Kemijska ravnoteža


Download 1.37 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi1.37 Mb.

1

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Kemijska 

ravnoteža

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuSvakapovratna

ili


reverzibilna

reakcija može se

op

ć

enito prikazati sljedeć

om jednadžbom:m

A

+

nB

o

C

+

pD

.

U trenutku kada se

brzine reakcije

nastajanja produkata

i raspadanja produkta izjedna

č

e sustav je u stanjuravnoteže (ozna

č

avamoili

). Grana kemije koja

izu

č

ava brzine kemijskih reakcija naziva sekemijska

kinetika

.

k

[A]

m

· [B]n

k

[C]


o

· [D]


p

2

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

k

[A]


m

· [B]


n

k

[C]

o

· [D]pU sluč

aju kada su brzine jednake, tj. kada je

za navedenu se reakciju može se definirati izraz:Taj je izraz poznat pod imenomzakon o djelovanju

masa

(

Guldberg-Waage)

ili


zakon

kemijske

ravnoteže

. KonstantaK

naziva


se

konstantom

kemijske

ravnoteže

i

njenabroj

č

anavrijednost

konstantna je pri nekoj temperaturi.=

[C]


o

· [D]


p

[A]


m

· [B]


n

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Konstanta kemijske ravnoteže odre

ñ

uje položaj ravnoteže.Što je ve

ć

a vrijednost konstante ravnoteže

to je u stanju

ravnoteže

ve

ć

a koncentracija produkata reakcije

u

odnosu na koncentraciju reaktanata, tj. to je ravnoteža višepomaknuta u smjeru stvaranja produkata reakcije.

Primjer:


N

2

(g) + 3H2

(g)


2NH

3

(g)K

c

=[NH

3

]2

[N

2] · [H

2

]3

K

p

=p

2

(NH


3

)

p(N

2

p3

(H

2)

*

za plinove – parcijalni tlakovi plinova*

3

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuRavnoteže uhomogenim sustavima

mogu se podijeliti

na:ravnoteže u plinovitim sustavima

ravnoteže u otopinama.Ravnoteže uheterogenim sustavima

, koji se sastoje

od

više


faza,

mogu


se

promatrati

u

sljede


ć

im

sustavima:

č

vrsto - plinovito

č

vrsto – tekuć

e

teku

ć

e – plinovito

teku


ć

e – teku


ć

e.

dr.sc. M. Cetina, doc.Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Ovakav sustav

č

ini


č

vrsta tvar u ravnoteži sa svojom

zasi

ć

enomotopinom.

Ravnoteža

otapanja,

odnosno


taloženja može se op

ć

enito prikazati ovom jednadžbom:Heterogeni sustav

č

vrsto-teku

ć

e

B

+A

(s)B

+

(aq) + A(aq)


Konstanta ravnoteže dana je izrazom:

[B

+] · [ A

] =K

c

Konstanta ravnoteže u ovom se slu

č

aju nazivakonstanta

produkta topljivosti

(K

pt

Kso

K

sp

).


4

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Što je manja vrijednost konstante

produkta topljivosti, to

je i

manja topljivost tvari

, odnosno prije dolazi do njenog

taloženja.

Primjeri:

AgCl

Ag

++ Cl

;K

pt

(AgCl) = [Ag+

] · [Cl


]

PbCl2

Pb

2++

2

Cl;

K

pt

(PbCl2

) = [Pb


2+

] · [Cl


]

2

PbSO

4

Pb2+

+ SO


4

2;

K

pt

(PbSO4

) = [Pb


2+

] · [SO


4

2]

Tvar

K

pt

Tvar

K

pt

AgBr


4,4 

·

10-13

mol


2

dm6

PbCl


2

·10

-5

mol3

dm9

AgCl


·

10-10

mol


2

dm6

PbS


4,2 

·

10-28

mol


2

dm6

CaCO


3

1,6 


·

10

-8mol

2

dm6

PbSO4

1,4 


·

10

-8mol

2

dm6

Kpt

nekih teško topljivih tvari u vodi (pri sobnoj temperaturi)

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

AgCl

Ag

++ Cl

;K

pt

(AgCl) = [Ag+

] · [Cl


]

[Ag+

] · [Cl


] < K

pt

(AgCl)


nezasi


ć

ena otopina

[Ag

+

] · [Cl] = K

pt

(AgCl)


zasi


ć

ena otopina

[Ag

+

] · [Cl] > K

pt

(AgCl)


prezasi


ć

ena otopina

Iz K

pt

se može izrač

unati


ravnotežna koncentracija iona

u otopini,topljivost spoja u vodi

i

koncentracija ionapotrebna za taloženje

.


5

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Otapa li se neka tvar A u dvije teku

ć

ine koje se meñ

usobno


ne miješaju, ona se razdijeli u dvije teku

ć

e faze prič

emu se


uspostavi ravnoteža:

Konstanta ravnoteže dana je izrazom:Heterogeni sustav teku

ć

e-teku

ć

e

A

(faza 1)A

(faza 2)


=

[A]


(faza2)

[A]


(faza1)

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

[I

2]

Odnos se nazivaNernstovim zakonom razdjeljenja

(

W.H. Nernst) koji kaže da je omjer koncentracija tvari koja

je razdijeljena u dvije faze pri odre

ñ

enoj temperaturistalan. Konstanta ravnoteže naziva se i

koeficijentom

razdjeljenja

. Nernstov zakon vrijedi ako je molekulsko

stanje otopljene tvari u obje faze isto.

I

2I

2

Primjer:ekstrakcija

vodene


otopine

joda


pomo

ć

ukloroforma

=

= 250


[I

2

]CHCl

3

H2

O

(H2

O)

(CHCl3

)


6

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPrilikom kemijskih reakcija može doć

i do osloba

ñ

anja i


vezanja topline. Reakcije kod kojih se

toplina osloba

ñ

a

nazivaju seegzotermnim reakcijama

, a one kod kojih

se

toplina veže

(

apsorbira

) nazivaju se

endotermnim

reakcijama

. Promjena temperature utje

č

e na ravnotežu,odnosno vrijednost konstante ravnoteže.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPovišenjetemperature

,

premaLe

Chatelierovom

principu,

pogoduje endotermnim reakcijama

, što


zna

č

i da se povišenjem temperature ravnoteža pomič

e s


lijeve prema desnoj strani jednadžbe kemijske reakcije.

Obratno,


egzotermnim reakcijama pogoduje sniženje

temperature

pri


č

emu se ravnoteža pomi

č

e prema


desnoj strani, odnosno nastajanju produkata.

7

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPri otapanju elektrolita u vodi dolazi do disocijacije. Pritome, jaki elektroliti

potpuno disociraju

:

Ravnoteže u otopinama elektrolita

BA(aq)

→

B+

(aq) + A


(aq).
U slu


č

aju slabih elektrolita dolazi samo dodjelomi

č

ne

disocijacije

i

postoji ravnoteža

izme

ñ

u nedisociranihmolekula BA i hidratiziranih iona B

+

i A:

BA(aq)B

+

(aq) + A(aq).


dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuZa navedenu reakciju disocijacijeizraz za

konstantu ravnoteže

iznosi:


BA

B

++ A

Konstanta ravnoteže

K

c

naziva se u ovom slu

č

aju


konstanta

disocijacije

.

Štoje

njezina


broj

č

ana

vrijednost ve

ć

a

to je


ve

ć

a koncentracija iona u

odnosu na koncentraciju nedisocirane molekule u

otopini

. To zna


č

i da je vrijednost konstante disocijacije i

mjera za jakost elektrolita.

K

c

=[B

+

] · [A]

[BA]8

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPoznato je da voda vrlo slabo disocira na ione i uč

istoj


vodi i u vodenim otopinama postoji ravnoteža ionizacije:

Ravnoteže u otopinama kiselina i baza

H

2O(l) + H

2

O(l)H

3

O+

(aq) + OH

(aq)


ili kra

ć

e:H

2

O(l)H

+

(aq) + OH(aq)
Konstanta ravnoteže naziva seionski produkt vode

i

dana je izrazom:[H

+

] · [ OH] =


K

w

=

10

−−−−

14

mol

2

dm

−−−−


6

(

pri 25o

C).
Navedena vrijednost vrijedi pri temperaturi 25

o

C, dok jepri

nižim


temperaturama

manja,


a

pri


višim

temperaturama ve

ć

a od te vrijednosti.dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuIz prijašnje navedenog izraza slijedi da koncentracijevodikovih i hidroksidnih iona iznose:

[

H+

] =


[ OH

]K

w

[

OH

−−−−

] =


[ H

+

]K

wKako se voda ionizira na jednaki broj vodikovih ihidroksidnih iona, to je i njihova koncentracija jednaka i

pri 25


o

C iznosi:[H

+

] = [ OH

−−−−


]

=

= 10

−−−−

7

mol dm

−−−−


3

.

62

14

dmmol

10

Zbog jednake koncentracije vodikovih i hidroksidnih ionač

ista voda je neutralna

. Isto tako je i neutralna bilo koja

druga otopina koja ima istu koncentraciju tih iona.


9

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Ako


je

koncentracija

vodikovih

iona

ve

ć

a

od

10

−−−−


7

mol dm

−−−−


3

tada je otopinakisela

. Obratno, ako jekoncentracija

vodikovih

iona

manja

od 10

−−−−


7

mol dm

−−−−


3

tada je otopinalužnata

.

neutralna otopina[H

+

] = [ OH

−−−−


] = 10

−−−−


7

mol dm

−−−−


3

kisela otopina[H

+

] > 10

−−−−


7

mol dm

−−−−


3

; [ OH


] < 10


−−−−

7

mol dm−−−−

3

lužnata otopina[H

+

] < 10−−−−

7

mol dm−−−−

3

;[OH

−−−−


] > 10

−−−−


7

mol dm

−−−−


3

Koncentracija vodikovih iona služi kao mjera za kiselost i

lužnatost otopina.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuDa se vrijednost koncentracije vodikovih iona ne moraizražavati takvom

visokom


negativnom

potencijom,

danski kemi

č

arP. L. Sørensen

je predložio da se

izražava samo negativnim eksponentom potencije, tzv.

eksponentom

ili


potencijom vodikovih ionapH

.

pH = - log ([H

+

] / mol dm

−−−−


3

);

[H

+] = 10

−−−−


pH

pOH = - log ([OH

−−−−


] / mol dm

−−−−


3

);

[OH


] = 10


−−−−

pOH


[H

+

] · [ OH] = 10


−−−−

14

mol2

dm

−−−−6

;

pH + pOH = 1410

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

neutralna otopina

pH = 7

kisela otopinapH < 7

lužnata otopina

pH > 7Danasje

pH

definiranelektromotornom

silom


odgovaraju

ć

egč

lanka i standardnim puferima, tj.pH je

definiran

postupkom

odre

ñ

ivanja,

odnosno

mjerenja

.

pH vrijednost otopina

obi

č

no ima vrijednosti izme

ñ

u

0

i

14

, no može biti i pH < 0 i pH > 14.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju


11

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

I

ndikatori

su tvari kojima se može odrediti da li je neka

otopina kisela, lužnata ili neutralna. To su naj

čć

e

organskemolekule

velike


molekulske

mase,


a

po

kemijskom sastavu su slabe kiseline ili baze.metiloranž

+ H


+

- H


+

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

kiselo

lužnato

neutralno

Indikator: metiloranž

12

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Za

približno odreñ

ivanje

pH vrijednosti služe trake papira

natopljene indikatorom (lakmus, univerzalni indikator itd.),

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

a za njihovo precizno mjerenjepH metri

.


13

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

[H

+] · [A

]

U vodenim otopinamakiselina

postoji sljede

ć

a op


ć

enita


ravnoteža:

HA          H

+

+  A
K

a

=[HA]Konstanta ravnoteže dana je izrazom:

KonstantuK

a

nazivamo


konstantom

disocijacije

kiseline

i mjera je jakosti kiseline.Što je vrijednost

konstante disocijacije ve

ć

a to je kiselina ja

č

a

i

obratno. Naime, što je vrijednost konstante već

a, to je


ve

ć

a i koncentracija vodikovih iona u odnosu nakoncentraciju nedoscirane kiseline u otopini, odnosno

kiseline u molekulskom obliku.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPrema


vrijednostima

konstante

disocijacije,

kiseline


obi

č

no dijelimo na:

vrlo slabe kiseline

K

a10

−−−−


7

mol dm


−−−−

3

slabe kiseline

10

−−−−7

mol dm


−−−−

3K

a10

−−−−


2

mol dm


−−−−

3

jake kiseline

10

−−−−2

mol dm


−−−−

3K

a10

3

mol dm−−−−

3

vrlo jake kiseline

K

a

> 103

mol dm


−−−−

3

.14

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Kiselina

Reakcija disocijacije

K

a

/ mol dm

−−−−


3

HClO

4

HClO

4→

H+

+ ClO

4

−−−−


oko 10

10

HCl

HCl →

H+

+ Cl

−−−−


oko 10

3

H

2

SO

4

H

2

SO

4→

H+

+ HSO

4

−−−−


oko 10

3

HNO

3

HNO

3H

+

+ NO

3

−−−−


oko 20

H

2

SO

3

H

2

SO

3

H

+

+ HSO

3

−−−−


1,43 

·

102

H

3

PO

4

H

3

PO

4

H

+

+ H

2

PO

4

−−−−


1,1 

·

103

HCOOH

HCOOH

HCOO

−−−−


+ H

+

1,77 

·

104

CH

3

COOH CH

3

COOH

CH

3

COO

−−−−


+ H

+

1,75 

·

105

H

2

S

H

2

S          H

+

+ HS

−−−−


1,0 

·

107

HCN

HCN         H

+

+ CN

−−−−


6,2 

·

1010

H

3

BO

3

H

3

BO

3

H

+

+ H

2

BO

3

−−−−


·

1010

vrlo jake kiseline

; jake kiseline;

slabe kiseline

;

vrlo slabe kiseline

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Disocijacija poliprotonskih kiselina

H

2SO

4

→H

+

+ HSO4

HSO4

H+

+ SO


4

2K

a

= oko 103

mol dm


−−−−

3

K

a

= 2 · 10


−−−−

2

mol dm−−−−

3

H3

PO

4H

+

+ H2

PO

4

K

a

= 1,1 · 102

mol dm−−−−

3

H2

PO

4H

++ HPO

4

2

K

a

= 1,2 · 107

mol dm−−−−

3

HPO4

2H

+

+ PO4

3K

a

= 1,8 · 1012

mol dm−−−−

3


15

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

[BH


+

] · [OH


]

U vodenim otopinama

baza

postoji sljede

ć

a op


ć

enita


ravnoteža:

B  +  H


2

O          BH

+

+  OH
K

b

=[B]Konstanta ravnoteže dana je izrazom:

KonstantuK

b

nazivamo


konstantom disocijacije baze

.

Što je vrijednost konstante disocijacije već

a to je

baza ja

č

a

i obratno.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuJake

baze

su

svihidroksidi

alkalijskih

i

dio

hidroksida

zemnoalkalijskih

metala

,

npr.NaOH,

Ca(OH)


2

, itd.
Slabe baze

su

ostali metalni hidroksidi

(npr. Fe(OH)

3

)te

amonijev

hidroksid

(NH


4

OH),


s

obzirom


na

vrijednost

konstante

disocijacije

koja

iznosi


1,79 · 10

5mol dm

3.

NH

3(aq)  +  H

2

O          NH4

+

(aq) + OH(aq)


[NH

4

+] · [OH

]K

b

=[NH

3

]= 1,79 · 10

5mol dm

3.

16

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuKonstante disocijacije kiseline i baze povezane su i ovimizrazima kojima se iz poznate konstante disocijacije

kiseline može izra

č

unati konstanta disocijacije baze iobratno:

K

a

=K

b

K

w

K

a

· Kb

K

w

= 10


14

mol2

dm6

K

b

=K

a

K

w

dr.sc. M. Cetina, doc.Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Puferske ili tamponske otopine

Puferske ili tamponske otopine su otopineslabih kiselina i

njenih soli

i

slabih baza i njenih soli

koje neznatno

mijenjaju pH dodatkom kiseline ili baze.

Primjeri:

kiseli pufer

CH

3

COOH / CH3

COONa


bazi

č

ni puferNH

4

OH / NH4

Cl

važan primjer pufera u prirodiH

2

CO

3

/ HCO

3

−−−−


17

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijudoda li se 1 mL otopine NaOHiste koncentracije

(c

b

= 1 mol dm−−−−

3

) u 100 mLpuferske otopine

koja


sadrži octenu kiselinu koncentracije c

a

(CH3

COOH) =


1

mol


dm

−−−−


3

i

natrijevacetat

koncentracijec

s

(CH3

COONa) = 1 mol dm

−−−−

3

pHć

e se promijeniti

samo za 0,01

(4,74


4,75).


Ra

č

unski dokaz da otopine neznatno mijenjaju pH

dodatkom pufera:dodali

se

1mL

otopine


NaOH

koncentracijec

b

= 1 mol dm−−−−

3

u 100 mLč

iste vode

pH vrijednost

iznosit

ć

e 12

.

dr.sc. M. Cetina, doc.Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuElektrokemija

prou

č

ava sve kemijske reakcije u kojimadolazi do prijenosa elektrona (oksidacijsko-redukcijske

promjene).Postoje 2 vrste elektrokemijskihć

elija:
galvanski

č

lanakelektrolitič

ki

č

lanak

Redoks ravnoteže

18

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuGalvanskič

lanak se sastoji od dvije razli

č

ite elektrodeuronjene u otopinu ili talinu svojih iona (elektrolita) koje

su me


ñ

usobno odjeljene polupropusnom membranom.

Ako se elektrode spoje do

ć

ić

e na elektrodama do

reakcija oksidacije i redukcije.

Galvanski polu

č

lanak -

jedna metalna elektroda uronjena u otopinu (talinu)

elektrolita.Galvanskič

lanak

je ure


ñ

aj u kojem se energija

kemijske reakcije (redoks-reakcije) pretvara u elektri

č

nuenergiju (

č

lanak služi kao izvor napona), a kemijskereakcije su

spontane

.

dr.sc. M. Cetina, doc.Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

A(-)

K(+)

Zn(s)    Cu(s)

Cu

2+(aq) + Zn(s) 

→

Cu(s) + Zn2+

(aq)


19

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuElektroni, koji su negativno nabijeni, teže putovati premapodru

č

jima pozitivnog električ

nog potencijala i zato

putuju od jedne elektrode prema drugoj u galvanskom

č

lanku.

Izme


ñ

u

metala iotopine

postoji polje odre

ñ

enog


potencijala -

elektrodni potencijal

, ali je problem što se

razlika potencijala na jednoj grani

č

noj površini metal-otopina ne može mjeriti.Mjeriti se možerazlika potencijala

(V) izme

ñ

u dvijuelektroda

(dvaju


polu

č

lanaka).Ona

je

jednakaelektromotornoj sili

ili skra


ć

eno


EMS

(

EMF

).

Elektrodni potencijal

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuStandardni elektrodni potencijal

(E

Ө

) se odreñ

uje


mjerenjem razlike elektrodnog potencijala galvanskog

č

lanka u kojem je jedan poluč

lanak elektroda mjernog

redoks sustava, a drugi polu

č

lanak standardna vodikovaelektroda (

referentna elektroda

).

Standardna

vodikova


elektroda

ima


dogovorom

elektrodni potencijalnula

uz [H


+

] = 1 mol dm

3

:E

Θ

(H+

|1/2H


2

) = 0,00 V.20

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuDogovorom je odreñ

eno i da sestandardni elektrodni

potencijal

odnosi na redoks sustav napisan u obliku:

oksidirani oblikreducirani oblik. Npr.

E

Θ

= - 0,763 V.

Tako


ñ

er, dogovorom,galvanski

č

lanak

se prikazuje

sljede

ć

om shemom:Zn

2+

/ZnZn(s)

ZnSO


4

(aq)


CuSO

4

(aq)Cu(s)

anoda

katoda

granica faza    

polupropusna membrana-

elektrolitski klju

č

 (KCl-agar)

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuElektrolitski ključ

je ionski vodi

č č

iji ioni ne sudjeluju ureakcijama na elektrodama. On uravnotežuje naboje u

otopini i elektri

č

ki povezuju elektrode.

Na katodi

se u prikazanom elektrodnom sustavu zbivaredukcija

, a na


anodi oksidacija

.

Razlika elektrodnih potencijalaelektromotorna silač

lanka

(EMF) jednaka je razlici elektrodnih potencijala

katode i anode:

E

Θ

MFE

k

Ea

.


21

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Zn(s)


Zn

2+

(aq)Cu

2+

(aq) Cu(s)E

Θ

= - 0,763 V E

Θ

=    0,340 VZn

2+

/ZnCu

2+

/CuE

Θ

MFE

k

E= 0,340 - (- 0.763) = 1,103 V

Zn(s) 

→

Zn2+

(aq) + 2e

Cu

2+(aq) + 2e

→Cu(s)

Zn(s) + Cu

2+

(aq) 


→

Zn

2+(aq)  + Cu(s)

katoda

anoda

red


1

→

oks1

+ 2e


oks


2

+ 2e


→

red2

red


1

+ oks


2

→

oks1

+ red


2

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuŠto je standardnielektrodni potencijal (

tzv. redoks

potencijal

)

pozitivniji

to je tvar

ja

č

e oksidacijsko

sredstvo

, a što jenegativniji

to je


ja

č

e redukcijsko

sredstvo

.

Redoks polureakcije svrstane su u tzv.

elektrokemijski

niz

ili


Voltin niz

(

A. Volta) prema rastu

ć

im standardnimelektrodnim potencijalima. U tablici elektrokemijskog

niza


su

sve


polureakcije

u

poluč

lancima


uvijek

dogovorom napisane kao redukcija.22

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Najja

č

e oksidacijsko sredstvo

Standardni elektrodni potencijali pri 25 

o

C

Najja

č

e redukcijsko sredstvo

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuStandardni elektrodni potencijali ovise o materijaluelektrode, efektivnoj koncentraciji iona u otopini i

temperaturi.Primjena galvanskihč

lanaka:
baterije (ireverzibilni galvanski

č

lanci)
akumulatori (reverzibilni galvanski

č

lanci).


23

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuElektrolitskič

lanak

(elektrolitska

ć

elija) je ureñ

aj koji se

sastoji od dviju elektroda uronjenih u elektrolit, a na

elektrodama koje su priklju

č

ene na izvor istosmjernestruje dolazi do reakcije oksidacije i redukcijeelektrolize

.Kemijske reakcije koje se odvijaju u elektrolitskomč

lanku


nisu spontane

.

Elektroliza

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuSpontani proces

K (


+

)

A(-

)

Daniellovč

lanak Zn/Cu

Zn

seotapa

Oksidacija

Redukcija

Oksidacija

Redukcija

Zn

setaloži

A(

+)

K(

-)

Cu

setaloži

Cu

seotapa

+

-(s narinutim naponom E

MF

č

lanka)

Elektroliza

– razlaganje tvari pod utjecajem elektri

č

ne strujeNespontani procesPrisilni obrnuti proces

-

Elektrolitska

ć

elija Zn/Cu

Galvanski

č

lanak Zn/Cu

K(-): Zn


2+

(aq) + 2e

→

Zn(s)A(+) : Cu(s)

→

Cu2+

(aq) + 2e

A(-): Zn(s)→

Zn

2+(aq) + 2e

K(+) : Cu2+

(aq) +2e


→

Cu(s)24

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Na elektrodama uvijek dolazi do reakcije za koje je

potrebna manja energija.

Primjer:


elektroliza vodene

otopine natrijevog klorida uz grafitne elektrode (inertne).

Ioni u otopini:

Na

+, Cl

, H+

, OH
A(+)

K(-)

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Mogu


ć

e reakcije na anodi (+):

2Cl(aq) →

Cl

2(g) + 2e

4OH(aq)


→

O

2(g) + 2H

2

O + 4eMogu


ć

e reakcije na katodi (-):

Na

+

(aq) + e→

Na(s)2H

2

O(l) + 2e− →

H

2(g) + 2OH

(aq)K(-): 2H

2

O(l) + 2e

→

H2

(g) + 2OH(aq)

A(+): 2Cl(aq)

→

Cl2

(g) + 2eE

Θ

= + 1,36 V Ioni u otopini: Na

+

, Cl, H


+

, OH
E

Θ

= + 0,40 V E

Θ

= - 2,71 V E

Θ

= - 0,83 V25

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Svi metali koji se u elektrokemijskom nizu nalaze “iznad

vodika”, tj. imaju E

Θ

< 0, dobivaju se isklju

č

ivo


elektrolizom

talina

njihovih soli:

Li, Na, K..., Be, Ca, Mg, Al itd.

K(-): 2H

2

O(l) + 2e

→

H2

(g

) + 2OH(aq)

A(+): 2Cl

(aq)


→

Cl

2(g) + 2e

Produkti elektrolizevodene otopine

NaCl:


K(-): 2Na

+

+ 2e

→

2Na(s)

A(+): 2Cl

(aq)


→

Cl

2(g) + - 2e

Produkti elektrolizetaline

NaCl:


dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuPrvi Faraday-ev zakon elektrolize

Masa izlu

č

ene tvari na elektrodi pri procesu elektrolize

proporcionalna je koli

č

ini naboja (elektriciteta) koji je

prošao kroz elektrolitsku

ć

eliju

.

· t=Q

=

n

· · F· t

=

· F · z


– koli

č

ina elektriciteta (C = A s)I

– jakost struje (A)t

– vrijeme elektrolize (s)– broj elektrona primljen ili otpušten na elektrodi potreban da bi

se izlu


č

io 1 mol tvari

Primjer: 4OH

(aq)→

O

2(g) + 2H

2

O(l) + 4e;

= 4

M M M M

z z z z


F F F F

t t t tIIII

       mmmm=

M

m

M

m

26

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemijuF, Faradayeva konstanta,

predstavlja koli

č

inu nabojakoja je sadržana u 1 molu elektrona.

= množina elektriciteta koju prenosi 1 mol elektronaN

A

· = 6,022 · 1023

mol


1

· 1,6022 · 1019

C =96 485 C mol

1.

dr.sc. M. Cetina, doc.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju

Jednaka koli

č

ina elektriciteta izlu

č

i mase razli

č

itih tvari

u omjeru molekulskih masa njihovih ekvivalentnih

jedinki

.

Uz jednake količ

ine elektriciteta prilikom elektrolize dvaju

serijski spojenih elektrolitskih

ć

elija različ

itih tvari vrijedi:

Tada

je

omjermasa

izlu


č

enih


tvari

jednak


omjeru

ekvivalentnih masa

(

M/z

) tih tvari, tj.

m

1

m

2

M

1

/ z

1

M

2

/ z

2

.

Drugi Faraday-ev zakon elektrolizeQ

1

Q2n

1

·

z1

·

F = n2

·

z

2

·

F

n

1

· z1

n2

· z2

Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling