Karboksilne kiseline Jedinjenja koja sadrže karboksilnu grupu u molekulu


Download 458 b.
Sana25.07.2017
Hajmi458 b.


Karboksilne kiseline

 • Jedinjenja koja sadrže karboksilnu grupu u molekulu

 • opšta formula za homologi niz monokarboksilnih kiselina:


Nomenklatura

 • Trivijalna imena

  • Nazivaju se još i masne kiseline, jer su prvi put izolovane iz prirodnih izvora, naročito hidrolizom masti i voskova
  • Davana su im imena koja su označavala mesto njihovog nalaženja (mravlja, sirćetna, buterna, itd.)
  • IUPAC imena za kiseline iznad C10 sa neparnim brojem C-atoma daju se radije nego uobičajena imena. Razlog: samo su kiseline sa parnim brojem C-atoma nađene u mastima, a sa neparnim brojem su dobivane sintezom.
  • Ime margarinska kiselina (C27) izgleda predstavlja jedini izuzetak.
  • Kao i kod ostalih homologih serija, ona jedinjenja koja imaju izopropil grupu na kraju normalnog ugljovodoničnog niza mogu dobiti prefiks izo na uobičajeno ime; na pr. (CH3)2CHCOOH - izobuterna kiselina


Nomenklatura (nastavak)

 • Kao derivati normalnih kiselina

  • Kao osnovna supstanca se uzima CH3COOH, a jedinjenja se nazivaju kao derivati kod kojih su H-atomi CH3-grupe u CH3COOH zamenjeni drugim grupama


Nomenklatura (nastavak)

 • IUPAC sistem

  • Uzima se ime zasićenog ugljovodonika koji ima isti broj C-atoma kao i najduži niz koji sadrži karboksilnu grupu, pa se njemu doda nastavak -ska kiselina.
  • Primer:


IUPAC nomenklatura (nastavak)

 • Zasićene ciklične kiseline imenuju se kao cikloalkankarboksilne kiseline

 • Odgovarajuće aromatične kiseline su benzoeve kiselineOpšte metode za dobijanje

 • Iz Grinjarovog reagensaOstale metode

 • Oksidacijom aldehida

 • Dekarboksilacijom malonskih kiselina

 • Hidrolizom:

  • anhidrida
  • acil-halogenida
  • estara
  • amida
  • masti i ulja, itd.


Fizičke osobine

 • Tačke ključanja karboksilnih kiselina rastu prosečno oko 18C za svaku metilensku grupu, isto kao i kod alkohola

 • T.k. su, međutim, abnormalnije od onih za alkohole: etanol ključa na 78C, a mravlja kiselina, HCOOH, koja ima istu molekulsku masu, na 101C

 • Objašnjenje - asocijacija molekula pomoću vodoničnih veza - građenje dimeraRastvorljivost

 • Zbog delimične jonizacije u vodi, karboksilne kiseline su jače hidratisane od alkohola i stoga pokazuju veću rastvorljivost u vodi

 • Monokarboksilne kiseline se obično rastvaraju u organskim rastvaračimaReakcije karboksilnih kiselina

 • Građenje soli

  • Jače su kiseline od alkohola zbog:


Reakcije karboksilnih kiselina

 • sa karbonatima ili bikarbonatima, zato što CO2, zbog slabe rastvorljivosti u vodenom rastvoru kiseline, pomera ravnotežu udesno

  • R-COOH + NaHCO3  RCOONa + CO2 + H2O
  • 2R-COOH + Na2CO3  2RCOONa + CO2 + H2O
 • Zamena hidroksilne grupe halogenom (ORA 909)

  • Koriste se neorganski halogenidi, najčešće PX3, PX5 i SOCl2 i dobijaju se acil-halogenidi


Esterifikacija

 • Direktna esterifikacija

  • U prisustvu jakih kiselina karboksilne kiseline reaguju sa alkoholima dajući estre i vodu


Razlaganje u ketone

 • Kada se karboksilne kiseline zagrevaju u prisustvu torijum(IV)- ili mangan(II)-oksida do tačke razlaganja, ili kada se pirolizuju soli polivalentnih metala, npr. kalcijuma, olova ili torijuma, dobijaju se ketoniFunkcionalni derivati karboksilnih kiselina

 • izvode se zamenom OH grupe iz karboksilne grupe kiselina X, RCOO, NH2 ili OR' grupomSoli karboksilnih kiselina (reakcije)

 • Elektroliza (Kolbe-ova sinteza ugljovodonika)Piroliza amonijumovih soli

 • Pri zagrevanju, amonijum-karboksilati disosuju u kiselinu i amonijak:Reakcija srebro-karboksilata sa bromom

 • U reakciji srebro-karboksilata sa bromom u ključalom CCl4, dobija se bromalkan kao konačan proizvod, i talog srebro-bromida.

 • faze reakcije:

  • građenje acil-hipobromita (RCOOBr)


Acil-halogenidi

 • Dobijanje acil-halogenida

  • reakcijom karboksilnih kiselina sa halogenidima neorganskih kiselina (zamena hidroksilne grupe halogenom)
  • Reakcija je opisana kod karboksilnih kiselina
 • Nomenklatura

  • Po IUPAC nomenklaturi ova grupa jedinjenja se imenuje tako što se trivijalnom nazivu acil-grupe doda naziv odgovarajućeg halogenida.
  • Trivijalno ime acil-grupe dobija se od korena trivijalnog naziva odgovarajuće kiseline (na engleskom)kome se doda nastavak –il ili –oil.
Nomenklatura (nastavak)

 • PrimeriFizičke osobine

 • ne grade vodonične veze

 • Imaju normalne tačke ključanja

 • nerastvorni su u vodi

 • Isparljivi acil-halogenidi imaju oštar miris i iritirajuće dejstvo na membranu sluzokožeReakcije acil-halogenida

 • Nukleofilna zamena halogena

  • nukleofilna supstitucija halogena iz acil-halogenida vrši se mnogo lakše nego kod alkil-halogenida
  • acil-halogenidi podležu hidrolizi, alkoholizi i amonolizi (ORA 949), dajući kiseline, estre i amide na sobnoj temperaturi


Halogenovanje

 • Acil-halogenidi se hloruju i bromuju mnogo lakše od ugljovodonika ili karboksilnih kiselina

 • samo -vodonikovi atomi se mogu lako zamenitiRedukcija

 • U alkohole

  • Hidridni jon je jak nukleofil, sposoban da supstituiše halogenidni jon iz acil-halogenida, kao i da redukuje karbonilnu grupu intermedijarnog aldehida


Friedel-Crafts-ovo acilovanje

 • Reakcija acil-halogenida sa aromatičnim jedinjenjima, pri čemu se dobijaju ketoni, detaljno je obrađena kod aromatičnih jedinjenjaAnhidridi kiselina

 • Dobijanje anhidrida karboksilnih kiselina nukleofilnom supstitucijom hloridnog jona iz acil-hlorida karboksilatnim jonom jasno definiše strukturu ovih jedinjenjaDobijanje anhidrida kiselina

 • Od svih anhidrida monokarboksilnih kiselina najvažniji je acetanhidrid

 • Dobija se reakcijom sirćetne kiseline sa ketenom, CH2=C=O, koji se, opet, dobija dehidratacijom sirćetne kiseline na visokoj temperaturi:Nomenklatura anhidrida

 • Imena dobijaju dodatkom reči anhidrid na ime kiseline ili kiselina iz kojih se izvode

  • Primer: (CH3COO)2O - acetanhidrid
 • (CH3CO)O(COCH2CH2CH3) - acetobutilanhidrid

 • Anhidridi koji imaju obe R grupe jednake su prosti anhidridi, dok su anhidridi sa različitim grupama mešoviti anhidridiFizičke osobine

 • imaju više tačke ključanja od ugljovodonika, ali niže od alkohola sa istom polarnošću

 • Uprkos velikoj količini prisutnog kiseonika, acetanhidrid i njegovi viši homolozi su nerastvorni u vodi

 • velika rezonanciona energija (125,6 kJ) koja se javlja usled interakcija elektrona u p-orbitalama kiseonika i ugljenika sprečava lokalizaciju negativne šarže potrebne za vodonično vezivanjeReakcije

 • Anhidridi su dobri reagensi za acilovanje i obično podležu hidrolizi, alkoholizi i amonolizi, ali reakcije nisu tako burne kao kod acil-halogenidaEstri

 • Estri se dobijaju:

  • direktnom esterifikacijom kiseline s alkoholom,
  • adicijom kiselina na olefine
  • reakcijom acil-halogenida sa alkoholima
  • reakcijom anhidrida kiselina sa alkoholima, itd.
 • Estri dobijaju imena kao da su alkil-soli organskih kiselina

  • Npr. CH3COOCH2CH3 etil-acetat
 • Imaju normalne tačke ključanja

 • njihova rastvorljivost u vodi je manja nego što se može očekivati na osnovu količine prisutnog kiseonika.

 • Isparljivi estri imaju prijatan voćni mirisReakcije estara

 • Supstitucija alkoksidne grupe

  • Hidroliza
   • Potreban katalizator
   • Može biti kisela ili bazna
   • Bazna se zove još i saponifikacija (ORA 955)
  • Alkoholiza
  • Amonoliza


Zamena karboksilatnog jona

 • Suvi HBr, koncentrovani vodeni rastvor HI i H2SO4 mogu da raskinu estre na isti način kao i etreReakcija sa Grignard-ovim reagensima

 • Grignard-ovi reagensi reaguju sa estrima tako što najpre daju adicioni proizvod, iz koga se zatim eliminiše alkoksidni i halomagnezijumov jon, dajući keton:Piroliza u alkene

 • Kada se estri, koji imaju vodonik na C-atomu alkoksi-grupe, zagrevaju na 500C, dolazi do disocijacije molekula estra na molekul kiseline i alken. Estri primarnih alkohola daju terminalne alkene:Voskovi, masti i ulja

 • Voskovi su estri viših monohidroksilnih alkohola i viših masnih kiselina.

 • Prirodni voskovi su smeša estara, a sadrže i ugljovodonike

 • Masti i ulja su estri trohidroksilnog alkohola glicerola i viših masnih kiselinaMasti i ulja

 • Kiseline

  • zasićene
   • laurinska, CH3(CH2)10COOH
   • palmitinska CH3(CH2)14COOH
   • stearinska CH3(CH2)16COOH
  • nezasićene
   • oleinska kiselina CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
   • linolna kiselina
   • CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
   • linolenska
   • CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH


Reakcije masti i ulja

 • hidroliza u prisustvu kiselina, baza (MOH, gde je M neki metal) ili enzima u slobodne masne kiseline ili njihove soli i glicerolAmidi

 • Dobijanje

  • reakcijom amonijaka ili njegovih alkil-derivata (primarnih i sekundarnih amina) sa kiselinama, acil-halogenidima ili anhidridima kiselina
  • U slučaju reakcije sa kiselinama, s obzirom na to da su amonijak i njegovi derivati baze, dobija se najpre odgovarajuća amonijum-so


 • Zagrevanjem dolazi do razlaganja soli, pri čemu azot deluje kao nukleofil. Reakcija je adiciono-eliminacionog tipa, a kao krajnji proizvod dobija se amidNomenklatura amida

 • Imena primarnih amida, tj. onih u kojima –NH2 grupa nije supstituisana, izvode se na dva načina:

  • kao alkanamidi, što znači da se nazivu ugljovodonika sa istim brojem C-atoma dodaje sufiks –amid.
  • upotrebom opisnog oblika amid...kiseline. Ako se imena amida izvode iz internacionalnih trivijalnih imena, nastavak "-ic acid" ili "-oic acid" zamenjuje se nastavkom –amid.
 • Kod cikličnih sistema završetak –karboksilna kiselina zamenjen je sufiksom –karboksamid.

 • Supstituenti na azotu označavaju se prefiksima N- ili N,N- zavisno od broja supstituenata.

 • Na osnovu toga za koliko je C-atoma vezan azot, amidi se dele na primarne, sekundarne i tercijarne.Primeri

 • acetamid N-etilacetamidNomenklatura amida (nastavak)Reakcije amida

 • Najvažnije reakcije amida su:

  • hidroliza
  • redukcija
  • konverzija u imide i
  • Hoffmann-ova degradacija


Hidroliza

 • Kao najmanje reaktivni derivati karboksilnih kiselina, amidi hidrolizuju jedino pod oštrijim uslovima, što podrazumeva prisustvo neke jače kiseline ili baze i produženo zagrevanje

 • Proizvodi hidrolize su amonijak (ili amin) i karboksilna kiselina, od kojih se jedno ili drugo jedinjenje nalaze u obliku soli, zavisno od upotrebljenog katalizatoraHidroliza (nastavak)

 • Hidroliza u kiseloj sredini:Hidroliza (nastavak)

 • Hidroliza u baznoj sredini:Redukcija

 • Amidi se mogu redukovati do aldehida ili do amina, što je njihova specifična reakcija

 • Redukcija do aldehida vrši se u prisustvu diizobutil-aluminijum-hidrida kao redukcionog sredstva. Sa ovim reagensom i estri takođe daju aldehide • Pri redukciji amida pomoću LiAlH4 dobija se amin sa istim brojem C-atomaKonverzija u imide

 • Ciklični anhidridi reaguju sa amonijakom i daju proizvod koji sadrži dve funkcionalne grupe: amidnu, -CONH2, i karboksilnu,

 • -COOH

 • Ako se takav kiseli amid zagreva, eliminiše se molekul vode i zatvara prsten, pri čemu se dobijaju jedinjenja poznata pod imenom imidi. Tako reaguje, npr., anhidrid ftalne kiseline, ftalanhidrid:

Hoffmann-ova degradacija

 • Kada se na amid deluje alkalnim rastvorom NaOCl ili NaOBr, nastaje primarni amin, koji ima jedan C-atom manje od početnog amida1. Halogenovanje amida

 • N-halogenamid dobijen ovom reakcijom može se izolovati, ako nije prisutna baza. Ako se tretira bazom, dobija se amin2. Napad hidroksidnog jona3. Odlazak halogenidnog jona

 • Pri heterolitičkoj disocijaciji N-Br veze azotov atom ostaje elektron-deficitaran4. Premeštanje alkil-grupe

 • Smatra se da se koraci 3 i 4 odvijaju simultano, odnosno da vezivanje alkil-grupe za azot potpomaže istiskivanje halogenidnog jona. To podseća na karakterističan mehanizam SN2 reakcija5. Hidroliza izocijanata

 • Izocijanat hidrolizuje u amin i karbonatni anjon. Ako bi se Hoffmann-ova degradacija vršila u odsustvu vode, izocijanat bi se mogao izolovati • Da li je premeštanje intermolekulsko, ili intramolekulsko? Drugim rečima, da li se grupa koja se premešta pomera sa jednog atoma na drugi unutar istog molekula, ili se pomera sa jednog molekula na drugi?

 • Dokaz je dobijen elegantnim eksperimentom T.J. Prosser-a i E.L. Eliel-a sa Univerziteta Notre Dame u Parizu, u kome su upotrebljeni "obeleženi" atomi

 • U eksperimentima sa optički aktivnim jedinjenjima, utvrđeno je da pri ovoj reakciji dolazi do potpune retencije konfiguracije. Primer je Hoffmann-ova degradacija 2-fenilpropanamida: • Proizvod reakcije ukazuje na dve bitne činjenice:

  • azot zauzima isti relativni položaj na hiralnom ugljeniku, koji je na početku zauzimao karbonilni ugljenik;
  • veza između hiralnog i karbonilnog ugljenika ne raskida se potpuno sve dok hiralni C-atom ne počne da se vezuje za azot


 • Premeštanje grupe sa karbonilnog C-atoma na azot odvija se preko prelaznog stanja A:Supstituisane karboksilne kiseline

 • halogen-

 • hidroksi-

 • amino- i

 • nezasićene karboksilne kiselineHalogene karboksilne kiseline

 • imaju jedan ili više halogenih atoma kao supstituente u ugljovodoničnom delu molekula

 • -Hlor- i brom- kiseline dobijaju se direktnim halogenovanjem kiselina u prisustvu malih količina PX3:

 • RCH2-COOH + X2 RCHXCOOH + HXOsobine i reakcije

 • Povećanjem broja atoma halogena na -ugljenikovom atomu raste kiselost karboksilnih kiselina. Tako je trihlorsirćetna kiselina gotovo isto tako jaka kao i H2SO4

 • U zasićenim halogenkarboksilnim kiselinama atom halogena ima slična svojstva kao i halogen u halogenalkanima, što znači da se može zameniti drugim funkcionalnim grupama pomoću uobičajenih reagenasa • -, -, - i -Halogenkiseline pokazuju karakteristične razlike u reakcijama sa vodenim ili alkoholnim rastvorima baza. Pri kuvanju sa vodom ili razblaženim bazama, -halogenkiseline lako hidrolizuju, dajući -hidroksikiseline. • Pod istim uslovima -halogenkiseline gube halogenovodoničnu kiselinu dajući ,-nezasićenu kiselinu, dok -halogen- i -halogenkiseline daju petočlane ili šestočlane ciklične estre poznate pod imenom laktoni.Hidroksikiseline

 • imaju hidroksilnu grupu kao supstituent na ugljovodoničnom delu molekula

 • dobijaju se hidrolizom -halogenkiselina ili hidrolizom cijanhidrina, koji nastaje pri adiciji HCN na aldehide ili ketoneReakcije hidroksikiselina

 • -Hidroksikiseline podležu bimolekulskoj esterifikaciji, uz stvaranje šestočlanog prstena. Takvi ciklični diestri nazivaju se laktidi • -Hidroksikiseline lagano gube vodu, dajući ,-nezasićene kiseline, često u smeši sa ,-nezasićenim kiselinama

 • - i -Hidroksikiseline su stabilne samo u obliku svojih soli, jer se spontano ciklizuju u laktoneAminokiseline

 • Aminokiseline su derivati karboksilnih kiselina koji imaju amino-grupu kao supstituent u ugljovodoničnom delu molekula

 • Imaju veliki značaj za živi svet, jer izgrađuju peptide i proteine, koji spadaju u tzv. primarne biomakromolekule i koji, samostalno ili vezani za neke druge biomolekule, obavljaju niz životno važnih funkcija u svakoj živoj ćeliji.Dobijanje aminokiselina

 • Jedna od metoda za dobijanje -aminokiselina jeste reakcija -halogenkiselina sa amonijakom • -Aminokiseline se mogu dobiti i hidrolizom proteina, u kojima su međusobno vezane peptidnim vezama

  • Peptidna veza (–CONH) nastaje reakcijom kisele –COOH grupe iz molekula jedne, i bazne –NH2 grupe iz molekula druge aminokiseline, uz izdvajanje vode
 • Kiseline kod kojih se NH2-grupa nalazi u drugim položajima, mogu se dobiti iz odgovarajućih halogenkiselina, ili redukcijom oksima ketokiselinaReakcije aminokiselina

 • Aminokiseline sadrže u svom molekulu i kiselu i baznu funkcionalnu grupu, pa stoga imaju amfoterna svojstva

 • U čvrstom stanju aminokiseline postoje u obliku dipolarnog jona (zwitter-jon, unutrašnja so), koji je stabilniji od nejonizovanog oblika: • Od pH sredine u znatnoj meri zavisi u kom jonskom obliku se aminokiseline nalaze • -Aminokiseline prilikom zagrevanja u rastvoru glicerola gube vodu i stvaraju ciklične diamide - 2,5-diketopiperazine

Aromatične karboksilne kiseline

 • jedinjenja u kojima je jedna ili više karboksilnih grupa vezano za aromatični prsten.

 • hemijske i fizičke osobine uglavnom su iste kao i kod alifatičnih kiselina

 • Ipak, prisustvo aromatičnog prstena i eventualnih supstituenata u prstenu utiče na hemijsko ponašanje ovih jedinjenja.Dobijanje

 • Opštim metodama:

  • reakcijom odgovarajućeg Grignard-ovog reagensa sa CO2:


 • oksidacija bočnog niza aromatičnih jedinjenjaReakcije

 • slične reakcijama alifatičnih

 • uticaj aromatičnog prstena u pojedinim slučajevima čini razliku u hemijskom ponašanju između ove dve grupa jedinjenja značajnom1. Kiselost

 • Benzoeva kiselina je, zbog negativnog induktivnog efekta (-I) fenil-grupe, jača od cikloheksankarboksilne kiseline (benzoeva kiselina: Ka=6,2710-5, cikloheksan-karboksilna kiselina: Ka=1,3410-5)

 • uticaj benzenovog prstena može se promeniti u sasvim suprotnom smislu, pod uticajem određenih supstituenata

 • uvođenje alkil-grupa u meta- i para- položaj benzenovog prstena smanjuje jačinu kiseline u maloj meri zbog slabog +I i hiperkonjugacionog +R efekta alkil-grupa • Alkil-grupa u p-položaju ima nešto izraženiji uticaj, tj. smanjuje kiselost u većoj meri, jer se zbog njenog hiperkonjugacionog efekta povećava rezonancija benzenovog prstena sa karboksilnom grupom. • Supstituenti sa I ili –R (ili oba efekta zajedno, kao na primer kod –NO2 grupe), u znatnoj meri povećavaju kiselost benzoeve kiseline, naročito ako su u orto- ili para-položaju. • Posebno je izraženo dejstvo nitro-grupe u orto-položaju, zbog malog rastojanja na kome ona deluje svojim jakim –I efektom na karboksilnu grupu, a verovatno i zbog sternih faktora

 • Hidroksi- i metoksi- (odnosno u opštem slučaju alkoksi, -OR) grupe, kao i halogeni, pokazuju –I efekat (povećava aciditet kiseline) i +R efekat (smanjuje aciditet).

 • Kod benzoevih kiselina koje u para-položaju imaju ove supstituente, dolazi upravo do izražaja +R efekat, koji može postati i preovlađujući. • Rezonancija karboksilne grupe sa aromatičnim prstenom (rezonanciona struktura (5)) stabilizuje kiselinu u odnosu na njenu konjugovanu bazu, pa ona postaje slabija od odgovarajućih meta-supstituisanih kiselina, a u izvesnim slučajevima slabija i od same benzoeve kiseline • Kod benzoevih kiselina koje imaju ove supstituente u meta-položaju, uglavnom dolazi do izražaja –I efekat, jer rezonancija sa karboksilnom grupom nije moguća. Stoga su meta-derivati jače kiseline od benzoeve

2. Esterifikacija

 • Ako nema supstituenata u orto-položajima, esterifikacija karboksilne grupe odvija se kao i kod alifatičnih kiselina

 • Ako je jedan orto- položaj supstituisan, brzina esterifikacije je znatno smanjena, dok ako su oba orto- položaja zauzeta, do esterifikacije ne dolazi (Viktor-Majerovo pravilo esterifikacije).

 • Zapaženo je da pomenuti efekti ne zavise od prirode supstituenata, što upućuje na zaključak da se radi o sternom efektu.3. Građenje acil-halogenida

  • Ide teže nego kod alifatičnih kiselina, pa se umesto PCl3 koristi PCl5
  • Acil-halogenidi su nerastvorni u vodi i vrlo sporo reaguju s njom


4. Dekarboksilacija

 • Pri topljenju soli aromatičnih karboksilnih kiselina sa nekom jakom bazom, dolazi do dekarboksilacije, pri čemu baza vezuje ugljen-dioksid u obliku karbonata i izdvaja se benzen
Download 458 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling