Книга Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?


Download 0.53 Mb.
bet1/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.53 Mb.
TuriКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitobini saqlash mumkin bо‘lgan tо‘g‘ri variantni kо‘rsating: «FaylSoxranit»Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi?
“Prezentatsya”

Masalalar panelidagi uz, ru, en lar nimani bildiradi?

1.О‘zbek, rus, ingliz alifbosida matn kiritish

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin?

1.Книга

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?

Верно/неверно

Smart sinfxonasi O`zbekistonda qachon o`rnatilgan?

2015

Qaysi qatorda darsni tashkil qilish mohiyatidan kelib chiqib faqat dars shakllari berilgan?

individual, frontal, guruhiy, jamoaviy;

“Ностандарт математик ҳолатларда классификация, анализ, синтез, аналогия, умумлаштириш, дедукция ва индукция усулларидан фойдалана олади” талаби қайси компетенцияга тегиши?

Математика фанига оид когнетив компетенцияга

Ўрганилган математик тушунчалар ва алгоритмларни ўқув жараёни ҳамда кундалик вазиятларда қўллай олиш қайси компетенция элементига киради?

Таянч компетенция

… so`zi grekcha so`z bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi “qarab chiqaman” yoki “o`ylab ko`raman” demakdir.Nuqtalar o`rniga to`g`ri so`zni qo`ying.

teorema

Muayyan tizimni tubdan o`zgartirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat natijasi qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

5-синфда математика фани кучайтирилган даражасига ҳафтасига неча совт вақт ажратилган?

5 соат

Қайси бандда дарслик хусусиятлари тавсифланган?

Барча банддаги жавоблар тўғри

Kuzatish metodi deb nimaga aytiladi?

matematik ob`ektdagi narsalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metod

Ta`lim sohasi yoki o`quv jarayonidagi mavjud muammolarni yechishga yangicha yondashishni maqsad qilib qo`ygan, samarali natijani kafolatlaydigan, texnologiya, shakl va metodlardan foydalanish qanday nom bilan ataladi?

Ta`lim innovatsiyalari;

Hamkorlikda o`qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?

8

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

Qaysi o`quv maqsadida qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi

Таълим компетенцияси нима?

Таълим компетенцияси ўқувчининг келажакдаги тўла қонли ҳаётидаги фаолиятидир

Keys metodini qo`llash bosqichlari qaysi bandda to`g`ri ketma-ketlikda berilgan?

1. Topshiriq bilan tanishuv; 2. Asosiy muammoni aniqlash va o`rganish; 3. Muqobil yechimlar taqdimoti, tahlil va baholash; 4. G`oyalarni yig`ish va muqobil yechimlarni izlash; 5. Keys yechimi va tavsiyalar.

1, 4 va 7 raqamlari yordamida nechta ikki xonali sonlarni hosil qilish mumkin?

9

Ta`lim (o`qitish) jarayonining yuksak mahorat, san`at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

ta`lim texnologiyasi

Ўқув-методик мажмуаларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар?

Дидактик, илмий-методик,педагогик-психологик, эстетик ва гигиеник талаблар

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping.

1.Mustaqil ish, referat.

2.Test, diktant, savol-javob

3.Dars, ekskursiya, uy ishlari.

4.Dialog, monolog.

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Kundalik faoliyatda turli shakllar, modellar, chizmalar, grafikalar va jadvallardan foydalanish»

Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish;

Interfaol metodlarni o`z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?

4.4

Ta`lim olishga undov, o`quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish, mavzuni dolzarblashtirish, mavzuga oid muammoni vaziyatni keltirib chiqarish darsning qaysi boqqichida bajariladi?

Yangi mavzuning bayoni;

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo`lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

11,2

Hozirgi zamon matematika darsining asosiy belgilari nechta?

5

Qaysi bandda faqat ilmiy izlanish metodlari keltirilgan?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash va konkretlashtirish, klassifikatsiyalash;

Математикадарсидакичикгуруҳдаишлашташкилқилинганда, ўқувчилардақайситаянчкомпетенцияларнишакллантирилишигаимкониятяратилади?

Барча банддаги жавоблар тўғри

200 soni avval 30 foizga oshirildi va keyin hosil bo`lgan son 20 foizga kamaytirildi. Natijada qanday son hosil bo`ldi?


208

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo`yicha nechanchi sinf o`quvchilari orasida o`tkaziladi?

4- va 8- sinf

Turli mamlakatlar 15 yoshli o`quvchilarining matematika, tabiiy fanlar va ona tili bo`yicha savodxonligini qiyosiy baholash bilan shug`ullanadigan xalqaro dastur qaysi?

PISA- (Programme for International Student Assessment) - o`quvchilar ta`lim yutuqlarini baholash xalqaro dasturi;

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar.

Fanda refleksiya atamasi qanday ma`noni anglatadi?

o`z-o`zini baholash

Bir xil sondagi ikki g`ildirakli va uch g`ildirakli velosipedlar bolalar o`yinchoq do`konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g`ildiraklari umumiy soni qancha bo`lishi mumkin? (PISA topshiriqlaridan)

25;

Qaysi qatorda tayanch kompetensiyalar to`g`ri tartibda raqamlangan?

TK1.Kommunikativ; TK2.Axborot bilan ishlash; TK3.O`z-o`zini rivojlantirish; TK4.Ijtimoiy faol fuqarolik; TK5. Milliy va umummadaniy; TK6.Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish va ulardan foydalanish.

Интерфаол методларда таълим иштирокчиларининг қайсилари фаол бўлади?

Ўқитувчи, ўқувчи ва ўқувчилар гуруҳи

Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида математика фанини ўқитишнинг асосий мақсади нима?

Барча банддаги жавоблар тўғри

Noan`anaviy ta`limda nechta komponent uyg`unlikda amalga oshiriladi?

4

Matematikaga doir o`quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Birinchi marta “Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi qaysi tashkilotning 1965 yildagi forumda o‘rtaga tashlandi?

YuNESKO

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo‘nalishda, asosiy masala sifatida ta’lim va fan sohasini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari muhim o‘rin olgan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi

Fuqarolarning huquq layoqati:

Tug‘ilgan paytidan e`tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi

Konstitutsiyaviy prinsiplardan birini ko‘rsating:

Hokimiyat vakolatlarining bo‘linish prinsipi

Shaxsning shakllanishiga qanday omillar ta’sir kо‘rsatadi?

tarbiya, muhit, irsiyat

PISA – ...?

15 yoshli ta’lim oluvchilarning о‘qish, matematika va tabiiy yо‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi

Tarbiya bu.........?

aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan?

Lug‘aviy jihatdan “kompetensiya” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib, “loyiq”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

Ekstrovert xarakteri bu …

tashqi olamga yо‘nalganlik

Notо‘liq oila bu ...

ota onadan biring yо‘qligi, odatda ota

Oilaviy muloqotning demokratik uslubida ...

avvalo bolaning istagi tinglanadi

Make up a sentence hasn’t / Susan / a phone / got / mobile.

Susan hasn’t got a mobile phone

The ball is …… the table.

under

…… are prepositions.

in, on, under, at

The clock is ….. the wall.

on

Chiqish


Bugungi kunda respublikada 9,7 ming maktabda jami 5,2 million o‘quvchi ta’lim olmoqda. Bu aholining necha foizini tashkil etadi?

16 foizini

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarorida, rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Teaching and Learning International Survey (TALIS)

O‘zbekiston Respublikasi “Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi?

Fuqarolarga ta`lim-tarbiya berish, kasb-hunar o‘rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta`minlash

Kompetensiya tushunchasiga berilgan to‘g‘ri javobni belgilang?

Mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati

Ta’limshakllarinioptimallashtirishmaqsadidaо‘qitishvaо‘zlashtirishjarayoniniinsonvatexnikaimkoniyatlarihamdaularningо‘zarota’sirinihisobgaolganholdayaratish, tatbiqetishvaaniqlashtizimidir. Ushbu pedagogik texnologiyaga kim tomondan ta’rif berilgan?

YUNESKO

Mahorat sо‘zi lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

arabcha sо‘zdan olingan bо‘lib “mohirlik”, “ustalik”, “epchillik” degan ma’noni anglatadi

Lug‘aviy jihatdan “didaktika” sо‘zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо‘zidan olingan bо‘lib, - “о‘rgatish”, “о‘qitish” degan ma’nolarni bildiradi

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan?

16 yoshgacha

Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi qanday ma’nosini anglatadi?

о‘zaro harakat qilmoq

Pedagogik nizolarning turlarini aniqlang

faoliyat nizolari, xulq atvor nizolari, munosabatlar nizolari

Qanday temperament tiplarini bilasiz?

xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik

Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati.

layoqat

The ball is …… the table.

under

Is he a baker?

No, he isn’t

There …… nine pencils in my pencil case.

are

. …………… a car on the road.

2.there is

Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о‘chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

Backspace

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitobini saqlash mumkin bо‘lgan tо‘g‘ri variantni kо‘rsating:

«FaylSoxranit»

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Порядок

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo`yish mumkin?

Вставка

Axbarot ta’lim tarmog’i internatdagi sayt nomini ko’rsating.

ziyonet.uz

Interfaol metodlarni o`z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Uzunligi 400 m bo`lgan poezd 30 sekundda 500 m uzunlikdagi tunneldan o`tdi. Poezd tezligini toping.

30 m / sek

«Oddiydan murakkabga» qoidasi qaysi o`qitish tamoyiliga tegishli?

ilmiylik.

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo`lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

11,2

Qaysi usul o`quv materiallarini o`quvchilarga yetkazish va uning muvaffaqiyatli idrok qilinishini ta`minlashga xizmat qiladi?

ko`rgazmali-tushuntirish usuli;

Hozirgi zamon matematika darsining asosiy belgilari nechta?

5

Интерфаол методларда таълим иштирокчиларининг қайсилари фаол бўлади?

Ўқитувчи, ўқувчи ва ўқувчилар гуруҳи

O`qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping.

Dialog, monolog.

Singapurda tushunchalarni o`rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

Kompetentlikning birinchi darajasini aniqlang:

Qayta tiklash,ta`riflash va hisoblashlar

Ko`rgazmalilik prinsipi deb nimaga aytiladi?

matematikani o`qitish jarayonida o`qituvchi amal qiladigan didaktiv prinsip tushuniladi

Quyidagilarning qay biri pedagogik texnologiyalarning o`ziga xos xususiyati hisoblanmaydi?

o`quv jarayonining qaytarilmasligi;

O`qitish metodlari qanday turlarga bo`linadi?

evristik metod, programmalashtirilgan ta`lim metodi, muammoli ta`lim metodi, ma`ruza va suhbat metodlari

“Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

To`g`ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo`lgan jismga nima deyiladi?

Konus

Parallelogrammning yuzi 24 ga teng. Bu parallelogrammning balandliklari 3 va 4 bo`lsa, uning perimetrini toping.

28

PISA tadqiqotlarida muammoni hal qilish uchun zarur bo`lgan aloqalar va bog`lanishni aniqlash matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

2- daraja;

Nechanchi yilda O`zbekistonda PISA dasturi tadqiqotlari o`tkaziladi?

2021- yilda;

200 soni avval 30 foizga oshirildi va keyin hosil bo`lgan son 20 foizga kamaytirildi. Natijada qanday son hosil bo`ldi?

208

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo`lgan tog`ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko`p bo`lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

3,6

Кўникма — ...

ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш

STEAM – so`zining bosh harflari qaysi fanlar nomi bilan bog`liq?

tabiiy fanlar,texnologiya,muxandislik,san`at,matematika

Умумий ўрта таълимнинг малака талаблари нималардан ташкил топади?

билим, кўникма, малака, компетенция

Pisa xalqaro dasturi bo`yicha har bir o`quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?

1000

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

Bilim bu..........

o`rganilgan ma`lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlash metodi….

analiz

Ўқув-методик мажмуаларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар?

Дидактик, илмий-методик,педагогик-психологик, эстетик ва гигиеник талаблар

Parallelogrammga tegishli bo`lmagan xossani quyidagilardan qaysi biri?

To`g`ri to`rtburchakning bir turi

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar.

Методнинг интерфаоллик даражаси деганда нима тушунилади?

Турли методлардан фойдаланиш даражаси

Muayyan tizimni tubdan o`zgartirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat natijasi qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Darslik nima?

2.Pedagogik tizimning axborotli modeli.O`qituvchi va o`quvchining quroli

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to`g`ri, qolganlari o`zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

160º

Matematik ob`ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o`zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Kuzatish

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?

Induksiya, deduksiya

Matematikao`qitishningamaliymaqsadio`zoldigaquyidagilardanqaysivazifaniqo`yadi?

Matematika kursida olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiq qilaolishga o`rgatish

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo`lgan masofalar yig`indisi nimaga teng?

Uchburchakning balandligiga
Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling