Kierunek: Technologia Chemiczna


Download 266.53 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana04.03.2018
Hajmi266.53 Kb.
  1   2   3

Wydział Chemiczny · Politechnika Warszawska

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalność: Technologia Tworzyw Sztucznych

Łukasz Gułajski

Próby opracowania syntezy wybranych

katalizatorów typu Hoveydy-Grubbsa

potencjalnie użytecznych w reakcji

polimeryzacji

Praca dyplomowa

na stopień magistra inżyniera

Praca została wykonana w

Instytucie Chemii Organicznej

w Warszawie pod kierunkiem

Prof. dr. hab. Gabriela Rokickiego

i doc. dr. hab. Karola Greli

Warszawa, 2006P

ragnę


bardzo

serdecznie

podziękować

Panu


prof.

dr

hab.Gabrielowi

Rokickiemu,

Panu

Doc.


Karolowi

Greli


za

nieocenioną pomoc w wykonaniu

i napisaniu tej pracy oraz Pani dr

Annie


Aleksandrze

Michrowskiej

i

Panu


mgr.

inż.


Michałowi

Bieńkowi


za

opiekę


i

pomoc


w

czasie


wykonywania

wielu


eksperymentów.

Człowiek uczony ma zawsze przy sobie swe bogactwo

Rodzicom

Złożono w systemie L

A

TEX2 (Linux) dnia 26 czerwca 2006 rokuz zastosowaniem klas mwcls zgodnych z polską tradycja typograficzną, autorstwa Marcina Wolińskiego.Do numerowania związków zastosowano program Konwerter-0.2.1 Piotra Wawrzyniaka (piti@eliksir.ch.pw.edu.pl).

Spis treści

I.

Cel i założenia pracy

Rozdział 1. Cel i założenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

II.Przegląd literatury

Rozdział 2. Przegląd literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Rozdział 3. Znane rodzaje metatezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Rozdział 4. Katalizatory stosowane w metatezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

4.1. Pierwsze efektywne katalizatory w reakcji metatezy . . . . . . . . . . . . . . . . .11

4.2. Katalizatory rutenowe II generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

4.3. Katalizatory Hoveydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

4.3.1.


Aktywacja katalizatora Hovedy czynnikami sterycznymi . . . . . . . . . . .

14

4.3.2.Aktywacja katalizatora Hoveydy czynnikami elektronowymi . . . . . . . .

15

III.Wyniki własne

Rozdział 5. Synteza katalizatora zawierającego podstawnik 1-hydroksy-

1,1-difenylometylowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

5.1. Synteza katalizatora zawierającego podstawnik 1-hydroksy-1,1-difenylometylowy23

5.2. Aktywacja kwasami katalizatora 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Rozdział 6. Poszukiwanie praktycznej metody otrzymywania katalizatorów 15

i 17, z katalizatora Hoveydy I generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

6.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

6.2. Otrzymywanie katalizatora 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

6.3. Otrzymywanie katalizatora 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

10

IV.

Streszczenie i wnioski

Rozdział 7. Streszczenie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

V.Część eksperymentalna

Rozdział 8. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

8.1. Aparatura i metody analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

8.2. Katalizatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

8.3. Ogólna procedura modelowej reakcji RCM (Schemat 5.6) . . . . . . . . . . . . . .44

8.4. Ogólna procedura modelowych reakcji RCM i En-yn (Schemat 5.8) . . . . . . . . .

44

8.5. Produkty otrzymane w modelowych reakcjach RCM i En-yn (Schemat 5.8) . . . .45

VI.

Bibliografia

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Rozdział 9. Wykaz stosowanych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51


Część I

Cel i założenia pracyRozdział 1

Cel i założenia pracy

M

etateza olefin została odkryta w drugiej połowie ubiegłego wieku, ale dopierow ostatnich latach stała się ważnym narzędziem w syntezie związków organicz-

nych. Znalazła ona zastosowanie w szeregu syntez związków naturalnych, a także związ-

ków wielkocząsteczkowych. Wielkie znaczenie metatezy zostało zauważone i docenione

przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, która przyznała w ubiegłym roku Nagro-

dę Nobla trzem naukowcom, którzy w największy sposób przyczynili się do jej rozpo-

wszechnienia. Nagrodę Nobla otrzymali Dr Yves Chauvain, Prof. Robert H. Grubbs i

Prof. Richard R. Schrock.

1

R1

R

4R

3

R1

R

3R

2

R4

katalizator

R2

+

+Schemat 1.1: Mechanizm ogólny reakcji metatezy

Bardzo szybki rozwój metatezy możliwy był dzięki opracowaniu trwałych kataliza-

torów tej transformacji. Jednym z pierwszych katalizatorów, które znalazły praktyczne

zastosowanie w reakcji metatezy jest katalizator Schrocka 1. Kolejnym jest kompleksotrzymany przez Grubbsa i współpracowników, który jest katalizatorem stosunko-

wo trwałym i kompatybilnym z wieloma grupami funkcyjnymi. Kilka lat temu Hoveyda

otrzymał bardzo stabilny na powietrzu kompleks 4, który w łatwy sposób można oddzie-

lić od produktu i odzyskać po reakcji dzięki chromatografi kolumnowej. W literaturze

można znaleść wiele różnych katalizatorów zarówno tych bardzo aktywnych (123,

4) używanych w syntezie organicznej jak i mniej reaktywnych (56) stosowanych w

reakcjach polimeryzacji.4

Część I. Cel i założenia pracy

N

NMes

Mes


Ru

Cl

ClPh

3

Ru

ClCl

Ph

2

N

N

MesMes

Ru

ClCl

O

4

PCy

3

PCy3

PCy


3

N

Mo OCF

3

CF3

Ph

OCF

3

F3

C

NRu

MesN


NMes

Ph

ClCl

MesN


NMes

Ru

ClCl

O

R5

6

1

Szczególnie w zastosowaniach w polimeryzacji interesująca jest możliwość kontro-

li aktywności katalizatora. W niektórych rodzajach reakcji polimeryzacji korzystnie jest

stosować katalizator w formie ”uśpionej”, który można zmieszać z monomerem i prze-

chowywać przez określony czas. Pod wpływem czynnika inicjującego (kwas, światło,

temperatura) katalizator przechodzi w formę aktywną i rozpoczyna proces polimeryza-

cji.

2

W grupie Greli trwają poszukiwania takich katalizatorów aktywowanych kwasamiBrønsteda

3

lub termicznie.4

Celem mojej pracy była synteza nowego katalizatora, które-

go aktywność może być zwiększana przez dodanie kwasu Lewisa. Dodatkowo miałem

opracować ulepszoną metodę syntezy wybranych katalizatorów typu Hoveydy-Grubbsa

potencjalnie użytecznych w niektórych rodzajach polimeryzacji.

5


Część II

Przegląd literaturyRozdział 2

Przegląd literatury

2.1. Wstęp

P

oczątki metatezy sięgają roku 1931 kiedy to zaobserwowano metatezę propenu wwysokich temperaturach. Jednym z pierwszych opisanych przykładów metatezy ole-

fin była polimeryzacja norbornenu w obecności TiCl

4

, przeprowadzona w 1954 rokuprzez Andersa i Mercklinga w laboratorium firmu Du Pont. W tym samym koncernie

w roku 1956 Eleuterio zaobserwował konwersję propylenu do etylenu i butenu z ka-

talizatorem MoO

3

/Al2

O

3. W 1970 roku Herisson i Chauvin zaproponowali mechanizm

karbenowy, który w sposób najbardziej dokładny wyjaśnia przebieg tej reakcji. Poniż-

szy mechanizm został zaproponowany na podstawie reakcji metatezy cyklopentenu i

2-pentenu. Zgodnie z tym mechanizmem w środowisku reakcji obecne sa kompleksy

[M]=CHR, które tworzą z olefiną produkt pośredni — metalacyklobutan, ulegający roz-

padowi z wytworzeniem produktu.

6

Przykładowy mechanizm przedstawia Schemat 2.1.M

R

1R

2

R3

R

1M

R

2R

3

R2

R

3R

1

R2

R

1M

R

3+

+

Schemat 2.1: Mechanizm metatezy zaproponowany przez Chauvina i HerissonaW pierwszej kolejności tworzy się związek typu π-kompleksu, a dopiero później

powstaje związek cykliczny. Po każdym etapie reakcji następuje odtwarzanie aktywnego

kompleksu alkilidenowego, który może następnie przyłączać kolejną cząsteczkę olefiny.

Mamy więc doczynienia z łańcuchową katalityczną reakcją transalkilidenowania.Rozdział 3

Znane rodzaje metatezy

Z

nanych jest kilka rodzajów reakcji metatezy, które przedstawione są na Schemacie3.1.

R

R'R'

R

[M]n

ADMET


-nC

2

H4

ROMP


RCM, -C

2

H4

ROM, +C


2

H

4CM

-C

2H

4

En-yn[M]

n

+Schemat 3.1: Znane rodzaje metatezy : CM – metateza krzyżowa, RCM – metateza z zamknię-

ciem pierścienia, ROM – metateza z otwarciem pierścienia, ADMET – metateza liniowych dienów

prowadząca do produktów wielkocząsteczkowych, ROMP – metatetyczna polimeryzacja cykloolefin

z otwarciem pierścienia, En-yn – metateza wiązania podwójnego z potrójnym.

Schematy 3.2–3.7 przedstawiają przykłady poszczególnych reakcji metatezy:

HO

9HO

9

Schemat 3.2: CM (ang. Cross Metathesis) – metateza krzyżowa10

Część II. Przegląd literatury

TsN


TsN

Schemat 3.3: RCM (ang. Ring-Closing Metathesis) – metateza z zamknięciem pierścienia

CHO

CHO


CHO

2

Schemat 3.4: ROM (ang. Ring-Opening Metathesis) – metateza z otwarciem pierścieniaR

[M]


n

n

Schemat 3.5: ROMP (ang. Ring-Opening Metathesis Polymerization) – metatyczna polimeryzacjacykloolefin z otwarciem pierścienia

n

nSchemat 3.6: ADMET (ang. Acyclidiene Metathesis Polymerization) – metateza liniowych dienów,

w wyniku której powstają produkty wielkocząsteczkowe

O

Ph

PhO Ph

Ph

Schemat 3.7: En-yn – metateza wiązania podwójnego z potrójnymRozdział 4

Katalizatory stosowane w metatezie

4.1. Pierwsze efektywne katalizatory w reakcji metatezy

B

urzliwy rozwój metatezy jako metody w syntezie organicznej datuje się na począteklat 1980 kiedy to zsyntezowano pierwsze katalizatory o zdefiniowanej budowie. Jed-

nym z nich był kompleks (CO)

5

W=CPh


2

, jednak pierwszym katalizatorem o szerokim

zastosowaniu w reakcji metatezy homogenicznej był katalizator molibdenowy Schrocka

1.

6

Katalizatory typu Schrocka rozpoczęły gwałtowny rozwój metatezy. Są to komplek-sy alkilidenowe metali przejściowych, najczęściej molibdenu i wolframu (np. Schemat

4.1).


1

N

Mo OCF

3

CF3

Ph

OCF

3

F3

C

Schemat 4.1: Katalizator SchrockaKatalizatory tego typu są bardzo wrażliwe na tlen i wilgoć, co zmusza do pracy w bez-

wodnym rozpuszczalniku w atmosferze gazu obojętnego przy użyciu techniki Schlenka.

7

Wadą tych katalizatorów jest także niekompatybilność z wieloma grupami funkcyjnymimiędzy innymi z wolną -OH, -CHO, i innymi. Katalizatory te pozwalają na przeprowa-

dzenie metatezy prowadzącej do powstania związku w którym atomy węgla tworzące

wiązanie podwójne zawierają dodatkowe podstawniki, co nie zawsze jest możliwe przy

użyciu innych katalizatorów. Dużą zaletą tego typu katalizatorów jest możliwość łatwe-

go wprowadzenia ligandów zawierających fragmenty chiralne w sferę koordynacyjną

metalu, co pozwala prowadzić reakcje asymetrycznej metatezy.

8

Ponadto katalizatory teużywane są w reakcji polimeryzacji (Schemat 4.2).

9


12

Część II. Przegląd literatury

O

OO

O

OO

n

Schemat 4.2: Reakcja polimeryzacji z użyciem katalizatora 1Ru

Cl

ClPh

2

PCy


3

PCy


3

Schemat 4.3: Katalizator Grubbsa Cy=grupa cykloheksylowa

Kolejnym krokiem w rozwoju metatezy okazało się zsyntezowanie katalizatora rute-

nowego przez Grubbsa. Jest to karbenowy kompleks rutenu o budowie przedstawionej

na Schemacie 4.3). Katalizator ten wykazuje dużą reaktywność wobec olefin przy jed-

noczesnej względnej stabilności na powietrzu i wobec wilgoci. To spowodowało, że

znalazł on bardzo dużą liczbę zastosowań w syntezie organicznej. Do ograniczeń te-

go katalizatora należy zaliczyć niewielką stabilność termiczną oraz niską reaktywność

względem podstawionych wiązań podwójnych oraz trudności w metatezie olefin zawie-

rających grupę elektronoakceptorową przy wiązaniu podwójnym np. z α,β-nienasyco-

nymi związkami karbonylowymi.

10

4.2. Katalizatory rutenowe II generacjiS

ąto kompleksy rutenu w których zastąpiono jeden ligand fosfinowy cząsteczką nu-

kleofilowego heterocyklicznego karbenu. Ligand NHC (ang. N-heterocyclic carbene)

może zawierać w pierścieniu heterocyklicznym wiązanie nienasycone (tzw. katalizator

Nolana 7) lub nasycone (katalizator Grubbsa II generacji 3).

N

NMes

Mes


Ru

Cl

ClPh

3

N

NMes

Mes


Ru

Cl

ClPh

7

PCy


3

PCy


3

Schemat 4.4: Katalizatory II generacji typu Grubbsa

Powszechnie przyjmuje się, że katalizator Grubbsa jest bardziej reaktywny niż katali-

zator Nolana.

8

Można wytłumaczyć ten fakt wzrostem zasadowości i mniejszą stabilizacjącentrum karbenowego przy nasyconym ligandzie NHC. Kompleksy te charakteryzują się

4. Katalizatory stosowane w metatezie

13

w stanie stałym znaczną trwałością, odpornością na tlen i wilgoć oraz wysoką aktywno-ścią i tolerancją wobec wielu grup funkcyjnych. Reakcje metatezy z tego typu katalizato-

rami są proste do przeprowadzenia, a powstające produkty mogą zawierać dodatkowe

podstawniki przy atomach węgla tworzących wiązanie podwójne.

11

Katalizatory te sąteż skuteczne w reakcji niektórych olefin zawierających grupy elektronoakceptorowe

przy wiązaniu podwójnym np. α,β-nienasyconych związków karbonylowych.

12

Kataliza-tor ten może być stosowany w reakcji polimeryzacji (Schemat 4.5).

9

nSchemat 4.5: Reakcja polimeryzacji z użyciem katalizatora 2

4.3. Katalizatory Hoveydy

S

a to rutenowe kompleksy, w których atom metalu chelatowany jest atomem tlenupochodzącym z fragmentu 2-izopropoksybenzylidenu.

N

NMes

Mes


Ru

Cl

ClO

4

PCy


Ru

Cl

ClO

8

Schemat 4.6: Katalizatory Hoveydy

Kompleksy te są aktywnymi katalizatorami metetezy olefin.

7

Doskonała stabilność napowietrzu i wobec wilgoci pozwoliła na zastosowanie ich w syntezie różnych związków

organicznych, bez konieczności zastosownia rygorystycznie bezwodnych i beztlenowych

warunków. Kompleksy te mają zdolność do samoregeneracji po wyczerpaniu substratu

(Schemat 4.7). Można je łatwo odzyskać po reakcji stosując chromatografię kolumnową.

Takiej zalety nie posiada katalizator Grubbsa, którego nie można było odzyskać po

reakcji. Katalizator Hoveydy II generacji jest niezwykle skuteczny w reakcji krzyżowej

metatezy (także z nienasyconymi nitrylami). Są także użyteczne w reakcji metatezy z

zamknięciem pierścienia dwu- i trójpodstawionych olefin. Po reakcji katalizator można

wydzielić z wydajnością powyżej 95% i ponownie użyć do reakcji.

7

Mimo wielu zlet, katalizator Hoveydy posiada również pewne wady. Reaguje onwolniej niż katalizator Grubasa. Ponadto w literaturze nie spotkałem przykładu two-

rzenia związku, w którym atomy węgla tworzące wiązanie podwójne zawierają cztery14

Część II. Przegląd literatury

podstawniki, z udziałem katalizatora 4.

W literaturze opisanych jest kilka sposobów modyfikacji katalizatora Hoveydy któ-

re służą otrzymaniu katalizatora o określonej reaktywności. Odpowiednią reaktywność

można uzyskać modyfikująć część benzylidenowąna dwa sposoby:

— sterycznie

— elektronowo

L

RuCl

Cl

OO

X

UwolnienieX

Ru

ClCl

L

RuCl

L

ClX

X

LRu

Cl

ClO

O

PowrótL=PCy

3

lub L=N

N

MesMes

Schemat 4.7: Mechanizm reakcji metatezy z użyciem katalizatora Hoveydy

4.3.1. Aktywacja katalizatora Hovedy czynnikami sterycznymi

W celu uzyskania katalizatora chiralnego Blechert zsyntezowal katalizator zawiera-

jący binaftyl w części benzylidenowej 9.

13

Po przeprowadzeniu modelowych reakcji, okazało się że przy użyciu tego typu związ-ków nie otrzymano czynnych optycznie związków. Zauważono jednak, że tak zmody-

fikowany katalizator w niektórych przypadkach przewyższa reaktywnością katalizator

Grubbsa II generacji 3.

Idąc tym tropem Blechert wykazał, że fragment binaftylowy nie jest konieczny do

zachowania wysokiej reaktywności katalizatora. Okazało się, że wystarczy dowolny du-

ży podstawnik w pozycji orto do grupy izopropoksylowej. Związki, które opisano w

kolejnych publikacjach z tej serii miały w tej pozycji podstawnik fenylowy 10

14

lubmetoksylowy 11.

15


4. Katalizatory stosowane w metatezie

15

NN

Mes


Mes

Ru

ClCl

9

i-PrO


i-PrO

N

NMes

Mes


Ru

Cl

Cl10

i-PrO


N

N

MesMes

Ru

ClCl

11

i-PrO


O

Schemat 4.8: Sterycznie modyfikowane katalizatory Blecherta

TsN

TsN


kat. 1%mol

DCM, 25


o

C

Schemat 4.9:Schemat 4.10: Porównanie szybkości modelowej reakcji RCM (patrz Schemat 4.9) w temp. 0

C

dla katalizatorów Grubbs – 3, Blechert-1 – 9 i Blechert-2 – 10)4.3.2. Aktywacja katalizatora Hoveydy czynnikami elektronowymi

Niezależnie próby zmodyfikowania katalizatora Hoveydy podjęto w zespole III ICHO

PAN. Badania te polegały na sprawdzeniu czy zmiana sytuacji elektronowej w pierście-

niu benzylidenowym będzie miała podobnie jak zmiana wielkości podstawnika w po-

zycji orto, jakiś istotny wpływ na reaktywność uzyskanych kompleksów. Szczególnie

korzystne okazało się wprowadzenie w pozycję 5 grupy nitrowej 12.

16

Katalizator tenopisany w pracy doktorskiej Dr Anny Michrowskiej wykazuje bardzo wysoką reaktyw-

ność (Schemat 4.13).16

Część II. Przegląd literatury

N

NMes

Mes


Ru

Cl

ClODownload 266.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling