Kimyo 9-sinf 1-variant Gips tarkibidagi atomlar soni 60,48 gr nitrat kislota tarkibidagi molekula soniga teng bo’lsa, gipsning massasini toping


Download 30.55 Kb.
Sana28.10.2019
Hajmi30.55 Kb.

Kimyo 9-sinf
1-variant
1.Gips tarkibidagi atomlar soni 60,48 gr nitrat kislota tarkibidagi molekula soniga teng bo’lsa, gipsning massasini toping.

А)13,76 В)165,12 С)10,88 D)2,752. 11,2 l (n.sh) gaz tarkibida 42, 14∙10 23 proton bo’lsa, gazning formulasini ko’rsating.

А) NH3 B) CO C) NO D) H2S3. Natriy sulfatning gidrolizi natijasida asosan quyidagi mahsulotlar hosil bo’ladi:

А) Na2SO3 va NaOH; B) NaHSO3 va NaOH;

C) NaOH, SO2, va H2O; D) tuz gidrolizga uchramaydi
4. Natriy oksid quyidagi usul orqali olinadi:

А) natriyning kislorodda yonishi orqali;

B) natriy gidroksidni termik parchalanishidan;

C) natriy metalini natriy peroksid bilan reaksiyasidan;

D) natriy sulfatning termik parchalanishidan.
5. 42,6 g fosfor angidrid bilan 15 % -li 400 g natriy gidroksid eritmasi reaksiyasi natijasida hosil bo’ladi:

А)natriy fasfat;

B) gidrofosfat natriy;

C)fosfat va gidrofosfat natriy aralashmasi;

D) natriy gidro- va digidrofosfat aralashmasi
6. Qaysi moddaning foiz va molyar konsentrasiyalari (p=1,4 г/ мл) nisbati 4:1

А) H2SO3 B)Ca(OH)2 C)H3PO4 D)KOH7. MgSO4∙KCl∙ nH2O tarkibli krisstallogidratda kislorodning massa ulushi 45 % bo’lsa, n qiymatini toping.

А)1 В)2 С)3 D)48.Reaksiya tezligi qanday omillarga bog’liq?

1.Harorat 2.Katalizator 3.Bosim 4.Moddaning tabiati 5.konsentrasiya 6.Radioaktiv nur chiqarish.

А)1,2,3,4,5,6 В)1,2,3,4,5 С)1,4,5,6 D)1,4,6

9. Qaysi modda sof ekologik yonilg’i?

A) metan B) ko’mir C) vodorod D) spirt10.Qaysi qatordagi moddalar tarkibida allotropic shakl o’zgarishlari bor elementlar yo’q?

А)Na Cl, KF, H Cl B)Fe S, H2O Zn2P3

C)FeCl2HCl, K2S D)Zn2P3, CuCl2, NaCl

11.Mis kuporosi tarkibidagi atomlar soni 41,16 gr ortofosfat kislotadagi molekulalar soniga teng bo’lsa, mis kuporosining massasini toping.

А) 5 В)10 С) 8 D) 412. Bir moldan KClO3, KMnO4, KNO3, HgO parchalanganda hosil bo’lgan kislorod atomlari sonini toping. Aralashma parchalanganda molekulyar kislorod hosil bo’ladi.

А)33,25·10 23 В)36,12·10 23 С)30,1·1023 D)35,25·10 2313. 6,8 gr vodorod sulfid 1,2 atm va 250Cda qanday hajmni egallaydi?l (n.sh)

А)4 В)4,48 С)5 D)5,614. Teng massa ulushdan iborat kislorod va vodorod aralashmaning o’rtacha molyar massasini toping.(g/mol)

А)17 В)3,76 С)34 D)7,5215. Kislorod qaysi modda bilan reaksiyaga kirishmaydi?

А)Cl2 B) CO C) Al D) S16. 2 guruh s elementni bromidi va oksidnlarini molyar massa nisbati 25:7. Bu elementni aniqlang.

А) Sr B) Ba C) Mg D) Ca17. Qaysi uchinchi davr elementining yuqori oksidi kuchli kislotalik xossalarini namoyon qiladi?

A) Cl2O7 B) SiO2 C) SO2 D) Cl2O


18. Gazlar aralashmasining hajmi 3 marta oshsa quyidagi reaksiya tezligi qanday o’zgaradi? NO + O2
19. Kauchukni vulkanlashda tarkibida 32 % gacha oltingugurt tutgan mahsulot _____________________deyiladi.
20. ”Organik kimyo” terminini birinchi marta fanga _______yili _______________________tomonidan kiritilgan.
21. Mis (II)-oksid – _______________ rangli modda
22. Xrom (III)-oksid -____________________rangli modda. Uni biror kislota bilan reaksiya tenglamasini yozing_______________________________________.
23. Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → X(erit) . bu reaksiya natijasidagi X modda Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → X(р-р) - ___________________.
24. Э+3 ioni…3s23p63d3 konfiguratsiyaga ega bo’lgan element bu - ____________.
25. 12,4 g bir valentli metal oksidining suv bilan reaksiyaga kirishishi natijasida 16 g gidroksid hosil bo’lgan. Bu __________________ metali
imyo 9-sinf

2-variant

1.Xrom xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda qanday moddalar hosil bo’ladi?

A) CrCl2 va H2; B) CrCl3 va H2O; S) CrCl2 va H2O; D) CrCl3 va H2.2.Tarkibida 2,408·1024 dona vodorod atomi tutgan sulfat kislotaning massasini (g) toping.

А) 98 В) 196 С) 392 D)7843.Qaysi moddalar bir element atomining allotropik shakl o’zgarishlari?

A) suv va muz; B) po’lat va cho’yan; C) etan va eten; D) fulleren va grafit.4. Э +2 ioni … 3s2 3p6 3d9 konfiguratsiyaga ega bo’lgan elementni toping.

A)xrom; B) temir; C) marganes; D) mis5. 6,4 gr oddiy modda yonishidan ЭО2 tarkibli 12,8 gr oksid hosil bo’ldi. Oksid hosil qilgan oddiy modda bo’lgan elementni aniqlang.

A) azot; B) uglerod; S) magniy; D) oltingugurt6. Quyidagi moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisi qanday o’zgaradi? a) kamayadi b) ortadi c) o’zgarmaydi

N2O31NO2 2 SO23N2O54 P2O3

A)1-a, 2-b, 3-b, 4-c; B) 3-b, 4-b, 1-a, 2-b;

C) 2-a, 1-b,4-a, 3-a; D) 4-b, 3-a,2-b, 1-a
7. Qaysi moddalar atom kristall panjarali bo’ladi?

А) С, SiC, P (qizil); В) СО,Ss,P4 (oq);

С) С, Si, P4 (oq); D) Н2, С, О2
8. 750 ml suvda 50 gr mis kuporosi eritildi. Eritmadagi mis sulfatning massa ulushini toping.

А) 4 В) 8 С) 12 D)169. Noma’lum element, vodorodni massa ulushi 3,846% bo`lgan ЭH3 tarkibli gidrid hosil qiladi. Elementni toping.

A) P B) N C) As D) Sb10. 6,4 mis nitrat kislotada eritilganda n.sh.da o’lchangan necha litr azot(II) oksid hosil qiladi?

A)2,2 B) 1,493 C) 3,43 D) 4,4811. Laboratoriya sharoitida quyidagi reaksiyalarning qaysi birida ammiak hosil bo’ladi?

A) Cu + HNO3→ B) NH4NO3

C) NH4NO3 + H2SO4→ D) NH4Cl + Ca(OH)2
12. Parchalanganda metall atomi hosil qiladigan nitratlarni aniqlang: 1) kumush nitrat 2) magniy nitrat 3) simob(II) nitrat 4) ammoniy nitrat 5) mis (II) nitrat 6) natriy nitrat

A) 1,3 B) 1,5 C) 2,3 D) 4,613. Tarkibida 10% yot jinslar bo’lgan 2t ohaktoshdan to’liq parchalanganda n.sh da o’lchangan qancha halm CO2 kerak?

А) 403,3 м3 В) 40,34 м3 С) 448 м3 D)44,8м314. 1 tonna sulfat kislota ishlab chaqarish uchun necha kg pirit kerak?

A) 1224 B) 918 C) 612 D) 30615. FeS ning massa ulushi 88% bo’lgan 1kg temir sulfiddan qancha hajm (n.sh) vodorod sulfid olish mumkin?

A) 224 B) 112 C) 448 D) 67216. izotopi neytronlar bilan nurlatilganda, protonlar ajralib chiqdi. Bunda qanday atom izotopi hosil boladi?

A) B) C) D)

17. 99% mis va 1% beriliydan tashkil topgan qotishma misdan necha marta qattiq bo’ladi?

A) 5 B) 2 C) 7 D) 1018. Azotning vodorodga va havoga nisbatan zichligini aniqlang.

19. Nitrat kislotani sanoatda olish tenglamalarini yozing?

20.Sulfat kislota ishlab chiqarishda hozirgi kunda, kontakt apparatida qanday katalizator ishlatiladi?

21.Zangni formulasi va kimyoviy nomi nima?

22.Inson organizmida (70kg) o’rtacha necha gramm temir bo’ladi?

23. Qanday kaliyli o’g’itlarni bilasiz?

24.CO+O2↔CO2 +Q muvozanatda turgan sistemada bosim oshganda va temperatura pasaysa muvozanat qaysi tomonga siljiydi.

25. AgNO3, Cu(NO3)2, NaNO3 tuzlarini parchalanish tenglamalarini yozing.
Download 30.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling