapdan 

A1 darajada xabar, tasvir asosida necha gapdan iborat matn yarata olishi 

kerak? 


5-6 gapdan 

Adabiy-nutqiy kompetensiya talabiga ko`ra A1 darajada bir daqiqada necha 

so`zni o`qiy olishi lozim? 

. 50-55 so`z 

Amaldagi 1-sinf “Yozuv daftari”ning muallifi nomi qaysi qatorda 

to`g`ri berilgan? 

Mirhabib G`ulomov 

Applikatsiya nima. 

Qog`oz va kartondan yasaladigan maketlar. 


 

 Applikatsiyaning nechta turi mavjud. 

3 ta turi mavjud 

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan? 

16 yoshgacha 

Axbarot ta’lim tarmog’i internatdagi sayt nomini ko’rsating. 

ziyonet.uz 

Axborotlar bilan ishlash 

kompetensiyasi nima? 

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi — mediamanbalardan 

zarur ma`lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, 

saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini 

ta`minlashni, media madaniyatga ega bo`lish layoqatlarini 

shakllantirishni nazarda tutadi. 

Baholash tizimi nima? 

Baholash tizimi — davlat ta`lim standarti bo`yicha umumiy o`rta 

ta`limning malaka talablarini o`quvchilar tomonidan o`zlashtirilishi 

darajasini hamda umumiy o`rta ta`lim muassasasining faoliyati 

samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat. 

baker, cook, driver, teacher are .. 

professions 

Bilim nima? 

Bilim – o`rganilgan ma`lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish; 

Bilim, kо‘nikma, malaka va muayyan ahloqiy sifatlarni 

о‘zlashtirish yо‘lidagi о‘zaro harakatlarini tashkil etishga 

asoslanuvchi ta’lim bu........? 

shaxsga yо‘naltirilgan ta’lim 

Bilishning shunday yo`liki, bunda o`quvchining birlikdan 

umumiylikka, xususiy xulosadan umumiy xulosaga olib boradi. 

Qaysi metod ta`rifi? 

Induksiya metodi 

Bir chiziqli daftarga yozishda, kichik 

harflar va bosh harflar necha mm 

balandlikda yozilishi kerak? 

Kichik harflarni 4 mm balandlikda, bosh harflarni 

8mm balandlikda yozish malakasi hosil qilinadi? 

Bluetooth - bu … 

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida 

simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi 

Bog`lanishli nutq malakalarini shakllantirishda diktantning qaysi 

turidan foydalaniladi? 

Erkin va ijodiy diktantdan; 

Bog`lanishli nutqni 

o`stirish vazifalarini 

belgilang. 

Fikrni bayon etish ehtiyojini amalga oshirish, tugallangan 

mavzuni ifodalaydigan, logik va grammatik qoidalar asosida 

tuzilgan, mustaqil, tugallangan va o`zaro bog`langan ma`noli 

qismlarga bo`linish. 

Bolalar bog`chasining tayyorlov guruhida 1 yilda matematikadan nechta 

mashg`ulot o`tkazish rejalashtirilgan? 

72-74 mashg`ulot 

Bosh bo`laklar uyushib kelgan gapni 

toping. 

O`rmonlar, bog`lar uni quvontirdi, to`lqinlantirdi. 

Boshlang`ich sinfda o`qish darslarining didaktik 

maqsadi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping. 

O`quvchilarning o`qish malakalarini 

shakllantirish, asar matni ustida ishlash. 

Boshlang`ich sinfdagi mehnat fanini qaysi 

fanlar bilan integratsiyalash mumkin. 

Tabiat, rasm, chizmachilik, odobnoma, 

biologiya, matematika, ximiya. 

Boshlang`ich sinflarda "Savodga o`rgatish" darslari necha soatni tashkil qiladi? 

128 soatni; 

Boshlang`ich sinflarda diktantlarning maqsadiga ko`ra necha xil turi bo`ladi? 

2 xil; 


Boshlang`ich sinflarda insho tahlili va xatolar ustida ishlash uchun qancha 

daqiqa vaqt ajratiladi? 

15-18 daqiqa 


 

 Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning 

maqsadlari to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang 

Umumta`lim maqsadi, tarbiyaviy 

maqsadi, amaliy maqsadi 

Boshlang`ich sinflarda matematikadan darsni tahlil qilish va 

baholash birinchi navbatda uning qanday ahamiyatini 

ko`rsatadi? 

Ta`limiy, tarbiyaviy, 

rivojlantiruvchi 

Boshlang`ich sinflarda mehnat fanidan qanday to`garaklar 

mavjud. 

Mohir qo`llar to`garagi 

Boshlang`ich sinflarda savod o`rgatish jarayonida qaysi metoddan 

foydalaniladi? 

Tahlil va tarkib metodidan 

Boshlang`ich ta`lim ona tili faniga oid shakllangan 

nutqiy kompetentsiya elementlariga nimalar kiradi? 

Tinglab tushunish, so`zlash, o`qish, 

yozish 

Boshlang`ich ta`limda ona tili va adabiyot fanini o`qitishning maqsadi 

qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan? 

O`quvchilarning savodxonligini ta`minlash, og`zaki 

va yozma nutqida adabiy nutq me`yorlariga rioya 

qilishni shakllantirishdan iborat 

Boshlang`ich ta`limning “Ona tili” 

o`quv dasturi nechta bo`limdan iborat. 

Savod o`rgatish va nutq o`stirish. Fonetika, 

grammatika, imlo va nutq o`stirish. 

Bugungi kunda respublikada 9,7 ming maktabda jami 5,2 million 

o‘quvchi ta’lim olmoqda. Bu aholining necha foizini tashkil etadi? 

16 foizini 

Butunning bitta yoki bir nechta teng ulushlaridan tuzilgan son qanday 

son deyiladi? 

Kasr son deyiladi 

Choose the right answer / To’g’ri javobni tanlang / Выберите 

правильный ответ. … work in the market. 

Sellers 


Daraxt barglarini quritish yo`llari. 

Kitob orasida quritish, dazmollab 

quritish, presslab quritish 

Davlat ta`lim standarti nechta tarkibiy qismdan iborat. 

4 ta 

Davlat ta`lim standarti nima? 

Davlat ta`lim standarti- umumiy o`rta, o`rta maxsus, kasb-hunar va 

oliy ta`lim mazmuniga hamda sifatiga qo`yiladigan talablarni 

belgilaydi. 

Dialogga to`g`ri ta`rif berilgan qatorni 

belgilang? 

Asardagi personajlarning o`zaro so`zlashuvi, 

suhbati; 

Diksiya nima? 

So`z, bo`g`in va tovushni to`g`ri va aniq talaffuz etish; 

Diktant nima? 

Diktant- eshitib yozishdir.O`qituvchi butun matn, gap yoki so`z ini diktovka 

qiladi, o`quvchilar yozadilar. 

Diktant nima? 

eshitib to`g`ri, aniq yozish . 

DTS nechanchi yili qaysi qaror asosida qabul qilingan? 

2017-yil, 187-qaror asosida 

Edraw Max dasturida tayyorlangan materiallarni Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint va Publisher amaliy dasturlariga nusxasini ko`chirib o`tkazish hamda 

qayta ishlash mumkinmi? 

Mumkin 

Edraw Max dasturining asosiy vazifasi bu...? Flaer va tarqatma materiallarni tayyorlash 

Eight, twelve, fifteen, thirty- eight 

8, 12, 15, 38 

Eksperement о`z 

vazifasiga kо`ra: 

Yangi metod, yangi darslik va qо`llanmalarning muvofiqligini, qay 

darajada foydaliligini va samaradorligini aniqlaydi. 

Ekstrovert xarakteri bu … 

tashqi olamga yо‘nalganlik 


 

 Empirik metod nimalarni 

aniqlash uchun tatbiq 

etiladi? 

Ilg`or о`qituvchilar tajribasini о`rganish va baholash, 

ommalashtirish, о`quvchilarni о`qitish jarayonini kuzatish, 

о`qituvchi va о`quvchi faoliyatini aniqlash uchun tatbiq etiladi. 

Epigraf nima? 

Boshqa asarlardan, hikmatli so`zlar, xalq og`zaki ijodidan parchalar keltirish. 

Faoliyat bu? 

ehtiyojlarni qondirishga yо‘naltirilgan faoliyat 

Find the right ordinal number. 

third 


Finlyandiyada о‘rtacha majburiy umumta’lim tizimi necha bosqichdan iborat?  2 

Fuqarolarning huquq layoqati: 

Tug‘ilgan paytidan e`tiboran vujudga keladi va vafot etishi 

bilan tugaydi 

Fuqarolarning to‘la muomala layoqati qachon vujudga keladi?  Fuqarolar 18 yoshga yetganda 

Gap ustida ishlashda so`zlarni qanday qo`llash ko`nikmasi 

o`stiriladi? 

Aniq qo`llash ko`nikmasi 

Gap ustida ishlashda undan qanday foydalanish ko`nikmasi 

hosil qilinishi kerak? 

ongli foydalanish 

Gazlama bilan ishlaganda qanday asboblardan foydalaniladi.  Qaychi, igna, ip va angishvona. 

Gramatik mashqlar nechi guruhga bo`linadi? 

morfologik va sintatik. 

Grammatika nima? 

grekcha so`z bo`lib o`qish va yozish degan ma`noni anglatadi. 

Hamkorlik ta’limini qо‘llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda 

ta’lim oladi? 

jamoada, kichik guruhda, 

juftlikda 

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy 

masala sifatida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va 

mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy 

partiyalarning rolini yanada kuchaytirish masalalari muhim o‘rin 

olgan? 

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini 

takomillashtirishning 

ustuvor yo‘nalishi 

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala 

sifatida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal 

rivojlantirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uni ustuvor 

mavqiyni yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 

rivojini rag‘batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy 

islohotlarni davom ettirish masalalari muhim o‘rin olgan? 

Iqtisodiyotni 

rivojlantirish va 

liberallashtirishning 

ustuvor yo‘nalishi 

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy 

masala sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli 

himoya qilish kafolatlarini ta’minlash; ma’muriy, jinoyat, 

fuqarolik va xo‘jalik qonunchiligini takomillashtirish masalalari 

muhim o‘rin olgan? 

Qonun ustuvorligini 

ta’minlash va sud-huquq 

tizimini yanada isloh 

qilishning ustuvor 

yo‘nalishi 

Harfiy ifodalar dasturga binoan nechanchi sinfdan boshlab o`rgatiladi? 

1-sinfdan boshlab 

He has …….. at 7 o’clock in the morning. 

breakfast 

His nephew …….. in the hospital. 

works 

How old are you? I’m twenty 

How old is her father?. 

He is 57 years old 

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо‘nalishda 

foydalanilmoqda? 

4 ta 


Husnixat darslarida sinfda yorug`ik qaysi tomondan tushishi kerak? 

Chap tomondan; 

Husnixat malakalarini shakllantirish uchun A1 darajaga qancha vaqt ajratiladi? 

5-8 min.  

 I have got three white ……. . 

rubbers 


I take this book …. the schoolbag. 

from 


Imlo malakalarini mustahkamlash uchun qaysi tahlilni samarali deb bilasiz? 

Fonetik tahlilni; 

Individual ta`lim yondashuv nimani 

anglatadi? 

o`quvchining o`ziga xos xususiyatlarini xisobga 

olish 


Inkluziv ta`lim nima? 

nogron bolalarni sog`lom bolalar bilan birgalikda o`qitilishi. 

Inkluziv ta`limnig asosiy tamoyillari keltirilgan 

qatorni toping. 

tolerantlik, insonparvarlik, yakka 

yondashuv 

Innovatsion faoliyat turlari qaysilar? 

Fasilitator, moderator, tyuter, trener. 

Insho yozish uchun 2-sinfda qancha vaqt zarur bo`ladi? 

1 dars 


Inson о‘z harakatlarini ongli boshqara olishi bu? 

iroda 


Insonlar о‘zlarining qadriyatlari, qiziqishlari va intilishlarida qanday 

guruhlarga asoslanadilar: 

referent guruhlar 

Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali 

amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati. 

layoqat 


Interfaol metodlarga asoslangan ta’limiy harakatlar 

qanday shakllarda tashkil etiladi? 

individual, juftlik, guruh, jamoa 

bilan ishlash 

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), 

Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar? 

Internet brauzer dasturlari 

Is he a baker? 

No, he isn’t 

Is he a cook? 

No, he isn’t 

Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish 

mumkin? 

Дизайн 


Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin? 

11 ta 


Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali 

bajariladi? 

Настройка 

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-

ketlikda joylashtirish imkonini beradi? 

Порядок 


Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi? 

Одиночным 

выбор 

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi? 

Верно/неверн

о 

Jadvaldan tashqari ko`paytirish va bo`lishqaysi sinfda o`rgatiladi? 3-sinfda 

Janubiy Koreyada boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil etadi? 

6 yil majburiy va bepul 

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi 

qaysi organ tomonidan belgilanadi? 

O‘zbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasi tomonidan 

Kalsitlar nima? 

Marmartosh, toshko`mir, granit 

Kasbiy kompetentlik 

bu............? 

mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur 

bо‘lgan bilim, kо‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni 

amalda yuqori darajada qо‘llay olinishi 

Kasbiy kompetentlik negizida aks 

etuvchi sifatlar nimalardan iborat? 

umumiy, maxsus, didaktik, texnologik, psixologik 

Kasrning maxraji nimani bildiradi? 

Chiziq ostiga yozilgan son kasrning maxraji deyilib, 

butun narsa nechaga teng bo`lishini ifodalaydi.  

 Ko`nikma nima? 

Ko`nikma – bu o`quv fanini bilish jarayonining 

amaliyotda tasdiqlangan natijasi (nazariy bilimlar). 

Ko`paytirish va bo`lish jadvali qaysi sinfda o`rgatiladi? 

2-sinfda 

Kommunikativ 

kompetensiya 

nima? 


Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda 

birorta xorijiy tilda o`zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda 

muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, 

hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni 

nazarda tutadi. 

Kommunikativ kompetensiya sifatlari 

keltirilgan qatorni toping. 

Muloqotga kirishuvchanlik, jamoada ishlay olish, 

o`zgalarni tinglay olish, o`zaro hurmat. 

Kompetensiya nima? 

Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni amalda qo`llay olish 

layoqati. 

Kompetensiyaga 

qanday ta’rif berilgan? 

olingan nazariy bilim, amaliy kо‘nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar 

majmuasini amaliyotga qо‘llay olish qobiliyati va layoqati 

Konsentlar tartibi to`g`ri berilgan 

qatorni belgilang; 

O`nlik, yuzlik, minglik, ko`p xonali sonlar 

Konstitutsiyaviy prinsiplardan birini 

ko‘rsating: 

Qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi prinsipi 

Kreativlik modeli keltirilgan qatorni 

toping. 


Keng fikr yuritish, qaror chiqarish, xulusa yasash. 

Leksikalogiya nima? 

so`zning lug`at boyligi. 

Lingvistik kompetensiya o`z ichiga 

nimalarni oladi? 

fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, 

grammatika va uslubiyotiga oid 

Lingvistik kompetensiyalar to`g`ri 

berilgan qatorni toping. 

orfoepik shakllardan to`g`ri foydalanish 

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi 

qanday ma’noni bildiradi? 

yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, 

“о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi 

Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi qanday ma’nosini 

anglatadi? 

о‘zaro harakat qilmoq 

Lug‘aviy jihatdan “kompetensiya” 

tushunchasi qanday ma’noni anglatadi? 

lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “loyiq”, “mos 

kelmoq” degan ma’noni anglatadi 

Ma’lumot 

bu.............? 

ta’lim-tarbiya natijasida о‘zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil 

qilingan kо‘nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui 

Mahorat sо‘zi lug‘aviy jihatdan qanday 

ma’noni anglatadi? 

arabcha sо‘zdan olingan bо‘lib “mohirlik”, “ustalik”, 

“epchillik” degan ma’noni anglatadi 

Make up a sentence hasn’t / Susan / a phone / got / 

mobile. 

Susan hasn’t got a mobile phone 

Make up a sentence six / My / has / mother / pens / got. 

My mother has got pens six 

Malaka nima? 

malaka — o`rganilgan bilim va shakllangan ko`nikmalarni notanish 

vaziyatlarda qo`llay olish va yangi bilimlar hosil qilish; 

Masalalar panelidagi uz, ru, en lar nimani 

bildiradi? 

О‘zbek, rus, ingliz alifbosida matn kiritish 

Matematik ekskursiyalarning maqsadi… 

Konkret hayotiy va tasavvurlarni talab qilish 

Matematika fanini o`qitishning negizini nima tashkil etadi? 

Masalalar  

 Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo`lib 

kimning qaysi asarida bayon qilingan? 

G. Pestalosi “Sonni ko`rgazmali 

o`rganish” 

Matematika o`qitish metodikasi eng avvalo, qaysi fan bilan uzviy bog`liq? 

Matematika 

Matematika so`zining lug`aviy ma`nosi 

nima? 


Grekcha “mathema” so`zidan olingan bo`lib 

,“fanlarni bilish” demakdir 

Matematikani o`qitish jarayonining eng asosiy yo`nalishlari necha 

qismdan iborat? 

4 qism 

Mehnat darslarida kartondan nimalar yasaladi? Ko`rgazmali qurollar 

Mehnatning psixologik komponentlari 

qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan. 

Sezib-anglash, psixomotor, emotsional, idrok, diqqat, 

xotira. 

Metod sо‘zining lug‘aviy jihatdan 

qanday ma’noni anglatadi? 

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib, “yо‘l”, “bilish 

yо‘li” degan ma’noni anglatadi 

Microsoft Excel – bu: 

Jadval muharriri 

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi? 

Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitobini saqlash mumkin bо‘lgan tо‘g‘ri variantni kо‘rsating: 

«FaylSoxranit» 

Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday 

nomlanadi? 

“Prezentatsiya” 

Microsoft Word – bu: 

Matn muharriri 

Microsoft Word dasturida kiritilgan ma`limotlarni bir vaqtning o`zida 

barchasini belgilash qaysi klaviatura birikmalari orqali amalga oshiriladi. 

Ctrl+A 


Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о‘chirish uchun 

qaysi tugmadan foydalaniladi? 

Backspace 

Microsoft Word dasturida yaratilgan hujjatlarga sahifa raqamini qo`yish 

qanday amalga oshiriladi? 

Вставка →Номер 

страница 

Milliy va 

umummadaniy 

kompetensiya nima? 

Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, 

insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga 

e`tiqodli bo`lish, badiiy va san`at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, 

madaniy qoidalarga va sog`lom turmush tarziga amal qilish 

layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. 

Modulli texnologiyalar mohiyati 

keltirilgan qatorni toping 

Bloklardan tashkil topgan, axborotni tizimli qayta 

ishlash, mustaqil faoliyatga asoslangan yaxlitlik. 

Muloqot nima? 

shaxslararo aloqalarni о‘rnatish va rivojlantirish jarayoni 

My brothers …… Jack and Tom. 

are 

My father’s father is my …. grandfather 

My mother’s brother is my ….. 

uncle 

Nizoli vaziyatlarda о‘zini namoyon qilish strategiyalari: 

raqobat, hamkorlik, kompromiss, qochish, 

moslashish 

Noma`lum bo`luvchi qanday topiladi? 

Bo`linuvchi bo`linmaga bo`linadi. 

Nutq jarayonidagi xato turi? 

Stilistik 

Nutq o`stirishga oid ish turlarini 

aniqlang. 

Ongli, to`g`ri va ravon o`qishga o`rgatish, lug`at 

boyliklarini oshirish. 

Nutq tovushlarining to`g`ri talaffuzini o`rganadigan tilshunoslik bo`limi? 

Leksikologiya 


 

 Nutqiy kompetensiyalar to`g`ri berilgan 

qatorni toping. 

tinglab tushunish, so`zlash, o`qish, yozish 

O`qish fani bo`yicha kompetensiyaviy 

yondashuvga asoslangan DTS talablari 

to`g`ri belgilangan qatorni toping 

Adabiy-nutqiy kompetensiyalar, badiiy asarni tahlil 

qilish kompetensiyasi 

O`qish fani bo`yicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan nechta 

yo`nalishda DTS talablari belgilangan? 

2 ta 

O`qish fani tarkibidagi «Konstitutsiya alifbosi»ga 2-3-4-sinflarda necha soatdan ajratilgan? 

10 soatdan 

O`qish fani tarkibidagi«Dinlar tarixidan umumiy 

tushunchalar» 2-3-4-sinflardagi qaysi mavzularda 

yoritilgan? 

«Iqtisod va soliq alifbosi», «Navro`z – 

tabiat tantanasi»haqidagi mavzularda 

O`qish malakalarining sifatlariga 

nimalar kiradi? 

Badiiy asar matnini to`g`ri va tez o`qish, badiiy asar 

matnini ongli va ifodali o`qish 

O`qituvchining kompetensiya 

piramidasi keltirilgan qatorni toping. 

Motiv, munosabat, malaka, bilim, xulq-atvor. 

O`quv moduli nima? 

Mantiqiy yakunga bo`lgan o`quv kursining bo`lagidir. 

O`quvchilar nutqini o`stirish tizimidagi sintaktik 

ishlarni aniqlang. 

So`z birikmasi va gap ustida ishlash. 

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bob, 

nechanchi moddasida Fuqarolar atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona 

munosabatda bo`lishga majburdirlar deyilgan. 

11-bob, 50-modda 

O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qaroriga binoan qachon 

"Lotin yozuviga asoslangan o`zbek alifbosini joriy etish to`g`risida"gi 

qonun qabul qilindi. 

1993-yil 2-sentyabrda; 

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy 

prinsiplari nechta? 

4та 


O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qanday me`yoriy 

huquqiy hujjat chiqarish vakolatiga ega? 

farmonlar, qarorlar, farmoyishlar 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni 

Murojaatnomasi kimga tag‘dim etdi? 

Oliy Majlis 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 7 

fevral kuni PF-4947 sonli qanday 

Farmoni e’lon qilindi? 

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini 

rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha 

Harakatlar strategiyasi 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 

maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan 

isloh qilish, takomillashtirish bo‘yicha qanday 

Farmon qabul qilindi? 

“Maktabgacha ta’lim tizimi 

boshqaruvini tubdan takomillashtirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida” 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus 

va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 

to‘g‘risida» gi PF-5313-sonli Farmoni qachon qabul qilindi? 

2018 yil 25 yanvarda  

10 


 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 aprelda PQ-2909-

sonli Qarori qabul qilingan. Mazmun jihatidan qaysi ta’lim tizimini yanada 

rivojlantirishga qaratilgan? 

Oliy ta’lim tizimi 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta`lim 

to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori qachon qabul qilindi? 

2017 yil 15 

martda 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash 

to‘g‘risida”gi 187-son qarori qachon qabul qilindi? 

2017 yil 6 aprelda 

O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining birdan bir manbai...?  Xalq 

O‘zbekiston Respublikasida kim qonun 

chiqarish vakolatiga ega? 

O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi 

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor 

yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi o‘zida qaysi yillarni 

qamrab oladi? 

2017-2021 yillarni 

O‘zbekiston Respublikasining “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonununi va 

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” qachon qabul qilingan? 

1997 yil 29 avgustda 

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon 

va qaysi organ tomonidan qabul qilingan? 

1992 yil 8 dekabrda Oliy Kengash 

tomonidan* 

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko‘ra 

“Fuqarolarning davlat organlariga arizalar, takliflar va shikoyatlar 

bilan murojat qilish huquqi” qaysi huquqlar guruhiga kiradi? 

Siyosiy huquqlar 

O‘zbekistonda 2018 yil ..... 

«Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va 

texnologiyalarni ko‘llab-quvvatlash yili» 

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda 

to’g’ri ko’rsatilgan. 

www.uzedu.uz 

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining internetdagi axborot 

ta’lim-portali manzili to’g’ri korsatilgan qatorni toping. 

eduportal.uz 

Oilaviy muloqotning demokratik uslubida ... 

avvalo bolaning istagi tinglanadi 

Ona tili fanidan fanga oid kompetensiyalar nomlarini 

ko`rsating? 

nutqiy, lingivistik; 

Ona tili fanidan kompetensiyalar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni 

ko`rsating. 

nutqiy va lingvistik 

Ona tili fanini 

o`qitishning asosiy 

maqsadi nima? 

Ona tili fanini o`qitishning asosiy maqsadi — o`z fikrini og`zaki va yozma 

tarzda to`g`ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati 

shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o`zgalar fikrini 

anglaydigan — muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol 

toptirishdan iborat. 

Ona tili fanining fanga oid kompetentsiyalar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni 

aniqlang. 

Nutqiy, lingvistik 

Ona tili о`qitish 

metodikasining 

tamoyillari: 

Nutq organlarining о`sishiga, nutq malakalarining tо`g`ri 

rivojlanishiga e`tibor berish, til ma`nolarini tushunish, tilga 

sezgirlikni о`stirish, nutqning ifodaliligiga baho berish, og`zaki 

nutqni yozma nutqdan oldin о`zlashtirish. 

Ontogenez bu- … 

organizmning individual rivojlanishi 


 

11 


 

Orfoepika nima? 

to`g`ri tahlil qilishi 

Orfografika nima? 

to`g`ri yozish 

Pavlovning faoliyat sohasi? 

fiziologiya 

Pedagogik faoliyatning samarali bо‘lishi 

uchun о‘qituvchiga zarur bо‘lgan pedagogik 

qobiliyat turlarini aniqlang? 

didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, 

tashkilotchilik, obrо‘ga egalik, kommunikativ, 

diqqatni taqsimlash, kelajakni kо‘ra bilish, 

konstruktiv 

Pedagogik nizolarning turlarini 

aniqlang 

shaxslararo, guruhiy, shaxsning chiki nizolari 

Pedagogikaning asosiy kategoriyalari 

nimalardan iborat? 

shaxs, tarbiya, ta’lim (о‘qitish, о‘qish), bilim, 

kо‘nikma, malaka, ma’lumot, rivojlanish 

PIRLS – ...? 

4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash 

dasturi 


PISA – ...? 

15 yoshli ta’lim oluvchilarning о‘qish, matematika va tabiiy yо‘nalishdagi 

fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi 

Plan nima? 

Obektning rejasi plan deyiladi. 

Plan, xarita va globus bilan birinchi 

tanishish qaysi sinfdan boshlanadi? 

Plan, xarita va globus bilan birinchi tanishish 4-

sinfdan boshlanadi. 

Prezentatsiya deganda 

nima tushuniladi? 

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, 

doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda 

namoyish qilinadi 

Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston 

Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 

yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi 

mavzusini aniqlang? 

“Bilimli avlod – buyuk kelajakning, 

tadbirkor xalq – farovon hayotning, 

do‘stona hamkorlik esa 

taraqqiyotning kafolatidir”. 

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2017 

yil 12 yanvar kuni qanday farmoyishni 

imzoladi? 

“Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini 

rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik 

madaniyatini oshirish hamda targ`ibot qilish bo`yicha 

komissiya tuzish to`g`risida”gi 

Psixologik diagnostika metodlarini 

aniqlang 

suxbat, hikoya, eksperiment, savol javob, taqqlslash, 

analiz 

Psixologiya fa’ni nimani о‘rganadi? 

ruhiy hodisalarni, ularning fakt va mexanizmlarini hamda miya 

mahsuli bо‘lgan psixikaning paydo bо‘lishi va uning taraqqiyot 

qonuniyatlarini о‘rganadi 

Psixologiyada umum qabul qilingan 

yosh davrlari ketma ketligini aniqlang: 

chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha yosh davri, 

kichik maktab yoshi, о‘smirlik, ilk о‘spirinlik, 

о‘spirinlik, yoshlik, yetukliq, qarilik 

Pupils don’t go to school on … 

Sunday 

Put the words in a correct sequence. So’zlarni to’g’ri ketma-ketlikda qo’ying. 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

Qachondan boshlab o`quvchilar bir chiziqli daftarga 

yozish malakasi hosil qilinadi? 

2-sinfda o`quv yilining 2-yarim 

yilligidan 

Qanaqa qog`ozga karton deyiladi. 

1 kv. metri 250 grammga teng qog`ozga. 

Qaychi ish stolining qaysi tomonida turishi kerak. 

Ish stolining o`ng tomonida 


 

12 


 

Qaychidan foydalanish qoidalari nechta. 

8 ta 

Qaysi turdagi insho maktablarda tez-tez o`tkaziladi; Rasm asosidagi insho 

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о‘rin 

egallaydi? 

o‘smirlik va о‘spirinlik 

Qaysilar tabiatshunoslikni o`qitish metodikasi sohasidagi eng muhim 

metodlardir. 

Kuzatish va tajriba 

Qobilyatlar qachon namoyon bо‘ladi …  bilim, kо‘nikma va malakalarni о‘zlashtirishda 

Qog`oz qaysi mamlakatda ixtiro qilingan? 

Xitoyda 


Qog`ozni oddiy usullarda buklab qanday shakllar hosil 

qilish mumkin. 

16 ta kvadrat va 32 ta uchburchak. 

Quyidagilardan “huquqlarda tenglashish” ma`nosini 

bildiruvchi atamani toping? 

Emansipatsiya 

Santimetr o`lchov birligi qaysi sinfda kiritiladi? 

1-sinfda 

Savod o`rganish davrida sinfdan tashqari o`qish qachon o`tkaziladi? 

haftada 1 marta 

Savod o`rgatish darslariga yaratilgan 

multimediali ilovaning o`ziga xos 

tomoni ? 

O`quvchilar “Alifbe” darsida sirli olamga sayohat 

qiladilar,Yozuv darslarida esa harf mamlakatiga 

sayohat qiladilar. 

Savod o`rgatish davri necha soatni tashkil qiladi? 

128 


Savod o`rgatish jarayonidagi darslar 

qaysi belgilarga ko`ra farqlanadi? 

Ta`limning predmetiga ko`ra ta`limning davri va 

bosqichiga ko`ra, darsda yangi mavzu o`tilishi va 

o`tilmasligiga ko`ra; 

Savod o`rgatish nima? 

elementar o`qish va yozishga o`rgatish 

Shaxsni о‘ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatini ifodalovchi individual 

psixologik xususiyati bu? 

qobilyat 

Shaxsning bilish jarayonlari: 

sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur 

Shaxsning individual psixologik xususiyatlari bu? 

temperament, xarakter, qobiliyat 

Shaxsning shakllanishiga qanday omillar ta’sir kо‘rsatadi?  tarbiya, muhit, irsiyat 

She …… to bed… 10 p.m. 

goes/at 

Shunday xulosaki, bunda predmetlar ba`zi belgilarining o`xshashligi bo`yicha bu 

predmetlar boshqa belgilari bo`yicha ham o`xshash, degan taxminiy xulosa 

chiqariladi. Bu - ? 

Analogiya 

Sinfdan tashqari o`qish darslari qanday 

tashkil qilinadi? 

1-2 sinfda haftada 1-marta, 3-4 siflarda ikki haftada 1 

marta 

Sintaksisda nimalar o`rgatiladi? Gap va gapda so`zlarni bog`lash. 

So`zlarni leksik-grammatik turkumlarga ajratishda 

qanday belgiga asoslanadi? 

Morfologik va sintaktik hususiyatiga 

Suveren davlat bu - ....? 

ichki hayoti va tashqi munosabatlarda mustaqillikga ega bo‘lgan 

davlat 

Ta`limiy diktant turlari? 8 ta 

Ta`limiy diktantlar tashkil etish va 

bajarilish usuliga ko`ra qanday turlarga 

bo`linadi? 

1) ta`kidiy diktant; 2) o`z diktant yoki yoddan yozuv 

diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma diktant; 5) 

erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug`at diktant; 8) 

ijodiy diktant.  

13 


 

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan 

holda uning shaxsi, о‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini 

rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........? 

shaxsga yо‘naltirilgan 

ta’lim texnologiyasi 

Ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida о‘qitish va о‘zlashtirish 

jarayonini inson va texnika imkoniyatlari hamda ularning о‘zaro ta’sirini 

hisobga olgan holda yaratish, tatbiq etish va aniqlash tizimidir. Ushbu pedagogik 

texnologiyaga kim tomondan ta’rif berilgan? 

YUNESKO 

Ta’lim-tarbiya jarayonining 

tarkibiy qismlari nimalardan 

iborat? 


ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-

tarbiya metodlari, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari, 

ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari 

Tabiatshunoslik ta`lim mazmunining 

tarkibiy qismlari qaysilar? 

tushunchalar, g`oyalar, nazariyalar. 

Tabiatshunoslik vositalari to`g`ri 

keltirilgan qatorni belgilang: 

Darslik, ko`rgazmali qurol, xarita, ekran vosita, 

modellar, doska. 

Tafakkur shakllarini belgilang. 

Tushuncha, hukum, xulosa, fikrlash, 

Taqdimotga (prezentatsiya) yangi slayd 

qо‘shish uchun qanday amalni bajarish kerak? 

«Главная-Создать слайд» menyu amalini 

yoki Ctrl+M 

Tarbiya bu.........? 

aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о‘stirish, uning ongi, 

xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni 

Tayanch kompetentsiyalar berilgan 

qatorni ko`rsating. 

Kommunikativ, axborot bilan ishlash, ijtimoiy faol 

fuqarolik 

Tayanch o`quv reja nima? 

Tayanch o`quv reja - o`qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda 

ularning sinflar bo`yicha taqsimoti belgilangan me`yoriy hujjat. 

Temperament sо‘zining ma’nosi? 

ismlarning nisbati 

Temperament tipi… 

tug‘ma lekin о‘zgaruvchan 

Tenglamalar tuzish yordamida sodda masalalar yechish nechanchi sinfdan 

boshlanadi? 

2-sinfdan 

Tenglik va tengsizlik bilan tanishtirish 

nima bilan bog`langan? 

Sonlarni raqamlash va arifmetik amallar bilan 

bo`langan 

There ……. many pupils in the classroom.  are 

They …… clever students. 

are 


Til bo`limlarini belgilang. 

Fonetika, leksikologiya, morfologiya, imlo, sintaksis. 

Tilning ifoda vositalаrini toping. 

So`z, so`z birikmasi va gap. 

TIMSS – ...? 

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо‘nalishdagi 

fanlardan о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi 

Ulushlar deb nimaga aytiladi? 

Butunning teng bo`laklari ulushlar deyiladi 

Umumta`lim muassasalarida oraliq 

nazorat qachon va qanday shaklda 

o‘tkaziladi? 

chorak yakunida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va 

malakalarini baholash uchun o‘quv dasturining bir 

qismi tugaganda amalga oshiriladi va u yozma 

nazorat ishi yoki testlar ko‘rinishida olib boriladi; 

Uyushiq bo`lakli sodda gap berilgan 

qatorni aniqlang. 

Gap tashuvchilarni, tirnoqdan kir izlovchilarni, 

chaqimchilarni men yomon ko`raman.  

14 


 

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi 

tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni 

tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 

boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish 

darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi? 

Progress in 

International Reading 

and Literacy Study 

(PIRLS) 


Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi 

tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni 

tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 15 

yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi 

fanlardan savodxonlik darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul 

qilindi? 

The Programme for 

International Student 

Assessment (PISA) 

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida 

ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, rahbar va pedagog 

kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish 

muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun 

qanday baholash dasturi qabul qilindi? 

The Teaching and 

Learning 

International Survey 

(TALIS) 

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi 

tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni 

tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, 4 va 

8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan 

o‘zlashtirish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi? 

Trends in International 

Mathematics and 

Science Study (TIMSS) 

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga matn 

kiritish mumkin? 

Вставка 


What do you do? 

I’m a nurse 

What time is it? 

It’s half past four 

What time is it? – 15.45 

It is fifteen past twenty five 

Where are you from? 

I am from Uzbekistan 

WWW nima? 

Global tarmog`ning andozasi bo`lib, u ma`lumotlarning geografik nuqtai 

nazardan har xil joyda joylanishini ta`minlaydi. 

Yaponiyada о‘quv mashg‘ulotlardan qaysi oydan boshlanadi? 

Aprel 

Yozma harflar o`ng tomonga necha daraja qiyalikda yoziladi? 650 

Yozma ishlarda ko`chish, tutuq belgisi hamda chiziqcha qo`yilmasa, qanday xato 

hisoblanadi? 

ishorali 

Yozuv darslarida namunaga qarab 

yozish nima? 

Harflarning shaklini namuna qilib ko`rsatish va 

yozdirishdir; 

Yozuv darslarida nusxa 

ko`chirish nima? 

Nusxa ko`chirish -o`quvchi B harfini yozishda xatoga yo`l 

qo`yayotgan bo`lsa, o`qituvchi ularni nuqtalar bilan 

ifodalab, daftarga qalamda yozib ko`rsatadi; 

Yozuv darslarida qanday mashqlar 

bajariladi? 

Ta`lim beruvchi, o`rganuvchi,tekshiruvchi va 

tekshiruvchi mashqlar; 

Yozuv darslarida sanoq-ohang usuli 

nima? 

O`qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi; 

 

15 


 

Yozuv darslarida tasavvur orqali yozish 

nima? 

Tasavvur qilish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi; 

Yozuv jarayonidagi xato turi? 

Stilistik 

Yozuv malakasi bu- 

nutqqa oid malaka 

Yozuv malakasi qanday 

hosil qilinadi? 

Yozuv malakasi ta`lim berish, ko`nikmani shakllantirish va shu 

asosda qator mashqlarni bajarish asosida hosil qilinadi; 

Yozuvga o`rgatishda o`quvchilarning qanday sezgilarini 

ishga solish lozim? 

Ko`ruv, eshituv, qo`l harakati 

sezgilari; 

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga kо‘ra 

о‘qituvchining eng muhim shaxsiy va kasbiy sifati bu? 

bolalarni sevish 

О‘qituvchi shaxsini ifodalovchi asosiy xususiyat? 

kasbiy layoqat va kompetensiya 

О‘quv jarayonida kompyuterlar asosan quyidagicha 

foydalanilmoqda… 

passiv, faol, interfaol 

 


 

16 


 

 

 Download 0.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling