Kirish: I bob. Mustaqil so‘z turkumlarining o’ziga xosligi va ta’limdagi ahamiyati


Download 0.52 Mb.
bet7/10
Sana18.03.2023
Hajmi0.52 Mb.
#1283437
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
Soʻz turkumlarining umumiy va xususiy belgilari
html va javascript ning location history navigator obektlari va uning metodi xususiyati ichki kolleksiyalarimisollar bilan yoriting, kimyoviy texnologiyaning jarayonlar, kimyoviy texnologiyaning jarayonlar, MATLAB нинг график имкониятлари, 11-маъруза (2), Fanlar majmuasi-2021, Fanlar majmuasi-2021, Bolalar falaji, 4, 4, yosh va pedagogik psixologiya, Мирзо улугбек, Oriental contribution, ТЕСТЫ ИК ТАНЛОВ 2 КУРС РУС , otinoyilar
Uchinchi bosqichda sifat haqidagi bilimlarni takomillashtirish, og‘zaki va yozma nutqda sifatlardan aniq, o’rinli foydalanish ko’nikmasini o’stirish bilan bog‘liq holda -roq qo’shimchasi bilan qo’llangan sifatlarni va ko’m-ko’k, yam-yashil kabi sifatlarni to’g‘ri yozish malakasi shakllantiriladi. Ish mazmuni shu vazifalarni bajarishga qarab belgilanadi va o’quvchilar nutqini o’stirishga qaratiladi.
Nazariy ma’lumotlarga asoslanib: matnda berilgan otlarning belgilarini ifodalaydigan sifatlarni tanlab qo’yish, gapda sifat bog‘langan otni (so’z birikmasini) aniqlab yozish; otga mos sifatlar tanlab predmetni tasvirlash, berilgan sifatlar yoki so’z birikmasi bilan gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi. Mashq materialini tanlashda -roq qo’shimchasi bilan qo’llangan yaxshiroq, aqlliroq kabi, shuningdek, tip-tiniq, sap-sariq kabi sifatlar ko’proq bo’lishiga e’tibor beriladi. O’quvchilarning mustaqilligi osha borgan sayin, mashq topshiriqlari ham asta-sekin murakkablashtira boriladi.
2.2.Son,olmosh va fe’l so‘z turkumlarini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish.
Son so’z turkumi boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun qiziqarli mavzulardan biri hisoblanadi.O’quvchilar son bilan maktabgacha ta’lim jarayonida ham tanishganlar,u haqida anchagina tasavvurga ega bo’lganlar. ,,Son“ni o'rganish tizimi ham son haqidagi materialni leksik va grammatik tomondan sinfdan-sinfga o'tgan sayin boyitib, murakkablashtirib borishni nazarda tutadi.
Boshlang'ich ta’limda son uch yo'nalishda o'rganiladi:
1. Sonlarning talaffuzi va ma’nosi ustida ishlash.
2. Sonning grammatik shakllari ustida ishlash.
3. Sonlarning imlosi ustida ishlash.
Son boshlang'ich sinflarda quyidagi izchillikda o'rganiladi:
— 2-sinfda nechta?, qancha? so'roqlariga javob bo'lib, shaxs va
narsaning sanog'ini, nechanchi? so'rog'iga javob bo'lib, shaxs va
narsaning tartibini bildirishi;
— 3-sinfda „Son - so'z turkumi" tushunchasi kiritiladi. O'quvchilarda
son predmetning miqdorini bildirishini otga bog'lanib kelishi yordamida aniqlash ko'nikmasi o'stiriladi.Bu sinfda o’quvchilar”Son”, “Tartib sonlar” kabi mavzular bilan tanishadilar.10Sonlarning yozilishi,tartib sonning hosil bo’lishi va yozilishi haqida ma’lumotga ega bo’ladilar.
— 4-sinfda sanoq va tartib sonlar, tartib sonlarning harf, rim va arab raqamlari bilan yozilishi, qo'sh undoshli sonlarning, grammatik shakllangan sonlarning (ikkov, o'ntacha, beshtadan) imlosi, sonlarning gramm, kilogramm, metr, litr, so'm, tiyin so'zlari bilan qo'llanishi va shu so'z bilan bitta so'roqqa javob bo'lishi o'rganiladi.11 4-sinfda o’quvchilar “Son so’z turkumi” mavzusi asosida quyi sinflarda olgan bilimlarini mustahkamlash bilan birga sonning yozilish usullari bilan tanishadilar.Son so’z turkumini o’rgatishda ko’plab interaktiv metodlardan va didaktik o’yinlardan foydalanish mumkin.
Boshlang’ich sinfda otnning egalik qo’shimchalari bilan qo’llanishi mavzusida biz o’z o’zida yana bir so’z turkumiga ehtiyoj sezamiz,bu-olmosh so’z turkumi.Boshlang’ich sinf o’quvchilari kundalik hayotda olmoshning deyarli barchi turlarini o’z nutqlarida qo’llaydilar.Lekin,4-sinfga kelibgina ular olmoshning bir turi ya’ni,kishilik olmoshlari bilan tanishadilar. Kishilik olmoshlari bilan o'quvchilarni tanishtirishda predmetni nomlamasligi, ular faqat ko'rsatish uchun xizmat qilishi bilan tanishtiriladi. Boshlang'ich sinfda kishilik olmoshlarining ot bilan almashinib qo'llanishiga alohida to'xtab o'tilmaydi. bilim va ko'nikmalar hosil qilinadi:
men, sen, u, biz, siz,ular kishilik olmoshlari, ular kim?so'rog'iga
javob bo'ladi;
— kishilik olmoshlari so'z turkumi;
— kishilik olmoshlari 3 ta shaxsni birlik va ko'plikda ifodalaydi;
— ular kelishiklar bilan turlanadi; -ni, -ning qo'shimchalari men,
sen olmoshlariga qo'shilganda o'zakdagi л tushib qoladi; и olmoshiga
-ga, -da, -dan qo'shimchalari qo'shilsa, bir n tovushi orttiriladi kabi
bilimlar beriladi;
— olmoshlami nutqda to'g'ri va o'rinli qo'llash, ularni kelishikli holatda
to'g'ri yozish, so'roqlar yordamida aniqlash va farqlash ko'nikmalari
hosil qilinadi. Olmosh so'z turkumi suhbat, yarim izlanishli muammoli metod,
induktiv metodlarda tushuntiriladi.Bundan tashqari olmoshlarni tushuntirishda matn ustida ishlash katta samara beradii va o’quvchilar bu mavzuni o’zlashtirishlariga qulaylik yaratadi.Kishilik olmoshlari mavzusi bilan tanishish jarayonlarida kishilik olmoshlarining kelishik qo’shimchalari bilan qo’llanishini ham o’rganadilar.Bu jarayon o’qituvchidan mas’uliyat va diqqat bilan yondashishini talab qiladi chunki, kelishik qo’shimchalari qo’shilganda so’z imlosida bir qancha o’zgarishlar yuz beradi.Bu esa o’quvchilarning imloviy savodxonligiga salbiy ta’sir o’tkazmasligi zarur.
Fe’l so’z turkumi biz har kun, har qadamda duch keladigan holat va harakatlarimizni ifodalab beradigan so’zlarni o’ziga jamlagan so’z turkumidir. ,,Fe’l“ mavzusini o'rganishda asosiy vazifalar: so'z turkumi sifatida fe’l haqida dastlabki tushunchani shakllantirish, o'quvchilar nutqini fe’llar bilan boyitish hamda og'zaki va yozma nutqda fe’ldan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini o'stirish, o'quvchilaming aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim imloviy qoidalarni o'zlashtirish hisoblanadi. Fe’l ustida ishlashga tayyorgarlik savodga o'rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o'quvchilaming diqqati fe’ining leksik ma’nosiga qaratiladi; fe’l uchun tipik hisoblangan leksik ma’nosiga qaratiladi; fe’l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma’noni, ya’ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig'iladi. Fe’l ustida ishlash mashqlarini ,,Alifbe“dagi so'z va mashqlarni o'qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi
o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe’lni topishga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. 2—3-sinflarda fe’lni o'rganish. Bu bosqichning asosiy vazifasi „Fe’l — so'z turkumi" degan tushunchani shakllantirish, bo'lishli va bo'lishsiz fe’llarning ma’nosi va shakliga qarab farqlash ko'nikmasini hosil qilish, bo'lishsizlik qo'shimchasi (-ma) ning talaffuzi va imlosini o'rgatish hisoblanadi. Dasturga ko'ra 3-sinfda bo'lishli va bo'lishsiz fe’llar o'rganiladi.Mavzu suhbat asosida tushuntiriladi.
4-sinfda fe’lni o ‘rganish, Bu sinfda fe’lni o'rganishning vazifalari quyidagilar:
1. Fe’ining shaxs-son qo'shimchalari bilan tuslanishi, zamon qo'shimchasi bilan o'zgarishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko'nikma hosil qilish; fe’ining leksik ma’nolari, bo'lishli va bo'lishsizligi, gapdagi vazifasi haqidagi bilimni chuqurlashtirish.
2. Nutqda fe’ldan ongli foydalanish malakasini rivojlantirish. Shu maqsadda nutqda ma’nodosh va zid ma’noli fe’llardan matn bilan bog'liq holda o'z va ko'chma ma’noda ishlatilgan fe’llar bilan tanishtirib borishga qaratilgan mashqlardan foydalanish.
3. Zamon qo'shimchalarining talaffuzi va yozilishi haqidagi ko'nikmani hosil qilish.
4. Qo'shma fe’llar va ularning doim alohida yozilishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko'nikmani hosil qilish hisoblanadi.Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling