Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet45/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
B) atsetilen, vinilxlorid, polivinilxlorid
C) benzol, xlorbenzol, fenol
D) propan kislota, 2-xlorpropan kislota, propan
kislota
2787.
6.5-2 file-» 80 - 6 - -
(312647)
Quyidagi sxema asosida berilgan A, B va C
moddalarni aniqlang.
A
birikish
−→
B
almashinish
−→
C
A) etanol, brometan, butan
B) atsetilen, etan, brometan
C) etan, xloretan, etanol
D) benzol, nitrobenzol, anilin
2788.
6.5-2 file-» 80 - 6 - -
(312648)
Quyidagi sxema asosida berilgan X
1
, X
2
va X
3
moddalarni aniqlang.
X
1
almashinish
−→
X
2
almashinish
−→
X
3
A) metan, atsetilen, benzol
B) etan, xloretan, etanol
C) butan, butadiyen-1,3, buten-2
D) etan, etilen, polietilen
2789.
6.5-2 file-» 80 - 6 - -
(312649)
Quyida keltirilgan o‘zgarishlar natijasida hosil
bo‘lgan X
3
va X
5
moddalarni aniqlang.
CH
3
CH
2
COON a
N aOH
−→
X
1
Br
2
(hν)
−→
X
2

N aOH
(suv)
−→
X
3
H
2
SO
4
, t>
140
−→
X
4
KM nO
4
(H
2
O
)
−→
X
5
A) atsetaldegid, propanol
B) etanol, etilenglikol
C) etil spirt, izopropanol
D) propanal, sirka kislota

Кимё
221
2790.
6.5-2 file-» 80 - 6 - -
(312650)
Quyida keltirilgan o‘zgarishlar natijasida hosil
bo‘lgan X
3
va X
5
moddalarni aniqlang.
Al
4
C
3
H
2
O
−→
X
1
1500

C
−→
X
2
C
akt
t
−→

X
3
C
3
H
6
(AlCl
3
)
−→
X
4
3HNO
3
−→
X
5
A) etan, 1,3,5-trinitrobenzol
B) benzol, 2,4,6-trinitrotoluol
C) benzol, 1,3,5-trinitrobenzol
D) benzol, 2,4,6-trinitrokumol
2791.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404672)
Mis(II) gidroksid bilan qaysi moddani qizdirish
natijasida CH
3
CH(C
2
H
5
)COOH tarkibli
modda hosil bo‘ladi?
A) 3-etilbutanal
B) 2-metilbutanal
C) 2- metilpropanal
D) 2-etilpentanal
2792.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404673)
Tarkibida bitta sp
2
gibridlangan uglerod atomi
tutgan molekulalarni aniqlang.
A) benzol, toluol
B) metanal, metan kislota
C) etilen, chumoli aldegid
D) benzol, siklogeksan
2793.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404674)
2,3,3-trimetil-2-xlorbutanga natriy gidroksidning
spirtdagi eritmasi bilan ta’sirlashishidan olingan
mahsulotga dastlab vodorod bromid, so‘ngra
natriy metali ta’sir ettirildi. Oxirgi moddaning
nomini aniqlang.
A) 2,2,3,3,5,5-geksametilgeksan
B) 2,3,3-trimetilbuten-1
C) 2,2,3,3-tetrametilgeksan
D) 2,2,3,3,4,4,5,5-oktometilgeksan
2794.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404675)
Quyidagi moddalarning har biridan 1 mol
miqdorda olinganda, qaysi moddaning massasi
eng og‘ir bo‘ladi?
A) glyukoza
B) fruktoza
C) saxaroza
D) riboza
2795.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404676)
1,2-dibrom- 2-metilpentanga rux metalini qo‘shib
qizdirilishi natijasida hosil bo‘lgan mahsulotga
avvaliga vodorod bromid, so‘ngra natriy metali
ta’sir ettirilishi natijasida hosil bo‘lgan
moddaning nomini aniqlang.
A) 2,3-dimetiloktan
B) 4,5-dimetiloktan
C) 4,4,5,5-tetrametiloktan
D) 2,3,4,5-tetrametilgeksan
2796.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404677)
7 l (n.sh.) izopren va unga nisbatan mo‘l
miqdorda olingan kislorod aralashmasi
portlatilgandan so‘ng hosil bo‘lgan suv bug‘i
kondensatsialandi. Qolgan gazlar aralashmasi 41
l (n.sh.) ni tashkil etsa, reaksiya uchun olingan
kislorodning hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 49
B) 55
C) 6
D) 62
2797.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404678)
Tarkibi C
8
H
10
bo‘lgan, oksidlanganda bir asosli
karbon kislota hosil bo‘ladigan modda(lar)ni
aniqlang.
1) etilbenzol; 2) 1,4-dimetilbenzol;
3) 1,2-dimetilbenzol; 4) kumol; 5) n-ksilol;
6) stirol
A) 3
B) 2, 3, 5
C) 1
D) 1, 4, 6
2798.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404679)
Quyida berilgan moddani xalqaro nomenklatura
bo‘yicha nomlang.
CH
3
CH(CH
3
)CH
2
(CH
2
)
4
CH
2
C(CH
3
)
2
CH
3
A) 2,9,9- trimetildekan
B) 2,3,5- trimetilgeptan
C) 2,4 -dimetilgeksan
D) 2,2,9- trimetildekan
2799.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404680)
Nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi purin
radikallarini aniqlang.
1) timil; 2) adenil; 3) uratsil; 4) sitozil; 5)guanil
A) 1; 3
B) 2; 4
C) 3; 5
D) 2; 5
2800.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404681)
Mo‘l miqdorda olingan xlor bilan benzol quyosh
nuri ta’sirida reaksiyaga kirishsa, qanday modda
hosil bo‘ladi?
A) xlorbenzol
B) 1,2-dixlorbenzol
C) geksaxlorbenzol
D) geksaxlorsiklogeksan
2801.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404682)
Formaldegid, sirka aldegid va butanal uchun
taalluqli bo‘lgan xususiyatni ko‘rsating.
A) gomologlar
B) struktur izomerlar
C) barchasi bitta modda
D) geometrik izomerlar
2802.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404683)
Tarkibi C
4
H
8
bo‘lgan alken izomerlari
bromlanganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
1) 1,2-dibrombutan; 2) 2,3-dibrombutan;
3) 1,3-dibrom-2-metilpropan;
4) 1,2-dibrom-2-metilpropan; 5) 1,4-dibrombutan
A) 1, 4, 2
B) 1, 3, 5
C) 3, 4
D) 1, 2, 4

Кимё
222
2803.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404684)
C
4
H
8
formulaga ega bo‘lgan uglevodorod uchun
nechta ochiq zanjirli (geometrik izomerlari bilan)
va siklik tuzilishli izomer uglevodorodlar to‘g‘ri
keladi?
A) 4+1
B) 2+2
C) 4+2
D) 3+3
2804.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404685)
C
7
H
7
Br tarkibli qanday birikma kaliy
permanganat bilan oksidlanganda, n-brombenzoy
kislota hosil bo‘ladi?
A) 1-brom-2-metilbenzol
B) 1-brom-3-metilbenzol
C) 1-brom-4-metilbenzol
D) 1-brom-1-feniletan
2805.
6.5-2 file-» 80 - 34 - -
(404686)
Glyukoza bijg‘iganda qanday mahsulotlar hosil
bo‘ladi?
1) moy kislota; 2) sut aldegid; 3) vodorod;
4) kroton kislota; 5) uglerod(IV) oksid;
6) propion aldegid; 7) propion kislota
A) 1; 2; 3
B) 2; 4; 6
C) 1; 3; 5
D) 1; 4; 7
2806.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225400)
Метанол ва этанол аралашмасига натрий
метали таъсир эттирилганда 6,72 л (н.ш.)
водород ажралиб чикди. Шунча микдордаги
спирт аралашмаси водород бромид билан
реакцияга киришганда 62,6 г алкилбромидлар
хосил бˇулди. Бошлан-гич аралашманинг
о-гирлигини (г) топинг.
A) 9,6
B) 28
C) 18,4
D) 24,8
2807.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225407)
37 г бир атомли A спиртнинг оксидланишидан
ˇ
ушанча углерод тутган B кислота хосил
бˇулди. B кислотага мˇул микдорда рух таъсир
эттирилганда 5,6 л (н.ш.) газ ажралди. A
спиртнинг структурасини аникланг.
1) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
;
3) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
;
4) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH
A) 1
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 3
2808.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225408)
17,6 г бир атомли A спиртнинг
оксидланишидан ˇушанча углерод тутган B
кислота хосил бˇулди. B кислотага мˇул
микдорда рух таъсир эттирилганда
2,24 л (н.ш.) газ ажралди. A спирт
структурасини аникланг.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
2
CH
3
;
3) HOCH
2
C(CH
3
)
2
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 2
D) 3
2809.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225409)
29,6 г бир атомли A спиртнинг
оксидланишидан ˇушанча углерод тутган B
кислота хосил бˇулди. B кислотага мˇул
микдорда рух таъсир эттирилганда
4,48 л (н.ш.) газ ажралди. A спиртнинг
структурасини аникланг.
1) бутанол- 1; 2) бутанол-2;
3) 2-метилбутанол-1; 4) 2-метилпропанол-2
A) 1
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 4
2810.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225410)
70,4 г бир атомли A спиртнинг
оксидланишидан ˇушанча углерод тутган B
кислота хосил бˇулди. B кислотага мˇул
микдорда рух таъсир эттирилганда
8,96 л (н.ш.) газ ажралди. A спирт
структурасини аникланг.
1) 2- метилбутанол-2; 2) 2-метилпропанол-1;
3) 3-метилбутанол-2; 4) 2-метилбутанол-1
A) 4
B) 1, 3
C) 3
D) 2, 4
2811.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225411)
39,6 г бир атомли A спиртнинг
оксидланишидан ˇушанча углерод тутган B
альдегид хосил бˇулди. B альдегидга мˇул
микдорда Ag
2
O нинг аммиакли эритмаси
таъсир эттирилганда 97,2 г чˇукма олинди. A
спирт структурасини аникланг.
1) 2-метилбутанол-2; 2) бутанол-1;
3) 2-метилпентанол-2; 4) 2-метилбутанол-1
A) 3
B) 1, 3
C) 4
D) 2, 4
2812.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225448)
29,6 г бир атомли A спиртнинг
оксидланишидан ˇушанча углерод тутган B
альдегид хосил бˇулди. B альдегидга мˇул
микдорда Ag
2
O нинг аммиакли эритмаси
таъсир эттирилганда 86,4 г чˇукма хосил
бˇулади. A спирт структурасини аникланг.
A) 2-метилпропанол-2; 2-метилбутанол-1
B) 2,2-диметилпропанол-1; 2-
метилпропанол
-1
C) 2-метилпропанол-1; бутанол-1
D) бутанол-2; 2-метилбутанол-1
2813.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(225449)
18 г A альдегиднинг кайтарилишидан ˇ
ушанча
углерод тутган B спирт хосил бˇулди. B
спиртга мˇул микдорда натрий метали таъсир
этганда 2,8 л (н.ш.) газ ажралди. B спирт
структурасини аникланг.
A) изобутил спирти
B) изопропил спирти
C) изопентил спирти
D) изогексил спирти

Кимё
223
2814.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(228661)
Эквивалент микдорда олинган иккита бир
атомли спирт молекулалараро
дегидратланишидан 18 г сув ва умумий
массаси 60 г бˇулган учта оддий эфир тенг
моль нисбатда хосил бˇулди. Реакцияда
катнашган спиртларни аникланг.
A) метанол, этанол
B) метил спирт, изопропил спирт
C) метил спирт, бутил спирт
D) метанол, пропанол
2815.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(228662)
Метанол ва унинг гомологи молекулалараро
дегидратланишидан 3,6 г сув ва умумий
массаси 12 г бˇулган учта оддий эфир тенг
моль нисбатда хосил бˇулди. Реакцияда
катнашган иккинчи спиртни аникланг.
A) этанол
B) изопропанол
C) бутанол
D) пропанол
2816.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(228663)
Иккита бир атомли спирт молекулалараро
дегидратланишидан 2,7 г сув ва умумий
массаси 11,1 г бˇулган учта оддий эфир тенг
моль нисбатда хосил бˇулди. Реакцияда
катнашган спиртларни аникланг.
A) метанол, этанол
B) метанол, изопропанол
C) метанол, бутанол
D) метанол, изобутанол
2817.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(231403)
14,8 г альдегид ва пропанол аралашмасига
кумуш оксиднинг аммиакли эритмаси кˇушиб
бир оз киздирилганда 43,2 г чˇукма тушди.
Агар бошлан-гич аралашмадаги альдегиднинг
спиртга нисбати 2:1 моль бˇулса, ундаги спирт
масса улушини ва альдегид номини аникланг.
A) 0,12; этаналь
B) 0,4; этаналь
C) 0,6; пропаналь
D) 0,25; пропаналь
2818.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(231421)
Этанол ва пропанол аралашмасига натрий
метали таъсир эттирилганда 5,6 л (н.ш.)
водород ажралиб чикди. Шунча микдордаги
спирт аралашмаси водород бромид билан
реакцияга киришганда 58,7 г алкилбромидлар
хосил бˇулди. Бошлан-гич аралашма
о-гирлигини (г) аникланг.
A) 9,6
B) 27,2
C) 18
D) 37,6
2819.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(231422)
Этанол ва метанол аралашмасига натрий
метали таъсир эттирилганда 2,24 л (н.ш.)
водород ажралиб чикди. Шунча микдордаги
спирт аралашмаси водород бромид билан
реакцияга киришганда 20,4 г алкилбромидлар
хосил бˇулди. Бошлан-гич аралашмадаги
этанолнинг масса улушини (%) аникланг.
A) 46
B) 59
C) 41
D) 78
2820.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237306)
25,4 г альдегид ва этанол аралашмасига
кумуш оксидининг аммиакли эритмаси кˇушиб
бир оз киздирилганда 43,2 г чˇукма тушди.
Агар бошлан-гич аралашмадаги альдегиднинг
спиртга моль нисбати 2 : 3 бˇулса, ундаги
спиртнинг масса улушини ва альдегид номини
аникланг.
A) 0,38; этаналь
B) 0,46; бутаналь
C) 0,62; метаналь
D) 0,54; пропаналь
2821.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237307)
11,2 г альдегид ва этанол аралашмасига
кумуш оксидининг аммиакли эритмаси кˇушиб
бир оз киздирилганда 32,4 г чˇукма тушди.
Агар бошлан-гич аралашмадаги альдегиднинг
спиртга нисбати 3 : 2 моль бˇулса, ундаги
спиртнинг масса улушини ва альдегид номини
аникланг.
A) 0,27; пропаналь
B) 0,59; этаналь
C) 0,41; этаналь
D) 0,73; метаналь
2822.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237331)
Куйида берилган C
6
H
12
таркибли
углеводородлардан кайсилари гидратланганда
учламчи спирт, калий перманганат билан
оксидланганда диол-1,2 хосил килади?
1) H
2
CC(CH
3
)CH
2
CH
2
CH
3
;
2) (CH
3
)
2
CCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(CH
2
)
3
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CHCH
2
;
5) H
2
CC(CH
3
)CH(CH
3
)
2
;
6) (CH
3
)
2
CC(CH
3
)CH
3
.
A) 2, 4, 6
B) 2, 6
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 5
2823.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237332)
Куйида берилган C
5
H
10
таркибли
углеводородлардан кайсилари гидратланганда
иккиламчи спирт, калий перманганат билан
оксидланганда диол-1,2 хосил килади?
1) H
2
CCH(CH
2
)
2
CH
3
;
2) CH
3
CHCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(C
2
H
5
);
4) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
;
5) (CH
3
)
2
CHCHCH
2
.
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4
D) 1, 5

Кимё
224
2824.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237333)
Куйида берилган C
5
H
10
таркибли
углеводородлардан кайсилари гидратланганда
учламчи спирт, калий перманганат билан
оксидланганда диол-2,3 хосил килади?
1) H
2
CCH(CH
2
)
2
CH
3
;
2) CH
3
CHCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(C
2
H
5
);
4) CH
3
C(CH
3
)CHCH
3
;
5) (CH
3
)
2
CHCHCH
2
.
A) 1, 3, 5
B) 3, 4
C) 4
D) 2
2825.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(237334)
Куйида берилган C
6
H
12
таркибли
углеводородлардан кайсилари гидратланганда
учламчи спирт, калий перманганат билан
оксидланганда диол-2,3 хосил килади?
1) H
2
CC(CH
3
)CH
2
CH
2
CH
3
;
2) (CH
3
)
2
CCHC
2
H
5
;
3) H
2
CC(CH
3
)(CH
2
)
3
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)
2
CHCH
2
;
5) H
2
CC(CH
3
)CH(CH
3
)
2
;
6) (CH
3
)
2
CC(CH
3
)CH
3
.
A) 2, 4, 6
B) 2, 6
C) 1, 3, 4, 5
D) 1, 5
2826.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312651)
Metanol va etanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirt aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
62,6 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashmaning og‘irligini (g) toping.
A) 9,6
B) 28
C) 18,4
D) 24,8
2827.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312652)
37 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda rux ta’sir ettirilganda
5,6 l (n.sh.) gaz ajraldi. A spirtning
strukturasini aniqlang.
1) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
;
3) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
;
4) CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH
A) 1
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 3
2828.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312653)
17,6 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda rux ta’sir ettirilganda
2,24 l (n.sh.) gaz ajraldi. A spirt strukturasini
aniqlang.
1) CH
3
CH
2
C(CH
3
)
2
CH
2
OH;
2) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
2
CH
3
;
3) HOCH
2
C(CH
3
)
2
CH
3
;
4) CH
3
C(CH
3
)(OH)CH
3
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 2
D) 3
2829.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312654)
29,6 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda rux ta’sir ettirilganda
4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. A spirtning
strukturasini aniqlang.
1) butanol-1; 2) butanol-2; 3) 2-metilbutanol-1;
4) 2-metilpropanol-2
A) 1
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 4
2830.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312655)
70,4 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B kislota hosil bo‘ldi.
B kislotaga mo‘l miqdorda rux ta’sir ettirilganda
8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. A spirt strukturasini
aniqlang.
1) 2-metilbutanol-2; 2) 2-metilpropanol-1;
3) 3-metilbutanol-2; 4) 2-metilbutanol-1
A) 4
B) 1, 3
C) 3
D) 2, 4
2831.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312656)
39,6 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B aldegid hosil bo‘ldi.
B aldegidga mo‘l miqdorda Ag
2
O ning ammiakli
eritmasi ta’sir ettirilganda 97,2 g cho‘kma olindi.
A spirt strukturasini aniqlang.
1) 2-metilbutanol-2; 2) butanol-1;
3) 2-metilpentanol-2; 4) 2-metilbutanol-1
A) 3
B) 1, 3
C) 4
D) 2, 4
2832.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312657)
29,6 g bir atomli A spirtning oksidlanishidan
o‘shancha uglerod tutgan B aldegid hosil bo‘ldi.
B aldegidga mo‘l miqdorda Ag
2
O ning ammiakli
eritmasi ta’sir ettirilganda 86,4 g cho‘kma hosil
bo‘ladi. A spirt strukturasini aniqlang.
A) 2-metilpropanol-2; 2-metilbutanol-1
B) 2,2-dimetilpropanol-1; 2-metilpropanol-1
C) 2-metilpropanol-1; butanol-1
D) butanol-2; 2-metilbutanol-1
2833.
7.1-2 file-» 80 - 8 - -
(312658)
18 g A aldegidning qaytarilishidan o‘shancha
uglerod tutgan B spirt hosil bo‘ldi. B spirtga
mo‘l miqdorda natriy metali ta’sir etganda
2,8 l (n.sh.) gaz ajraldi. B spirt strukturasini
aniqlang.
A) izobutil spirti
B) izopropil spirti
C) izopentil spirti
D) izogeksil spirti

Кимё
225
2834.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(312659)
Ekvivalent miqdorda olingan ikkita bir atomli
spirt molekulalararo degidratlanishidan 18 g suv
va umumiy massasi 60 g bo‘lgan uchta oddiy efir
teng mol nisbatda hosil bo‘ldi. Reaksiyada
qatnashgan spirtlarni aniqlang.
A) metanol, etanol
B) metil spirt, izopropil spirt
C) metil spirt, butil spirt
D) metanol, propanol
2835.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(312660)
Metanol va uning gomologi molekulalararo
degidratlanishidan 3,6 g suv va umumiy massasi
12 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatda
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan ikkinchi
spirtni aniqlang.
A) etanol
B) izopropanol
C) butanol
D) propanol
2836.
7.1-2 file-» 80 - 11 - -
(312661)
Ikkita bir atomli spirt molekulalararo
degidratlanishidan 2,7 g suv va umumiy massasi
11,1 g bo‘lgan uchta oddiy efir teng mol nisbatda
hosil bo‘ldi. Reaksiyada qatnashgan spirtlarni
aniqlang.
A) metanol, etanol
B) metanol, izopropanol
C) metanol, butanol
D) metanol, izobutanol
2837.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(312662)
14,8 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush
oksidning ammiakli eritmasi qo‘shib bir oz
qizdirilganda 43,2 g cho‘kma tushdi. Agar
boshlang‘ich aralashmadagi aldegidning spirtga
nisbati 2:1 mol bo‘lsa, undagi spirt massa
ulushini va aldegid nomini aniqlang.
A) 0,12; etanal
B) 0,4; etanal
C) 0,6; propanal
D) 0,25; propanal
2838.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(312663)
Etanol va propanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirt aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
58,7 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashma og‘irligini (g) aniqlang.
A) 9,6
B) 27,2
C) 18
D) 37,6
2839.
7.1-2 file-» 80 - 12 - -
(312664)
Etanol va metanol aralashmasiga natriy metali
ta’sir ettirilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajralib
chiqdi. Shuncha miqdordagi spirt aralashmasi
vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishganda
20,4 g alkilbromidlar hosil bo‘ldi. Boshlang‘ich
aralashmadagi etanolning massa ulushini (%)
aniqlang.
A) 46
B) 59
C) 41
D) 78
2840.
7.1-2 file-» 80 - 16 - -
(312665)
25,4 g aldegid va etanol aralashmasiga kumush

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling