Kimyoning asosiy tushunchalari


Download 46.38 Kb.
Sana16.05.2022
Hajmi46.38 Kb.
#672887
Bog'liq
Kimyoning asosiy tushunchalari
4Ishlab chiqarishning sanitariyasi va gigiyenasi, 3Ishlab chiqarishda sodir bo‘ladigan baxtsiz xodisalar va kasb kasalliklari, 1,2,3 test jismoniy tarbiya, 9. Mastura Zokirjonova - XXI asr ayoli ko\'rik tanlovining Respublika bosqichi 3-o\'rin, 6 Amaliy mashg, 14 Amaliy mashg, ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат педагогических наук Цараева1, A.Ibroximov, Graphql learning, 1 Paskal 1, 2 amaliy paskal 2, Raxbar xulosasi ЖЖС 3, 475 31.07.2021, 11, 12

Kimyoning asosiy tushunchalari

1. Faqat oddiy moddalar keltirilgan qatorni toping?


A) ozon, kislorod, olmos, vodorod xlorid B) olmos, ozon, grafit, karbit
C) uglerod, kislorod, vodorod, ammiak D) olmos, ozon, karbin, grafit
2. Keltirilgan moddalar ichidan murakkablarini toping?
1) oq fosfor 2) fosfin 3) karbit 4) qizil fosfor 5) fosfat kislata 6) qizil fosfor
A) 1,2,5 B) 1,3,4,6 C) 2,3,5 D) 1,4,6
3. Keltirilganlar ichidan oddiylarini tanlang?
1) oq fosfor 2) fosfin 3) karbit 4) qizil fosfor 5) fosfat kislata 6) qizil fosfor
A) 1,2,5 B) 1,3,4,6 C) 2,3,5 D) 1,4,6
4. Murakkab moddalar qatorini ko’rsating.
A) ammiak, metan, gematit B) ozon, xlor, qaldirroq gaz
C) oq fosfor, margans,malaxit D) oxaktosh,magniy, kaliy
5. Allotropiya hodisasini hosil bo`lish sababi nima?
1) Atom yadrosidagi neytronlar sonining turlicha bo`lishi.2) Molekuladagi atomlar sonining turlicha bo`lishi. 3) Molekulaning kmyoviy bog`ini turlicha bo`lishi.4) Kristal panjaralarining turlicha bo`lishi.
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1,4
6. Allotropik shakl o’zgarishiga ega bo’lmagan modda qatorini ko’rsating
A) fosfor B) vodorod C) mishyak D) qalay
27. Allotropik shakl o’zgarishiga ega bo’lmagan moddalar qatorini ko’rsating?
1) kislorod 2) vodorod 3) ftor 4) azot 5) uglerod 6) selen
A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,5,6 D) 1,5,6
8. Allatropik shaklga ega moddalar qatorini ko’rsating.
A) kislorod, azot, uglerod B) fosfor, kislorod, brom
C) kislorod, uglerod, fosfor D) azot, xlor, brom
9. Allatropik shaklga ega bo’lmagan moddalar qatorini ko’rsating.
A) kislorod, azot, uglerod B) fosfor, kislorod, brom
C) kislorod,uglerod,fosfor D) azot, xlor, brom
28. Moddaga tegishli bo’lgan xossalarni aniqlang?
1) zichlik; 2) yadro zaryadi; 3) elektron qavatlar; 4) qaynash va suyuqlanish tempraturalari; 5) izotoplar;6) rangi; 7) atom massasi; 8) agregat holati;
A) 1, 4, 8 B) 2, 3, 5, 7 C) 1, 4, 6, 8 D) 3, 5, 7
29. Moddaga tegishli bo’lmagan xossalarni aniqlang?
1) zichlik; 2) yadro zaryadi; 3) elektron qavatlar; 4) qaynash va suyuqlanish tempraturalari; 5) izotoplar; 6) rangi; 7) atom massasi; 8) agregat holati;
A) 1, 4, 8 B) 2, 3, 5, 7 C) 1, 4, 6, 8 D) 3, 5, 7
30. Qaysi ifoda(lar)da kislorod malekulasi haqida so’z boradi?
1) kaliy permanganat parchalanganda kislorod ajraladi; 2) havo tarkibida 20% kislorod bor; 3) gazometrda kislorod yig’ilgan bo’ladi; 4) kislorod suvda yomon eriydi; 5) malaxit tarkibida kislorod bor;
A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 5 C) 3, 4 D) 1, 2, 5
31. Kimyoviy element nima?
A) Yadro zaryadlari bir xil bo’lgan atomlar turi
B) Kimyoviy jihatdan bo’linmaydigan zarracha
C) Atomlarning muayyan turi
D) A va C javoblar to’g’ri
32. Faqat kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni toping?
A) ozon, kslorod, olmos, vodorod B) olmos, ozon, grafit, karbit
C) uglerod, kislorod, vodorod, azot D) olmos, ozon, karbin,grafit
15. Bir xil moddalar tarkibi va xossalari jihatidan farq qiladigan boshqa moddalarga aylanadigan va bunda atomlar yadrolarining tarkibi o’zgaradigan hodisalar qanday hodisalar deb aytiladi?
A) Fizikaviy hodisa B) Kimyoviy hodisa
C) Fizikaviy-kimyoviy hodisa D) Diffuziya hodisasi
41. Kimyoviy hodisalarga kirmaydigan jarayonni ko’rsating?
A) benzinni yonishi B) uzum sharbatini bijg’ishi
C) ohakni so’ndirilishi D) yog’ni sovuqda qotishi
33. Keltirilgan jarayonlardan kimyoviy hodisani ajrating?
1) oltingugurtni suyuqlanishi 2) oltingugurtni yonishi 3) shishani pishirish
4) shishani maydalash 5) shakarni erishi 6) shakarni ko’mirlanishi 7) mis simini cho’zilishi 8) simni hovoda qorayishi
A) 1,4,5,7 B) 1,3,5,7 C) 2,4,6,8 D)2,3,6,8
18. Keltirilgan jarayonlardan fizikaviy hodisani ajrating?
1) oltingugurtni suyuqlanishi 2)oltingugurtni yonishi 3)shishani pishirish
4) shishani maydalash 5)shakarni erishi 6) shakarni ko’mirlanishi 7) mis simini cho’zilishi 8)simni hovoda qorayishi
A) 1,4,5,7 B) 1,3,5,7 C) 2,4,6,8 D)2,3,6,8
34. Атомнинг таркибидаги элементар заррачалар тўғри келтирилган жавобни топинг
А) электрон, протон, альфа заррача
В) электрон, протон, нейтрон
С) протон, нейтрон, нуклон
Д) изотоп, изобар, изотон
2. Атомнинг хусусиятларини нима ўзида тўлиқ акс эттиради?
А) электрон В) протон С) нейтрон Д) ядро заряди
35. Атомнинг массасини кайси заррачалар ташкил этади?
А) электрон, протон В) протон, нейтрон С) позитрон, протон Д) электрон, нейтрон
36 Атом таркибидаги зарядсиз заррачани аниқланг
А) электрон В) протон С) нейтрон Д) дейтрон
5. Атом таркибидаги массага эга бўлмаган заррачани кўрсатинг
А) электрон В) протон С) нейтрон Д) дейтрон
6. Элементнинг тартиб рақами нимага тенг
А) электронлар сонига В) протонлар сонига С) нейтронлар сонига Д) ядро заряди қийматига
7. Водород атоми қайси элементар заррачага мос келади
А) электрон В) протон С) нейтрон Д) дейтрон
8. Атом ядросида жойлашган заррачаларни белгиланг
А) электрон, протон В) электрон, нейтрон
С) протон, нейтрон Д) изотоп, изотон
9. Ядро заряди -12 бўлган элементни кўрсатинг
А) натрий В) калий С) магний Д) бундай элемент йўқ
10. Ядро заряди +11 бўлган элементни кўрсатинг
А) натрий В) калий С) магний Д) бундай элемент йўқ
37. К+ даги электронлар сонини аниқланг
А) 19 та В) 20 та С) 18 та Д) мусбат ионда электрон бўлмайди
12. SO4-2 даги электронлар сонини аниқланг
А) 48 та В) 49 та С) 50 та Д) мусбат ионда электрон бўлмайди
13. Ядросининг заряди бир хил, оғирликлари хар хил бўлган бир хил элемент атомлари нима дейилади?
А) Изотоп В) изобар С) изотон Д) нуклон
14. Ядро заряди хар хил атом оғирликлари бир хил бўлган элемент атомлари ...... дейилади.
А) Изотоп В) изобар С) изотон Д) нуклон
15. 16О ва 17О бир-бирига ..........
А) Изотоп В) изобар С) изотон Д) нуклон
16. 40К ва 40Са бир-бирига.........
А) Изотоп В) изобар С) изотон Д) нуклон
17. Элементар заррачаларнинг орасида нисбатан энг оғири қайси заррача
А) электрон В) протон С) нейтрон Д) дейтрон
18. Табиий радиоактивлик натижасида элементлар ўзидан неча хил нур чиқаради?
А) 4 хил В) 3 хил С) 2 хил Д) 5 хил
19. Альфа заррача қайси элемент атомига тўғри келади?
А) водород В) гелий С) литий Д) береллий
20. альфа, бетта ва гамма нурланишларга мос ўтиш қалинлигини танланг
1). алфа 2). бетта 3). гамма 4). 0,01 м 5). 0,1 м 6). 0,01 мм
А) 1-6, 2-4, 3-5 В) 1-4, 2-6, 3-5 С) 1-6, 2-5, 3-6 Д) 1-5, 2-4, 3-6
Аралаш тестлар №14
1. Гептин занжир изомерга эга былган алкинларнинг нечанчиси?
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7
2. Гептин щолат изомерга эга былган алкинларнинг нечанчиси?
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7
3. Ырта туз билан нордон тузнинг ызаро таъсирлашувидан =айси
тузни олиш мумкин?
A)калий гидрофосфат B)натрий карбонат C)темир(III)-гидроксофосфат D)исталган тузни олиш мумкин E)бу усулда туз олиб былмайди
4. Даврий жадвалда элементларнинг атом радиуси ва нисбий
электроманфийликлари (НЭМ) ызгариши орасидаги
муносабатни ани=ланг: 1)радиус ортганда НЭМ ортади;
2)радиус ортганда НЭМ камаяди; 3) радиус камайганда НЭМ
ортади; 4)радиус камайганда НЭМ камаяди;
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)бундай муносабат мавжуд эмас
5. Ушбу ызгаришлар занжирида: тетрафосфорфосфат ангид-
ридметафосфат кислота =айси турдаги реакциялар содир
былади? 1)бирикиш; 2)алмашиниш; 3)ырин олиш;
4)нейтралланиш; 5)оксидланиш-=айтарилиш
A)1,5 B)2,5 C)3,5 D)3,4 E)4,5
6. 100 г сувда 1)1 г; 2)1 л; 3)1 моль аммиак эритилганда щосил
былган эритмаларни уларнинг моляр концентрацияси ортиб
бориши тартибида жойлаштиринг.
A)1,2,3 B)1,3,2 C)2,1,3 D)2,3,1 E)3,1,2
7. Мис кукуни ва калийли селитра =ышиб =издирилганда нима
щосил былади? 1)KNO2; 2)K2O; 3)CuO; 4)Cu(NO3)2; 5)Cu(NO2)2
A)1,3 B)1,5 C)2,3 D)2,4 E)2,5
8. Мис кукуни ва калийли селитрадан иборат 26,6 г аралашма
=издирилди. Бунда мис тыли= оксидланди ва =ышимча 1,12 л
газ ажралди. Дастлабки аралашмада неча грамм мис былган?
A)6,4 B)8,0 C)9,6 D)5,6 E)4,8
9. Бутин-2 ва пентадиен-2,3 да =айси катталикдар бир хил?
1)-бо\лар сони; 2)бирламчи углерод атомлари сони;
3)углеродлар сони; 4)изомерлар сони
A)1,2 B)1,3 C)1,4 D)2,4 E)3,4
10. 56 л метан пиролизидан 22,4 л ацетилен олинди. Бу ацети-
лендан 35,2 г сирка альдегид олинди. Щар иккала бос=ич
унумлари 1 ва 2 орасидаги муносабатни ани=ланг.
A)1> 2 B)1< 2 C)1*2 D)60<1<80; 80<2<100 E)80<1<100; 60<2<80
11. Ушбу ызгаришлар занжирида моддаларнинг номларидаги
=ышимчалар =андай ызгаради? CH4 ... ...
1)-ан-ен; 2)-ан-ин; 3)-ен-ол; 4)-ин-аль; 5)-ин-он
A)1,3 B)2,3 C)2,5 D)2,4 E)4,5
12.Ушбу ызгаришлар занжирини амалга ошириш учун =айси
моддалар гурущидан фойдаланиш керак? -ен-ол-аль.
1)HBr; 2)Ag2O; 3)CuO; 4)KOH; 5)H2О
A)1,2 B)1,3 C)2,5 D)3,4 E)5,3
13. +уйидаги ызгаришлар занжирининг нечта бос=ичи бирикиш
реакциясига мансуб эмас?
N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
14. +уйидаги ызгаришлар занжирининг нечта бос=ичи ажралиш
реакциясига мансуб? малахит→мис оксид→мис сульфат→
мис гидроксид→мис оксид→мис
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
15. +уйидаги ызгаришлар занжирининг нечта бос=ичи ырин
олишга мансуб?
Cu→CuCl2→FeCl2→Fe(OH)2→FeO→Fe→FeSO4
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
16. +уйидаги ызгаришлар занжирининг нечта бос=ичи oксид-
ланиш-=айтарилиш реакциясига мансуб?
Пирит→сульфит ангидрид→сульфат ангидрид→олеум→
сульфат кислота→водород сульфид→олтингугурт
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
17. +уйидаги ызгаришлар занжирининг нечта бос=ичи сув реак-
цияга киришиши ёки щосил былиши билан содир былади?
Магний фосфид→фосфин→фосфат ангидрид→ортофосфат
кислота→метафосфат кислота→фосфор(V)-оксид
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
18. Ушбу моддаларни уларнинг 1 молига натрий таъсир
эттирилганда ажраладиган водород щажми ортиб бориши тар-
тибида жойлаштиринг:1)фенол, 2)глицерин, 3)оксалат кислота.
A)1,2,3 B)1,3,2 C)2,1,3 D)2,3,1 E)3,1,2
19. Глицерин ва фенолнинг 1 молига мыл натрий таъсир
эттирилганда =айси щолда кыпро= водород ажралиб чи=ади?
Нима учун?
A)глицерин, кислоталик хоссаси катталиги учун B)глицерин, кып атомли спирт былгани учун C)фенол, ароматик спиртлиги учун
D)фенол, кислоталик хоссаси катталиги учун E)глицерин, -бо\лари йы=лиги учун
20. 4,4 г мураккаб эфирни иш=орий гидролизга учратиш учун
100 мл 0,5М ыювчи натрий эритмаси сарф былди. Реакция
мащсулотларидан бири иккиламчи спиртлиги маълум.
Мураккаб эфирни ани=ланг.
A)изопропил формиат B)этилацетат C)этилформиат D)метилацетат E)изопропилацетат
21. +уйидаги катион ва анионлардан фойдаланиб неча хил сувда
эрийдиган тузнинг формуласини ёзиш мумкин? K], Na],
Cu]2, Ca]2, Cl-, S-2, SO4-2, CO3-2.
A)9 B)10 C)11 D)12 E)13
22. +уйидаги катион ва анионлардан фойдаланиб неча хил
гидролизга учрайдиган тузнинг формуласини ёзиш мумкин?
K], Na], Cu]2, Ca]2, Cl-, S-2, SO4-2, CO3-2.
A)9 B)10 C)11 D)12 E)13
23. Ацетилен гидратланганда нима содир былади? 1)1-сонли
углерод оксидланади; 2)1-сонли углерод =айтарилади; 3)2-
сонли углерод оксидланади; 4)2-сонли углерод =айтарилади.
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)щеч нарса
24. Полипептид занжирини кислотали тыли= гидролизга учратиш
учун неча моль хлорид кислота таъсир эттириш керак?
A)n B)n-1 C)n]1 D)2n E)n/2
25. О=силнинг нисбий молекуляр массаси 160000 га тенг былиб,
унда 0,1% олтингугурт мавжуд. О=сил занжиридаги цистеин
=олди=лари сони нечта?
A)5 B)10 C)8 D)16 E)50

Аралаш тестлар №15


38. +айси элемент Э3О4 таркибли оксид щосил =илмайди?
A)алюминий B)=ыр\ошин C)хром D)темир E)марганец
2. Pb3O4 таркибли модда =айси оксидлар аралашмаси саналади?
A)PbOPbO2 B)2PbOPbO2 C)PbOPb2O3 D)Pb2O3PbO2 E)2PbOPb2O3
3. Fe3O4 таркибли модда =айси оксидлар аралашмаси саналади?
A)FeOFe2O3 B)FeOFeO2 C)2FeOFeO2 D)Fe2O3FeO2 E)2FeOFe2O3
4. Тетрафосфор молекуласидаги атомларни неча жуфт электрон-
лар тутиб туради? A)4 B)5 C)6 D)3 E)8
5. Хлорид-ион учун хос былган реакцияларни кырсатинг.
1)бирикиш; 2)ажралиш; 3)ион алмашиниш; 4)оксидланиш;
5)=айтарилиш
A)1,3 B)1,4 C)2,4 D)3,4 E)4,5
Аралаш тестлар №16
1. Оддий моддаларнинг формулалари =андай ёзилади?
1)молекуляр тузилишли моддаларда атомлар сони кырсатилади;
2) молекуляр тузилишли моддаларда атомлар сони кырсатил-
майди; 3)номолекуляр тузилишли моддаларда атомлар сони
кырсатилади; 4)номолекуляр тузилишли моддаларда атомлар
сони кырсатилмайди; 5)оддий моддалар фолмулага эга эмас
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)5
2. Магний оксид таркибида 60% металл бор. 60 ни 8 га кыпай-
тириб, 40 га былиб нима топилади?
A)магнийнинг нисбий атом массаси B)магнийнинг кимёвий эквиваленти C)магний атоми таркибидаги протонлар сони D)магнийнинг тартиб ра=ами E)магний атоми таркибидаги нейтронлар сони
3. Элементнинг кимёвий эквиваленти ва атоми таркибидаги
нейтронлар сони =андай амаллар ор=али топилади?
1)эквивалентни топишда нисбат =атнашади; 2)эквивалентни
топишда айирма =атнашади; 3)нейтронлар сонини топишда
нисбат =атнашади; 4)нейтронлар сонини топишда айирма
=атнашади; 5)щар иккисини топишда йи\инди =атнашади
A)1,3 B)2,4 C)2,3 D)1,4 E)5
4. Йод ызининг бир неча электронини бериб юборгандан сынг
унинг 90,566% электрони =олди. Бунда йод ызининг =андай
оксидланиш даражасига ытган?
A)-1 B)]1 C)]3 D)]5 E)]7
5. Водород бромид ва натрий бромидларнинг нисбий молекуляр
массалари йи\индиси бир металл бромиднинг нисбий
молекуляр массасига тенг. Шу металлни ани=ланг.
A)магний B)калий C)алюминий D)барий E)кальций
6. Алюминийнинг иккита галогенидлари нисбий молекуляр
массалари нисбати 1:2 каби. Шу галогенларни ани=ланг.
A)F ва Cl B)F ва Br C)Cl ва Br D)Cl ва J E)Br ва J
7. III даврга мансуб икки металлнинг фторидлари нисбий моле-
куляр массалари нисбати 1:2 каби. Ш металларни ани=ланг.
A)Na ва Mg B)Na ва Al C)Mg ва Al D)Na ва Si E)Mg ва Si
8. +уйидаги ызгаришларнинг =айси бос=ичида сифат реакция
содир былади?
CH4 C2H2 C2H4O C2H4O2 C4H8O4
C2H5OH
A)I B)II C)III D)IV E)V
9. Олтингугуртдан 75% унум билан олинган сульфат кислотани
нейтраллаш учун 300 г 5,6% ли ыювчи калий эритмаси сарф-
ланди. Реакцияга олинган олтингугурт массасини ани=ланг.
A)3,2 г B)4,8 г C)6,4 г D)7,2 г E)9,6 г
10. +уйидаги оксидланиш-=айтарилиш реакцияси тенгламаси-
даги оксидловчи ва унинг =айтарилган шакли олдидаги
коэффициентлари йи\индисини ани=ланг.
Si]HNO3]HF H2SiF6]NO]H2O
A)8 B)6 C)10 D)26 E)21
11. Тартиб ра=амлари 1 дан 20 гача былган элементлар орасида
нечта ызгармас бир валентлилари бор?
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6
12. Тартиб ра=амлари 1 дан 20 гача былган элементлар орасида
нечта ызгармас икки валентлилари бор?
Аралаш тестлар №27
1. VIA гурущ элементлари =айси валентликларга эга эмас?
A)I, II B)III, V C)II, IV D)IV, VII E)VI, VIII
2. ns2np3nd1 =айси гурущ элементининг неча валентли щолатини
ифодалайди?
A)IVB, IV B)IVA, IV C)VIA, IV D)VIB, IV E)VIB, VI
3. Мишьяк: 1)бромга электрон беради, 2)бромдан электрон олади:
3)рубидийга электрон беради, 4)рубидийдан электрон олади.
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)бундай муносабат мавжудмас
4. +айси ифодаларда 2 та электрон бериш содир былади?
1)SH2S; 2)H2SS; 3)SO2H2SO4; 4)H2SO4SO2
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)фа=ат 1
5. Ушбу реакциядаги: C]2H2*CH4]75 кЖ ]75 кЖ катталик
=айси ифодалар билан бир хил мазмунга эга?
1)-Q; 2)]Q; 3)-H; 4)]H;
A)1,3 B)1,4 C)2,4 D)2,3 E)барчаси
6. Ушбу реакциядаги: C]2H2*CH4]75 кЖ ]75 кЖ катталик
=айси ифодалар билан бир хил мазмунга эга?
1)Q>0; 2)Q<0; 3)H>0; 4)H<0;
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)барчаси
7. Ушбу реакциядаги: N2]O2*2NO-180 кЖ -180 кЖ катталик
=айси ифодалар билан бир хил мазмунга эга?
1)-Q; 2)]Q; 3)-H; 4)]H;
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)барчаси
8. Ушбу реакциядаги: N2]O2*2NO-180 кЖ -180 кЖ катталик
=айси ифодалар билан бир хил мазмунга эга?
1)Q>0; 2)Q<0; 3)H>0; 4)H<0;
A)1,3 B)1,4 C)2,3 D)2,4 E)барчаси
9. +айси заррачада электронлар сони энг кып?
A)бром атоми B)бром(-) иони C)бром(]) иони D)бром молекуласи E)барчасида бир хил
10. Дезоксирибозадаги гидроксил гурущлар сони =айси
моддадаги билан бир хил?
A)рибоза B)глюкоза C)фруктоза D)сахароза E)глицерин
11. 4-амино, 3-метилбутан кислота декарбоксилланса, нима
щосил былади?
A)изобутиламин B)икл-бутиламин C)бутиламин D)учл-бутиламин E)пентиламин
12. +айси модда иштирокидаги реакция ёрдамида номаълум
модданинг аминокислота ёки оддий карбон кислота эканини
ани=лаш мумкин?
A)водород B)нитрит кислота C)метанол D)натрий иш=ори E)аминосирка кислота
13. Анилин =айси модда билан таъсирлашмайди?
A)сув B)хлорид кислота C)нитрит кислота D)метанол E)барчаси билан таъсирлашади
14. Ушбу моддаларни асос хоссалари ортиб бориш тартибида
жойлаштиринг: 1)аммиак, 2)этиламин, 3)диметиламин,
4)анилин, 5)дифениламин
Download 46.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling