"kelishildi"


Download 287.67 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.04.2020
Hajmi287.67 Kb.
#101958
Bog'liq
3.03-Texnalogiya-va-uni-oqitish-metodikasi


0 ‘Z B E K IST 0N  RESPUBLIKASI 

OLIY  VA 0 ‘RTA MAXSUS T A ’LM VAZIRLIGI

rO SIIKENT  DAVLAT  PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

“TASI)IQl>AYMAN”/

•Shiiripov.

2

(^

1. / yil

“KELISHILDI”

Oliy va o ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi

;aolindi:  BD  -5111700-3.03 

2 0 1 #  -  vil  “ //g ” 

О Л

EX N O L O G IY A  VA  UNI 0 ‘Q IT IS H  M E T O D IK A SI FAN  DASTURI

soliasi 


Ta’ liin  sohasi;

100000  - 

Gumanitar 

10000  - 

Pedagogika

'I'a’liin  y o ‘nalislii: 

5111700- 

BoshlangMch ta ’lim  va sport-tarbiyaviy  ishToshkent-201j|^

Fan  dasturi  Oliy  va  o ‘rta  maxsus,  kasb-hunar  la ’limi  yo‘nalishlari  b o ‘yicha 

0 ‘quv-uslubiy birlashm alar faoliyatini  Muvofiqlashtiruvchi  Kengashning 201i^-yil 

“ / 8   ” 

Qg, 

dagi   

-sonli bayonnomasi  bilan  m a’quliangan.

0 ‘zbekiston Respublikasi  Oliy va o ‘rta maxsus ta ’Iim  vazirligining 2 0 1 ^ y il  ‘Uf/T  ” Q S  dagi  ■p'^^-sonli  buyrugM  bilan m a’quliangan  fan  dasturlarini  tayanch oliy 

ta ’Iim muassasasi tomonidan tasdiqlashga rozilik  berilgan.

Fan dasturi  Nizom iy nomidagi  Toshkent davlat pcdagogika universitetida 

ishlab chiqildi.Tuzuvchilar:

X.R.Sanaqulov 

Boshlang‘ich ta ’Iim  pedagogikasi va tarbiyaviy  ishlar

metodikasi”  kafedrasi  dotsenti,  pedagogikafanlari nomzodi

D .P.Xodiyeva 

B oshlang'ich ta ’Iim  pedagogikasi  va tarbiyaviy  ishlar 

metodikasi” kafedrasi  k a tta o ‘qituvchisi

Taqrizchi:

R.Ergashev  - 

Guliston  davlat universiteti  dotscnt,  p.f.n.

Sobirov B.  - 

Amaliy  maktabdan  tashqari  ta ’Iim  metodikasi  kafedrasi 

p.f.n.  dotsent

Fan  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika  universiteti  o ‘quv 

-uslubiy  kengashida  k o ‘rib  chiqilgan  va  tavsiya  qilingan  (2 0 1 ^ '^ il 

0 ( i  

dagi  ^ - s o n li  bayonnomasi).I.  0 ‘quv fanining dolzarbligi oily kasbiy ta ’Iimdagi o ‘rni

Texnologiya  va  uni  o'qitisli  metodikasi  fani  pedagogika,  psixologiya,  tasviriy 

san’at,  tabiatshunoslik  fanlari  bilan  bog‘lanadi.  Taiabalam ing  bilish  faoliyatini 

faollashtirisli  asosida  ularni  to ‘garak  ishlariga,  ilg‘or  o ‘qituvchilam ing  ish 

tajribalarini  o ‘rganishi  va  ommalashtirishga,  mustaqil  ishiar,  m a’ruzalar,  kurs  ishlari 

va  bitiruv  malakaviy  ishi  yozishga  jalb   qilish  tavsiya  etiladi.Texnologiya  va  uni 

o ‘qitish  metodikasi  fani  ta ’lim  metodikalari  kursi  fani  hisoblanib, 

fanning  asosiy 

iimiy  izianishlari  natijalariga  tayangan  liolda,  ilg‘or  o ‘qituvchilarning  ish  tajribasi 

bilan  boyitilgan  materiallar  asosida  yoritib  beraladi.  0 ‘quvchilami  amaliy  ishga 

tayyorlash  va  ulami  mehnat  malaka  va  k o ‘nikma]arini  egallashlarini  ta ’minlaydi. 

Texnologiya fanining tarbiyaviy  ahamiyati  o ‘quvchilarda mehnatsevarlik, m as’uliyat, 

intizomlilik,  burch  hissi,  jam oatchilik  hissini  tarbiyalashda,  o'quvchilam ing  aqliy 

0

‘sishida  eng  muhim  iroda  va  ahloqiy  sifatlarning  rivojianishiga  yordam  beradi. 0 ‘quvchilar  o ‘rtasida y o ‘lga q o ‘yilgan  o ‘zaro yordam  esa,  ularda do‘stlik,  birodarlik, 

umumlashish,  jam oatchilik 

kabi 

fazilatlarni tarbiyalaydi .Taiabalaming  fanni 

o ‘zlashtirish  jarayonida  darsliklar,  o ‘quv-uslubiy  qo'llanm alar,  m a’ruza  matnlari, 

texnik vositalardan  unumli  foydalanish,  uzatish  qurilmalari yordamida slaydlardan va 

elektron  materiallar  yoki  boshqa  texnik  vositalardan  foydalanishda  pedagogik 

texnologiya yutuqlarini  qoMlash,  zamonaviy  axborot texnologiyalaridan  foydalanish, 

interfaol  usullami,  ta ’limiy  vositalam i  va  ta ’limiy  o'yinlam i 

ta ’lim  jarayoniga 

tadbiq etishda muhim  ahamiyatga ega.II.  0 ‘quv fanining maqsad va  vazifalari

Fanni  o ‘qitishdan  maqsadi  -   talabalarni  boshlang‘ich  sinflarda  texnologiya 

fanining  mazmuni  va vazifalari,  o ‘qitish  usullari,  ta ’limiy  vositalar  bilan tanishtirish 

va  ularni  ta ’lim  jarayoniga  tadbiq  etish  bo‘yicha  bilim,  ko‘nikm a  va  malakalarini 

shakllantirishdir.Fanning 

vazifalari  -  Boshlang‘ich  sinflarda  texnologiya 

fanining  asosiy 

vazifalari  o ‘quvchilami  m ehnatga  tayyorlash,  bilim  berish  va  um um ta’lim 

m aktablarining  boshlang‘ich  sinflarida  kasblar  haqida  m a’lumot  berish  izchilligini 

takomillashtirish,  Davlat ta’lim  standartlari talabi  bo‘yicha nazariy va amaliy  bilimlar 

berish.


Talaba:

- boshlangMch  sinflarda texnologiya fanining shakl  va metodlari;

- kasb-hunar tarbiyasi  bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;

- texnologiya fani va ijtimoiy mehnat  turlari;

- kasb-hunar turlari bo‘yicha m a’lumotlar;

- texnologiya fanining maqsad va vazifalari;

- boshlang'ich  sinf texnologiya fani  mazmuni;

- texnologiya fanidan amaliy  ish turlari;

- sinfdan tashqari  ishlardan to ‘garaklarni tashkil  etish;

- mehnat tarbiyasida mutaffakirlar merosini targ‘ib etish;

- boshlang‘ich  sinf texnologiya fanidan  qo‘yiladigan talablar;

-texnologiya fani jarayonida interfaol  metodlardan foydalanish;

-texnologiya fanini o ‘qitish shakllari;- texnologiya fanidan  sinfdan tashqari ishlarni  samarali tashkil  etish;

- texnologiya fanida xalq og'zaki ijodi  vositalarini  qoMlay  d is h ;

- boshlang‘ich ta ’lim da qo‘l mehnatining o ‘ziga xos xususiyatlari;

- texnologiya fanidan amaliy ishlarni tashkil  etish shakl  va metodlari;

- texnologiya faniga oid darslarini tashkil  etish usullari;

-  texnologiya fanining shakl va metodlari;

-  texnologiya faniga oid o ‘quv-m e’yoriy hujjatlam i yurita olish;

-  texnologiya fanidan o ‘quv-dasturini tahlil  qilish;

-  texnologiya fanidan taqvim  rejatuzish;

-  m ehna ta ’lim ida innovatsion texnologiyalar asosida darslami rejalashtirish;

-  sinflar kesim ida kasb-hunar turlarini toifalash;

-  texnologiya  fanidan  amaliy  m ashg‘ulotlar  jarayonida  texnika  xavfsizligi 

qoidalariga amal  qilish;

-  “T exnologiya  va  uni  o'qitish  m etodikasi”  fanidan  qog‘oz  va  karton  turlari  va 

xususiyatlari

-  “T exnologiya  va  uni  o'qitish  m etodikasi”  fanidan  qo‘l  m ehnatiga  o ‘rgatish 

usullari;

-  “Texnologiya va uni  o ‘qitish metodikasi” fanidan qaychi bilan ishlash qoidalari;

-  “Texnologiya va uni  o ‘qitish m etodikasi” fanidan nina bilan ishlash qoidalari;

-  “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  bigiz  va  pichoq  bilan  ishlash 

qoidalari;

-  “T exnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  plastillin  bilan  ishlash 

texnologiyasi;

-  “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  gazlamaga  ishlov  berish 

texnologiyasi;

-  “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  m etodikasi”  fanidan  ip  va  tola  turlariga  ishlov 

berish texnologiyasi  bilimga;

- “Texnologiya va uni  o ‘qitish  metodikasi” fanidan  internet manbalarini  qoMlash;

- nazariy va amaliy  bilimlarning uzviyligini  ta ’minlash;

- “Texnologiya 

va 

uni 


o ‘qitish 

metodikasi” 

fani 

jarayonida axborot 

texnologiyalarni qo‘llash;

-T e x n o lo g iy a ja ra y o n id ao ‘quvchilarning ijodiy  qobiliyatlarini shakllantiraolish;

- amaliy ish jarayonida ish  qurollaridan to ‘g ‘ri  foydal'a olish;

- M ehnat tarbiyasida kasb-hunarga qiziqtirish;

- Mehnat  taTimi  va tarbiyasida mehnat an’analaridan  samarali foydalana olish;

- “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  ta ’limiy  va  tarbiyaviy

innovatsion m etodlami  qo‘llay olish;

- “Texnologiya va uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  o'quvchilar bilimini  tekshirish 

va baholay olish;

-  o ‘quvchilarni  mehnatga ruhiy tayyorlash;

-  o‘quvchilarni  mehnatga amaliy tayyorlash;

-  o ‘quvchilarni m ehnatga axloqiy tayyorlash;

- “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanini  o'qitishda  texnik  vositalardan 

foydalana olish;


- “Texnologiya va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanida turli  ko‘rgazma ham da tarqatm a 

materiallardan samarali foydalana

olish;

- texnologiya darslarida kichik guruhlarda ishlashni tashkil  etish;- texnologiya darslaridan mustaqil  ishlami tashkil  etish;

- texnologiya darslarida sanitariya-gigienik talablarga rioya etish;

- amaliy  m ashg'ulotlar uchun k o ‘rgazmali  materiallami tayyorlash;

- texnologiya darslarida tabiiy materiallarga ishlov berish;

- texnologiya darslarida qog‘oz va kartonga ishlov berish;

-texnologiya darslarida amaliy m ashg‘ulotlarda ishjoyini to ‘g ‘ri tashkil  etish;

- texnologiya darslarida tabiiy materiallardan ko'rgazm alar tayyorlash;

- texnologiya darslarida plastilindan  turli o ‘yinchoqlarni yasash;

- texnologiya darslarida gazlamadan turli  buyumlar tikish;

- texnologiya darslarida qog‘ozdan k o ‘rgazmali qurollar tayyorlash;

-  texnologiya darslarida kartondan turli  modellar yasash;

- texnologiya darslarida ipdan  chok turlarini tikish;

- texnologiya darslarida matodan yumshoq o ‘yinchoqlar tayyorlash k o ’nikma;

- texnologiya darslarida nazariy bilimlarni  amalda qo‘llash olish;

- texnologiya darslaridan  sinfdan va maktabdan tashqari  ishlarni tashkil etish;

-  texnologiya darslari jarayonini intergatsiyalash  va modernizatsiyalash;

- texnologiya darslarida ta ’lim texnologiyalarini q o ‘llay olish;

- texnologiya darslarida turli  va tabiiy materiallardan  samarali foydalana olish;

- plastilin bilan  ishlashda hakaltaroshlik elementlaridan foydalanish;

- qog‘oz va karton bilan  ishlash darslarida tejam korlikka o ‘rgatish;

-  texnologiya darslaridan  nazariy bilimlarni  amalda qo‘llay olish;

- boshlang‘ich  sinf Texnologiya  darslarida  zamonaviy  (innovatsion,  pedagogik  va 

axborot) texnologiyalam i  qo‘llash;

-m ehnat  ta ’limi  va  tarbiyasida  ajdodlar  merosidan  va  xalq  o g ‘zaki  ijodidan 

foydalanish;

- sinf va sinfdan tashqari  ishlarda iqtisodiy tushunchalarni  shakllantirish; 

- o ‘quvchilami  kasb-hunarga  y o ‘naltirishda  tashkiliy,  ilmiy,  metodik,  axborot  va

dasturiy ta’minotni  amalga oshirish malakasiga ega b o ‘lishi kerak.

III.A sosiy  nazariy qism (m a’ruza  m ashg’ulotlari)

I-M ODUL. Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  m etodikasining umumiy masalalari.

l-M avzu;TexnoIogiya  ta ’limi va  tarbiyasining maqsad va  vazifalari

Texnologiya o ‘qitish  metodikasi  fanining  vazifalari.  Texnologiya  fanini  o ‘qitishda 

metodik  yondashuv.  0 ‘quvchiIami  mehnatga  axloqiy,  ruhiy  va  amaliy  tayyorlash. 

Texnologiya  darslarini 

tashkil 

qilish 


shakllari.  Texnologiyaga  munosabatni 

shakllantirish. Boshlang‘ich Texnologiya fani  elementlari  bilan tanishtirish2-M avzu:Texnologiya  va  uni o ‘qitish  metodikasi  fanining  nazariy  va  amaliy 

asoslari

Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi  fanining  o ‘qitish  metodologiyasi. 

Texnologiya  fanini  o ‘qitish  tamoyillari. 

Texnologiya  fani  nazariyasining  asosiy 

negizlari. Texnologiya fani ta ’limi va tarbiyasining uzviyligi.3-M avzu:Boshlang‘ich  sinflarda texnologiya ta ’lim ining mazmuni

Boshlang‘ich  sin f texnologiya fani  DTS  tahlili.  0 ‘quv fan  dasturlarining mazmuni 

va  ularning  tahlili  (1-4  sinflar  kesimida).  0 ‘quv  dasturining  mazmuni  va  unga 

qo‘yilgan talablar. Texnologiya darslaridagi  amaliy ish turlari va mazmuni.4-M avzu:Boshlang‘ich  sin f texnologiya  darslariga  kompetension yondashuv

Boshlang‘ich 

sinflarda  texnologiya  darsi 

m avzulariga  qo‘yilgan  talablar. 

Boshlang‘ich  sinflarda  texnologiya  ta ’limi  tuzilishi  o ‘ziga  xos  xususiyatlari  va 

mazmuni. Barcha materiallam i  o ‘rganishdagi uzviylik va uzluksizlik.5-M avzu:Texnologiya  ta’lim ining shakl va  metodlari

Boshlang‘ich  sinflarda  texnologiya  faning  shakl  va  usullari.  Metod  tushunchalari, 

uning  turlari.  0 ‘quv  bilish  faoliyatini  tashkil  qilish  metodi  va  ular  orasidagi 

bog‘liqlik.  0 ‘quvchilarni  mustaqil  ishlashga  o ’rgatishning  shak  va  usullari,  didaktik 

materiallardan foydalanish metodlari.

6-Mavzu:TexnoIogiya fani  darslariga  integratsion yondashuv

Integratsiylashgan  ta ’limning  o ‘ziga  xos  xususiyatlari.  Boshlang‘ich  sinf 

texnologiya  darslarida  integratsiyalashgan  ta ’limdan  foydalanishning  metodik 

xusysiyatlari.  Integratsiyalashgan  darslarning samaradorligini oshirish omillari.7 -M a v zu :0 ‘quvchiIarning mehnat tarbiyasida  m ehnat  an’analarining o ‘rni

Xalq  m erosida  mehnat  an'analaridan  o ‘m i.  Mehnat  an’analarining  o ‘quvchilar 

tarbiyasidagi  ahamiyati. 

Texnologiya  darslarida 

mehnat 

an‘analaridan foydalanishning  shakllari.

8-M avzu:M utafakkirlar m erosida  mehnat tarbiyasi

M utafakkirlar  merosida  mehnat  tarbiyasining  targ‘ib  etilishi.  M utafakkirlam ing 

kasb-hunarga oid fikrlari.  Kasb-hunarga y o ‘naltirishga oid o‘yin  va tadbir turlari.

9-M avzu:Boshlang‘ich  ta ‘Iimda  mehnat tarbiyasi va kasb-hunar turlari.

0 ‘quvchilami  mehnatga  tarbiyalsh.  Kasb-hunarlar  xaqida  tushuncha.  Kasb- 

hunar turlari  va mazmuni. Texnologiya darslarida kasb-hunarga y o ‘naltirish.

10-Mavzu:M ehnat tarbiyasida  xalq og ’zaki ijodining o ’rni.

Xalq  og ‘zaki  ijodida  mehnat  tarbiyasining  targ‘ib  etilish.  Xalq  maqollarida 

mehnat  tarbiyasi. Xalq rivoyatlari asosida o ‘quvchilam i  mehnatga o ‘rgatish.

11-M avzu:Texnologiya  darslarida o ‘quvehilarni  kasb-hunarga  yo‘nltirish 

texnologiyalari


Texnologiya  darslarida  kasb-hunarga  yo ‘naltirish.  Kasbga  oid  m a‘lumotlar. 

K asbga  y o ‘naltirishda  turli  boshqotirmalardan  foydalanish.  Kasbga  y o ‘naltirishga 

doir o ‘yin texnologiyalaridan foydalanish.

12-Mavzu:Texnologiya  darslarida  xorijiy ta ‘lim tizimidan  foydalanish

Xorijiy  mamlakatlar  t a ’lim  tizimi.  Texnologiya  ta ’limning  ahamiyati  va 

mohiyati.  M odulli-ta‘lim  tizim ining  mohiyati.  Zamonaviy  ta ’lim  shakllari:  masofali 

o ‘qitish,  mahorat darslari, vebinar, evristik  metodlar.13-M avzu:Texnologiya  darslarida  qo‘l  mehaatidan  foydalanish talablari

BoshlangMch  sinflarda  qo‘l  mehnatiga  o ‘rgatishni  tashkil  qilish  shakllari.  Q o‘l 

Texnologiya  faniga o ‘rgatishda ish  turlarining mazmuni.  Amaliy  ish  samaradorligini 

oshirishda q o ‘lIaniladigan talablar.  M avzuga mos o ‘qitish metodlari.14-M avzu:Boshlang‘ich sinflarda  texnologiya  ta’limidan amaliy ishlar

Boshlang‘ich  sinf  texnologiya  darslarida  amaliy  ish  turlari.  Ish  qurollaridan 

foydalanishda 

texnika 


xavfsizligi 

qoidalari. 

0 ‘z-o‘ziga 

xizmat 


ko'rsatish 

texnologiyai.  Texnologiya  fani  ish  qurollari  va  ish  materiallari  bilan  tanishtirish  va 

ulardan foydalanish talablari.

15-Mavzu:Texnologiya  darslarida  axborot texnologiyalaridan  foydalanish

Axborot  kommunikatsion  texnologiyalari  haqida  m a’lumot.  Texnologiya 

ta ’limi  darslarida  AKTdan  foydalanishning  o ‘ziga  xos  xususiyatlari.  Amaliy 

m ashg‘ulotlar uchun taqdim ot tayyorlash texnologiyalari.16-Mavzu:Texnologiya  darslarida  innovatsion  texnologiyalardan foydalanish

Innovatsion  texnologiyalar  haqida  m a iu m o t.  Iimovatsion  texnologiyalardan 

foydalanishning  shakl  va  metodlari.  Innovatsion  texnologiyalardan ta ‘lim jarayonida 

foydalanish  usullari.17-M avzu:Interfaol  usullarni texnologiya  darslarida  foydalanish usullari.

Interfaol  ta'lim   texnologiyalarining  didaktik  mohiyati. 

Interfaol  ta ‘lim 

metodlari. Texnologiya darslarida interfaol  ta ‘lim  metodlaridan foydalanish tartibi.  .18-M avzu:M ehnat ta’limi va  tarbiyasining uzviyligi.

M ehnatga munocabat.  M ehnat ta ’limi  va tarbiyasining uzviyligi  va ulam ing o ’ziga 

xos  jixatlari.  Integratsiyalashgan  tarbiyaviy  tadbirlam ing  samaradorligini  oshirish 

omillari.II-MODUL. Texnologiya  darslarini tashkil  etish metodikasi

19-Mavzu;Applikatsiya  va  mozaika  bilan  ishlash darslarini

tashkil  etish metodikasi

Applikatsiya  va  mozaika  san’ati  haqida tushuncha.  Applikatsiya va m ozaika  bilan 

ishlash  texnologiyasi.  Applikatsiya  va  m ozaika bilan  ishlash  darslarini  to ‘g ‘ri  tashkil 

etish  talablari.  Applikatsiya  va  mozaika  ishlarining  o ‘quvchilar  tarbiyasidagi 

ahamiyati.  Texnika xavsizligi  qoidalari.


20-M avzu:Q og‘oz va  k a rto n   bilan  ishlash  d a rsla rin in g  m azm unini tash k il etish

m etodikasi

Q og‘oz va karton  haqida m a’lumot.  Q og‘ozning ishlab  chiqarishdagi o ‘m i. Q og‘oz 

va  karton  turlari  va  xususiyatlari.  Q og‘oz  va  kartonga  ishlov  berish  usullari.  Q og‘oz 

va  karton  bilan  ishlash  texnologiyasi.  Ish  joyini  tashkil  qilish  talablari.  Texnika 

xavsizligi qoidalari.

21-IVIavzu: T u rli  xil m a te ria lla r bilan  ishlash  d a rsla rin i tash k il etish m etodikasi 

Turli  xil  materiallar  haqida  tushuncha.  Turli  xii  materiallarni  to ‘plash  va  ishga

tayyorlash  Turli  xil  materiallardan  turli  buyumlar  yasash  texnologiyasi.  Ish  joyini 

to ‘g ‘ri tashkil  etish talablari. Texnika xavfsizligi qoidalari.

22-M avzu: T abiiy m a te ria lla r bilan ishlash  d a rsla rin i  tashkil  etish  m etodikasi

Tabbiy  materiallarni  to ‘plash  va  ishga tayyorlash.  Tabbiy  materiallardan  (barglar, 

somon  qalamchalari,  yong'oq  p o ‘choqlari,  patlar,  o ‘simlik  urug‘lari  va  boshqa 

materiallar)  applikatsiyalar  va o ‘yinchoqlar  yasash  texnologiyasi.  Tabbiy  materiallar 

bilan ishlashga oid ish joyini tashkil  etish talablari.

23-IVIavzu: P lastilin  va  loy bilan  ishlash  d a rsla rin i tash k il  etish m etodikasi

Kulolchilik  va haykaltaroshlik  ishlari  haqida m a’lumot.  Plastilin va loyning tarkibi 

va xususiyatlari.  Plastilin  va loyga ishlov berish usullari.  Plastilin va  loy  bilan  ishlash 

darslarida  ish  o ‘rnini  tashkil  etish  talablari.  Plastilin  va  loy  bilan  ishlash  darslari 

tashkil  etish metodikasi.  Plastilin va loy bilan  ishlashda sanitariya-gigienik talablar.

24-M avzu: G azlam a  bilan  ishlash  d a rsla rin i  tashkil  etish  m etodikasi

Gazlam a  va  ip  turlari.  Gazlamaning  xususiyatlari.  Gazlamaning  sanoatda  ishlab 

chiqarilishi.  Gazlam a  bilan  ishlash  metodikasi.  Gazlam aga  ishlov  berish  (oMchash, 

andoza olish va qirqish) metodikasi. G azlam a bilan  ishlashda ish joyini to ‘g ‘ri tashkil 

qilish talablari.

IV.  A m aliy m a sh g u lo tlarn i tashkil  etish  b o ‘yicha  k o ‘rsa tm a   va tav siy alar

Amaliy  mashgulotlarda talabalar  “Texnologiya va uni  o ‘qitish metodikasi” fanidan 

quyidagi  ish turlaridan nam unalar yasashni o'rganadilar.

Amaliy m ashg‘ulotlaming taxminiy tavsiya etiladigan mavzulari:

1.  Q og‘ozga ishlov berish  usullari.Qog‘ozni  buklash usullari

2. Q og‘ozni ketma-ket usulda buklab  maketlar yasash.

3. Q og‘ozni oddiy  usullarda buklab m aketlar yasash.

4. Q og'ozni  murakkab usullarda buklab maketlar yasash.

5.  “Oq qush” modulli  origamisini  qurish-yasash.

6.  Ertak qahram onlarining modulli origamisi

7.  Modulli origami  gullari

8. “Sanoq sonlari”  ko‘rgazmali qurolini  tayyorlash

9. “Telefon” k o ‘rgazmali  materialni tayyorlash.10.  “Olmali  darax(”  ko'rgazm ali materialni tayyorlash.

11.  “0 ‘yla,  Izia,  Гор” ko'rgazm ali  materialni tayyorlash.

12. Kvilling usiilicla tabriknoma tayyorlash.

13.  Kvillingda bahor gullari

14.  Kvillingda ertak  qahramonlari

15. Kvillingda applikatsiyalar

16.  Kvillingda ko'rgazm alar

17.  M ozaika usulida tabriknoma tayyorlash.

18. Chiqindi  niatcriallaridan  buyumlar yasash

19. Chiqindi  matcrillaridan  choynak tagligini yasash.

20.  Geometrik figuralardan  predmetli  applikatsiya yasash.

21.  Rangli  qog'ozlardan  bayram tabriknomasini  tayyorlash.

22.  Turli  materiallardiin  hajmdor guliar yasash.

23.  Applikatsiya  usulida barglardan  qurish-yasash.

24.  Barglardan  guldasta tayyorlash.

25.  UrugMardan  applikatsiya yasash.

26.  X ona 

0

‘simliklarini  parvarish  qilish usullari.27.  Ish fartugini tikish va dars ishlanmasini tuzish.

28.  Tugm a qadashtexnologiyasi.

29.  Q og‘ozdan m ozaika yasash.

30.  Tuxum po‘chog'idan m ozaika yasash.

31. Fasllar mavzusida applikatsiya tayyorlash.

32.  Ertak  qahramonlari  aosida applikatsiya tayyorlash

33.  Pape-mashe bilan ishlash texnologiyasi.

34.  Kartondan rasm  uchun ram ka yasash.

35. Turli materiallardan  bayram  sovg‘asini tayyorlash.

36.  Tuxum  po‘choqlaridan  hajmdor o ‘yinchoqlar yasash.

37.  Turli materiallardan  archa bezaklarini yasash  (Qo  g ‘oz va shardan).

38.  Plastilindan  mevalar shaklini  yasash.

39.  Plastilindan turli o ‘yinchoqlar yasash.

40.  Ipdan turli  choklami  tikish  usullari.

41.  Ipdan turli o ‘yinchoqlar yasash.

42.  Paralondan o ‘yinchoqlar yasash.

43.  Filcha yumshoq o ‘yinchog‘ini  tikish.

44.  Kartondan harakatlanuvchi  o ‘yinchoqlar yasash.

45.  Turli  materiallardan  svetafor maketini  qurish-yasash.

IV.Seminar mashgulotlarni  tashkil  etish  bo‘yicha 

ko‘rsatma  va  tavsiyalar

Seminar  mashgulotlarda  talabalar  “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi” 

fanidan  quyidagi  mavzuni  o ‘rganadilar.

1.  Ish joyini tashkil  etish talablari. Texnika xavfsizligi  qoidalari

2.  Mutafakkirlar merosida mehnat tarbiyasi

3. Texnologiya darslariga oid tarbiyaviy tadbirlarni  tashkil  etish

4.  Texnologiya darslarini  integratsiyalash


5. M ehnat an ’analarida m ehnat tarbiyasi.

6.  0 ‘yinlar orqali  kasb-hunarga yo‘naltirish

7.  Zamonaviy  ta ‘lim  shakllari:  masofali  o ‘qitish,  mahorat  darslari,  vebinar, 

evristik  metodlar.

8.  M ehnat tarbiyasida xalq og ‘zaki  ijodidan foydalanish

9.  Kasb-hunarga yo ‘naltirishda boshqotirmalardan foydalanish

10.Axborot texnologiyalarini  m ashg‘ulotlarda qo‘llash metodikasi

Amaliy  va  seminar  m ashg‘ulotlami  tashkil  etish  yuzasidan  kafedra  professor- 

o ‘qituvchilari  tomonidan  ishlab  chiqilgan  k o'rsatm a  va  tavsiyalar  talabalam ing 

m a’ruza  m ashg‘ulotlarida  olgan  bilim  va  ko ‘nikmalarini  amaliy  topshiriqlami 

bajarish  orqali  bilimlarini  yanada  boyitishi  ko‘zda  tutilgan.  Shuningdek,  darslik  va 

o ‘quv  qoMlanmalar  asosida  talabalar  bilimini  mustahkamlash  uchun  tarqatm a 

materiallardan  foydalanish  ham da  ilmiy  maqolalar  va  tezislar  nashr  etish  orqali 

talabalar bilimini  yanada oshirish tavsiya etiladi.V.M ustaqil  ta’limni tashkil  etishning shakli  va  mazmuni

Talabalarga  “Texnologiya  va  uni  o ‘qitish  metodikasi”  fanidan  mustaqil  ta ’limni 

tashkil  etishda  muayyan  fanning  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda  quyidagi 

shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

-   mustaqil  ravishda  darslik,  o ‘quv  qo‘llanmalar  va  metodik  q  oMlanmalardagi 

mavzulami  o'rganish vatah lil  qilish;

-   tarqatma materiallar b o ‘yicha o'rganilgan m a’ruza materiallarini  o ‘zlashtirish;

-   ish turlari  bo‘yicha amaliy topshiriqlam i bajarish;

-   axborot texnologiyalaridan foydalanib, mavzu b o ‘yicha taqdimotlar tayyorlash;

-   fanga oid  BMI, kurs  ishilarini  o ‘rganish, tahlil qilish  va tayyorlash;

-   zamonaviy  ta ’lim  texnologiyalarni  ta ’lim  jarayoniga  tadbiq  qilish  usullarini 

o ‘rganish;

-   ta ’lim  jarayonida  muammoli  o‘qitish  usullari  va  masofaviy  ta ’limdan 

foydalanishVI.  Asosiy va  qo‘shimch adabiyotlar  hamda axborot  manbalari 

Asosiy adabiyotlar:

1.  Sanaqulov  X.R.,  Xodiyeva  D.P.  Satbayeva  «M ehnat  va  uni  o ‘qitish  metodikasi». 

Darslik. Т.: T D PU .2015-yil.

2. M avlonova R. A.,  Sanaqulov X.R.,  Xodiyeva D.P.  Mehnat  va uni o ‘qitish 

metodikasi.  0 ‘quv q o ‘llanma. Т.; TDPU.  2007-yil.

3.  Sanaqulov  X.R.,  Xodiyeva  D.P.  Boshlang’ich  sinflarda  qo  g ‘ozdan  amaliy 

ishlar.  0 ‘quv-metodik qoMlanma.  T.:Navro‘z.  2013-yil.

Q o‘shimeha  adabiyotlar:

4.  Sanaqulov  X.R.,  Xodiyeva D.P.,  Sanaquiova A.K.  “Texnologiya” 2-sinf  darsligi. 

T . ; “Sharq” .  2018-yil

10


5.  Sanaqiilov  X.R.,  Xodiyeva D.P.,  Sanaqulova  A.K.  Mchnat ta’Iimi  3-sinf  darsligi. 

T . : “Sharq” .  2016-yil

6. The Exquisite  Book o f Paper 

I  lowers:  A  Guide to Maicing 

Unbelievably  Realistic Paper 

USA,  2014  |)|oom s.  USA,  2014. 

PaperbackNew  York, Boston.

Internet saytlar

7. 


W W W . 

tdpu.uz


8 .  W W W .  p e d a g o g . u z

9. 


W W W . 

ziyonet.uz

10. w w w.lex.uz;

11.w ww.bilirn.uz;

12.w w w.gov.uz;


V  •  • Ц , ' " Ь ^ - ' - ^ ' ^ *-i'\‘

 

■>■' '< 


y.

 

,  ^ j  >:  .’-«иле**!/'

■я vtlitejjWMIftl’r 

.

у:  < lfcv*ibik>'>

4  


;-;x ' 


vyAita^r,':.4,' 

.

i f

\-  V' vji  : m

m

■г.г 

: - :T ;j- ;4 2 .

  ■'« •:  M'r.  К»(>,йуъ'Ч: •  ("J 

  ■'■  ■ 

...  .  \  ’ 

..  ■

  ■


4 tti  (*.’  ■

 

': >•  ■■.■■   :.  с

-  л/-'.:.  ■

 

■■■■.  V*'  ■ »■•

..  

-*.

i  ^

  

.'i  ■

  >  ■ 

.■-  •  ■'.■■,

• vet 

'  ' i  4У,

•trjv;

♦Л'Х


;
MUk

■at


Г: r  ,

’.'ft| i r

■■i.  >y.12

Download 287.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling