Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
#31869
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
kamayadi
D) litiydan ftorga ortadi
209.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312043)
D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
qaysi qismida nisbiy elektrmanfiyligi kichik va
atom radiusi katta elementlar joylashgan?
A) IA guruhda
B) lantanoidlar guruhida
C) VIIA guruhda
D) I va VII guruhlar oralig‘ida
210.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312044)
D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
asosiy guruhida yuqoridan pastga qarab
elementlarning atom radiusi va ionlanish
potensiali o‘zgarish tartibini aniqlang.
A) atomlarning ionlanish potensiali va radiusi
ortadi
B) atomlarning ionlanish potensiali va radiusi
kamayadi
C) atom radiusi ortadi, ionlanish
potensiali kamayadi
D) atom radiusi kamayadi, ionlanish potensiali
ortadi
211.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312045)
Quyidagi keltirilgan qatorda elementlar
atomining radiusi qanday o‘zgaradi?
Li; Na; K; I; Br; Cl; F
A) ortadi
B) I gacha kamayadi, so‘ngra ortadi
C) kamayadi
D) I gacha ortadi, so‘ngra kamayadi
212.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312046)
D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalida davr
bo‘ylab (asosiy guruhida) tartib raqam ortib
borish bilan quyidagi qaysi qonuniyat kuzatiladi?
A) davr oxiriga qarab atom radiusi
kamayadi, atom massasi ortadi
B) atom massasi ortadi, elektronlar soni
kamayadi
C) atom massasi va juftlashmagan elektronlar
soni ortadi
D) elementlar atom massasi kamayadi, atom
radiusi o‘zgarmaydi
213.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312047)
Metalmaslar uchun xarakterli bo‘lgan xossalarni
ko‘rsating.
1) s-elementlar; 2) d-elementlar;
3) elektrmanfiylik qiymati yuqori; 4) ko‘pchilik
metalmaslar p-elementlar; 5) ionlanish energiyasi
kichik; 6) f-elementlar
A) 1, 2, 6
B) 1, 5
C) 3, 4
D) 3, 4, 5
214.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312048)
Uchinchi davr elementlari atomlarida tartib
raqamining ortib borishi bilan ularning qaysi
xususiyatlari ortib boradi?
1) elektrmanfiylik;2) metallik; 3) ionlanish
potensiali; 4) kislorodli birikmalardagi yuqori
valentlik; 5) metalmaslik; 6) atom radiusi
A) 1, 4, 5, 6
B) 2, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 3, 4, 5
215.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312049)
Elementlar tartib raqami ortishi bilan (asosiy
guruhda) qaysi xossalar davriy ravishda
o‘zgarishi kuzatiladi?
1) atomning yadro zaryadi; 2) atom radiusi;
3) nisbiy atom massa; 4) ionlanish energiyasi;
5) elektrmanfiylik; 6) tashqi energetik qavatdagi
elektronlar soni
A) 2, 4, 5
B) 2, 4, 5, 6
C) 1, 3
D) 1, 3, 4, 6
216.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312050)
D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
bir guruhchasida joylashgan element atomlari
qanday xossalari bilan farq qiladi?
1) tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni;
2) yadro zaryad qiymati; 3) elektron qavatlar
soni; 4) ionlanish energiyasi; 5) elektrmanfiylik
A) 4, 5
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3
D) 2, 3, 4, 5
217.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312051)
D.I. Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi
asosiy guruhda joylashgan element atomlarida
tartib raqam kamayishi bilan qaysi xossalar
kuzatiladi?
1) atom radiusi; 2) elektrmanfiylik; 3) metallik;
4) metalmaslik; 5) atom massasi
A) 1, 3, 5 - ortadi, 2, 4 - kamayadi
B) 1, 4 - kamayadi, 2, 3, 5 - ortadi
C) 1, 3, 5 - kamayadi, 2, 4 - ortadi
D) 2, 3, 5 - kamayadi, 1, 4 - ortadi

Кимё
18
218.
1.4-1 file-» 80 - 14 - -
(312052)
Birinchi guruhning asosiy guruhida atom massa
ortishi bilan metallik, oksidlovchilik xossalari,
atom radiusi va ionlanish potensiali (berilgan
tartibda) qanday o‘zgaradi?
A) ortadi, ortadi, ortadi, kamayadi
B) kamayadi, ortadi, ortadi, ortadi
C) ortadi, kamayadi, ortadi, ortadi
D) ortadi, kamayadi, ortadi, kamayadi
219.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404132)
Quyidagi qatorda elektrmanfiylik qanday
o‘zgaradi?
O, N , C, B, Be, I, Br, Cl, F
A) kamayadi
B) ortadi
C) avval kamayadi, so‘ngra ortadi
D) avval ortadi, so‘ngra kamayadi
220.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404133)
Quyidagi qatorda elektrmanfiylik qanday
o‘zgaradi?
K, Ca, Sc, T i, V , Cr, F e
A) kamayadi
B) ortadi
C) avval kamayadi, so‘ngra ortadi
D) avval ortadi, so‘ngra kamayadi
221.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404134)
Qaysi qatordagi elementlar elektrmanfiyligi ortib
borishi tartibida joylashgan?
A) K, Ca, Sc, T i, V
B) K, Ca, V , T i, Sc
C) I, Br, Cl, F , N
D) N b, Zr, Y , Sr, Rb
222.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404135)
Qaysi qatordagi elementlar elektrmanfiyligi
kamayib borishi tartibida joylashgan?
A) K, Ca, Sc, T i, V
B) K, Ca, V , T i, Sc
C) I, Br, Cl, F , N
D) N b, Zr, Y , Sr, Rb
223.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404136)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan?
1) ftor; 2) berilliy; 3) azot; 4) kislorod; 5) bor;
6) uglerod
A) 2, 6, 3, 5, 4, 1
B) 2, 5, 6, 3, 4, 1
C) 1, 4, 5, 3, 6, 2
D) 1, 4, 3, 6, 5, 2
224.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404137)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan?
1) ftor; 2) berilliy; 3) azot; 4) kislorod; 5) bor;
6) uglerod
A) 2, 6, 3, 5, 4, 1
B) 2, 5, 6, 3, 4, 1
C) 1, 4, 5, 3, 6, 2
D) 1, 4, 3, 6, 5, 3
225.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404138)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan?
1) selen; 2) kislorod; 3) tellur; 4) oltingugurt;
5) poloniy
A) 2, 4, 1, 3, 5
B) 5, 3, 1, 4, 2
C) 2, 3, 4, 1, 5
D) 5, 1, 4, 3, 2
226.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404139)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan?
1) selen; 2) kislorod; 3) tellur; 4) oltingugurt;
5) poloniy
A) 2, 4, 1, 3, 5
B) 5, 3, 1, 4, 2
C) 2, 3, 4, 1, 5
D) 5, 1, 4, 3, 2
227.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404140)
Qaysi qatorda elementlarning ionlanish potensiali
kamayib boradi?
A) B, C, N , O, F
B) Ba, Sr, Ca, M g Be
C) Cl, S, Si, P , Al
D) Li, N a, K, Cs, F r
228.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404141)
Qaysi qatorda elementlarning ionlanish potensiali
ortib boradi?
A) B, F , N , O, C
B) Ba, Sr, Ca, M g Be
C) Cl, S, Si, P , Al
D) Li, N a, K, F r, Cs
229.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404142)
Elementlarning qaysi xususiyat(lar)i tartib
raqami ortib borishi bilan to‘xtovsiz ortadi?
1) tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni;
2) atom massasi; 3) atom radiusi; 4) protonlar
soni; 5) ionlanish potensiali
A) 1, 4, 5
B) 5
C) 4
D) 2, 3, 4
230.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404143)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining IA
guruhida yuqoridan pastga qarab quyidagi
xususiyatlarning qaysilari ortib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) atom radiusi; 3) metallik
xossasi; 4) yadro zaryadi; 5) ionlanish potensiali
A) 1, 4, 5
B) 1, 5
C) 2, 4
D) 2, 3, 4
231.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404144)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi IA
guruhda tartib raqam ortishi bilan elementlar
xossalari qanday o‘zgaradi?
A) atom radiusi ortadi va elektrmanfiylik
kamayadi
B) atom radiusi kamayadi va metallik xossasi
ortadi
C) atom radiusi ortadi va metallik xossasi
kamayadi
D) atom radiusi kamayadi va elektrmanfiylik
ortadi

Кимё
19
232.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404145)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi
atomlar elektromanfiyligining o‘zgarishi (asosiy
guruhda) qaysi javobda noto‘g‘ri ifodalangan?
A) 2-davr elementlarida chapdan o‘ngga ortadi
B) ishqoriy metallarda yuqoridan pastga
ortadi
C) IIA guruh elementlarida pastdan yuqoriga
ortadi
D) 3-davr elementlarida o‘ngdan chapga
kamayadi
233.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404146)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi
atomlar ionlanish potensialining o‘zgarishi
(asosiy guruhda) qaysi javobda to‘g‘ri
ifodalangan?
A) 2-davr elementlarida chapdan o‘ngga
kamayadi
B) ishqoriy metallarda yuqoridan pastga ortadi
C) IIA guruh elementlarida pastdan yuqoriga
kamayadi
D) 3-davr elementlarida o‘ngdan chapga
kamayadi
234.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404147)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi
atomlar ionlanish potensialining o‘zgarishi
(asosiy guruhda) qaysi javobda noto‘g‘ri
ifodalangan?
A) 2-davr elementlarida chapdan o‘ngga ortadi
B) ishqoriy metallarda yuqoridan pastga
ortadi
C) IIA guruh elementlarida pastdan yuqoriga
ortadi
D) 3-davr elementlarida o‘ngdan chapga
kamayadi
235.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404148)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
qaysi qismida nisbiy elektrmanfiylik katta va
atom radiusi kichik elementlar joylashgan?
A) IA guruhida
B) lantanoidlar guruhida
C) VIIA guruhida
D) I va VII guruhlar oralig‘ida
236.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404149)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalida
pastdan yuqoriga qarab elementlarning (asosiy
guruhda) atom radiusi va ionlanish potensialining
o‘zgarishi qaysi javobda to‘g‘ri ifodalangan?
A) atom radiusi va ionlanish potensiali ortadi
B) atom radiusi va ionlanish potensiali kamayadi
C) atom radiusi ortadi va ionlanish potensiali
kamayadi
D) atom radiusi kamayadi va ionlanish
potensiali ortadi
237.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404150)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalida
pastdan yuqoriga qarab elementlarning (asosiy
guruhda) atom radiusi va elektrmanfiyligining
o‘zgarishi qaysi javobda to‘g‘ri ifodalangan?
A) atom radiusi va elektrmanfiyligi ortadi
B) atom radiusi kamayadi va
elektrmanfiyligi ortadi
C) atom radiusi ortadi va elektrmanfiyligi
kamayadi
D) atom radiusi va elektrmanfiyligi kamayadi
238.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404151)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalida
yuqoridan pastga qarab elementlarning (asosiy
guruhda) atom radiusi va elektrmanfiyligi ning
o‘zgarishi qaysi javobda to‘g‘ri ifodalangan?
A) atom radiusi ortadi va elektrmanfiyligi
kamayadi
B) atom radiusi va elektrmanfiyligi kamayadi
C) atom radiusi va elektrmanfiyligi ortadi
D) atom radiusi kamayadi va elektrmanfiyligi
ortadi
239.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404152)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
asosiy guruhida tartib raqami ortib borishi bilan
quyidagi qaysi qonuniyat kuzatiladi?
A) atom radiusi kamayadi, atom massasi ortadi
B) elektrmanfiylik ortadi, protonlar soni
kamayadi
C) atom radiusi ortadi, elektrmanfiylik
kamayadi
D) ionlanish potensiali ortadi, elektrmanfiylik
kamayadi
240.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404153)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
asosiy guruhida tartib raqami kamayib borishi
bilan quyidagi qaysi qonuniyat kuzatiladi?
A) atom radiusi kamayadi, atom massasi ortadi
B) elektrmanfiylik ortadi, protonlar soni
kamayadi
C) atom radiusi ortadi, elektrmanfiylik kamayadi
D) ionlanish potensiali ortadi, elektrmanfiylik
kamayadi
241.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404154)
Uchinchi davr elementlari atomlarida tartib
raqami ortib borishi bilan ularning qaysi
xususiyatlari susayib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) metallik; 3) ionlanish
potensiali; 4) tashqi energetik qavatdagi
elektronlar soni; 5) metalmaslik; 6) atom radiusi
A) 1, 3, 4, 5
B) 3, 5
C) 2, 4, 6
D) 2, 6

Кимё
20
242.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404155)
Ikkinchi davr elementlari atomlarida tartib
raqami kamayib borishi bilan ularning qaysi
xususiyatlari susayib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) metallik; 3) ionlanish
potensiali; 4) tashqi energetik qavatdagi
elektronlar soni; 5) metalmaslik; 6) atom radiusi
A) 1, 3, 4, 5
B) 3, 5
C) 2, 4, 6
D) 2, 6
243.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404156)
Qaysi xususiyatlar tartib raqami ortishi bilan
davriy o‘zgaradi?
1) elektronga moyillik; 2) atom radiusi; 3) yadro
zaryadi; 4) ionlanish energiyasi; 5) elektronlar
soni; 6) elektrmanfiylik
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4, 6
C) 3, 5
D) 2, 4, 6
244.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404157)
Qaysi xususiyatlar tartib raqami ortishi bilan
davriy o‘zgarmaydi?
1) elektronga moyillik; 2) atom radiusi; 3) yadro
zaryadi; 4) ionlanish energiyasi; 5) elektronlar
soni; 6) elektrmanfiylik
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4, 6
C) 3, 5
D) 2, 4, 6
245.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404158)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi IA
guruhda joylashgan elementlar atomlari qanday
xossalari bilan farq qiladi?
1) atom radiusi; 2) yadrodagi protonlar soni;
3) tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni;
4) elektrmanfiylik; 5) ionlanish energiyasi
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4, 5
246.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404159)
Metalmaslarga xos bo‘lgan xususiyatlarni
aniqlang.
1) elektrmanfiyligi nisbatan past bo‘ladi;
2) ionlanish energiyasi nisbatan kichik bo‘ladi;
3) elektrmanfiyligi nisbatan yuqori bo‘ladi;
4) atom radiusi nisbatan kichik bo‘ladi;
5) ionlanish energiyasi nisbatan yuqori bo‘ladi;
6) atom radiusi nisbatan katta bo‘ladi
A) 1, 2, 6
B) 1, 5, 6
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
247.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404160)
Metallarga xos bo‘lgan xususiyatlarni aniqlang.
1) elektrmanfiyligi nisbatan past bo‘ladi;
2) ionlanish energiyasi nisbatan kichik bo‘ladi;
3) elektrmanfiyligi nisbatan yuqori bo‘ladi;
4) atom radiusi nisbatan kichik bo‘ladi;
5) ionlanish energiyasi nisbatan yuqori bo‘ladi;
6) atom radiusi nisbatan katta bo‘ladi
A) 1, 2, 6
B) 1, 5, 6
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
248.
1.4-1 file-» 80 - 23 - -
(404161)
Birinchi guruhning asosiy guruhchasida tartib
raqamning kamayishi bilan metallik,
oksidlovchilik, atom radiusi va ionlanish
potensiali (mos ravishda) qanday o‘zgaradi?
A) ortadi, ortadi, ortadi, kamayadi
B) kamayadi, ortadi, kamayadi, ortadi
C) kamayadi, ortadi, ortadi, kamayadi
D) ortadi, kamayadi, ortadi, kamayadi
249.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711051)
Quyidagi qatorda elektrmanfiylik qanday
o‘zgaradi?
yod; brom; xlor; ftor; kislorod; azot; uglerod; bor.
A) kamayadi
B) ortadi
C) avvaliga kamayadi, so‘ngra ortadi
D) avvaliga ortadi, so‘ngra kamayadi
250.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711052)
Qaysi qatorda elementlar elektrmanfiyligi ortib
borish tartibida joylashgan?
A) litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy
B) uglerod, kremniy, germaniy, qo‘rg‘oshin,
qalay
C) natriy, magniy, alyuminiy, fosfor, xlor
D) yod, brom, xlor, ftor, vodorod
251.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711053)
Qaysi qatorda elementlar elektrmanfiyligi
kamayib borishi tartibida joylashgan?
A) litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy
B) uglerod, kremniy, germaniy, qo‘rg‘oshin,
qalay
C) natriy, magniy, alyuminiy, fosfor, xlor
D) yod, brom, xlor, ftor, vodorod
252.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711054)
Qaysi qatorda elementlar atomlari radiusi ortib
borishi tartibida joylashgan?
A) uglerod, bor, berilliy, ftor
B) kislorod, oltingugurt, selen, tellur
C) qalay, germaniy, kremniy, uglerod
D) natriy, kaliy, rubidiy, vodorod
253.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711055)
Qaysi qatorda elementlar atomlari radiusi
kamayib borishi tartibida joylashgan?
A) uglerod, bor, berilliy, ftor
B) kislorod, oltingugurt, selen, tellur
C) qalay, germaniy, kremniy, uglerod
D) natriy, kaliy, rubidiy, vodorod

Кимё
21
254.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711056)
Qaysi qatorda elementlarning ionlanish potensiali
kamayib boradi?
A) magniy, kalsiy, stronsiy, berilliy
B) seziy, rubidiy, kaliy, natriy
C) geliy, neon, argon, kripton
D) litiy, kaliy, natriy, vodorod
255.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711057)
Qaysi qatorda elementlarning ionlanish potensiali
ortib boradi?
A) magniy, kalsiy, stronsiy, berilliy
B) seziy, rubidiy, kaliy, natriy
C) geliy, neon, argon, kripton
D) litiy, kaliy, natriy, vodorod
256.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711058)
D.I.Medeleyev elementlar davriy jadvalining IA
guruhida yuqoridan pastga qarab tushganda
quyidagi xususiyatlarning qaysilari ortib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) atom radiusi; 3) metallik
xossasi; 4) yadro zaryadi; 5) ionlanish potensiali.
A) 1, 4, 5
B) 1, 5
C) 2, 4
D) 2, 3, 4
257.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711059)
D.I.Medeleyev elementlar davriy jadvalining IA
guruhida pastdan yuqoriga qarab chiqqanda
quyidagi xususiyatlarning qaysilari ortib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) atom radiusi; 3) metallik
xossasi; 4) yadro zaryadi; 5) ionlanish potensiali.
A) 1, 4, 5
B) 1, 5
C) 2, 4
D) 2, 3, 4
258.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711060)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi
atomlar elektrmanfiyligining o‘zgarishi qaysi
javobda to‘g‘ri ifodalangan?
A) 2-davrdagi elementlarda chapdan o‘ngga
kamayadi
B) ishqoriy metallarda pastdan yuqoriga
qarab ortadi
C) 3-davrdagi elementlarda chapdan o‘ngga
kamayadi
D) ishqoriy-yer metallarda yuqoridan pastga
qarab ortadi
259.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711061)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining IIA
guruhida yuqoridan pastga qarab elementlarning
atom radiusi va ionlanish potensiali o‘zgarish
tartibini aniqlang.
A) atomlarning ionlanish potensiali va radiusi
ortadi
B) atomlarning ionlanish potensiali va radiusi
kamayadi
C) atom radiusi ortadi, ionlanish
potensiali kamayadi
D) atom radiusi kamayadi, ionlanish potensiali
ortadi
260.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711062)
Ikkinchi davr elementlari atomlarida tartib
raqamining ortib borishi bilan ularning qaysi
xususiyatlari susayib boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) metallik; 3) ionlanish
potensiali; 4) tashqi energetik qavatdagi
elektronlar soni; 5) metalmaslik; 6) atom radiusi.
A) 1, 3, 5
B) 2, 6
C) 2, 4, 6
D) 1, 3, 4, 5
261.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711063)
Qaysi qatordagi elementlar elektrmanfiyligi ortib
borishi tartibida joylashgan?
A) kaliy, kalsiy, skandiy, titan, vanadiy
B) kaliy, kalsiy, vanadiy, titan, skandiy
C) yod, brom, xlor, ftor, azot
D) niobiy, sirkoniy, ittriy, stronsiy, rubidiy
262.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711064)
Qaysi qatordagi elementlar elektrmanfiyligi
kamayib borishi tartibida joylashgan?
A) kaliy, kalsiy, skandiy, titan, vanadiy
B) kaliy, kalsiy, vanadiy, titan, skandiy
C) yod, brom, xlor, ftor, azot
D) niobiy, sirkoniy, ittriy, stronsiy, rubidiy
263.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711065)
Uchinchi guruhning asosiy guruhida elementlar
atom massasi ortishi bilan ularning metalmaslik
xossasi, elektrmanfiyligi, atom radiusi va
ionlanish potensiali (berilgan tartibda) qanday
o‘zgaradi?
A) ortadi, ortadi, ortadi, kamayadi
B) kamayadi, ortadi, ortadi, ortadi
C) ortadi, ortadi, kamayadi, ortadi
D) kamayadi, kamayadi, ortadi, kamayadi

Кимё
22
264.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711066)
Ikkinchi davr elementlarida tartib raqami ortib
borishi bilan ularning qaysi xususiyatlari ortib
boradi?
1) elektrmanfiylik; 2) metallik; 3) ionlanish
potensiali; 4) tashqi energetik qavatdagi
elektronlar soni; 5) metalmaslik; 6) atom radiusi.
A) 1, 3, 4, 5
B) 3, 5
C) 2, 4, 6
D) 2, 6
265.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711067)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi ortib
borishi tartibida joylashtirilgan?
A) kislorod, oltingugurt, selen, tellur,
poloniy
B) poloniy, tellur, selen, oltingugurt, kislorod
C) kislorod, tellur, oltingugurt, selen, poloniy
D) poloniy, selen, oltingugurt, tellur, kislorod
266.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711068)
Qaysi qatorda elementlar atom radiusi kamayib
borishi tartibida joylashtirilgan?
A) kislorod, oltingugurt, selen, tellur, poloniy
B) poloniy, tellur, selen, oltingugurt,
kislorod
C) kislorod, tellur, oltingugurt, selen, poloniy
D) poloniy, selen, oltingugurt, tellur, kislorod
267.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711069)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
asosiy guruhida tartib raqami ortib borishi bilan
quyidagi qaysi qonuniyat kuzatiladi?
A) atom radiusi va protonlar soni kamayadi
B) elektrmanfiylik va ionlanish potensiali
kamayadi
C) atom radiusi va elektrmanfiylik ortadi
D) atomlarning ionlanish potensiali va
elektrmanfiylik ortadi
268.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711070)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
VIIA guruhida tartib raqami kamayib borishi
bilan quyidagi qaysi qonuniyat kuzatiladi?
A) atom radiusi ortadi, atom massasi kamayadi
B) elektrmanfiylik kamayadi, elektronlar soni
ortadi
C) atom radiusi va elektrmanfiylik kamayadi
D) ionlanish potensiali va elektrmanfiylik
ortadi
269.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711071)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi IA
guruhda joylashgan element atomlarida tartib
raqami kamayishi bilan quyidagi xususiyatlar
qanday o‘zgaradi?
1) atom radiusi; 2) elektrmanfiylik; 3) ionlanish
energiyasi; 4) elektronga moyillik; 5) tashqi
energetik qavatdagi elektronlar soni.
A) 1-ortadi; 2, 3, 4-kamayadi; 5-o‘zgarmaydi
B) 1-kamayadi; 2, 3, 4-ortadi;
5-o‘zgarmaydi
C) 1, 3, 4-ortadi; 2, 5-kamayadi
D) 1, 2-ortadi; 3, 4, 5-o‘zgarmaydi
270.
1.4-1 file-» 80 - 54 - - 1
(711072)
D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalining
bitta guruhchasida (asosiy) joylashgan element
atomlarining qanday xususiyatlari umumiy
bo‘ladi?
1) tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni;
2) valentlik; 3) elektron qavatlar soni;
4) oksidlarning formulasi; 5) elektrmanfiylik.
A) 3, 5
B) 1, 2, 4

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling