Karta charakterystyki


Download 74.66 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.11.2017
Hajmi74.66 Kb.

DATA: 30 września 2014

 

BDE-BROMKAL

 KARTA CHARAKTERYSTYKI  

Dystrybutor: 

Tusnovics Instruments Sp. z o.o. 

ul. Bociana 4A/49A,31-231 Kraków, Polska 

Tel. 12 633 13 54, Fax. 12 633 76 46 

E-mail: 

Office@tusnovics.pl

 

 

Sekcja 1

 

 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1


 

Identyfikator produktu BDE-BROMKAL 

 

1.2


 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Wzorzec do badań laboratoryjnych 

 

1.3 

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

AccuStandard, Inc. 

125 Market Street; New Haven, CT 06513, USA 

 

1.4


 

Numer telefonu alarmowego Całodobowo - kraj 

112 

 

Sekcja 2 

 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1


 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Izooktan 

Flam. Liq. 2 

Asp. Tox. 1 

Skin Irrit. 2 

STOT SE 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

 

2.2 

Elementy oznakowania 

Piktogramy zagrożeń:  

 

Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H225, H304, H315, H336, H400 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 

P202, P260, P262, P264 

 

2.3 

Inne zagrożenia Kancerogenność: Produkt lub jego składniki nie zostały zaklasyfikowane przez ACGIH, IARC, NTP, OSHA jako powodujące raka. 

 

Sekcja 3 

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

3.2 Składniki  

Nazwa składnika 

Identyfikatory 

CAS 


Stężenie 

Klasyfikacja Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Eter 2,4,4'-Tribromodifenylu 

41318-75-6 

0,001 


Nie sklasyfikowano 

Eter 2,2',4,4'-Tetrabromodifenylu

 

5436-43-1 0,001

 

Nie sklasyfikowano 

Eter 2,2',4,4',5-Pentabromodifenylu 

60348-60-9 

0,001


 

Nie sklasyfikowano

 

Eter 2,2',4,4',6-Pentabromodifenylu 189084-64-8 

0,001


 

Nie sklasyfikowano

 

Eter 2,2',4,4',5,5'-Heksabromodifenylu 68631-49-2 

0,001


 

Nie sklasyfikowano

 

Eter 2,2',4,4',5,6'-Heksabromodifenylu 207122-15-4 

0,001


 

Nie sklasyfikowano

 

Izooktan 540-84-1 

99,994 


Nie sklasyfikowano

 

 Sekcja 4

 

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1


 

Opis środków pierwszej pomocy 

 

Skontaktować się z lekarzem w przypadku każdej nadmiernej ekspozycji na zagrożenie. Spożycie:  

NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast wezwać lekarza. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

 

Wdychanie:   Wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen. Skontaktować 

się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą:   Natychmiast  przemyć  skórę  wodą  z  mydłem  i  dużą  ilością  wody.  Skontaktować  się  z  lekarzem,  jeśli  podrażnienie  będzie  się 

utrzymywało lub się wzmocni.  

Kontakt z oczami:   Natychmiast płukać dużą ilością wody. Po początkowym przemyciu usunąć soczewki kontaktowe i kontynuować przemywanie przez co 

najmniej 15 minut. Dodatkowo rozchylić powieki palcami. DATA: 30 września 2014

 

BDE-BROMKAL

  4.2

 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Wysoce łatwopalny. 

Izooktan spowodował uszkodzenie nerek u szczurów w badaniach laboratoryjnych (narażenie subchroniczne, doustne).  

Aspiracja materiału do płuc może spowodować chemiczne zapalenie płuc.  

Wdychanie może powodować zawroty głowy, nudności, brak koordynacji, narkozę, utratę przytomności. Spożycie może powodować biegunkę, 

niewielką depresję ośrodkowego układu nerwowego, trudności z oddychaniem i zmęczenie. 

 

Działa drażniąco na oczy. (Uszkodzenie oczu / działanie drażniące, kategoria 2B) Działa drażniąco na skórę. (Działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria 2) 

Może być szkodliwy w przypadku absorbcji przez skórę. (Toksyczność ostra, przez skórę, kategoria 5) 

Działa drażniąco na błonę śluzową i górne drogi oddechowe. (Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe; drażniące na 

drogi oddechowe, kategoria 3) 

Mogą być szkodliwe w przypadku wdychania. (Toksyczność ostra, przez drogi oddechowe, kategoria 5) 

Szkodliwe przy połknięciu. (Toksyczność ostra, doustnie, kategoria 4) 

 

Drogi narażenia: wdychanie, spożycie, kontakt skórny.  

4.3


 

Wskazanie dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Zasięgnąć pomocy medycznej w każdym przypadku narażenia. 

 

Sekcja 5 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1


 

Środki gaśnicze  

Użyć piany alkoholowej, dwutlenku węgla, suchego proszku gaśniczego lub strumienia wody podczas gaszenia pożarów z udziałem 

tego materiału. 

5.2

 

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Podczas ogrzewania w pojemnikach wzrasta ciśnienie. 

Opary mogą przemieszczać się do źródła zapłonu i spowodować cofnięcie się płomienia 

W przypadku powstania pożaru, drażniące i wysoce toksyczne gazy mogą być wytwarzane w wyniku rozkładu termicznego lub spalania. 

5.3

 

Informacje dla straży pożarnej Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne (MSHA/NIOSH, zatwierdzone lub równoważne) oraz aparat oddechowy z maską całotwarzową. 

 

Sekcja 6 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1


 

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenia ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu, aż obszar będzie określony jako wolny od zagrożenia wybuchem lub pożarem.  

6.2


 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Ograniczyć wyciek i wyeliminować jego źródło, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące 

do usuwania skażenia 

Wyrzucać jako odpady niebezpieczne. 

6.3


 

Odniesienia do innych sekcji - brak informacji. 

 

Sekcja 7

 

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1


 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Należy uziemić wszystkie urządzenia podczas pracy. 

Nie wdychać par. 

Stosować odpowiednią wentylację. 

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub ubranie.  

Unikać narażenia długotrwałego lub powtarzanego. 

Produkt ten należy stosować jedynie przez osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. 

7.2

 

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacji dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. 

Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródeł zapłonu i utleniaczy. 

7.3


 

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak informacji 

 

Sekcja 8 

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1


 

Parametry dotyczące kontroli/PPE 

Analit 

Numer CAS Stężenie 

Parametry kontroli NDS 

NDSCh 


NDSP 

Eter 2,4,4'-Tribromodifenylu 

41318-75-6 

0,001 


 

 

 Eter 2,2',4,4'-Tetrabromodifenylu

 

5436-43-1 0,001

 

  

 

Eter 2,2',4,4',5-Pentabromodifenylu 60348-60-9 

0,001


 

 

  

Eter 2,2',4,4',6-Pentabromodifenylu 

189084-64-8 

0,001


 

 

  

Eter 2,2',4,4',5,5'-Heksabromodifenylu 

68631-49-2 

0,001


 

 

  

Eter 2,2',4,4',5,6'-Heksabromodifenylu 

207122-15-4 

0,001


 

 

  

Izooktan 

540-84-1 

99,994 


 

 

  

8.2


 

Kontrola narażenia 

Nie połykać. Zapewnić dostępność myjek do oczu. 

Środki ochrony indywidualnej 

Ochrona  dróg  oddechowych:  Jeśli  w  miejscu  pracy  limit(y)  ekspozycji  na  ten  produkt  lub  jakikolwiek  jego  składnik  jest  przekroczony  

lub  brakuje  odpowiedniej  kontroli  otoczenia  (zobacz  TLV/PEL),  zaleca  się  stosowanie  masek  z  doprowadzeniem  powietrza  zatwierdzonych  przez DATA: 30 września 2014

 

BDE-BROMKAL

 NIOSH/MSHA.  Przepisy  OSHA  pozwalają  także  na  inne  maski  oddechowe  NIOSH/MSHA  (np.  podciśnieniowe),  które  mogą  być  użyte  w  specjalnych warunkach. Techniczna i/lub administracyjna kontrola powinna zostać wdrożona, aby zredukować ekspozycję. 

Materiał powinien być używany i przenoszony pod odpowiednim okapem odciągowym lub z odpowiednią wentylacją. 

Muszą być noszone odpowiednie rękawice, aby zapobiegać kontaktowi ze skórą (nitryl lub  równoważne

Przez cały czas muszą być noszone ochronne okulary z osłonami bocznymi. 

 

Sekcja 9

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1


 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd:  

 

Bezbarwna ciecz  Zapach:  

 

łagodny Próg zapachu:    

N / A  


pH:    

 

N / A  Temperatura topnienia:   -107,3 ° C  

Temperatura wrzenia:  

99,2 ° C  

Temperatura zapłonu:  

10,4 ° F (-12 ° C) (cc)  

Szybkość parowania (octan butylu = 1):> 1  

Klasa palności:    

N / A  


Dolna granica palności:  

1.00  


Górna granica palności:  

6.00  


Ciśnienie pary:    

41 mmHg (21 ° C)  

Gęstość pary:    

3,9 g / l  

Ciężar właściwy:  

0,691 g / cm

3

  

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny  Współczynnik podziału:  

N / A  


Temperatura samozapłonu: 396 ° C  

Temperatura rozkładu: 

N / A  

Lepkość:   

N / A  


Zawartość VOC:  

N / A  


Zawartość substancji lotnych: 99+ 

 

9.2 

Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

 

Sekcja 10 

Stabilność i reaktywność 

10.1  Reaktywność 

 

 

Brak informacji 10.2  Stabilność:  

 

 Stabilny 

10.3  Warunki, których należy unikać: 

ciepło, kontakt ze źródłami zapłonu 

10.4  Materiały, których należy unikać:  

utleniacze 

10.5  Niebezpieczne produkty rozkładu:  

tlenki węgla 

10.6  Niebezpieczna polimeryzacja:  

Niebezpieczna polimeryzacja nie wystąpi.   

 

Sekcja 11 

  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1


 

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

W sekcji 4 zebrano informacje o wpływie produktu na zdrowie ludzkie. 

W tej chwili brak innych informacji o działaniu toksykologicznym. 

LD50 (skóra): Królik - 1700 mg / kg  

LC50 (inhalacja): Szczur - 22 mg / l  

LD50 (doustnie): Szczur - 4300 mg / kg 

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, które w stanie Kalifornia uznano za powodujące nowotwory lub wady wrodzone lub inne 

uszkodzenia. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją w przypadku połknięcia – może być szkodliwy przy połknięciu i dostaniu się do dróg oddechowych. 

 

Sekcja 12

 

  INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1


 

Toksyczność 

Stosując się do zaleceń z sekcji 6 i 7 uwolnienie do środowiska nie powinno wystąpić. 

LC50 (Ryba):  N/A 

EC50 (Bezkręgowiec wodny): N/A 

BCF:  N/A 

Szacowany współczynnik biokoncentracji wskazuje, że może zachodzić biokoncentracja w organizmach wodnych. Najistotniejszym procesem tego związku 

w powietrzu może być jego reakcja z rodnikami hydroksylowymi wytwarzanymi fotochemicznie. 

W tej chwili brak innych informacji o działaniu toksykologicznym na środowisko. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu – brak danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji – brak danych 

12.4 Mobilność w glebie – brak danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – brak danych 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania – brak danych 

 

Sekcja 13

 

  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów - Postępować zgodnie z miejscowymi przepisami. 

 

Sekcja 14

 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Materiał  jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 

14.1. Numer UN (numer ONZ) – UN1262 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN – OKTANY 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie – 3 

14.4. Grupa pakowania – II 

14.5. Zagrożenia dla środowiska – brak danych 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – brak danych 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC – brak danych 

 

Sekcja 15 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia  16 grudnia 2008 r. w sprawie  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i  mieszanin,  zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) 


DATA: 30 września 2014

 

BDE-BROMKAL

 Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  790/2009  z  dnia  10  sierpnia  2009  r.  dostosowujące  do  postępu  naukowo-technicznego  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 235/1 z 5.09.2009) 

Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  286/2011  z  dnia  10  marca  2011  r.  dostosowujące  do  postępu  naukowo-technicznego  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 83/1 z 30.03.2011) 

Rozporządzenie  Komisji  (UE)  NR  618/2012  z  dnia  10  lipca  2012  r.  dostosowujące  do  postępu  naukowo-technicznego  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr 

1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 16/1 z 20.01.2011) 

Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2008/112/WE  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  zmieniająca  dyrektywy  Rady  76/768/EWG,  88/378/EWG,  1999/13/WE  oraz  dyrektywy 

2000/53/WE,  2002/96/WE  i  2004/42/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  celu  dostosowania  ich  do  rozporządzenia  (WE)  nr  1272/2008  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i 

pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z 23.12.2008) 

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1336/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr  648/2004  w  celu  dostosowania  go  do 

rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.(Dz.Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008) 

Rozporządzenie  Komisji  (UE)  nr  440/2010  z  dnia  21  maja  2010  r.  w  sprawie  opłat  wnoszonych  na  rzecz  Europejskiej  Agencji  Chemikaliów  na  mocy  rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. (Dz.Urz. UE L 126/1 z 22.05.2010) 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. 

U. 2012  nr 79 poz. 445) 

 

 

Sekcja 16 

  INNE INFORMACJE 

 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

Asp. Tox. 1 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Flam. Liq. 2 

Substancja ciekła łatwopalna 

Skin Irrit. 2 

Działanie żrące/drażniące na skórę 

STOT SE 3 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. 

Aquatic Chronic 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

H225 


Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H304 


Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 


Działa drażniąco na skórę. 

H336 


Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H400 


Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 


Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

P202 


Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

P260 


Unikać wdychania par. 

P262 


Nie wprowadzać do oczu, na skórę i ubranie. 

P264 


Dokładnie umyć po użyciu.  

 

 Stwierdzenia zawarte tutaj mają wyłącznie charakter informacyjny i są oparte na danych technicznych, które uważamy za dokładne. Materiał może być używany 

tylko przez osoby posiadające techniczne umiejętności i na ich własne potrzeby i ryzyko. Do czasu, gdy warunki i sposób użycia pozostają poza naszą kontrolą, nie 

dajemy gwarancji, umownej lub dorozumianej, handlowej, użytkowej lub żadnej innej. 

 

Wszystkie składniki znajdują się na liście TSCA.  

ACGIH - Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych  

OSHA - Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  

IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem  

NTP - Narodowy Program Toksykologiczny  

NIOSH - Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych  

DOT - Departament transportu 

ANSI - Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji 

TSCA - Ustawa o Kontroli Substancji Toksycznych 

CHIP - Informacje o zagrożeniach i opakowaniu 

SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act 

N/A – brak danych  


Download 74.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling