Kirish 1 Epigrafikafaninimanio’rganadi? 2 Numizmatikaqanday fan? Sizilizizatsiyanima? Dastlabkisivilizatsiyalartarixiqayerdaboshlangan? 5G’arbiy Rim imperiyasiqachonquladi? 6Qadimgidunyotarixiqaysidavrlarnio’zichigaoladi?


Download 26.87 Kb.
Sana18.05.2020
Hajmi26.87 Kb.
#107395
Bog'liq
1-5 savolnoma
1-mustaqil ish, 7 SINF 15-19, Бурчак штампи, Paxta 2021, Paxta 2021
Mavzularnio’qibsavollargajavobberingKIRISH
1 Epigrafikafaninimanio’rganadi?

2 Numizmatikaqanday fan?

3. Sizilizizatsiyanima?

4. Dastlabkisivilizatsiyalartarixiqayerdaboshlangan?

5G’arbiy Rim imperiyasiqachonquladi?

6Qadimgidunyotarixiqaysidavrlarnio’zichigaoladi?

7. QadimgiDunyotarixihaqidama’lumotlarnimalardaaksetgan?

8Misrliklartarixihaqidama’lumotberuvchimanba…

9Hindlartarixihaqidama’lumotberuvchimanbaqaysi?
1-Mavzu: Qadimgitarix – taraqqiyotningboshlanishi
1Arxeologlarkimlar?

2Antropologlarnimabilanshug’illanadilar?

3Etnograflarkimlar?

4O’lkamiztarixinio’zidaaksettirganengqadimgiyozmamanbaqaysi?

5 “Avesto”daqaysiviloyatlarhaqidama’lumotberilgan?

6. Avestoqandaykitob..?

7Behustunqoyatoshlariqachon, kimtomonidanyozilgan?

8. Behistundaqanysidavlatlarimizsanabo’tilgan?

9 “Tarix” asariningmuallifikimvaqachonyashagan?

10Starabonqandayasarmuallifivaqachonyashagan?

11Milodiy I asrdayashaganqadimgi Rim tarixchisikim?

12Arrianqandayasarmuallifi?

13KvintKursiyRufqandayasarmuallifi?

14. KvintKursiyqayerlikbo’lgan?

15. Arrianningmillatiqanday?

16. Gerodotqaysixalqdanbo’lgan?

17. AleksandrAnabasisiasarimuallifikim?

18. O’zbekistonqaysidavyolaroralig’ida joylashgan?

19. Ko’hnaqadamjolarniqazishchog’idaqayerlikhunarmandlaryasaganhunarmnadchilikbuyumlariyurtimizdantopilgan?

20Ibtidoiyjamoatuzumibu…

21Insoniyatrivojidagibirinchibosqichqaysi?

22Ibtidoiyto’danima?

23Urug’ jamoasinima?

24.Urug’jamoasiboshqaruvjihatdanqandaybosqichlargabo’linadi?

25. Nimauchuninsoniyattarixiibtidosi “tosh davri” deb ataladi?

26.Tarixiymanbalarnechaxilbo’ladi?

27. Moddiymanbalarganimalarkiradi?

28.Paleolitnechadavrgabo’linadi?

29.Ilkpaleolitdavriqaysiyillar?

30.O’rtapaleolitdavri…

31So’nggipaleolitdavri…

32. O’rta tosh davrinima deb ataladi?

33. Yangi tosh davrinima deb ataladi

34. Mis tosh davcrinima deb ataladi?35. Qadimgi tosh davrinimadebataladi?
2-Mavzu: Engqadimgiodamlarningrivojlanishbosqichlari


 1. Ilk odamlarhayvonoytolamidannimasidanajralibturgan?

 2. Avstrolopitekodamiqayerdantopilgan?

 3. Zinjantropodamiqayerdantopilgan?

 4. Germaniyadanqaysiodamtopilgan

 5. Pitekantropqayerdantopilgan

 6. Kromanyonqayerdantopilgan?

 7. Yeryuzidaiqlimiliqbo’lgankezlardaodamlarqayerdayashaganlar?

 8. Buyukmuzlikdavriqachonboshlandi?

 9. EngqadimgiodammanzilgohlariO’zbekistonningqayeridantopilgan?

 10. Tarixfanidaengqadimgiodamalrnima deb ataladi?

 11. Chopperlarnima?

 12. Kishilarningengqadimgixo’jaligi qaysi?

 13. Teshiktoshdantopilgan bola nechayoshdabo’lgan?

 14. Teshiktoshdantopilgan bola qandayatalgan?

 15. Bola qabriganimaqadabchiqilgan?

 16. Murdaningdafnetilishinimabilanbog’liqbo’lgan?

 17. Animizmnima?

 18. Fetishizmnima?

 19. Totemizmnima?

 20. Engqadimgiqoyatoshrasmlariqaysidavrgaoid?

 21. Engqadimgiqoyatoshrasmlariqayerdantopilgan?

 22. Laskoqayerdajoylashgan

 23. Altamirqayerdajoylashgan

 24. Kapovaqayerdajoylashgan?

 25. O’rtapaleolitdayashaganodamqandayataladi?

 26. Qandayomilengqadimgitasviriysanatrivojlanishiuchunmuhimomilbo’libxizmatqilgan?


3-Mavzu: Urug’chilikjamiyati


 1. Kromanyonodamiqaysidavrdashakllandi?

 2. So’ngipaleolitdavriqaysiyillar?

 3. So’nggipaleolitgaoidmanzilgohlarO’zbekistonningqayerlaridantopilgan?

 4. Kesuvchi, arralovchi, mehnatqurollariqachondanyasalaboshlandi?

 5. Odamlarurug’ jamoalarigaqaysidavrdaajraldi?

 6. Qaysidavrdamunchoqlaruzuklarkashfqilindi?

 7. Sun’iyolovqachonkashfetildi?

 8. Muzlikdavriqachontugadi?

 9. Mezolitqaysidavrnio’zichigaoladi?

 10. Muzlikdavriningtugashinimalargasababbo’ldi?

 11. O’q-yoyqachonkashfetildi?

 12. O’q-yoyningkashfetilishiinsoniyatganimaberdi?

 13. Hayvonlarqachonqo’lgao’rgatildi?

 14. It qachon, qayerdaqo’lgao’rgatildi?

 15. Ibtidoiyziroatchilikvachorvachilikqachon, qayerdavujudgakeldi?

 16. Urug’ jamoalariningYevropashimolidakengtarqalishiganimasababbo’ldi?

 17. Yurtimizdanmezolitdavrigaoidyodgorliklarqayerdantopilgan?

 18. QaysidavrdaTurarjoylarqurilaboshlandi

 19. Qaysidavrdakiyimlarnihayvonterisidantikilgan?

 20. Zarautsoyqoyatoshyozuvlariqaysidavrgaoid?

 21. Qaysidavrdanboshlabishlabchiqaruvchixo’jalikkao’tildi?

 22. Sopolidishlaryasashqachondanboshlandi?

 23. Neolitdavrinibelgilang.

 24. Mikrolitlarnima?

 25. Silliqlash, arralash, parmalashtexnikasiqaysidavrdano’rganilaboshlandi?

 26. Neolitdavridaqabilalarningo’troqturmushtarzigao’tishinimagasababbo’ldi?

 27. Imoratlarnipaxsadanqurishqaysidavrdanboshlandi?

 28. To’quvchilikqachonkashfetildi?

 29. Qaysidavrdaodamlarurug’ jamoasigabirlashdilar?

 30. Qaysidavrdaurug’ jamoalariqabilagabirlashaboshladilar

 31. Mezolitqaysiyillarnio’zichigaoladi?

 32. Qaysidavrdahayvonlarnizaxirasifatidaolibqo’yishboshlandi?

 33. Neolitdavridaqandayomilhunarmnadchilikningrivojlanishigaolibkeldi?


4-Mavzu: EneolitvaBronzadavri 1. Sharqda ilk shaharvadavlatlarqachonvujudgakeldi?

 2. Misdanfoydalanishqaysidavrdakashfetildi?

 3. Eneolitdavriqaysiyillanrio’zichigaoladi?

 4. O’rtaOsiyoningjanubidaqachonsug’ormadehqonchilikvujudgakeldi?

 5. Xomg’ishtdanko’pxonaliuylarqurishqachondanboshlandi?

 6. Eneolitdavridakulolchilikningengmuhimkashfiyotinima?

 7. Sopolidishlarninaqshlarbilanbezashqachonboshlandi?

 8. Bronzaqachondanasosiymetalgaaylandi?

 9. Patriarxaloilanima?

 10. Patriarxatqachonboshlandi?

 11. Urug’daayolkishiningnufuzitushishiganimasababbo’ldi?

 12. Zamonboboqayerdajoylashganvaqaysidavrgaoid?

 13. Sopollitepaqayerdajoylashganvaqaysidavrgaoid?

 14. Zeb-ziynatlaryasalganustaxonaqoldiqlarivayirikxumlardasaqlanganbug’doyvaarpadoniqaysimanzilgohdantopilgan?

 15. Shaharning ilk ko’rinishlariqaysimanzilgohdakuzatiladi?

 16. Jarqo’tonyodgorligiqayerdajoylashgan?

 17. Jarqo’tonnechaqismgabo’linadi?

 18. Ilk ibodatxonaqayerdao’rganilgan?

 19. Kulolchilikcharxivag’ildirakqachonkashfetildi?

 20. Sopollitepahozirgiqayer?

 21. Zamombobohozirgiqayerda?

 22. Jarqo’tonhozirgiqayerda?

 23. Bronzadanyasalganbilaguzuknechanchiasrgaoid?

 24. Ilonlartasviritushirilgan tosh tumor nechanchimingyillikkaoid

 25. Ilonlartasviritushirilgan tosh tumor qayerdantopilgan5-mavzu: temirdavrio’tishdaO’rtaOsiyoningrivojlanishi 1. Qachondanboshlabodamlartemirdanmehnatqurollariyasayboshladilar?

 2. Temirdan ilk borkim, qachonfoydalangan?

 3. Nimauchuntemirdandastlabzeb-ziynatbuyumlariyasalgan?

 4. Temirdanyasalganzeb-ziynatbuyumlariqayerdantopilgan?

 5. O’rtaOsiyodantopilganengqadimgitemirbuyumlarqaysidavrgaoid?

 6. SharqdagidehqonchilikningYevropadehqonchiligidanfarqinimada?

 7. M. avv. I mingyillikdaO’rtaOsiyoaholisinechaguruhgabo’lingan?

 8. Harbiydemokratiyanima?

 9. “Avesto”dapatriarxaloilanimadeyilgan?

 10. Urug’ jamoasinima deb atalgan?

 11. Varzana bu..

 12. Zantu bu..

 13. Dahyu bu..

 14. “Avesto”gako’rajamiyatniidoraqilishtizimiqandaybo’lgan?

 15. O’rtaOsiyoda ilk davlatbirlashmalariqachonvujudgakeldi?

 16. Ijtimoiytuzumtaraqqiyotinitavsiflang.

 17. Xettlardankeyintemirdankimlarfoydalangan?

 18. Qaysidavrdaodamlarhududiyqo’shnichilikjamoasigabirlashdilar?

 19. Temirpichoqnechanchiasrgaoid?

 20. Temirdanyasalganxanjarvaqinnechanchimingyillikkaoid?


Download 26.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling