KLİNİK İmmunolojide hastaliğin tanisi iÇİN


I- Oksidatif patlamaya yönelik I- Oksidatif patlamaya yönelik


Download 446 b.
bet11/11
Sana12.11.2017
Hajmi446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

I- Oksidatif patlamaya yönelik

 • I- Oksidatif patlamaya yönelik

 • Nötrofillerin fonksiyonun değerlendirilmesinde

  •  En sık uygulanan test
   •  Süperoksit sentez yeteneğinin değerlendirilmesidir
 • Kronik granülomatöz hastalığın taramasında

  •  Bu değerlendirme kullanılır
   •  ÇÜNKÜ;
    •  Bu hastalık fagositoz defekti sonucu gelişir
     • ♣ Nötrofil içinde NADPH’ı (nikotin amid adenin di nükleotid fosfat de hidro genaz) etkileyen oksidaz enzimdeki bozukluktur


Dört test yöntemi kullanılır

 • Dört test yöntemi kullanılır

 • 1)NBT (Nitroblue tetrazolium test)

 • Testin prensibi

  •  NBT’ in redüksiyonuna dayanan bir testtir
   •  Redükte olduğunda sarı renkten koyu mora dönüşür
  •  Nötrofiller;
  •  NBT içinde 37 ºC’ de 15 dakika tutulur
   •  NBT, nötrofil içine alınır
   •  Pyridine ile ekstrakte edilir
   •  515 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunur
    •  Veya mikroskopta boyanarak görülebilir


 • Testin değerlendirilmesi

  •  Nötrofiller içinde süperoksit ve H2O2 oluşur
  •  Bunların redüktan etkisiyle
   •  NBT redükte olur (renk değişir)
    •  Öldürme işlemi olduğunu gösterir


 • Lökositlerin mikroorganizmaları öldürme işlemi bozuk olan hastalıklarda

  •  Kronik granülamatöz hastalık
  •  Chediak- Higashi sendromu
  •  Myeloperoksidaz yetmezliği olanlar
  •  Glukoz- 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda
  •  Akut lösemi
  • Down sendromu
  •  Akut enfeksiyonu olanlarda
   •  NBT negatiftir


2)Sitokrom b ölçülmesi

 • 2)Sitokrom b ölçülmesi

 • ■ Fagositlerde bulunan;

 •  Oksidaz enziminin parçası olan sitokrom –b’ nin

 •  İmmunolojik cihazlar

 •  Ve biokimyasal yöntemlerle ölçülmesidir

 • 3) Flowsitometrik , DCF (dichlorofluoresan) yöntemi

 • ■ Bu test H2O2 oluşumunu ölçer

 • ■ Kronik granülomatoz hastalığın tanısında kesin sonuç verir

 • 4)Kemülimunisans’a Dayalı immuno hematolojik cihazlar

 • ■ H2O2, O-, O2 radikallerini ölçmeye dayanırDegranülasyon

 • Degranülasyon

  •  Fagozom ve lizozomların füzyonu sonucunda
   •  Fagolizozomun içine lizozom içeriğinin boşalmasıdır
 • ELISA yöntemiyle

  •  Lizozom içeriğinin
   •  Asid hidroloz
   •  Lizozim
   •  Laktoferrin
   •  Katyonik proteinlerin ölçümü yapılır


Mikrobisidal test

 • Mikrobisidal test

  •  Hasta ve kontrol grubundan nötrofiller alınır
  •  Hastalardan izole edilen bakteri ve mantar ile kültürü yapılır
   •  Bir gece beklenir
   •  Ertesi gün yaşayan bakteri veya mantar yoksa mikrobik öldürme tamdır


DERİ TESTLERİ;

 • DERİ TESTLERİ;

 • Geç aşırı duyarlılık reaksiyonunu ölçerek

  •  Hücresel bağışık yanıtın değerlendirmesini
  •  Belirli bir patojeni veya temas antijenini tanıyan bellekli T lenf varlığını saptar
  •  Test pozitifliği ancak klinik öyküyle anlamlıdır
 • En sık uygulanan model

  •  İntraselüler bakteri enfeksiyonlarında
  •  Tüberkülin deri testi olarak
   •  Old tüberkülin(OT)
    •  1890 yılında R.Koch buldu
   •  PPD( purified protein derivide) uygulanır
    •  Saybert ve Glen 1941 yılında tanımladılar
    •  PPD-s olarak standardize edildi
    •  1-TÜ : 0.00002 mgr PPD-s içerir
   • M.tuberculosis enfeksiyonlarının tanısında kullanılır


AYRICA;

 • AYRICA;

  •  Blastomisin (blastomikoz)
  •  Histoplazmin (histoplazmoz)
  •  Brucellin (bruselloz)
  •  Frei testi (LGV)
  •  Toksoplazmin (toksoplazmoz)
  •  Ekinokokkin(ekinokokkoz)
   •  Deri testleride kullanılır
 • Bunların dışında;

  •  Kontak duyarlılığında ilaç, metal, bitkisel maddelere karşı
   •  Dermatit tanısında panel antijenler kullanılır
  • Prausnitz-Küstner (PK) reaksiyonu
   •  Atopik allerjili bir serum ve spesifik antijenin
    •  Diğer bir kişinin deri içine verilmesiyle
     • ♣ Anafilaksinin pasif transferi gösterilir


PPD;

 • PPD;

 • Montoux deri içi uygulaması ile yapılır

  •  5 T U (0.1ml) ön kol iç yüzeyinin deri içine
  •  48 -72 saat sonra endurasyon değerlendirilir
   •  Endurasyonu (Sertliği);
    •  ≥10 mm olan,
     • ♣ BCG olmamış çocuk ve yetişkinlerde
     • ♣ Pozitifliği gösterir
    •  ≥ 15 mm olan
     • ♣ BCG’li çocuklarda pozitifliği gösterir
    •  5-10 mm arası
     • ♣ BCG aşılanmasına
     • ♣ Atipiklerle çapraz reaksiyona
     • ♣ Anerjiye bağlı olarak görülür
 • Pozitif deri testinin anlamlı olması için;

  •  Klinik belirtilerden önce negatif daha sonra pozitif olması gerekir
Deri testinde teknik hatalar

 • Deri testinde teknik hatalar

 • ■ Uygunsuz antijen konsantrasyonu

 • ■ Enjeksiyonun cildin derinine yapılması

 • ■ Subjektif değerlendirme

 • ■ Test yerine dışsal müdahaleler

 • ■ Booster olayı gelişebilir

  •  Yaşla
  •  BCG aşılaması
  • M.tuberculosis ve atipiklere karşı oluşan aşırı duyarlılık
  •  Booster’ı artırır


İMMUN SİSTEMİN

 • İMMUN SİSTEMİN

  • Bileşeni ve hücrelerin doğal ya da özgül fazlarındaki
   • Naif yapılarını
   • Mutasyonel değişikliklerin
    • Molekülleri genetik yöntemlerle ortaya koyan testlerdir.
 • ÖRNEĞİN;

  • Antijen sunan hücrelerde(ASH) MHC I ve II moleküllerinin tayini
  • Ig’lerin Fab kısmında variable(v)bölgesini,Fc kısmındaki CH2 gibi aktif bölgelerin genetik yapıtaşlarının belirlenmesi
  • Fagositlerin sentezinde enzim ve sitokinlerin genetik mutasyonlarını ortaya koyan testler
  • Primer veya sekonder immün yetersizliklerin genetik mutasyonlarının ortaya konulmasında


Nükleik asit teknolojisine (NAT) dayalı test yöntemleri

 • Nükleik asit teknolojisine (NAT) dayalı test yöntemleri

  •  Klinik immunoloji laboratuvarında tanısal amaçlı daha yenidirler
   • Rutin tanı amaçlı konvansiyonel yöntemlerin yerini ne kadar alacakları zamanla görülecektir


ANCAK;

  • ANCAK;
   • Primer ya da seconder immun yetersizliğe bağlı birçok sendrom ve hastalığın,
    • Örneğin X’e bağlı A-gammaglobulin hastalığı
     • Artrit ve oto-immun hastalıklarla seyreder
     • B hücre ve Ig izotiplerinde azalmaya nedeni olan B hücre tirozin kinaz genindeki mutasyonun belirlenmesi gibi
   • Malign bazı hastalıkların;
    • Örneğin;Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma etiyolojisinde T lenfositlerinde moleküler bozulmaların tayini
   • MOLEKÜLER TANISINDA SIKLIKLA KULLANILMAKTADIRLAR


 • 1)Hibridizasyon (birleşme)

 • 2)Amplifikasyon (çoğaltma)

 • başlıkları altında incelenirBir DNA molekülü

 • Bir DNA molekülü

  •  Kompementerlik (birbirinin tamamlayıcısı) özelliğindedir
  •  Isı ya çeşitli kimyasal maddelerle ayrılabilen
  •  Uygun ısı, tuz konsantrasyonu, PH’da yeniden birleşebilen
   •  İki sarmal zincire sahiptir
 • İşte tanı amacıyla nükleik asitlerin araştırılması

  •  Molekülün bu özelliklerine dayanmaktadır


Klinik örnekte varsayılan etkenin nükleik asidi ısı ve kimyasal maddelerle iki zincire ayrılır

 • Klinik örnekte varsayılan etkenin nükleik asidi ısı ve kimyasal maddelerle iki zincire ayrılır

 • Bu zincirlerin varlığı PROB adı verilen işaretli DNA ve RNA parçasıyla gösterilmektedir

 • PROB adı verilen reaktiflerin işaretlenmesinde

  •  Flurokrom
  •  Enzim
  •  Kemülüminesan madde
  •  Radyoizotop kullanılmaktadır
 • PROBLAR

  •  Hedef nükleik asitlerin belirli bölgelerine komplementerdir
  •  50 bp’den küçüktürler
 • a)Sıvı faz hibridizasyonu

 • Sıvı ortamda prob ve hedef nükleik asit serbesttir

  •  DNA/DNA
  •  DNA/RNA
 • b)Katı faz hibridizasyonu

 • I-MAKROARRAY( makroskobik dizinleme) yöntemi

    • Nitro selüloz ve Naylon gibi porlu yüzeylerde yapılır


Southern blot

 • Southern blot

  •  DNA’lar;
  • Agaroz jel elektroforezle, nitroselluloz ve naylon membran kağıda aktarılır
   •  Restriksiyon enzimleri ile klinik örnek temas ettirilir
  • DNA/DNA (32p-Biotin/Avidin peroksidaz)
  •  Nokta mutasyonları, delesyonlar ve translokasyon sonucu farklılıkların saptanmasıyla hematolojik malignitelerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır
   • Burkitt lenfoma, Foliküler lenfoma
   • Kronik myeloid lösemi
    •  Philadelphia kromozomu


 AYRICA;

   •  AYRICA;
    •  B hücre lenfomalarında
     • ♣ B hücre klonizitesinin incelenmesinde
    •  T hücre lenfomasında
     • ♣ T hücre klonizitesinin incelenmesinde
  • Nükleik asit boyutları konusunda yardımcı olur


Northern blot

 • Northern blot

  •  RNA’lar,
  •  Nitroseluloz kağıtlara aktarılır
  •  mRNA /cDNA-cRNA hibridlemesinde
  •  32p-Biotin/AP işaretlemesi kullanılır
 • Dot blot

  • DNA’lar,
  •  Nitroselüloz kağıtlarda
  •  DNA/DNA
  •  32 p-Biotin/AP işaretlemesi kullanılır


II-MİKROARRAY

 • II-MİKROARRAY

 • Porsuz yüzeyleriyle plastik, cam ve silikon kullanılır

 • Klinik örnekten

  •  Nükleik asidin pürifikasyonu
  •  Amplifikasyonu
  •  Hibridizasyonu
  •  Tespiti
   •  25- 75 mm’lik slaytlarda yapılmaktadır
 • Uygulama alanları

  •  Antimikrobiyal ilaç keşfi ve geliştirilmesi ile aşı çalışmaları
  • Konak bağışıklık sistemindeki polimorfizmler
   • Gen up ve downregülasyonları
   • Apoptozis mekanizmalarında
  • Kanserlerin sınıflandırması ve derecelendirmesinde
Doku yada hücrelerdeki;

 • Doku yada hücrelerdeki;

  •  Nükleik asitleri saptar
 • DNA/DNA hibridlemesinde;

  •  Biotin/AP işaretlemesi kullanılır
 • 16S/23S r-RNA’ları hedefleyen

 •  Fluorokrom’la işaretleme olur

  •  FISH (flouresan inn situ hibridizasyon yöntemi)


FISH yöntemiyle;

 • FISH yöntemiyle;

  • Belirli genlerin;
 •  Kromosomal lokalizasyonunu haritalamak

 •  Veya kromozomal bozukluklarının saptanmasında kullanılır

 • T hücre fonksiyonlarının belirlenmesinde • NAA yöntemleri

  • Hedef Amplifikasyon Sistemleri
  • Prob Amplifikasyon Sistemleri
  • Sinyal Amplifikasyon Sistemleri
 • adı altında incelenmektedirİncelenecek örnekteki az sayıda hedef molekülün (DNA, RNA)

 • İncelenecek örnekteki az sayıda hedef molekülün (DNA, RNA)

  •  İnvitro enzimatik replikasyon yöntemleriyle
   •  Saptanabilecek düzeylere çıkarılmasıdır


PCR

 • PCR

  •  Klinik örnekte DNA aranıyorsa
   •  4 adet deoksinükleik trifosfat (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)
   •  Özgül oligonükleotik primerleri (15-30 bazlık)
   •  Isıya dayanıklı Tag polimeraz enzimi
    •  94 ºC’de (denatürasyon)
    •  54 ºC’de (bağlama)
    •  72 ºC’de (Genişleme)
     • ♣ Bu işlem 25-30 kez yapılır
   •  Southern hibridizasyonla tanımlama yapılır
  •  Klinik örnekte RNA aranıyorsa
   •  RNA’nın elde edilmesinden sonra
   •  Revers-Transkriptaz uygulanarak
    •  cDNA’ya çevrilir
    •  Daha sonra cDNA amplifiye edilir
 Değişik PCR tipleri

  •  Değişik PCR tipleri
   •  Arbitrarily primer PCR(APP)
   •  Multiplex PCR(MP)
   •  Nested PCR(NP)
   •  RT-PCR(RTP)
   •  Kantitatif PCR(KP)
   •  Real time PCR(RTİP)


Eş zamanlı

  • Eş zamanlı
   • Nükleik asit amplifikasyonu
   • Amplifikasyon sırasında saptama yapılır
  • Floresan sinyalin ölçülmesi (Cyber green I)
  • Kantitatif ve kalitatif sonuç
  • Kısa sürede (2-3 saat) alınır


DNA Bağlayıcı Flouroforlar

 • DNA Bağlayıcı Flouroforlar

  • Etidyum Bromid
  • Syber Green
  • Syber Gold
 • Problar

  • Lineer Oligo problar “HybProbes”
  • 5’ Nükleaz Oligo problar “Taq Man” **
  • Molecular becon


Hedef molekülleri RNA’dır

  • Hedef molekülleri RNA’dır
   •  TAS( Transcription based Amp)
   •  TMA(Transcription mediated Amp)
   •  NASBA (Nükleik Asid Sequence based Amp)
    • Northern blot ile tanımlama yapılır


Klinik immunoloji ve moleküler biyoloji lab.

   • Klinik immunoloji ve moleküler biyoloji lab.
   •  İnsan immun sistem bileşenleri genomu ve kanser genotipi incelemelerinde
    •  DNA yapısındaki mutasyonlar
    •  Gen tayini ve dizilimi saptaması
    •  Gen ve genetik polimorfizmi saptama
    •  Transkriptlerin özellikleri ve miktarı saptanması
    •  Genetik manipülasyonun saptanması


B) Prob Hibridizasyon Bazlı (NAA) Yöntemi

 • B) Prob Hibridizasyon Bazlı (NAA) Yöntemi

  • Ligasyon yardımı ile prob çoğaltılmasına dayanır
  • Hedef DNA + Prob Hibridizasyon / Ligaz
     • LCR


C) Sinyal Amplifikasyon Bazlı NAA Yöntemi

 • C) Sinyal Amplifikasyon Bazlı NAA Yöntemi

  • Aslında prob hibridizasyon çoğaltma yöntemidir
  • İki prob kullanılır
  • Birinci prob hedef NA dizisini tanır
   • Üzerinde ikinci probu bağlama bölgesi vardır
  • Çok sayıda sinyal taşıyan 2. prob 1. proba bağlanır
   • SONUÇTA HEDEF DİZİ +1 Prob/2. Prob hibridi oluşur
   • Bağlama bölgesindeki bol miktardaki sinyalle HİBRİD oluşur
    • Örnek :
     •  b-DNA (dallanmış DNA)
  • RCA (Rolling Circle Amp)
   •  Tek nükleotid polymorfizm
   •  Allellik ayrımında kullanılır


MHC ve ÜRÜNLERİ

 • MHC ve ÜRÜNLERİ

  •  İnsan 6. kromozom kısa kolunda yer alırlar
  •  Üç gen bölgesine sahiptirler
   •  MHC Sınıf I gen bölgesi
    • HLA-A,B,C,E,F,G antijenleri
   •  MHC Sınıf II gen bölgesi
    • HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP antijenleri
   •  MHC Sınıf III gen bölgesi
    • Hsp, TNFα, C4A,C4B, C2


 HLA molekülleri

  •  HLA molekülleri
   •  Glikoprotein yapısındadırlar
   •  Transmembranöz yapıda bulunurlar
   •  Yüksek polimorfizm (bireyden bireye) gösterirler
   • HLA-I;
   •  En fazla lenfosit, lökosit olmak üzere
   •  Tüm çekirdekli somatik hücrelerin çoğunda,
   •  Eritrositler hariç
   • HLA-II ise;
   •  Sınır olup APC (dendritik hücre, makrofaj)
   •  B lenfositleri, Aktive T4 lenfositleri,
   •  Endotel, böbrek glomerül hücrelerde bulunur


Organ ve doku tipi nakillerinde, HLA uyumu

 • Organ ve doku tipi nakillerinde, HLA uyumu

 • Adli tıpta

  •  Babalık tayininde
  •  Kimlik tanımlamasında
 • Bazı otoimmun hastalıkların tanısında

  • HLA-DR4 ile RA
  • HLA-B 5 ile Behçet hastalığı


Üç grup altında yapılmaktadır

 • Üç grup altında yapılmaktadır

 • 1) MOLEKÜLER/DNA TEMELLİ YÖNTEMLER

 • 2) Antikor Temelli Yöntemler

 • 3) Hücre Temelli YöntemlerÖzgün, esnek, yeni alleller yeni reaktiflerin geliştirilmesi,

  • Özgün, esnek, yeni alleller yeni reaktiflerin geliştirilmesi,
  • Canlı hücre gerektirmemesi,
  • Otomasyona uygun olması(serolojik ve hücresel yöntemlere göre),
  • Eşzamanlı çok sayıda örnek ile çalışma
  • HLA genlerindeki tüm çeşitliliklerin gösterilmesi, serolojik olarak tanımlanamayan alllellerin gösterilmesi
HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE;

 • HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE;

  • Sekansa spesifik oligonükleotid (SSO) prob hibridizasyonu ile
  • HLA-I ve II tayini
 • AVANTAJLARI;

  • Sekansa özgü oligonukleotitler kullanılarak yapılır
  • Tüm lokusu içine alacak şekilde primer seçilir
  • Strip, tüp, çip (mikroarray), boncuk (luminex teknoloji)
  • Solid organ transp. da yeterli (böbrek, krc transp)
  • Çok sayıda örnekle çalışılabilir


 PCR ile çoğaltılan HLA gen segmentinin

  •  PCR ile çoğaltılan HLA gen segmentinin
  • SEKANS CİHAZINDA, nükleotid dizi analizi yapılmaktadır
  • KULLANIM ALANLARI;
    • Böbrek alıcısı gibi hızlı sonuç gerektiren örneklerde
    • Denk olan vericilerin tespit edilebilmesi, diğer yöntemlerle elde edilen karmaşık sonuçların çözülmesi amacıyla sık kullanılmaktadır.
SSCP (Single stranded conformational polymorphism)(PAGE))

 • SSCP (Single stranded conformational polymorphism)(PAGE))

 • Pyrosequencing

 • Ekzonükleazla released fluorescence gibiImmunolojide son yıllarda önem kazanan

 • Immunolojide son yıllarda önem kazanan

  • Mikro RNA’lar(Mi RNA)
   • Post transkripsiyon döneminin regülatör proteinleri olarak ortaya çıkan çeşitli kanserlerin ve hastalıkların tanısında kullanılan küçük RNA parçacıklarıdır.
 • A)Mikro-RNA bazlı çalışmalar

 • B)Immunolojide bioinformatik gelişmeler

  • Immun genomik sistemlerin moleküler genetik bazlı sayısal veri sunan analiz teknikleriyle bilgisayar ortamında ortaya konmasıdır


Mikro array ve genom dizilimi

 • Mikro array ve genom dizilimi

 • Deep sequencing

 • Quantatif Real Time -PCR

 • Mikrodizi veri analizi
Download 446 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling