Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet43/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   49
A) 4,48
B) 3,36
C) 8,96
D) 2,24
2667.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224265)
200 г 6,475% ли фениламмонийхлорид
эритмаси билан бромли сув орасидаги реакция
охиригача олиб борилди. Реакцион
аралашмадан 2,4,6-триброманилинни тˇула
ажратиб олиш учун 0,1 молярли калий ишкор
эритмасидан канча (л) зарур бˇулади?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
2668.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224266)
Фенол эритмаси ва бромли сув орасидаги
реакция охиригача олиб борилди. Реакцион
аралашмани тˇула нейтраллаш учун
1,6 молярли натрий ишкор эритмасидан 0,25 л
сарфланди. Бошлан-гич эритмадаги
фенолнинг массасини (г) хисобланг.
A) 37,6
B) 9,4
C) 12,53
D) 1,88
2669.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224267)
Карбол кислота эритмаси ва бромли сув
орасидаги реакция охиригача олиб борилди.
Реакцион аралашмани тˇула нейтраллаш учун
0,05 молярли натрий ишкор эритмасидан 12 л
сарфланди. Бошлан-гич эритмадаги карбол
кислотанинг массасини (г) хисобланг.
A) 14,1
B) 56,14
C) 18,8
D) 9,4
2670.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224268)
400 г 2,59% ли фениламмонийхлорид эритмаси
билан бромли сув орасидаги реакция
охиригача олиб борилди. Реакцион
аралашмадан 2,4,6-триброманилинни тˇула
ажратиб олиш учун 0,05 молярли калий
гидроксид эритмасидан канча (л) зарур
бˇулади?
A) 6,4
B) 1,6
C) 4,8
D) 3,8

Кимё
211
2671.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224269)
Фениламмонийхлорид эритмаси ва бромли сув
орасидаги реакция охиригача олиб борилди.
Реакцион аралашмадан 2,4,6-
триброманилинни тˇула ажратиб олиш учун
1,5 молярли натрий ишкор эритмасидан 2 л
сарфланди. Бошлан-гич эритмадаги
фениламмонийхлорид микдорини (моль)
хисобланг.
A) 1,0
B) 0,75
C) 0,25
D) 3,0
2672.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224328)
Пирокатехин ва карбол кислотадан иборат
0,3 моль аралашма 11,5 г натрий билан
реакцияга киришиши маълум. Бошлан-гич
аралашмадаги карбол кислотанинг масса
улушини (%) аникланг.
A) 36
B) 30
C) 70
D) 64
2673.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224329)
Пирокатехин, этилформиат ва
метилацетатдан иборат 0,6 моль аралашма
32 г натрий гидроксид билан реакцияга
киришиши маълум бˇулса, аралашмадаги
пирокатехин массасини (г) аникланг.
A) 38,4
B) 29,6
C) 42,6
D) 22,0
2674.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224330)
Бензил спирт, о-кризол ва пирокатехиндан
иборат 0,9 моль аралашма 27,6 г натрий билан
реакцияга киришиши маълум бˇулса,
аралашмадаги пирокатехин массасини (г)
аникланг.
A) 64,8
B) 52
C) 45,4
D) 33
2675.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224331)
Бензол, кумол ва 1-метил-4-этилбензолдан
иборат 1,2 моль аралашма тˇула ёндирилганда
9,3 моль CO
2
ажралди. Шунча микдордаги
аралашма калий перманганат билан
оксидланганда 66,4 г терефтал кислота хосил
бˇулди. Бошлан-гич аралашмадаги кумолнинг
массасини (г) аникланг.
A) 51
B) 36
C) 48
D) 39
2676.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224332)
Терефтал кислота, фенилформиат ва бензой
кислотадан иборат 0,3 моль аралашма 16 г
натрий гидроксид билан реакцияга киришиши
маълум. Бошлан-гич аралашмадаги терефтал
кислотанинг массасини (г) аникланг.
A) 16,6
B) 41,0
C) 24,4
D) 12,2
2677.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224333)
Бензой кислота, фенилформиат ва терефтал
кислотадан иборат 0,3 моль аралашма 16 г
натрий гидроксид билан реакцияга киришиши
маълум. Бошлан-гич аралашмадаги бензой
кислота ва фенилформиат массаларининг
йи-гиндисини (г) аникланг.
A) 16,6
B) 24,4
C) 12,2
D) 41,0
2678.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224334)
Бензол ва толуол аралашмаси оксидланганда
24,4 г ароматик кислота хосил бˇ
улди. Шундай
микдордаги аралашма тˇула ёндирилганда
114,4 г CO
2
ажралган бˇулса, бошлан-гич
аралашманинг массасини (г) аникланг.
A) 28
B) 57
C) 34
D) 40
2679.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224335)
117 г бензол AlCl
3
иштирокида етарли
микдордаги пропилен билан реакцияга
киришди. Олинган махсулот H
2
SO
4
иштирокида кислород билан оксидланди.
Хосил бˇулган ароматик модданинг массасини
(г) аникланг.
A) 117
B) 182
C) 156
D) 141
2680.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224336)
78 г бензолни нитролашдан олинган модда
кайтарилиб, сˇунгра тˇула бромланганда неча
грамм махсулот хосил бˇулади?
A) 363
B) 123
C) 93
D) 330
2681.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(224337)
Таркиби C
8
H
10
бˇулган ароматик
углеводороднинг кандай изомер(лар)и
оксидланганда бир асосли карбон кислотага
айланади?
1) этилбензол; 2) 1,4- диметилбензол;
3) 1,2-диметилбензол; 4) кумол; 5) п-ксилол;
6) стирол
A) 3
B) 1
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 6
2682.
6.4-2 file-» 80 - 8 - -
(225401)
Анилин, бензол ва фенолдан иборат 181,2 г
аралашмага водородхлорид юборилганда
51,8 г чˇ
укма тушди. Чˇукма ажратилиб
натрий ишкор эритмаси билан ишлов
берилганда фильтрат икки кисмга бˇулинди.
Юкори кисмининг хажми 39 мл (ρ=0,8 г/мл)
бˇулса, бошлан-гич моддаларнинг моль
нисбатини (мос равишда) аникланг.
A) 1:1:1
B) 1:2:3
C) 1:1:3
D) 1:1:2

Кимё
212
2683.
6.4-2 file-» 80 - 12 - -
(231409)
Темир(III) бромид иштирокида бензолнинг
(ρ=0,8 г/мл) бромланишидан ажралган газ
етарли микдордаги кумуш нитрат
эритмасидан ˇутказилганда 9,4 г чˇукма тушди.
Реакцияда иштирок этган бензол
хажмини (мл) хисобланг.
A) 3,9
B) 4,87
C) 5,63
D) 7,58
2684.
6.4-2 file-» 80 - 12 - -
(231423)
Анилин, бензол ва фенолдан иборат 26,5 г
аралашмага водород хлорид юборилганда
12,95 г чˇ
укма тушди. Чˇукма ажратилиб
натрий ишкор эритмаси билан ишлов
берилганда фильтрат икки кисмга бˇулинди.
Юкори кисмининг хажми 9,75 мл (ρ=0,8 г/мл)
бˇулса, бошлан-гич аралашмадаги фенол
массасини (г) аникланг.
A) 12,95
B) 9,4
C) 7,8
D) 5,75
2685.
6.4-2 file-» 80 - 15 - -
(233538)
Натрий ацетат ва мˇул микдордаги натрий
гидроксиддан иборат 100 г аралашма
киздирилганда газ хосил бˇулди. Бу газ куёш
нури таъсирида хлор билан реакцияга
киришиши натижасида олинган моногалоидли
бирикма натрий билан таъсирлашиб 7,5 г
махсулот хосил бˇулди. Реакцияга
катнашмаган NaOH массасини (г) аникланг.
A) 39
B) 20
C) 41
D) 59
2686.
6.4-2 file-» 80 - 15 - -
(233555)
72 г ароматик углеводород калий перманганат
билан киздириб, озгина кислота кˇушилгач,
”А” модда олинди. ”А” моддани нейтраллаш
учун 120 г 20% ли натрий гидроксид эритмаси
керак бˇулди. Бошлан-гич ароматик
углеводород(лар)ни аникланг.
1) кумол; 2) метилбензол; 3) пропилбензол;
4) иккиламчибутилбензол
A) 1, 3
B) 2
C) 3
D) 2, 4
2687.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(237318)
Карбол ва сирка кислотасидан иборат
аралашмани нейтраллаш учун 200 г 10% ли
натрий гидроксид эритмаси сарфланди.
Худди шундай аралашмага бромли сув таъсир
эттирилганда 66,2 г чˇукма хосил бˇулди.
Бошлан-гич аралашмадаги кислоталарнинг
моль нисбатини аникланг.
A) 1 : 1
B) 1 : 1, 5
C) 1 : 2
D) 1 : 1, 75
2688.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(237319)
21 г циклогексанни катализатор (P t)
иштирокида киздириб (t=300

C) олинган
ароматик углеводородга олдинига F eCl
3
иштирокида бром, сˇунгра натрий гидроксид
билан ишлов берилганда хосил бˇулган
махсулот массасини (г) хисобланг.
A) 39,25
B) 56,4
C) 82,75
D) 23,5
2689.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(237320)
49 г циклогептанни (Cr
2
O
3
катализатор
иштирокида) киздириб олинган ароматик
углеводородга ортикча микдорда бромли сув
таъсир эттирилганда олинган ароматик
махсулот массасини (г) хисобланг.
A) 46
B) 78,5
C) 164,5
D) 85,5
2690.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(237346)
Фенол гомологи мˇул микдордаги натрий билан
ишлов берилганда 4,48 л (н.ш.) газ хосил
бˇулган. Шунча микдордаги модда натрий
гидроксид билан реакцияга киришганда 57,6 г
натрий фенолят олинди. Реакция учун кандай
моддалар олинган?
1) 2-этилфенол; 2) бензил спирт;
3) 3-фенилпропанол-1; 4) 2,4-диметилфенол.
A) 2, 3, 4
B) 1, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3
2691.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(237347)
Таркибида бензол халкаси бˇулган модда мˇул
микдордаги натрий билан ишлов берилганда
1,12 л (н.ш.) газ хосил бˇ
улган. Шунча
микдордаги модда сирка кислота билан тˇула
реакцияга киришганда 17,8 г мураккаб эфир
олинди. Реакция учун кандай моддалар
олинган?
1) 2,4,6-триметилфенол; 2) 2-фенилэтанол;
3) о-кризол; 4) п-изопропилфенол.
A) 1, 2
B) 1, 4
C) 3, 4
D) 2, 3
2692.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312612)
200 g 6,475% li fenilammoniyxlorid eritmasi
bilan bromli suv orasidagi reaksiya oxirigacha
olib borildi. Reaksion aralashmadan
2,4,6-tribromanilinni to‘la ajratib olish uchun
0,1 molyarli kaliy ishqor eritmasidan qancha (l)
zarur bo‘ladi?
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
2693.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312613)
Fenol eritmasi va bromli suv orasidagi reaksiya
oxirigacha olib borildi. Reaksion aralashmani
to‘la neytrallash uchun 1,6 molyarli natriy ishqor
eritmasidan 0,25 l sarflandi. Boshlang‘ich
eritmadagi fenolning massasini (g) hisoblang.
A) 37,6
B) 9,4
C) 12,53
D) 1,88

Кимё
213
2694.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312614)
Karbol kislota eritmasi va bromli suv orasidagi
reaksiya oxirigacha olib borildi. Reaksion
aralashmani to‘la neytrallash uchun 0,05 molyarli
natriy ishqor eritmasidan 12 l sarflandi.
Boshlang‘ich eritmadagi karbol kislotaning
massasini (g) hisoblang.
A) 14,1
B) 56,14
C) 18,8
D) 9,4
2695.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312615)
400 g 2,59% li fenilammoniyxlorid eritmasi bilan
bromli suv orasidagi reaksiya oxirigacha olib
borildi. Reaksion aralashmadan
2,4,6-tribromanilinni to‘la ajratib olish uchun
0,05 molyarli kaliy gidroksid eritmasidan qancha
(l) zarur bo‘ladi?
A) 6,4
B) 1,6
C) 4,8
D) 3,8
2696.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312616)
Fenilammoniyxlorid eritmasi va bromli suv
orasidagi reaksiya oxirigacha olib borildi.
Reaksion aralashmadan 2,4,6-tribromanilinni
to‘la ajratib olish uchun 1,5 molyarli natriy
ishqor eritmasidan 2 l sarflandi. Boshlang‘ich
eritmadagi fenilammoniyxlorid miqdorini (mol)
hisoblang.
A) 1,0
B) 0,75
C) 0,25
D) 3,0
2697.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312617)
Pirokatexin va karbol kislotadan iborat 0,3 mol
aralashma 11,5 g natriy bilan reaksiyaga
kirishishi ma’lum. Boshlang‘ich aralashmadagi
karbol kislotaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 36
B) 30
C) 70
D) 64
2698.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312618)
Pirokatexin, etilformiat va metilatsetatdan iborat
0,6 mol aralashma 32 g natriy gidroksid bilan
reaksiyaga kirishishi ma’lum bo‘lsa,
aralashmadagi pirokatexin massasini (g)
aniqlang.
A) 38,4
B) 29,6
C) 42,6
D) 22,0
2699.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312619)
Benzil spirt, o-krizol va pirokatexindan iborat
0,9 mol aralashma 27,6 g natriy bilan reaksiyaga
kirishishi ma’lum bo‘lsa, aralashmadagi
pirokatexin massasini (g) aniqlang.
A) 64,8
B) 52
C) 45,4
D) 33
2700.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312620)
Benzol, kumol va 1-metil-4-etilbenzoldan iborat
1,2 mol aralashma to‘la yondirilganda 9,3 mol
CO
2
ajraldi. Shuncha miqdordagi aralashma
kaliy permanganat bilan oksidlanganda 66,4 g
tereftal kislota hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashmadagi kumolning massasini (g) aniqlang.
A) 51
B) 36
C) 48
D) 39
2701.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312621)
Tereftal kislota, fenilformiat va benzoy
kislotadan iborat 0,3 mol aralashma 16 g natriy
gidroksid bilan reaksiyaga kirishishi ma’lum.
Boshlang‘ich aralashmadagi tereftal kislotaning
massasini (g) aniqlang.
A) 16,6
B) 41,0
C) 24,4
D) 12,2
2702.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312622)
Benzoy kislota, fenilformiat va tereftal kislotadan
iborat 0,3 mol aralashma 16 g natriy gidroksid
bilan reaksiyaga kirishishi ma’lum. Boshlang‘ich
aralashmadagi benzoy kislota va fenilformiat
massalarining yig‘indisini (g) aniqlang.
A) 16,6
B) 24,4
C) 12,2
D) 41,0
2703.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312623)
Benzol va toluol aralashmasi oksidlanganda
24,4 g aromatik kislota hosil bo‘ldi. Shunday
miqdordagi aralashma to‘la yondirilganda 114,4 g
CO
2
ajralgan bo‘lsa, boshlang‘ich aralashmaning
massasini (g) aniqlang.
A) 28
B) 57
C) 34
D) 40
2704.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312624)
117 g benzol AlCl
3
ishtirokida yetarli miqdordagi
propilen bilan reaksiyaga kirishdi. Olingan
mahsulot H
2
SO
4
ishtirokida kislorod bilan
oksidlandi. Hosil bo‘lgan aromatik moddaning
massasini (g) aniqlang.
A) 117
B) 182
C) 156
D) 141
2705.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312625)
78 g benzolni nitrolashdan olingan modda
qaytarilib, so‘ngra to‘la bromlanganda necha
gramm mahsulot hosil bo‘ladi?
A) 363
B) 123
C) 93
D) 330
2706.
6.4-2 file-» 80 - 6 - -
(312626)
Tarkibi C
8
H
10
bo‘lgan aromatik uglevodorodning
qanday izomer(lar)i oksidlanganda bir asosli
karbon kislotaga aylanadi?
1) etilbenzol; 2) 1,4-dimetilbenzol;
3) 1,2-dimetilbenzol; 4) kumol; 5) p-ksilol;
6) stirol
A) 3
B) 1
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 6
2707.
6.4-2 file-» 80 - 8 - -
(312627)
Anilin, benzol va fenoldan iborat 181,2 g
aralashmaga vodorodxlorid yuborilganda 51,8 g
cho‘kma tushdi. Cho‘kma ajratilib natriy ishqor
eritmasi bilan ishlov berilganda filtrat ikki
qismga bo‘lindi. Yuqori qismining hajmi 39 ml
(ρ=0,8 g/ml) bo‘lsa, boshlang‘ich moddalarning
mol nisbatini (mos ravishda) aniqlang.
A) 1:1:1
B) 1:2:3
C) 1:1:3
D) 1:1:2

Кимё
214
2708.
6.4-2 file-» 80 - 12 - -
(312628)
Temir(III) bromid ishtirokida benzolning
(ρ=0,8 g/ml) bromlanishidan ajralgan gaz yetarli
miqdordagi kumush nitrat eritmasidan
o‘tkazilganda 9,4 g cho‘kma tushdi. Reaksiyada
ishtirok etgan benzol hajmini (ml) hisoblang.
A) 3,9
B) 4,87
C) 5,63
D) 7,58
2709.
6.4-2 file-» 80 - 12 - -
(312629)
Anilin, benzol va fenoldan iborat 26,5 g
aralashmaga vodorod xlorid yuborilganda 12,95 g
cho‘kma tushdi. Cho‘kma ajratilib natriy ishqor
eritmasi bilan ishlov berilganda filtrat ikki
qismga bo‘lindi. Yuqori qismining hajmi 9,75 ml
(ρ=0,8 g/ml) bo‘lsa, boshlang‘ich aralashmadagi
fenol massasini (g) aniqlang.
A) 12,95
B) 9,4
C) 7,8
D) 5,75
2710.
6.4-2 file-» 80 - 15 - -
(312630)
Natriy atsetat va mo‘l miqdordagi natriy
gidroksiddan iborat 100 g aralashma
qizdirilganda gaz hosil bo‘ldi. Bu gaz quyosh
nuri ta’sirida xlor bilan reaksiyaga kirishishi
natijasida olingan monogaloidli birikma natriy
bilan ta’sirlashib 7,5 g mahsulot hosil bo‘ldi.
Reaksiyaga qatnashmagan N aOH massasini (g)
aniqlang.
A) 39
B) 20
C) 41
D) 59
2711.
6.4-2 file-» 80 - 15 - -
(312631)
72 g aromatik uglevodorod kaliy permanganat
bilan qizdirib, ozgina kislota qo‘shilgach, ”A”
modda olindi. ”A” moddani neytrallash uchun
120 g 20% li natriy gidroksid eritmasi kerak
bo‘ldi. Boshlang‘ich aromatik uglevodorod(lar)ni
aniqlang.
1) kumol; 2) metilbenzol; 3) propilbenzol;
4) ikkilamchibutilbenzol
A) 1, 3
B) 2
C) 3
D) 2, 4
2712.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(312632)
Karbol va sirka kislotasidan iborat aralashmani
neytrallash uchun 200 g 10% li natriy gidroksid
eritmasi sarflandi. Xuddi shunday aralashmaga
bromli suv ta’sir ettirilganda 66,2 g cho‘kma
hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich aralashmadagi
kislotalarning mol nisbatini aniqlang.
A) 1 : 1
B) 1 : 1, 5
C) 1 : 2
D) 1 : 1, 75
2713.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(312633)
21 g siklogeksanni katalizator (P t) ishtirokida
qizdirib (t=300

C) olingan aromatik
uglevodorodga oldiniga F eCl
3
ishtirokida brom,
so‘ngra natriy gidroksid bilan ishlov berilganda
hosil bo‘lgan mahsulot massasini (g) hisoblang.
A) 39,25
B) 56,4
C) 82,75
D) 23,5
2714.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(312634)
49 g siklogeptanni (Cr
2
O
3
katalizator
ishtirokida) qizdirib olingan aromatik
uglevodorodga ortiqcha miqdorda bromli suv
ta’sir ettirilganda olingan aromatik mahsulot
massasini (g) hisoblang.
A) 46
B) 78,5
C) 164,5
D) 85,5
2715.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(312635)
Fenol gomologi mo‘l miqdordagi natriy bilan
ishlov berilganda 4,48 l (n.sh.) gaz hosil bo‘lgan.
Shuncha miqdordagi modda natriy gidroksid
bilan reaksiyaga kirishganda 57,6 g natriy
fenolyat olindi. Reaksiya uchun qanday
moddalar olingan?
1) 2-etilfenol; 2) benzil spirt;
3) 3-fenilpropanol-1; 4) 2,4-dimetilfenol.
A) 2, 3, 4
B) 1, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3
2716.
6.4-2 file-» 80 - 16 - -
(312636)
Tarkibida benzol halqasi bo‘lgan modda mo‘l
miqdordagi natriy bilan ishlov berilganda
1,12 l (n.sh.) gaz hosil bo‘lgan. Shuncha
miqdordagi modda sirka kislota bilan to‘la
reaksiyaga kirishganda 17,8 g murakkab efir
olindi. Reaksiya uchun qanday moddalar
olingan?
1) 2,4,6-trimetilfenol; 2) 2-feniletanol; 3) o-krizol;
4) p-izopropilfenol.
A) 1, 2
B) 1, 4
C) 3, 4
D) 2, 3
2717.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404596)
Benzol halqasida bitta o‘rinbosari bo‘lgan C
9
H
12
tarkibli aromatik moddaning izomerlari sonini
aniqlang.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2718.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404597)
Benzol halqasida bitta o‘rinbosari bo‘lgan
C
10
H
14
tarkibli aromatik moddaning izomerlari
sonini aniqlang.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
2719.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404598)
Benzol halqasida ikkita o‘rinbosari bo‘lgan
C
10
H
14
tarkibli aromatik moddaning izomerlari
sonini aniqlang.
A) 8
B) 10
C) 9
D) 12
2720.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404599)
Benzol halqasida bitta va ikkita o‘rinbosarlari
bo‘lgan C
10
H
14
tarkibli aromatik moddalarning
izomerlari yig‘indisini aniqlang.
A) 4+9
B) 4+12
C) 3+10
D) 3+12

Кимё
215
2721.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404600)
Benzol halqasida ikkita o‘rinbosari bo‘lgan
C
9
H
12
tarkibli aromatik moddaning izomerlari
sonini aniqlang.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2722.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404601)
Benzol halqasida bitta va ikkita o‘rinbosarlari
bo‘lgan C
9
H
12
tarkibli aromatik moddalar
izomerlari yig‘indisini aniqlang.
A) 2+4
B) 3+4
C) 2+3
D) 3+5
2723.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404602)
Tarkibida benzol halqasi bo‘lgan C
7
H
8
O tarkibli
fenol izomerlari (OH

guruhi to‘g‘ridan to‘g‘ri
benzol halqasi bilan ulangan) sonini aniqlang.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2724.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404603)
Tarkibi C
9
H
12
bo‘lgan aromatik uglevodorodning
nechta izomeri oksidlanganda uch asosli aromatik
karbon kislota hosil bo‘ladi?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2725.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404604)
Tarkibi C
9
H
12
bo‘lgan aromatik uglevodorodning
nechta izomeri oksidlanganda ikki asosli
aromatik karbon kislota hosil bo‘ladi?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2726.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404605)
Tarkibi C
9
H
12
bo‘lgan benzol yadrosi tutgan
uglevodorodning nechta izomeri mavjud?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
2727.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404606)
Fenolga yetarli miqdorda nitrat kislota (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda, 1:2:3 mol nisbatda
2-nitrofenol, 4-nitrofenol va
2,4,6-trinitrofenollardan iborat 0,9 mol mahsulot
olindi. Hosil bo‘lgan pikrin kislotaning
massasini (g) aniqlang.
A) 123,2
B) 68,7
C) 34,5
D) 103,05
2728.
6.4-2 file-» 80 - 20 - -
(404607)
Fenolga yetarli miqdorda nitrat kislota (H
2
SO
4
ishtirokida) ta’sir ettirilganda, 1:2:3 mol nisbatda
2-nitrofenol, 4-nitrofenol va
2,4,6-trinitrofenollardan iborat 0,9 mol mahsulot
olindi. Reaksiyaga qatnashgan nitrat kislotaning
massasini (g) toping.
A) 75,8
B) 56,7
C) 147,2
D) 113,4
2729.
6.4-2 file-» 80 - 64 - - 1
(711697)
Toluol va benzoldan iborat aralashmani kaliy
permanganat eritmasi (H
2
SO
4
ishtirokida) bilan
oksidlaganda 48,8 g bir asosli organik kislota
hosil bo‘ldi. Ushbu kislotaga ortiqcha miqdordagi
natriy gidrokarbonat eritmasi ta’sir ettirilganda
ajralgan gaz hajmi boshlang‘ich uglevodorodlar
aralashmasini to‘la yondirilgandagi ajraladigan
shunday gaz hajmidan 16,5 marta kichik bo‘lsa,
boshlang‘ich aralashmaning massasini (g)
aniqlang.
A) 86,2
B) 94,2
C) 76,8
D) 114,7
2730.
6.4-2 file-» 80 - 64 - - 1
(711698)
Benzol, siklogeksen va siklogeksandan iborat
aralashma katalitik degidrogenlanganda 4,8 g
vodorod va 93,6 g benzol hosil bo‘ldi.
Boshlang‘ich aralashmaning 96 g bromni
biriktirishi ma’lum bo‘lsa, uning massasini (g)
aniqlang.
A) 98,4
B) 129,6

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling